MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 853         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

928. - Decret privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 311 din 19 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.215. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia specială si integrarea socială a persoanelor cu handicap din România

 

1.281. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002, pentru Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

1.282. - Hotărâre privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar

 

1.283. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Dezvoltarea utilitătilor municipale - sisteme de încălzire în municipiul Ploiesti - etapa a III-a, judetul Prahova”

 

1.284. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

1.287. - Hotărâre privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

1.292. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, semnată la Bucuresti la 19 august 2002

 

Conventie privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar între Guvernul României si Guvernul Republicii Liban

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

923. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind conditiile de valorificare a medicamentelor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

1.562. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.212/2002 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, cu modificările si completările ulterioare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unor judecători si procurori

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 58 alin. 1 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, precum si ale art. 92 alin. 1 lit. a), b) si e) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 238 si 239/2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functie judecătorii si procurorii prevăzuti în anexa la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2002.

Nr. 928.

 

ANEXĂ

 

A. Eliberarea din functie ca urmare a demisiei:

- doamna Elena Iulia Moldoveanu - judecător la Curtea de Apel Bucuresti, pe data de 1 noiembrie 2002;

- doamna Elisabeta Rosu - judecător la Tribunalul Bucuresti, pe data de 8 octombrie 2002;

- doamna Ioana Amalia Onica - judecător la Judecătoria Sectorului 5, pe data de 4 noiembrie 2002;

- doamna Eleonora Chirvasiu - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arges, pe data de 1 octombrie 2002.

B. Eliberarea din functie ca urmare a pensionării sau încetării activitătii pensionarului reîncadrat:

- domnul Rudolf Radu - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, pe data de 1 octombrie 2002, la cerere.

C. Eliberarea din functie ca urmare a condamnării definitive pentru o faptă prevăzută de legea penală:

- doamna Camelia Rogojinschi - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, pe data de 7 octombrie 2002.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 311

din 19 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) si (3)

din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea

întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsok.r G.bor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transmixt” - S.A. din Bistrita în Dosarul nr. 3.381/2001 al Tribunalului Bistrita-Năsăud Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde Mihai Draga, administratorul Societătii Comerciale “Miliard Impex” - S.R.L. din Bistrita.

Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura este legal îndeplinită.

Partea prezentă apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, astfel că solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că dispozitiile legale criticate reprezintă optiunea legiuitorului în domeniul reformei economice si al strategiei de privatizare pentru dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.381/2001, Tribunalul Bistrita-Năsăud Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 133/1999, cu modificările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Transmixt” - S.A. din Bistrita într-o cauză având ca obiect constatarea nulitătii unui contract de tranzactie.

Societatea Comercială “Transmixt” - S.A. Bistrita, prin concluziile scrise depuse în motivarea exceptiei,  consideră că aceasta priveste si dispozitiile art. 38 alin. (2)-(6) din Legea nr. 133/1999, dispozitii care prevăd sanctiuni împotriva agentilor economici care nu respectă dispozitiile art. 12 din lege.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate constituie “un abuz de drept al statului” si contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 41 alin. (1), alin. (2) teza I si alin. (3), ale art. 49, precum si ale art. 135 alin. (1) si (6), deoarece “obligă agentii economici cu capital majoritar de stat să-si înstrăineze bunurile mobile si imobile, proprietatea lor, temporar disponibile, închiriate unor agenti economici cu capital privat”. De asemenea, se sustine că textul de lege criticat înfrânge prevederile art. 1 din primul Protocol la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Instanta de judecată, retinând că dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 133/1999 sunt aplicabile în spetă, apreciază, motivat, că acestea sunt “conforme spiritului” prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere al Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât Legea nr. 133/1999, reglementând “problema înstrăinării activelor disponibilizate ale societătii comerciale cu capital majoritar de stat sau regiilor autonome, în considerarea interesului economic general, al privatizării, în concordantă si cu extinderea  pietei si consolidarea, astfel, a economiei de piată prinreglementarea cadrului juridic necesar dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, inclusiv prin crearea unor facilităti”, nu contravine textelor constitutionale sau normelor internationale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei  de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit  dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1alin. (1), precum si ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare, dispozitii care prevăd:

“(1) Întreprinderile mici si mijlocii au acces la activele disponibile ale societătilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ale regiilor autonome, în următoarele conditii:

a) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici si mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere în participatiune, încheiate cu societătile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si cu regiile autonome, la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi vândute, la solicitarea detinătorului, la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare după deducerea investitiilor efectuate în activ de către chirias;

b) contractul de închiriere sau contractul de locatie de gestiune se va transforma, la solicitarea detinătorului, în contract de leasing, cu clauză irevocabilă de vânzare; […]

(2) Societătile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către persoanele interesate, să încheie contracte de vânzarecumpărare prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sau să asigure accesul prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile, în conditiile alin. (1) lit. e).

(3) Vânzarea de active, în conditiile alin. (1), se poate face si cu plata în rate esalonate pe termen de 3-5 ani, cu un avans de 5-20%.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate aceste texte de lege contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- Art. 41 alin. (1), alin. (2) teza I si alin. (3):

“(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. […]

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 135 alin. (1) si (6): “(1) Statul ocroteste proprietatea. [...]

(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

De asemenea, se apreciază că este înfrânt art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit căruia:  Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine  că dispozitiile art. 12 din Legea nr. 133/1999 stabilesc căile de sprijin si accesul întreprinderilor mici si mijlocii la activele disponibile ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale regiilor autonome. În acest sens activele disponibile utilizate de întreprinderile mici si mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere în participatiune pot fi vândute, iar contractul în cauză va înceta sau se va transforma, la cererea detinătorului, în contract de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare. Aceasta nu afectează însă prevederile art. 41 sau pe cele ale art. 135 din Constitutie, ci reprezintă o optiune a politicii statului în domeniul reformei economice si al strategiei de privatizare, în deplină concordantă cu prevederile constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. b), potrivit cărora “Statul trebuie să asigure: […] b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară”.

Nu se poate retine nici critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea art. 49 din Constitutie, deoarece dispozitiile care fac obiectul exceptiei analizate sunt aplicabile unei categorii de persoane juridice, iar nu cetătenilor.

Aceasta înseamnă că drepturile si libertătile persoanelor juridice, indiferent de forma lor de organizare ori de faptul că sunt de drept privat sau public, nu fac obiectul reglementărilor cuprinse în titlul II din Constitutie. În acest sens este jurisprudenta constantă în materie a Curtii Constitutionale.

