MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 846         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 25 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

678. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei

 

În temeiul art. 3 si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 773/2001, al art. 12 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, prezentate în anexa nr. 1, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, prezentate în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin este obligatoriu pentru toate persoanele juridice al căror personal are responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si pentru persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei.

(2) Prevederile prezentului ordin vor fi respectate de toate institutiile publice, companiile nationale, societătile nationale, societătile comerciale, regiile autonome din subordinea sau de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si de cele care obtin licenta de transport de la autoritătile subordonate si de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 15 zile de la data publicării.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 aprilie 2002.

Nr. 678.

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCTIUNI

privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti

în siguranta circulatiei si a navigatiei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele Instructiuni privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, denumită în continuare siguranta circulatiei, stabilesc  conditiile în care se efectuează:

a) examinarea medicală si psihologică periodică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei specifice fiecărui mod de transport;

b) examinarea medicală si psihologică la angajarea în functii cu responsabilităti în siguranta circulatiei;

c) examinarea medicală si psihologică la schimbarea locului de muncă sau pentru participarea la cursuri de pregătire profesională dacă prin reglementări specifice fiecărui mod de transport aceste examene sunt prevăzute

în mod expres;

d) controlul medical si psihologic la termenele de revizuire stabilite;

e) controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu în functiile la care acest control este prevăzut în mod expres.

Art. 2. - Controlul medical si psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat în functii cu responsabilităti în siguranta circulatiei, la termenele stabilite în anexa nr. 1A care cuprinde lista functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei si conditiile de examinare medicală si psihologică, se efectuează în cabinetele de specialitate din policlinicile teritoriale ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în laboratoarele de psihologie teritoriale, în situatii de exceptie la nivelul formatiei mobile sanitare (tren sanitar), precum si de către Comisia medicală autorizată din cadrul Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”.

Art. 3. - Personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei trebuie să fie apt din punct de vedere medical si psihologic. Se consideră a fi apte din punct de vedere medical si psihologic pentru functiile din siguranta circulatiei persoanele care îndeplinesc baremurile de sănătate stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru fiecare functie, conform anexei nr. 1B, care cuprinde lista bolilor si a baremurilor utilizate pentru avizarea medicală si psihologică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

Art. 4. - Dovada îndeplinirii conditiilor de aptitudine medicală si psihologică conform respectivelor baremuri se face prin avize medicale si psihologice eliberate de către comisiile medicale si psihologice de siguranta circulatiei din cadrul policlinicilor teritoriale, centrelor de diagnostic si tratament, laboratoarelor de psihologie si Spitalului nr. 1 Căi Ferate Witting Bucuresti, care apartin retelei sanitare proprii a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si de către Comisia medicală autorizată din cadrul Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”.

Art. 5. - Avizele de aptitudine medicală sunt obligatorii si se obtin în urma examinărilor clinice de specialitate si a investigatiilor paraclinice, precum si a probelor functionale stabilite în anexa nr. 1C, care cuprinde metodele utilizate la examinarea medicală si metodologia de investigatie psihologică utilizată pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

Art. 6. - (1) Prezentele instructiuni sunt obligatorii pentru unitătile aflate sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Pentru unitătile care nu se află sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei respectarea prevederilor prezentelor instructiuni este o conditie obligatorie pentru acordarea licentelor sau autorizatiei de transport de către autoritătile nationale, feroviare, rutiere, navale si aeriene aflate în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Aceste autorităti vor colabora cu Directia medicală din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în vederea realizării controlului aplicării prezentelor instructiuni în respectivele unităti, cu ocazia emiterii licentelor si/sau a autorizatiilor de transport.

Art. 7. - Persoanele juridice angajatoare au obligatia să asigure prezentarea personalului angajat în transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei, la examinarea periodică medicală si/sau psihologică si să respecte recomandările comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei.

Art. 8. - Persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilităti în siguranta circulatiei au obligatia să se prezinte la examinarea periodică medicală si/sau psihologică la data stabilită, conform programării.

Art. 9. - (1) Pentru personalul din transportul feroviar cu responsabilităti în siguranta circulatiei (mecanic de locomotivă si mecanic ajutor) se efectuează si controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu; acesta se efectuează în cabinetele de medicină generală din dispensarele depou, triaj, statie de cale ferată, porturi, aeroporturi, de către medicul de medicină generală/de întreprindere/medicină de familie, personalul medical superior si/sau personalul mediu sanitar.

(2) Controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu constă în: examen clinic minimal, măsurarea tensiunii arteriale, a pulsului si a temperaturii.

(3) În urma controlului stării de sănătate la intrarea în serviciu persoanele bolnave, care temporar nu îsi pot desfăsura activitatea cu responsabilităti în siguranta circulatiei, nu vor efectua serviciul si vor fi îndrumate către medicul de familie sau, după caz, în situatii de urgentă, direct la spital.

(4) Medicul de medicină generală/medicină de familie din dispensarele retelei sanitare proprii va comunica în termen de 24 de ore, după caz, comisiei teritoriale de siguranta circulatiei situatia apărută.

Art. 10. - (1) Examenele medicale si psihologice se efectuează pe baza programărilor întocmite în conformitate cu solicitările scrise ale persoanelor fizice sau persoanelor juridice angajatoare al căror personal are responsabilităti în siguranta circulatiei.

(2) În vederea programării controlului periodic persoanele fizice sau persoanele juridice angajatoare, mentionate la alin. (1), vor transmite în fiecare an comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, până la data de 1 decembrie a anului în curs, tabelele nominale, în dublu exemplar, cu personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei care are avize medicale si psihologice de aptitudine ce îsi pierd valabilitatea în cursul anului următor.

(3) Tabelele vor avea următoarele rubrici: număr curent, numele si prenumele, data nasterii, functia din siguranta circulatiei si locul de muncă, vechimea (în ani) în functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei, data ultimului aviz primit.

(4) Comisia teritorială de siguranta circulatiei va stabili programul de control periodic si va înscrie în tabelele primite data prezentării personalului, esalonat pe toată durata anului, restituind până la data de 25 decembrie câte un exemplar unitătilor respective.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2) si ale art. 11, personalul navigant român îmbarcat pe navele sub pavilion român sau străin poate:

a) să efectueze examenele medicale si psihologice la sosirea în tară, dacă la data programării se afla pe o navă care era în afara tării;

b) să efectueze controlul medical si/sau psihologic la altă comisie teritorială de siguranta circulatiei decât cea la care a fost programat, dacă în momentul expirării avizului de aptitudine îsi desfăsoară activitatea în zona de competentă a acesteia;

Art. 11. - Respectarea programării si prezentarea la controlul periodic medical si psihologic sunt obligatorii.

Art. 12. - În cazul scolilor de pregătire profesională pentru functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru care examenele medicale si psihologice constituie o conditie obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord între comisia teritorială de siguranta circulatiei si conducerea scolii, la solicitarea scrisă a acesteia.

Art. 13. - (1) Avizele medicale pentru personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei vor fi înscrise în fisele medicale personale tip siguranta circulatiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 1D.

(2) Avizele medicale pentru personalul navigant cu responsabilităti în siguranta circulatiei vor fi înscrise în certificatul medical personal tip siguranta circulatiei, conform modelului din anexa nr. 1H.

(3) Aceste fise, precum si avizele psihologice, vor fi păstrate în fisierul comisiei de siguranta circulatiei din cadrul policlinicilor teritoriale ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, fiind centralizate în Registrul de evidentă a sigurantei circulatiei, ce va fi actualizat în functie de miscările de personal.

Art. 14 - (1) Organele proprii de inspectie si control pentru siguranta circulatiei ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, respectiv Autoritatea Feroviară Română (AFER), Autoritatea Rutieră Română (ARR), Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) si Inspectoratul Navigatiei Civile (INC) vor verifica:

a) respectarea programărilor la examinarea periodică medicală si psihologică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei din unitătile aflate sub autoritatea lor;

b) ca accesul la functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei să fie permis numai persoanelor apte din punct de vedere medical si psihologic, examinate conform prezentelor instructiuni;

c) ca utilizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei de către unitătile aflate în subordinea lor să se facă numai conform avizelor medicale si psihologice detinute.

(2) Organele proprii de inspectie si control pentru siguranta circulatiei ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor colabora cu directia de specialitate din cadrul ministerului pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentelor instructiuni.

