MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 838         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

25. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECRETE

 

918. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Conventia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 

919. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 290 din 5 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, aprobată prin Legea nr. 44/2000

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

150. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea

componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 41 si al art. 59 alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Marius Iriza, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională;

- domnul deputat Costache Mircea, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CORNELIU CIONTU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2002.

Nr. 25.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Conventia privind efectele

transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 352 din 31 octombrie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Conventia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2002.

Nr. 918.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 351 din 31 octombrie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2002.

Nr. 919.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 290

din 5 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, aprobată prin Legea nr. 44/2000

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, exceptie ridicată de Gheorghe Mares în Dosarul nr. 167/CM/2002 al Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de muncă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 200C/2002, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Severică Tîrvuică în Dosarul nr. 219/CM/2002 al Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de muncă. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune îndiscutie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 200C/2002 la Dosarul nr. 199C/2002.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiilor de neconstitutionalitate ca neîntemeiate, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin textelor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 martie 2002 si din 26 martie 2002, pronuntate în dosarele nr. 167/CM/2002 si nr. 219/CM/2002, Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, aprobată prin Legea nr. 44/2000. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Mares si Severică Tîrvuică în cadrul unor litigii de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate încalcă dispozitiile constitutionale privind principiul neretroactivitătii legii, consacrat de art. 15 alin. (2), prevederile art. 78 referitoare la intrarea în vigoare a legii, precum si ale art. 38 care reglementează dreptul la muncă.

Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de muncă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140/1999 nu contravine art. 15 alin. (2), art. 38 si 72 din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât textul criticat este în deplină concordantă cu dispozitiile art. 15 alin. (2), art. 38 si 72 din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate sunt în deplină concordantă cu prevederile din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 si 465 bis din 24 septembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 44/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 18 aprilie 2000, potrivit cărora: “(2) Prevederile Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii se aplică începând cu data de 1 decembrie 1999.

(3) Până la data de 1 decembrie 1999 se aplică în continuare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 0282/1993 cuprivire la salarizarea personalului militar si civil din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate aceste dispozitii de lege contravin, în ordinea invocării lor, art. 15 alin. (2), art. 78 si 38 din Constitutie, care prevăd:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 78: “Legea se publică în Monitorul Oficial al României si intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei.”;

- Art. 38: “(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

 Alegerea profesiei si alegerea locului de muncă sunt libere.

(2) Salariatii au dreptul la protectia socială a muncii.

Măsurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii grele, precum si alte situatii specifice.

(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.

(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbatii.

(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată următoarele:

Dispozitiile art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140/1999 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la prevederile art. 15 alin. (2) si ale art. 78 din Constitutie, Curtea pronuntându-se prin Decizia nr. 27 din 29 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2002. Prin acea decizie, respingându-se exceptia de neconstitutionalitate, s-a statuat că “suspendarea aplicării legii nu afectează intrarea în vigoare a acesteia, care s-a produs la data prevăzută, anume la 1 august 1999. Punerea în practică a dispozitiilor Legii nr. 138/1999, respectiv efectuarea plătii ajutoarelor stabilite prin art. 31 alin. (1) si (2), este o problemă de aplicare a legii, care excede competentei Curtii Constitutionale”. De asemenea, s-a mai retinut că “existenta fondurilor bugetare aprobate anual ministerelor si institutiilor centrale, în limita cărora se acordă drepturile bănesti solicitate, este o chestiune de fapt a cărei solutionare este de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti”.

Deoarece în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior îsi mentin valabilitatea.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor alin. (3) al art. 8 din ordonantă, potrivit cărora “Până la data de 1 decembrie 1999 se aplică în continuare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 0282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar si civil din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare”, Curtea constată că, în realitate, textul dispune prorogarea aplicării în timp a unor prevederi legale si nu încalcă, asa cum se sustine, principiul neretroactivitătii legii, consacrat la art. 15 alin. (2) din Constitutie.

În sfârsit, prin dispozitiile de lege vizate de exceptia de neconstitutionalitate nu se încalcă nici prevederile art. 38 din Constitutie, întrucât acestea nu împiedică exercitarea dreptului la muncă si nici plata salariului, conform reglementărilor în vigoare, la data când aceasta devine exigibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, exceptii ridicate de Gheorghe Mares si Severică Tîrvuică în dosarele nr. 167/CM/2002 si nr. 219/CM/2002 ale Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de muncă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovării sănătătii populatiei care asigură acordarea unui pachet de servicii de bază.

(2) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii si functionează ca un sistem unitar, pe baza următoarelor principii:

a) alegerea liberă a casei de asigurări de sănătate;

b) solidaritate si subsidiaritate în colectarea si utilizarea fondurilor;

c) alegerea liberă de către asigurati a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitătii sanitare;

d) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

e) participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

f) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil si nediscriminatoriu, oricărui asigurat;

g) transparenta activitătii sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(3) Pot functiona si alte forme de asigurare a sănătătii în diferite situatii speciale. Aceste asigurări nu sunt obligatorii.

Art. 2. - (1) Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, este un fond special care se constituie si se utilizează potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(2) Constituirea fondului se face din contributia de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare contributie, suportată de asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajează personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse - donatii, sponsorizări, dobânzi, potrivit legii.

(3) Administrarea fondului se face, în conditiile legii, de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, si, respectiv, prin casele de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumite în continuare case de asigurări.

(4) CNAS poate propune Ministerului Sănătătii si Familiei proiecte de acte normative care au incidentă asupra constituirii si utilizării fondului.

Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă, următorii termeni se definesc astfel:

a) serviciile medicale sunt acele servicii si produse furnizate de către persoane fizice si juridice, în conditiile prezentei ordonante de urgentă;

b) furnizorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate oficial si recunoscute de către Ministerul Sănătătii si Familiei pentru a furniza servicii sau produse medicale;

c) pachetul de servicii de bază cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătătii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii si produse la care au dreptul asiguratii si se suportă din fond, în conditiile contractului-cadru;

d) autorizarea reprezintă un control al calificării si al respectării legislatiei existente în domeniu, efectuat pentru toate tipurile de furnizori, necesar pentru a obtine permisiunea de a furniza servicii medicale în România;

e) acreditarea este un proces de evaluare externă a calitătii serviciilor de sănătate, care conferă dreptul de a putea intra în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, fiind o conditie obligatorie pentru încheierea contractului;

f) contractarea este procedura care reglementează conditiile furnizării serviciilor de către furnizori pentru cei asigurati de casele de asigurări;

g) pret de referintă este pretul utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru plata medicamentelor, materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale, potrivit politicii de preturi a Ministerului Sănătătii si Familiei;

h) dispozitivele medicale cuprind materialele sanitare pentru corectarea văzului, auzului, pentru protezarea membrelor, respectiv proteze, orteze, dispozitive de mers si alte materiale specifice, necesare în scopul recuperării unor deficiente organice sau fiziologice.

(2) Definitiile care pot exista în alte legi si care sunt diferite de cele prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL II

Asiguratii

SECTIUNEA 1

Persoanele asigurate

 

Art. 4. - (1) Sunt asigurati, potrivit prezentei ordonante de urgentă, toti cetătenii români cu domiciliul în tară, precum si cetătenii străini si apatrizii care au domiciliul sau resedinta în România. În această calitate au obligatia plătii contributiei de asigurare potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare încetează o dată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de resedintă în România.