Sunt nefondate si sustinerile potrivit cărora dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutie si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se observă că textul de lege criticat se armonizează cu acestea si că aceste garantii nu îngrădesc dreptul statului să adopte legi care să asigure măsuri de protejare a interesului general.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transmixt” - S.A. din Bistrita în Dosarul nr. 3.381/2001 al Tribunalului Bistrita-Năsăud - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia specială si integrarea socială a persoanelor cu handicap din România

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia natională privind protectia specială si integrarea socială a persoanelor cu handicap din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2002.

Nr. 1.215.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA NATIONALĂ

privind protectia specială si integrarea socială a persoanelor cu handicap din România

 

I. Cadru general

Schimbarea conditiilor sociale si economice în România a avut un profund impact si asupra persoanelor cu handicap. Pentru a răspunde acestei provocări este necesară o strategie care să sprijine persoanele cu handicap pentru a beneficia de oportunitătile care se ivesc ca urmare a acestor schimbări. Această strategie va trebui să reconcilieze cerintele economiei de piată cu drepturile de necontestat ale persoanelor cu handicap spre autodeterminare si participare totală la dezvoltarea propriei tări. Ea va contribui la crearea unui mediu propice pentru ca persoanele cu handicap să fie cât mai independente posibil, fără a nega asistenta socială de bază pentru cei care vor continua să aibă nevoie de sprijin direct pentru a duce o viată decentă.

Politica viitoare referitoare la persoanele cu handicap se va baza pe această strategie care trebuie sustinută de o legislatie adecvată.

Actualmente asistenta socială si protectia specială a persoanelor cu handicap sunt asigurate de mai multe organisme guvernamentale: Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap (SSPH), Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie (ANPCA), Ministerul Sănătătii si Familiei (MSF), Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale (MMSS). Având în vedere dispozitiile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 252/2001, potrivit cărora ANPCA aplică politicile si elaborează strategiile în domeniul promovării drepturilor copilului, îngrijirii si protectiei copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap, strategia propusă de SSPH se află în raport de complementaritate cu Strategia guvernamentală în domeniul protectiei copilului în dificultate (2001-2004), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2001.

În conformitate cu cerintele internationale o strategie coerentă în favoarea persoanelor cu handicap trebuie să tintească spre:

- garantarea unei participări totale si active în viata comunitătii a persoanelor cu handicap;

- asistarea persoanelor cu handicap pentru a-si conduce viata independent, în acord cu propriile dorinte;

- prevenirea sau eliminarea aparitiei deficientelor, prevenirea agravării si diminuarea consecintelor lor;

- prevenirea aparitiei barierelor sociale din calea persoanelor cu handicap, diminuarea consecintelor barierelor actuale;

- evitarea sau eliminarea oricăror forme negative de discriminare asupra persoanelor cu dizabilităti.

Pe plan international există următoarele documente care definesc politica privind egalizarea sanselor pentru persoanele cu dizabilităti:

- Carta Socială Europeană revizuită (art. 15 – partea a doua);

- Regulile standard ale Organizatiei Natiunilor Unite privind egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap - 1993;

- Rezolutia Consiliului Europei si a reprezentantilor guvernelor tărilor membre în cadrul Consiliului privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap (97/C 12/01) din 1996;

- Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politică coerentă pentru egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap (1992);

- Conventia Organizatiei Internationale a Muncii 159 pentru instruirea si angajarea persoanelor cu handicap (1983);

- Programul mondial de actiune privind persoanele cu handicap, adoptat de Adunarea Generală O.N.U. prin Rezolutia nr. 37/52 din 3 decembrie 1982.

Considerăm ca obiectiv primordial pentru tara noastră adoptarea unei strategii nationale bazate pe aceste documente internationale. Scopul acestei strategii este coordonarea eforturilor tuturor organismelor guvernamentale si neguvernamentale implicate în sprijinirea persoanelor cu handicap. Fiecare dintre ministerele implicate are propria lui strategie, propriile lui programe, ceea ce conduce la evidentierea a două priorităti strategice: a) definirea unitară a persoanei cu handicap, definitie acceptată de toate institutiile guvernamentale; si b) recenzarea cât mai corectă a persoanelor cu handicap după criterii simple, usor de utilizat de către recenzori. Ceea ce lipseste este o strategie  natională, cu o viziune holistică, interdisciplinară si intersectorială, care să armonizeze aceste strategii ministeriale, să le îmbine si să exprime vointa Guvernului României de a-si alinia politica standardelor internationale în acest domeniu.

II. Terminologie

Problematica handicapului constituie un câmp semantic complex si în evidentă schimbare. Precizarea câtorva notiuni de bază este utilă deoarece conceptul reflectă conceptia despre ceva.

1. Conceptele de deficientă, incapacitate, handicap

1.1. Termenul deficientă reunifică absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomică, fiziologică sau psihologică) a persoanei. Deficienta poate fi rezultatul unei maladii, al unui accident, dar si al unor conditii negative de mediu.

1.2. Incapacitate desemnează un număr de limitari functionale cauzate de deficiente fizice, intelectuale, senzoriale, de conditii de sănătate ori de mediu. Limitările pot fi partiale sau totale si nu permit ca o activitate să fie îndeplinită în limitele considerate normale pentru o fiintă umană.

1.3. Termenul handicap se referă la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitătii la un nivel echivalent cu ceilalti membri. El descrie interactiunea dintre persoana cu dizabilităti si mediu.

Din perspectiva acestui concept, conform legislatiei în vigoare în acest domeniu, persoanele cu handicap sunt acele persoane pe care mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le împiedică total sau le limitează accesul cu sanse egale la viata socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitând măsuri de protectie specială în sprijinul integrării lor sociale si profesionale.

2. Conceptele de recuperare, reabilitare, abilitare

2.1. Reabilitarea se referă la un proces destinat a da posibilitatea persoanelor cu deficientă să ajungă la niveluri functionale fizice, psihice si sociale corespunzătoare, furnizându-le acestora instrumentele cu ajutorul cărora îsi pot schimba viata în directia obtinerii unui grad mai mare de independentă în societate.

2.2. Termenul recuperare, specific României, are în esentă o semnificatie echivalentă, având însă o încărcătură mai puternică medicală si socială.

2.3. Există tendinta de a utiliza în cuplu notiunile abilitare-reabilitare, prima referindu-se la acele functii care nu mai pot fi recuperate. În schimb, prin mecanismele de compensare se pot forma abilităti, capacităti bazale pentru integrarea socială si profesională.

3. Conceptul cerinte educative speciale a fost introdus în terminologia UNESCO în anul 1990 si desemnează acele necesităti educationale complementare obiectivelor generale  ale educatiei si învătământului, care solicită o educatie adaptată particularitătilor individuale si/sau caracteristicilor unei anumite deficiente de învătare, precum si o interventie specifică.

4. Conceptul sanse egale reprezintă rezultatul prin care diferite sisteme ale societătii si mediului, precum serviciile, activitătile, informarea si documentarea, sunt puse la dispozitia tuturor, în particular a persoanelor cu dizabilităti.

