MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 845         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

613. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Agentia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală si Orientală al Agentiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2001

 

Acord între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Agentia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală si Orientală al Agentiei Universitare a Francofoniei

 

909. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Agentia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală si Orientală al Agentiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice

 

117. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Caromet” - S.A. Caransebes

 

118. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Comefin” - S.A. Costesti

 

343. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontieră din  România asupra produselor provenite din tări terte

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Agentia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală si Orientală al Agentiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Agentia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală si Orientală al Agentiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 613.

 

ACORD

între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Agentia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală si Orientală al Agentiei Universitare a Francofoniei

 

Luând în considerare termenii conventiei semnate la 10 iunie 1994 între AUPELF-UREF si Ministerul Învătământului, Agentia Universitară a Francofoniei, cu sediul social în Canada H3T 1J9, 3034 Bd. Edouard Montpetit, Succ. Cote des Neiges, BP 400, Montreal (Quebec), reprezentată de doamna Michéle Gendreau-Massaloux, rector al AUF, pe de o parte,

si

Ministerul Educatiei si Cercetării din România, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 28-30, reprezentat de doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educatiei si cercetării, pe de altă parte, au stabilit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

1.1. Biroul regional pentru Europa Centrală si Orientală se angajează să desfăsoare activităti de cooperare universitară si stiintifică ce se înscriu într-o perspectivă de dezvoltare a spatiului cultural, stiintific si tehnic de expresie franceză, în special în următoarele directii:

a) să ajute diferitele institutii de învătământ si de cercetare francofone din regiune să se integreze în retelele AUF;

b) să pună la dispozitie membrilor săi serviciile si mijloacele de acces la informatia stiintifică si tehnică disponibilă pe diferite suporturi, în special electronice;

c) să dezvolte schimburile multilaterale dintre membrii săi;

d) să sustină actiuni de formare, seminarii, colocvii de natură universitară si de cercetare în această regiune;

e) să pună în practică orice mandat încredintat de către institutiile francofone multilaterale, a cărui sarcină ar fi acceptată de AUF.

1.2. Ministerul Educatiei si Cercetării din România pune la dispozitie în mod gratuit pentru AUF localurile necesare pentru functionarea la Bucuresti a Biroului regional pentru Europa Centrală si Orientală, care are misiunea de a asigura coordonarea dintre activitătile sale în regiune si cele care provin de la sediul său din Canada sau de la celelalte birouri regionale.

1.3. Biroul regional pentru Europa Centrală si Orientală este sub controlul unui director numit de către Consiliul de administratie al AUF. Acesta este reprezentantul oficial al AUF în zona de competentă geografică a biroului său.

 

ARTICOLUL 2

 

Activitătile desfăsurate de către Biroul regional pentru Europa Centrală si Orientală si punerea la dispozitie a localurilor vor fi conforme legilor în vigoare si reglementărilor autoritătilor române.

 

ARTICOLUL 3

 

Localurile sunt situate în Bucuresti.

 

ARTICOLUL 4

 

Acest acord dă Biroului AUF si personalului său străin anumite avantaje, garantii si scutiri, conform celor pe care partea română le acordă organizatiilor internationale sau regionale ce functionează în cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, având acelasi statut.

 

ARTICOLUL 5

 

Autoritătile române deleagă secretarul de stat pentru învătământul superior ca reprezentant al lor în relatiile cu AUF în ceea ce priveste activitătile Biroului regional pentru Europa Centrală si Orientală.

Directorul Biroului regional pentru Europa Centrală si Orientală si secretarul de stat pentru învătământul superior se vor întâlni o dată pe an pentru a examina derularea activitătilor puse în practică conform acestui acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Orice diferend apărut între AUF si autoritătile române, referitor la interpretarea ori aplicarea prezentului acord, sau orice aranjament complementar va fi reglat prin negociere sau, în lipsă, de către o comisie de arbitraj compusă din 3 membri, dintre care unul va fi desemnat de către AUF, altul de către Ministerul Educatiei si Cercetării din România si al treilea, care va prezida comisia, va fi numit printr-un acord comun între cele două părti.

 

ARTICOLUL 7

 

Acest acord, încheiat pentru o durată de 3 ani, va intra în vigoare la data notificării de către partea română a îndeplinirii procedurilor legale. El va putea fi reînnoit automat pentru perioade similare, în afară de cazul în care una dintre cele două părti decide rezilierea sa prin înstiintare scrisă către cealaltă parte, cu 6 luni înainte de expirarea sa.

Acest acord va putea fi amendat de un acord comun între cele două părti.

Semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2001, în două exemplare, în limba română si în limba franceză, ambele fiind egal autentice.

 

Pentru AUF,

p. Ministerul Educatiei si Cercetării,

Michéle Gendreau - Massaloux

Radu Mircea Damian

rector

secretar de stat

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Agentia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală si Orientală al Agentiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Agentia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală si Orientală al Agentiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucuresti la 15 noiembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 909.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice

 

În temeiul art. 69 alin. (2) si al art. 70 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, precum si al art. 5 pct. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare,

având în vedere procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al ANRE din data de 6 noiembrie 2002,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Procedura de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2000 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000.

Art. 4. - Agentii economici furnizori, distribuitori/transportatori si producători de energie electrică si termică, precum si consumatorii de energie termică vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Agentii economici furnizori, distribuitori/transportatori si producători de energie electrică si termică, detinători de filiale/sucursale, vor elabora propria procedură de mediere a neîntelegilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Departamentul dezvoltarea pietei de energie si Serviciul juridic din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Horia Bogdan,

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2002.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, analizează si solutionează prin procedură necontencioasă neîntelegerile care pot interveni la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) lit. e) si ale art. 70 lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, precum si cu prevederile art. 5 pct. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta procedură este elaborată în scopul creării unui mecanism de solutionare operativă, eficientă si echidistantă a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Prezenta procedură stabileste tipurile neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice, care sunt supuse ANRE spre analiză, precum si modalitătile si etapele de solutionare a acestora.