Art. 15. - Organele sanitare de inspectie si control ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor verifica:

a) corectitudinea si actualizarea completării fiselor medicale personale tip siguranta circulatiei, a avizelor psihologice, precum si a Registrului de evidentă a sigurantei circulatiei de la policlinicile teritoriale;

b) concluziile comisiei teritoriale de siguranta circulatiei si ale Comisiei centrale de siguranta circulatiei, precum si modul de rezolvare a contestatiilor;

c) controlul Registrului de evidentă a inaptilor, pentru functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

Art. 16. - Examinarea medicală si/sau psihologică la sesizare poate fi solicitată comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, în scris, de către conducătorii persoanelor juridice angajatoare sau de către organele de inspectie si control pentru siguranta circulatiei, prevăzute la art. 14, în afara controlului periodic, atunci când se constată că personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei are randament slab sau comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente de circulatie, prezintă afectiuni care influentează capacitatea de muncă si/sau a beneficiat de concedii medicale prelungite, de peste 45 de zile.

Art. 17. - Solicitarea examinării medicale si/sau psihologice la sesizare către comisia teritorială de siguranta circulatiei si laboratorul de psihologie va fi însotită de o caracterizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1E, valabilă si pentru solicitările de reexaminare în urma contestatiilor la Comisia centrală de siguranta circulatiei.

 

CAPITOLUL II

Metodologia de examinare si avizare medicală si psihologică

 

Art. 18. - Examinarea medicală si/sau psihologică se efectuează periodic în scopul verificării stării de sănătate, a gradului de dezvoltare a aptitudinilor si calitătilor psihice si fizice la persoanele cu responsabilităti în siguranta circulatiei, prevăzute în anexa nr. 1A.

Art. 19. - (1) Personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei se prezintă la policlinica teritorială cu adresa de trimitere de la serviciul personal al persoanei juridice angajatoare către comisia teritorială de siguranta circulatiei. În această adresă se specifică functia din siguranta circulatiei pentru care va fi examinat si tipul de examinare medicală si/sau psihologică (angajare, control periodic, schimbare de functie, reangajare).

(2) În cazul persoanelor fizice, acestea se prezintă la policlinica teritorială cu o solicitare în nume propriu, care va cuprinde aceleasi date.

A. Examinarea medicală

Art. 20. - Examinarea medicală se efectuează în cabinetele de specialitate, pentru functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei fiind obligatorie examinarea medicală în următoarele specialităti:

- medicină internă;

- chirurgie generală;

- oftalmologie;

- otorinolaringologie (O.R.L.);

- neurologie;

- psihiatrie.

Art. 21. - Examinările clinice de specialitate mentionate la art. 20 vor fi completate în mod obligatoriu, conform metodelor utilizate la examinarea medicală si metodologiei de investigatie psihologică, prin probe functionale specifice, prin investigatii paraclinice ale laboratorului de analize medicale si laboratorului de radiologie-imagistică, conform anexei nr. 1C.

Art. 22. - Cu exceptia specialitătilor obligatorii mentionate la art. 20, în functie de individualitatea cazului examinat, pot fi solicitate consultatii interdisciplinare cu medici din alte specialităti medicale sau chirurgicale.

Art. 23. - Pentru femeile angajate în functii cu responsabilităti în siguranta circulatiei este obligatoriu examenul ginecologic în scopul prevenirii unor afectiuni maligne cu localizare genitală, precum si a altor afectiuni ginecologice care ar duce la limitarea capacitătii de muncă.

B. Examinarea psihologică

Art. 24. - Examinarea psihologică se efectuează conform metodologiei de investigatie prevăzute în anexa nr. 1C în laboratoarele psihologice de specialitate feroviare si navale din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei din sectorul feroviar si naval, la Institutul National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”, pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei din sectorul aerian, si în laboratoare rutiere din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau autorizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei din sectorul auto.

Art. 25. - Metodele de examinare si de elaborare a psihodiagnosticului în cadrul laboratoarelor psihologice teritoriale si al Comisiei centrale de siguranta circulatiei se stabilesc potrivit cerintelor functiei din siguranta circulatiei pentru care s-a solicitat examinarea.

Art. 26. - (1) Examinarea psihologică constă în: anamneză, observatie si aplicarea integral sau partial de teste, probe colective, probe individuale la aparate, completate cu analiza psihologică a randamentului la locul de muncă si de consiliere psihologică.

(2) Examenul psihologic trebuie să cuprindă minimum 5 probe (teste creion-hârtie, aparate). Concluziile examenului psihologic vor fi înregistrare în caietul psihologic de către psihologul examinator si vor fi transmise comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, conform modelului avizului psihologic prezentat în anexa nr. 1F.

Art. 27. - Examenul psihologic trebuie să urmărească evaluarea capacitătilor cognitive (perceptie, memorie, gândire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) si a celor integrative (atentie, emotivitate, motivatie, structura atitudinal-valorică), precum si psihodiagnoza aptitudinal specifică de lucru prin simulatoare si aparate de testare psihologică asistată de calculator, conform functiei pentru care se solicită examinarea.

Art. 28. - Continutul examenului psihologic pentru personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei este determinat si diferentiat potrivit scopului urmărit: scolarizare, angajare, schimbare de functie, control periodic, contestatie si la sesizare.

C. Avize, recomandări si contestatii

Art. 29. - (1) Comisiile medicale si psihologice de siguranta circulatiei vor elabora unul dintre următoarele avize de aptitudine medicală si psihologică, semnate conform modelelor prezentate în anexele nr. 1G si 1F:

a) APT (medical, psihologic) pentru ............................ (functia din siguranta circulatiei)

Acest aviz se elaborează pentru candidatii la examene în scoli si personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei, care corespund din punct de vedere medical si psihologic si pot fi scolarizati, angajati, reangajati, mentinuti sau schimbati în functia din siguranta circulatiei;

b) APT CU RESTRICTII (medical, psihologic) pentru ............................................................................................. (functia din siguranta circulatiei)

Acest aviz restrictiv medical se elaborează pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei, care prezintă afectiuni medicale si/sau chirurgicale ce limitează exercitarea functiei din siguranta circulatiei la capacitate maximă.

Acest aviz restrictiv psihologic se elaborează pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei pentru diminuarea potentialului aptitudinal psihologic;

c) APT CU RECOMANDĂRI (medical, psihologic) pentru .............................................................................................. (functia din siguranta circulatiei)

Acest aviz se elaborează pentru personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei, pentru care medicii specialisti sau/si psihologii indică anumite recomandări în vederea exercitării functiei din siguranta circulatiei la capacitate maximă.

Recomandările pot cuprinde si reducerea intervalului de timp dintre două controale periodice, precum si dispensarizarea pentru anumite afectiuni cronice;

d) INAPT (medical, psihologic) pentru ............................ (functia din  siguranta circulatiei)

Acest aviz se elaborează pentru candidatii la examene în scoli sau personalul din transporturi, care nu corespund din punct de vedere medical si psihologic pentru scolarizare, angajare, reangajare sau mentinere în functia din siguranta circulatiei pentru care s-a solicitat examinarea;

e) INAPT TEMPORAR pentru .......................................... (functia din siguranta circulatiei)

Se va prezenta pentru ..............................................

(2) Acest aviz are caracter provizoriu si se emite în cazul internărilor în spital pentru afectiuni medicale si chirurgicale ce necesită tratament, concediu medical, recuperare medicală.

(3) În caz de internare, o copie a biletului de iesire din spital se va anexa la fisa medicală personală tip siguranta circulatiei, în vederea prezentării la comisia teritorială de siguranta circulatiei pentru elaborarea avizului medical de aptitudine/inaptitudine pentru functia din siguranta circulatiei.

(4) După această perioadă persoana respectivă se va prezenta pentru reexaminare la medicul specialist care a recomandat retragerea temporară.

Art. 30. - Aceste avize medicale si psihologice de aptitudine/inaptitudine se semnează de către presedintele comisiei teritoriale de siguranta circulatiei si se completează în 4 exemplare: un exemplar va fi păstrat la dosarul personal din fisierul de siguranta circulatiei, un exemplar va fi trimis persoanei juridice angajatoare, un exemplar va fi trimis dispensarului medical de statie de cale ferată, depou, triaj, port, aeroport unde este arondat angajatul prin locul de muncă si un exemplar va fi trimis persoanei fizice examinate, care are obligatia să anunte medicul de familie.

Ultimele 3 exemplare vor fi trimise în termen de maximum 5 zile de la data semnării de către presedintele comisiei teritoriale de siguranta circulatiei.

