MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 860         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

389. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte

 

506. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitătii semintelor sub supraveghere oficială

 

1.434/1.509. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului finantelor publice pentru completarea art. 8 din Normele metodologice nr. 1.521/MM/521.821/2002 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

1.851. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradărilor constatate la acestea - nr. 271

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 158.074 din 29 iulie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională Sanitară Veterinară, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prevederile cap. IV lit. A pct. 1 si 2, lit. B pct. 1 si lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară mentionată se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 5. - Prevederile anexei nr. 2 la norma sanitară veterinară mentionată se aplică la 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 389.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui pentru consum tratat termic, a laptelui destinat obtinereii produselor pe bază de lapte si a produselor pe bază de lapte destinate consumului uman.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară nu afectează reglementările nationale aplicabile vânzării directe de către un producător către consumator a laptelui crud obtinut de la un efectiv oficial liber de tuberculoză si oficial liber de bruceloză sau a produselor pe bază de lapte obtinute în exploatatia proprie dintr-un astfel de lapte crud, cu conditia să fie îndeplinite conditiile de igienă a exploatatiei, precum si cele de sănătate stabilite de către autoritatea veterinară centrală.

(3) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică, în ceea ce priveste conditiile de sănătate, fără a aduce atingere legislatiei specifice privind:

a) organizarea comună a pietei laptelui si produselor pe bază de lapte;

b) regulile relative la anumite tipuri de lapte pentru consum uman, partial sau integral deshidratat si conservat;

c) reglementările referitoare la anumite lactoproteine (cazeine si cazeinati) destinate consumului uman;

d) protectia denumirilor folosite în industria si comercializarea laptelui si produselor pe bază de lapte.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin termenii de mai jos se întelege:

a) lapte crud - secretia glandelor mamare obtinută de la una sau mai multe vaci, oi, capre ori bivolite, care nu a fost încălzită peste 40șC sau nu a fost supusă unui tratament cu efect echivalent;

b) lapte pentru fabricarea produselor pe bază de lapte fie lapte crud destinat procesării, fie lapte lichid sau congelat obtinut din lapte crud, care a fost sau nu a fost supus unui tratament fizic autorizat, cum ar fi tratarea la cald sau termizarea, ori care este modificat în privinta compozitiei, cu conditia ca aceste modificări să fie limitate la adăugarea si/sau separarea constituentilor naturali ai laptelui;

c) lapte pentru consum tratat termic - fie lapte pentru consum destinat vânzării către consumatorul final sau pentru consum public, obtinut prin tratare termică si prezentat sub formele definite la cap. I lit. A. pct. 4 lit. a), b), c) si d) din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, fie lapte tratat prin pasteurizare pentru vânzare în vrac la cererea unui consumator individual;

d) produse pe bază de lapte - produse derivate exclusiv din lapte, fiind acceptată adăugarea de substante necesare procesării lor, cu conditia ca aceste substante să nu fie utilizate pentru a înlocui, în parte sau în totalitate, oricare dintre constituentii naturali ai laptelui si produsele lactate compuse din care nu s-a separat nici o parte sau care nu sunt destinate înlocuirii vreunui constituent al laptelui si pentru care laptele sau produsul din lapte este o parte esentială a acestora fie din punct de vedere cantitativ, fie din punct de vedere al caracterizării produsului;

e) tratament termic - orice tratament care implică încălzirea si care are ca rezultat imediat, după ce a fost aplicat, o reactie negativă la testul fosfatazei;

f) termizare - încălzirea laptelui crud, pentru cel putin 15 secunde, la o temperatură cuprinsă în intervalul 57șC68șC, astfel încât după tratament laptele indică o reactie pozitivă la testul fosfatazei;

g) exploatatie - unitate în care sunt tinute una sau mai multe vaci, oi, capre sau bivolite;

h) centru de colectare - unitate în care laptele crud poate fi colectat si eventual răcit si filtrat;

i) centru de standardizare - unitate atasată sau nu unui centru de colectare sau unei unităti de tratare ori de procesare, în care laptele crud poate fi degresat sau pot fi modificati constituentii naturali ai acestuia;

j) unitate de tratare - unitate unde laptele este tratat termic;

k) unitate de procesare - unitate sau exploatatie unde laptele si/sau produsele pe bază de lapte sunt tratate, procesate, preambalate si ambalate;

l) autoritate veterinară competentă - autoritatea veterinară centrală, autoritatea veterinară judeteană si a municipiului Bucuresti reprezentată prin directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si autoritatea veterinară locală reprezentată prin circumscriptia sanitară veterinară pentru controlul produselor de origine animală si circumscriptia sanitară veterinară zonală, cu atributii în domeniul supravegherii si controlului sanitar veterinar;

m) autoritate veterinară centrală - autoritatea veterinară competentă a României, reprezentată prin Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

n) preambalare - protectia produselor la care se face referire în art. 1 alin. (1) prin utilizarea unui învelis sau container initial, în contact direct cu produsele respective;

o) ambalare - introducerea unuia sau mai multor produse la care se face referire în art. 1 alin. (1), preambalate sau nepreambalate, într-un ambalaj sau container colectiv;

p) container sigilat ermetic - container care în momentul sigilării este destinat să protejeze continutul împotriva intrării microorganismelor în timpul si după aplicarea tratamentului termic;

r) comercializare - depozitarea sau expunerea produselor la care se face referire în art. 1 alin. (1) în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau orice altă metodă de vânzare, cu exceptia vânzării cu amănuntul, care se supune conditiilor stabilite de legislatia în vigoare cu privire la vânzările cu amănuntul;

s) comertul între state - schimbul si/sau circulatia bunurilor de larg consum între state.

(2) În mod aditional, dacă este necesar, se vor aplica definitiile prevăzute în actele normative de mai jos:

a) art. 2 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 236/2002;

b) art. 2 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu ovine si caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 66/2002.

 

CAPITOLUL II

Conditii care reglementează productia de lapte si produse pe bază de lapte

 

Art. 3. - (1) Laptele crud poate fi folosit pentru fabricarea produselor pe bază de lapte sau a laptelui tratat termic pentru consum uman numai dacă îndeplineste următoarele conditii:

a) provine de la animale si exploatatii verificate la intervale stabilite de către autoritatea veterinară competentă, în conformitate cu art. 13 alin. (1);

b) este verificat conform procedurilor prevăzute în art. 10 alin. (2) si în art. 14 si 15 si întruneste conditiile stabilite la cap. IV din anexa nr. 1;

c) îndeplineste conditiile de igienă stabilite la cap. I din anexa nr. 1;

d) provine din exploatatii care îndeplinesc conditiile stabilite la cap. II din anexa nr. 1;

e) îndeplineste conditiile de igienă stabilite la cap. III din anexa nr. 1;

(2) a) Laptele provenit de la animalele din efective care nu îndeplinesc conditiile stabilite la cap. I pct. 1 lit. a)1 si lit. b)1 din anexa nr. 1 poate fi utilizat numai pentru fabricarea laptelui tratat termic sau pentru fabricarea produselor pe bază de lapte după tratare termică, sub supravegherea autoritătii competente.

b) În cazul laptelui de oaie si al laptelui de capră destinat comertului, acest tratament termic trebuie să aibă loc la fata locului.

Art. 4. - Laptele crud pentru consum uman poate fi comercializat numai dacă îndeplineste următoarele conditii:

1. corespunde prevederilor cap. IV lit. A pct. 3 din anexa nr. 1 si ale cap. II lit. B pct. 1 din anexa nr. 3;

2. laptele crud care nu a fost vândut consumatorului într-un interval de două ore de la obtinere trebuie răcit în conformitate cu prevederile cap. III din anexa nr. 1;

3. corespunde conditiilor stabilite la cap. IV din anexa nr. 3;

4. corespunde oricărei conditii suplimentare care poate fi stabilită în conformitate cu procedura natională de către autoritatea veterinară centrală.

Art. 5. - (1) Laptele tratat termic destinat consumului uman poate fi comercializat numai dacă îndeplineste următoarele conditii:

1. a fost obtinut din lapte crud, purificat sau filtrat cu ajutorul echipamentelor prevăzute la cap. V pct. 5 din anexa nr. 2 si care trebuie:

a) să îndeplinească cerintele stabilite la art. 3;

b) în cazul laptelui de vacă, să îndeplinească prevederile legislatiei specifice;

c) atunci când este necesar, să treacă printr-un centru de colectare a laptelui care îndeplineste conditiile stabilite la cap. I, II, III si IV din anexa nr. 2 sau să fie transferat dintr-un tanc în altul în bune conditii de igienă si distribuire;

d) atunci când este necesar, să treacă printr-un centru de standardizare care îndeplineste conditiile stabilite la cap. I, II, IV si VI din anexa nr. 2;

e) după caz, laptele destinat producerii laptelui sterilizat si a laptelui UHT poate fi supus unui tratament termic initial într-o unitate care îndeplineste conditiile stabilite la pct. 2;

2. provine de la o unitate de tratare care îndeplineste conditiile stabilite la cap. I, II, V si VI din anexa nr. 2 si care este verificată conform prevederilor art. 10 alin. (2) si ale art. 14;

3. a fost tratat cu respectarea conditiilor prevăzute de cap. I lit. A din anexa nr. 3;

4. îndeplineste standardele stabilite la cap. II lit. B din anexa nr. 3;

5. este etichetat în conformitate cu conditiile stabilite la cap. IV din anexa nr. 3 si este ambalat în conformitate cu conditiile stabilite la cap. III din anexa nr. 3 în unitatea de tratare în care laptele a fost supus tratamentului final;

6. a fost depozitat în conformitate cu conditiile stabilite la cap. V din anexa nr. 3;

7. este transportat în conditii corespunzătoare de igienă, în conformitate cu conditiile stabilite la cap. V din anexa nr. 3;

8. (1) este însotit pe toată durata transportului de un document comercial de însotire, care trebuie:

a) să cuprindă, pe lângă informatiile prevăzute la cap. IV din anexa nr. 3 si indicatii despre natura tratamentului termic si despre autoritatea veterinară competentă responsabilă cu supravegherea unitătii de origine care poate fi astfel identificată, dacă aceasta nu rezultă clar din numărul aprobării;

b) să fie păstrat de către destinatar cel putin un an, astfel încât să poată fi oferit, la cerere, autoritătii veterinare competente;

(2) acest document de însotire nu este necesar în cazul laptelui transportat de către producător pentru livrarea directă către consumatorul final;

9. a) în cazul laptelui de vacă, punctul de înghet este mai mic sau egal cu -0,520șC si greutatea specifică mai mare sau egală cu 1.028 g/l, determinată pentru laptele integral la 20șC sau echivalentul determinat pentru laptele degresat la 20șC, si contine minimum 28 g proteină/l, valoare obtinută prin multiplicarea cu factorul 6,38 a continutului de azot în lapte, iar continutul de substantă uscată negrasă este de cel putin 8,50%;

b) un punct de înghet mai mare de -0,52șC este acceptat dacă nu există apă în exces, fapt dovedit prin controalele prevăzute la cap. I lit. A pct. 3 lit. b) din anexa nr. 3;

c) aceste conditii pot fi modificate pe bază de studii stiintifice si statistice, în vederea amendării acestora în conformitate cu procedura natională elaborată de către autoritatea veterinară centrală si tinându-se seama de particularitătile sezoniere, precum si de corelatiile dintre parametrii mentionati.

Art. 6. - Produsele pe bază de lapte, destinate consumului uman, sunt obtinute numai din:

1. lapte crud care îndeplineste conditiile stabilite la art. 3, conditiile si specificatiile stabilite la cap. I din anexa nr. 3, precum si, dacă este cazul, a fost trecut printr-un centru de colectare sau standardizare a laptelui, care respectă conditiile stabilite la cap. I, II, III, IV si VI ale anexei nr. 2;

2. lapte destinat fabricării produselor pe bază de lapte obtinut din lapte crud, care îndeplineste conditiile prevăzute la pct. 1 si:

a) provine de la o unitate de tratare ca îndeplineste cerintele stabilite la cap. I, II, V si VI din anexa nr. 2;

b) a fost depozitat si transportat conform conditiilor cap. V din anexa nr. 3.

Art. 7. - A. Produsele pe bază de lapte trebuie:

1. să fie obtinute din lapte care îndeplineste cerintele art. 6 sau din produse pe bază de lapte, care corespund conditiilor prevăzute în prezentul articol;

2. să fie obtinute într-o unitate de procesare care îndeplineste conditiile si specificatiile cuprinse la cap. I, II, V si VI din anexa nr. 2 si a fost verificată conform procedurii stabilite la art. 10 alin. (2) si la art. 14;

3. să îndeplinească conditiile stabilite la cap. II din anexa nr. 3;

4. să fie preambalate si ambalate în conformitate cu cap. III din anexa nr. 3 si, în cazul în care aceste produse pe bază de lapte se prezintă sub formă lichidă si sunt destinate vânzării către consumatorul final, să îndeplinească cerintele stabilite la pct. 3;

5. să fie etichetate conform cap. IV din anexa nr. 3;

6. să fie depozitate si transportate conform cap. V din anexa nr. 3;

7. să fie verificate conform art. 14 si cap. VI din anexa nr. 3;

8. să contină numai substante, altele decât laptele, proprii consumului uman, atunci când este cazul;

9. în timpul procesului de fabricare au fost supuse tratamentului termic sau au fost obtinute din produse care au fost supuse tratamentului termic ori procesul de fabricare respectă conditiile igienice care sunt suficiente pentru a garanta igiena si salubritatea produselor finite;

10. suplimentar, produsele pe bază de lapte trebuie să îndeplinească cerintele art. 5 pct. 8 privind documentele comerciale de însotire.