Art. 4. - Neîntelegerile apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice pot avea ca obiect:

a) clauze negociabile din contractele-cadru elaborate de ANRE conform prevederilor legale în vigoare;

b) clauze noi, pe care părtile doresc să le includă în contractele pe care le încheie;

c) clauze minimale din contractele-cadru, cărora părtile le dau interpretări diferite.

Art. 5. - (1) Sunt supuse prevederilor prezentei proceduri numai neîntelegerile apărute la încheierea noilor contracte.

(2) Nu intră sub incidenta prevederilor prezentei proceduri:

a) neîntelegerile apărute la contractele în curs de derulare sau la încheierea de acte aditionale la contractele existente;

b) neîntelegerile apărute la tarifarea energiei electrice si/sau termice ori a unor servicii reglementate privitoare la acestea.

 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

Art. 6. - Termenii utilizati sunt definiti în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

 

CAPITOLUL IV

Documente de referintă

 

Art. 7. - Dispozitiile prezentei proceduri se completează cu prevederile următoarelor acte normative:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Analiza si solutionarea neîntelegeri lor apărute la încheierea contractelor

SECTIUNEA 1

Aspecte generale

 

Art. 8. - (1) Analiza si solutionarea neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor se fac de către ANRE, pe baza unui document unilateral sau comun înaintat de părti, care prezintă neîntelegerile apărute în cursul negocierilor pentru încheierea contractului. În urma analizării situatiei si audierii părtilor ANRE va emite o decizie cu caracter obligatoriu.

(2) În cazul divergentelor cu o sucursală sau filială a unui agent economic furnizor, distribuitor/transportator sau producător de energie electrică ori termică, declansarea procedurii de solutionare a neîntelegerii se va face numai după parcurgerea procedurii de mediere la nivelul agentului economic respectiv.

(3) Pentru un contract dat se pot depune cel mult două cereri succesive de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor, cereri care vor fi analizate si solutionate separat.

(4) Solutionarea neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor cuprinde si o procedură prealabilă, prin care ANRE, în urma analizării situatiei, va formula recomandări cu privire la modul de solutionare a acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Medierea la nivelul agentului economic

 

Art. 9. - (1) Declansarea procedurii de mediere are loc în momentul primirii de către agentul economic a cererii de mediere prin care una sau ambele părti implicate solicită punctul de vedere al filialei/sucursalei agentului economic furnizor, distribuitor/transportator sau producător de energie electrică/termică cu privire la modul de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor pe care părtile doresc să le încheie.

(2) Cererea de declansare a procedurii de mediere va fi însotită de documentele pe care partea/părtile îsi întemeiază sustinerile.

(3) Procedura de mediere la nivelul agentului economic se va desfăsura după cum urmează:

a) la nivelul fililalei - în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice agentilor economici mari si mici consumatori;

b) la nivelul sucursalei - în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici;

c) la nivelul agentului economic care, prin sucursalele/ filialele sale, este producător de energie termică - în cazul contractelor de vânzare-cumpărare sau de furnizare a energiei termice încheiate de sucursalele/filialele din subordine.

(4) Agentul economic va analiza divergentele în baza propriei proceduri de mediere a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice si termice si va formula solutii de rezolvare a acestora în termen de 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de mediere.

(5) Agentul economic este obligat să asigure impartialitatea si transparenta pe parcursul procedurii de mediere.

Art. 10. - După formularea solutiei de mediere la nivelul agentului economic părtile au următoarele optiuni:

a) dacă îsi însusesc solutia dată de agentul economic, încheie contractul;

b) dacă una sau ambele părti sunt nemultumite de solutia dată de agentul economic, se declansează, în termen de maximum 15 zile calendaristice, procedura prealabilă la nivelul ANRE, prevăzută în sectiunea a 3-a.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura prealabilă

 

Art. 11. - (1) Declansarea procedurii prealabile are loc în momentul primirii de către ANRE a cererii prin care una sau ambele părti implicate solicită punctul de vedere al ANRE cu privire la modul de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor pe care părtile doresc să le încheie.

(2) Cererea de declansare a procedurii prealabile va fi însotită de documentele pe care partea/părtile îsi întemeiază sustinerile.

(3) Documentele ce însotesc cererea de declansare a procedurii prealabile constau în:

a) copie a contractului/contractelor în divergentă;

b) tabel în care se precizează punctele rămase în divergentă, pozitia părtilor si documentele pe care părtile îsi întemeiază sustinerile;

c) documente financiare, după caz;

d) corespondenta comercială dintre părti, relevantă pentru contractul respectiv;

e) decizii ale organelor jurisdictionale, extrase din reglementările legale în vigoare;

f) alte documente cuprinzând informatii tehnice sau de altă natură necesare solutionării divergentei;

g) solutia dată la nivelul sucursalei/filialei agentului economic respectiv sau dovada sesizării acestuia în cazul neprimirii răspunsului.

(4) Cererea de declansare a procedurii prealabile este acceptată de ANRE numai dacă este transmisă cu cel putin 3 luni înainte de data intrării în vigoare a contractului/contractelor la care au apărut neîntelegeri.

Art. 12. - Etapele procedurii prealabile sunt:

a) numirea de către directorul departamentului de specialitate a persoanei care va analiza cererea solicitantilor si va redacta scrisoarea de răspuns;

b) atunci când se consideră necesar, se pot cere părtilor documente suplimentare, referitoare la neîntelegerea reclamată, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii cererii. Dacă documentele solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de ANRE si nici nu există solicitare de decalare a termenului respectiv, ANRE va redacta recomandarea în lipsa acestora;

c) analizarea documentelor pe care partea/părtile îsi întemeiază sustinerile si redactarea recomandărilor ANRE cu privire la modul de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor;

d) redactarea răspunsului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii sau, după caz, a completărilor solicitate de ANRE.

Art. 13. - (1) Răspunsul va fi comunicat ambelor părti implicate.

