MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 850         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 25 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

930. - Decret privind rechemarea unui ambassador

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

156. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

157. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994

 

160. - Ordonantă de urgentă privind suspendarea aplicării unor dispozitii din Legea cetăteniei române nr. 21/1991

 

1.273. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de salarizare si a altor categorii de cheltuieli pentru încadrarea unui diplomat român în conducerea Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)

 

            1.285. - Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

1.286. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia - Protopopiatul Târgu Mures, judetul Mures

 

1.290. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în comuna Limanu, judetul Constanta

 

1.291. - Hotărâre privind actualizarea prin indexare a tarifelor pentru plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

 

1.294. - Hotărâre privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2002, a Congresului Spiritualitătii Românesti

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Virgiliu N. Constantinescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Belgia si îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 930.

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 11 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul V va avea următorul cuprins:

“Art. V. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă bazele de date, aplicatiile de întretinere si utilizare a acestora, necesare în vederea tinerii si administrării registrelor comertului de către Oficiul National al Registrului Comertului, respectiv oficiile registrului comertului de pe lângă camerele de comert si industrie teritoriale, si functionării birourilor unice din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, precum si documentele care privesc activitatea acestora se preiau de către Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului si de către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai camerelor de comert si industrie teritoriale.

(2) Modul de utilizare de către Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si de către camerele de comert si industrie teritoriale a informatiilor cuprinse în bazele de date se stabileste pe bază contractuală sau prin protocol.”

2. Articolul VI va avea următorul cuprins:

“Art. VI. - (1) Bunurile aflate în dotarea Oficiului National al Registrului Comertului, a oficiilor registrului comertului si a birourilor unice constituie, în limita aportului acestora la dobândirea bunurilor respective, patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului si vor fi folosite potrivit destinatiei stabilite.

(2) Determinarea aportului prevăzut la alin. (1) se va realiza pe baza datelor furnizate de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se efectuează prin protocol încheiat între reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si, respectiv, ai camerelor de comert si industrie teritoriale.”

3. Articolul VII va avea următorul cuprins:

“Art. VII. - (1) În cazul spatiilor care nu fac parte din patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului, constituit potrivit art. VI alin. (1), Oficiul National al Registrului Comertului, oficiile registrului comertului si birourile unice vor folosi sediile existente pe bază de contract de închiriere sau protocol, încheiat între reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai camerelor de comert si industrie ori, după caz, cu persoanele care au dreptul de proprietate asupra imobilelor, până la identificarea unor sedii corespunzătoare pentru functionarea registrului comertului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în cazul în care spatiile care fac parte din patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului sunt insuficiente pentru desfăsurarea în conditii corespunzătoare a activitătii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 156.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Părtile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt în sarcina arendasului, în vederea recuperării daunelor produse de calamităti naturale.”

2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Contractele de arendare încheiate în scris si înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele si în modalitătile stabilite în contract.”

3. După articolul 251 se introduce articolul 252 cu următorul cuprins:

“Art. 252. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (21) si ale art. 20 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor sau de Ministerul Administratiei Publice.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 157.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind suspendarea aplicării unor dispozitii din Legea cetăteniei române nr. 21/1991

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Aplicarea prevederilor art. 10 alin. 2 si ale art. 36 alin. 2 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările si completările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002 si aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 542/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, se suspendă pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministru de interne,

Pavel Abraham,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu, secretar de stat

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 160.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de salarizare si a altor categorii de cheltuieli pentru încadrarea unui diplomat român în conducerea Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data de 16 noiembrie 2002 domnul Mihai Răzvan Ungureanu, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe al României, se numeste în biroul de conducere al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI), cu sediul la Viena.

Art. 2. - Pe perioada misiunii în străinătate salariul în valută pentru reprezentantul român pe lângă SECI se stabileste prin aplicarea unui coeficient de ierarhizare de 8,00, calculat asupra nivelului salariului în valută stabilit pentru functia de portar, conform Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Pe perioada deplasărilor în străinătate reprezentantul român pe lângă SECI beneficiază de categoria a II-a de diurnă (coeficient 1,60) si de plafonul B de cazare (coeficient 2,00), prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Cu postul aferent reprezentantului român pe lângă SECI se suplimentează în mod corespunzător numărul de posturi din serviciul exterior aferent Ministerului Afacerilor Externe, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat potrivit legii.