Art. 31. - Avizul de inapt temporar, care are caracter provizoriu va fi urmat în mod obligatoriu de un aviz cu caracter definitiv apt/inapt după rezolvarea afectiunii medicale care a determinat retragerea temporară.

Art. 32. - (1) În cazul unor avize de inapt sau apt cu restrictii, comisia teritorială de siguranta circulatiei va înstiinta în termen de 24 de ore persoana juridică angajatoare.

(2) În aceste avize se vor mentiona posibilitatea de contestatie, termenul de efectuare a acesteia, precum si locul unde se va depune contestatia.

(3) Contestatia se poate face în termen de 5 zile la directia de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de către persoanele juridice angajatoare, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice  care contestă avizul medical sau psihologic, si va fi însotită de o recomandare din partea unitătii angajatoare.

(4) Directia medicală va comunica acordul pentru reexaminarea medicală sau psihologică persoanei juridice angajatoare, Comisiei centrale de siguranta circulatiei si comisiei teritoriale de siguranta circulatiei.

(5) Comisia teritorială de siguranta circulatiei va transmite Comisiei centrale de siguranta circulatiei, în termen de 5 zile, documentatia medicală sau psihologică în care vor fi raportate motivele care au condus la stabilirea avizului contestat.

(6) Comisia centrală de siguranta circulatiei din cadrul Spitalului nr. 1 Căi Ferate Witting Bucuresti va comunica persoanei juridice angajatoare data programării cazului pentru reexaminare.

(7) După reexaminarea cazului la Comisia centrală de siguranta circulatiei avizul medical si/sau psihologic definitive va fi completat în două exemplare, dintre care unul va fi păstrat de către Comisia centrală de siguranta circulatiei si unul va fi trimis comisiei teritoriale de siguranta circulatiei unde s-a elaborat avizul initial, care va proceda în continuare conform prevederilor art. 29.

Art. 33. - Examinarea medicală si psihologică a personalului aeronautic din aviatia civilă care detine/solicită o licentă aeronautică si este cuprins în functii care au efect direct sau indirect în siguranta zborului se efectuează astfel:

- pentru personalul navigant cu brevet/certificat si licentă de functionare, personalul operativ de dirijare, control si informare a traficului aerian - CTA (pozitiile 137-151 din anexa nr. 1A) examinările sunt efectuate de către o comisie medicală autorizată din cadrul Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”, în baza reglementărilor internationale si nationale aplicabile;

- pentru personalul operativ de meteorologie aeronautică - POMA, personalul operativ de protectie tehnică a navigatiei aeriene - CNS, personalul operativ de telecomunicatii aeronautice - CNS, personalul tehnic aeronautic cu certificat/brevet si licentă de functionare, personal aeroportuar inclus în siguranta circulatiei fără certificat/brevet si licentă de functionare eliberate de autoritatea aeronautică (pozitiile 152-202 din anexa nr. 1A) examinările sunt efectuate de către comisiile medicale si psihologice apartinând policlinicilor din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, dotate corespunzător si autorizate conform normelor legale în vigoare.

Art. 34. - La elaborarea instructiunilor privind examinarea personalului cu responsabilităti în siguranta navigatiei s-au avut în vedere prevederile conventiilor Organizatiei Internationale a Muncii privind examinarea medicală si psihologică:

- Conventia nr. 147/76 privind standardele minime la bordul navelor comerciale;

- Conventia nr. 73/46 privind examinarea medicală;

- Conventia nr. 164/87 privind protectia sănătătii si îngrijirea medicală (navigatori);

- Conventia ILO/WHO/D2/1997 “Ghid pentru organizarea examinării medicale înainte de îmbarcare si periodic pentru navigatori”.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 35. - În cazul examinării medicale si psihologice de siguranta circulatiei pentru admiterea în scoli, angajare, reangajare sau schimbarea din functie, medicul de familie din dispensarele de medicină generală din reteaua sanitară proprie va elibera o adeverintă medicală de boli cronice, care va fi prezentată comisiei teritoriale de siguranta circulatiei.

Art. 36. - (1) Medicii de familie care au înscrise pe lista proprie persoane cu responsabilităti în siguranta circulatiei sunt obligati să comunice printr-o adeverintă medicală, conform modelului prezentat în anexa nr. 1I, comisiilor teritoriale de siguranta circulatiei toate modificările de sănătate care atrag incapacitatea temporară de muncă (concediu medical sau internare) pentru o perioadă mai mare de 45 de zile.

(2) În functie de gravitatea afectiunii medicale sau/si chirurgicale care a determinat incapacitatea temporară de muncă, comisia teritorială de siguranta circulatiei va elabora unul dintre avizele medicale de aptitudine mentionate.

Art. 37. - (1) La recomandarea comisiilor medicale si psihologice teritoriale de siguranta circulatiei persoanele declarate inapte, retrase temporar sau cu aviz restrictive pentru siguranta circulatiei vor fi trimise pentru recuperare, prin internare si tratament în spitale, centre de diagnostic si tratament, precum si în centre de recuperare a capacitătii de muncă ale retelei sanitare proprii a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, sau vor beneficia de asistentă psihologică în vederea reorientării pro fesionale în cadrul laboratoarelor de psihologie ale retelei sanitare proprii a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) La externarea din unitătile sanitare se vor face recomandări în scris personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei pentru prezentarea obligatorie la comisiile medicale si psihologice de siguranta circulatiei, în vederea reevaluării aptitudinii medicale si psihologice, în cazul concediilor medicale mai mari de 45 de zile.

Art. 38. - Neprezentarea la controlul periodic la termenele precizate atrage retragerea temporară de la exercitarea functiei a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei de către conducătorul persoanei juridice angajatoare în baza comunicării primite de la comisia teritorială de siguranta circulatiei.

Art. 39. - În vederea definitivării cercetărilor unor accidente sau evenimente grave în transporturi, la solicitarea politiei si a parchetului, unitătile sanitare din reteaua Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei sunt autorizate să efectueze expertizarea medicală si/sau psihologică pentru persoanele care exercită functii din siguranta circulatiei.

Art. 40. - Controlul periodic medical si psihologic al functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei, pe grupe de vârstă se va efectua astfel:

- pentru grupa de vârstă cuprinsă între 18-40 de ani controlul periodic se va efectua conform anexei nr. 1A;

- pentru grupa de vârstă de peste 40 de ani controlul periodic medical se va face la un interval de 6 luni, iarcontrolul psihologic la 2 ani;

- pentru grupa de vârstă de peste 40 de ani la personalul din transporturile aeriene cu responsabilităti în siguranta circulatiei controlul periodic medical se va efectua la un interval de 1 an, iar controlul psihologic la 3 ani.

Aceste controale se vor efectua în scopul depistării precoce a afectiunilor medicale si psihologice.

Art. 41. - Anexele nr. 1A-1I fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1A1)

la instructiuni


1) Anexa nr. 1A este reprodusă în facsimil.

 

NOTĂ:

Cap. I. Transport feroviar si cu metroul


*) Baremele pot fi diferentiate în functie de activitatea si de conditiile de muncă: în statie, la masă de manevră, în depou sau revizie de vagoane pentru functiile de acar, acar masă de manevră, acar CAM.

**) Cu exceptia conducătorului de bagaje.

***) Functii din activitatea de exploatare a metroului.

****) Baremele pot fi diferentiate pe tip de activitate circulatie, manevră sau manevră depou.

*****) Personal al furnizorilor feroviari si al detinătorului de infrastructură privată, desemnat în scris pentru asigurarea sigurantei circulatiei (functia poate fi exercitată numai după autorizare, distinct sau prin cumul cu functia de bază în care este încadrat).

 

Cap. IV. Transporturi aeriene


*) Personal care este examinat, evaluat si atestat medical de către Comisia medicală autorizată din cadrul Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”, în baza reglementărilor internationale si nationale aplicabile.

Notă privind exigenta baremelor psihologice

Pentru examinarea psihologică: barem I - foarte mare; barem II - mare; barem III - medie; barem IV - normalitate.

*

* *

La examenul periodic medical si psihologic pentru grupa de vârstă 18-40 ani se aplică baremele prevăzute în prezenta anexă, iar pentru grupa de vârstă de peste 40 de ani, baremul II devine baremul III. Periodicitatea controalelor medicale si psihologice în functie de vârstă se va efectua conform prevederilor anexei nr. 1, art. 40.