5. Termenul egalizarea sanselor (crearea de sanse egale) este procesul prin care diferitele sisteme sociale si de mediu (infrastructură, servicii, activităti informative, documentare) devin accesibile fiecăruia si, în special, persoanelor cu handicap.

6. Termenul servicii de sprijin se referă la acele servicii care asigură atât independentă în viata de zi cu zi a persoanei cu handicap, cât si exercitarea drepturilor ei (dispozitive de asistare, servicii de interpretare, asistent personal, servicii de îngrijire comunitară, servicii de asistentă psihopedagogică si de specialitate pentru copiii cu deficiente integrati în scoala publică).

7.  Protectia specială cuprinde totalitatea actiunilor întreprinse de societate în vederea diminuării sau chiar înlăturării consecintelor pe care deficienta cauzatoare de handicap (considerată factor de risc social) o are asupra nivelului de trai al persoanei cu handicap.

Se doreste ca termenii: invalid, irecuperabil, needucabil, inapt/incapabil de muncă să nu mai fie folositi în caracterizarea persoanelor cu dizabilităti, deoarece acesti termeni nu reprezintă realitatea si aduc prejudicii demnitătii umane.

Conform ultimelor cerinte ale Organizatiei Mondiale a Sănătătii (OMS), SSPH sustine armonizarea terminologiei românesti din domeniul persoanei cu handicap prin raportare la Clasificarea Internatională a Functionării Dizabilitătii si Sănătătii, adoptată si aprobată la data de 22 mai 2001 de cea de-a 25-a Sesiune Generală a OMS (prin Rezolutia WHA 54.21).

III. Prezentarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

Secretariatul de Stat pentru Handicapati a fost înfiintat la data de 1 noiembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.100/1990 privind înfiintarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati. Denumirea sa si structura organizatorică au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, devenind Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei se reorganizează Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un secretar de stat. Art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 prevede că Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este  organul de specialitate al administratiei publice centrale care realizează coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii de protectie a persoanelor cu handicap, precum si integrarea socială a acestora.

Art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 prevede că SSPH are ca atributii principale:

a) elaborarea si supunerea spre aprobare ministrului sănătătii si familiei a strategiei guvernamentale în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, adulti si minori, în conformitate cu principiile si normele internationale;

b) organizarea, coordonarea si controlul realizării măsurilor de protectie specială a persoanelor cu handicap si a programelor privind strategia guvernamentală în domeniul respectiv;

c) finantarea sau cofinantarea proiectelor care pun în practică strategia guvernamentală în domeniul protectiei persoanelor cu handicap.

Din perspectiva acestor atributii Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap îsi asumă  responsabilitatea de institutie guvernamentală cu rol integrator în sistemul de protectie specială a persoanelor cu handicap din România si implementează Strategia natională privind protectia specială si integrarea socială a persoanelor cu handicap în România prin elaborarea Planului national de actiune pe perioada 2002-2005.

IV. Baza legislativă română si europeană

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 29 iulie 2002;

b) Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoa nei cu handicap,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 7 mai 2001;

c) Hotărârea Guvernului nr. 696/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitătilor finantate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001;

d) Regulile standard - O.N.U.;

e) Recomandări si rezolutii ale Uniunii Europene;

f) Carta Socială Europeană, revizuită, art. 15.

Rezolutii ale Uniunii Europene

 

Nr.crt.

Rezolutii, concluzii, recomandări

Legislatie română

Observatii

1.

Recomandarea Consiliului nr. 98/376/EC din 4 iunie 1998 privind acordarea permiselor de parcare persoanelor cu handicap

Cap. III art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002

Nu a fost introdus încă un model de permis de parcare bazat pe un model de comunitate standard pentru persoanele cu handicap

2.

Rezolutia Consiliului nr. 92/124 din 10 decembrie 1991 privind implementarea unui  program de actiune comunitar în vederea lărgirii accesibilitătii la transport a persoanelor cu handicap

Cap. III art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (2), art. 17 alin. (2), (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002

În curs de armonizare

3.

Rezolutia Consiliului nr. 90/703 (02) din 31 mai 1990 privind integrarea copiilor si tinerilor cu handicap într-un sistem de educatie

Art. 18 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) si f), alin. (2) lit. a), b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002

În curs de armonizare

4.

Rezolutia Consiliului nr. 97/113 din 20 decembrie 1996 privind egalitatea sanselor persoanelor cu handicap

Cap. I art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări sI completări prin Legea nr. 519/2002

În curs de armonizare

5.

Recomandarea Consiliului nr. 86/379/EEC din 24 iulie 1986 privind încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

Cap. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002

În curs de armonizare

6.

Concluziile Consiliului nr. 89 din 12 iunie 1989 privind angajarea persoanelor cu handicap

Cap. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002

În curs de armonizare

7.

Rezolutia Consiliului nr. 74/709 din 27 iunie 1974 privind stabilirea unui program de actiune în vederea reabilitării  vocationale a persoanelor cu handicap

 

Nu a fost armonizată.

 

1. Concept

Alegerea - posibilitatea persoanei cu handicap de a alege cum, unde, cu cine, de a lua hotărâri privind viata sa.

2. Scop

Cresterea calitătii vietii persoanelor cu handicap

3. Grupuri tintă

A. Copii cu handicap (0-18 ani) aflati în familie, în structuri rezidentiale, în structuri alternative

B. Tineri cu handicap (18-26 ani) aflati în familie, în structuri rezidentiale, în structuri alternative

C. Adulti cu handicap de vârstă activă, integrati sau nu în muncă

D. Adulti după vârsta de pensionare, care au certificat de încadrare într-o categorie de handicap

E. Familii cu risc de nastere a copilului cu deficiente.

4. Principii directoare

Această strategie este bazată pe următoarele principii:

1. Principiul egalizării sanselor, stabilit de Regulile standard ale Natiunilor Unite privind egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap:

a) principiul egalitătii drepturilor implică faptul că nevoile fiecărui individ sunt de importantă egală, că acele nevoi trebuie să fie baza de planificare a societătilor si că toate resursele trebuie să fie în asa fel exploatate încât să asigure fiecărui individ sanse egale de participare la viata societătii;

b) principiul egalizării sanselor: principiu prin care toti cetătenii, în particular persoanele cu handicap, pot avea acces la diversele sisteme ale societătii: cadru material, servicii, informatii, documentare, activităti;

c) principiul asigurării serviciilor de sprijin: persoanele cu handicap sunt membre ale societătii si au dreptul să rămână în comunitatea locală. Ele trebuie să primească sprijinul de care au nevoie la nivelul obisnuit al structurilor de educatie, sănătate, angajare în muncă si servicii sociale;

d) principiul obligatiilor egale: deoarece persoanele cu ha ndicap obtin drepturi egale, ele vor trebui să aibă siobligatii egale. Atunci când aceste drepturi sunt obtinute, societătile trebuie să îsi crească asteptările din partea persoanelor cu dizabilităti. Ca parte a procesului de egalizare a sanselor, trebuie elaborate prevederi care să sprijine persoanele cu handicap în preluarea totală a responsabilitătii, ca membre ale societătii.