(3) Documentele justificative privind dobândirea calitătii de asigurat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, la propunerea CNAS.

Art. 5. - (1) Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverintă sau carnet de asigurat eliberat prin grija casei la care este înscris asiguratul. În termen de un an de la aprobarea prezentei ordonante de urgentă va fi introdus cardul electronic de asigurat, care se suportă din fond.

(2) Metodologia si modalitătile de gestionare si de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS.

(3) Datele minime care vor fi înregistrate si accesate pe cardul de asigurat sunt:

a) datele de identitate si codul numeric personal;

b) dovada achitării contributiei pentru asigurările sociale de sănătate;

c) înregistrarea numărului de solicitări de servicii medicale, prin codul furnizorului;

d) diagnostice medicale cu risc vital;

e) consimtământul referitor la donarea de tesuturi si organe;

f) grupa sanguină si Rh.

Art. 6. - (1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contributiei:

a) toti copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă;

b) sotul, sotia si părintii fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;

c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretullege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, precum si persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;

d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse si se află în îngrijirea familiei;

e) pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. si alte categorii de pensionari;

f) bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei, până la vindecarea respectivei afectiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

g) femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe tară;

h) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

i) persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 si 114 din Codul penal; persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri.

(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, în conditiile prezentei ordonante de urgentă:

a) satisfac serviciul militar în termen;

b) se află în concediu medical, în concediu medical pentru sarcină si lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani;

c) execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv;

d) persoanele care beneficiază de indemnizatie de somaj sau, după caz, de alocatie de sprijin.

Art. 7. - (1) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale beneficiază de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în conditiile prevăzute de acordurile, întelegerile, conventiile sau protocoalele încheiate între România si tara respectivă.

(2) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. (1):

a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România;

b) cetătenii străini si apatrizii care se află temporar în tară;

c) cetătenii români cu domiciliul în străinătate care se află temporar în tară.

Art. 8. - (1) Obligatia virării contributiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane cu contract individual de muncă sau conventie civilă, precum si persoanelor fizice, după caz.

(2) Persoanele juridice sau fizice la care îsi desfăsoară activitatea asiguratii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări declaratii privind obligatiile ce le revin fată de fond.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si persoanelor care exercită profesii liberale sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăsoare activităti independente.

Art. 9. - În cazul neachitării în termen a contributiilor datorate fondului, CNAS, direct sau prin casele de asigurări, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate si a majorărilor de întârziere, potrivit procedurilor instituite de legislatia privind executarea creantelor bugetare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile asiguratilor

 

Art. 10. - (1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de bază care cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătătii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaborează de CNAS pe baza consultării Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiului Farmacistilor din România, denumit în continuare CFR, si Ordinului Asistentilor Medicali din România, denumit în continuare OAMR, până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătătii si Familiei, cu consultarea obligatorie a ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În cazul nefinalizării elaborării contractului-cadru în termenul prevăzut, Ministerul Sănătătii si Familiei elaborează si supune spre aprobare Guvernului proiectul contractului-cadru până la data de 30 noiembrie.

(3) Contractul-cadru reglementează, în principal, conditiile acordării asistentei medicale cu privire la:

a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;

b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a);

c) criteriile si standardele calitătii pachetului de servicii;

d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;

e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare si actele necesare în acest scop;

f) internarea si externarea bolnavilor;

g) criteriile de internare în spital;

h) asigurarea tratamentului spitalicesc, măsuri de îngrijire la domiciliu sau de recuperare;

i) conditiile generale de acordare a tratamentului ambulatoriu;

j) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor de mers si de autoservire;

k) modul de informare a asiguratilor;

l) coplata pentru unele servicii medicale.

(4) Prin contractul-cadru se stabilesc conditiile organizării licitatiilor în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii de bază.

(5) Prevederile alin. (3) lit. e) se realizează prin consultarea reprezentantilor legali ai furnizorilor de servicii medicale.

(6) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR si OAMR, până la 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui CNAS.

(7) În cazul nefinalizării normelor metodologice, Ministerul Sănătătii si Familiei le va elabora si le va aproba prin ordin în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (6).

(8) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor elabora, cu avizul CNAS, norme proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrilor si

conducătorilor institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.

Art. 11. - (1) Asiguratii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului si până la vindecare, în conditiile stabilite de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Asiguratii au următoarele drepturi:

a) să aleagă medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea spitalicească ce le va acorda servicii medicale, precum si casa de sănătate la care se asigură;

b) să fie înscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate conditiile prezentei ordonante de urgentă, suportând cheltuielile de transport dacă optiunea este pentru un medic din altă localitate;

c) să îsi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel putin 3 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în conditiile legii;

e) să li se efectueze cel putin un control profilactic în fiecare an, în functie de sex si de grupa de vârstă căreia îi apartin;

f) să beneficieze de servicii de asistentă medicală preventivă si de promovare a sănătătii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii si spitale acreditate;

h) să beneficieze de servicii medicale de urgentă;

i) să beneficieze de unele servicii de asistentă stomatologică;

j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k) să beneficieze de dispozitive medicale si alte materiale specifice;

l) să beneficieze de servicii si îngrijiri medicale la domiciliu.

Art. 12. - Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 11 sunt următoarele:

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;

b) să anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

c) să se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) să anunte în termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurati;

e) să respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f) să aibă o conduită civilizată fată de personalul medicosanitar;

g) să achite contributia datorată fondului si suma reprezentând diferenta dintre tarifele acceptate la plată de sistemul de asigurări sociale de sănătate si cele practicate pe piată, denumită în continuare coplată, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Art. 13. - Persoanele care nu fac dovada calitătii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Art. 14. - Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoteste copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum si pentru însotitorul persoanei cu handicap de gradul I internate se suportă de către casele de asigurări numai dacă, potrivit criteriilor stabilite de comun acord de către CNAS si de CMR, medicul consideră necesară prezenta lor pentru o perioadă determinată.

Art. 15. - Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contributie si a modalitătii de plată, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

 

CAPITOLUL III

Servicii medicale suportate din fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

SECTIUNEA 1

Servicii medicale profilactice

 

Art. 16. - (1) În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii si al păstrării sănătătii, asiguratii vor fi informati permanent de către casele de asigurări asupra mijloacelor de păstrare a sănătătii, de reducere si de evitare a cauzelor de îmbolnăvire si asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool si tutun.

(2) Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt următoarele:

a) monitorizarea evolutiei sarcinii si a lăuzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii;

b) urmărirea dezvoltării fizice si psihomotorii a sugarului si a copilului;

c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinte majore în morbiditate si mortalitate;

d) servicii medicale din cadrul programului national de imunizări;

e) servicii de planificare familială, indiferent de statutul de asigurat al femeii.

(3) Detalierea serviciilor prevăzute la alin. (2) si modalitătile de acordare se stabilesc în contractul-cadru.

Art. 17. - Serviciile medicale stomatologice preventive se suportă de către casele de asigurări, astfel:

a) trimestrial, pentru copiii până la vârsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la grădinită, fie la institutiile de învătământ preuniversitar;

b) de două ori pe an, pentru tinerii în vârstă de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă.