 

LIMITE NECESARE DE AUZ

determinate cu vocea soptită (VS) si vocea de conversatie (VC) si audiometrie pentru fiecare ureche

 

ANEXA Nr. 1B1)

la instructiuni

 

LISTA BOLILOR SI A BAREMURILOR

utilizate pentru avizarea medicală si psihologică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei


1) Anexa nr. 1B este reprodusă în facsimil.

 

 

DEFINITIILE BAREMELOR PE SPECIALITĂTI

 

1. Psihiatrie:

Baremele de examinare medicală reprezintă standarde de sănătate fizică si mentală ce trebuie atinse de persoane cu responsabilităti în functii din siguranta circulatiei, în functie de solicitarea fizică si neuropsihică a locului de muncă.

Din punct de vedere psihiatric persoana examinată, căreia i se aplică baremul I, trebuie să fie clinic sănătoasă după evaluarea psihiatrică.

Starea de sănătate mentală este definită de un anumit nivel al functiilor psihice care să permită o armonioasă si continuă integrare sociofamilială si profesională a individului, precum si o permanentă tendintă a acestuia de a se perfectiona pe plan afectiv si cognitiv.

Evaluarea psihiatrică cuprinde:

a) interviul diagnostic:

- anamneza

- examenul stării mentale: orientare, vorbire, comportament etc.

b) investigatii speciale (unde este cazul: examenul sângelui etc.)

c) examenul stării somatice (efectuat la celelalte 5 cabinete: ORL, neurologie, oftalmologice, neurologie, interne, chirurgie - evaluarea psihiatrică fiind ultima în mod obligatoriu).

d) evaluare psihologică - unde este cazul. Frecvent teste de personalitate.

După parcurgerea acestor etape se apreciază starea de sănătate mentală si se fixează eventual diagnosticul.

Barem I:

Este baremul la angajare sau admitere în scoli.

Persoanele examinate sunt de obicei tineri cu vârste cuprinse între 16-25 de ani si trebuie să fie sănătoase din punct de vedere mental, respectiv să nu aibă un istoric de boală din copilărie sau adolescentă, să aibă un intelect mediu sau superior (fără probleme deosebite în timpul scolarizării), să aibă o gândire coerentă, cu motivatia alegerii profesionale, o proiectie optimistă asupra evenimentelor de viată, să aibă o vorbire coerentă (fără baraje, bâlbâieli), să aibă un comportament civilizat cu integrare armonioasă socială, familială si profesională, să aibă o memorie bună si o putere de concentrare medie sau ridicată (proba oraselor), să aibă o atentie bună, instinctualitate cu capacitate de autocenzură.

Barem II:

Se aplică acelor persoane cu responsabilităti în functii din siguranta circulatiei unde solicitarea neuropsihică este mare (de exemplu mecanic de locomotivă, acar, revizor ace etc.). Starea mentală a acestor persoane trebuie să fie aproape de normalitate. În urma evaluării psihiatrice pot primi avizul de aptitudine si acele persoane diagnosticate cu tulburări psihice mai usoare (de exemplu: ciclotimia, distimia, utilizare nocivă de substantă: alcool, tutun, cafea, tulburări somatoforme).

Barem III:

Se aplică persoanelor cu responsabilităti în functii din siguranta circulatiei unde solicitarea neuropsihică este medie, astfel încât după anamneză si examinare psihiatrică se poate da avizul de aptitudine si persoanelor diagnosticate cu episod psihotic unic, nevroze anxioase, tulburări posttraumatice de stres.

Barem IV:

Este mai permisiv, aplicându-se persoanelor cu responsabilităti în functii din siguranta circulatiei în care solicitarea neuropsihică este minimă (de exemplu: mecanic instructor, ofiter electrician fluvial etc.) si care pot fi diagnosticate în tratament si urmărire pentru un număr mai mare de boli.

De mentionat că în nici unul dintre cazurile de aptitudine cu diagnostic de tulburare psihică, fie ea si minoră, avizul nu este “Apt” ci “Apt cu reexaminare”.

Criteriile clare de diagnostic pentru afectiunile de mai sus fac obiectul specialistului de psihiatrie si nu pot fi enumerate sau explicabile într-un raport succint.

2. Neurologie:

a) BAREM I: foarte sănătos - necesită functii senzoriale si motorii perfecte si lipsa riscului de epilepsie;

b) BAREM II: sănătos sau cu sechele minime după bolineurologice - necesită o sănătate bună din punct de vedere al functiilor senzoriale si motorii si lipsa riscului de epilepsie în urma traumatismelor;

c) BAREM III: sechele minime după boli neurologice;

d) BAREM IV: sechele mici care nu împiedică efortul fizic mare sau responsabilitate.

Baremele III si IV admit unele sechele usoare, cum ar fi pareze neevolutive periferice. Bolile vasculare care necesită tratament permanent anticoagulant sau bolile neurologice care necesită tratament permanent ori cu sedative contraindică lucrul în siguranta circulatiei.

3. Oftalmologie:

a) BAREM I: examen medical la admitere în scoală, încadrare în muncă si schimbare de functie;

b) BAREMELE II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicală la controlul periodic.

Dacă primul barem necesită din punct de vedere oftalmologic o acuitate vizuală perfectă si nu se acceptă nici un defect de vedere, baremele II, III si IV descresc în această exigentă, admitându-se, pe măsura trecerii anilor, la controalele periodice ulterioare, si acuităti vizuale mai mici, precum si reintegrarea pe functie după diverse interventii chirurgicale sau tratamente.

4. Ortopedie:

a) BAREM I: examen medical la admiterea în scoală, încadrare în muncă si schimbare de functie; necesită integritatea aparatului locomotor;

b) BAREMELE II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicală la controlul periodic; descresc în această exigentă, permitându-se reintegrarea pe functii după tratamente si interventii chirurgicale.

5. Dermatologie:

a) BAREM I: examen medical la admitere în scoală, încadrare în muncă si schimbare de functie.

b) BAREMELE II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicală la controlul periodic.

Dacă primul barem necesită din punct de vedere dermatologic absenta leziunilor cutanate (afectiuni precanceroase, tumori cutanate), o serologie negativă si absenta afectiunilor cutanate cu implicare sistemică si imunologică (colagenoze), baremele II, III, IV descresc în această exigentă, admitându-se, pe măsura trecerii anilor, reintegrarea pe functie după tratamente sau diverse interventii chirurgicale.

6. Medicină internă:

a) BAREM I: barem pentru angajare în functii cu responsabilităti în siguranta circulatiei. Stare de sănătate aproape perfectă.

b) BAREMELE II, III, IV: bareme pentru controale periodice care permit disfunctii usoare sau medii legate de organul sau aparatul afectat.

 

ANEXA Nr. 1C

la instructiuni

 

METODELE

utilizate la examinarea medicală si metodologia de investigatie psihologică utilizată pentru personalul

cu responsabilităti în siguranta circulatiei

 

A. Metodele utilizate la examinarea medicală a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei pentru specialitătile medicale obligatorii

1. Medicină internă

În afară de examenul clinic general, pentru precizarea diagnosticului, a stadiului si evolutiei unor afectiuni, precum si a aptitudinii/inaptitudinii pentru exercitarea functiilor cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei se vor utiliza următoarele examene paraclinice (probe functionale, laborator de analize medicale, laborator radiologic imagistic):

a) aparatul respirator: radiografie toraco-pulmonară, micro-radio-fotografie (MRF), probe functionale respiratorii: spirograma, volumul expirator maxim pe secundă, volumul inspirator maxim pe secundă, raportul Tiffneau si Pinetti obligatoriu pentru orice lucrător din subteran, durata apneei voluntare după o inspiratie normală;

b) aparatul cardiovascular: măsurarea tensiunii arteriale în clino si ortostatism, la ambele brate; variatiile pulsului după 10-15 genuflexiuni si timpul de revenire la normal; radioscopie cardioaortică (ortodiagramă); examen de fund de ochi; electrocardiogramă (EKG); obligatoriu peste 40 de ani, oscilometrie, ecocardiografie, analize de laborator.