(2) Comunicarea se va face prin fax si, la cererea scrisă a solicitantului, prin scrisoare recomandată.

Art. 14. - După primirea recomandărilor făcute de ANRE, părtile au următoarele posibilităti:

a) dacă îsi însusesc în totalitate recomandările ANRE, încheie contractul si confirmă ANRE acest fapt;

b) dacă îsi însusesc partial recomandările primite, redactează un proces-verbal în care includ clauzele rămase în divergentă si pozitia fiecăreia dintre părti, cu argumentele pe care îsi întemeiază sustinerile. Documentele pe care părtile îsi întemeiază sustinerile vor fi anexate la procesul-verbal si vor fi transmise la ANRE o dată cu cererea de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor, pentru continuarea cu etapa propriu-zisă a procedurii, prevăzută în sectiunea a 4-a;

c) în situatia în care nu îsi însusesc recomandările sau una dintre părti refuză încheierea procesului-verbal, cealaltă parte va înstiinta ANRE, o dată cu formularea cererii de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor, despre această împrejurare. Se continuă cu etapa propriu-zisă a procedurii, prevăzută în sectiunea a 4-a.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura propriu-zisă

 

Art. 15. - Declansarea procedurii propriu-zise are loc în momentul primirii de către ANRE a cererii prin care una sau ambele părti solicită analiza si solutionarea neîntelegerii apărute la încheierea contractelor.

Art. 16. - (1) Modelul cererii prin care părtile solicită analiza si solutionarea neîntelegerii precontractuale de către ANRE este cuprins în anexa nr. 2 la prezenta procedură, iar etapele procedurii propriu-zise de analiză si solutionare sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Cererea de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor va fi însotită de procesul-verbal redactat de părti în conformitate cu dispozitiile art. 14 lit. b).

(3) În cazul în care analiza si solutionarea neîntelegerii apărute la încheierea contractelor sunt solicitate doar de una dintre părti, aceasta va comunica celeilalte părti un exemplar al cererii si va indica în cerere motivul pentru care nu a fost redactat procesul-verbal mentionat mai sus. Dovada comunicării cererii către cealaltă parte va fi transmisă la ANRE.

(4) La cerere vor fi anexate documente justificative, suplimentare celor depuse la dosar în cadrul procedurii prealabile conform art. 11 alin. (3), dar care trebuie să aibă legătură cu neîntelegerea si să fie de natură să clarifice situatia.

(5) Părtile vor prezenta documentele în copie certificată de partea căreia îi apartin, documentele respective rămânând în arhiva ANRE.

(6) Documentele vor fi depuse într-un exemplar si se vor transmite, prin grija părtii care detine documentul original, celeilalte părti.

(7) Dacă cererea sau documentele sunt formulate într-o limbă străină, ANRE va solicita si prezentarea unei traduceri legalizate.

Art. 17. - (1) Directorul departamentului de specialitate constituie Comitetul de analiză si solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor, denumit în continuare Comitet, sau îl deleagă în acest scop pe seful Serviciului analiză si solutionare divergente.

(2) Comitetul este alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai putin de 3. În toate cazurile Comitetul va avea un număr impar de membri cu drept de vot.

(3) Comitetul va fi compus din angajati ai departamentului de specialitate si un reprezentant al Serviciului juridic din cadrul ANRE si, după caz, din terte persoane specializate în diverse domenii - juridic, tehnic, financiar si altele.

(4) Membrii Comitetului care nu fac parte din ANRE trebuie să fie persoane fizice de cetătenie română, care au capacitate deplină de exercitiu, nu au antecedente penale si care nu sunt în conflict de interese cu părtile.

(5) Directorul departamentului de specialitate desemnează conducătorul Comitetului si secretarul fără drept de vot al acestuia.

(6) Pentru solutionarea neîntelegerii apărute la încheierea contractelor ANRE poate apela si la consultanti persoane fizice/juridice. Consultantii nu vor face parte din Comitet.

Art. 18. - Atributiile secretarului sunt următoarele:

a) formarea dosarului cuprinzând cererea de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor, documentele pe care părtile îsi întemeiază sustinerile, informatiile si celelalte date avute în vedere de Comitet, precum si dovezile de convocare/comunicare;

b) pregătirea audierii si convocarea părtilor;

c) completarea dosarului, la solicitarea Comitetului;

d) redactarea procesului-verbal al sedintei de audiere si a proiectului de decizie a ANRE;

e) comunicarea deciziei ANRE părtilor implicate.

Art. 19. - (1) În vederea pregătirii audierii, la solicitarea membrilor Comitetului, secretarul poate cere părtilor completarea cererii sau a documentatiei depuse si, după caz, precizări scrise, în termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor.

(2) În situatia în care solutionarea a fost solicitată doar de una dintre părti, aceasta va transmite secretarului Comitetului, în termen de cel mult 5 zile de la depunerea cererii sau, după caz, de la completarea ei, confirmarea în scris/telefonică a comunicării către cealaltă parte, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) si (6), precum si eventualele obiectii ale acesteia privind desfăsurarea procedurii.

(3) Termenul pentru audiere va fi fixat de către secretar, în urma consultării membrilor Comitetului.

(4) Secretarul va convoca părtile în vederea audierii, cu cel putin două zile lucrătoare înainte de termenul fixat.

(5) Comunicarea convocării se va face prin fax sau, dacă este cazul, prin scrisoare recomandată, telegramă, telex sau orice alt mijloc ce permite stabilirea probei comunicării. În cazul comunicării telefonice secretarul va face mentiune în dosar, precizând data, locul convorbirii si numele persoanei căreia i s-a transmis anuntul de convocare.

(6) Comunicările se fac la adresele indicate de părti în cerere. Schimbările de adresă nu vor fi luate în considerare decât dacă ANRE este înstiintată.

Art. 20. - Audierea are loc, de regulă, la sediul ANRE, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la completarea ei.