B. Până la stabilirea de noi reglementări laptele si produsele pe bază de lapte destinate comertului nu se supun radiatiilor de ionizare.

Art. 8. - (1) Pentru fabricarea brânzeturilor cu perioada de maturare de cel putin 60 de zile autoritatea veterinară centrală poate acorda derogări generale sau individuale, cu referire la:

a) caracteristicile laptelui crud, fată de conditiile stabilite la cap. IV din anexa nr. 1;

b) conditiile stabilite la pct. 2 si 4 ale art. 7 lit. A, cu respectarea conditiei ca produsul finit să aibă caracteristicile precizate la cap. II lit. A din anexa nr. 3;

c) cap. IV lit. B pct. 2 din anexa nr. 3.

Conditiile generale si particulare aplicabile fabricării anumitor produse individuale si standardele specifice fiecărui tip de produs trebuie adoptate, dacă este necesar, în conformitate cu procedura natională.

(2) a) În conformitate cu procedura natională aplicabilă fiecărui tip de brânzeturi, autoritatea veterinară centrală poate acorda, în măsura în care anumite cerinte ale prezentei norme sanitare veterinare ar putea afecta fabricarea produselor pe bază de lapte cu caracteristici traditionale, derogări generale sau individuale de la art. 7 lit. A  pct. 1-4, cu conditia ca laptele folosit la fabricarea unor astfel de produse să îndeplinească cerintele stabilite la cap. I din anexa nr. 1.

b) Autoritatea veterinară centrală informează pe cei interesati referitor la lista produselor pentru care s-au acordat derogări generale sau individuale, precum si asupra naturii derogărilor acordate.

c) În momentul acordării derogărilor se stabilesc conditiile generale si particulare aplicabile fabricării fiecărui produs specific la care se referă alin. (1).

(3) Lista produselor “fabricate din lapte crud” va fi stabilită conform procedurilor nationale elaborate de către autoritatea veterinară centrală.

Art. 9. - În cazul acordării derogărilor generale sau individuale, temporare si limitate, de la prevederile prezentei norme sanitare veterinare:

1. unitătile de tratare si unitătile de procesare care receptionează lapte crud ce nu corespunde conditiilor stabilite la cap. IV din anexa nr. 1 nu pot fi autorizate conform art. 10 sau 11, iar produsele pe bază de lapte provenite din aceste unităti nu vor purta marca de sănătate mentionată la cap. IV lit. A pct. 3 din anexa nr. 3 si nu pot face obiectul comertului între state;

2. produsele care nu respectă conditiile prevăzute la cap. I si II din anexa nr. 3 sau conditiile stabilite conform art. 8 nu fac obiectul schimbului între state si nu pot fi importate pe teritoriul României.

Art. 10. - (1) a) Autoritatea veterinară centrală întocmeste lista unitătilor de procesare si a unitătilor de tratare autorizate de către aceasta, altele decât cele la care se face referire la art. 11, precum si o listă a centrelor de colectare si standardizare autorizate. Fiecare asemenea unitate sau centru are un număr de autorizare unic, irepetabil.

b) Autoritatea veterinară competentă autorizează unitatea sau centrul în cauză numai în conditiile respectării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

c) În cazul în care autoritatea veterinară competentă constată nerespectarea reglementărilor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară sau întâmpină dificultăti în efectuarea unei inspectii corespunzătoare, aceasta este împuternicită:

1. să actioneze în vederea respectării conditiilor de utilizare a echipamentelor si spatiilor si să aplice măsurile necesare pentru limitarea sau, după caz, suspendarea temporară a productiei;

2. să suspende aprobarea unitătii pentru tipul de productie în cauză, dacă măsurile prevăzute în prezentul alineat sau cele mentionate în art. 14 alin. (1) se dovedesc insuficiente;

3. dacă operatorul sau managerul unitătii ori centrului în cauză nu remediază deficientele constatate în termenul fixat de autoritatea veterinară competentă, aceasta din urmă poate retrage autorizatia de functionare a unitătii. Autoritatea veterinară competentă este obligată să respecte concluziile fiecărui control care se va efectua în conformitate cu art. 14;

4. decizia de suspendare temporară a activitătii sau retragerea autorizatiei de functionare a unei unităti va fi comunicată factorilor interesati.

(2) Inspectia si supravegherea unitătilor si centrelor la care face referire prezenta normă sanitară veterinară se efectuează de către autoritatea veterinară competentă conform procedurii stabilite la cap. VI din anexa nr. 3, precum si prevederilor legale în vigoare referitoare la inspectia si controlul obiectivelor autorizate sanitar veterinar.

(3) Unitătile si centrele la care face referire prezenta normă sanitară veterinară rămân sub supravegherea permanentă a autoritătii veterinare competente, după caz, locale, teritoriale sau centrale, în functie de necesitatea prezentei permanente sau periodice a reprezentantilor autoritătii veterinare competente, necesitate corelată cu mărimea unitătii sau a centrului, cu tipul de produs fabricat, cu evaluarea riscului si cu garantiile oferite conform art. 14 alin. (1) lit. e) si f).

(4) Autoritatea veterinară competentă are acces liber, în orice moment, în toate spatiile unitătilor sau centrelor la care face referire prezenta normă sanitară veterinară, pentru asigurarea respectării conditiilor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară, inclusiv acolo unde există dubii cu privire la originea laptelui sau a produselor pe bază de lapte, precum si la documentele referitoare la obiectivul respectiv, materiile prime utilizate si produsele finite obtinute.

(5) Autoritatea veterinară competentă trebuie să analizeze periodic rezultatele verificărilor prevăzute la art. 14 alin. (1). În baza acestor analize, aceasta poate să dispună verificări ulterioare pentru toate fazele productiei sau pentru produse. Natura acestor verificări, frecventa si metodele de recoltare de probe si metodele de examinare sunt stabilite conform procedurii nationale.

(6) Rezultatele verificărilor periodice, precum si cele ale controalelor ulterioare trebuie consemnate într-un raport, iar concluziile sau recomandările vor fi notificate operatorului sau conducătorului unitătii ori centrului respectiv, care va remedia deficientele constatate în termenul stabilit.

(7) În cazul repetării deficientelor autoritatea veterinară competentă intensifică controalele si, atunci unde este cazul, retrage etichetele sau stampilele cu marca de sănătate.

(8) Autoritatea veterinară centrală emite instructiuni detaliate pentru aplicarea prezentului articol conform procedurii nationale.

Art. 11. - (1) Autoritatea veterinară centrală poate acorda unitătilor de procesare cu productie limitată derogări de la prevederile stabilite la art. 7 lit. A pct. 2, la art. 14 alin. (2), precum si la cap. I si cap. V din anexa nr. 2. Autoritatea veterinară centrală stabileste criteriile pe baza cărora se pot acorda aceste derogări, conform procedurii stabilite la art. 8 alin. (2) lit. a). Dacă după examinarea criteriilor adoptate sau ca urmare a controalelor efectuate în conformitate cu art. 17 autoritatea veterinară centrală consideră că aceste criterii au adus atingere aplicării uniforme a prezentei norme sanitare veterinare, acestea pot fi amendate sau completate. Conditiile în baza cărora autoritatea veterinară centrală va reclasifica unitătile în cauză se stabilesc prin aceeasi procedură.

(2) Autoritatea veterinară competentă teritorială întocmeste lista unitătilor la care face referire prezentul articol, în functie de criteriile de acordare a derogărilor, si o transmite autoritătii veterinare centrale.

Art. 12. - (1) Unitătile trebuie să se adreseze autoritătii veterinare competente într-un termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, pentru clasificare conform procedurilor stabilite la art. 10 si 11.

(2) Până la adoptarea unei astfel de decizii de către autoritatea veterinară centrală produsele care provin de la unităti neclasificate nu pot purta marca de sănătate stabilită la cap. IV lit. A pct. 3 din anexa nr. 3 si pot fi comercializate numai la nivel national.

Art. 13. - (1) Autoritatea veterinară centrală trebuie să se asigure că:

a) animalele din exploatatii sunt supuse inspectiilor veterinare periodice pentru a se asigura cerintele stabilite la cap. I din anexa nr. 1. Aceste inspectii veterinare periodice se pot efectua cu ocazia controalelor veterinare stabilite prin alte prevederi nationale. Dacă se suspectează că cerintele privind sănătatea animalelor, stabilite în anexa nr. 1, nu sunt îndeplinite, autoritatea veterinară competentă verifică starea generală de sănătate a animalelor producătoare de lapte si, dacă se consideră necesar, se efectuează examene suplimentare la animalele respective;

b) exploatatiile sunt supuse inspectiilor veterinare periodice pentru a se asigura conditiile de igienă. Dacă inspectia sau inspectiile veterinare relevă că cerintele cu privire la igienă nu sunt îndeplinite, autoritatea veterinară competentă ia măsurile de rigoare.

(2) Autoritatea veterinară centrală stabileste măsurile pe care intentionează să le adopte în scopul efectuării controalelor prevăzute. Frecventa acestor controale trebuie să tină seama de evaluarea de risc pentru exploatatiile respective. Aceste măsuri pot fi amendate sau completate în conformitate cu procedura elaborată de către autoritatea veterinară centrală pentru a se asigura implementarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Conditiile generale de igienă care trebuie îndeplinite de către exploatatii, în special conditiile pentru igiena spatiilor, precum si cele referitoare la muls vor fi adoptate în conformitate cu procedura elaborată de către autoritatea veterinară centrală.

Art. 14. - (1) Autoritatea veterinară centrală trebuie să se asigure că operatorul sau conducătorul unei unităti de tratare si/sau procesare ia toate măsurile necesare pentru îndeplinirea, în toate fazele de productie, a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. În acest scop operatorul sau conducătorul unitătii va efectua în mod constant propriile controale, autocontroale, bazate pe următoarele principii:

a) identificarea punctelor critice din unitate, pe baza proceselor tehnologice folosite;

b) monitorizarea si controlul acestor puncte critice prin metode corespunzătoare;

c) prelevarea probelor pentru analiză într-un laborator autorizat de către autoritatea veterinară competentă, în scopul verificării metodelor de igienizare si dezinfectie, precum si în scopul verificării conformitătii produselor cu standardele stabilite de prevederile legale în vigoare;

d) evidentierea prin documente scrise sau înregistrate a informatiilor stabilite în conformitate cu literele precedente, ce vor fi prezentate autoritătii veterinare competente.

Rezultatele diferitelor verificări si teste vor fi păstrate o perioadă de cel putin 2 ani, cu exceptia produselor pe bază de lapte care nu pot fi depozitate la temperatura mediului, pentru care perioada de păstrare a evidentelor este de cel putin două luni după expirarea termenului de valabilitate sau a termenului de utilizare;

e) când analizele de laborator sau orice alte informatii la dispozitia sa relevă că există un risc serios pentru sănătatea publică, acesta trebuie să informeze autoritatea veterinară competentă responsabilă;

f) în cazul aparitiei unui risc privind sănătatea publică, retrage de la comercializare întreaga cantitate de produse obtinută în conditii tehnologice similare si care ar putea prezenta acelasi risc. Cantitatea retrasă rămâne sub supravegherea autoritătii veterinare competente până când este distrusă, folosită în alte scopuri decât pentru consum uman sau, după autorizarea de către autoritarea veterinară competentă, reprocesată printr-o metodă corespunzătoare care să asigure conformitatea cu cerintele stabilite de legislatia în vigoare;

g) suplimentar, operatorul sau conducătorul unitătii trebuie să garanteze administrarea corectă a mărcii de sănătate.

Cerintele prezentului articol se comunică autoritătii veterinare competente care monitorizează periodic respectarea acestora.

(2) Operatorul sau conducătorul unitătii aplică ori organizează programe de instruire a personalului care permit muncitorilor respectarea conditiilor de igienă a productiei, adaptate structurii de productie, dacă personalul nu are calificări adecvate, atestate prin documente. Autoritatea veterinară competentă responsabilă pentru unitatea în cauză va fi implicată în planificarea si implementarea programului sau, în cazul unui program deja existent la data notificării prezentei norme sanitare veterinare, în monitorizarea programului.

(3) În cazul în care în urma controalelor efectuate de către autoritatea veterinară competentă se constată neîndeplinirea cerintelor prezentei norme sanitare veterinare, aceasta aplică măsurile ce se impun, mergând până la suspendarea autorizatiei.

(4) Regulile detaliate privind aplicarea prezentului articol vor fi stabilite de către autoritatea veterinară competentă centrală.