2. Principiul descentralizării si responsabilizării comunitătii, care se bazează atât pe întărirea si dezvoltarea serviciilor publice specializate existente, cât si pe crearea altor servicii comunitare care să se afle în subordinea consiliilor locale si consiliilor judetene.

3. Principiul solidaritătii, potrivit căruia comunitatea participă la sprijinirea persoanelor cu handicap care nu îsi pot asigura, total sau partial, nevoile sociale, pentru mentinerea si întărirea coeziunii sociale.

4. Principiul interventiei intersectoriale si interdisciplinare, potrivit căruia protectia specială si integrarea socială a persoanelor cu handicap sunt abordate în contextul politicilor sociale, familiale si educationale. Abordarea si rezolvarea problemelor în acest domeniu presupun colaborarea si coordonarea tuturor factorilor responsabili - intersectorialitate si interdisciplinaritate.

5. Principiul parteneriatului, potrivit căruia institutiile publice centrale si locale împreună cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap cooperează în vederea integrării în societate a persoanelor cu handicap.

6. Principiul stimulării persoanelor cu handicap de a duce o viată independentă.

Strategia natională privind protectia specială si integrarea socială a persoanelor cu handicap doreste să reliefeze căile si mijloacele pentru a pune treptat în practică aceste principii în România.

5. Obiective prioritare

II. Reforma administrativă a SSPH

II. Reforma institutională

I. Reforma administrativă a SSPH

Ca parte a reformei administrative a întregului Guvern, reforma administrativă a SSPH se bazează pe următoarele principii:

1. respect fată de persoana cu handicap;

2. separarea functiilor politice de cele administrative;

3. definirea clară a rolurilor, responsabilitătilor si relatiilor SSPH cu celelalte institutii;

4. comunicare, flexibilitate si transparentă.

Reforma administrativă are drept obiectiv consolidarea administratiei publice centrale si locale prin:

1. reforma cadrului normativ bazată pe principiul unitătii si coerentei, în vederea obtinerii unui sistem integrat de acte normative în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, în deplină concordantă cu prevederile Constitutiei României, cu legislatia Comunitătii Europene, ale conventiilor internationale. Vor fi reanalizate documentele internationale ratificate de România, pentru a se îndepărta carentele de traducere. Se va urmări totodată si transferarea de competente si responsabilităti către autoritătile locale, în contextul general al descentralizării activitătii de protectie a persoanelor cu handicap, printr-o colaborare între SSPH, ANPCA, Ministerul Educatiei si Cercetării (MEC), MMSS, Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei (MLPTL) si autoritătile publice locale în conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

2. îmbunătătirea capacitătii manageriale la nivelul SSPH si în unitătile subordonate, prin definirea clară a rolurilor si responsabilitătilor compartimentelor de specialitate, descentralizarea unor activităti, crearea unui corp  stabil de functionari publici competenti si neutri din punct de vedere politic, care să aibă “spiritul serviciului public”;

3. modernizarea sistemului de monitorizare a promovării si respectării drepturilor persoanelor cu handicap, prin informatizarea retelei SSPH, instruire de specialitate (măsură inclusă în Programul national de aderare a României la Uniunea Europeană);

4. managementul eficient al centrelor de tip rezidential aflate în coordonarea SSPH, cu restructurarea activitătilor prin trecerea accentului de pe serviciile medicale pe cele de recuperare si integrare socială;

5. diversificarea serviciilor publice cu orientare pe informare, educare, comunicare, prin înfiintarea atât la nivel central, cât si local a serviciilor de consultantă si consiliere;

6. elaborarea standardelor de calitate pentru serviciile publice specializate;

7. demedicalizarea sistemului si înfiintarea infrastructurii de interventie socială, înlocuind treptat comisiile de expertiză medicală cu comisiile de integrare socioprofesională.

II. Reforma institutională

Reforma institutională este un proces alcătuit din 4 etape care se desfăsoară în acelasi timp, complementar si integrat:

1. prevenirea institutionalizării;

2. restructurarea institutională;

3. dezvoltarea sistemului alternativ de asistentă si protectie specială;

4. dezinstitutionalizarea.

1. Prevenirea institutionalizării este deosebit de importantă. Pentru aceasta este imperios necesar să se creeze servicii de sprijin al vietii independente în familie, precum si servicii rezidentiale pe baze comunitare de tip familial, atât pentru copii, cât si pentru adulti cu handicap.

Experienta demonstrează că prevenirea institutionalizării, îndeosebi pentru copii, este mai eficientă, inclusiv din punct de vedere economic.

Prevenirea institutionalizării presupune câteva aspecte prioritare:

a) limitarea si stoparea intrărilor rezidentiale;

b) ajutor familial;

c) informare-consiliere familială;

d) servicii de urgentă - risc de institutionalizare pentru persoanele cu handicap.

2. Restructurarea institutională

Pe termen scurt va fi elaborat si implementat un program urgent de restructurare institutională pentru institutiile existente ale SSPH în colaborare cu experti internationali.

Acest program va urmări:

a) umanizarea institutiilor existente prin schimbarea atitudinii fată de beneficiari;

b) stabilirea clară a obiectivelor si a mandatului fiecărei institutii;

c) revizuirea criteriilor de admitere în institutii;

d) elaborarea si asigurarea standardelor minime de viată în institutii;

e) schimbarea conceptiei manageriale a directorilor acestor institutii, în concordantă cu orientările din politica

actuală internatională în domeniul dizabilitătii. Se va trece

de la abordarea strict medicală, pasivă, la cea interdisciplinară, activă, cu accent pe cresterea calitătii vietii beneficiarilor;

f) reechilibrarea structurii de personal în institutii din

perspectiva abilitării si integrării persoanelor cu handicap;

g) cresterea numărului de personal specializat în

functiile de asistenti sociali, psihologi, instructori de ergoterapie, terapeuti ocupationali, kinetoterapeuti, pedagogi

de recuperare, logopezi, profesori de educatie specială,

pedagogi etc.;

h) acordarea de atentie selectionării si motivării personalului (sistem coaching) în cadrul institutiei. Pregătirea profesională a personalului se va face din perspectiva reformei sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, în sensul demedicalizării serviciilor către persoana asistată, al diversificării serviciilor, al deschiderii institutiei către comunitate;

i) întocmirea si aplicarea planurilor de interventie individualizate, planurilor de interventie personalizate pentru fiecare beneficiar, bazate pe nevoile si potentialul fiecăruia.