Art. 18. - (1) Asiguratii în vârstă de peste 18 ani au dreptul la un control medical în fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate si mortalitate, stabilite prin contractul-cadru.

(2) Neefectuarea în mod nejustificat de către asigurati a controalelor medicale periodice preventive poate atrage obligatia de a suporta, după caz, unele costuri ale tratamentului curativ si de recuperare pentru afectiunea nedepistată în timp. Prin contractul-cadru vor fi prevăzute situatiile în care aceste costuri se suportă de asigurati, precum si stimulentele pentru asiguratii care efectuează controalele medicale periodice preventive.

 

SECTIUNEA a 2-a

Servicii medicale curative

 

Art. 19. - (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, după caz.

(2) Tratamentul medical se aplică de către medici sau asistenti medicali si de alt personal sanitar acreditat, la indicatia si sub supravegherea medicului.

Art. 20. - (1) Serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond sunt:

a) serviciile medicale de urgentă;

b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afectiunii: anamneză, examen clinic, examene paraclinice si de laborator;

c) tratamentul medical, chirurgical si unele proceduri de recuperare;

d) prescrierea tratamentului necesar vindecării, inclusiv indicatiile privind regimul de viată si muncă, precum si igienodietetic.

(2) Asiguratii beneficiază de activităti de suport constând în acordarea de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă sau îngrijirea copilului bolnav.

(3) Detalierea serviciilor prevăzute la alin. (1) si modalitătile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru.

Art. 21. - (1) Asiguratii au dreptul la asistentă medicală primară si de specialitate ambulatorie, la indicatia medicului de familie.

(2) Asiguratii primesc asistentă medicală de specialitate în spitale acreditate.

(3) Serviciile spitalicesti se acordă prin spitalizare integrală sau partială si cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente si materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masă.

(4) Asistenta medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă si după un ritm stabilite de medicul curant în unităti sanitare acreditate.

(5) Servicii si îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de personal acreditat.

Art. 22. - Serviciile medicale stomatologice se acordă de către medicul din cabinetul stomatologic si din serviciul bucomaxilo-facial.

Art. 23. - (1) Tratamentele stomatologice se suportă din fond în conditiile stabilite prin contractul-cadru.

(2) În cazul copiilor în vârstă de până la 18 ani tratamentele stomatologice se suportă din fond în conditiile stabilite în contractul-cadru.

 

SECTIUNEA a 3-a

Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice

 

Art. 24. - Asiguratii beneficiază de medicamente cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală. Modalitătile de prescriere si eliberare a medicamentelor se prevăd în contractul-cadru.

Art. 25. - (1) Lista cu medicamente de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală se elaborează anual de către Ministerul Sănătătii si Familiei si CNAS, cu consultarea CFR, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2)) În listă se pot include numai medicamente prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.

Art. 26. - (1) Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si g) se suportă integral din fond.

(2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 25 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor care beneficiază de asistentă medicală gratuită, în cazul categoriilor de persoane prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) si d), se suportă din fond.

(3) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare pentru corectarea văzului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, în scopul protezării unor deficiente organice sau fiziologice, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fără contributie personală, în conditiile prevăzute în contractul-cadru.

(4) Asiguratii beneficiază de tratamente fizioterapeutice, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fără contributie personală, în conditiile prevăzute în contractul-cadru.

(5) Asiguratii beneficiază de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si de alte mijloace terapeutice la nivelul pretului de referintă prevăzut în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

 

SECTIUNEA a 4-a

Servicii medicale si de îngrijiri la domiciliu

 

Art. 27. - (1) Asiguratii au dreptul să primească unele servicii medicale si îngrijiri la domiciliu din partea unui medic si/sau cadru mediu sanitar, dacă este necesar si indicat de medic.

(2) Conditiile acordării serviciilor medicale si a îngrijirilor la domiciliu se stabilesc prin contractul-cadru.

 

SECTIUNEA a 5-a

Alte servicii speciale

 

Art. 28. - Cheltuielile de transport sanitar, necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suportă din fond. Asiguratii au dreptul la transport sanitar în următoarele situatii:

a) urgente medicale;

b) cazurile prevăzute în contractul-cadru.

 

SECTIUNEA a 6-a

Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 29. - (1) Serviciile medicale care nu sunt decontate din fond, costul acestora fiind suportat de asigurat sau de unitătile care le solicită, după caz, sunt:

a) servicii de sănătate acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă si sportive, asistentă medicală la locul de muncă, asistentă medicală a sportivilor;

b) unele servicii medicale de înaltă performantă;

c) unele servicii de asistentă stomatologică;

d) servicii hoteliere cu grad înalt de confort;

e) corectii estetice efectuate persoanelor peste 18 ani;

f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritătile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguratilor;

h) fertilizare in vitro;

i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevăzute în contractul-cadru;

j) asistentă medicală la cerere;

k) costul unor materiale necesare corectării văzului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;

l) cota-parte din costul protezelor si ortezelor;

m) serviciile medicale legate de eliberarea actelor medicale solicitate de asigurat;

n) unele tratamente de recuperare si de fizioterapie.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), f), i) si n) si cota-parte prevăzută la alin. (1) lit. l) se stabilesc prin contractul-cadru.

 

SECTIUNEA a 7-a

Asigurarea calitătii

 

Art. 30. - Asigurarea calitătii pachetului de servicii de bază pentru asigurati revine CNAS prin respectarea următoarelor măsuri:

a) acceptarea încheierii de contracte numai cu furnizori acreditati conform legii, precum si a medicilor, asistentilor medicali si altor categorii de personal acreditat;

b) existenta unui sistem informational corespunzător asigurării unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicată;

c) respectarea de către furnizori a criteriilor de calitate a asistentei medicale si stomatologice, elaborate de către CMR si OAMR;

d) utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;

e) utilizarea materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii.

Art. 31. - (1) Criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor se elaborează de comisiile de specialitate ale CMR, se negociază cu CNAS si se referă la:

a) tratamentul medical;

b) tratamentul stomatologic;

c) actiunile de depistare precoce a îmbolnăvirilor;

d) procedeele medicale de recuperare eficace;

e) prescrierea de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si transportul bolnavilor;

f) eliberarea de certificate medicale necesare asiguratilor pentru a beneficia de ajutoare de boală si de rapoarte necesare caselor de asigurări pentru îndeplinirea atributiilor lor.

(2) Criteriile sunt obligatorii pentru toti furnizorii de servicii medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurări.

Art. 32. - În vederea respectării calitătii serviciilor medicale furnizate asiguratilor, CNAS si casele de asigurări organizează controlul activitătii medicale împreună cu comisiile de specialitate ale CMR, CFR si ale OAMR. Controlul are la bază criteriile prevăzute la art. 30 si 31.

 

SECTIUNEA a 8-a

Actiuni comune pentru sănătate

 

Art. 33. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei proiectează, implementează si coordonează programe nationale de sănătate în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică, cu participarea institutiilor cu răspundere în domeniul realizării politicii sanitare a statului.

(2) Obiectivele se stabilesc în colaborare cu CNAS, CMR, CFR, cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale stiintifice medicale, ai clinicilor universitare, unitătilor de cercetare, organizatiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, precum si cu reprezentanti ai populatiei.