Art. 15. - (1) Autoritatea veterinară centrală trebuie să se asigure că, în contextul controalelor prevăzute la art. 14, se efectuează analize de laborator pentru detectarea reziduurilor de substante cu actiune farmacologică sau hormonală, de antibiotice, pesticide, detergenti si de orice alte substante dăunătoare sau care ar putea modifica parametrii organoleptici ai laptelui ori ai produselor pe bază de lapte sau să facă consumul lor periculos ori dăunător sănătătii publice, în măsura în care aceste reziduuri depăsesc limitele de tolerantă admise. Dacă analizele de laborator arată urme de reziduuri ce depăsesc limitele admise, produsele respective vor fi excluse din consumul uman. Analizele de laborator pentru reziduuri trebuie să fie efectuate prin metode verificate, recunoscute stiintific si conforme cu cele stabilite la nivel comunitar si international.

(2) Autoritatea veterinară competentă va efectua controale la fata locului, conform conditiilor alin. (1).

(3) În conformitate cu procedura adoptată de către autoritatea veterinară centrală vor fi stabilite următoarele:

a) reguli detaliate si frecventa controalelor prevăzute la alin. (2);

b) limitele de tolerantă si metodele de referintă prevăzute la alin. (1).

(4) În conformitate cu procedura mentionată poate fi adoptată o decizie pentru extinderea analizelor de laborator si la alte substante decât cele la care se referă alin. (1).

Art. 16. - (1) Tancurile de lapte, spatiile, instalatiile si echipamentele de lucru pot fi folosite si pentru alte produse alimentare, cu conditia să fie luate toate măsurile corespunzătoare pentru prevenirea contaminării sau modificării laptelui ori produselor pe bază de lapte.

(2) Tancurile folosite pentru lapte trebuie să poarte un indiciu clar că pot fi folosite numai pentru transportul de alimente.

(3) În cazul în care unitătile fabrică produse alimentare care contin lapte sau produse pe bază de lapte alături de alte ingrediente care nu au fost supuse unui tratament termic sau unor tratamente cu efect echivalent, laptele, produsele pe bază de lapte si celelalte ingrediente trebuie să fie depozitate separat pentru prevenirea contaminării si tratate sau procesate în spatii special destinate acestui scop.

(4) Reglementări detaliate privind aplicarea prezentului articol si, în special, conditiile privind curătarea, spălarea si dezinfectia înaintea reutilizării, precum si conditiile de transport vor fi adoptate în conformitate cu procedura stabilită de către autoritatea veterinară centrală.

Art. 17. - (1) Pentru evaluarea aplicării uniforme a prezentei norme sanitare veterinare experti ai Comisiei Veterinare a Uniunii Europene, în colaborare cu autoritatea veterinară centrală, pot efectua controale, în măsura în care se consideră necesar. Acestia pot verifica prin controlul unui procent reprezentativ de unităti dacă autoritatea veterinară centrală s-a asigurat că unitătile autorizate corespund prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Comisia Veterinară a Uniunii Europene va informa autoritatea veterinară centrală despre rezultatele controalelor efectuate.

(2) Atunci când controlul se efectuează pe teritoriul României autoritatea veterinară centrală va acorda asistenta necesară expertilor Comisiei Veterinare a Uniunii Europene în îndeplinirea atributiilor lor.

(3) În conformitate cu procedura stabilită de către autoritatea veterinară centrală se vor adopta reglementări detaliate pentru aplicarea prezentului articol.

Art. 18. - Autoritatea veterinară centrală trebuie să se asigure că fabricarea produselor la care face referire prezenta normă sanitară veterinară, în care unii constituenti ai laptelui sunt înlocuiti cu alte produse decât produse pe bază de lapte, este supusă regulilor de igienă prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 19. - (1) Prevederile Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare referitoare la comertul României cu statele membre cu produse animaliere si de origine animală se vor aplica în special pentru respectarea organizării si actiunilor ce vor fi luate în vederea efectuării controalelor de către tările de destinatie si a măsurilor de protectie ce pot fi luate.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor specifice ale prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea veterinară competentă va efectua orice controale pe care le consideră necesare atunci când există suspiciuni că prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu sunt respectate sau că produsele la care face referire art. 1 sunt improprii consumului uman.

(3) Autoritatea veterinară centrală va adopta măsuri administrative sau penale corespunzătoare pentru sanctionarea oricărei încălcări a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, în special atunci când se descoperă că certificatele sau documentele întocmite nu corespund situatiei de moment a produselor la care se referă art. 1, că mărcile produselor respective nu corespund reglementărilor în vigoare, că produsele nu au fost supuse controalelor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară sau că nu au fost utilizate în scopul destinat initial.

Art. 20. - (1) În conformitate cu procedura adoptată de către autoritatea veterinară centrală, pot fi stabilite:

a) conditii aplicabile oricărui produs autorizat pentru a putea face obiectul schimbului între state, dar a cărui compozitie sau prezentare poate fi interpretată divers în diferite state;

b) metodele pentru verificarea sigilării ermetice a containerelor;

c) metodele de referintă si, atunci când este cazul, criteriile pentru stabilirea metodelor obisnuite de analiză si testare ce vor fi folosite la monitorizarea respectării conditiilor prezentei norme sanitare veterinare, precum si metodele de recoltare a probelor;

d) limitele si metodele care permit distinctia între diferitele tipuri de lapte tratat termic, astfel cum sunt definite la cap. I din anexa nr. 3;

e) metodele de analiză pentru standardele la care se referă cap. IV din anexa nr. 1 si cap. I si II din anexa nr. 3. În functie de deciziile la care face referire prezentul alineat, orice analiză si metodă de testare, acceptate international, vor fi recunoscute ca metode de referintă.

(2) Prin acordare de derogări de la prevederile art. 3 si 6, se poate decide, în conformitate cu procedura stabilită de către autoritatea veterinară centrală, ca anumite prevederi ale prezentei norme sanitare veterinare să nu fie aplicate produselor pe bază de lapte ce contin si alte ingrediente, dacă procentul de lapte sau de produse pe bază de lapte, în întelesul art. 2 pct. 4 este neesential.

Derogările pot să nu vizeze:

a) cerintele privind sănătatea animalelor stabilite la cap. I din anexa nr. 1 si conditiile pentru autorizarea unitătilor stabilite la cap. I din anexa nr. 2;

b) cerintele privind marcarea produselor stabilite la cap. IV din anexa nr. 3;

c) cerintele privind inspectia veterinară stabilite la cap. VI din anexa nr. 3.

În acordarea derogărilor vor fi luate în calcul atât tipul, cât si compozitia produselor.

(3) În completarea alin. (2), autoritatea veterinară centrală se va asigura că toate produsele pe bază de lapte comercializate sunt produse preparate din lapte sau produse pe bază de lapte care corespund conditiilor prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 21. - Autoritatea veterinară centrală poate, dacă este necesar, să amendeze anexele la prezenta normă sanitară veterinară, în special pentru a le adapta progresului stiintific si tehnologic.

 

CAPITOLUL III

Importul din tări terte

 

Art. 22. - Conditiile aplicabile importului din tări terte de lapte crud, lapte tratat termic si de produse pe bază de lapte, la care face referire prezenta normă sanitară veterinară, sunt cel putin echivalente cu cele stabilite la cap. II pentru productia internă.

Art. 23. - (1) În scopul aplicării uniforme a art. 22 se aplică prevederile prezentului articol.

(2) Pentru a fi importate în România laptele sau produsele pe bază de lapte trebuie:

a) să provină dintr-o tară tertă aflată pe lista întocmită în conformitate cu alin. (3) lit. a);

b) să fie însotite de un certificat de sănătate ce corespunde unui model întocmit de către autoritatea veterinară centrală, semnat de autoritatea veterinară competentă din tara exportatoare, si care certifică faptul că laptele sau produsele pe bază de lapte îndeplinesc conditiile cap. II sau orice alte conditii suplimentare care oferă garantii echivalente, la care face referire alin. (3), si provin de la unităti care oferă garantiile prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Autoritatea veterinară centrală stabileste următoarele:

a) lista provizorie a tărilor terte sau a părtilor acestora, capabile să furnizeze garantii echivalente cu cele prevăzute la cap. II, si lista unitătilor pentru care acestea sunt abilitate să dea aceste garantii;

b) actualizarea acestei liste, conform controalelor prevăzute la alin. (4);

c) cerinte specifice si garantii echivalente stabilite pentru tări terte, care nu pot fi mai favorabile decât cele prevăzute la cap. II;

d) tipurile de tratament termic ce urmează să fie solicitate pentru anumite tări terte care prezintă risc din punct de vedere al sănătătii animalelor.

(4) a) Experti ai autoritătii veterinare competente centrale vor efectua inspectii în tările terte pentru a verifica dacă garantiile date de acestea, referitoare la conditiile de producere si comercializare a laptelui si produselor pe bază de lapte, pot fi considerate ca echivalente celor aplicate în România.

b) Frecventa si procedura acestor inspectii, inclusiv ale celor efectuate în cazul unor decizii adoptate conform alin. (6), vor fi stabilite conform procedurii prevăzute de

către autoritatea veterinară centrală.

(5) În functie de organizarea inspectiilor la care se referă alin. (4), se vor aplica în continuare reglementările aplicabile inspectiei în tările terte.

(6) Autoritatea veterinară centrală poate înlocui autorizarea individuală a unitătilor de tratare sau de procesare a laptelui si produselor din lapte prin autorizarea, pe bază reciprocă, a unitătilor dintr-o tară tertă care sunt supuse inspectiei periodice din partea autoritătii veterinare competente din acea tară, numai dacă autoritatea amintită poate garanta îndeplinirea conditiilor alin. (2) lit. b).

Art. 24. - Principiile si regulile generale stabilite de Norma sanitară veterinară ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din tări terte în România se vor aplica, în special cu referire la organizarea si urmărirea inspectiilor efectuate de România, si la măsurile de protectie ce trebuie implementate.

Art. 25. - (1) Autoritatea veterinară centrală trebuie să se asigure că produsele la care face referire prezenta normă sanitară veterinară sunt importate în România numai dacă:

a) sunt însotite de un certificat de sănătate tip emis de autoritatea veterinară competentă din tara tertă, în momentul încărcării. Certificatul de sănătate tip trebuie să fie redactat în conformitate cu procedura stabilită de autoritatea veterinară centrală;

b) sunt îndeplinite controalele stabilite de Norma sanitară veterinară ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din tări terte în România.

(2) Până la stabilirea regulilor detaliate privind aplicarea acestui articol, reglementările aplicabile importului de produse pentru care astfel de cerinte nu au fost transpuse la nivel national din tări terte vor continua să se aplice, cu conditia ca acestea să nu fie mai favorabile decât cele stabilite la cap. II.

Art. 26. - Listele prevăzute la art. 23 pot include tări terte sau numai părti ale acestora:

a) din care importul nu este interzis datorită evolutiei bolilor la care se referă anexa nr. 1 sau a oricărei alte boli considerate exotică pentru România ori ca urmare a art. 6, 7 si 14 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine si porcine si carne proaspătă provenită de la acestea;

b) care, din punct de vedere al legislatiei si organizării autoritătii veterinare centrale si a serviciilor lor de inspectie, al capacitătii acestor servicii si al supravegherii cărora sunt supuse, au fost reorganizate în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine si porcine si carne proaspătă provenită de la acestea, ca fiind capabile să garanteze implementarea legislatiei în vigoare a tărilor sau regiunilor respective;

c) ale căror servicii veterinare sunt capabile să garanteze că sunt îndeplinite cerintele de sănătate cel putin echivalente cu cele stabilite la cap. II.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi finale

 

Art. 27. - (1) Autoritatea veterinară centrală desemnează unul sau mai multe laboratoare nationale de referintă pentru analiza si testarea laptelui si a produselor pe bază de lapte si înaintează lista acestora factorilor interesati. Aceste laboratoare sunt responsabile de :

a) coordonarea activitătii laboratoarelor a căror sarcină este de a efectua analize pentru verificarea standardelor chimice si bacteriologice, precum si testele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară;

b) asistenta acordată autoritătii competente în organizarea sistemului de verificare a laptelui si produselor pe bază de lapte;

c) organizarea periodică a testelor comparative;

d) diseminarea informatiilor furnizate de laboratoarele de referintă din alte state autoritătilor competente si laboratoarelor ce efectuează analize si teste pentru lapte si produse pe bază de lapte.

(2) Autoritatea veterinară centrală va publica o listă a laboratoarelor nationale de referintă pe care o va reactualiza si o va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 28. - (1) Laboratorul national de referintă pentru analiza si testarea laptelui si a produselor pe bază de lapte este mentionat la cap. I din anexa nr. 4.

(2) Atributiile si sarcinile acestui laborator sunt stabilite la cap. II din anexa nr. 4 si includ coordonarea activitătii laboratoarelor nationale de referintă la care se referă art. 27.

(3) Prevederile legislatiei nationale cu privire la cheltuielile din domeniul sanitar veterinar se vor aplica integral.

Art. 29. - În conformitate cu procedura stabilită de autoritatea veterinară centrală, prezenta normă sanitară veterinară poate fi amendată pentru a se adapta obiectivul acesteia la progresul stiintei si tehnologiei.

