MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 826           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE           Vineri, 15 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

873. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

874. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri  din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

152. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare

 

153. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

 

154. - Ordonantă de urgentă privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finantelor Publice

 

155. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

1.250. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Comunei Negreni, judetul Cluj

 

1.251. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Comunei Ciucea, judetul Cluj

 

1.258. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii si Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru reabilitarea Spitalului Orăsenesc Pucioasa, judetul Dâmbovita

 

1.265. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război văduvelor de război, precum si accidentatilor de  război în afara serviciului ordonat

 

1.266. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

108. - Instructiuni de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci

 

Rectificări la:

- Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2002

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 873.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 874.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică institutiilor interesate.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă, societatea de turism balnear si de recuperare este acea societate comercială constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care prestează cumulat servicii de cazare, alimentatie publică, tratament balnear si de recuperare, folosind factori naturali de cură si agenti fizici terapeutici, denumită în continuare societate.

(2) Societatea poate desfăsura si alte activităti prevăzute în actul constitutiv.

(3) Pentru prestarea serviciilor de tratament balnear si de recuperare societatea poate să angajeze personal medical si paramedical sau să încheie contracte de parteneriat cu următoarele structuri medicale:

a) Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti;

b) unităti sanitare cu personalitate juridică din subordinea directiilor de sănătate publică, precum: spitale de recuperare, sanatorii balneare si de recuperare, sectii de profil din spitale, centre medicale balneare si de recuperare, ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice;

c) cabinete medicale de specialitate;

d) unităti sanitare de profil din subordinea altor ministere sau institutii, autorizate si acreditate conform legii.

Art. 2. - În vederea realizării obiectului de activitate societatea trebuie să detină în proprietate sau în folosintă structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, de alimentatie publică, tratament balnear si de recuperare.

Art. 3. - Când societatea încheie direct contracte de prestări de servicii turistice si de tratament balnear si de recuperare cu beneficiari interni si externi, inclusiv cu casele de asigurări de sănătate si cu alte structuri de asigurări sociale legal constituite, din tară si din străinătate, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) structura de primire turistică cu functiuni de tratament balnear si de recuperare aflată în proprietatea sau, după caz, în folosinta societătii îndeplineste criteriile de functionare stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru ambulatoriul de specialitate;

b) societatea are în mod obligatoriu un director medical, de profesie medic, care va coordona activitatea bazei de tratament.

Art. 4. - Acreditarea si controlul bazelor de tratament din cadrul societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare se realizează de către Ministerul Sănătătii si Familiei, în conditiile legii.

Art. 5. - Articolul 15 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 152.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, se organizează si functionează ca institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României si în coordonarea directă a primului-ministru, cu autoritate la nivel national în domeniul securitătii informatiilor clasificate.

(2) ORNISS asigură implementarea unitară, la nivel national, a măsurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, întelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte.

(3) ORNISS reprezintă organismul national de legătură pentru informatiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre si partenere ale Aliantei Nord-Atlantice, precum si cu cele ale statelor cu care România a încheiat tratate, întelegeri sau acorduri care prevăd protectia informatiilor clasificate.

(4) ORNISS exercită atributii de reglementare, autorizare, evidentă si control în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, ale Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, si ale Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, scop în care:

a) organizează evidenta listelor si a informatiilor secrete de stat, a termenelor de mentinere în nivelul de clasificare, a personalului verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat si a registrelor de autorizări de la institutiile care detin sau care utilizează informatii clasificate;

b) elaborează norme, instructiuni si proceduri pentru protectia informatiilor nationale clasificate si, respectiv, a informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumită în continuare NATO;

c) asigură respectarea standardelor nationale si, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate;

d) cooperează cu institutiile publice, inclusiv cu cele care au atributii privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;

e) aprobă eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informatii nationale clasificate;

f) eliberează certificate de securitate pentru acces la informatii NATO clasificate si pentru participarea la activităti organizate în cadrul Aliantei Nord-Atlantice;

g) stabileste cerintele de securitate pentru încăperile si containerele speciale, mecanismele de închidere, sistemele de cifru si încuietori si autorizează utilizarea lor pentru păstrarea informatiilor secrete de stat, potrivit legii;

h) organizează si coordonează activitătile de pregătire a structurilor si functionarilor de securitate la persoanele juridice care gestionează informatii clasificate;

i) eliberează, în conditiile prevăzute de standardele nationale, autorizatii speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective sau locuri de importantă deosebită pentru protectia informatiilor clasificate;

j) asigură, prin intermediul agentiilor specializate, implementarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România si a Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, referitoare la protectia informatiilor stocate în cadrul sistemelor de prelucrare si transmitere automată a datelor;

k) coordonează implementarea unitară la nivel national a măsurilor de protectie a informatiilor clasificate din domeniul industrial;

l) eliberează autorizatii si certificate de securitate industrială în conformitate cu standardele în domeniu;

m) organizează evidenta autorizatiilor si a certificatelor de securitate industrială la nivel national;

n) organizează si controlează Sistemul National de Registre (SNR) a cărui bază este Registrul Central;

o) efectuează constatări în cazurile de nerespectare a prevederilor legale de securitate, ce pot induce riscuri pentru securitatea informatiilor clasificate, îl informează operativ pe primul-ministru si ia măsurile legale ce se impun;

p) avizează acordurile internationale departamentale care privesc protectia informatiilor clasificate;

q) coordonează, la dispozitia primului-ministru, activitătile necesare negocierii si încheierii acordurilor internationale în domeniul protectiei informatiilor clasificate;

r) acreditează si reacreditează sistemele de protectie a informatiilor clasificate.

Art. 2. - (1) În vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin ORNISS este abilitat să solicite informatiile necesare de la conducătorii autoritătilor si ai institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat.

(2) Conducătorii autoritătilor si ai institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligatia de a pune la dispozitie ORNISS datele si informatiile referitoare la protectia informatiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 3. - (1) ORNISS este condus de un director general asimilat functiei de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării.

(2) Salarizarea directorului general se face potrivit pozitiei nr. 5 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Directorul general prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tării, anual si ori de câte ori este nevoie, informări privind activitatea desfăsurată de ORNISS.

(4) Directorul general prezintă primului-ministru, anual si ori de câte ori este nevoie, informări, evaluări si analize ale situatiei din domeniul de responsabilitate, precum si propuneri concrete de remediere a deficientelor constatate si de perfectionare a cadrului de activitate specifică.

(5) Directorul general este ordonator principal de credite bugetare si reprezintă ORNISS în raporturile cu autoritătile si institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice, române sau străine.

(6) În exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite ordine si decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Pe lângă directorul general functionează Consiliul de coordonare ca organ consultativ.

(2) Consiliul de coordonare functionează potrivit regulamentului aprobat prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.

(3) Membrii Consiliului de coordonare sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare si statul de functii ale ORNISS, până la nivelul directiilor inclusiv, se aprobă de primul-ministru, la propunerea directorului general, în limita numărului de posturi aprobat.

(2) În cadrul directiilor se pot organiza sectoare, servicii sau birouri, după caz, cu aprobarea directorului general.

(3) Numărul maxim de posturi din structura ORNISS este de 125, exclusiv demnitarul si cabinetul acestuia.