Art. 34. - Unele activităti de învătământ si cercetare din cadrul spitalelor, din unitătile ambulatorii de specialitate si din cabinetele medicale sunt suportate de la bugetul de stat, în conditiile legii.

Art. 35. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei organizează împreună cu CNAS licitatii la nivel national pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice pentru consumul în spitale si în ambulatoriu, în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitatie electronică.

(2) Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor de sănătate se asigură prin farmaciile apartinând unitătilor sanitare prin care acestea se derulează sau prin cabinete medicale acreditate, după caz.

(3) CNAS este autorizată să încheie si să deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamentele si materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.

 

SECTIUNEA a 9-a

Atributiile Colegiului Medicilor din România în domeniul asigurărilor sociale de sănătate

 

Art. 36. - CMR are în domeniul asigurărilor sociale de sănătate următoarele atributii si responsabilităti:

a) elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor si participă la controlul respectării acestora;

b) elaborează ghiduri si protocoale de practică medicală;

c) elaborează criteriile privind calitatea asistentei stomatologice acordate asiguratilor si urmăreste respectarea acestora;

d) participă la acreditarea personalului medical.

 

SECTIUNEA a 10-a

Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

 

Art. 37. - (1) Pot intra în relatie contractuală cu sistemul de asigurări sociale de sănătate numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente acreditati. Medicii, farmacistii, personalul mediu sanitar si alte categorii de personal se acreditează după cum urmează:

a) medicii si alte categorii de personal cu studii superioare se acreditează de către comisiile formate din reprezentanti ai colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, ai caselor de asigurări si ai directiilor de sănătate publică sau ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii, după caz, în cadrul acreditării unitătii sanitare;

b) asistentii medicali se acreditează de către comisiile formate din reprezentanti ai OAMR, ai caselor de asigurări si ai directiilor de sănătate publică sau ai directiilor medicale ori structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii, după caz, în cadrul acreditării unitătii sanitare;

c) farmacistii si asistentii de farmacie se acreditează de către comisiile formate din reprezentanti ai colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucuresti, ai caselor de asigurări si ai directiilor de sănătate publică sau ai directiilor medicale ori structurilor similare din ministerele si institutiile centrale cu retele sanitare proprii, după caz, în cadrul acreditării farmaciei.

(2) Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale prevăzuti la alin. (1) se aprobă de către Consiliul de administratie al CNAS, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii medicale prevăzuti la alin. (1) se elaborează de către CNAS si structurile nationale ale CMR, CFR si ale OAMR si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Autorizarea furnizorilor de aparatură medicală si materiale sanitare se face anual de către Ministerul Sănătătii si Familiei. Metodologia de autorizare de aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei. Lista furnizorilor de aparatură medicală si materiale sanitare autorizati este dată publicitătii anual.

 

CAPITOLUL IV

Relatiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente

 

Art. 38. - Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări, sunt:

a) cabinetele medicale, centrele de diagnostic si tratament, spitalele si alte unităti sanitare, medicii, personalul mediu sanitar si alte categorii de personal, personalul sanitar din serviciile conexe actului medical;

b) farmaciile, distribuitorii si producătorii de medicamente si materiale sanitare;

c) persoanele fizice si juridice autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 39. - (1) Relatiile dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări sunt de natură civilă, se stabilesc si se desfăsoară pe bază de contract care se încheie anual. În situatia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate si stipulate în acte aditionale.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati să prezinte, la încheierea contractului cu casa de asigurări, asigurări de răspundere civilă în domeniul medical în concordantă cu tipul de furnizor. Societătile de asigurări care oferă asigurări de răspundere civilă în domeniul medical trebuie să fie autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si să posede un contract de reasigurare.

Art. 40. - Furnizorii de servicii medicale încheie cu casele de asigurări contracte anuale pe baza modelelor de contracte prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractuluicadru, în cuprinsul cărora pot fi prevăzute si alte clauze suplimentare, negociate.

Art. 41. - Refuzul caselor de asigurări de a încheia contracte cu furnizorii pentru serviciile medicale din pachetul de bază, denuntarea unilaterală a contractului, precum si răspunsurile la cererile si la sesizările furnizorilor se vor face în scris si motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile.

Art. 42. - (1) Casele de asigurări încheie cu furnizorii de servicii medicale contracte anuale pentru furnizarea de servicii si pentru plata acestora, urmărind realizarea echilibrului financiar.

(2) La încheierea contractelor părtile vor avea în vedere interesul asiguratilor si vor tine seama de economicitatea, eficienta si calitatea serviciilor oferite pe baza criteriilor elaborate de CNAS, CMR, CFR si OAMR.

Art. 43. - (1) Prevederile contractului-cadru sunt date publicitătii pentru informarea asiguratilor si a furnizorilor de servicii medicale.

(2) Contractele de furnizare de servicii medicale cuprind si obligatiile părtilor legate de buna gestionare a fondurilor, precum si clauze care să reglementeze conditiile de plată a serviciilor furnizate până la definitivarea unui nou contract între părti, pentru perioada următoare celei acoperite prin contract.

(3) Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor.

Art. 44. - Casele de asigurări controlează modul în care furnizorii de servicii medicale respectă clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii având obligatia să permită accesul la evidentele referitoare la derularea contractului.

Art. 45. - (1) Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi:

a) în asistenta medicală primară si de specialitate ambulatorie prin tarif pe persoana asigurată, tarif pe serviciu medical, suma fixă negociată pe pachet de servicii medicale, după caz;

b) în asistenta medicală din spitale si alte unităti, în afara celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical, după caz;

c) prin tarife pentru anumite servicii, stabilite prin contractulcadru;

d) prin pret de referintă prevăzut în lista medicamentelor cu sau fără contributie personală;

e) prin pret de referintă prevăzut în lista de materiale sanitare si de dispozitive medicale.

(2) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale se stabileste prin contractul-cadru.

Art. 46. - Decontarea serviciilor medicale se face în baza contractelor încheiate între casele de asigurări si furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurări la care s-a virat contributia asiguratului, pe baza documentelor justificative stabilite prin contractul-cadru.

Art. 47. - Asigurarea asistentei medicale si a îngrijirii la domiciliul bolnavului se contractează de casele de asigurări cu unităti specializate, persoane fizice sau juridice acreditate.

Art. 48. - Asistenta medicală de urgentă prespitalicească se acordă prin servicii medicale specializate, acreditate.

Art. 49. - Serviciile de transport medical se contractează cu unităti specializate acreditate.

 

CAPITOLUL V

Finantarea serviciilor medicale

SECTIUNEA 1

Constituirea fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 50. - (1) Fondul se formează din:

a) contributii ale persoanelor fizice si juridice;

b) subventii de la bugetul de stat;

c) dobânzi, donatii, sponsorizări si alte venituri, în conditiile legii.

(2) Colectarea contributiilor se face de către casele de asigurări în contul unic deschis pe seama CNAS.

(3) În mod exceptional, în situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

Art. 51. - (1) Persoana asigurată are obligatia plătii unei contributii bănesti lunare pentru asigurările de sănătate, cu exceptia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1).