Art. 30. - (1) Autoritatea veterinară centrală poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală va adopta măsurile administrative sau penale corespunzătoare pentru a sanctiona orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Autoritatea veterinară centrală poate modifica, completa sau abroga, total ori partial, prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când autoritatea veterinară centrală adoptă prevederile mentionate la alineatele precedente, va face referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 31. - Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

CONDITII

de acceptare a laptelui crud în unitătile de tratare si/sau procesare

 

CAPITOLUL I

Conditii de sănătate animală pentru obtinerea laptelui crud materie primă

 

1. Laptele crud trebuie să provină:

a) de la vaci sau bivolite:

1. care apartin unei cirezi care, conform alin. (1) din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate ce afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 236/2002, este declarată oficial indemnă de tuberculoză si indemnă sau oficial indemnă de bruceloză;

2. care nu prezintă nici un simptom al vreunei boli infectioase transmisibile la om prin intermediul laptelui;

3. apte să dea lapte cu caracteristici organoleptice normale;

4. a căror stare generală de sănătate nu este afectată de vreo afectiune vizibilă si care nu suferă de vreo infectie a aparatului genital, enterite cu diaree si febră sau de o inflamatie vizibilă a ugerului;

5. care nu prezintă răni ale ugerului ce ar putea afecta laptele;

6. în cazul vacilor care produc cel putin 2 litri de lapte pe zi;

7. care nu au fost tratate cu substante periculoase sau care pot fi periculoase pentru sănătatea publică, transmisibile prin lapte, cu exceptia cazului în care laptele este colectat după o perioadă oficială de asteptare, stabilită conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare;

b) de la oi si capre:

1. care apartin unei exploatatii de oi si capre oficial indemne sau indemne de bruceloză (Brucella melitensis) în sensul art. 2 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovine si caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 66/2002, cu exceptia cazurilor în care laptele este destinat fabricării brânzeturilor cu o perioadă de maturare de cel putin 2 luni;

2. care satisfac conditiile prevăzute la pct. 1 lit. a), cu exceptia celor prevăzute la pct. 1 si 6.

2. Când diferitele specii de animale sunt tinute împreună în exploatatie, fiecare specie trebuie să satisfacă conditiile de sănătate cerute pentru fiecare specie.

3. Caprele tinute împreună cu bovinele trebuie supuse unui control privind tuberculoza, în conformitate cu prevederile stabilite de autoritatea veterinară centrală.

4. Laptele crud trebuie să fie exclus de la tratare termică, procesare, comercializare si consum, dacă:

a) este obtinut de la animale cărora le-au fost administrate ilegal substantele mentionate în Norma Sanitară veterinară privind interzicerea comercializării si administrării unor substante cu actiune tireostatică si a celor betaagoniste la animalele de fermă si în Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere si control a unor substante si a reziduurilor acestora la animale si la produsele lor;

b) contine reziduuri de substante, în întelesul art. 15 din prezenta normă sanitară veterinară, care depăsesc nivelul permis. Laptele si produsele pe bază de lapte nu trebuie să provină dintr-o zonă de supraveghere stabilită conform Normei sanitare veterinare privind febra aftoasă decât dacă laptele crud a fost supus, sub supravegherea autoritătii veterinare competente, unei pasteurizări initiale la temperatura de 71,7șC pentru 15 secunde, urmată de:

1. un al doilea tratament termic care să conducă la o reactie negativă la testul peroxidazei; sau

2. o procedură de deshidratare, inclusiv prin încălzire, având un efect echivalent tratamentului termic prevăzut la pct. 1; sau

3. un al doilea tratament în care pH-ul produsului este redus si mentinut cel putin o oră la valori mai mici de 6.

 

CAPITOLUL II

Igiena exploatatiei

 

1. Laptele crud trebuie să provină de la exploatatii care sunt înregistrate si verificate în conformitate cu art. 13 alin. (1) din prezenta normă sanitară veterinară. Când bivolitele, oile si caprele nu sunt tinute în aer liber, spatiile folosite trebuie să fie astfel proiectate, construite, mentinute si supravegheate încât să se asigure:

a) conditii bune de stabulatie, igienă, curătenie si de sănătate a animalelor; si

b) conditii bune de igienă pentru muls, răcire si depozitare a laptelui.

2. Amenajările unde se desfăsoară mulsul sau unde este păstrat laptele după muls ori este manipulat sau răcit trebuie să fie astfel situate si construite încât să se evite toate riscurile de contaminare a laptelui. Aceste amenajări trebuie să fie usor de curătat si dezinfectat si să aibă cel putin:

a) pereti si podea usor de curătat, în special în zonele supuse usor murdăririi sau contaminării;

b) podea înclinată astfel încât să faciliteze drenarea si îndepărtarea usoară a lichidelor si dejectiilor;

c) ventilatie si iluminare adecvate;

d) surse corespunzătoare si suficiente de apă potabilă care să fie conformă cu parametrii stabiliti în anexele nr. 4 si 5 la Norma sanitară veterinară privind calitatea apei potabile utilizate în unitătile de industrie alimentară si în fermele de crestere a animalelor, utilizată la muls si la curătarea echipamentului si instrumentelor la care se referă cap. III lit. B;

e) separarea adecvată de toate sursele de contaminare, cum ar fi toaletele si zonele de depozitare a gunoiului;

f) accesorii, utilaje si echipamente usor de curătat, spălat si dezinfectat;

g) suplimentar, amenajările pentru depozitarea laptelui trebuie să aibă echipamente corespunzătoare de refrigerare a acestuia, să fie protejate împotriva insectelor si să fie separate corespunzător de spatiile în care sunt cazate animalele.

3. În cazul folosirii unui sistem de muls mobil, pe lângă prevederile pct. 2 lit. d) si f), trebuie îndeplinite suplimentar următoarele cerinte:

a) să fie asezat pe teren neted, curat, fără acumulări de excremente sau de alte dejectii;

b) să asigure protectia laptelui pe toată perioada de utilizare;

c) să fie astfel construit si finisat încât să permită păstrarea curată a suprafetei interioare.

4. Atunci când animalele pentru productia de lapte sunt tinute în stare liberă, nelegate, exploatatia trebuie să aibă un spatiu adecvat pentru muls, separat de zona de cazare a animalelor.

5. Izolarea animalelor care sunt bolnave sau suspecte de a fi bolnave de una dintre bolile la care se referă cap. I alin. (1) ori separarea animalelor de restul lotului la care se referă cap. I alin. (3) trebuie să fie posibilă si efectivă.

6. Animalele, indiferent de specie, trebuie cazate departe de amenajările si locurile în care laptele este depozitat, manevrat sau răcit.

 

CAPITOLUL III

Igiena mulsului, colectarea laptelui crud si transportul acestuia de la exploatatie la centrul de colectare sau standardizare ori la unitatea de tratare sau procesare.

 

Igiena personalului

A. Igiena mulsului

1. Mulsul trebuie să fie efectuat igienic si în conditiile stabilite în Norma sanitară veterinară privind regulile generale de igienă în fermele producătoare de lapte.

2. a) Imediat după muls laptele trebuie să fie plasat într-un loc curat, astfel echipat încât să se permită evitarea deprecierii sale calitative. Dacă laptele nu este colectat în maximum două ore de la mulgere, acesta trebuie răcit la o temperatură de 8șC sau mai mică, în cazul colectării zilnice, si la o temperatură de 6șC sau mai mică, în cazul în care colectarea nu se face zilnic.

b) În timpul transportului la unitatea de tratare si/sau procesare temperatura laptelui răcit nu trebuie să depăsească 10șC, cu exceptia cazurilor în care acesta a fost colectat în maximum 2 ore de la mulgere.

c) Din ratiuni tehnologice privind fabricarea anumitor produse pe bază de lapte autoritătile veterinare competente pot acorda derogări de la temperaturile stabilite anterior, în conditiile în care produsul finit corespunde standardelor stabilite la cap. II din anexa nr. 3.

B. Igiena spatiilor, echipamentelor si utilajelor

1. Echipamentele si instrumentele sau suprafetele care vin în contact cu laptele, uneltele, containerele etc., destinate mulgerii, colectării sau transportului, trebuie să fie confectionate din material neted, usor de curătat si dezinfectat, rezistent la coroziune si care nu transferă laptelui substante care pun în pericol sănătatea publică, nu modifică constituentii naturali ai laptelui si nu afectează caracteristicile organoleptice ale acestuia.

2. După folosire ustensilele utilizate la muls, echipamentele mecanice de muls si containerele care vin în contact cu laptele trebuie să fie curătate si dezinfectate. După fiecare transport containerele sau rezervoarele folosite la transportul laptelui crud către centrul de colectare sau standardizare ori către unitatea de tratare sau procesare trebuie să fie curătate si dezinfectate înainte de refolosire.

C. Igiena personalului

1. Personalul trebuie să fie în stare perfectă de curătenie, si anume:

a) persoanele care efectuează mulsul si manipularea laptelui crud trebuie să poarte haine curate pentru muls;

b) mulgătorii trebuie să îsi spele mâinile imediat înaintea începerii mulsului si să le păstreze curate pe toată perioada mulsului. În acest scop, lângă locul de muls sunt necesare facilităti corespunzătoare care să permită persoanelor care efectuează mulgerea sau manipularea laptelui crud să îsi spele mâinile si bratele.

2.a) Conducătorul unitătii va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea contaminării laptelui de către persoanele susceptibile de a-l contamina până când este evident că acestea pot efectua mulsul fără riscul de a contamina laptele.

b) Toate persoanele care mulg animalele sau care manipulează lapte crud trebuie să facă dovada că nu există impedimente din punct de vedere medical pentru efectuarea acestor operatiuni. Supravegherea medicală a acestor persoane se stabileste conform legislatiei nationale în vigoare.

D. Igiena productiei

1. Sub supravegherea autoritătii veterinare competente va fi stabilit un sistem de monitorizare pentru prevenirea adăugării apei în laptele crud. Acest sistem va include, în special, controlul periodic al punctului de înghet al laptelui pe fazele de productie, conform următoarei proceduri:

a) 1. Laptele crud de la fiecare exploatatie trebuie verificat periodic si pe esantioane diferite. Dacă laptele de la o singură exploatatie este livrat direct la o unitate de tratare sau procesare, aceste esantioane trebuie să fie prelevate fie când laptele crud este colectat de la exploatatie, cu conditia să se ia măsuri pentru a se preveni orice fraudă pe durata transportului, fie înainte de descărcare la unitatea de tratare sau procesare, atunci când laptele este livrat direct de către fermier.

2. Dacă rezultatele unui control conduc autoritatea veterinară competentă la suspiciunea că s-a adăugat apă în lapte, se va preleva de la exploatatie o probă-test autentică.

Prin probă autentică se întelege o probă ce reprezintă laptele crud de la mulgerea de dimineată sau de seară, efectuată complet sub supravegherea autoritătii veterinare competente, mulgerea-test începând nu mai devreme de 11 ore si nu mai târziu de 13 ore de la mulgerea precedentă.

3. Când laptele este livrat de la mai multe exploatatii, probele pot fi prelevate numai atunci când laptele crud intră în unitatea de tratare sau procesare sau în centrul de colectare ori de standardizare, cu conditia ca examenele si inspectiile la fata locului să fie efectuate în exploatatie.

4. Dacă rezultatele unui control au condus la suspiciunea că s-a adăugat apă în lapte, vor fi prelevate probe de la toate exploatatiile care au luat parte la colectarea laptelui crud respectiv.

5. Ori de câte ori este necesar autoritătile veterinare competente vor preleva probe autentice, în sensul pct. 2 al lit. a).

b) Dacă rezultatele controlului arată că nu a fost adăugată apă, laptele proaspăt poate fi folosit pentru producerea laptelui proaspăt de băut, a laptelui tratat termic sau a laptelui pentru fabricarea produselor pe bază de lapte destinate consumului uman.

2. Unitatea de tratare si/sau de procesare trebuie să informeze autoritatea veterinară competentă atunci când standardele maxime fixate pentru numărul de germeni si numărul celulelor somatice au fost atinse. Autoritatea veterinară competentă trebuie să ia măsurile corespunzătoare în acest sens.

3.a) Dacă într-o perioadă de 3 luni de la notificarea rezultatelor controalelor, la care se face referire la pct. 1, si a investigatiilor prevăzute la cap. IV lit. D si după ce standardele prevăzute la cap. IV au fost depăsite, laptele crud de la exploatatia respectivă nu îndeplineste aceste standarde, exploatatia în discutie nu va mai fi autorizată să furnizeze laptele crud până când acesta nu corespunde standardelor amintite.

b) Laptele nu va fi folosit pentru consum uman dacă prezintă reziduuri de antibiotice peste limitele maxime admise, mentionate în Norma sanitară veterinară ce stabileste o procedură natională pentru stabilirea limitelor reziduale maxime ale produselor medicamentoase veterinare în alimentele de origine animală.

 

CAPITOLUL IV

Standarde pentru acceptarea laptelui crud în unitătile de tratare sau procesare

 

Pentru verificarea îndeplinirii acestor standarde se efectuează un test separat pe o probă reprezentativă de lapte crud, prelevată de la fiecare exploatatie.