În raport cu valorile tensiunii arteriale constatate, în functie de vârstă si coroborate cu datele clinice si paraclinice, diversele forme de hipertensiune arterială se vor încadra în mod obligatoriu în 3 stadii de evolutie (I, II, III);

c) aparatul digestiv si anexe: examen radiologic: examen coproparazitologic, analize de laborator;

d) boli de nutritie:

- diabet: glicemia, glicozuria (urina din 24 de ore);

- obezitate cu hipertensiune arterială si insuficientă respiratorie;

e) afectiuni ale glandelor endocrine: radiografie de sa turcească, analize de laborator (calcemie, dozare corticosteroizi sanguini si urinari, fosfataze acide si alcaline);

f) cazuri de reumatism degenerativ: vor fi apreciate în ceea ce priveste diagnosticul si capacitatea de muncă;

g) analize de laborator:

- examen sânge: hemoleucogramă, hematocrit, formula leucocitară, glicemie, colesterol, lipide totale, uree, creatinină, proteina C reactivă;

- probe functionale hepatice: transaminaze, electroforeză, dozare de bilirubină, gamaglutamiltranspeptidază, markeri virali pentru hepatita B si C, dozare enzime pancreatice;

- test serologic pentru lues (TPHA); test HIV obligatoriu la cei care lipsesc din tară mai mult de 6 luni;

- examen sumar de urină;

- alte investigatii de laborator, la aprecierea medicului examinator.

2. Chirurgie generală

Examenul constă din anamneza pentru consemnarea antecedentelor chirurgicale (operatorii, traumatice, congenitale) si examenul clinic general pentru evidentierea afectiunilor invalidante chirurgicale sau dobândite, somatice ori viscerale, utilizându-se în caz de necesitate următoarele investigatii:

a) afectiuni arteriale periferice: puls periferic; oscilometrie; termometrie cutanată; pentru anumite cazuri individuale - Doppler vascular;

b) afectiuni venoase periferice: reflux venos prin proba Trendelenburg; proba celor 3 garouri;

c) afectiuni ale aparatului digestiv si anexe: ecografie abdominală, examen radiologic baritat; colecistografie; anorectoscopie; irigografie; gastrofibroscopie etc;

d) afectiuni aparat locomotor: examen radiologic, măsurarea mobilitătii active a segmentelor de membre si forta acestor segmente (dinamometrie); capacitatea de prehensiune; amplitudinea articulară;

e) afectiuni urogenitale: ecografie, radiografie renovezicală simplă, analize de laborator (sumar de urină, uree si creatinină sanguină, urocultură); tact rectal (obligatoriu);

f) afectiuni ginecologice: tact vaginal; frotiu citohormonal; colposcopie; examen ecografic.

Pentru completa elucidare cazurile vor fi îndrumate, după caz, la medicul de specialitate ortopedie, urologie si ginecologie.

3. Oftalmologie

Examenul constă în anamneză si examen clinic al globilor oculari si al anexelor, în cadrul căruia se vor determina:

a) acuitatea vizuală: cu ajutorul optotipilor luminosi si pictati pe sticlă mată;

b) perceptia si proiectia luminoasă;

c) simtul cromatic: cu ajutorul tabelelor pseudoizocromatice, anomaloscop sau cromatoscop.

Se admite examinarea simtului cromatic cu cromatoscopul numai la controlul periodic, la constatarea tricromaziei anomale de tip B si C.

Pentru elucidarea diagnosticului si aprecierea individuală a aptitudinii se vor determina următoarele:

d) refractia, prin schiascopie sau refractometrie; schiascopia se va efectua la angajare după paralizia acomodatiei cu ciclogyl;

e) astigmometrie prin astigmometru Javal;

f) reactia pupilară (la lumină, la convergentă, consensuală);

g) câmpul vizual: cu ajutorul perimetrului cu cupolă;

h) vederea binoculară;

i) tensiunea intraoculară (se va determina în mod obligatoriu prin aplanatie si la toti cei examinati trecuti de 40 de ani).

În fisa medicală, în afara concluziei se vor specifica: acuitatea vizuală la distantă fără corectie si cu corectie, metoda folosită pentru constatarea simtului cromatic, precum si dacă este indicată purtarea în permanentă a ochelarilor.

4. Otorinolaringologie

Examenul ORL constă în: anamneză si examen clinic obiectiv si functional.

Examenul clinic constă în investigarea, conform tehnicilor clasice de examinare (rinologie, faringolaringologie si otologie).

Examenul functiei auditive se face prin:

a) acumetrie fonică - cu vocea soptită (VS), utilizându-se cuvinte cu tonalitate înaltă si joasă:

- tonalitate înaltă: 5, 7, 35, 55, 75; tuică, opinci, titei, tigară;

- tonalitate joasă: 1, 9, 48, 88; mână, unt, vagon, tampon, casă, masă.

Persoana va fi situată cu urechea de examinat spre medic, la distantele obligatorii prevăzute. Se va evita posibilitatea citirii pe buzele examinatorului a cuvintelor pronuntate. În acest timp urechea cealaltă va fi acoperită prin obstruarea meatului auditiv extern;

b) acumetria instrumentală - se va face si cu diapazonul 4096 pe lângă cele de 128 si 512 VD atât la admiterea în scoli, la încadrarea în functia cu responsabilitate în siguranta circulatiei, cât si la schimbarea de functie, atunci când pentru noua functie sunt necesare conditii superioare de auz. Se vor efectua probele Rinne, Weber, Schwabach cu diapazonul 128 si 512 VD;

c) audiometria se va face la toti candidatii la admiterea în scoli de calificare în siguranta circulatiei, la angajare si la control periodic;

d) examenul vestibular se va face cu ajutorul probelor spontane.

Examene functionale suplimentare:

- impedantă;

- examen vestibular cu probe provocate;

- electronistagmografie;

- potentiale de trunchi;

- endoscopie;

- testări alergologice si imunologice;

- examene radiologice.

5. Neurologie

Examenul neurologic se efectuează pentru depistarea eventualelor paralizii periferice sau de nervi cranieni, atrofii musculare, deformări ale scheletului.

Examenul complet va cuprinde:

- examinarea pozitiei statice si a mersului, echilibrului în pozitie statică si în mers, proba Romberg, atitudini particulare;

- motilitatea activă segmentară: forta musculară segmentară;

- motilitatea pasivă - hipertonii, contracturi - prezenta unor miscări involuntare, partiale sau generalizate;

- reflexele osteotendinoase: prezentă, intensitate, simetrie;

- reflexe cutanate, plantare: reactie, simetrie;

- sensibilitate superficială (tactilă si dureroasă);

- sensibilitate profundă (mioartrochinetică);

- coordonarea miscărilor (proba index-nas, călcâigenunchi).

Examenul nervilor cranieni: motilitate oculară, simetrie facială, nistagmus, deglutitie, fonatie, miscările si troficitatea limbii.

Vorbirea: depistarea tulburărilor afazice, expresive sau senzoriale.

Investigatiile paraclinice suplimentare: radiografie craniană , sa turcească, electroencefalogramă, fund de ochi,electromiogramă, viteza de conducere motorie si viteza de conducere senzitivă, examen Doppler pentru vasele mari (în conditii de spitalizare).

6. Psihiatrie

Examenul psihic elementar cuprinde: aspectul general, perceptie, atentie, memorie, gândire, afectivitate, activitate, vointă, instincte, ritm nictemerial, constientă, critica bolii.

Examen psihologic clinic.

Diagnosticarea tulburărilor psihice se va face conform criteriilor internationale din D.S.M. 4 si C.I.M. 10.

La examinarea psihică pentru selectie si angajare se va solicita livretul militar.

7. Alte investigatii

În situatii de exceptie se va putea îndruma personalul din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei pentru precizarea diagnosticului la spitalele universitare ale retelei sanitare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, inclusiv pentru tomografie computerizată (CT), rezonantă magnetică nucleară (RMN),

Doppler vascular, angiografie etc.

Cu exceptia examenelor paraclinice (analize de laborator, probe functionale, examen radiologic-imagistic) obligatorii, prezentate în fisa medicală tip siguranta circulatiei din anexa nr. 1D, mentionăm că celelalte investigatii paraclinice din prezenta anexă se efectuează numai în functie de particularitătile unor cazuri deosebite de afectiuni medico-chirurgicale, la indicatia medicului de specialitate examinator.