Art. 6. - Salarizarea personalului de conducere si de executie din cadrul ORNISS se face potrivit cap. II din anexa nr. I, anexei nr. V/2 si anexei nr. VI la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Personalul ORNISS beneficiază de salariile de bază stabilite potrivit art. 6, de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru personalul din institutiile publice centrale, precum si de spor de confidentialitate de până la 25% din salariul de bază.

Art. 8. - În vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin ORNISS administrează si foloseste spatii corespunzătoare, echipamente si sisteme de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor.

Art. 9. - Numărul de autoturisme si consumul lunar de carburanti pentru parcul auto din dotarea ORNISS se stabilesc potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ORNISS se asigură de la bugetul de stat.

(2) Fondurile necesare în anul 2002 pentru finantarea cheltuielilor privind organizarea si functionarea ORNISS se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, în limita sumei de 3.800.000 mii lei.

(3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

Art. 11. - Atributiile Autoritătii Nationale de Securitate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Securitate, vor fi preluate de ORNISS în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 845/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 23 august 2002.

(2) La data încheierii procesului de preluare a atributiilor prevăzute la art. 11 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Securitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 10 octombrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 153.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să deschidă o linie de credit revolving în limita unui plafon de maximum 20 miliarde lei la Raiffeisen Bank - S.A., utilizată pentru efectuarea operatiunilor de cumpărare de valută în vederea efectuării transferului din contul de disponibil în euro al Directiei generale a fondului national de preaderare din cadrul Ministerului Finantelor Publice, deschis la Raiffeisen Bank - S.A., în contul de disponibil în euro al Directiei generale a fondului national de preaderare nr. 3214800954 “Disponibil din contributia financiară a Comunitătii Europene privind programul SAPARD”, deschis la Banca Natională a României.

Art. 2. - Conditiile financiare privind deschiderea liniei de credit revolving se stabilesc în cadrul unui contract de prestare de servicii bancare, încheiat între Ministerul Finantelor Publice si Raiffeisen Bank - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 154.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat cu titlu de împrumut, în conditiile art. 1562 din Codul civil, pe termen de 180 de zile, a cantitătilor de 1.880.780,92 tone cărbune energetic si 150.500 tone păcură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, care vor fi acordate Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., Societătii Comerciale “Electrocentrale” Deva - S.A. si centralelor termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale.

Art. 2. - (1) În cazul nerestituirii împrumutului la termenul prevăzut la art. 1 si după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Administratia Natională a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculată la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând nastere la încasarea acestora.

(2) Până la desdăunarea integrală a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat societătile comerciale debitoare vor suporta penalităti de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creantele bugetare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 155.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂTILE DE COMBUSTIBILI

împrumutate din rezervele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

- tone -

Nr. crt.

Unitatea  (societatea comercială)

Cărbune energetic

Păcură

1.

Termoelectrica - S.A.

500.000

100.000

2.

Electrocentrale Deva - S.A.

138.841,22

 

3.

CET Arad - S.A.

100.000

5.000

4.

CET Bacău - S.A.

250.000

2.000

5.

CET Brasov - S.A.

120.000

 

6.

Electrocentrale Oradea - S.A.

155.000

1.500

7.

Uzina Electrică Zalău - S.A.

50.000

 

8.

Electrocentrale Timisoara - S.A.

167.730,6

4.000

9.

CET Iasi - S.A.

15.000

 

10.

Termoelectrica Ploiesti - S.A.

10.000

 

11.

Termica Suceava - S.A.

8.000

 

12.

CET Govora - S.A.

399.209,1

 

13.

Energoterm Resita - S.A.

5.000

 

TOTAL:

1.880.780,92

150.500

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Comunei Negreni, judetul Cluj

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 cu suma de 1.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Comunei Negreni, judetul Cluj, pentru reabilitarea unor lucrări edilitar-gospodăresti din comună si din localitătile apartinătoare.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.250.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Comunei Ciucea, judetul Cluj

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 cu suma de 1.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Comunei Ciucea, judetul Cluj, pentru reabilitarea unor lucrări edilitar-gospodăresti din comună si din localitătile apartinătoare.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.251.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii si Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru reabilitarea Spitalului Orăsenesc Pucioasa, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de la bugetul de stat a sumei de 2 miliarde lei pentru lucrări de reabilitare a Spitalului Orăsenesc Pucioasa, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei pe anul 2002.

Art. 4. - Ministerul Sănătătii si Familiei va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.258.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 16 lit. g) si al art. 18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Veteranii de război, văduvele de război, precum si accidentatii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2002 de un ajutor anual în cuantum de 315.000 lei/persoană pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. - Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului de Interne.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Petre Ciotlos,

secretar de stat

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.265.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 2.148 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii, inundatii si alunecări de teren, precum si pentru ajutorarea familiei unui miner decedat într-un accident de muncă produs la Exploatarea Minieră Câmpulung, judetul Arges.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Petre Ciotlos,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.266.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată (milioane lei)

1.

Buta Vasile

Comuna Râmet, satul Cotorăsti nr. 7, judetul Alba

40

2.

Klepp Elena

Comuna Dorgos, satul Ususău nr. 83, judetul Arad

35

3.

Spiteru Elena

Comuna Godeni, satul Cotesti, judetul Arges

100

4.

Ciobanu Constantin

Comuna Buhoci, judetul Bacău

30

5.

Laslău Iojă

Comuna Pârjol, satul Pustiana, judetul Bacău

40

6.

Rosu Stefan

Comuna Pârjol, satul Pustiana, judetul Bacău

40

7.

Bucătaru Eugenia

Comuna Horgesti, satul Recea, judetul Bacău

8

8.

Cristea Ileana

Municipiul Bacău, str. Alba Iulia nr. 27, judetul Bacău

15

9.

Dădălică Constantin

Comuna Lipova, judetul Bacău

20

10.

Năstase Jănică

Comuna Parincea, judetul Bacău

50

11.

Pantîru Ioan

Comuna Pârjol, satul Băsăsti, judetul Bacău

50

12.

Ichim Aneta

Comuna Podu Turcului, judetul Bacău

8

13.

Anghelina Iordache

Comuna Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 147, judetul Bacău

30

14.

Rusu Toader

Comuna Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 141, judetul Bacău

10

15.

Buruiană Gabriela

Comuna Podu Turcului, judetul Bacău

50

16.

Renta Neculai

Comuna Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, judetul Bacău

20

17.

Balcan Maria

Comuna Podu Turcului, judetul Bacău

15

18.

Kis Stefan

Comuna Sânmihaiu de Câmpie nr. 123, judetul BistritaNăsăud

50

19.

Ciobanu Ioan

Comuna Santa Mare, satul Rânghilesti, judetul Botosani

30

20.

Petrut Antuta

Comuna Eftimie Murgu nr. 342, judetul Caras-Severin

20

21.

Cerbănescu Nicolae

Comuna Grădistea, satul Rasa, judetul Călărasi

35

22.

Niculae Ion

Comuna Mânăstirea, judetul Călărasi

25

23.

Costache Dumitru

Comuna Curcani, judetul Călărasi

6

24.

Costache Tudora

Comuna Curcani, judetul Călărasi

5

25.

Pavel Elena

Comuna Grădistea, satul Grădistea, judetul Călărasi

10

26.