A. Laptele crud de vacă

Fără a aduce atingere limitelor stabilite în Norma sanitară veterinară ce determină o procedură natională pentru stabilirea limitelor reziduale maxime ale produselor medicamentoase veterinare în alimentele de origine animală:

1. Laptele crud de vacă destinat obtinerii laptelui tratat termic pentru consum uman, laptelui fermentat, brânzei dulci, laptelui gelatinizat sau aromat si smântânii trebuie să îndeplinească următoarele standarde:

a) N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC (per ml) Č 100.0001);

b) numărul celulelor somatice (per ml) Č 400.0002).

2. Laptele crud de vacă destinat fabricării produselor pe bază de lapte, altele decât cele la care se face referire la pct. 1, trebuie să respecte următoarele standarde:

a) N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC (per ml) Č 100.0001);

b) numărul celulelor somatice (per ml) Č 400.0002).

3. Laptele crud de vacă destinat consumului uman direct si laptele crud de vacă destinat fabricării produselor obtinute din lapte crud”, ale căror procese de fabricare nu includ nici un tratament termic, trebuie:

a) să corespundă standardelor prevăzute la pct. 1;

b) să corespundă următorului standard3):

Stafilococcus aureus (per ml): n = 5

m = 500

M = 2.000

c = 2

B. Laptele crud de bivolită

Fără a aduce atingere limitelor stabilite în Norma sanitară veterinară ce stabileste o procedură natională pentru stabilirea limitelor reziduale maxime ale produselor medicamentoase veterinare în alimentele de origine animală:


1) Media geometrică într-o perioadă de 2 luni, cu cel putin două probe lunar.

2) Media geometrică într-o perioadă de 3 luni, cu cel putin o probă lunar. Atunci când fazele productiei de lapte variază considerabil în functie de sezon, autoritatea veterinară competentă este autorizată să aplice o metodă diferită de calcul al rezultatelor pe perioada lactatiei scăzute.

3) În care:

n = numărul probelor care formează esantionul (proba medie) analizată;

m = valoarea prag pentru un număr de bacterii; rezultatul este considerat satisfăcător dacă numărul bacteriilor în toate probele nu depăseste valoarea “m”;

M = valoarea maximă a numărului de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfăcător dacă numărul bacteriilor în una sau mai multe probe este M sau mai mare;

c = numărul probelor în care numărul bacteriilor poate fi cuprins între valorile “m” si “M”, esantionul (proba medie) fiind considerat acceptabil dacă numărul de bacterii al celorlalte probe are valoarea “m” sau mai mică.

4) Media geometrică într-o perioadă de 3 luni, cu cel putin o probă lunară.

 

1. Laptele crud de bivolită destinat fabricării produselor pe bază de lapte trebuie să îndeplinească următoarele standarde:

a) N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC (per ml) 1.000.0001);

b) numărul celulelor somatice (per ml) 500.0004).

Standardele pentru N.T.G. la temperatura de 30șC si numărul celulelor somatice se aplică în concordantă cu art. 21 din norma sanitară veterinară.

2. Laptele crud de bivolită destinat fabricării produselor “obtinute din lapte crud”, ale căror procese de fabricare nu includ nici un tratament termic:

a) N.T.G. în plăci la temperatura de 30șC/ml 500.000;

b) numărul celulelor somatice/ml 400.000;

c) Staphylococcus aureus: similar laptelui de vacă.

C. Fără a aduce atingeri limitelor stabilite în Norma sanitară veterinară ce determină o procedură natională pentru stabilirea limitelor reziduale maxime ale produselor medicamentoase veterinare în alimentele de origine animală, laptele crud de capră, oaie si bivolită trebuie să îndeplinească următoarele standarde:

1. dacă este destinat fabricării laptelui tratat termic pentru consum uman sau fabricării produselor pe bază de lapte tratat termic:

- N.T.G. în plăci la temperatura de 30șC/ml 1 500.0001);

2. dacă este destinat fabricării produselor “obtinute din lapte crud” printr-un proces tehnologic care nu implică nici un tratament termic:

- N.T.G. în plăci la temperatura de 30șC/ml 500.0001).

D. Când valorile maxime ale standardelor stabilite la lit. A, B si C sunt depăsite si când controalele indică un potential periculos pentru sănătatea publică, autoritatea veterinară competentă va lua măsurile corespunzătoare.

E. Îndeplinirea standardelor mentionate la lit. A, B si C se verifică pe o probă aleatorie fie la colectarea laptelui de la exploatatie, fie la receptia laptelui crud la unitatea de tratare sau procesare.


1) Fără afectarea rezultatului reexaminării ce se va efectua în concordantă cu art. 21 din norma sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Conditii generale pentru aprobarea unitătilor de tratare si a unitătilor de procesare

 

Unitătile de tratare si unitătile de procesare trebuie să aibă cel putin:

1. a) un spatiu de lucru de mărime suficientă pentru ca activitatea să se desfăsoare în conditii igienice adecvate.

Proiectul constructiei va fi conceput si realizat astfel încât să excludă contaminarea materiilor prime si a produselor la care se referă norma sanitară veterinară;

b) producerea laptelui tratat termic sau fabricarea produselor pe bază de lapte, care pot prezenta un risc de contaminare pentru alte produse la care se referă norma sanitară veterinară, trebuie să fie efectuată într-o zonă de lucru net separată;

2. În zonele în care sunt preparate, manipulate si procesate materiile prime sau sunt obtinute produsele la care se referă norma sanitară veterinară trebuie să existe:

a) pardoseală rezistentă, impermeabilă, necorodabilă, usor de igienizat si dezinfectat, construită astfel încât să faciliteze scurgerea apei si prevăzută cu echipamente pentru eliminarea apei;

b) pereti rezistenti, cu suprafete netede, usor de curătat, impermeabili, acoperiti cu materiale de culoare deschisă;

c) tavan sau acoperis căptusit cu materiale usor de igienizat si dezinfectat în spatiile unde sunt depozitate, manipulate, preparate sau procesate materiile prime neambalate;

d) usi din materiale necorodabile, usor de igienizat;

e) ventilatie adecvată si, unde este necesar, facilităti pentru evacuarea corespunzătoare a aburilor si vaporilor;

f) iluminare naturală sau artificială adecvată;

g) un număr adecvat de facilităti pentru igienizarea si dezinfectarea mâinilor cu apă caldă si rece curentă sau cu apă premixată la o temperatură adecvată. În spatiile de lucru si toalete robinetele nu trebuie să fie actionate manual. Spălătoarele pentru mâini trebuie să fie prevăzute cu substante pentru igienizare si dezinfectare si cu mijloace igienice de uscare a mâinilor;

h) facilităti pentru igienizarea uneltelor, a echipamentelor si a instalatiilor;

3. a) în spatiile de păstrare a materiilor prime si produselor la care face referire norma sanitară veterinară sunt necesare aceleasi conditii ca la pct. 2 lit. a)-f), cu exceptia:

1. camerelor de răcire si refrigerare, atunci când pardoseala este usor de igienizat si dezinfectat si construită astfel încât să permită drenarea apei;

2. camerelor de congelare si congelare joasă, atunci când pardoseala este usor de igienizat, impermeabilă si imputrescibilă. În asemenea cazuri trebuie să fie disponibilă o instalatie de răcire suficient de puternică pentru a mentine materiile prime si produsele la temperaturile precizate în norma sanitară veterinară;

b) capacitatea camerelor de depozitare trebuie să fie adecvată pentru păstrarea materiilor prime folosite si a produselor la care se referă norma sanitară veterinară în conditii corespunzătoare;

4. facilităti pentru manipularea igienică si protejarea materiilor prime si a produselor finite neambalate sau preambalate pe durata încărcării sau descărcării;

5. mijloace corespunzătoare si eficiente de protectie împotriva dăunătorilor;

6. instrumente si echipamente de lucru care vin în contact direct cu materiile prime si produsele, confectionate din materiale rezistente, necorodabile, usor de igienizat si dezinfectat;

7. containere speciale cu închidere ermetică, necorodabile, pentru materiile prime sau produsele care nu sunt destinate consumului uman. Atunci când astfel de materii prime sau produse sunt transportate prin conducte, acestea trebuie să fie construite si instalate astfel încât să evite orice risc de contaminare a celorlalte materii prime si produse;

8. facilităti corespunzătoare pentru igienizarea si dezinfectarea echipamentului si ustensilelor;

9. sisteme de evacuare a apei reziduale, care să corespundă conditiilor de igienă prevăzute de legislatia în vigoare;

10. sursă de apă potabilă, care să respecte cerintele stabilite în Norma sanitară veterinară privind calitatea apei potabile destinate utilizării în unitătile de industrie alimentară si în fermele de crestere a animalelor. Aprovizionarea cu apă nepotabilă este autorizată în cazuri exceptionale pentru producerea vaporilor, pentru instalatiile de stingere a incendiilor si pentru echipamentele de răcire, cu conditia ca reteaua de conducte instalată în acest scop să nu prezinte risc direct sau indirect de contaminare a produselor la care face referire prezenta normă sanitară veterinară. Conductele de apă nepotabilă trebuie să se distingă clar de cele folosite pentru apa potabilă;

11. vestiar-filtru care să cuprindă un număr corespunzător de spatii, cu pereti netezi, impermeabili, lavabili, cu pardoseli usor de igienizat si dezinfectat si construite astfel încât să permită drenarea apei, cu spălătoare si toalete igienice. Acestea din urmă nu trebuie să se deschidă direct în spatiile de lucru. Chiuvetele trebuie să fie dotate cu substante pentru igienizare si dezinfectie si cu mijloace igienice pentru uscarea mâinilor. Robinetele nu trebuie să fie actionate manual;

12. un spatiu adecvat, complet echipat pentru utilizare exclusivă de către autoritatea veterinară competentă, în cazul în care volumul de productie necesită prezenta periodică sau permanentă a autoritătii mentionate;

13. un spatiu separat sau un dulap cu cheie pentru stocarea detergentilor, dezinfectantilor si substantelor similare;

14. un spatiu separat sau un dulap cu cheie pentru stocarea materialelor de igienizare si întretinere;

15. facilităti corespunzătoare pentru igienizarea si dezinfectia containerelor folosite pentru transportul laptelui si al produselor pe bază de lapte, lichide sau deshidratate.

Astfel de facilităti nu sunt obligatorii dacă există posibilitatea ca mijloacele de transport să fie igienizate si dezinfectate în locuri speciale, aprobate de autoritatea veterinară competentă.

 

CAPITOLUL II

Conditii generale de igienă pentru unitătile de tratare si unitătile de procesare

 

A. Conditii generale de igienă aplicabile spatiilor, echipamentelor si instrumentelor

1. Echipamentele si instrumentele folosite la manipularea sau obtinerea materiilor prime si produselor, pardoselile, tavanele sau izolatia acoperisurilor, peretii si paravanele trebuie păstrate în stare de igienă, astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare pentru materiile prime si pentru produse.

2. Spatiile în care sunt obtinute si/sau depozitate laptele si produsele pe bază de lapte trebuie prevăzute cu sisteme de protectie care să prevină intrarea oricăror animale sau insecte indezirabile. Rodenticidele, insecticidele, dezinfectantele si orice alte substante cu potential toxic se păstrează în spatii sau în dulapuri speciale cu cheie.

Folosirea lor nu trebuie să prezinte vreun risc de contaminare a materiilor prime sau a produselor.

3. Suprafetele de lucru, instrumentele si echipamentele de lucru se folosesc numai la fabricarea produselor pentru care a fost obtinută autorizarea.

4. Apa potabilă trebuie folosită în toate scopurile. În mod exceptional, apa nepotabilă poate fi folosită pentru echipamentele de răcire, producerea aburului si în caz de incendiu, cu conditia ca reteaua de conducte instalate în scopul utilizării apei nepotabile să nu prezinte nici un risc de contaminare a materiilor prime si a produselor la care se referă norma sanitară veterinară.

5. Dezinfectantele si substantele similare trebuie să fie aprobate pentru utilizare în industria alimentară conform procedurii nationale si folosite astfel încât să nu aibă efecte adverse asupra utilajelor, echipamentului, materiilor prime si produselor la care se referă norma sanitară veterinară. Containerele în care sunt depozitate substantele respective trebuie să fie usor identificabile si să poarte etichete cu instructiuni de folosire. Folosirea dezinfectantelor si a altor substante similare trebuie să fie urmată de spălare si clătire cu apă potabilă.

B. Conditii generale de igienă aplicabile personalului

1. Personalul va fi în permanentă în stare de curătenie absolută. Această cerintă se aplică în special persoanelor care manipulează materii prime neambalate, expuse, si produselor la care se referă prezenta normă sanitară veterinară. În mod special:

a) personalul trebuie să poarte echipament de lucru corespunzător si curat, precum si bonete care să le acopere tot părul;

b) personalul desemnat să manipuleze si să prepare materiile prime si produsele la care se referă norma sanitară veterinară trebuie să îsi spele mâinile cel putin de fiecare dată când este reluat lucrul si/sau când s-a produs o contaminare. Rănile de pe piele trebuie să fie acoperite cu un material impermeabil;

c) se interzice fumatul, scuipatul, mâncatul sau băutul în spatiile în care materiile prime si produsele la care se referă prezenta normă sanitară veterinară sunt prelucrate sau depozitate.