B. Metodologia de investigatie psihologică utilizată în examinarea psihologică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei

Obiectivele investigatiei

I. Stabilirea stadiului de maturitate psihică si a existentei/inexistentei capacitătilor aptitudinal-atitudinale integrării în responsabilitătile sigurantei circulatiei

Se urmăresc aspectele:

1. psihosomatice: tonus dinamico-energetic, tipul de sistem nervos, vitalitate, dezvoltare psihoconstitutională;

2. cognitiv-aptitudinale: capacitate de prelucrare a informatiei, de a învăta si de a capitaliza informatie, de a rezolva probleme practice, tehnice, verbal-abstracte, sociale; particularitătile atentiei, memoriei, reprezentarea spatială, aprecierea vitezelor si distantelor;

3. psihomotrice: coordonarea, oculomotorie, organizarea abilitătilor motorii, reactivitatea complexă;

4. motivational-afective: maturitate, reactivitate emotională, dispozitiile afective dominante, motivele activitătii, interesele dominante, nivelul de aspiratie;

5. capacitatea reglatorie: perseverenta, spiritul de organizare si disciplină, atitudinea fată de activitate si gradul de independentă;

6. psihorelationarea: sociabilitate, modul de a se raporta la ceilalti, de a rezolva conflictele interpersonale, stilul si capacitatea de autoafirmare, simtul civic.

II. Stabilirea nivelului competentei aptitudinal-atitudinale specifice functiei cu responsabilităti în siguranta circulatiei solicitate

Se urmăresc aspectele:

1. capacitatea de diversificare a activitătii si de interactiune a cunostintelor si deprinderilor în exercitarea unei activităti: abilităti în rezolvarea problemelor adiacente activitătii principale, activismul, nivelul insertiei sociale, nivelul tolerantei si agreabilitătii în relatiile cu ceilalti;

2. capacitatea identificării sarcinilor si a definirii importantei: nivelul angajării personale în activitate, spiritul de initiativă si încrederea în sine, responsabilitatea, constientizarea importantei functiei privind impactul asupra destinului si vietii altor oameni.

Metode de investigatie psihologică

1. Teste de inteligentă privind aptitudinile intelectuale generale, teste de aptitudini tehnice si mecanice

2. Teste de investigatie a capacitătii de efort si a aptitudinilor speciale:

- teste de atentie referitoare la concentrare, distributivitate, flexibilitate, stabilitate si rezistentă la factori perturbatori;

- probe psihomotorii referitoare la reactivitatea simplă si completă, nivelul dezvoltării abilitătilor motorii, calitătile reactivitătii (rapiditate, precizie, corectitudine, autocontrol), nivelul sensibilitătii vizuale, auditive, kinestezice.

3. Teste de personalitate (chestionare, teste proiective, teste situationale) privind:

- echilibrul emotional, autocontrolul, responsabilitatea;

- sistemul de atitudini si aspiratii, nivelul intereselor si motivatiei vocationale;

- integrarea socială si atitudinile interpersonale.

4. Observatia subiectului sub aspect constitutional si comportamental cu referire la:

- simptomatica stabilă - tip constitutional, aspecte fizionomice;

- simptomatica dinamică - tinută, mimică, modificări vegetative, vorbire;

- dinamica de comportament în timpul examinării.

5. Anamneza/interviul cuprinzând date generale cu privire la evenimentele principale ale traseului existential si cu privire la evenimentele cruciale din viata personală si socio-profesională.

6. Analiza si evaluarea activitătii profesionale.

Observatie

Interpretarea datelor obtinute prin diferite metode si probe de investigatie psihologică va respecta principiul intercorelării complexe a tuturor functiilor si structurilor personalitătii si caracterul sistemic al activitătii profesionale în raport cu care se face investigatia psihologică.

Avizul psihologic va reprezenta o reflectare a datelor punctuale obtinute în urma examenului psihologic, raportate la cerintele functiei pentru care s-a făcut examinarea, precum si o reflectare a dinamicii evolutive a caracteristicilor psihologice evidentiate în contextul exercitării functiei profesionale.

Caracteristicile psihologice investigate în functie de nivelul examinării

1. Examinarea la scolarizare urmăreste:

- prezenta unui potential aptitudinal si atitudinal de bază implicat în activitatea specifică din perspectiva posibilitătilor de antrenare, educare, instruire si formare.

2. Examinarea la angajare/reangajare urmăreste:

- determinarea si evaluarea gradului de reprezentare a structurilor aptitudinal-atitudinale si a modului cum acestea sunt dinamic angrenate în structura reală a profesiei.

3. Examinarea la mentinerea în functie (control periodic) urmăreste:

- gradul de dezvoltare si perfectionare aptitudinală pe baza acumulării de experientă, gradul de conservare a functionalitătii structurii psihocomportamentale diagnosticate anterior, evaluarea dinamicii factorilor psihici în raport cu vârsta, solicitările locului de muncă, tipul de transport;

- constatarea unor modificări ca: uzura precoce, oboseală cumulată etc., ce pot antrena disfunctii ale sistemului atât la nivel aptitudinal (deficit de comutare a atentiei, deteriorarea capacitătii de organizare a activitătii, dificultăti în luarea deciziei, afectarea psihomotricitătii), cât si la nivel atitudinal-caracterial (agresivitate sau anxietate, diminuarea activismului social si a sociabilitătii).

4. Examinarea la contestatie urmăreste:

- măsura în care ineficienta în plan aptitudinal-atitudinal constatată la examinarea anterioară s-a datorat uno cauze psihice structurale sau a fost de natură conjuncturală;

- dacă se constată că nivelul unora dintre aptitudini nu se ridică la gradul de dezvoltare necesar, individualizat si în functie de experienta profesională;

- dacă există posibilităti compensatorii sau formative în plan aptitudinal;

- dacă motivatia, echilibrul psihic, capacitatea de a se mobiliza etc. intervin favorizant în păstrarea calitătii comportamentului profesional.

5. Examinarea la sesizare/expertizare are caracter strict individualizat dependent de situatia care impune investigatia psihologică si va urmări stabilirea cauzelor comportamentului deviant sau ale scăderii importante a eficientei profesionale.

6. Examinarea în vederea stabilirii competentei manageriale va viza întreaga personalitate a subiectului si va insista asupra unor factori, precum inteligenta generală si special ă, activismul, creativitatea, adaptabilitatea la stres, competenta interpersonală, motivatia pentru activităti de conducere, abilităti de comunicare, persuasiune etc.

 

ANEXA Nr. 1D

la instructiuni

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

............................................................................................

(unitatea sanitară)

Nr. fisă ....................................../.......................................

 

FISĂ MEDICALĂ PERSONALĂ TIP SIGURANTA CIRCULATIEI

 

Examinarea pentru*) ................................

Domnul/Doamna ..............................................., actul de identitate seria ........... nr. .............., cod numeric personal ........................................, emitent ..................../.............../20... Domiciliul actual: localitatea ........, str. ..... nr. ........., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............. .

Scoala/Unitatea angajatoare .................................., functia ................................., vechimea în siguranta circulatiei ............... ani.

Declar că până în prezent nu am avut pierderi de cunostintă.

De asemenea, mă oblig să anunt medicul de familie că prin natura serviciului particip la siguranta circulatiei.

 

........................................................

(semnătura persoanei examinate)

 

Concluziile comisiei medicale .........................., Proces-verbal nr. ................................., data .............................,

Diagnosticul .................................................................................  ..................................................................................................................................................................

Avizul: APT/INAPT pentru .............................................................................................................

Recomandări: .................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................

Aviz valabil până la data de ......................................................... .

 

Presedintele comisiei,

...........................................

(semnătura si parafa)

..................................................................................................................................................................

 

Antecedente personale: ............................................................................................................... .................................................................................................................................................................. (se atestă de medicul internist pe baza fisei de consultatie sau pe baza adeverintei eliberate de medicul de familie)

1. Medicină internă: nr. de înregistrare ............................................ data .............................

T.A. ............................................., puls ..................................., EKG .......................................

Diagnostic ......................................................................................................................................

Propuneri: APT/INAPT

Recomandări: ................................................................................................................................ .

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

2. Chirurgie generală: nr. de înregistrare ................................... data .....................................

Diagnostic ......................................................................................................................................

Propuneri: APT/INAPT

Recomandări: .................................................................................................................................

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 


*) Admiterea în scoală, angajare, reangajare, schimbare de functie, control periodic, sesizare.

 

 

3. Oftalmologie: nr. de înregistrare ....................................... data ...........................................

Vedere OD = .... după corectie OD = ............. cu ......... d .......

OS = .... OS = ............... cu ........ d ........

câmp vizual .....................................................................

TIOD ........................................... TIOS .........................

Simt cromatic: tabele pseudoizocromatice ................................................................................

anomaloscop .....................................................................................................

cromatoscop .......................................................................................................

Diagnostic ......................................................................................................................................

Propuneri: APT/INAPT

Recomandări: ................................................................................................................................ .

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

4. ORL: nr. de înregistrare ................................................... data ...............................................