(2) Contributia lunară a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:

a) veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor din activităti desfăsurate de persoane care exercită profesii liberale sau autorizate potrivit legii să desfăsoare activităti independente;

c) veniturilor din agricultură si silvicultură, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se încadrează la lit. b);

d) indemnizatiilor de somaj si alocatiilor de sprijin;

e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobânzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d).

(3) În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară si care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contributia lunară de 6,5% datorată se calculează asupra sumei reprezentând o treime din salariul de bază minim brut pe tară.

(4) Contributiile prevăzute la alin. (2) si (3) se plătesc astfel:

a) lunar, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. a) si d);

b) trimestrial, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. b) si c) si la alin. (3);

c) anual, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. e).

Art. 52. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care îsi desfăsoară activitatea asiguratii au obligatia să calculeze si să vireze casei de asigurări o contributie de 7% datorată pentru asigurarea sănătătii personalului din unitatea respectivă; acestea au obligatia să anunte casei de asigurări orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor;

(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) au obligatia plătii contributiei de 7% raportat la fondul de salarii realizat.

(3) Nerespectarea prevederilor art. 51 alin. (1) si ale art. 52 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de bază, potrivit prevederilor art. 13. Diminuarea pachetului de servicii de bază are loc după 3 luni de la ultima plată a contributiei si se stabileste pe bază de documente justificative, stabilite prin contractul-cadru.

Art. 53. - (1) Pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj si ai alocatiei de sprijin contributia se calculează si se virează, o dată cu plata drepturilor bănesti asupra cărora se calculează, de către cei care efectuează plata acestor drepturi.

(2) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia să îsi asigure sănătatea potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, sunt obligate să comunice direct casei de asigurări în a cărei rază teritorială îsi au domiciliul veniturile impozabile, în vederea stabilirii si achitării contributiei de 6,5%, potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(3) Pentru cetătenii străini care se asigură facultativ contributia la fond se calculează prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a două salarii de bază minime brute pe tară pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru.

(4) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, să achite contributia legală pe ultimii 3 ani,

începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, calculată la salariul de bază minim brut pe tară, potrivit normelor elaborate de CNAS si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 54. - (1) Contributia datorată pentru persoanele prevăzute la art. 6 se suportă astfel:

a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) si c);

b) de către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b);

c) de către bugetul asigurărilor de somaj, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. d).

(2) Contributiile pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii de bază minime brute pe tară.

(3) Contributiile pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra indemnizatiei de somaj sau, după caz, asupra alocatiei de sprijin.

Art. 55. - (1) Angajatorii si asiguratii care au obligatia plătii contributiei în conditiile prezentei ordonante de urgentă si care nu o respectă datorează majorări pentru perioada de întârziere, egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării debitelor către bugetul de stat.

(2) În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate fondului, CNAS, direct sau prin casele de asigurări, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorărilor de întârziere, potrivit legii.

(3) CNAS aprobă norme privind desfăsurarea activitătii de executare silită a creantelor datorate fondului.

(4) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune la bancă sau la trezorerie, după caz, o dată cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri pentru salariati, documentele pentru plata contributiilor datorate fondului, plătile efectuându-se simultan sub control bancar, respectiv trezorerie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Utilizarea si administrarea fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 56. - Veniturile fondului colectate de casele de asigurări se utilizează pentru:

a) plata serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare si dispozitivelor medicale, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;

d) cheltuieli de administrare, functionare si de capital în limita a maximum 3% din sumele colectate;

c) fondul de rezervă în cotă de 1% din sumele constituite la nivelul CNAS.

Art. 57. - (1) Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru:

a) investitii pentru construirea si consolidarea de unităti sanitare;

b) achizitionarea aparaturii medicale de înaltă performantă;

c) persoanele fără venituri sau cu venituri sub salariul de bază minim brut pe economie, care necesită activităti de prevenire, de diagnostic, de terapie si de reabilitare în cazul afectiunilor transmisibile, prevăzute în programele nationale elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei;

d) măsuri profilactice si tratamente instituite obligatoriu prin norme legale.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat.

Art. 58. - (1) Bugetul fondului se aprobă de către Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexă la legea bugetului de stat.

(2) Repartizarea pe domenii de asistentă se aprobă conform legii.

(3) Bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurări se aprobă de ordonatorul principal de credite în conditiile legii si, după caz, cu avizul ministerelor si al institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.

Art. 59. - (1) Disponibilitătile caselor de asigurări la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se virează în contul CNAS.

(2) Sumele rămase neutilizate la nivelul caselor de asigurări la sfârsitul fiecărui an se virează în contul CNAS si se utilizează pentru destinatiile prevăzute la art. 56.

(3) Sumele rămase la nivelul CNAS la sfârsitul anului se reportează în anul următor si se utilizează potrivit art. 56.

(4) Fondul de rezervă rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(5) Utilizarea fondului de rezervă se stabileste prin legile bugetare anuale.

 

CAPITOLUL VI

Organizarea caselor de asigurări de sănătate

SECTIUNEA 1

Constituirea caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 60. - (1) CNAS este institutie publică, autonomă, de interes national, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei, care administrează si gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor si programelor în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătătii si Familiei si are sediul în municipiul Bucuresti, calea Călărasi nr. 248, sectorul 2.

(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea functionării unitare si coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România si are în subordine casele de asigurări de sănătate judetene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(3) CNAS functionează pe baza statutului propriu aprobat de consiliul de administratie. Casele de asigurări functionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutuluicadru aprobat de Consiliul de administratie al CNAS. Pentru anul 2003 statutul se elaborează de Consiliul de administratie al CNAS si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Statutele prevăzute la alin. (3) trebuie să contină prevederi referitoare la:

a) denumirea si sediul casei de asigurări respective;

b) relatiile CNAS cu alte case de asigurări si cu oficiile

teritoriale, precum si cu asiguratii;

c) structura, drepturile si obligatiile organelor de conducere;

d) modul de adoptare a hotărârilor în consiliul de administratie si relatia dintre acesta si conducerea executivă a casei de asigurări;

e) alte prevederi.

Art. 61. - (1) Casele de asigurări sunt institutii publice, cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS.

(2) Casele de asigurări colectează contributiile si gestionează bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, asigurând functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

Art. 62. - Pe lângă CNAS functionează consilii de experti pentru elaborarea proiectelor de acte normative care se aprobă de către Ministerul Sănătătii si Familiei, cu consultarea obligatorie a ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea administrative

 

Art. 63. - Casele de asigurări pot înfiinta oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraselor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 64. - (1) Atributiile CNAS sunt următoarele:

a) administrează fondul prin presedintele CNAS, împreună cu casele de asigurări, si prezintă Ministerului Sănătătii si Familiei rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetară;

b) elaborează, implementează si gestionează procedurile si formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătătii si Familiei, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

c) elaborează si actualizează Registrul unic de evidentă a asiguratilor;

d) elaborează si publică raportul anual si planul de activitate pentru anul următor;

e) îndrumă metodologic si controlează modul de aplicare a dispozitiilor legale de către casele de asigurări;

f) răspunde pentru activitătile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în fata Parlamentului, Guvernului, Ministerului Sănătătii si Familiei si fată de asigurati;

g) elaborează proiectul contractului-cadru, care se prezintă de către Ministerul Sănătătii si Familiei spre aprobare Guvernului;

h) negociază împreună cu CMR criteriile privind acordarea asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

i) participă anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contributie personală, pe baza prescriptiilor medicale, pentru persoanele asigurate;

j) administrează bunurile mobile si imobile din patrimoniul propriu în conditiile legii;

k) asigură organizarea sistemului informatic si informational unic integrat pentru înregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si administrarea fondului. Indicatorii folositi în raportarea datelor în sistemul de asigurări de sănătate sunt unitari si se stabilesc de către Ministerul Sănătătii si Familiei, la propunerea CNAS si CMR;

l) negociază si contractează cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, în vederea contractării si decontării acestora de către casele de asigurări;

m) acordă gratuit informatii, consultantă si asistentă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

n) participă la licitatii nationale organizate de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate;

o) încheie si derulează contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate;

p) reglementează în mod unitar sistemul de asigurări de răspundere civilă;

r) alte atributii prevăzute de acte normative în domeniul sănătătii.