2. Conducătorul unitătii va lua toate măsurile necesare pentru a preveni manipularea materiilor prime si produselor la care se referă prezenta normă sanitară veterinară de către persoanele care pot contamina aceste produse, până când nu este evident că pot face acest lucru fără nici un risc. În momentul angajării orice persoană care va manipula materii prime si produsele la care se referă norma sanitară veterinară va dovedi printr-un act medical că nu prezintă impedimente medicale pentru “lucrul cu lapte si produse pe bază de lapte”. Supravegherea medicală a personalului este reglementată de legislatia natională în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Cerinte speciale pentru aprobarea centrelor de colectare

 

Pe lângă cerintele generale stabilite la cap. I, centrele de colectare trebuie să dispună cel putin de:

1. echipamente de răcire sau mijloace corespunzătoare pentru răcirea laptelui si, dacă laptele este depozitat în centrul de colectare, o instalatie de depozitare la rece;

2. instalatie de centrifugare si orice alte aparate necesare purificării fizice a laptelui, dacă laptele este purificat la centrul de colectare.

 

CAPITOLUL IV

Cerinte speciale pentru aprobarea centrelor de standardizare

 

Pe lângă cerintele generale stabilite la cap. I, centrele de standardizare trebuie să aibă cel putin:

1. containere pentru depozitare la rece a laptelui crud, echipamente pentru standardizare si containere pentru depozitarea laptelui standardizat;

2. instalatie de centrifugare sau orice alte aparate pentru purificarea fizică a laptelui.

 

CAPITOLUL V

Cerinte speciale pentru aprobarea unitătilor de tratare si a unitătilor de procesare a laptelui

 

Pe lângă cerintele generale stabilite la cap. I, unitătile de tratare si unitătile de procesare a laptelui trebuie să aibă cel putin:

1. echipamente pentru umplerea mecanică si sigilarea automată, după umplere, a containerelor destinate ambalării laptelui tratat termic de consum si a produselor pe bază de lapte în stare lichidă, în măsura în care astfel de operatii sunt efectuate în unitate. Această cerintă nu se aplică putineielor, bidoanelor si containerelor cu capacitatea mai mare de 4 litri. În cazul productiei limitate de lapte tratat termic de consum, autoritatea veterinară competentă poate autoriza metode alternative pentru folosirea de mijloace de umplere si sigilare care nu sunt automate, cu conditia ca astfel de metode să asigure igiena produsului finit;

2. echipamente pentru răcirea si depozitarea la rece a laptelui tratat termic, a produselor pe bază de lapte în formă lichidă si a laptelui crud, în măsura în care astfel de operatii se efectuează în unitate. Spatiile de depozitare la rece trebuie să fie echipate cu aparate de măsurare si înregistrare a temperaturii, corect calibrate si verificate;

3. a) un spatiu special pentru depozitarea containerelor si/sau a materiilor prime destinate fabricării containerelor, în cazul ambalării în containere de unică folosintă;

b) un spatiu special pentru depozitarea containerelor si a echipamentelor destinate igienizării mecanice, spălării si dezinfectării lor, în cazul ambalării în containere reutilizabile;

4. containere pentru depozitarea laptelui crud, echipamente de standardizare si containere pentru depozitarea laptelui standardizat;

5. dacă este cazul, instalatii de centrifugare sau orice alte mijloace pentru purificarea fizică a laptelui;

6. a) în cazul unitătilor de tratare, echipamente pentru tratare termică, autorizate de autoritatea veterinară competentă si prevăzute cu;

1. control automat al temperaturii;

2. termometru de înregistrare;

3. dispozitiv automat de sigurantă care previne tratarea termică insuficientă;

4. sistem adecvat de sigurantă care să prevină amestecul laptelui tratat termic cu laptele incomplet tratat termic;

5. dispozitiv automat de înregistrare pentru siguranta sistemului sau un sistem de monitorizare a eficacitătii sistemului. Atunci când autorizează unitătile, autoritătile veterinare competente pot autoriza diferite echipamente cu garantii de performantă echivalentă si asigurări echivalente cu privire la conditiile de igienă;

b) în cazul unitătilor de procesare, în măsura în care

astfel de operatii sunt efectuate în aceste unităti, echipamente si metode utilizate pentru încălzire, termizare sau tratare termică, ce respectă conditiile de igienă;

7. echipamente pentru răcirea, ambalarea si depozitarea produselor pe bază de lapte congelat, în măsura în care astfel de operatii sunt efectuate în unitate;

8. echipamente de uscare si ambalare a produselor pe bază de lapte sub formă deshidratată, în măsura în care astfel de operatii sunt efectuate în unitate.

 

CAPITOLUL VI

Cerinte de igienă cu privire la spatiile destinate echipamentelor si personalului din unitătile de tratare si unitătile de procesare a laptelui

 

Pe lângă cerintele generale stabilite la cap. II, unitătile de tratare sau de procesare a laptelui trebuie să respecte următoarele cerinte:

1. în unitătile de tratare sau de procesare a laptelui este interzisă contaminarea încrucisată între operatiuni prin echipamente, ventilatie sau personal. Atunci când este necesar si pe baza analizei de risc la care se referă art. 14 din norma sanitară veterinară, spatiile destinate procesului de productie vor fi separate în zone umede si zone uscate, fiecare respectând conditiile proprii de functionare;

2. după fiecare transport containerele si rezervoarele folosite pentru transportul laptelui crud către centrul de colectare sau de standardizare a laptelui ori către unitatea de tratare sau procesare a acestuia trebuie să fie igienizate si dezinfectate imediat înaintea refolosirii;

3. echipamentele, containerele si instalatiile care vin în contact pe durata productiei cu lapte sau cu produse pe bază de lapte sau cu alte materii prime perisabile trebuie să fie igienizate si dezinfectate în conformitate cu frecventa si procedurile la care se referă art. 14 alin. (1) din norma sanitară veterinară;

4. spatiile destinate tratării laptelui trebuie să fie igienizate conform frecventei si procedurilor la care se referă art. 14 alin. (1) din norma sanitară veterinară;

5. pentru igienizarea altor echipamente, containere si instalatii care vin în contact cu produsele pe bază de lapte, stabile din punct de vedere microbiologic, si a spatiilor în care sunt depozitate astfel de produse operatorul sau conducătorul unitătii va întocmi un program de igienizare pe baza analizei de risc la care se referă art. 14 din norma sanitară veterinară. Acest program trebuie să corespundă conditiilor la care se referă pct. 1 si să asigure eliminarea oricăror riscuri posibile.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Cerintele pentru fabricarea laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte

 

A. Cerintele pentru producerea laptelui de băut tratat termic

1. Laptele tratat termic pentru consum uman trebuie să fie obtinut din lapte crud care corespunde standardelor stabilite la cap. IV din anexa nr. 1.

2. a) După receptionarea de către o unitate de tratare, dacă nu este tratat termic în decurs de 4 ore de la receptie, laptele crud trebuie răcit la o temperatură care nu depăseste temperatura de +6șC si mentinut la această temperatură până la tratarea termică.

b) Dacă laptele crud de vacă nu este supus tratamentului termic în decursul a 36 ore de la recetionare, se va efectua un nou test al acestui lapte înainte de tratare.

Dacă se determină, prin metode directe sau indirecte, că N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC din lapte depăseste 300.000/ml, laptele respectiv nu va fi folosit pentru producerea laptelui de băut tratat termic.

3. a) Producerea laptelui de băut tratat termic va include toate măsurile necesare, în special verificări prin prelevări de probe aleatorii, în vederea determinării:

1. N.T.G. pentru a se asigura că:

a) laptele crud, dacă nu este tratat în decursul a 36 ore de la receptie, să nu depăsească, imediat înaintea tratării termice, un număr N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC de 300.000/ml, în cazul laptelui de vacă;

b) laptele care a fost supus unei pasteurizări anterioare are, imediat înaintea celui de-al doilea tratament termic, un N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC ce nu depăseste 100.000/ml;

2. prezentei apei în exces în lapte.

b) Laptele de băut tratat termic va fi supus controalelor periodice pentru a se determina prezenta apei în exces, prin verificarea punctului de înghet. În acest scop trebuie stabilit un sistem de control sub supravegherea autoritătii veterinare competente. Când este detectată apa în exces, autoritatea veterinară competentă va lua măsurile corespunzătoare.

c) La stabilirea sistemului de control autoritatea veterinară competentă va tine seama de:

1. rezultatele controalelor laptelui crud la care se referă cap. III lit. D pct. 1 din anexa nr. 1 si, în special, media si variatiile valorilor determinate;

2. efectul depozitării si procesării laptelui asupra punctului de înghet al acestuia în conditiile bunei practici de fabricare (Good Manufacturing Practices - GMP).

d) Autoritatea veterinară centrală trebuie să comunice factorilor interesati toate detaliile sistemului de control care se aplică, precum si justificarea acestuia.

e) Laptele de băut tratat termic poate fi supus oricărui test care oferă indicatii asupra conditiilor microbiologice ale laptelui înainte de tratamentul termic. Regulile pentru aplicarea unor astfel de teste si criteriile ce trebuie îndeplinite în această privintă se stabilesc de către autoritatea veterinară centrală.

4. a) Laptele pasteurizat trebuie:

1. să fie obtinut prin mijloace care includ un tratament termic la temperatură înaltă de scurtă durată, cel putin 71,7șC pentru 15 secunde, sau orice altă combinatie echivalentă ori printr-un proces de pasteurizare care foloseste o combinate timp-temperatură diferită pentru a obtine un efect echivalent;

2. să indice o reactie negativă la testul fosfatazei si o reactie pozitivă la testul peroxidazei. Totusi este autorizată producerea de lapte pasteurizat care indică o reactie negativă la testul peroxidazei cu conditia ca laptele să poarte inscriptia “pasteurizat la înaltă temperatură”;

3. să fie răcit la o temperatură care nu depăseste +6șC imediat după pasteurizare;

b) Laptele UHT trebuie:

1. să fie obtinut prin tratarea laptelui crud la un flux continuu de căldură prin aplicarea unui tratament termic la temperatură înaltă pentru scurt timp (nu mai mică de +135șC pentru cel putin o secundă), cu scopul final de a distruge toate microorganismele si sporii lor, folosind recipiente aseptice, opace sau containere opace în urma ambalării, dar astfel încât modificările chimice, fizice si organoleptice să fie minime;

2. să fie depozitat astfel încât, la prelevarea de probe aleatorii pentru verificări, să nu apară deteriorări ale produsului sau recipientelor după ce a fost supus la o temperatură de 30șC timp de 15 zile într-un container închis.

Dacă este necesar se pot efectua astfel de teste prin mentinerea laptelui la temperatura de +55șC timp de 7 zile într-un container închis;

3. atunci când procesul de tratare a laptelui la “temperatură foarte înalt㔠este realizat prin contactul direct al laptelui cu aburul, acesta trebuie să fie obtinut din apă potabilă care nu transferă materii sau substante străine laptelui si nu induce efecte adverse. Mai mult, folosirea acestui proces nu trebuie să aibă ca rezultat o schimbare a continutului de apă din laptele tratat.

c) Laptele sterilizat trebuie:

1. să fie obtinut prin încălzire si sterilizare în ambalaje ermetic închise sau în containere, cu conditia ca ermetizarea acestora să rămână intactă;

2. în cazul prelevării de probe aleatorii să nu apară deteriorări ale produsului după ce a fost mentinut la o temperatură de +30șC timp de 15 zile într-un container închis. Dacă este necesar se pot efectua astfel de teste prin mentinerea laptelui la temperatura de +55șC timp de 7 zile într-un container închis.

d) Laptele pasteurizat care a fost supus unei pasteurizări la temperatură înaltă, laptele UHT si laptele sterilizat pot fi produse din laptele crud care a fost supus termizării sau unui tratament termic initial într-o altă unitate. În acest caz combinatia timp-temperatură stabilită trebuie să fie mai scăzută sau echivalentă pasteurizării, iar laptele trebuie să indice o reactie pozitivă la testul peroxidazei, efectuat înainte de-al doilea tratament termic. Această practică trebuie să fie notificată autoritătii veterinare competente. Mentionarea primului tratament trebuie să fie făcută pe documentul prevăzut la art. 5 din norma sanitară veterinară. Laptele pasteurizat poate fi produs în aceleasi conditii din lapte crud care a fost supus numai termizării initiale.

e) Procesele de încălzire, temperaturile si durata încălzirii în vederea pasteurizării, laptele UHT si sterilizat, tipurile de echipamente de tratare termică a laptelui, valvele de scurgere si tipurile dispozitivelor de control si înregistrare a temperaturii vor fi aprobate de către autoritatea veterinară centrală în conformitate cu standardele internationale.

f) Înregistrările obtinute în timpul procesului de tratare termică a laptelui se datează si se păstrează timp de 2 ani, astfel încât să poată fi prezentate la solicitarea autoritătilor desemnate pentru verificarea unitătii. În cazul produselor perisabile microbiologic perioada de păstrare a înregistrărilor poate fi redusă la perioada de două luni după perioada minimă de valabilitate.

5. Laptele de băut tratat termic trebuie:

a) să corespundă criteriilor microbiologice stabilite la cap. II;

b) să nu contină substante farmacologic active peste limitele maxime admise în Norma sanitară veterinară care stabileste procedura natională pentru stabilirea limitelor reziduale maxime ale produselor medicamentoase veterinare în alimentele de origine animală, iar cantitatea totală a reziduurilor de antibiotice nu trebuie să depăsească o valoare fixată conform procedurii stabilite în norma sanitară veterinară mentionată.