Art. 21. - (1) Părtile pot participa la audiere personal/prin reprezentantii legali si, eventual, asistate de interpreti pentru persoanele de altă cetătenie.

(2) Oricare dintre părti poate cere ca audierea să se facă în lipsa ei, pe baza cererii si actelor depuse. Se admite ca această solicitare să se facă telefonic.

(3) Lipsa uneia dintre părti la dezbateri nu determină oprirea derulării procedurii sau luarea unei hotărâri în defavoarea ei.

(4) Dacă ambele părti, desi înstiintate, nu se prezintă la dezbateri, Comitetul va solutiona cererea, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice.

(5) Comitetul, la cererea oricăreia dintre părti, poate amâna, pe parcursul desfăsurării procedurii de analiză si solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor, o singură dată audierea programată, pentru motive temeinice care să justifice imposibilitatea părtii în cauză de a se prezenta la dezbateri.

(6) Cea de-a doua audiere va avea loc în termen de cel mult 5 zile de la data fixată pentru prima audiere, cu convocarea părtilor, în conformitate cu prevederile art. 19.

Art. 22. - (1) Pe parcursul solutionării cererii părtile vor fi tratate în mod egal.

(2) În cadrul audierii părtile îsi pot exprima punctele de vedere, luările de cuvânt fiind acordate, de regulă, în ordinea sosirii delegatilor.

(3) Prezentarea părtilor va fi clară si concisă, argumentată cu fapte si documente relevante.

(4) După ce fiecare parte îsi prezintă pozitia, părtile si/sau membrii Comitetului pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor divergente.

(5) După epuizarea întrebărilor, în procesul-verbal se vor consemna pozitia finală a părtilor, modul în care se doreste solutionarea neîntelegerii si argumentele fiecăreia.

(6) Procesul-verbal va fi semnat de membrii Comitetului.

Art. 23. - (1) În vederea apărării intereselor legitime ale părtilor, membrii Comitetului si consultantii sunt obligati să nu publice si să nu divulge datele si informatiile cu caracter confidential de care iau cunostintă în această calitate, fără a avea acordul părtii implicate.

(2) Dosarul este confidential. Nici o altă persoană în afara părtilor si a Comitetului nu are acces la dosar fără acordul scris al părtilor si fără încuviintarea Comitetului.

Art. 24. - (1) Proiectul de decizie va fi elaborat în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii.

(2) Proiectul de decizie se va adopta cu o majoritate simplă de voturi. În caz de balotaj decide votul conducătorului Comitetului.

(3) Proiectul de decizie va cuprinde solutia la care au ajuns membrii Comitetului si va reflecta concluziile la care s-a ajuns în urma audierii părtilor, a analizării faptelor, a sustinerilor si documentelor existente la dosar.

(4) Proiectul de decizie va fi semnat de toti membrii Comitetului si de secretar.

(5) Membrul Comitetului care a avut o altă părere îsi va redacta separat opinia, cu mentionarea considerentelor pe care aceasta se sprijină, si va semna proiectul de decizie cu observatii.

(6) Proiectul de decizie se va elabora pe baza legislatiei primare si secundare. Proiectul de decizie produce efecte numai în urma aprobării acestuia de către presedintele ANRE.

Art. 25. - (1) Proiectul de decizie va fi redactat de secretarul Comitetului si va fi aprobat de către presedintele ANRE.

(2) Proiectul de decizie va cuprinde:

a) elementele de identificare a părtilor în divergentă (numele/denumirea părtilor, domiciliul, calitatea acestora);

b) preambulul;

c) obiectul neîntelegerii;

d) solutia dată.

Art. 26. - (1) Comunicarea va fi făcută părtilor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, prin fax si, numai dacă o parte nu are fax, prin scrisoare recomandată.

(2) Procedura de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor se încheie în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei către ambele părti, dacă decizia respectivă nu este contestată, sau o dată cu comunicarea răspunsului ANRE la eventualele contestatii formulate împotriva deciziei.

Art. 27. - (1) Fată de părti decizia ANRE prin care se solutionează neîntelegerea apărută la încheierea contractelor are caracter obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998, cu modificările ulterioare.

(2) Decizia poate fi contestată la ANRE de partea care se consideră vătămată, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia. Răspunsul ANRE la contestatie va fi comunicat în termen de cel mult 10 zile lucrătoare.

(3) Dacă petitionarul este nemultumit de solutia dată contestatiei sale, acesta se poate adresa Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ, conform prevederilor legale în vigoare. În acest caz restrictiile prevăzute la art. 23 nu se aplică fată de instantele judecătoresti competente.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Pe parcursul analizei si solutionării, dar nu mai târziu de data emiterii unei decizii ANRE cu privire la neîntelegerea respectivă, părtile pot solutiona pe cale amiabilă neîntelegerea apărută la încheierea contractului.

(2) Părtile vor comunica ANRE întelegerea la care au ajuns, înaintea termenului preconizat de emitere a unei decizii de către ANRE.

Art. 29. - (1) Dosarul se păstrează la sediul ANRE o perioadă de un an de la data emiterii deciziei prin care este solutionată neîntelegerea, iar dacă aceasta este contestată, o perioadă de un an de la data solutionării definitive în justitie.

(2) Evidenta dosarelor si a deciziilor ANRE se va tine în registre speciale, prin grija Serviciului analiză si solutionare divergente.