(2) Realizarea atributiilor ce revin CNAS, potrivit prezentei ordonante de urgentă, este supusă controlului Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 65. - Atributiile caselor de asigurări sunt următoarele:

a) să colecteze contributiile pentru fond;

b) să administreze bugetele proprii;

c) să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asigurati si să le comunice CNAS;

d) să elaboreze si să publice raportul anual si planul de activitate pentru anul următor. Acestea se avizează de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de directiile medicale ale ministerelor cu retele sanitare proprii, după caz;

e) să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;

f) să furnizeze gratuit informatii, consultantă, asistentă în problemele asigurărilor sociale de sănătate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

g) să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;

h) să negocieze, să contracteze si să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în conditiile contractului-cadru;

i) să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;

j) să organizeze licitatii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru;

k) alte atributii prevăzute de acte normative în domeniul sănătătii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Organele de conducere

 

Art. 66. - (1) CNAS are următoarele organe de conducere:

a) adunarea reprezentantilor;

b) consiliul de administratie;

c) presedintele;

d) 2 vicepresedinti;

e) directorul general.

(2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie cetăteni români si să aibă domiciliul pe teritoriul României;

b) să aibă calitatea de asigurat;

c) să nu aibă cazier judiciar sau fiscal.

Art. 67. - (1) Adunarea reprezentantilor se constituie pe o perioadă de 4 ani si cuprinde:

a) reprezentanti ai asiguratilor delegati de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti în număr de unu pentru fiecare judet si doi pentru municipiul Bucuresti. Desemnarea acestor reprezentanti se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă;

b) 29 de membri numiti astfel: 2 de către Presedintele României, 3 de către primul-ministru, la propunerea ministrului sănătătii si familiei, 3 de către Senat, la propunerea comisiei de specialitate, 3 de către Camera Deputatilor, la propunerea comisiei de specialitate, 5 de către asociatiile patronale reprezentative la nivel national, 5 de către organizatiile sindicale reprezentative la nivel national, 7 reprezentanti ai ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, respectiv câte un reprezentant al Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, si un reprezentant al Consiliului National al Persoanelor Vârstnice.

(2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată.

(3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocării din cauze prevăzute de lege sau a decesului se numesc noi membri, alesi în aceleasi conditii, până la expirarea mandatului în curs.

Art. 68. - (1) Adunarea reprezentantilor se întruneste în sedintă o dată pe an, la convocarea consiliului de administratie, sau în sedinte extraordinare, la convocarea presedintelui CNAS, a consiliului de administratie sau a unui număr de cel putin 30 de membri ai adunării reprezentantilor.

(2) Adunarea reprezentantilor poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor. Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majoritătii membrilor prezenti.

Art. 69. - Adunarea reprezentantilor are următoarele atributii:

a) propune modificarea Statutului CNAS;

b) îi alege si îi revocă pe cei doi membri în consiliul de administratie;

c) analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept si recomandă ordonatorului principal de credite cu delegatie luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în conditiile legii;

d) analizează modul de utilizare a fondului, costurile sistemului, serviciile acordate si tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază si recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficientă a fondurilor si de respectare a drepturilor asiguratilor.

Art. 70. - (1) Consiliul de administratie al CNAS se constituie din 17 membri, cu un mandat pe 4 ani, după cum urmează:

a) 5 reprezentanti ai statului, dintre care unul este numit de Presedintele României si 4 de primul-ministru, la propunerea ministrului sănătătii si familiei, a ministrului muncii si solidaritătii sociale, a ministrului finantelor publice si a ministrului justitiei;

b) 5 membri numiti prin consens de către asociatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) 5 membri numiti prin consens de către confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

d) 2 membri alesi de către adunarea reprezentantilor din rândul membrilor săi.

(2) Prevederile art. 67 alin. (3) se aplică si în cazul consiliului de administratie.

Art. 71. - (1) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNAS si îndeplineste si functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei. Presedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea Ministerului Sănătătii si Familiei.

(2) Consiliul de administratie are 2 vicepresedinti alesi de consiliul de administratie prin vot secret. Vicepresedintii consiliului de administratie sunt si vicepresedintii CNAS.

(3) Presedintele, vicepresedintii si directorul general al CNAS se suspendă de drept din functiile detinute anterior, pe perioada executării mandatului, cu exceptia celor prevăzute la art. 75 alin. (1).

Art. 72. - (1) Consiliul de administratie functionează în mod legal în prezenta a cel putin 11 membri.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se adoptă cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor prezenti.

(3) Principalul rol al consiliului de administratie este de a elabora si a realiza strategia natională în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 73. - Presedintele CNAS se deleagă în conditiile legii, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, ca ordonator principal de credite pentru administrarea si gestionarea fondului si reprezintă CNAS în relatiile cu tertii si pe asigurati în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 74. - (1) Conducerea executivă a CNAS este asigurată de către directorul general.

(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o perioadă de 4 ani, si se numeste prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(3) Organizarea concursului si criteriile de selectie sunt stabilite de ministrul sănătătii si familiei si de  presedintele CNAS.

Art. 75. - (1) Pe timpul executării mandatului presedintele si vicepresedintii sunt numiti pe o perioadă de 4 ani. Acestia nu pot exercita pe durata mandatului nici o altă functie sau demnitate publică, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.

(2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, pe perioada exercitării mandatului, nu sunt salariati ai CNAS, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor, si nu pot ocupa functii în structurile executive ale caselor de asigurări. Acestia nu pot exercita activităti la societăti comerciale sau la alte unităti care se află în relatii contractuale cu casele de asigurări.

(3) Salarizarea presedintelui si a vicepresedintilor CNAS se stabileste după cum urmează:

a) pentru presedinte, la nivelul indemnizatiei prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat;

b) pentru vicepresedinti, la nivelul indemnizatiei prevăzute de lege pentru functia de subsecretar de stat.

(4) Indemnizatia prevăzută la alin. (3) reprezintă unica formă de remunerare a activitătii corespunzătoare functiei respective si constituie bază de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(5) Salariul si celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS se stabilesc la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru functia de secretar general din minister.

(6) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, cu exceptia presedintelui si vicepresedintilor, beneficiază de o indemnizatie lunară de până la 20% din indemnizatia presedintelui CNAS, în conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.