Florea Anda

Comuna Grădistea, satul Cunesti, judetul Călărasi

15

27.

Nedelcu Dumitra

Comuna Grădistea, satul Cunesti, judetul Călărasi

10

28.

Marin Alexandru

Comuna Grădistea, satul Rasa, judetul Călărasi

15

29.

Petcu Anisoara

Comuna Grădistea, satul Grădistea, judetul Călărasi

15

30.

Ursaru Floarea

Comuna Independenta, satul Potcoava, judetul Călărasi

10

31.

Petre Draguta

Municipiul Călărasi, Str. Musetelului bl. J53, ap. 1, judetul Călărasi

5

32.

Arsenoiu Stan-Gheorghe

Comuna Bezdead, str. Valea Morii nr. 200, judetul Dâmbovita

10

33.

Ionită Constantin

Orasul Titu, str. Cuza Vodă nr. 117, judetul Dâmbovita

5

34.

Săndoiu Gheorghe

Comuna Fărcas, satul Plopu, judetul Dolj

20

35.

Biră Domnica

Comuna Diosti, judetul Dolj

15

36.

Constantin Silvia

Municipiul Târgu Jiu, str. Măgura nr. 47, judetul Gorj

16

37.

Stoica Marin

Comuna Singureni, satul Crânguri, judetul Giurgiu

20

38.

Preda Nina

Comuna Singureni, satul Crânguri, judetul Giurgiu

12

39.

Căldare Dumitru

Comuna Prundu, judetul Giurgiu

17

40.

Dragne Marin

Comuna Singureni, judetul Giurgiu

16

41.

Birou Constantin

Orasul Lupeni, str. 30 Decembrie nr. 2, judetul Hunedoara

20

42.

Gabor Eva

Municipiul Deva, str. Zăvoi nr. 1, judetul Hunedoara

15

43.

Rotea Silvia

Municipiul Deva, Str. Viilor nr. 7, judetul Hunedoara

20

44.

Manole Gheorghe Florian

Comuna Fierbinti-Târg, satul Greci, judetul Ialomita

92

45.

Dumitrache Aurelia

Comuna Ciochina, judetul Ialomita

10

46.

Ciobanu Florica

Comuna Belcesti, satul Tansa, judetul Iasi

30

47.

Toma Stefan

Comuna Dolhesti, satul Brădicesti, judetul Iasi

20

48.

Ursache Ioan

Comuna Miroslava, satul Ciurbesti, judetul Iasi

15

49.

Sandu Elena

Comuna Gruiu, satul Santu-Floresti, judetul Ilfov

12

50.

Petre Vasilica

Comuna Dumbrăvesti, satul Găvănel, judetul Prahova

50

51.

Rădoi Floarea

Comuna Telega, satul Bustenari, judetul Prahova

50

52.

Constantinescu Florin

Comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos nr. 582, judetul Prahova

50

53.

Neculae Aurelia

Comuna Sotrile, satul Plaiu Câmpinei, judetul Prahova

50

54.

Onuc Petre

Comuna Tarna Mare, satul Bocicău nr. 268, judetul Satu Mare

20

55.

Ursan Gheorghe

Comuna Socond, satul Stâna nr. 317, judetul Satu Mare

15

56.

Serban Catita

Comuna Socond, satul Stâna nr. 305, judetul Satu Mare

15

57.

Tichindelean Viorica

Comuna Altina nr. 186, judetul Sibiu

70

58.

Tomut Dumitru

Comuna Arbore nr. 39, judetul Suceava

20

59.

Alexe Valentin

Orasul Babadag, str. Vidin nr. 10, judetul Tulcea

5

60.

Stoian Ion Stefan

Comuna Casimcea, judetul Tulcea

30

61.

Tălpău Vasile

Comuna Casimcea, judetul Tulcea

30

62.

Arhire Gelea

Comuna Stănilesti, satul Gura Văii, judetul Vaslui

50

63.

Arhire Gheorghe

Municipiul Vaslui, str. Vasile Alecsandri bl. 139, sc. D, et. 4, ap. 17, judetul Vaslui

15

64.

David Ghiorghi

Municipiul Vaslui, str. Vasile Alecsandri bl. 139, sc. C, et. 4, ap. 17, judetul Vaslui

15

65.

Grigoriu Neculai

Municipiul Vaslui, str. Vasile Alecsandri bl. 139, sc. D, et. 4, ap. 19, judetul Vaslui

15

66.

Pantaze Stefan

Municipiul Vaslui, str. Vasile Alecsandri bl. 139, sc. C, et. 4, ap. 19, judetul Vaslui

15

67.

Papuc Costică

Municipiul Vaslui, str. Vasile Alecsandri bl. 139, sc. C, et. 4, ap. 18, judetul Vaslui

15

68.

Savin Genoveva

Municipiul Vaslui, str. Vasile Alecsandri bl. 139, sc. C, et. 4, ap. 20, judetul Vaslui

15

69.

Scutariu Dorin

Municipiul Vaslui, str. Vasile Alecsandri bl. 139, sc. D, et. 4, ap. 18, judetul Vaslui

15

70.

Stanciuc Ioan

Municipiul Vaslui, str. Vasile Alecsandri bl. 139, sc. D, et. 4, ap. 20, judetul Vaslui

15

71.

Grigoras Maria

Comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui

50

72.

Baboi Constantin

Comuna Alexandru Vlahută, satul Mânzati, judetul Vaslui

25

73.

Jugănariu Ioan

Comuna Dănesti, satul Bereasa, judetul Vaslui

50

74.

Lepădatu Lucica

Comuna Alexandru Vlahută, satul Floresti, judetul Vaslui

15

75.

Radu Costel

Comuna Osesti, satul Vâlcele, judetul Vaslui

15

76.

Asoltanei Dumitru

Comuna Osesti, satul Buda, judetul Vaslui

15

77.

Lupu D. Mihai

Comuna Osesti, satul Buda, judetul Vaslui

5

78.

Alexandroae Vasile

Comuna Osesti, satul Buda, judetul Vaslui

5

79.

Dexamir Hristache

Comuna Hoceni, satul Hoceni, judetul Vaslui

15

80.

Ganciu Dănut

Comuna Băcani, judetul Vaslui

5

81.

Bontea Vasile

Comuna Băcani, judetul Vaslui

5

82.

Popa Cornel

Comuna Băcani, judetul Vaslui

5

83.

Halapciug Elena

Comuna Băcani, satul Drujesti, judetul Vaslui

5

84.

Dutu Maria

Comuna Băcani, judetul Vaslui

5

85.

Caltea Ionel

Comuna Băcani, judetul Vaslui

5

86.

Lupu Viorel

Comuna Băcani, satul Băltăteni, judetul Vaslui

5

87.

Ganciu Lăcrămioara

Comuna Băcani, judetul Vaslui

5

88.

Profir Neculai

Comuna Băcani, satul Drujesti, judetul Vaslui

5

89.

Carp Marcel

Comuna Băcani, judetul Vaslui

15

90.

Păsărică Mitică

Comuna Băcani, satul Băltăteni, judetul Vaslui

15

91.

Păsărică Irina

Comuna Băcani, judetul Vaslui

8

92.