Art. 30. - Prevederile prezentei proceduri se completează cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 31. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Termenii utilizati în procedură sunt definiti astfel:

 

Termenul

Definitia

ANRE

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Audiere

Etapă a procedurii de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor, în cadrul căreia părtile îsi expun punctele de vedere si argumentele pe care le consideră pertinente, depun documente suplimentare, considerate relevante pentru solutionarea neîntelegerii, cu posibilitatea de a formula întrebări pentru clarificarea neîntelegerii

Decizie

Document cu caracter obligatoriu pentru părti, emis de ANRE, prin care se solutionează neîntelegerile apărute la încheierea contractelor

Departament de specialitate

Departamentul dezvoltarea pietei de energie - DDPE din cadrul ANRE

Mediere

Procesul prin intermediul căruia două sau mai multe părti se întâlnesc cu o a treia parte, care intermediază negocierea ajutând părtile să îsi identifice interesele si să solutioneze conflictul întrun mod acceptabil pentru ambele părti

Părti

Persoanele fizice/juridice care încheie un contract în sectorul energiei electrice si termice

Recomandare

Punctul de vedere al ANRE cu privire la modul de solutionare a neîntelegerii apărute la încheierea contractelor, care îi este supusă spre solutionare

Sectorul energiei electrice si termice

Ansamblul agentilor economici, activitătilor si instalatiilor aferente, de producere, transport, dispecerizare, distributie si furnizare a energiei electrice si termice

Serviciu de specialitate

Serviciul analiză si solutionare divergente din cadrul DDPE – ANRE

Zile

Zile lucrătoare

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CERERE DE SOLUTIONARE

 

Subsemnatii/Subscrisele:

1. (numele/denumirea; numele reprezentantilor legali; domiciliul/sediul; numărul de înmatriculare la registrul comertului; telefon/fax), prin reprezentant legal …………,

si

2. idem

solicităm analiza si solutionarea neîntelegerii/neîntelegerilor intervenite în cadrul negocierilor desfăsurate pentru încheierea contractului/contractelor …………………………

(Urmează expunerea pe scurt a obiectului neîntelegerii, cu datele aferente:

 

¨ indicarea contractului;

¨ indicarea clauzelor divergente.)

 

Solicităm solutionarea prezentei cereri în lipsă, pe baza actelor depuse la dosar:

¨ DA

¨ NU

 

Data ……………………

 

Semnătura părtii 1

Semnătura părtii 2

…………………

…………………

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

ETAPELE

procedurii propriu-zise de analiză si solutionare

 

 

Declansarea solutionării, prin primirea la ANRE a cererii de solutionare si a documentatiei justificative, inclusiv, după caz, solutia de mediere la nivel de filială/sucursală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituirea Comitetului de analiză si solutionare si numirea secretarului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea audierii si, după caz, solicitarea de completare a documentatiei, în termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citarea părtilor pentru audiere, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii/completărilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există motive justificate care împiedică participarea uneia dintre părti la audiere? Părtile se prezintă la audiere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprogramarea audierii, în termen de cel mult 5 zile de la data fixată pentru prima audiere

 

 

 

 

 

 

 

Desfăsurarea audierii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactarea proiectului de decizie, în termen de cel mult 5 zile de la data desfăsurării audierii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiterea deciziei si comunicarea acesteia părtilor

 

 

 

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Caromet” - S.A. Caransebes

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Caromet” - S.A. Caransebes,

 

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Caromet” - S.A. Caransebes, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Caransebes, DN 68, km 32, judetul Caras-Severin, înmatriculată la Oficiul registrului comertului cu nr. J11/6/1991, începând cu data de 15 noiembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2002.

Nr. 117.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Comefin” - S.A. Costesti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Comefin” - S.A. Costesti,

 

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Comefin” - S.A. Costesti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Costesti, Str. Industriei nr. 36, judetul Arges, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J3/958/1991, începând cu data de 15 noiembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul institurii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2002.

Nr. 118.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontieră din România asupra produselor provenite din tări terte

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 157.995 din 25 iulie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontieră din România asupra produselor provenite din tări terte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Agentia Natională Sanitară Veterinară, directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si punctele de inspectie de frontieră vor lua măsuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentului ordin.

(2) Autoritătile vamale vor urmări ca destinatia transporturilor stabilită de medicii veterinari din punctele de frontieră să fie respectată.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară si institutele de specialitate vor controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2003.

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Bucuresti, 1 august 2002.

Nr. 343.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontieră din România asupra produselor provenite din tări terte

 

Art. 1. - (1) Controalele documentare si de identitate a produselor de origine animală trebuie să se efectueze conform anexei nr. 1.

(2) Importatorii sau reprezentantii acestora trebuie să folosească baza documentară întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2 si să informeze conducerea punctului de inspectie de frontieră, denumit în continuare PIF, înainte de sosirea produselor. Toate documentele trebuie să fie completate în 4 exemplare, un original si 3 copii, si importatorul sau reprezentantul acestuia trebuie:

a) să completeze sectiunea I a certificatului prezentat în anexa nr. 2, pe toate cele 4 exemplare;

b) să transmită o copie autoritătilor vamale din PIF;

c) să transmită originalul si două copii medicului veterinar oficial care răspunde de PIF.

(3) Baza documentară a certificatului prezentat în anexa nr. 2 trebuie să fie redactată în limba română si, după caz, în una dintre limbile tării de destinatie a produselor.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), informatiile care există în certificatul privind controalele veterinare pentru produsele introduse în România din tări terte, prevăzut în anexa nr. 2, trebuie, cu acordul autoritătii competente din România, să devină obiectul unei notificări prioritare folosind sistemele de telecomunicatie sau alte sisteme de transmitere a datelor.

Art. 2. - (1) Controalele fizice, testele de laborator si analizele probelor recoltate oficial trebuie să fie în concordantă cu cerintele anexelor nr. 3 si 4.

(2) Prevederile alin. (1) se vor aplica la PIF atunci când conditiile necesare realizării controalelor nominalizate vor fi îndeplinite, iar PIF vor fi agreate în acest sens. Până la data aplicării prevederilor alin. (1) autoritătile competente vor respecta prevederile Planului de monitorizare a transporturilor importate în România, ce va fi elaborat de autoritatea veterinară centrală în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 3. - (1) După terminarea verificărilor mentionate la art. 1 si 2 sectiunea II a certificatului prezentat în anexa nr. 2 va fi completată sub supravegherea medicului veterinar oficial de la PIF, documentul trebuind să fie semnat de acesta; originalul trebuie transmis la autoritătile vamale de la respectivul PIF, o copie i se înmânează importatorului sau reprezentantului acestuia si a doua copie se retine la PIF.