Art. 5. - Cheltuielile necesare desfăsurării activitătii se vor asigura din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile financiare în vigoare aplicabile diplomatilor din Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.273

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

1. Punctul 22 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctul 30 cu următorul cuprins:

“30. Compania Natională de Investitii”

2. Anexa nr. 2 se completează astfel:

Codul CPSA în care este inclus produsul

Denumirea produsului

Nota

GG

4521.1

Lucrări de constructii

Lucrări de constructii pentru ridicarea clădirilor - Săli de sport

4

 

Nota 4: Se aplică pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Compania Natională de Investitii (CNI).”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Radu Cernov,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.285.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia - Protopopiatul Târgu Mures, judetul Mures

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Târgu Mures, judetul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită, pe termen de 20 de ani, a Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia - Protopopiatul Târgu Mures, judetul Mures, în vederea realizării unui centru de asistentă socială.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.286.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia - Protopopiatul Târgu Mures, judetul Mures

 

Adresa si numărul de identificare ale imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se imobilul transmite

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Târgu Mures, str. Remetea nr. 35, judetul Mures

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Culturii si Cultelor în folosinta gratuită a Episcopiei Ortodoxe Române Alba Iulia Protopopiatul Târgu Mures, judetul Mures

- Suprafata terenului = 4.785 m2

- Suprafata construită =  420 m2

- CF 218 Remetea

Nr. cod 8.29.09 Nr. top. 6, 8, 9

Nr. de inventar 104.113

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile

situate în comuna Limanu, judetul Constanta

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Limanu, judetul Constanta, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Limanu.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Apărării Nationale a terenului situat în comuna Limanu, trecut din domeniul public al comunei Limanu în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Limanu nr. 34 din 28 iunie 2002.

Art. 3. - Datele de identificare a imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.290.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care fac obiectul schimbării titularului dreptului de administrare

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridical de la care se transmit imobilele

Persoana juridică

la care se transmit

imobilele

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului

Apărării Nationale,

care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Comuna Limanu, judetul Constanta

Ministerul Apărării Nationale

Comuna Limanu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Limanu

- imobil 2838

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 107.173

- Suprafata construită = 152,6 m2

- Suprafata desfăsurată = 152,6 m2

- Suprafata terenului, inclusiv a constructiilor = 6,4000 ha

2.

Comuna Limanu, judetul Constanta

Comuna Limanu, în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Limanu

Ministerul Apărării Nationale

 

- Suprafata terenului = 20,0000 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea prin indexare a tarifelor pentru plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Tarifele pentru plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, prevăzute la art. 7 si 9 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, actualizate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 395/1999 si indexate corespunzător prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2001privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar, sunt următoarele:

a) 56.000 lei/oră sau, după caz, pentru fractiuni de oră, pentru plata interpretilor pentru limbile minoritătilor nationale si limbile străine de circulatie internatională;

b) 92.000 lei/oră sau, după caz, pentru fractiuni de oră, pentru plata interpretilor prevăzuti la lit. a), pentru traducerile efectuate simultan la cască;

c) 41.000 lei/pagină format A4, dactilografiată la două rânduri, pentru traducerile dintr-o limbă a minoritătilor nationale, precum si dintr-o limbă de circulatie internatională în limba română;

d) 56.000 lei/pagină format A4, dactilografiată la două rânduri, pentru traducerile din limba română în una dintre limbile minoritătilor nationale sau într-o limbă străină de circulatie internatională.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică în limita bugetelor aprobate Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Ministerului de Interne.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 395/1999 privind actualizarea tarifelor pentru plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 27 mai 1999, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Cristina Tarcea,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2002, a Congresului Spiritualitătii Românesti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cu suma de 1.252.500 mii lei a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării Congresului Spiritualitătii Românesti, care va avea loc la Alba Iulia în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2002.

Art. 2. - (1) Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 64 din 19 noiembrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 1.252.500 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(2) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Informatiilor Publice si Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, cu plata în avans de până la 30%.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Informatiilor Publice si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 20 decembrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 alin. (1) si, după caz,  a art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Informatiilor Publice -pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 1.294.