B. Cerinte pentru laptele destinat fabricării produselor

lactate

1. a) În cazul produselor fabricate din lapte operatorul sau conducătorul unitătii de procesare trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că acesta este tratat termic sau folosit crud:

1. cât mai repede posibil după receptie, dacă nu a fost răcit;

2. în cel mult 36 de ore de la receptie, dacă laptele este păstrat la o temperatură ce nu depăseste +6șC;

3. în cel mult 48 de ore de la receptie, dacă laptele este păstrat la o temperatură ce nu depăseste +4șC;

4. în cel mult 72 de ore în cazul laptelui de bivolită, oaie si capră.

b) Din motive tehnologice care privesc obtinerea anumitor produse pe bază de lapte autoritătile veterinare competente pot autoriza ca timpii si temperaturile la care se referă lit. a) să fie modificate, cu informarea factorilor interesati asupra acestor derogări si asupra motivelor tehnice ale acestora.

2. Laptele tratat termic, destinat fabricării produselor pe bază de lapte, trebuie să fie obtinut din lapte crud care respectă standardele stabilite la cap. IV din anexa nr. 1.

3. Laptele tratat termic trebuie să corespundă următoarelor cerinte:

a) laptele termizat trebuie:

1. în cazul laptelui de vacă, să fie obtinut din lapte crud cu N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC imediat înainte de termizare, care nu depăseste 300.000/ml, dacă laptele respectiv nu este tratat termic într-o perioadă de 36 de ore de la receptia lui în unitate;

2. să fie obtinut printr-un tratament astfel cum este definit în art. 2 lit. f) din norma sanitară veterinară;

3. dacă este folosit pentru producerea laptelui pasteurizat, a laptelui UHT sau a laptelui sterilizat, să corespundă următoarelor standarde înainte de tratare: N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC Č 100.000/ml.

b) laptele pasteurizat trebuie:

1. să fie obtinut prin mijloace de tratare termică ce implică o temperatură înaltă pentru un timp scurt, cel putin 71,7șC pentru 15 secunde sau alte combinatii echivalente, ori printr-un proces de pasteurizare folosind combinatii de timp si temperatură diferite pentru a obtine un efect echivalent;

2. să indice o reactie negativă la testul fosfatazei si o reactie pozitivă la testul peroxidazei. Producerea laptelui pasteurizat care indică o reactie negativă la testul peroxidazei este autorizată, cu conditia ca laptele să poarte inscriptia “pasteurizat la temperatură înaltă”;

c) laptele UHT trebuie să fie obtinut prin tratamentul termic al laptelui crud la un flux continuu de căldură ce implică aplicarea unei temperaturi înalte pentru un timp scurt, nu mai putin de +135șC pentru cel putin o secundă, scopul final al acestui tratament fiind distrugerea oricăror microorganisme si a sporilor lor, cu modificări minime chimice, fizice si organoleptice ale laptelui.

 

CAPITOLUL II

Criterii microbiologice pentru produse pe bază de lapte si lapte de băut

 

A. Criterii microbiologice pentru anumite produse pe bază de lapte la livrarea din unitatea de procesare

1. Criterii obligatorii - Microorganisme patogene

 

Tipul microorganismului

Produsul

Standardul

(ml,g)a)

Listeria monocytogens

Brânzeturi, altele decât brânza tare

Absent la 25 gc)

 

Salmonella spp.

- alte produseb)

n = 5, c = 0

Absent la 1 g

 

- toate produsele, cu exceptia laptelui praf

Absent la 1 g

 

- lapte praf

m = 5, c = 0

Absent la 1 g

n = 10, c = 0

 

a) Unde:

n = numărul probelor care formează esantionul (proba medie) analizată;

m = valoarea prag pentru un număr de bacterii; rezultatul este considerat satisfăcător dacă numărul bacteriilor în toate probele nu depăseste valoarea “m”;

M = valoarea maximă a numărului de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfăcător dacă numărul bacteriilor în una sau mai multe probe are valoarea “M” sau mai mare;

c = numărul probelor în care numărul bacteriilor poate fi cuprins între valorile “m” si “M”, esantionul (proba medie) fiind considerat acceptabil dacă numărul de bacterii al celorlalte probe are valoarea “m” sau mai mică.

b) Testarea nu este obligatorie pentru laptele sterilizat si produsele pe bază de lapte, dacă tratamentul termic a fost aplicat după preambalare sau ambalare.

c) Esantionul de 25 g constă în 5 probe a câte 5 g luate din părti diferite ale aceluiasi produs.

1.1. Suplimentar, microorganismele patogene si toxinele acestora nu trebuie să fie prezente în cantităti care să afecteze sănătatea publică.

1.2. Dacă valorile din standardele mentionate sunt depăsite, produsele se exclud de la consumul uman si se retrag de la comercializare conform art. 14 alin. (1) lit. e) si f) din norma sanitară veterinară.

1.3. Programul prelevării probelor va fi stabilit în functie de natura produselor si de analiza de risc.

2. Criterii analitice - organisme care indică igiena deficitară

 

Tipul microorganismului

Produsul

Standardul

(ml,g)

Staphylococcus aureus

Brânză obtinută din lapte crud si lapte termizat

m = 1.000

M = 10.000

n = 5

c = 2

 

Brânză moale (preparată din lapte tratat termic)

m = 100

M = 1.000

n = 5

c = 2

 

Brânză proaspătă

Lapte praf

Produse pe bază de lapte, congelate (inclusiv înghetată)

m = 10

M = 100

n = 5

c = 2

Escherichia coli

Brânză preparată din crud si din lapte termizat lapte

m = 10.000

M = 100.000

n = 5

c = 2

 

Brânză moale (preparată din lapte tratat termic)

m = 100

M = 100

n = 5

c = 2

 

2.1. În toate cazurile în care valorile acestor standarde sunt depăsite va fi verificată implementarea metodelor de monitorizare a punctelor critice aplicate în unitatea de procesare, conform art. 14 din norma sanitară veterinară. Autoritatea veterinară competentă va fi informată despre măsurile corective incluse în sistemul de monitorizare a productiei, pentru prevenirea repetării situatiilor de neconformitate.

2.2. Suplimentar, în cazul sortimentelor de brânză din lapte proaspăt si din lapte termizat si al sortimentelor de brânză moale, ori de câte ori este depăsită valoarea M, se efectuează analize pentru depistarea si tipizarea tulpinilor de S.aureus sau E.coli enterotoxigene, considerate prezumtiv patogene si, de asemenea, dacă este necesar, se depistează posibila prezentă a toxinelor stafilococice în astfel de produse prin utilizarea unor metode ce vor fi stabilite conform procedurii elaborate de autoritatea veterinară centrală. Dacă tulpinile mentionate sunt identificate si/sau se găsesc enterotoxine stafilococice, toate loturile sau sarjele implicate vor fi retrase de la comercializare. În acest caz autoritatea veterinară competentă va fi informată despre analizele efectuate si rezultatele acestora, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din norma sanitară veterinară, precum si despre actiunile întreprinse pentru retragerea loturilor sau sarjelor suspecte si măsurile corective introduse în sistemul de monitorizare a productiei.

3. Organisme indicator - linii directoare

 

Tipul microorganismului

Produsul

Standardul

(ml,g)

Bacterii coliforme la temperatura de 30șC

Produse lichide pe bază de lapte

m = 0

M = 5

n = 5

c = 2

 

Unt obtinut din lapte pasteurizat sau smântână

m = 0

M = 10

n = 5

c = 2

 

Brânză moale (obtinută din lapte tratat termic)

m = 10.000

M = 100.000

n = 5

c = 2

 

Produse pe bază de lapte praf

m = 0

M = 10

n = 5

c = 2

 

Produse pe bază de lapte, congelate(inclusiv înghetată)

m = 10

M = 100

n = 5

c = 2

 

Produse lichide nefermentate, pe bază de lapte tratat termica)

m = 50.000

M = 100.000

n = 5

c = 2

Număr total de germeni

Produse pe bază de lapte, congelate lusiv înghetata)b)

m = 100.000

(incM = 500.000

n = 5

c = 2

 

a) După incubatia la 6șC pentru 5 zile (număr total de germeni pe placă la temperatura de 21șC).

b) Număr de germeni pe placă la temperatura de 30șC.

Aceste linii directoare trebuie să ajute producătorii pentru a asigura organizarea corespunzătoare în vederea implementării sistemului si procedurilor de autocontrol în unitatea de procesare.

4. Suplimentar, produsele pe bază de lapte sub formă lichidă sau de gel care au fost supuse tratamentului UHT sau sterilizării si care sunt destinate conservării la temperatura camerei, după incubare la temperatura de 30șC timp de 15 zile, trebuie să respecte următoarele standarde:

a) N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC (per 0,1 ml) 10;

b) caracteristici organoleptice: normale.

B. Criterii microbiologice pentru laptele de băut

1. Laptele crud de vacă pentru băut trebuie să corespundă după ambalare următoarelor standarde:

a) N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC (per ml) Č 50.000a);

b) 1. Staphylococcus aureus (per ml): m = 100, M = 500, n = 5, c = 2;


 a) Media geometrică pe o perioadă de două luni, cu cel putin două probe lunar, unde:

n = numărul probelor care formează esantionul (proba medie) analizată;

m = valoarea prag pentru un număr de bacterii; rezultatul este considerat satisfăcător dacă numărul bacteriilor în toate probele nu depăseste valoarea “m”;

M = valoarea maximă a numărului de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfăcător dacă numărul bacteriilor în una sau mai multe probe este egal cu “M” sau mai mare;

c = numărul probelor în care numărul bacteriilor poate fi cuprins între valorile “m” si “M”, esantionul (proba medie) fiind considerat acceptabil dacă numărul de bacterii al celorlalte probe este egal cu “m” sau mai mic.

 

2. Salmonella: absentă la 25 g; n = 5, c = 0.

c) Suplimentar, microorganismele patogene si toxinele acestora nu trebuie să fie prezente în cantităti care să afecteze sănătatea consumatorilor.

2. În cazul verificărilor efectuate în unitătile de tratare, prin prelevări de probe aleatorii, laptele pasteurizat trebuie să corespundă următoarelor standarde microbiologice1):

- microorganisme patogene: absente la 25 g n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

- bacterii coliforme (per ml): n = 5, c = 1, m = 0, M = 5 după incubatia la temperatura de 6șC pentru 5 zile;

- N.T.G. pe placă la temperatura de 21șC (per ml): n = 5, c = 1, m = 5 x 104, M = 5 x 105.

3. În cazul verificărilor efectuate în unitătile de tratare, prin prelevări aleatorii, laptele sterilizat si laptele UHT, după incubare la temperatura de 30șC timp de 15 zile, trebuie să corespundă următoarelor standarde:

a) N.T.G. pe placă la temperatura de 30șC: Č 10 (per 0,1 ml);

b) caracteristici organoleptice: normale;

c) substante farmacologic active: să nu depăsească limitele maxime admise stabilite în Norma sanitară veterinară ce stabileste o procedură natională pentru stabilirea limitelor reziduale maxime ale produselor medicamentoase veterinare în alimentele de origine animală;

d) suma totală a reziduurilor tuturor substantelor nu trebuie să depăsească valoarea fixată în Norma sanitară veterinară ce stabileste o procedură natională pentru stabilirea limitelor reziduale maxime ale produselor medicamentoase veterinare în alimentele de origine animală.

4. Când valoarea maximă a standardelor si criteriile obligatorii sunt depăsite si când investigatiile ulterioare indică un pericol potential pentru sănătatea publică, autoritatea veterinară competentă va adopta măsurile corespunzătoare.

C. Când se consideră necesar, conform procedurii elaborate de către autoritatea veterinară centrală, pot fi stabilite reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor acestui capitol si în special:

a) criterii privind laptele de băut si produsele pe bază de lapte, altele decât cele prevăzute la lit. A si B;

b) criterii microbiologice aplicabile în conditiile autocontrolului efectuat de operatorul sau conducătorul unitătii.

 

CAPITOLUL III

Preambalarea si ambalarea

 

1. Preambalarea si ambalarea trebuie să fie efectuate în conditii de igienă, în spatii special destinate acestui scop.

2. Fără a aduce atingere legislatiei nationale în vigoare, preambalarea si ambalarea trebuie să satisfacă regulile de igienă, iar materialele folosite să fie suficient de rezistente pentru a proteja efectiv produsele la care se referă prezenta normă sanitară veterinară.

3. a) Îmbutelierea, umplerea containerelor cu lapte tratat termic si produse lichide pe bază de lapte, sigilarea containerelor si ambalarea trebuie să fie efectuate mecanic.

b) În cazul unei productii limitate autoritătile competente pot autoriza metode de sigilare care nu sunt automate, cu conditia ca aceste metode să asigure aceleasi garantii referitoare la igienă.