Vocea soptită - UD ........................ m

- US ....................... m

Audiometrie:

Examen clinic obiectiv si functional:

Diagnostic ......................................................................................................................................

Propuneri: APT/INAPT

Recomandări: ................................................................................................................................ .

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

5. Neurologie: nr. de înregistrare .......................................... data ...........................................

EEG pentru functiile din baremele I si II

Diagnostic ......................................................................................................................................

Propuneri: APT/INAPT

Recomandări: .............................................................................................................................. .

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

6. Psihiatrie: nr. de înregistrare ............................................. data ................................................

Diagnostic ......................................................................................................................................

Propuneri: APT/INAPT

Recomandări: ................................................................................................................................ .

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Ginecologie: nr. de înregistrare ........................................... data .........................................

Diagnostic .......................................................................................................................................

Recomandări: .............................................................................................................................. .

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Laborator radiologic: nr. de înregistrare .............................. data ..........................................

Rx. pulmonar sau MRF

Rezultat ...........................................................................................................................................

Alte examene radiologice: .......................................................................................................... .

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Laborator analize medicale: nr. de înregistrare ............................... data ...............................

Examen serologic pentru lues: buletin nr. .......................................... data ...........................

Test HIV ........................................................................................................................................

Hemoleucogramă completă ..........................................................................................................

VSH ..........................................

Glicemie ................................... Calcemie ..............................

Uree ......................................... Creatinină .............................

ALAT ........................................ ASAT ....................................

Lipide totale ............................. Colesterol .............................

Sumar urină ............................

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Alte examinării de specialitate (la cerere)

Dermatologie ..................................................................................................................................

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Cardiologie ......................................................................................................................................

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Gastroenterologie ..........................................................................................................................

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Reumatologie ..................................................................................................................................

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Ortopedie ........................................................................................................................................

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Urologie ..........................................................................................................................................

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

Alergologie ......................................................................................................................................

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

Stomatologie ..................................................................................................................................

 

Medic,

.....................................

(semnătura si parafa)

 

 

ANEXA Nr. 1E

la instructiuni

Unitatea .....................................

Adresa .......................................

 

CARACTERIZARE

 

Numele: ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Prenumele: ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Vârsta: ¨ ¨ Sex: M ¨ / F ¨

Data nasterii: ¨¨/¨¨/¨¨¨¨

Starea civilă: căsătorit ¨/necăsătorit ¨

Studii:

generale ¨ liceu teoretic ¨ liceu tehnic ¨ scoală profesională ¨

superioare ¨ (mentionati facultatea):

Vechimea în functie: ¨¨

Vechimea în unitate: ¨¨

Functia actuală:

Functiile avute în siguranta circulatiei:

Locul de muncă (caracteristici, specificul solicitării, tip de transport feroviar-metrou, auto, naval, aerian)

Se solicită reexaminarea din punct de vedere: medical ¨ psihologic ¨ pentru motivul: aviz de inaptitudine ¨ restrictie ¨ promovare ¨ schimbare de functie ¨ mentinere în functie ¨ la sesizare ¨

Abateri deosebite si sanctiuni aplicate în ultimii 3 ani si explicatia lor:

Evidentieri, recompense primite (motivarea lor):

Integrarea în colectiv (sociabilitate, colaborare cu membrii colectivului etc.) ......................

Aprecierea generală asupra activitătii desfăsurate în ultimii 3 ani: foarte slab ¨ slab ¨ mediu ¨ bun ¨ foarte bun ¨

Avându-se în vedere calificarea, experienta si activitatea desfăsurată, propunem:

- analizarea si avizarea pentru mentinerea în functia actuală sau în una dintre functiile:

........................................................., existând posibilitatea schimbării si trecerii pe aceste functii;

- ne asumăm răspunderea pentru cele consemnate în prezenta caracterizare.

 

Conducătorul unitătii,

....................................

Inspector personal,

..........................................

 

NOTĂ:

Se transmite de către unitatea angajatoare Comisiei centrale de siguranta circulatiei înainte de data programată pentru prezentarea la reexaminare a persoanei în cauză, precum si laboratoarelor de examinări psihologice, cu ocazia controlului periodic sau la sesizare.

 

ANEXA Nr. 1F

la instructiuni

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Unitatea ......................................

Nr. ...................... data ..................

Către

Unitatea ........................................................

Policlinica .....................................................

 

AVIZ PSIHOLOGIC

 

Domnul/Doamna .................................................., născut/născută la data ..............................., a fost examinat/examinată/reexaminat/reexaminată pentru (angajare, scolarizare, control periodic, schimbare de functie, sesizare, contestatie) ............................................... la data de ......................, cu caietul psihologic nr. ............., pentru functia cu responsabilitate în siguranta circulatiei ............. din cadrul unitătii .........................................................

si a obtinut avizul: ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ .

Recomandări: ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ .

Acest aviz poate fi contestat în termen de 5 zile de la luarea la cunostintă, persoana examinată putând beneficia de reexaminare conform prevederilor legale în vigoare.

 

Psiholog examinator,

........................................

Psiholog-sef,

.......................................

Presedintele comisiei,

(teritoriale sau centrale de siguranta circulatiei)

..................................................

 

ANEXA Nr. 1G

la instructiuni

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Unitatea ......................................

Nr. ...................... data ..................

Către

Unitatea ........................................................

 

AVIZ MEDICAL

 

Domnul/Doamna ................................................, născut/născută la data ................................., a fost examinat/examinată/reexaminat/reexaminată pentru (angajare, scolarizare, control periodic, schimbare de functie, sesizare, contestatie) .................................. la data de .................................., cu fisa medicală personală tip siguranta circulatiei nr. .................................., pentru functia cu responsabilitate în siguranta circulatiei ............................ din cadrul unitătii ..................................

si a obtinut avizul: ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ .

Recomandări: ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ .

Acest aviz poate fi contestat în termen de 5 zile de la luarea la cunostintă, persoana examinată putând beneficia de reexaminare conform prevederilor legale în vigoare.

 

Presedintele comisiei,

(teritoriale sau centrale de siguranta circulatiei)

.................................................................................

 

ANEXA Nr. 1H*)

la instructiuni


*) Anexa nr. 1H este reprodusă în facsimil.

 

CERINTE MEDICALE

(traducere)

 

Pentru examinarea medicală toti solicitantii trebuie să detină o atestare a capacitătilor fizice, mentionată în certificatul medical de sănătate completat de un medic autorizat.

Dovada examinării trebuie să stabilească faptul că solicitantii sunt într-o conditie fizică satisfăcătoare în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice si, în general, au toate aptitudinile fizice necesare pentru îndeplinirea cerintelor profesiei de navigator. În plus, următoarele cerinte minime trebuie avute în vedere:

a) toti solicitantii trebuie să aibă auzul intact pentru sunetele normale si să fie capabili să audă vocea soptită în urechea mai bună la 15 picioare distantă si în urechea mai slabă la 5 picioare (1 picior = 30,5 cm);

b) ofiterii de punte solicitanti trebuie să aibă (cu sau fără ochelari) cel putin 20/20 acuitate vizuală la un ochi si cel putin 20/40 la celălalt. Dacă solicitantul poartă ochelari, el trebuie să aibă vederea fără ochelari la cel putin 20/160 la ambii ochi. Ofiterii de punte solicitanti trebuie să aibă, de asemenea, o perceptie normală a culorilor si să fie capabili să distingă culorile rosu, verde, albastru si galben;

c) ofiterii mecanici si operatorii radio trebuie să aibă (cu sau fără ochelari) cel putin 20/30 acuitate vizuală la un ochi si cel putin 20/50 la celălalt. Dacă solicitantul poartă ochelari, el trebuie să aibă vederea fără ochelari de cel putin 20/200 la ambii ochi. Ofiterii mecanici si operatorii radio trebuie, de asemenea, să fie capabili să perceapă culorile rosu, galben si verde;

d) tensiunea arterială a solicitantilor trebuie să fie la o valoare medie, luând în considerare vârsta acestora;

e) solicitantii suspecti de următoarele boli: epilepsie, senilitate, dementă, alcoolism, tuberculoză, boli venerice acute, neurosifilis, SIDA si/sau utilizatorii de narcotice vor fi considerati inapti;

f) solicitantii/ofiterii de punte, navigatie si operatorii radio trebuie să aibă dictia corespunzătoare pentru comunicatii cu o voce normală;

g) solicitantii pentru timonier, nostro, marinar si marinar stagiar trebuie să îndeplinească cerintele fizice si psihice specifice functiei la bordul navei;

h) solicitantii pentru fochist, oiler/motorist, pompagiu, electrician, wiper (stergător cu cârpa) trebuie să îndeplinească cerintele fizice specifice la bordul navei.