(2) Medicul veterinar oficial trebuie să retină certificatele sau documentele de sănătate originale ale transportului, precum si copia certificatului prezentat în anexa nr. 2, pentru cel putin 3 ani.

(3) Copiile certificatelor sau ale documentelor de sănătate originale vor însoti transportul la destinatie. Copiile vor fi autentificate de medicul veterinar oficial din PIF pe fiecare filă, cu mentiunea “Conform cu originalul”, si vor fi semnate si parafate de acesta. Înscrisurile mentionate referitoare la autentificare vor fi efectuate cu altă culoare decât cea a imprimatelor copiilor documentelor.

(4) Importatorul sau reprezentantul acestuia va prezenta copia certificatului prezentat în anexa nr. 2 si copiile certificatelor sau ale documentelor însotitoare ale transportului medicului veterinar oficial de la destinatie, care va lua decizia finală în functie de rezultatele controalelor de la destinatie, stabilite conform reglementărilor în vigoare. Decizia acestuia va fi înscrisă în sectiunea II a certificatului prezentat în anexa nr. 2, care, astfel completată, va fi transmisă PIF care a efectuat controalele, împreună cu copii ale buletinelor de analiză privind rezultatele examenelor fizice.

Art. 4. - (1) Dacă controalele veterinare efectuate la PIF indică faptul că produsele nu pot fi importate în România, după ce se consultă cu importatorul sau cu reprezentantul acestuia autoritatea competentă va decide, în cel mai scurt timp, să le returneze sau să fie distruse.

(2) Dacă autoritatea competentă decide distrugerea transportului, trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că transportul si operatiunile de distrugere rămân tot timpul sub control oficial. Distrugerea trebuie să se realizeze în instalatiile autorizate din cadrul PIF sau în instalatiile autorizate cele mai apropiate posibil de PIF respectiv.

(3) Dacă prin derogare de la prevederile alin. (1) autoritatea veterinară centrală acceptă ca aceste produse să fie importate pentru altă folosintă decât consumul uman, tratamentul si transportul acestor produse vor fi făcute numai sub supervizarea autoritătii veterinare centrale, respectându-se procedura pe care aceasta o va impune cu privire la folosirea si procesarea deseurilor animale, pentru plasarea acestora pe piată si pentru prevenirea introducerii agentilor patogeni în alimente de origine animală sau peste. Autoritatea veterinară centrală va informa, prin intermediul directiei sanitare veterinare în a cărei rază de activitate se află fabrica autorizată pentru distrugere sau transformare prin procesare, autoritatea veterinară competentă de la locul de destinatie. Transmiterea informatiilor se va face prin intermediul retelei Animo sau, până la implementarea acestui sistem, prin telecomunicatie sau orice alt sistem de transmitere a datelor.

(4) Procedurile descrise la alin. (1)-(3) vor fi de asemenea aplicate acolo unde inspectiile efectuate de autoritatea competentă de la PIF si/sau de la destinatie arată orice neregulă mentionată în legislatia veterinară natională, ce poate conduce la retinerea, returnarea, transformarea si folosirea în alte scopuri decât consumul uman a anumitor transporturi. Totusi măsurile pot fi dispuse numai de către medicul veterinar responsabil din PIF sau de către cel însărcinat cu controalele importurilor la destinatie.

(5) Toate transporturile care au fost respinse vor fi notificate imediat, conform planului de monitorizare, prin sistemul Shift ori, până la implementarea acestui sistem, prin telecomunicatie sau prin orice alt sistem de transfer de date.

Art. 5. - (1) Fără a aduce atingere regulilor specifice prevăzute de legislatia natională privind anumite produse, următoarele produse nu vor fi subiectul controalelor veterinare sistematice stipulate în reglementările nationale privind controlul produselor importate în România din tările terte, dacă au o greutate mai mică de 1 kg si sunt destinate pentru consum uman:

a) produsele cuprinse în bagajele personale ale călătorilor, numai în cazul în care acestea sunt detinute exclusiv în scopul consumului propriu;

b) produsele trimise ca mici pachete persoanelor private, cu conditia ca aceste produse să nu fie importate spre a face obiectul, sub nici o formă, al vreunei activităti comerciale.  Totusi toate măsurile necesare trebuie să fie luate ca să se asigure că produsele mentionate la lit. a) si b) sunt introduse în România din regiuni sau tări aprobate de autoritatea veterinară centrală si că produsele au fost supuse unui tratament termic, la valori ĽF egale sau mai mari de 3,00, în containere sau cutii ermetic închise.

(2) Prevederile alin. (1) nu vor afecta conditiile impuse pentru sănătatea animală si sănătatea publică, mentionate în legislatia natională.

Art. 6. - (1) România va supune controalelor veterinare specificate la art. 1 alin. (1) produsele vegetale enumerate în anexa nr. 5.

(2) România va autoriza importurile produselor vegetale enuntate în anexa nr. 5, provenite din tări sau părti din tări terte enumerate în anexa nr. 6, din care importul nu este interzis.