Păsărică Costel

Comuna Băcani, judetul Vaslui

8

93.

Păsărică Ioan

Comuna Băcani, satul Băltăteni, judetul Vaslui

50

94.

Iacomi Ernest

Comuna Băcani, judetul Vaslui

5

95.

Dumitru Maria

Municipiul Bucuresti, Str. Alunului nr. 41, sectorul 1

20

96.

Citaigoroschi Ioana

Municipiul Bucuresti, str. Av. Penes Dumitru nr. 24, sectorul 5

20

97.

Kovanesian Timurlen-Eduard

Municipiul Bucuresti, sos. Colentina nr. 85, bl. 86, ap. 59, sectorul 2

10

98.

Pîrneci Aurel

Municipiul Bucuresti, Str. Limanului nr. 49, sectorul 1

5

 

TOTAL:

2.148

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MĂRCI

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

 

În temeiul art. I pct. 6 si al art. II din Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002,

 

Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci emite următoarele instructiuni:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Profesia de consilier în proprietate industrială se exercită în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, aprobată si modificată prin Legea nr. 437/2002 si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002.

Art. 2. - În întelesul prezentelor instructiuni prin următorii termeni se întelege:

a) lege - Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială;

b) ordonantă - Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată;

c) OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci;

d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială;

e) consilier - consilierul în proprietate industrială;

f) Cameră - Camera Natională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România;

g) Registru - Registrul national al consilierilor în proprietate industrială;

h) examen - examenul de atestare în profesia de consilier în proprietate industrială;

i) obiect - obiectul dreptului de proprietate industrială;

j) registratură - Registratura generală a OSIM;

k) cerere - cererea de înscriere la examenul de atestare în profesia de consilier în proprietate industrială;

l) Comisie - comisia de examen;

m) asistenti în proprietate industrială - persoane care desfăsoară practica în domeniul proprietătii industriale;

n) tutori în domeniul proprietătii industriale - consilieri cu vechime de minimum 5 ani, stabiliti de Cameră pentru îndrumarea în practică în domeniul proprietătii industriale.

Art. 3. - Principalele atributii ale consilierului în exercitarea profesiei sale sunt:

a) acordarea de asistentă de specialitate si reprezentarea persoanelor fizice si juridice, române sau străine, în toate procedurile în fata OSIM;

b) acordarea de asistentă de specialitate în cazul încheierii de acte de transmitere a drepturilor de proprietate industrială;

c) acordarea de asistentă de specialitate în protectia informatiilor în interiorul firmelor;

d) acordarea de asistentă de specialitate în supravegherea pietei în ceea ce priveste încălcarea drepturilor dobândite de client prin titlurile de protectie acordate de OSIM;

e) acordarea de asistentă de specialitate în domeniul proprietătii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice, române sau străine, interesate fată de terti (birouri ale notarului public, organe vamale etc.);

f) reprezentarea în fata instantelor judecătoresti a solicitantilor, titularilor de drepturi sau a persoanelor interesate numai în cazul în care consilierul are calitatea de consilier juridic sau de avocat;

g) acordarea de asistentă de specialitate în procedura de acordare a unei licente obligatorii;

h) acordarea de asistentă de specialitate în probleme referitoare la exploatarea brevetelor, precum si a drepturilor patrimoniale cuvenite inventatorilor.

Art. 4. - În scopul reprezentării si ocrotirii intereselor consilierilor atât la nivel national, cât si international, în temeiul art. 3 din ordonantă, functionează Camera.

Art. 5. - Profesia de consilier poate fi exercitată numai de către persoana fizică înscrisă în Registru si care este membră a Camerei.

 

CAPITOLUL II

Dobândirea calitătii de consilier

 

Art. 6. - Dobândirea calitătii de consilier are loc în urma sustinerii si promovării unui examen la care pot participa persoanele fizice care fac dovada îndeplinirii cumulative a conditiilor prevăzute la art. 5 din ordonantă.

Art. 7. - (1) În vederea înscrierii la examen candidatul va depune o cerere:

a) direct la registratură; sau

b) prin postă - recomandată cu confirmare de primire.

(2) În ambele situatii cererea trebuie să fie înregistrată la OSIM cel mai târziu cu 10 zile înainte de data sustinerii examenului, OSIM confirmând primirea cererii.

Art. 8. - (1) Cererea trebuie redactată în limba română si va cuprinde:

a) numele, prenumele, domiciliul si cetătenia;

b) solicitarea expresă de înscriere la examen;

c) obiectul si, după caz, domeniul tehnic de specialitate pentru care se solicită înscrierea la examen.

(2) Cererea de înscriere la examen, care se face pe formular tip emis de OSIM, si actele prevăzute la art. 9 se depun împreună, cel târziu cu 10 zile înaintea datei examenului.

Art. 9. - (1) Cererea trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copie legalizată a certificatului de nastere;

c) copie legalizată a diplomei de absolvire a unui institut sau universităti de învătământ superior, cu mentionarea specializării tehnice, stiintifice sau juridice;

d) cazier judiciar; pentru înscrierea la examen se poate admite dovada solicitării cazierului sub rezerva ca până la înregistrarea în Registru acesta să fie depus la dosar;

e) o copie a carnetului de muncă sau o adeverintă eliberată de societatea ori unitatea în care candidatul si-a desfăsurat sau îsi desfăsoară activitatea, din care să rezulte o vechime de minimum 3 ani în domeniul profesiei de bază; adeverinta care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietătii industriale este eliberată sau vizată de Cameră. Modul de desfăsurare a practicii se stabileste de Cameră, cu acordul OSIM;

f) dovada de plată a taxei de examinare, în functie de numărul de obiecte de proprietate industrială la care candidatul s-a înscris.

(2) Perioadele de 3 ani privind practica în domeniul profesional de bază si în domeniul proprietătii industriale, prevăzute la art. 5 lit. e) din ordonantă, pot fi partial sau total suprapuse, dacă în timpul activitătii în domeniul profesional de bază candidatul a avut si activitate practică în domeniul proprietătii industriale.

(3) În cazul persoanelor la care se referă art. 6 din ordonantă va fi suficientă numai prezentarea actelor prevăzute la art. 5 lit. a)-f) din acelasi act normativ, fără a fi necesară sustinerea examenului pentru obiectul de proprietate industrială în care si-au desfăsurat activitatea.

Art. 10. - (1) Candidatii la examen pot să opteze pentru sustinerea examenului la unul sau mai multe obiecte, cu respectarea prevederilor art. 8 lit. c) si ale art. 9 lit. c) si conform profesiei de bază, după cum urmează:

a) absolventii institutelor de învătământ superior cu profil tehnic, medical sau cei ai universitătilor-facultătilor deprofil real sau juridic ori asimilate acestora, pot candida pentru sustinerea examenului la toate obiectele;

b) absolventii universitătilor-facultătilor de profil uman, economic sau asimilate acestora pot candida pentru sustinerea examenului pentru obiectul mărci si indicatii geografice;

c) absolventii institutiilor de arte plastice si design pot candida pentru sustinerea examenului la obiectul desene si modele industriale si la obiectul mărci si indicatii geografice;

(2) În functie de modificările care vor apărea cu referire la profesie, Comisia poate decide obiectul/obiectele pe care candidatul îl/le poate alege pentru a sustine examenul.