Art. 76. - (1) Consiliul de administratie al CNAS are următoarele atributii:

a) aprobă statutul propriu al CNAS si statutul-cadru al caselor de asigurări;

b) aprobă propriul regulament de organizare si functionare;

c) stabileste atributiile vicepresedintilor, la propunerea presedintelui;

d) avizează strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea si utilizarea fondului;

e) avizează proiectul bugetului fondului si îl supune aprobării ordonatorului principal de credite cu delegatie, în conditiile legii;

f) avizează, în conditiile legii, repartizarea pe case de asigurări a bugetului fondului;

g) avizează utilizarea fondului de rezervă;

h) aprobă programul de investitii;

i) aprobă încheierea de conventii de cooperare si finantare de programe cu organisme internationale;

j) analizează semestrial stadiul derulării contractelor si împrumuturilor;

k) avizează rapoartele de gestiune anuale, prezentate de presedintele CNAS, contul de încheiere a exercitiului bugetar, precum si raportul anual de activitate;

l) avizează în baza raportului Curtii de Conturi bilantul contabil si descărcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS si pentru casele de asigurări;

m) avizează proiectul contractului-cadru si al normelor metodologice de aplicare a acestuia;

n) avizează lista medicamentelor de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală;

o) avizează criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor;

p) aprobă regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de acreditare si avizează criteriile de acreditare a personalului medical si a furnizorilor de servicii medicale;

q) aprobă criteriile de recrutare si modalitătile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate;

r) aprobă planul anual de activitate pentru îndeplinirea prevederilor programului de asigurări sociale de sănătate;

s) aprobă programul anual de activitate pentru realizarea programului de asigurări sociale de sănătate;

t) analizează structura si modul de functionare ale caselor de asigurări;

u) aprobă organigramele CNAS si ale caselor de asigurări teritoriale;

v) alte atributii acordate prin acte normative în vigoare.

(2) Consiliul de administratie se întruneste lunar, la convocarea presedintelui CNAS. Consiliul de administratie se poate întruni si în sedinte extraordinare, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numărul membrilor săi.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Consiliul de administratie al CNAS adoptă hotărâri, în conditiile prevăzute la art. 72 alin. (2).

Art. 77. - (1) Atributiile principale ale presedintelui CNAS sunt următoarele:

a) exercită atributiile prevăzute de lege, în calitate de ordonator principal de credite cu delegatie, pentru administrarea si gestionarea fondului;

b) organizează si coordonează activitatea de audit în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit atributiilor specifice ale CNAS si ale caselor de asigurări;

c) participă ca invitat la sedintele Guvernului în care sunt dezbătute aspecte referitoare la sănătatea populatiei;

d) numeste, sanctionează si eliberează din functie personalul CNAS;

e) prezidează sedintele adunării reprezentantilor;

f) alte atributii stabilite prin Statutul CNAS.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, precum si pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie, presedintele CNAS emite decizii care devin executorii după ce sunt aduse la cunostintă persoanelor interesate. Deciziile cu caracter normativ emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 78. - (1) Personalul CNAS si al caselor de asigurări este constituit din functionari publici si personal contractual în conditiile legii.

(2) Salariul si celelalte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cele stabilite de actele normative în vigoare aplicabile institutiilor publice.

Art. 79. - Organele de conducere ale caselor de asigurări sunt consiliul de administratie si presedintele - director general.

Art. 80. - (1) Consiliul de administratie al caselor de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti este alcătuit din 9 membri, desemnati după cum urmează:

a) unul de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

b) unul de prefect, la propunerea directiei de sănătate publică judetene, respectiv a Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti;

c) 3 de asociatiile patronale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;

d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;

e) presedintele, care este directorul general al casei de asigurări.

(2) Consiliul de administratie al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei este alcătuit din 5 membri, desemnati după cum urmează:

a) unul de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

b) unul din partea confederatiilor reprezentative ale sindicatelor;

c) unul din partea asociatiilor reprezentative ale patronatelor;

d) unul din partea Ministerului Sănătătii si Familiei;

e) presedintele Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(3) Consiliul de administratie al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se constituie potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 56/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001.

(4) Mandatul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de asigurări este de 4 ani. Membrii consiliilor de administratie ale caselor de asigurări beneficiază de o indemnizatie lunară de până la 20% din salariul directorului general al casei de asigurări respective, în conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.

(5) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi revocati din functii de către cei care i-au numit, iar pe functiile rămase vacante sunt numiti noi membri, până la expirarea mandatului în curs.

(6) Atributiile consiliilor de administratie ale caselor de asigurări sunt stabilite de către CNAS, în concordantă cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(7) Consiliul de administratie ia hotărâri prin vot, în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor.

(8) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, cu exceptia cazurilor în care membrii consiliului decid prin vot ca acestea să se desfăsoare cu usile închise. Problemele legate de buget se vor discuta întotdeauna în sedinte publice.

Art. 81. - (1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiti pe bază de concurs, prin decizie a presedintelui CNAS sau, după caz, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, respectiv în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 56/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administratie al casei de asigurări si presedintele acestuia.

(2) Directorul general al casei de asigurări este ordonator de credite, în conditiile legii.

(3) Directorul general se numeste pentru un mandat de 4 ani, după validarea concursului, si se suspendă de drept din functiile detinute anterior, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior. Directorul general este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Atributiile principale ale directorului general sunt:

a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;

b) organizează si coordonează activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale;

c) organizează si coordonează activitatea de urmărire si

control al colectării contributiilor la fond;

d) propune programe de actiuni de îmbunătătire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii;

e) stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;

f) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguratilor si propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;

g) supraveghează si controlează organizarea si functionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial si prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicitătii;

h) numeste, sanctionează si eliberează din functie personalul casei de asigurări.

 

SECTIUNEA a 5-a

Serviciul medical al casei de asigurări

 

Art. 82. - (1) În cadrul CNAS functionează serviciul medical, care este condus de un medic-sef.

(2) La nivelul caselor de asigurări functionează un serviciu medical, în raport cu numărul asiguratilor, care este condus de un medic-sef.

(3) Functia de medic-sef al CNAS si al caselor de asigurări se ocupă prin concurs organizat de CNAS, în conditiile legii.

(4) Functia de medic-sef al CNAS este echivalentă cu cea de director general adjunct. Functia de medic-sef al CNAS se salarizează potrivit legii.

Art. 83. - (1) Serviciul medical al CNAS urmăreste interesele asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări.

(2) Criteriile privind acordarea serviciilor medicale pentru asigurati se elaborează de către serviciul medical al CNAS împreună cu CMR, se actualizează ori de câte ori este nevoie si se prevăd în clauzele contractelor de furnizare de servicii.

(3) Atributiile serviciului medical sunt stabilite prin statut.

 

SECTIUNEA a 6-a

Obligatiile caselor de asigurări

 

Art. 84. - Obligatiile CNAS sunt următoarele:

a) să asigure logistica functionării unitare si coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

b) să urmărească colectarea si folosirea cu eficientă a fondului;

c) să folosească mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor pe care îi reprezintă;

d) să acopere potrivit principiilor prezentei ordonante de urgentă nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor, în limita fondurilor disponibile.