(3) Cerintele privind returnarea într-o limită de timp stabilită de autoritatea veterinară competentă sau privind distrugerea transporturilor se aplică si produselor din plante când controalele veterinare indică despre acestea că nu îndeplinesc satisfăcător conditiile prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

REGULI DETALIATE

privind controlul documentar si de identitate asupra produselor provenite din tări terte

 

1. Pentru fiecare transport autoritatea veterinară competentă trebuie să se asigure de destinatia vamală a mărfii.

2. Fiecare certificat sau document de sănătate publică si animală, care însoteste transportul produselor originare din tări terte, trebuie să fie verificat cu scopul de a confirma că:

a) este un document sau certificat original;

b) se referă la o tară tertă sau la o parte a tării terte autorizate să exporte în Comunitatea Europeană sau, în cazul produselor nearmonizate, în România;

c) prezentarea si continutul acestuia sunt conforme tipului de certificat corespunzător pentru specia si tara tertă respectivă;

d) este întocmit pe o singură filă ce poate fi constituită din una sau mai multe pagini;

e) a fost completat în întregime;

f) data întocmirii lui se corelează cu data încărcării produselor pentru a fi expediate către România;

g) este întocmit pentru un singur primitor-destinatar;

h) se referă la o întreprindere autorizată să exporte în Comunitatea Europeană sau, în cazul produselor nearmonizate, în România;

i) este întocmit în limba română si, când este cazul, în limba română si în limbile altor state implicate în operatiunea comercială respectivă;

j) este semnat de medicul veterinar oficial sau, când este cazul, de împuternicitul autoritătii veterinare competente si că numele si functia acestuia sunt înscrise clar, cu majuscule, si, de asemenea, că stampila oficială de sănătate a tării terte are o culoare diferită de culoarea în care este imprimat certificatul;

k) informatiile redate în certificat sunt conforme cu cele din documentul de bază, sectiunea I, înscrise în modelul certificatului prezentat în anexa nr. 2, referitoare la transport.

3. Este necesar să fie efectuată inspectia vizuală pentru a se asigura că produsele corespund informatiilor din documentele sau certificatele veterinare care însotesc transportul; această procedură trebuie să includă printre altele:

a) verificarea sigiliilor mijloacelor de transport, atunci când acest lucru este cerut;

b) pentru toate tipurile de produse, controlul prezentei si conformitătii stampilelor sau mărcilor oficiale de sănătate care identifică tara si întreprinderea de origine si dacă acestea corespund celor înscrise în certificat sau în document;

c) suplimentar, pentru produsele ambalate, inspectia informatiilor înscrise pe etichetă(e), cerute de legislatia veterinară.

 

ANEXA Nr. 2*)

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICAT

PRIVIND CONTROALE VETERINARE PENTRU PRODUSELE INTRODUSE IN ROMANIA DIN TARILE TERTE

 

Orice modificare sau stergelre pe acest document de catre o persoana neautorizata il invalideaza

 

Sectiunea I

1.         Detalii cu privire la transportul de marfuri prezentat 1

Punctul de inspectie de Frontiera care executa controalele veterinare …………

Tara de origine …………………

Tara din care este expediat …………………

Expeditorul …………………

Importatorul ………

Tara de destinatie …………

(Tara, unitatea, adresa)

Destinatie vamala …………………

2.         Mijloace de transport

Aer

Numarul zborului

Sol

Numarul vehicolului

Maritim

Numele vasului si numarul containerului

Numarul sigiliului ………………………………

Codul CN

Natura marfurilor

Tipul de pastrare

Numarul de colete (pachete, ambalaje)

Greutatea bruta

Greutatea neta

 

 

 

 

 

 

Totaluri

 

Data probabila a sosirii la PIF

Certificat(e) de sanatate animala si/sau certificat(e) de sanatate publica

Nr / Data de emitere ………………..

Locul de emitere ……………………

Autoritatea emitenta ………………..

Identificarea completa a declarantului:

 

 

Semnatura

Data

 


1) Se completeaza de importator sau reprezentantul acestuia

 

Sectiunea II

3.         Decizie cu privire la expediere 1

Numar de referinta …………………………………………………………

Eliberat pentru intrarea pe teritoriul Romaniei (decizia finala va fi luata de autoritatea veterinara competenta de la destinatie, in functie de rezultatea controalelor fizice efectuate conform reglementarilor in vigoare)

-         potivit pentru consum uman

-         destinat pentru furajarea animalelor la:

………………………………………

(tara si unitatea)

-         necorespunzator consumului uman sau animal

-         destinat folosirii altui tratament tehnic (specificati):

………………………………………

-         alte scopuri (specificati)

………………………………………

-         intrarea pe teritoriul CEE sub supraveghere vamala

-         expediat intr-o alta tara terta fara descarcare (numele tarii terte) ……………………………………

-         depozitare in zona libera sau depozit liber

Numele si adresa:

………………………………….……

-         pastrare in depozitul vamii

Numele si adresa:

………………………………….……

- expediat intr-un alt stat membru cu cerinte specifice: (tara si unitatea) …………… si in conformitate cu Decizia …………………….

Import refuzat:

 

 

 

 

…………………………………

Actiune:

A fi returnat inainte de ………………

A fi distrus inainte de ………………

A fi prelucrat in conformitate cu ……

Numele si adresa unitatii prelucratoare

………………………………………

Identificare completa a PIF‑ului si sigiliului oficial

Data

Medicul veteinar oficial

……………………………

(semnatura/stampila)

……………………………

Numele cu majuscule2

Observatii

 

 

Controale executate:

document

identitate

fizic

Teste de laborator executate:

Rezultate:

Teste de laborator la care se asteapta rezultate

Acest certificat trebuie sa insoteasca transportul pana la destinatie. El acopera numai produsele de o singura categorie transportate in acelasi mijloc de transport si avand aceeasi destinatie.

Autoritatea competenta a locului de destinatie notificata de PIF cu privire la intrarea pe teritoriu a dtransportului.

Decizia autoritatii veterinare competente le destinatie.

 

Medicul veterinar oficial de la destinatie

……………………………

semnatura/numele cu majuscule/stampila

 

 

 

 


1 se completeaza prin bifarea casutelor corespunzatoare si stergerea celorlalte

2 se completeaza de medicul veterinar oficial care raspunde de PIF, se specifica cu o culoare diferita de cea folosita in certificat

 

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

REGULI DETALIATE

privind controalele fizice asupra produselor

 

1. Controlul fizic al fiecărui transport trebuie efectuat în conditii care să permită ca inspectiile cerute si testele să se desfăsoare satisfăcător.