(3) Organizarea examenului se face, de regulă, anual.

(4) Organizarea si promovarea examenului de atestare se fac conform art. 7 alin. (2) din ordonantă.

(5) Propunerile Camerei pentru eventuale modificări la Instructiunile privind organizarea si promovarea examenului trebuie transmise la OSIM cu cel putin 30 de zile înainte de data sesiunii de examen; OSIM comunică Camerei data sesiunii de examen cu 60 de zile înainte de data examenului.

 

CAPITOLUL III

Organizarea examenului

 

Art. 11. - (1) OSIM înregistrează cererea si examinează îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8, 9 si 10, notificând candidatului eventualele acte lipsă si termenul în care acestea trebuie depuse.

(2) Actele prevăzute la art. 9 alin. (1) pot fi depuse o dată cu cererea sau cel mai târziu cu 5 zile înainte de data sustinerii examenului.

(3) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (2) nu este respectat sau actele care însotesc cererea prevăzută la art. 9 alin. (1) nu sunt înregistrate în forma cerută, candidatul va fi respins de la sustinerea examenului, iar OSIM va notifica în scris candidatului motivele respingerii.

(4) Candidatul respins de la sustinerea examenului poate depune contestatie la directorul general al OSIM.

Contestatia va fi solutionată în termen de 24 de ore de la înregistrarea ei la OSIM.

Art. 12. - Prin ordin al directorului general al OSIM este nominalizată Comisia.

Art. 13. - (1) Dacă sesiunea de examen se organizează pentru mai multe obiecte de proprietate industrială, prin acelasi ordin directorul general al OSIM va numi, în cadrul Comisiei, subcomisii pentru fiecare obiect de proprietate industrială si sectiune de specialitate tehnică pentru subcomisia de inventii.

(2) Comisia si subcomisiile sunt alcătuite din 3-7 membri si au următoarea componentă:

a) presedinte;

b) membri.

(3) Presedintii subcomisiilor sunt membri ai Comisiei.

(4) Membrii Comisiei si subcomisiilor sunt:

a) unul sau doi juristi din cadrul OSIM, cu experientă de minimum 5 ani în domeniul proprietătii industriale si cu grad profesional superior;

b) specialisti cu vechime de minimum 5 ani în cadrul OSIM în activitatea de examinare si grad profesional superior, cadre didactice cu experientă bogată si care au predat dreptul proprietătii industriale în facultăti de drept acreditate sau autorizate;

c) consilieri cu minimum 5 ani vechime în practică.

(5) Din fiecare subcomisie/sectiune face parte si un reprezentant al Camerei, propus de presedintele acesteia.

Acesta poate formula obiectiuni în numele Camerei cu privire la admiterea la examen a candidatului.

(6) Biroul de resurse umane din cadrul OSIM asigură secretariatul Comisiei.

(7) Bibliografia pentru examen va fi afisată la sediul OSIM.

Art. 14. - (1) Atributiile Comisiei sunt următoarele:

a) elaborează bibliografia necesară candidatilor la examen si dispune afisarea ei la sediul OSIM;

b) examinează îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8, 9 si 10;

c) examinează obiectiile scrise formulate de reprezentantul Camerei cu privire la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8, 9 si 10;

d) emite decizii scrise si motivate privind admiterea sau respingerea candidatilor la examen si întocmeste lista candidatilor admisi pentru sustinerea examenului;

e) hotărăste afisarea la sediul OSIM cu 3 zile înainte de data examenului a listei candidatilor care vor participa la sesiunea de examen;

f) stabileste durata, numărul si natura lucrărilor;

g) alcătuieste subiectele de examen pentru fiecare obiect de proprietate industrială pentru care examenul a fost anuntat si există candidati înscrisi;

h) elaborează grila sau grilele de notare a răspunsurilor la probele de examen pentru fiecare sesiune de examen, punctajul necesar pentru realizarea notei minime stabilite pentru promovarea examenului si metodologia de desfăsurare a acestuia;

i) stabileste si indică materialele si documentele publice care vor sta la dispozitia candidatilor în timpul examenului;

j) stabileste membrii care vor supraveghea candidatii în timpul examenului;

k) în cazul în care examenul a fost organizat numai pentru un singur obiect de proprietate industrială, examinează si notează lucrările scrise ale candidatilor la toate probele sustinute, tinând seama de corectitudinea răspunsurilor si de grila de punctaj stabilită;

l) verifică notarea efectuată de fiecare subcomisie, în cazul în care examenul a fost organizat pentru mai multe obiecte de proprietate industrială;

m) emite decizii scrise privind admiterea sau respingerea candidatilor în urma examenului de atestare sustinut de acestia;

n) întocmeste lista candidatilor care au promovat examenul de atestare si dispune afisarea acesteia la sediul OSIM, sub semnătura presedintelui Comisiei.

(2) Subcomisiile au următoarele atributii:

a) participă la elaborarea subiectelor de examen în cadrul Comisiei;

b) supraveghează candidatii în timpul examenului;

c) examinează si notează lucrările scrise ale candidatilor la toate probele sustinute, tinând seama de corectitudinea răspunsurilor si de grila de punctaj stabilită;

d) prezintă Comisiei lucrările notate si toate explicatiile necesare privind modul de notare.

(3) Secretariatul Comisiei are următoarele atributii:

a) afisează la sediul OSIM, cu 60 de zile înainte, data la care examenul de atestare este organizat si comunică în scris această dată Camerei;

b) afisează bibliografia necesară candidatilor pentru sustinerea examenului;

c) pregăteste dosarele de înscriere a candidatilor si le prezintă Comisiei;

d) afisează la sediul OSIM, cu 3 zile înaintea examenului, lista candidatilor admisi pentru înscriere la examen;

e) afisează la sediul OSIM lista candidatilor admisi la examenul de atestare;

f) comunică în scris fiecărui candidat rezultatul obtinut la examen, în termen de 30 de zile de la data încheierii sesiunii de examen.

Art. 15. - (1) Comisia se reuneste la convocarea presedintelui ei.

(2) Deciziile Comisiei se iau cu majoritate de voturi, în scris si motivat, si sunt semnate de toti membrii acesteia.

În cazul voturilor egale, votul presedintelui este decisiv.

Art. 16. - (1) Examenul constă numai în probe scrise.

(2) Calendarul desfăsurării examenelor este alcătuit astfel încât să dea posibilitatea candidatilor care au solicitat participarea, în cadrul aceleiasi sesiuni, la sustinerea examenului pentru mai multe obiecte ale dreptului de proprietate industrială să poată lua parte la probele respective.

(3) Obiectele dreptului de proprietate industrială pentru care se desfăsoară examenul sunt următoarele:

a) brevete de inventii;

b) mărci si indicatii geografice;

c) desene si modele industriale;

d) topografii de circuite integrate.