Art. 85. - Obligatiile caselor de asigurări sunt următoarele:

a) să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

b) să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor, în maximum 30 de zile de la data raportării, în caz contrar urmând a suporta penalitătile prevăzute în contract;

c) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să tină seama si de conditiile de desfăsurare a activitătii în zone izolate, în conditii grele si foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislatiei;

d) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;

e) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de furnizare a serviciilor medicale si despre orice schimbare în modul de functionare si de acordare a acestora, cu cel putin 30 de zile înainte de aplicarea modificării;

f) să asigure confidentialitatea datelor în conditiile prezentei ordonante de urgentă;

g) să verifice prescrierea si eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

h) să transmită situatiile statistice si alte activităti raportate de furnizorii de servicii medicale către institutiile interesate, respectiv directiilor de sănătate publică si centrelor de statistică, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. k);

i) să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;

j) să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătătii si Familiei, prin directiile de sănătate publică, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Controlul

SECTIUNEA 1

Controlul de gestiune

 

Art. 86. - Controlul de gestiune al CNAS si al caselor de asigurări se face anual de către Curtea de Conturi.

Art. 87. - Auditul intern se va exercita conform legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Controlul serviciilor

 

Art. 88. - CNAS împreună cu CMR, CFR si OAMR organizează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguratilor potrivit prezentei ordonante de urgentă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Controlul Ministerului Sănătătii si Familiei

 

Art. 89. - Ministerul Sănătătii si Familiei, ca autoritate natională în domeniul sănătătii publice si ordonator principal de credite, are următoarele atributii:

a) asigură, răspunde, coordonează si controlează, după caz, organizarea activitătii de asistentă medicală - primară, secundară si tertiară -, asistentă de urgentă, curativă, de recuperare medicală, asistentă medicală la domiciliu care se acordă prin unitătile sanitare publice si private;

b) stabileste principalele obiective de etapă pe termen mediu si lung în domeniul sănătătii populatiei si al reformei în sistemul sanitar;

c) asigură supravegherea si controlul respectării legislatiei de către toate unitătile publice si private care au responsabilităti în domeniul sănătătii publice, de personalul din sistemul sanitar, inclusiv de către sistemele de asigurări sociale si private, colaborând în acest scop cu CNAS, CMR, CFR si OAMR, cu autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate;

d) aplică măsurile corespunzătoare în situatiile în care se constată de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Arbitrajul

 

Art. 90. - (1) CNAS împreună cu CMR si OAMR organizează Comisia centrală de arbitraj care solutionează litigiile dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări.

(2) Comisia centrală de arbitraj este formată din 4 arbitri, dintre care 2 delegati numiti de către CNAS si câte un delegat numit de CMR si OAMR.

(3) Presedintele Comisiei centrale de arbitraj va fi un arbitru acceptat de părti.

Art. 91. - (1) Arbitrii pot fi medici, juristi sau economisti, acreditati si înregistrati de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(2) Regulamentul de activitate al arbitrilor se elaborează de către CNAS, împreună cu CMR si OAMR, si se avizează de către Ministerul Justitiei.

Art. 92. - Hotărârile Comisiei centrale de arbitraj sunt obligatorii pentru toate părtile ale căror litigii se solutionează de către aceasta si se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură civilă.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 93. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

 

SECTIUNEA 1

Infractiuni

 

Art. 94. - Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contributiei retinute de la asigurati constituie infractiunea de deturnare de fonduri si se pedepseste conform prevederilor art. 3021 din Codul penal.

Art. 95. - Completarea declaratiei prevăzute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de cotizare sau contributiile fată de fond, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform prevederilor art. 289 Cod penal.

 

SECTIUNEA a 2-a

Contraventii

 

Art. 96. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) nedepunerea la termen a declaratiei prevăzute la art. 8 alin. (2);

b) nevirarea contributiei datorate conform art. 52 alin. (1) de către persoanele fizice si juridice angajatoare;

c) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurări documentele justificative si actele de evidentă necesare în vederea stabilirii obligatiilor la fond;

d) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurări documentele financiar-contabile justificative si actele de evidentă financiar-contabilă privind modul de utilizare a sumelor decontate din fond.

Art. 97. - Contraventiile prevăzute la art. 96 se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a) si c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. b) si d), cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 98. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de control ale caselor de asigurări.

Art. 99. - Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei ordonante de urgentă constituie venituri la fond.

Art. 100. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 96 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 97, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă referitoare la obligatiile fată de fond se completează cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 101. - (1) Organele de conducere ale CNAS si ale caselor de asigurări se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi organizate concursurile pentru ocuparea functiei de director general al CNAS si de presedinte - director general al caselor de asigurări.

(3) Până la ocuparea prin concurs a functiilor prevăzute la alin. (2) atributiile functiilor respective vor fi îndeplinite de cei aflati în functia de director general al CNAS, precum si de director general al casei de asigurări respective la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 102. - (1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări, precum si personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiilor de sănătate publică, unitătilor sanitare, cabinetelor medicale, functii alese  sau numite în cadrul CMR, colegiilor judetene ale medicilor,respectiv al municipiului Bucuresti, CFR, colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucuresti, organizatiilor centrale si locale ale OAMR sau functii în cadrul societătilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală.

(2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii  consiliului de administratie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administratie si nici la adoptarea hotărârilor.

(3) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se află în una dintre incompatibilitătile prevăzute la alin. (1) vor opta pentru una dintre functiile ocupate în termen de 30 de zile.

(4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor asigura numirea persoanelor desemnate în adunarea reprezentantilor. La nivel national întrunirea adunării reprezentantilor va fi asigurată de către CNAS.

(5) În cazul în care consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, nu pot desemna prin vot delegati în adunarea reprezentantilor, presedintii consiliilor judetene numesc persoanele în cauză în termen de 5 zile de la data sedintei organizate în acest scop de consiliul judetean.

Art. 103. - (1) CNAS gestionează si administrează bunurile mobile si imobile dobândite, în conditiile legii, din activităti proprii, subventii, donatii sau din alte surse.

(2) Autoritătile publice centrale sau locale pot transmite, în conditiile prevăzute de lege, bunuri mobile si imobile în administrarea CNAS si a caselor de asigurări.

Art. 104. - Structurile actuale de asigurări de sănătate apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii îsi adaptează organizarea si functionarea la prevederile prezentei ordonante de urgentă, cu păstrarea specificului activitătii acestor autorităti publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 105. - În teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar, pentru asigurarea serviciilor medicale consiliile locale pot acorda stimulente în natură si în bani.

Art. 106. - Persoanele care prin faptele lor aduc prejudicii sau daune sănătătii altei persoane răspund potrivit legii si sunt obligate să suporte cheltuielile ocazionate de asistenta medicală acordată. Sumele reprezentând aceste cheltuieli vor fi recuperate prin grija caselor de asigurări si constituie venituri ale fondului.

Art. 107. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) si h), art. 50 alin. (2) si (3), art. 51 alin. (2) si (3), art. 53 alin. (2) si (3), art. 54 alin. (2) si (3), art. 56 si art. 59 alin. (1), referitoare la reducerea contributiei de asigurări sociale de sănătate si scutirea de la obligatia plătii acesteia de către unele categorii de persoane, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 108. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Până la data de 1 ianuarie 2003 rămân aplicabile prevederile Legii nr. 145/1997 referitoare la colectarea si utilizarea fondurilor de asigurări sociale de sănătate.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Alexe Ivanov Costache,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 octombrie 2002.

Nr. 150.