2. Fiecare transport trebuie să fie inspectat pentru a fi verificate conditiile si mijlocul de transport, în particular pentru a confirma următoarele:

a) conditiile de temperatură corespund cu cerintele produsului respectiv, dacă există reguli comunitare, iar acolo unde nu există, corespund regulilor nationale;

b) conditiile de transport au mentinut produsul la standardul cerut;

c) nu există nici un motiv pentru a fi suspectate nereguli pe perioada transportului.

3. Conformitatea produselor cu informatiile din certificat trebuie să fie confirmată, în principal, în baza următoarelor proceduri:

a) verificarea faptului că numărul de articole sau ambalaje mentionate în certificatele însotitoare corespunde cu greutatea transportului, de exemplu prin cântărirea greutătii unui singur articol sau ambalaj;

b) verificarea faptului că modul de împachetare, ambalare, acoperire corespunde întocmai regulilor comunitare sau, unde este cazul, nationale: materialul folosit, starea materialului, prezenta mărcilor si/sau a indicatiilor cerute.

4.1. Fiecare lot va fi supus unei examinări fizice pentru a se verifica, după deschiderea ambalajului, că sunt satisfăcute conditiile prevăzute în directivele corespunzătoare legislatiei verticale sau, când acestea nu există, ale legislatiei nationale relevante.

4.2. Având în vedere acest scop, trebuie efectuată o examinare organoleptică, în particular o examinare vizuală asupra fiecărui transport pentru a se verifica anomaliile ce fac produsul necorespunzător uzului dat în certificatele sau documentele însotitoare; această examinare va fi efectuată în principiu la 1% din tipurile sau pachetele aferente transportului, cu un minim de două si un maxim de 10. Pentru produsele neambalate examinarea se va efectua asupra a minimum 5 probe separate luate din întreaga distributie a transportului.

4.3. Oricând în timpul examinării produselor medicul veterinar oficial poate aplica derogări de la maximul de probe stabilit.

4.4. Suplimentar controalelor fizice mentionate mai sus, inspectia privind sănătatea publică a produselor destinate consumului uman trebuie să includă:

a) măsurarea temperaturii produsului, dacă regulile comunitare sau nationale prevăd acest lucru;

b) controlul anomaliilor de aspect, consistentă, culoare, miros si, unde este necesar, de gust; pentru produsele congelate inspectia se va efectua după decongelarea produselor.

5.1. Suplimentar, medicul veterinar oficial va solicita oricând consideră necesar efectuarea oricăror alte examinări pentru a verifica concordanta cu legislatia natională ce guvernează importul sau schimburile comerciale cu aceste produse.

5.2. În caz de incertitudine, după ce transportul va fi descărcat în totalitate, asupra produselor vor fi efectuate examinări fizice si de laborator si, dacă este cazul, determinarea speciilor.

5.3. Suplimentar formalitătilor la care se face referire în art. 3 din norma sanitară veterinară, serviciile veterinare trebuie să facă toti pasii necesari care să certifice că a fost efectuat un control fizic oficial al transportului, în mod particular prin resigilare si aplicarea stampilei oficiale pe toate pachetele ce au făcut obiectul controlului si prin resigilarea tuturor containerelor deschise în acest scop, mentionând numărul sigiliului indicat în certificatul prezentat în anexa nr. 2 si pe certificatele sau documentele însotitoare ale transportului.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

REGULI DETALIATE

ce se referă la testarea produselor în laborator

 

1. Până la aprobarea planurilor de monitorizare comunitare România trebuie să supună transporturile de produse prezentate pentru import unui plan de monitorizare, să verifice dacă legislatia natională armonizată cu cea comunitară este respectată sau, unde este cazul, cerintele nationale, în particular pentru a detecta reziduurile, organismele patogene sau alte substante periculoase pentru om, animale sau mediu.

Acest plan de monitorizare trebuie să tină seama de natura produselor si de riscul pe care acestea le prezintă.

În toate cazurile medicul veterinar oficial de la punctul de inspectie de frontieră (PIF) care efectuează controale în cadrul acestui program de monitorizare trebuie să informeze autoritatea competentă de la locul de destinatie, în acord cu reglementările în vigoare, mentionând testele conform prevederilor înscrise în certificatul prezentat în anexa nr. 2, care este eliberat pentru a certifica controalele veterinare ce au fost efectuate. Atunci când testele identifică o substantă sau un agent patogen care reprezintă un risc direct sau imediat asupra sănătătii publice sau animale, medicul veterinar oficial responsabil pentru PIF care a efectuat testul sau autoritatea competentă de la locul de destinatie care a fost informată poate să oprească transportul de la libera circulatie până când rezultatele de laborator sunt cunoscute.

România trebuie să informeze Comisia Europeană si statul membru de origine asupra rezultatelor pozitive găsite în timpul executării planului de monitorizare, astfel controalele veterinare putând fi modificate ca rezultat al informatiilor detinute.

2. Când, în particular, ca urmare a examinării transportului sau în baza informatiilor primite de la alt stat membru ori de la Comisia Europeană sau având la bază un rezultat al unei examinări nefavorabile asupra unui transport anterior, autoritatea competentă decide să efectueze o examinare de laborator, transportul poate fi trimis la destinatie numai în conditiile în care acea examinare de laborator are rezultate satisfăcătoare. În acest timp transportul rămâne sub controlul medicului veterinar oficial de la PIF care a efectuat controalele veterinare.

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

PRODUSELE DIN PLANTE

ce fac obiectul controalelor veterinare

 

1. Paiele

2. Fânul.

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

LISTA

tărilor sau a zonelor tărilor din care România va autoriza importul de paie si fân

 

Uniunea Australiană

Republica Austria

Republica Belarus

Republica Bulgaria

Canada

Republica Chile

Republica Croatia

Republica Cipru

Republica Cehă

Republica Estonia

Republica Finlanda

Groenlanda

Republica Ungară

Republica Islanda

Republica Letonia

Republica Lituania

Republica Malta

Noua Zeelandă

Regatul Norvegiei

Republica Polonă

Republica Slovacă

Republica Slovenia

Regatul Suediei

Confederatia Elvetiană

Statele Unite ale Americii