Art. 17. - Examenul organizat pentru obiectul brevetelor de inventie poate consta în următoarele probe:

a) o probă teoretică continând 10-15 întrebări care vizează cunostintele de aplicare a legislatiei nationale si internationale în domeniul brevetelor de inventie;

b) o probă practică de redactare a revendicărilor si a părtilor unei descrieri de inventie, plecând de la exemplele de realizare, inclusiv desene, când este cazul, stadiul tehnicii enuntate de client si completarea unui formular de cerere de brevet;

c) o probă practică cuprinzând:

- redactarea unui răspuns la o notificare transmisă de un oficiu de brevete, referitoare la conditiile de existentă a unei inventii brevetabile; sau

- redactarea unei contestatii sau cereri de revocare a hotărârii de acordare a unui brevet acordat de OSIM; sau

- redactarea unei întâmpinări la o cerere de revocare a unei hotărâri de acordare a unui brevet acordat de OSIM.

Art. 18. - Examenul organizat pentru domeniul mărcilor si indicatiilor geografice poate consta în următoarele probe:

a) o probă teoretică continând 10-15 întrebări care vizează cunostinte de aplicare a legislatiei în domeniul protectiei mărcilor si indicatiilor geografice;

b) o probă practică cuprinzând:

- constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru un solicitant român, respectiv un solicitant străin;

sau

- constituirea unui depozit de către un solicitant roman pentru înregistrarea în străinătate a unei mărci pe cale natională sau internatională;

- o probă din domeniul indicatiilor geografice;

c) o probă practică de sustinere în scris a unui aviz de refuz provizoriu, a unei opozitii sau a unei contestatii.

Art. 19. - Examenul organizat pentru domeniul desenelor si modelelor industriale poate consta în următoarele probe:

a) o probă teoretică continând 10-15 întrebări care vizează cunostinte de aplicare a legislatiei în domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale;

b) o probă practică cuprinzând:

- constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru înregistrarea unui desen si/sau model industrial, inclusiv redactarea unei descrieri a unui desen si/sau model industrial pe baza unei reprezentări grafice;

- sustinerea în scris a unei opozitii la înregistrare sau a unei contestatii cu privire la un desen si/sau model industrial.

Art. 20. - Examenul organizat pentru domeniul topografiilor circuitelor integrate poate consta în următoarele probe:

a) o probă teoretică continând 5-10 întrebări care vizează cunostinte privind legislatia natională si internatională în domeniul protectiei topografiilor circuitelor integrate;

b) o probă practică cuprinzând:

- constituirea depozitului national reglementar pentru înregistrarea unei topografii; sau

- răspunsul la scrisoarea unui client care se interesează de protectia unor circuite integrate; sau

- sustinerea în scris a unei contestatii cu privire la înregistrarea unei topografii.

Art. 21. - Continutul probelor de examen pentru acelasi obiect este acelasi pentru toti candidatii prezenti într-o sesiune de examen, cu exceptia probelor practice pentru obiectul brevete de inventie care se referă la domeniile tehnice de specialitate ale candidatilor (mecanică, chimie, electricitate).

Art. 22. - Secretariatul Comisiei verifică la începerea sesiunii dacă sunt îndeplinite toate conditiile pentru buna desfăsurare a examenului.

Art. 23. - (1) În timpul examenului candidatilor li se pun la dispozitie coli albe pentru scris stampilate si materialele stabilite de Comisie.

(2) Candidatii pot avea asupra lor în timpul examenului dictionare tehnice sau materiale din bibliografia de examen, stabilite de Comisie conform art. 14 alin. (1).

(3) Pe prima coală fiecare candidat îsi va înscrie în coltul din dreapta sus numele si prenumele, lizibil si complet, precum si semnătura lui, va îndoi coltul si va asigura lipirea.

(4) Candidatul va numerota în ordine crescătoare, începând cu numărul 2, celelalte coli folosite pentru redactarea lucrării de examen, în coltul din dreapta sus al fiecărei coli.

Art. 24. - (1) Candidatii sunt obligati să redacteze răspunsurile pe o singură fată a colilor, în mod lizibil si îngrijit, lucrările cu scris ilizibil (sau cu stersături) nefiind luate în considerare.

(2) Lucrarea va fi redactată numai cu cerneală sau cu pix cu pastă de culoare neagră (ori albastră), nu se vor putea folosi culori pentru redactarea răspunsurilor si nu va contine semne particulare care ar putea duce la recunoasterea candidatului.

Art. 25. - Candidatii pot pune întrebări secretariatului de supraveghere, dar numai înaintea primirii subiectelor, deci înainte de începerea efectivă a examenului.

Art. 26. - La predarea lucrărilor de examen secretariatul Comisiei care supraveghează desfăsurarea examenului verifică aranjarea în ordine a colilor si capsează pe marginea din stânga toate colile lucrării într-un singur fascicul.

Art. 27. - (1) Cu 5 minute înainte de terminarea timpului afectat sustinerii probelor candidatii sunt atentionati înacest sens si vor înceta lucrul imediat după scurgerea celor 5 minute.

(2) Candidatilor le este interzis să vorbească între ei în timpul examenului sau să părăsească sala pentru situatii deosebite fără să fie însotiti de 2 membri ai secretariatului Comisiei desemnati de presedinte.

(3) Candidatii vor fi exclusi de la examen în cazul în care împiedică buna desfăsurare a acestuia.

Art. 28. - Candidatii pot formula contestatii cu privire la desfăsurarea examenului si le depun la secretariatul Comisiei nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea fiecărei probe.

Art. 29. - Secretariatul va întocmi pentru fiecare probă a examenului un proces-verbal în care se vor mentiona numele candidatilor prezenti la ora la care s-a încheiat proba, numele candidatilor care au părăsit sala de examen si contestatiile prevăzute la art. 28.

Art. 30. - (1) Baremul de notare a lucrărilor este de la 1 la 10.

(2) Nota pentru fiecare probă se stabileste prin media aritmetică a notelor acordate lucrării respective. Diferenta dintre notele acordate de membrii Comisiei care au corectat lucrările nu poate fi mai mare de un punct. În caz contrar, Comisia dispune efectuarea unei noi notări de către alti membri ai Comisiei sau subcomisiei.

(3) Lucrările se deschid după ce se acordă nota finală. (4) Candidatii sunt declarati admisi la examen dacă au obtinut la fiecare probă o medie a notelor de minimum 6.

(5) Candidatii care nu obtin la nici una dintre probe minimum media 6 sunt declarati respinsi.

(6) Candidatii care nu obtin minimum media 6 la una dintre probe au dreptul, la cerere, să sustină examenul la această probă numai în una dintre următoarele două sesiuni.

Art. 31. - (1) Deciziile Comisiei pot fi contestate la OSIM în termen de 15 zile de la afisarea acestora.

(2) Contestatiile formulate vor fi solutionate de o comisie din cadrul OSIM a cărei componentă este alta decât cea a Comisiei.

(3) Componenta comisiei de solutionare a contestatiilor va fi stabilită prin ordin al directorului general al OSIM.

(4) Presedintele comisiei care solutionează contestatiile este directorul general al OSIM sau împuternicitul acestuia. (5) Din comisia de solutionare a contestatiilor face parte si un reprezentant al Camerei.

(6) Deciziile comisiei prevăzute la alin. (2) se comunică în scris candidatului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestatiei la OSIM.

Art. 32. - (1) Biroul resurse umane din cadrul OSIM păstrează o evidentă a tuturor documentelor privind înscrierea la examen, precum si rezultatele fiecărui candidat.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) nu sunt publice.

 

CAPITOLUL IV

Înscrierea în Registru

 

Art. 33. - OSIM este depozitarul Registrului.