Scopul planurilor va fi atingerea potentialului maxim al fiecărei persoane;

k) initierea programelor de formare profesională a personalului din institutii;

l) transformarea unitătilor existente din unităti pasive, de internare si supraveghere medico-socială a persoanelor cu handicap, în unităti care duc o politică activă de integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap; stabilirea unei legături puternice si permanente cu familia persoanei aflate  în îngrijire; monitorizarea acestei legături de către specialisti în domeniu, având ca rezultat cresterea gradului de integrare socială.

Pe termen lung institutiile cu un număr de peste 50 de asistati vor fi transformate treptat, scopul final fiind desfiintarea lor. Ca un obiectiv pe termen lung va fi realizat un plan individualizat pentru o restructurare treptată a institutiilor rezidentiale de stat.

Aceasta va fi posibilă doar când se va oferi o alternativă de îngrijire în cadrul comunitătii. Personalul care lucrează în aceste institutii va fi recalificat astfel încât să intre în noile servicii comunitare.

Se va pregăti o retea de specialisti care să evalueze cazurile ce vor fi integrate în comunitate si să asigure legătura dintre institutie si serviciile pe baze comunitare.

Aceste alternative vor duce la cresterea calitătii vietii rezidentilor si la reducerea substantială a costurilor.

3. Dezvoltarea sistemului alternativ de asistentă-protectie specială Abordarea acestei problematici se bazează pe o viziune sistemică, care reglementează cele 3 aspecte importante:

a) cronologic - sistemul trebuie să cuprindă servicii pentru beneficiari de la nastere (si prenatal) până la vârsta a III-a, precum si pentru familiile lor;

b) formativ - sistemul trebuie să ofere conditii de abilitare-reabilitare-educare pentru beneficiari, din perspectiva cresterii gradului de autonomie necesar pentru traiul independent si a integrării socioprofesionale;

c) integrativ - sistemul de servicii al SSPH trebuie să fie complementar si armonizat cu sistemele celorlalte institutii guvernamentale si neguvernamentale centrale si locale, prin standardele de calitate si prin forma de acreditare, pentru a se evita suprapunerea serviciilor, risipa de resurse financiare, umane si pentru acoperirea eficientă la nivel national, rural si urban, a tipurilor de servicii.

4. Dezinstitutionalizare

Este un proces complementar primelor 3 aspecte prezentate si se bazează pe 3 etape importante:

a) evaluarea serviciilor existente;

b) initierea serviciilor noi pentru grupe de vârstă si tipuri de deficiente care nu se regăsesc în sistem până în prezent si care vor fi promovate prin servicii-pilot;

c) dezvoltarea serviciilor existente si colaborarea cu organizatiile neguvernamentale, române si străine, care au dovedit o implicare reală, profesionistă si eficientă în ultimii ani.

Acest sistem trebuie să cuprindă tipurile de servicii si de centre prezentate mai jos:

- Centre:

1. centre-pilot;

2. centre de îngrijire si asistentă;

3. centre de recuperare si reabilitare;

4. centre de integrare prin terapie ocupatională;

5. locuinte protejate, de tip familial;

6. centre de zi;

7. centre de interventie timpurie.

- Servicii:

1. servicii de preventie si interventie timpurie;

2. educatie si scolarizare la domiciliu a persoanelor nedeplasabile;

3. servicii de terapie si recuperare la domiciliu;

4. servicii de prevenire a abandonului, prin monitorizare, asistentă si sprijin pentru femeia gravidă;

5. servicii rezidentiale de tip familial;

6. orice alte servicii care să conducă la bunăstarea persoanei cu handicap alături de familia sa.

6. Domenii sectoriale

A. Social-medical

Colaboratori: MSF, MMSS, MEC, ANPCA, consiliile judetene, consiliile locale si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

Obiective generale:

1. consiliere si informare familială, constientizarea factorilor de risc în aparitia handicapului;

2. preventia aparitiei handicapului si preventia institutionalizării;

3. depistarea precoce si interventia timpurie;

4. dezvoltarea retelei de servicii de recuperare si terapie (pediatru, psiholog, logoped, kinetoterapeut etc.);

5. asigurarea unui sistem eficient de tratament si medicatie;

6. asigurarea unui sistem eficient pentru construirea si distribuirea dispozitivelor de asistare: proteze, orteze, aparatură si materiale ajutătoare compensatorii, aparatură de semnalizare vizuală, aparate ortopedice, dispozitive de mers, scaune rulante etc.

Obiective specifice:

1. consiliere si informare familială pre- si postnatal;

2. interventia timpurie si recuperare pentru segmentul de vârstă cuprins între 0-3 ani;

3. formarea si implicarea specialistilor de educatie specială pentru segmentul de vârstă cuprins între 0-3 ani;

4. formarea si specializarea asistentilor sociali - responsabili de caz - pentru interventia si suportul familial (0-3 ani);

5. dezvoltarea serviciilor individualizate: asistent personal, servicii de îngrijire la domiciliu (ajutor în gospodărie, masă la domiciliu, servicii de infirmerie, interpreti etc.), servicii de suport familial pe termen scurt, în situatii de criză;

6. colaborarea la dezvoltarea serviciilor de asistentă socială comunitară, prin profesionalizarea asistentilor sociali - responsabili de caz.

B. Psihopedagogic-formativ-vocational

Colaboratori: MEC, ANPCA, consiliile judetene, consiliile locale si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

Principii:

Strategia natională pentru copii si tineri cu handicap are la bază ideea educatiei pentru toti si pentru fiecare.

1. Scolile trebuie să includă în procesul de învătământ toti copiii, indiferent de gravitatea si tipul deficientei/handicapului sau de locul în care se află fiecare, prin promovarea educatiei inclusive.

2. Interventia timpurie trebuie să fie o preocupare principală a educatiei speciale.

3. Eliminarea etichetărilor, stigmatizărilor pentru anumite grupuri de deficienti ca fiind “noneducabili”. Acest fapt are ca urmare desfiintarea excluderii anumitor persoane de la educatie.

4. Alocarea resurselor materiale necesare educatieicopiilor cu cerinte educative speciale trebuie să se facă pe principiul “resursa urmează copilul”, indiferent de forma de învătământ pe care o frecventează.

5. Promovarea educatiei prin sport si cultură fizică trebuie să se facă prin sustinerea manifestărilor sportive pentru persoanele cu handicap, participarea la jocurile paralimpice nationale si internationale.

