MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 839         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.270. - Hotărâre privind declararea “Zilei Nationale fără Tutun”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

706/262. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind acordarea asistentei medicale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap si aprobarea modalitătilor de decontare a cheltuielilor aferente

 

1.497. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind abilitarea birourilor vamale de control si vămuire la interior si la frontieră de a efectua operatiuni vamale pentru produse strategice

 

1.518. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind vămuirea unor categorii de mărfuri

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea “Zilei Nationale fără Tutun”

 

În temeiul art. 107 alin. (2) din Constitutie si al art. 8 din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combatarea efectelor consumului produselor din tutun,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În scopul sensibilizării populatiei referitor la beneficiul renuntării la fumat, cea de-a 3-a zi de joi a lunii noiembrie se declară “Ziua Natională fără Tutun”.

Art. 2. - Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii si Familiei si Ministerul Tineretului si Sportului organizează campanii de marcare a acestei zile.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Mărăsescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.270.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 706 din 24 septembrie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 262 din 24 septembrie 2002

 

ORDIN

privind acordarea asistentei medicale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap si aprobarea modalitătilor de decontare a cheltuielilor aferente

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare, ale Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 783/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 22.361 din 26 septembrie 2002 si văzând Referatul de aprobare al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 1.669 din 23 septembrie 2002,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Persoanele încadrate într-un grad de handicap sunt asigurate, fără plata contributiei, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Persoanele încadrate într-un grad de handicap, atestat prin certificat emis de organele abilitate în conditiile legii, beneficiază de asistentă medicală – servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare - în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind asigurările sociale de sănătate.

Art. 3. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările

ulterioare, persoanele încadrate într-un grad de handicap beneficiază si de următoarele drepturi:

a) medicamente pentru tratament ambulatoriu prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală, aprobată prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si pe timpul spitalizării, acordate în mod gratuit;

b) proteze, cârje, ghete ortopedice, cărucioare-fotolii rulante, acordate în mod gratuit la pretul etalon stabilit de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cuprinse în Lista dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice. Prin pret etalon se întelege pretul de referintă stabilit si definit prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. În situatia în care pentru un dispozitiv medical există preturi de vânzare cu amănuntul mai mici sau egale cu pretul de referintă, casele de asigurări de sănătate vor deconta dispozitivele medicale la pretul cu amănuntul, respectiv la pretul de referintă, după caz. În situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vânzare cu amănuntul ale furnizorilor de dispozitive medicale acreditati si cuprinsi în Lista furnizorilor de dispozitive medicale, aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, sunt mai mari decât pretul de referintă, casele de asigurări de sănătate decontează dispozitivele medicale la pretul de vânzare cu amănuntul cel mai mic, comunicat de furnizorii de dispozitive medicale, care a stat la baza calculului pretului de referintă;

c) aparate auditive si implanturi cardiace acordate cu prioritate si în conditii avantajoase;

d) bilete de tratament gratuite, în limita posibilitătilor existente, în statiuni balneoclimaterice.

Art. 4. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor acordate, prevăzute la art. 2, se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate, în conditiile legii.

(2) Persoanele încadrate într-un grad de handicap, institutionalizate într-un centru de asistentă specială, aflat în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se consideră asigurate la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază de competentă îsi are sediul centrul respectiv.

(3) Decontarea sumelor aferente acordării serviciilor de asistentă medicală prevăzute la art. 2 se face în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale si a celorlalte prevederi legale care reglementează modalitatea de decontare a serviciilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 5. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor conferite de drepturile prevăzute la art. 3 lit. a)-c) se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate, în conditiile legii.

(2) Decontarea sumelor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale si a celorlalte prevederi legale care reglementează modalitatea de decontare a serviciilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 6. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente plătii contravalorii biletelor de tratament gratuite în statiuni balneoclimaterice, prevăzute la art. 3 lit. d), se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul apartine.

Art. 7. - Asistenta medicală de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice în cadrul sistemului de asistentă medicală ambulatorie de specialitate se acordă în baza biletelor de trimitere eliberate de medicii din institutiile aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt în evidenta unui medic de familie.

Art. 8. - Decontarea cheltuielilor privind serviciile medicale de urgentă, prespitalicesti si alte tipuri de transport medical, prevăzute în actele normative în vigoare, aferente asigurărilor sociale de sănătate, efectuate de către serviciile de ambulantă judetene si ale municipiului Bucuresti pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap, se face de către casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu actele normative mai sus mentionate.

Art. 9. - Serviciile medicale stomatologice prevăzute în Lista serviciilor medicale stomatologice din actele normative în vigoare privind asigurările sociale de sănătate se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate la tarifele prevăzute în lista mai sus mentionată.