Art. 34. - În Registru sunt înscrise următoarele date:

a) numele si prenumele consilierului;

b) codul numeric personal al consilierului;

c) domiciliul;

d) obiectul pentru care a promovat examenul;

e) data sesiunii de examen;

f) data eliberării adeverintei de înscriere si numărul cererii formulate pentru eliberarea acestei adeverinte;

g) numărul diplomei eliberate de OSIM;

h) sanctiunea aplicată consilierului si hotărârea în baza căreia s-a aplicat sanctiunea;

i) observatii si mentiuni.

Art. 35. - OSIM publică lunar în BOPI listele cuprinzând consilierii cu drept de exercitare a profesiei, precum si formele de organizare a acestora, prevăzute la art. 19 din ordonantă, în care acestia îsi desfăsoară activitatea pe baza datelor comunicate de Cameră.

 

CAPITOLUL V

Drepturi si îndatoriri

 

Art. 36. - Consilierul cu liberă practică îsi desfăsoară activitatea conform art. 2 si art. 19 alin. (1) si (2) din ordonantă, în baza unei procuri de reprezentare.

Art. 37. - Pentru activitatea sa consilierul cu liberă practică are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său, pe baza instructiunilor primite de la acesta.

Art. 38. - Divulgarea de date si informatii primite de consilier de la clientul său este interzisă, cu exceptia cazului în care aceasta are loc cu respectarea prevederilor legale si în limitele mandatului încredintat.

 

CAPITOLUL VI

Exercitarea profesiei

 

Art. 39. - (1) Consilierul cu liberă practică îsi desfăsoară activitatea conform prevederilor art. 19 din ordonantă.

(2) Societatea civilă profesională poate fi constituită din 2 sau mai multi consilieri atestati, membri ai Camerei.

(3) Societătile comerciale prevăzute la art. 19 din ordonantă vor trebui să aibă ca obiect unic activitătile în domeniul proprietătii industriale prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonantă.

(4) Consilierul îsi exercită profesia si ca salariat specializat în domeniul protectiei proprietătii industriale în unităti cu alt obiect de activitate decât proprietatea industrială sau în societăti comerciale, în limitele de competentă atribuite functiei respective.

Art. 40. - Consilierii prevăzuti la art. 39 alin. (4), înscrisi în Registru si care sunt membri ai Camerei, au dreptul să asiste si să reprezinte doar unitatea sau societatea la care sunt salariati.

 

CAPITOLUL VII

Reprezentarea

 

Art. 41. - În procedurile în fata OSIM actionează numai consilierii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 din ordonantă si care apar în listele din BOPI.

Art. 42. - (1) Consilierul nu va putea actiona în procedurile în fata OSIM în lipsa prezentării unei procuri de reprezentare, depusă în termen legal.

(2) Prin procura de reprezentare va fi desemnat ca mandatar consilierul, cabinetul individual sau societatea în cadrul căreia acesta îsi desfăsoară activitatea.

(3) Cabinetele sau societătile organizate conform art. 19 din ordonantă, care au fost desemnate mandatari, vor împuternici un consilier salariat al acestora să reprezinte interesele mandantului în fata OSIM sau fată de terti.

Art. 43. - Procura în baza căreia actionează consilierul va avea caracter general sau va fi prezentată pentru fiecare cerere si va cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) numele si prenumele mandantului;

b) numele si prenumele mandatarului;

c) obiectul mandatului;

d) semnătura mandantului.

Art. 44. - Reprezentarea unui client în procedurile în fata OSIM se va face numai pentru obiectul de proprietate industrială în care consilierul a fost atestat.

Art. 45. - (1) În cazul în care în timpul derulării procedurilor în fata OSIM dreptul consilierului de a-si exercita profesia încetează pentru oricare dintre motivele prevăzute la art. 28 din ordonantă, acesta nu îsi mai poate desfăsura activitatea în respectivele proceduri.

(2) Încetarea dreptului de exercitare a profesiei rezultă din listele consilierilor publicate în BOPI pe baza datelor comunicate de Cameră.

(3) În cazul solicitantilor care au mandatar, OSIM va comunica acestora situatia prevăzută si obligatia solicitantilor străini de a apela la serviciile altui consilier pentru continuarea procedurii.

 

CAPITOLUL VIII

Suspendarea si încetarea dreptului

la exercitarea profesiei

 

Art. 46. - Suspendarea dreptului la exercitarea profesiei intervine în următoarele cazuri:

a) consilierul se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 24 din ordonantă;

b) consilierul nu îsi îndeplineste obligatia de plată a cotizatiei fată de Cameră timp de un an;

c) consilierului i s-a aplicat sanctiunea interdictiei exercitării dreptului de a profesa pe o perioadă de 3-12 luni, rămasă definitivă.

Art. 47. - Dreptul de exercitare a profesiei încetează în oricare dintre următoarele situatii:

a) renuntă în scris la exercitarea profesiei si depune la Cameră cererea sa de renuntare;

b) pierde sau renuntă la cetătenia română;

c) nu mai are domiciliul sau sediul social în România;

d) nu mai are capacitate de exercitiu;

e) i s-a aplicat sanctiunea interdictiei definitive a dreptului de a profesa;

f) a fost condamnat definitiv pentru o faptă care îl face nedemn de a fi consilier în proprietate industrială;

g) prin deces.

Art. 48. - (1) Orice modificare survenită cu privire la suspendarea sau încetarea dreptului de exercitare a profesiei, cu exceptia celor prevăzute la art. 46 lit. b) si c) si art. 47 lit. a) si e), se comunică Camerei în termen de 15 zile de la intervenirea acesteia.

(2) Camera va comunica de îndată OSIM situatiile în care unui consilier i se aplică prevederile art. 46 sau 47.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 49. - (1) În cadrul Camerei functionează o comisie de disciplină, care aplică consilierilor sanctiunile prevăzute la art. 29 din ordonantă.

(2) În Regulamentul de functionare al Camerei se vor explica abaterile pentru care se aplică, diferentiat, sanctiunile.

Art. 50. - (1) Comisia de disciplină a Camerei este alcătuită din 7 membri, consilieri în proprietate industrială cu minimum 5 ani vechime în domeniu, dintre care se alege un presedinte si un secretar.

(2) Nici unul dintre membrii Comisiei de disciplină nu poate fi membru al Consiliului de conducere al Camerei.

Art. 51. - (1) Hotărârile Comisiei de disciplină se iau cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenti.

(2) Împotriva hotărârilor comisiei de disciplină se poate formula contestatie la instanta judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

Art. 52. - Camera va comunica OSIM hotărârile împotriva cărora nu s-a formulat contestatie la instantajudecătorească competentă în termenul prevăzut la art. 51, imediat după scurgerea acestui termen.

Art. 53. - OSIM va mentiona în Registru si va publica în BOPI hotărârile Consiliului de conducere al Camerei sau ale instantelor judecătoresti, definitive si irevocabile, luate cu privire la sanctiuni aplicate membrilor Camerei.

Art. 54. - Consilierul căruia i s-a aplicat una dintre sanctiunile prevăzute la art. 29 lit. c) si d) din ordonantă, rămasă definitivă, îsi va informa clientii de îndată despre aceasta.