Obiective generale:

Copiii si tinerii din familii:

a) identificarea elevilor cu nevoi speciale atât în mediul urban, cât si în cel rural si acordarea tuturor serviciilor de sprijin în conformitate cu principiul “resursa urmează copilul”;

b) monitorizarea gradului de accesibilitate arhitecturală din scolile speciale si din scolile publice;

c) participarea la elaborarea si aplicarea curriculumului national pentru copii cu nevoi speciale (metodologii, planuri de învătământ etc.);

d) realizarea unui sistem eficient de formare, orientare profesională si angajare în muncă, prin colaborarea dintre scolile postliceale de pregătire a copiilor si tinerilor cu nevoi educative speciale, Agentia Natională de Ocupare a Fortei de Muncă, ateliere protejate si agenti economici.

Educarea si formarea copiilor, tinerilor si adultilor cuhandicap din institutiile de interes public pentru protectia specială a persoanelor cu handicap:

a) abordarea metodologiei de educare si abilitare din perspectiva integrării sociale, a vietii independente sau cu grad cât mai redus de dependentă, precum si a profesionalizării;

b) schimbarea atitudinii si a mentalitătii factorilor de conducere si de decizie din centrele de recuperare;

c) schimbarea comportamentului personalului de îngrijire din centrele institutionalizate.

C. Orientarea, formarea profesională si angajarea în muncă

Colaboratori: MMSS, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă (ANOFM), Ministerul Administratiei Publice (MAP), MEC, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor (CNFPA)

Abordarea pregătirii profesionale se face din perspectiva respectării principiilor economiei de piată.

1. Instruirea profesională adecvată si măsurile de reabilitare vor fi făcute disponibile pentru toate categoriile de persoane cu handicap, iar munca si oportunitătile de angajare pentru acestea vor fi promovate pe piata deschisă a muncii atât în mediul urban, cât si în mediul rural. Se va sustine politica de educatie si formare profesională initială, propusă de MEC pentru a se asigura continuitatea si coerenta politicii de instruire a copiilor si tinerilor cu dizabilităti.

2. Instrumentele existente ale pietei muncii, scheme, modalităti si programe de formare profesională si măsuri de promovare a angajării vor fi accesibile si persoanelor cu handicap. În măsura în care este posibil, va fi aplicat principiul “libertatea alegerii” cu privire la formarea profesională si angajare. Ca o consecintă, stabilirea sau excluderea dintr-un anumit domeniu sau profesie pe motivul dizabilitătii, vârstei, sexului va constitui o încălcare a drepturilor omului. Orice legislatie sau directivă existentă în acest sens va fi abrogată.

3. Persoana cu handicap si, dacă este necesar, familia sau reprezentantul său participă la ansamblul măsurilor luate în vederea orientării sale profesionale.

Obiective generale:

1. ca parte a politicii active de angajare trebuie stability un dialog social cu si între firme si organizatii nonguvernamentale privind instruirea profesională si angajarea persoanelor cu handicap;

2. programele de actiune trebuie să includă măsuri pentru proiectarea si adaptarea locurilor de muncă în asa fel încât acestea să devină accesibile persoanelor cu diferite handicapuri/deficiente;

3. dezvoltarea si crearea locurilor de muncă astfel încât acestea să fie însotite de sprijin activ si de măsuri de sustinere specifice si individualizate pentru a ajuta persoana cu handicap, dar si angajatorul dispus să o încadreze;

4. elaborarea unui plan national de evaluare, orientare si formare profesională în colaborare cu ANOFM.

Obiective specifice:

1. crearea unei baze de date la nivel judetean pentru evidentierea potentialului fortei de muncă în rândul persoanelor cu handicap;

2. cursuri de calificare pentru persoanele cu handicap (inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap în colaborare cu directiile de muncă si solidaritate socială judetene);

3. studii zonale privind cererea si oferta pe piata muncii pentru persoanele cu handicap - marketing social;

4. dezvoltarea unei retele de specialisti pentru consiliere si informare privind locurile de muncă pentru persoanele cu handicap;

5. încadrarea în muncă a persoanelor se poate face:

a) în mediul obisnuit de muncă, cu sau fără protejarea locului de muncă;

b) în unitătile protejate;

c) prin muncă la domiciliu;

d) în unitătile de terapie ocupatională.

6. Concretizarea sistemului activ de sprijin printr-o varietate de măsuri:

a) împrumuturi si garantii pentru întreprinderile mici si mijlocii;

b) contracte exclusive;

c) drepturi prioritare de productie;

d) scutire de la plata taxelor vamale si a T.V.A., conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002;

e) scutire de la plata impozitului pe profit, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002;

f) sprijin tehnic (consultantă tehnică);

g) subventionarea partială a locurilor de muncă adaptate;

h) acordarea de credite bancare pentru unitătile protejate (necesare aprovizionării cu materiale, dotării cu utilaje moderne, reutilării etc.).

D. Accesibilităti

Colaboratori: MLPTL, MAP, MEC

1. La mediul fizic:

Monitorizarea aplicării art. 11-17 din cap. III Accesibilităti pentru persoanele cu handicap – din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, referitoare la:

a) normativul privind adaptarea clădirilor civile si spatiului urban aferent, inclusiv în mediul rural (scoli, primării, magazine, biserici etc.), la exigentele persoanelor cu handicap;

b) accesibilizarea telefoanelor publice;

c) recunoasterea limbajului mimico-gestual;

d) organizarea si semnalizarea spatiilor de parcare;

e) achizitionarea mijloacelor de transport public, accesibile pentru toti;

f) montarea sistemelor de semnalizare sonoră si vizuală pentru persoanele cu handicap.

2. La informare, educatie, cultură

a) initierea dezvoltării unor centre de Internet, accesibile arhitectural, cu aparatură informatizată adaptată si pentru persoanele cu diferite tipuri de deficientă;

b) organizarea de spectacole de teatru, operă, operetă, concerte în spatii accesibile.

E. Asistentă financiară

Colaboratori: MMSS, Ministerul Finantelor Publice (MFP)

Obiective generale:

- egalizarea sanselor pe termen lung va duce la trecerea unei părti din categoria persoanelor cu handicap din beneficiari ai asistentei sociale în cetăteni cu drepturi si obligatii, precum si în categoria persoanelor cu grad redus de dependentă sociofinanciară.

Obiective specifice:

1. modificarea sistemului de încadrare a persoanelor cu handicap în categorii, prin introducerea în paralel a unui sistem procentual de evaluare a capacitătii de integrare socială;

2. organizarea comisiilor de integrare socioprofesionale a persoanelor cu handicap si a metodologiei de evaluare, conform normelor internationale în domeniu;

3. asigurarea respectării drepturilor la prestatii sociale în bani, reprezentate de ajutoarele speciale si alte facilităti prevăzute de legi speciale.