Art. 10. - În vederea elaborării Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale vor fi consultati reprezentantii Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 11. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

AVIZAT,

Ministerul Finantelor Publice

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind abilitarea birourilor vamale de control si vămuire la interior si la frontieră de a efectua operatiuni vamale pentru produse strategice

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vămilor, în temeiul prevederilor art. 49 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, pentru aplicarea sistemului de control în domeniul operatiunilor având ca obiect produsele strategice, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, cu modificările si completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import, cu modificările ulterioare, si prin Hotărârea Guvernului nr. 844/2001 privind Lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import,

în conformitate cu prevederile art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999, cu modificările si completările ulterioare,

 

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se abilitează să efectueze operatiuni de vămuire cu produse strategice birourile vamale de control si vămuire la interior si la frontieră, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Comisionarii în vamă care îsi desfăsoară activitatea în birourile vamale de control si vămuire la interior si la frontieră nominalizate în anexă pot efectua formalitătile vamale pentru import, export, tranzit, depozitare si alte operatiuni vamale pentru produse strategice numai în conditiile în care dispun de mijloace materiale si personal cu pregătire corespunzătoare pentru efectuarea operatiunilor cu produse strategice.

Art. 3. - Îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 2 se constată prin organele de specialitate ale Directiei Generale a Vămilor.

Art. 4. - Pentru operatiunile necomerciale de scoatere sau de introducere de pe sau pe teritoriul României a produselor strategice, formalitătile vamale se pot efectua si prin alte birouri vamale care nu sunt abilitate prin prezenta decizie, cu aprobarea directorului general al Directiei Generale a Vămilor.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii prevederile Ordinului circular nr. 70/1996 si ale Ordinului circular nr. 74/1996 se abrogă.

Art. 6. - Directiile, serviciile si birourile din cadrul aparatului propriu al Directiei Generale a Vămilor, directiile regionale vamale interjudetene si birourile vamale de control si vămuire la interior si la frontieră vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie intră în vigoare după 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.

Nr. 1.497.

 

ANEXĂ

 

LISTA

birourilor vamale de control si vămuire la interior si la frontieră abilitate să efectueze operatiuni de vămuire a produselor strategice

 

1. B.V.C.V.I. Arad

2. B.V.C.V.I. Alba Iulia

3. B.V.C.V.I. Bacău

4. B.V.C.V.I. Brasov

5. B.V.C.V.I. Brăila

6. B.V.C.V.I. Bucuresti Gara de Nord

7. B.V.C.V.I. Bucuresti Otopeni

8. B.V.C.V.F. Bucuresti Băneasa

9. B.V.C.V.I. Antrepozite Chitila

10. B.V.C.V.I. Târguri si Expozitii

11. B.V.C.V.I. Bucuresti Postă

12. B.V.C.V.I. Buzău

13. B.V.C.V.I. Călărasi

14. B.V.C.V.I. Cluj-Napoca

15. B.V.C.V.F. Constanta Port

16. B.V.C.V.F. Constanta Sud Agigea

17. B.V.C.V.F. Aeroport Mihail Kogălniceanu

18. B.V.C.V.I. Craiova

19. B.V.C.V.I. Focsani

20. B.V.C.V.I. Galati

21. B.V.C.V.F. Giurgiu

22. B.V.C.V.F. Iasi

23. B.V.C.V.I. Oradea

24. B.V.C.V.I. Pitesti

25. B.V.C.V.I. Ploiesti

26. B.V.C.V.I. Târgoviste

27. B.V.C.V.I. Târgu Jiu

28. B.V.C.V.F. Timisoara

29. B.V.C.V.I. Moravita

30. B.V.C.V.F. Nădlac

31. B.V.C.V.F. Curtici

32. B.V.C.V.F. Bors

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind vămuirea unor categorii de mărfuri

 

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Îndeplinirea formalitătilor vamale de import pentru mărfurile cuprinse la cap. 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, se va face numai la Biroul vamal de control si vămuire la frontieră Băneasa:

a) punctul vamal situat în sos. Afumati nr. 78;

b) punctul vamal situat în sos. Iuliu Maniu nr. 566-570.

Art. 2. - Pentru mărfurile cuprinse la cap. 6 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, îndeplinirea formalitătilor vamale de import se va face numai la Biroul vamal de control si vămuire la interior Târguri si Expozitii, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 90, sectorul 6.

Art. 3. - Programul de lucru în care pot fi efectuate operatiunile de vămuire pentru aceste categorii de mărfuri este: la Biroul vamal de control si vămuire la frontieră Băneasa în fiecare zi a săptămânii, începând de duminică, ora 14,00 si până sâmbătă, ora 14,00, iar la Biroul vamal de control si vămuire la interior Târguri si Expozitii în cadrul programului oficial de lucru al acestuia.

Art. 4. - De la birourile vamale de control si vămuire la frontieră este obligatorie tranzitarea mijloacelor de transport rutiere încărcate cu mărfurile mentionate la art. 1 si 2 la birourile vamale de control si vămuire prevăzute în prezenta decizie.

Art. 5. - La biroul vamal de control si vămuire la interior Târguri si Expozitii si la punctele vamale de control si vămuire prevăzute la art. 1 au acces liber toti comisionarii vamali arondati acestora.

Art. 6. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 828/2001 privind vămuirea unor categorii de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 26 aprilie 2001, îsi încetează aplicabilitatea.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2002.

Nr. 1.518.