 

CAPITOLUL X

Camera

 

Art. 55. - (1) În scopul exercitării profesiei consilierii trebuie să fie membri ai Camerei.

(2) În vederea exercitării profesiei de consilier, Camera emite autorizatii de liberă practică pentru oricare dintre formele de organizare, cu exceptia societătilor comerciale, pentru practicarea profesiei de consilier, în vederea înregistrării la organele fiscale.

Art. 56. - (1) Pentru a deveni membru al Camerei consilierul va depune o cerere în acest sens, care va fi analizată de o comisie de admitere constituită în acest scop.

(2) Cererea va fi întocmită de Cameră si va fi însotită de următoarele documente:

a) dovada înregistrării în Registru;

b) dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 19, respectiv 20, din ordonantă;

c) actele constitutive ale societătii sau actele de asociere;

d) carnetul de muncă si/sau decizia conducătorului unitătii privind numirea în functii care presupun desfăsurarea de activităti specifice în domeniul proprietătii industriale;

e) autorizatia de functionare eliberată de Cameră pentru persoanele fizice care îsi desfăsoară activitatea în cabinete individuale autorizate si certificatul de înregistrare fiscală, în functie de forma de organizare sub care consilierul îsi exercită profesia;

f) dovada plătii taxei de înscriere după ce a primit confirmarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la lit. a)-e).

(3) După avizul Comisiei de admitere a Camerei se va achita taxa de înscriere în Cameră si se va întocmi decizia de admitere în Cameră, semnată de presedintele acesteia, pe baza voturilor Consiliului de conducere al Camerei.

Art. 57. - (1) Organele de conducere ale Camerei sunt:

a) conferinta;

b) consiliul de conducere;

c) presedintele.

(2) Persoanele alese în Consiliul de conducere al Camerei si presedintele Camerei au mandat de 2 ani si nu mai mult de două legislaturi consecutive. Presedintele Camerei este ales dintre consilierii cu o bogată activitate curentă de reprezentare a solicitantilor români si străini, cu experientă în exercitarea profesiei si cu o foarte bună reputatie personală si profesională pe plan intern si extern.

Art. 58. - (1) Conferinta este formată din totalitatea membrilor Camerei si are următoarele atributii:

a) adoptă si modifică statutul Camerei, precum si codul deontologiei profesionale;

b) adoptă organizarea aparatului administrativ al Camerei;

c) alege si revocă presedintele si vicepresedintele Camerei si presedintele Comisiei de disciplină prin vot secret;

d) alege si revocă membrii Consiliului de conducere al Camerei prin vot secret;

e) alege si revocă membrii comisiilor de specialitate si ai Comisiei de disciplină din cadrul Camerei, prin vot deschis;

f) aprobă Regulamentul de functionare al Camerei;

g) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul Camerei.

(2) Convocarea conferintei se face la initiativa presedintelui Camerei sau a două treimi din numărul membrilor Consiliului de conducere al Camerei ori a unei treimi din numărul membrilor Camerei.

(3) Publicul nu are acces la conferintă, dar poate fi permis accesul unor invitati care nu participă la vot.

(4) Conferinta este legal constituită la prima convocare, în prezenta majoritătii absolute a membrilor Camerei, iar hotărârile se adoptă cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

Art. 59. - Între conferinte activitatea curentă a Camerei va fi coordonată de Consiliul de conducere, care este ales cu majoritate simplă de voturi.

Art. 60. - Consiliul de conducere al Camerei este format din 7-11 membri incluzând presedintele Camerei.

Art. 61. - Consiliul de conducere al Camerei are următoarele atributii:

a) stabileste nivelul onorariilor minimale care urmează să fie percepute pentru serviciile prestate de consilieri, precum si reducerile care pot fi acordate pentru anumite categorii de persoane;

b) adoptă măsuri pentru aplicarea si respectarea de către membri a prevederilor ordonantei, ale instructiunilor de aplicare a acesteia si ale statutului;

c) aprobă conventiile si contractele încheiate de presedintele Camerei, în numele acesteia;

d) aduce la îndeplinire hotărârile conferintei;

e) întocmeste, modifică si comunică lunar la OSIM evidenta membrilor Camerei cu drept de exercitare a profesiei, împreună cu modificările intervenite;

f) organizează verficarea anuală a modului de desfăsurare a activitătii consilierilor, a modului de practicare a profesiei în formele de organizare prevăzute la art. 19 din ordonantă si respectarea codului deontologic;

g) monitorizează efectuarea practicii asistentilor;

h) verifică si constată îndeplinirea conditiilor legale ale cererilor de înscriere în Cameră;

i) ia act de conventiile de grupare sau de asociere ale consilierilor;

j) organizează activităti de pregătire profesională a consilierilor si editează publicatii ale Camerei;

k) suspendă din dreptul la exercitarea profesiei pe membrii Camerei care nu plătesc taxele si contributiile prevăzute de statut o perioadă de 3 luni de la scadenta acestora, dacă li s-a dat avertisment pentru plată si nu s-au conformat;

l) solutionează contestatiile si reclamatiile privind onorariile minimale;

m) propune aprobării conferintei nivelul taxei de înscriere în Cameră si al cotizatiei anuale;

n) acceptă donatiile făcute Camerei;

o) analizează acordarea de burse, premii si alte ajutoare necesare membrilor Camerei;

p) întocmeste proiectul de buget si administrează patrimoniul Camerei;

q) prezintă anual conferintei, spre aprobare, raportul său de activitate si de gestiune;

r) stabilieste tabloul tutorilor si listele asistentilor în proprietate industrială si avizează efectuarea practicii în proprietate industrială.

Art. 62. - Presedintele Camerei este ales de conferintă si este membru de drept al Consiliului de conducere al Camerei.

Art. 63. - Presedintele Camerei are următoarele atributii:

a) reprezintă Camera în relatiile cu persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

b) încheie conventii si contracte în numele Camerei, aprobate de Consiliul de conducere al Camerei;

c) este presedintele Consiliului de conducere al Camerei;

d) convoacă si conduce sedintele Consiliului de conducere al Camerei;

e) ordonantează cheltuielile Camerei;

f) alte atributii stabilite de conferintă.

Art. 64. - În cadrul Camerei functionează următoarele comisii:

a) Comisia de disciplină;

b) Comisia de cenzori;

c) Comisia pentru probleme profesionale;

d) Comisia pentru probleme legislative;

e) Comisia pentru relatii interne si internationale;

f) Comisia de admitere;

g) Comisia de monitorizare a activitătii consilierilor în proprietate industrială;

h) Comisia privind supravegherea exercitării fără drept a profesiei de consilier în proprietate industrială;

i) Comisia pentru monitorizarea modului de efectuare a practicii de către asistentii în proprietate industrială.

Art. 65. - Consilierii care figurau în Registru la data emiterii ordonantei sunt de drept membri ai Camerei, dacă fac cerere si plătesc taxa de înscriere.

 

Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci

ing. Gabor Varga

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 108.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2002 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 4 noiembrie 2002, se face următoarea rectificare:

- la anexa nr. 1.2, la coloana a 3-a, lit. A “Tarif binom diferentiat”, la prima rubrică, în loc de: … putere (lei/kW/zi)” se va citi: “Pentru putere (lei/kW/an)”.