F. Cercetare si statistică

Colaboratori: Institutul National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap (INSSPPH), MSF, MEC, MMSS, Institutul National pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (INIMM), MAP

Obiective generale:

1. initierea unor programe de cercetare în domeniul problemelor sociale si economice care afectează atât viata persoanelor cu handicap, cât si a familiilor acestora;

2. adoptarea terminologiei si criteriilor unice pentru efectuarea recensământului persoanelor cu handicap.

Obiective specifice:

1. colectarea datelor statistice: demografice, familiale, legate de natura si originea handicapului, scolarizare, ocupatie, locuintă, servicii specializate folosite, natura si nivelul veniturilor etc.;

2. prelucrarea acestor date de către institutiile de cercetare statistică.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002, pentru Inspectoratul General

al Corpului Pompierilor Militari, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 10 miliarde lei, pentru dotarea Centrului de Studii, Experimentări si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, cu aparatele de încercare necesare, conform standardelor prevăzute în Decizia Comisiei Europene nr. 2000/147/CE din 8 februarie 2000 referitoare la clasificarea performantelor de reactie la foc a produselor pentru constructii.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002 la capitolul

 Ordine publică si sigurantă natională”, titlul VII “Cheltuieli de capital”.

Art. 2. - Nominalizarea aparatelor ce se achizitionează se efectuează de către Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.281.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări de immobile din învătământul preuniversitar

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 167 alin. (6) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al anexei nr. 3/27/28 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.282.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVE DE INVESTITII, CONSOLIDĂRI SI REABILITĂRI DE IMOBILE

din învătământul preuniversitar, care se finantează în anul 2002 din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea obiectivului de investitii, a lucrării de consolidare sau de reabilitare (mii lei)

Suma alocată în 2002

 

TOTAL

11.700.000

1.

Arges

Reabilitarea instalatiei de încălzire centrală la Grupul Scolar Forestier Rucăr

750.000

2.

Gorj

Reabilitarea instalatiei de încălzire centrală la Grupul Scolar Industrial Baia de Fier

500.000

 

 

Reabilitarea corpului internat la Grupul Scolar “O.C. Tâslăuanu” din Toplita

1.700.000

 

Odorheiu Secuiesc

Reabilitarea sistemului de încălzire centrală la Liceul Teoretic “Tamasi Aron”

1.700.000

3.

Harghita

Reabilitarea Colegiului

Tehnic “Batthyany Ignac” Gheorgheni

1.400.000

 

 

Reabilitarea Scolii Generale “Csiby Andor” Ditrău

300.000

 

 

Introducerea gazului metan la internatul, cantina si atelierele Grupului Scolar “Liviu Rebreanu” din Bălan

700.000

4.

Iasi

Reabilitarea scolii Răchiteni, comuna Mircesti

500.000

5.

Suceava

Reabilitarea a 3 clădiri ale Scolii Generale “Petru Musat” Siret:

 

 

 

- clădire, str. Alexandru cel Bun

2.500.000

 

 

- clădire, cartier Pădureni

700.000

 

 

- clădire, cartier Mănăstioara

800.000

6.

Vâlcea

Reabilitarea instalatiei de încălzire centrală la scoala Bărbuceni, comuna Prundeni

150.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Dezvoltarea utilitătilor municipale - sisteme de încălzire în municipiul Ploiesti - etapa a III-a, judetul Prahova”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (8) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Dezvoltarea utilitătilor municipale sisteme de încălzire în municipiul Ploiesti - etapa a III-a, judetul Prahova”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/1997.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.283.

 


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.284.

 


*) Anexa se comunică Ministerului Apărării Nationale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă numirea ca membri ai corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 237/1999 privind numirea membrilor corpului de arbitri ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 7 aprilie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.287.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând membrii corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

1. Anagnoste Victor - avocat

2. Baias Flavius - avocat, cadru didactic universitar

3. Belcea Lucian - avocat

4. Calmuschi Otilia - cadru didactic universitar

5. Diculescu-Sova Ana - avocat

6. Dragomir Toma - avocat

7. Dutescu Georgeta Felicia - avocat

8. Gheorghiu Gheorghe - avocat, cadru didactic universitar

9. Iordănescu Cristian - avocat

10. Lucan-Arjoca Marius - avocat

11. Mihai Lucian - cadru didactic universitar

12. Popescu Romeo Radu - avocat

13. Popovici Ernest - avocat

14. Ros Viorel - avocat, cadru didactic universitar

15. Seucan Claudiu - avocat

16. Stefănescu Brândusa - cadru didactic universitar

17. Tănăsescu Mihai - avocat

18. Ticlea Alexandru - avocat, cadru didactic universitar

19. Vasiliu Adrian - avocat

20. Vrânceanu Nicoleta - consilier juridic.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, semnată la Bucuresti la 19 august 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Conventia privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, semnată la Bucuresti la 19 august 2002.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor Conventiei se efectuează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.292.

 

CONVENTIE

privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban

 

PREAMBUL

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, denumite în continuare părti contractante,

dorind să extindă si să dezvolte cooperarea reciprocă în domeniul sanitar-veterinar în vederea asigurării unui nivel adecvat de protectie împotriva bolilor la animale, dăunătoare pentru sănătatea publică si a animalelor,

conduse de dorinta de a dezvolta în continuare relatiile dintre cele două tări în vederea facilitării comertului reciproc cu animale, material seminal, embrioni si ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente veterinare, furaje si alte produse care ar putea afecta sănătatea animală,

au convenit să încheie prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor coopera, în limitele competentelor lor, la protejarea teritoriilor statelor lor împotriva transmiterii bolilor animalelor, prin impunerea de conditii la importul, exportul si tranzitul animalelor, materialului seminal si al produselor animale, al materialelor de origine animală, al furajelor si al altor produse care pot ameninta sănătatea publică si a animalelor.

 

ARTICOLUL 2

 

Autoritătile veterinare ale părtilor contractante, competente în aplicarea prezentei conventii, sunt următoarele:

1. Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România;

2. Directia Resurselor Animale din cadrul Ministerului Agriculturii din Republica Liban.

 

ARTICOLUL 3

 

Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante vor conveni asupra realizării în comun de activităti reciproce pentru simplificarea aplicării procedurilor sanitar-veterinare privind importul, exportul si tranzitul animalelor, materialului seminal, embrionilor si ouălor pentru reproductie, produselor de origine animală, medicamentelor si al altor produse de uz veterinar, al furajelor si al altor produse care fac obiectul controlului sanitar-veterinar la punctele de frontieră.