Acest certificat medical de sănătate este emis în concordantă cu cerintele examenului medical (Navigator) Conventia 1946 (ILO nr. 73) si STCW pe ‘95 modificate.

Detalii privind examenul medical (a se completa de medicul examinator)

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

NOTĂ:

Prezentul certificat medical de sănătate se va elibera în 3 (trei) exemplare, fiecare dintre ele având calitatea de original, unul pentru marinar, unul pentru angajator si unul pentru medicul examinator.

 

ANEXA Nr. 1I

la instructiuni

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

............................................................................................

(unitatea sanitară)

Nr. fisă ......................................../.....................................

 

ADEVERINTĂ MEDICALĂ

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ......................................................................, (numele si prenumele cu initiala tatălui) născut/născută la data de .............................., cu domiciliul în ........................... str. .......................... nr. ..........., bl. ............, sc. ...., et. ......, ap. ......, sectorul ......., judetul ............................, legitimat cu actul de identitate seria ............ nr. ...................., CNP .............., având functia de ...................... la  ....................................., se află/nu se află în evidenta cabinetului medical ...............................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(Se vor mentiona: antecedentele patologice personale, cu mentiunea anului de debut, numărul zilelor  de concediu medical din ultimele 12 luni si afectiunile pentru care a primit concediul medical.)

 

......................................................

(Semnătura si parafa medicului)


ANEXA Nr. 2

 

ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA SI COMPONENTA COMISIILOR MEDICALE SI PSIHOLOGICE DE SIGURANTA CIRCULATIEI

 

Art. 1. - Comisiile teritoriale de siguranta circulatiei sunt organizate si functionează în cadrul celor 25 de policlinici teritoriale din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si au ca atributie elaborarea avizelor de aptitudine medicală si psihologică pentru personalul din transporturi cu responsabiităti în siguranta circulatiei.

Art. 2. - Comisia centrală de siguranta circulatiei este organizată si functionează în cadrul Spitalului nr. 1 Căi Ferate Witting Bucuresti si are ca atributie rezolvarea contestatiilor pentru avizele medicale si psihologice de apt cu restrictie/inapt, elaborate de comisiile teritoriale de siguranta circulatiei.

Policlinicile în care functionează comisiile teritoriale de siguranta circulatiei sunt:

1. Policlinica Căi Ferate Gara de Nord Bucuresti

2. Policlinica Căi Ferate Nr. 2 Bucuresti

3. Policlinica Căi Ferate Grivita Bucuresti

4. Policlinica Căi Ferate Ploiesti

5. Policlinica Căi Ferate Craiova

6. Policlinica Căi Ferate Pitesti

7. Policlinica Căi Ferate Galati

8. Policlinica Căi Ferate Buzău

9. Policlinica Căi Ferate Constanta

10. Policlinica Căi Ferate Iasi

11. Policlinica Căi Ferate Suceava

12. Policlinica Căi Ferate Pascani

13. Policlinica Căi Ferate Brasov

14. Policlinica Căi Ferate Târgu Mures

15. Policlinica Căi Ferate Sibiu

16. Policlinica Căi Ferate Cluj-Napoca

17. Policlinica Căi Ferate Dej

18. Policlinica Căi Ferate Oradea

19. Policlinica Căi Ferate Satu Mare

20. Policlinica Căi Ferate Timisoara

21. Policlinica Căi Ferate Arad

22. Policlinica Căi Ferate Simeria

23. Policlinica Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

24. Policlinica Port Constanta

25. Formatia Mobilă Sanitară (tren sanitar).

În situatii de exceptie controlul medical periodic se poate efectua si în cadrul formatiei mobile sanitare (trenul sanitar), dotat corespunzător. În această situatie avizele de aptitudine medicală vor fi elaborate de către comisia teritorială de siguranta circulatiei pe teritoriul căreia a stationat trenul sanitar.

Comisia teritorială de siguranta circulatiei este constituită din:

- medic de specialitatea medicină internă;

- medic de specialitatea chirurgie generală;

- medic de specialitatea oftalmologie;

- medic de specialitatea ORL;

- medic de specialitatea neurologie;

- medic de specialitatea psihiatrie;

- medic specialist de medicina muncii;

- seful laboratorului de psihologie;

- secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).

Art. 3. - Comisia este coordonată de un presedinte de comisie desemnat dintre membrii comisiei teritoriale de siguranta circulatiei de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

În cazul în care unul dintre membrii comisiei este indisponibil, presedintele comisiei va desemna temporar un înlocuitor dintre medicii de specialitate din policlinică, care participă la examinările de siguranta circulatiei.

Comisia nu poate elabora avize dacă nu se întruneste majoritatea absolută de două treimi din numărul membrilor.

Pentru specialitătile obligatorii de examinare pentru functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei este necesar ca medicul de specialitate să aibă înlocuitor.

Comisiile psihologice teritoriale sunt organizate la nivelul laboratoarelor de psihologie din cadrul policlinicilor teritoriale căi ferate mentionate, fiind constituite din psihologi examinatori si din psihologul-sef al laboratorului, care face parte si din comisia teritorială de siguranta circulatiei.

În cadrul policlinicilor există fisierul de siguranta circulatiei, unde se păstrează dosarele de siguranta circulatiei, numerotate pentru fiecare persoană cu responsabilităti în siguranta circulatiei. Aceste dosare individuale contin fisele medicale personale tip siguranta circulatiei conform modelului din anexa nr. 1D la instructiuni, precum si avizul psihologic pentru persoana respectivă, conform modelului din anexa nr. 1F la instructiuni.

La fisierul de siguranta circulatiei există Registrul de evidentă a sigurantei circulatiei cu numele si prenumele persoanelor, codul numeric personal, numărul dosarului personal de siguranta circulatiei, persoana juridică angajatoare, functia din siguranta circulatiei, numele si prenumele si adresa medicului de familie si alte date/observatii care evidentiază miscarea/transferul în timp al personalului.

În urma examinării medicale si/sau psihologice fisele medicale personale tip siguranta circulatiei, inclusiv  avizul psihologic, vor fi depuse la secretariatul sau fisierul comisiei teritoriale de siguranta circulatiei si vor fi analizate în plenul comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, care va elabora unul dintre avizele prezentate la art. 29 din anexa nr. 1.

Identificarea persoanelor prezentate la examinare se face în mod obligatoriu pe baza buletinului de identitate si a legitimatiei de serviciu.

Confirmarea prezentării personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei la controlul periodic medical si psihologic se face de către secretarul comisiei, prin aplicarea stampilei comisiei teritoriale de siguranta circulatiei în fisa medicală personală tip siguranta circulatiei, precum si pe o adeverintă dată angajatului, în care se va mentiona data prezentării.

În cazul în care angajatul cu responsabilităti în functia din siguranta circulatiei îsi schimbă locul de muncă la altă persoană juridică angajatoare, dosarul de siguranta circulatiei va fi solicitat pentru transfer de către comisia teritorială de siguranta circulatiei la care este arondată respectiva persoană juridică angajatoare din transporturi.

Miscarea de personal va fi consemnată în Registrul de evidentă a sigurantei circulatiei.

Tot în cadrul fisierului de siguranta circulatiei există evidenta operativă a inaptilor, care se consemnează în Registrul de evidentă al inaptilor pentru siguranta circulatiei, care se completează pe baza avizelor definitive de sinapt” comunicate de către comisia teritorială de siguranta circulatiei si/sau de Comisia centrală de siguranta circulatiei, în cazul în care angajatul a făcut contestatie.

Comisia centrală de siguranta circulatiei din cadrul Spitalului nr. 1 Căi Ferate Witting Bucuresti are în componenta sa medici din specialitătile obligatorii, precum si alti medici consultanti de alte specialităti medico-chirurgicale, care vor fi solicitati pentru precizarea diagnosticului unor afectiuni complexe ce au dus la inaptitudinea sau avizul restrictiv al personalului din transporturi pentru exercitarea la capacitatea maximă a functiei cu responsabilităti în siguranta circulatiei.

Din componenta Comisiei centrale de siguranta circulatiei fac parte si 5 psihologi principali, care vor solutiona contestatiile la avizele psihologice elaborate de către comisiile psihologice teritoriale.

Componenta Comisiei centrale de siguranta circulatiei este propusă de către directia de specialitate din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobată de către conducerea acestuia.