Acest control va fi efectuat în conformitate cu directivele, recomandările si regulamentele Oficiului International de Epizootii (O.I.E.), luându-se în considerare regulamentele, normele si standardele române si libaneze, precum si directivele Uniunii Europene si acordurile Organizatiei Mondiale a Comertului.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Autoritătile sanitare veterinare competente din ambele tări îsi vor furniza imediat informatii privind:

a) aparitia pe teritoriile statelor lor a bolilor incluse în lista A a O.I.E., inclusiv numele speciilor afectate, numărul animalelor afectate, zona focarelor bolilor, baza de diagnostic si tipul măsurilor adoptate pentru combaterea bolilor;

b) incidenta bolilor cuprinse în listele A si B pe teritoriile statelor lor, precum si noile focare ale acestor boli pe teritoriul tărilor vecine, prin schimb lunar de buletine;

c) conditiile sanitar-veterinare si modelele de certificate sanitarveterinare care definesc conditiile ce permit importul, exportul si tranzitul animalelor, materialului seminal, embrionilor si ouălor pentru reproductie, produselor de origine animală, medicamentelor si al altor produse de uz veterinar, al furajelor si al altor produse care pot afecta sănătatea publică si a animalelor.

2. Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante se vor informa reciproc imediat asupra măsurilor de prevenire adoptate în cazul aparitiei de noi focare de boli din lista A a O.I.E. pe teritoriul tărilor vecine.

3. Părtile contractante vor actiona împreună pentru armonizarea regulamentelor si specificatiilor sanitar-veterinare din ambele tări privind importul, pentru a simplifica schimbul de animale si produse de origine animală.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Părtile contractante vor promova cooperarea dintre autoritătile lor sanitare veterinare competente si institutiile lor stiintifice relevante implicate în domeniul cercetării sanitar-veterinare în următoarele domenii:

a) schimb de experientă si de cunostinte legate de activitătile profesiei veterinare;

b) schimb de publicatii profesionale, informatii tehnice, rezultate ale cercetărilor stiintifice si de alte publicatii sanitar-veterinare;

c) schimb de informatii privind activitătile sanitar-veterinare, normele, prevederile legale, regulile si regulamentele publicate în acest domeniu;

d) schimb de informatii, reguli, regulamente si vizite de specialisti în domeniul fabricării, testării, înregistrării si comertului cu produse veterinare;

e) autoritătile sanitare veterinare competente din ambele tări vor actiona cu transparentă si responsabilitate.

2. Fiecare parte contractantă va permite autoritătilor sanitare veterinare competente ale celeilalte părti contractante să efectueze controlul de verificare la unitătile punctelor de frontieră implicate în importul, exportul si tranzitul animalelor si produselor de origine animală, materialelor de origine animală, al furajelor si al altor produse care pot ameninta sănătatea publică si a animalelor.

 

ARTICOLUL 6

 

Cheltuielile ocazionate de implementarea prevederilor prezenteiconventii vor fi suportate de fiecare parte contractantă, cu respectarea legislatiei sale nationale.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Organele competente ale părtilor contractante se vor întâlni, dacă va fi necesar, pentru consultatii comune în vederea rezolvării unor chestiuni practice legate de implementarea prezentei conventii.

2. Consultatiile vor avea loc alternativ în România si în Republica Liban. Data si locul consultatiilor vor fi stabilite de comun acord.

3. Orice divergentă privind implementarea prezentei conventii va fi solutionată prin negocieri directe între părtile contractante.

4. Dacă nu se ajunge la o întelegere în timpul negocierilor mentionate la paragraful 3, divergentele dintre părtile contractante privind implementarea prezentei conventii vor fi examinate de o comisie mixtă. Această comisie va fi compusă din 2 veterinari si un jurist pentru fiecare parte contractantă. Comisia mixtă se va întruni pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante în termen de 30 de zile de la data convocării reuniunii. Întâlnirea va fi prezidată alternativ de câte un membru al fiecărei delegatii.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezenta conventie nu va afecta drepturile si obligatiile părtilor contractante, care decurg din alte acorduri internationale încheiate în domeniul sanitar-veterinar.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezenta conventie va intra în vigoare la 60 de zile de la data ultimei notificări prin care părtile contractante îsi notifică reciproc îndeplinirea procedurilor cerute de legislatia lor natională în acest sens.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezenta conventie va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani si va fi prelungită automat pentru următorii 5 ani, în afara cazului în care una dintre părtile contractante notifică celeilalte părti contractante, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea respectivei perioade de valabilitate, intentia sa de a pune capăt acestei conventii.

Semnată la Bucuresti la 19 august 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, libaneză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Ilie Sârbu

Pentru Guvernul Republicii Liban,

Ali Abdallah

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind conditiile de valorificare a medicamentelor legal confiscate sau intrate, potrivit legii,

în proprietatea privată a statului

 

Având în vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale a bugetului si al Directiei generale farmaceutice nr. DB 12.776 din 20 noiembrie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare si, după caz, de distrugere a medicamentelor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Art. 2. - Preluarea medicamentelor prevăzute la art. 1 se face de către directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin spitalele judetene, iar în municipiul Bucuresti, prin una sau mai multe unităti spitalicesti desemnate în  acest scop de către directia de sănătate publică a municipiuluiBucuresti.

Art. 3. - (1) În scopul preluării, transmiterii cu titlu gratuit, utilizării sau, după caz, distrugerii medicamentelor prevăzute la art. 1, se înfiintează o comisie la nivelul unitătii spitalicesti care face preluarea.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va fi formată din 5 membri, având următoarea componentă: un medic si un medic epidemiolog din cadrul directiei de sănătate publică, un economist, un farmacist si un consilier juridic din cadrul unitătii spitalicesti desemnate pentru preluare.

(3) Nominalizarea membrilor comisiei prevăzute la alin. (2), precum si a presedintelui acesteia se face de către directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - (1) Comisia prevăzută la art. 3, după preluarea, trierea si evaluarea medicamentelor, va stabili unitatea sanitară, medicosocială sau unitatea de asistentă socială beneficiară a acestora.

(2) Trierea medicamentelor se va face luându-se în considerare cel putin următoarele criterii: medicamentele să fie autorizate pentru punerea pe piată si prevăzute în nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman în vigoare, ambalajul să fie intact, produsele să nu prezinte modificări organoleptice vizibile, iar perioada de valabiliate să fie de minimum 3 luni înainte de data expirării.

(3) Unitătile beneficiare vor înregistra în contabilitate aceste bunuri în baza reglementărilor privind donatiile în natură.

Art. 5. - Produsele care în urma trierii nu corespund criteriilor stabilite de comisie vor fi supuse distrugerii conform prevederilor legale.

Art. 6. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile judetene de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucuresti, spitalele judetene si spitalele nominalizate de directia de sănătate publică a municipiului Bucuresti, precum si unitătile beneficiare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 923.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.212/2002 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, cu modificările si completările ulterioare

În baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă art. 6-8 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.212/2002 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 2 octombrie 2002.

Art. 2. - Directia generală de proceduri fiscale si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2002.

Nr. 1.562.