4. a) Materialele folosite la preambalare si ambalare nu pot fi refolosite pentru produsele la care se referă norma sanitară veterinară, cu exceptia anumitor tipuri de containere refolosibile numai după igienizarea si dezinfectarea lor.

b) Sigilarea trebuie să fie efectuată în unitatea în care a fost aplicat ultimul tratament termic al laptelui de băut si/sau al produselor lichide pe bază de lapte, imediat după umplerea containerelor, prin intermediul dispozitivelor de sigilare care asigură caracteristicile produsului împotriva oricăror actiuni din exterior.

c) Sistemul de sigilare trebuie să fie conceput astfel încât la deteriorarea recipientului sau containerului să fie usor evidentiată.

5. a) În vederea controlului operatorul sau conducătorul unitătii trebuie să asigure, în plus fată de informatiile stabilite în cap. IV, că următoarele informatii sunt trecute, vizibil si lizibil, pe ambalajul laptelui tratat termic si al produselor lichide pe bază de lapte:

1. tipul tratamentului termic la care a fost supus laptele;

2. o indicatie, codificată sau nu, a datei ultimului tratament termic la care a fost supus produsul în cauză;

3. în cazul laptelui pasteurizat, temperatura la care trebuie păstrat si depozitat produsul.

b) Aceste detalii nu sunt strict necesare pe recipientele din sticlă refolosibile.

6. Prin derogare de la pct. 1, obtinerea produsului finit si operatiunile de preambalare si ambalare se pot desfăsura în acelasi spatiu, dacă ambalarea si împachetarea se efectuează conform pct. 2 si se îndeplinesc următoarele conditii:

a) spatiu suficient de larg si echipat astfel încât să se asigure igiena tuturor operatiilor efectuate;

b) materialele folosite la preambalare si ambalare trebuie să fie aduse la unitatea de tratare sau procesare într-un container protector, în care au fost dispuse imediat după fabricare, care să le protejeze de orice deteriorare sau contaminare pe toată durata transportului de la unitatea producătoare la unitatea de obtinere a produsului pe bază de lapte si să fie păstrate în conditii igienice, într-un spatiu special destinat acestui scop;

c) spatiile pentru păstrarea si depozitarea materialelor folosite la preambalare si ambalare trebuie să fie igienice, fără praf si paraziti, si separate de spatiile care contin substante ce ar putea contamina produsele. Materialele folosite la preambalare si ambalare nu vor fi depozitate direct pe podea;

d) materialele folosite la preambalare si ambalare trebuie să fie asamblate în conditii igienice înainte de a fi aduse în acest spatiu comun. O derogare de la această conditie poate fi acordată în cazul asamblării automate a ambalajelor, cu conditia să nu existe riscuri de contaminare a produselor finite;

e) materialele folosite la preambalare si ambalare trebuie să fie aduse în spatiul respectiv în conditii igienice si folosite imediat. Acestea nu pot fi manipulate de personalul care manipulează produsele neambalate;

f) imediat după preambalare si/sau ambalare produsele trebuie să fie plasate în spatii de depozitare special destinate acestui scop.


1) Media geometrică într-o perioadă de două luni cu cel putin două prelevări pe lună, unde:

n = numărul probelor care formează esantionul (proba medie) analizat;

m = valoarea-prag pentru un număr de bacterii; rezultatul este considerat satisfăcător dacă numărul bacteriilor în toate probele nu depăseste valoarea “m”;

M = valoarea maximă a numărului de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfăcător dacă numărul bacteriilor în una sau mai multe probe este egal cu “M” sau mai mare;

c = numărul probelor în care numărul bacteriilor poate fi cuprins între valorile “m” si “M”, esantionul (proba medie) fiind considerat acceptabil dacă numărul de bacterii al celorlalte probe este egal cu “m” sau mai mic.

 

CAPITOLUL IV

Conditii ce reglementează marcarea de sănătate si etichetarea

 

A. Conditii ce guvernează marcarea de sănătate

1. a) Produsele la care se referă prezenta normă sanitară veterinară trebuie să poarte o marcă de sănătate. Marcarea trebuie să fie efectuată într-un loc usor vizibil pe durata obtinerii sau imediat după obtinerea produsului în unitate. Marcarea trebuie să fie lizibilă, realizată cu caractere usor de distins si să nu poată fi stearsă. Marca de sănătate poate fi aplicată direct pe produs sau pe ambalaj, dacă produsul este ambalat individual, sau pe o etichetă fixată pe acest ambalaj.

b) În cazul în care produsele de volum mic sunt ambalate individual si apoi introduse într-un ambalaj colectiv sau în cazul în care bucăti portionate din produs, ambalate individual, sunt livrate către consumatorul final, este suficient ca marca de sănătate să fie aplicată numai pe ambalajul colectiv.

2. În cazul în care produsele marcate conform lit. A pct. 1 sunt introduse într-un ambalaj mare, marca de sănătate trebuie aplicată, de asemenea, pe ambalaj.

3. a) Marca de sănătate trebuie să fie de formă ovală si să aibă înscrise următoarele specificatii:

1. a) în partea superioară: litera sau literele initiale ale tării de origine, cu majuscule, urmate de numărul de autorizare al unitătii;

b) în partea inferioară: “Inspectia guvernamentală”;

sau

2. a) în partea superioară: numele tării de origine, cu majuscule;

b) în centru: numărul de autorizare al unitătii;

c) în partea inferioară: “Inspectia guvernamentală”;

sau

3. a) în partea superioară: numele sau litera ori literele initiale ale tării de origine, cu majuscule;

b) în centru: o referintă despre numărul de autorizare al unitătii;

c) în partea inferioară: “Inspectia guvernamentală”.

b) În cazul recipientelor din sticlă, al ambalajelor si containerelor refolosibile, marca de sănătate poate indica numai initialele tării de origine si numărul de autorizare al unitătii.

c) Marca de sănătate poate fi aplicată pe produs, pe ambalaj sau pe ambalajul colectiv printr-o stampilă sau marcă sau poate fi imprimată ori aplicată pe o etichetă.

d) Marca de sănătate poate, de asemenea, consta într-o fâsie din material rezistent care corespunde cerintelor de igienă si care are înscrise informatiile specificate la pct. 3 lit. a).

4. Informatiile cuprinse în marca de sănătate trebuie să fie înscrise si pe documentul însotitor prevăzut la art. 5 alin. (8) si la art. 7 lit. A alin. (9) din norma sanitară veterinară.

B. Conditii ce reglementează etichetarea

Fără a aduce atingere prevederilor legislatiei în vigoare privind etichetarea produselor, în scopul inspectiei si controlului, eticheta trebuie să fie clară si să cuprindă:

1. cuvintele “lapte crud” - pentru laptele crud destinat consumului uman;

2. cuvintele “fabricat din lapte crud” - pentru produsele pe bază de lapte obtinute din lapte crud, al căror proces de obtinere nu include tratamente termice, inclusiv termizarea;

3. tipul ultimului tratament termic aplicat în procesul de obtinere pentru alte produse pe bază de lapte;

4. data valabilitătii minime sau termenul de utilizare pentru produse pe bază de lapte în care se pot dezvolta microorganisme.

 

CAPITOLUL V

Conditii pentru depozitare si transport

 

1. Pentru asigurarea valabilitătii produselor la care se referă norma sanitară veterinară, care nu pot fi depozitate la temperatura mediului ambiant, acestea se depozitează la temperaturile stabilite de către producător si specificate pe eticheta produsului. Laptele pasteurizat poate fi depozitat până la livrarea din unitatea de obtinere si pe durata transportului la o temperatură maximă de +6șC. În cazul în care depozitarea se face în conditii de frig, temperaturile de depozitare trebuie să fie înregistrate, iar răcirea trebuie realizată astfel încât produsele să atingă cât mai repede posibil temperatura necesară.

2. Tancurile, putineiele sau alte containere folosite la transportul laptelui pasteurizat trebuie să respecte toate conditiile de igienă si, în special, următoarele:

a) suprafetele lor interioare si oricare altă parte ce poate veni în contact cu laptele trebuie să fie confectionate din material neted, usor de curătat, igienizat si dezinfectat, necorodabil si care nu transferă laptelui substante care să pericliteze sănătatea publică sau să confere acestuia caracteristici organoleptice anormale;

b) să fie proiectate astfel încât scurgerea laptelui să fie completă. Dacă sunt prevăzute cu robinete, acestea trebuie să fie usor de demontat, curătat, igienizat si dezinfectat;

c) să fie curătate, igienizate si dezinfectate imediat după fiecare folosire si, dacă este necesar, înainte de reutilizare. Igienizarea si dezinfectarea trebuie să fie efectuate în conformitate cu conditiile stabilite la cap. VI pct. 2 si 3 al anexei nr. 2;

d) să fie ermetic închise si sigilate, înainte si pe toată durata transportului, cu un dispozitiv etans de sigilare.

3. Mijloacele de transport, recipientele si containerele folosite la transportul laptelui pasteurizat trebuie să fie proiectate si echipate astfel încât temperatura necesară să fie mentinută pe toată perioada transportului.

4. Mijloacele de transport folosite la transportul laptelui de băut tratat termic si al laptelui în containere mici sau în putineie trebuie să fie bine întretinute si să respecte conditiile de igienă. Acestea nu pot fi folosite la transportul altor produse care ar putea produce modificarea si deteriorarea caracteristicilor normale ale laptelui. Suprafetele lor interioare trebuie să fie netede si usor de curătat, igienizat si dezinfectat. Interiorul vehiculelor destinate transportului laptelui tratat termic trebuie să respecte toate regulile de igienă. Vehiculele destinate transportului laptelui tratat termic în containere mici sau putineie trebuie să fie proiectate astfel încât să protejeze adecvat produsul împotriva oricăror contaminări si actiuni exterioare si nu pot fi folosite pentru transportul animalelor.

5. Pentru asigurarea cerintelor de igienă ale acestui capitol autoritatea veterinară competentă verifică periodic mijloacele de transport si conditiile de încărcare-descărcare.

6. Produsele la care se referă prezenta normă sanitară veterinară se descarcă astfel încât să fie protejate de orice posibilă contaminare sau actiune exterioară.

7. Pe durata transportului temperatura laptelui pasteurizat transportat în rezervoare sau ambalat în containere mici si în putineie nu trebuie să depăsească temperatura de +6șC. Autoritătile veterinare competente pot acorda derogări de la această cerintă pentru livrările “la us㔠si pot autoriza o tolerantă de +2șC pe durata transportului la unitătile de desfacere cu amănuntul.

8. Conform procedurii stabilite de către autoritatea veterinară centrală pot fi elaborate conditii suplimentare pentru depozitarea si transportul laptelui si produselor specifice pe bază de lapte.

 

CAPITOLUL VI

Controale privind sănătatea si supravegherea productiei

 

1. Unitătile mentionate în norma sanitară veterinară sunt supuse supravegherii de către autoritatea veterinară competentă care trebuie să se asigure că cerintele normei sanitare veterinare sunt respectate si în special:

a) să verifice:

1. igiena spatiilor, a echipamentelor si a personalului;

2. eficacitatea autocontrolului efectuat de către unitate, conform art. 14 din norma sanitară veterinară, si, în special, examinarea rezultatelor si modalitatea de prelevare a probelor pentru analizele de laborator;

3. conditiile microbiologice si igienice ale laptelui si produselor pe bază de lapte;

4. eficienta tratamentelor termice aplicate laptelui de băut tratat termic si produselor pe bază de lapte;

5. sigilarea ermetică a recipientelor si containerelor, prin prelevări de probe aleatorii;

6. marca de sănătate corespunzătoare aplicată laptelui si produselor pe bază de lapte;

7. conditiile de depozitare si transport;

b) să preleveze orice probe pentru testări de laborator ori de câte ori este necesar;

c) să întreprindă orice control necesar pentru asigurarea respectării prevederilor normei sanitare veterinare.

2. Autoritatea veterinară competentă are acces liber, în orice moment, în toate spatiile unitătilor la care face referire norma sanitară veterinară, pentru verificarea respectării prevederilor acesteia.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Laboratorul national de referintă

 

Laboratorul national de referintă pentru analiza si testarea laptelui si a produselor pe bază de lapte este Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară - Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităti si obiective ale laboratorului national de referintă

 

1. Laboratorul national de referintă pentru analiza si testarea laptelui si a produselor pe bază de lapte, are următoarele responsabilităti:

a) furnizarea către alte laboratoare a detaliilor privind metodele analitice si testarea comparativă;

b) coordonarea aplicării, prin reteaua laboratoarelor teritoriale, a metodelor mentionate la lit. a), în special prin organizarea de testări comparative;

c) coordonarea cercetării în cadrul metodelor analitice noi si informarea altor laboratoare despre progresul în domeniu;

d) desfăsurarea cursurilor de instruire initială si completă pentru personalul din domeniu;

e) acordarea de asistentă stiintifică si tehnică autoritătii veterinare competente.

2. Laboratorul national de referintă pentru analiza si testarea laptelui si a produselor pe bază de lapte se va asigura că sunt mentinute conditiile de operare. În acest sens, trebuie:

a) să aibă personal corespunzător calificat si instruit adecvat pentru aplicarea tehnicilor de analiză si testare a laptelui si a produselor pe bază de lapte;

b) să posede echipamentul si substantele necesare efectuării testelor prevăzute la pct. 1;

c) să aibă o infrastructură administrativă corespunzătoare;

d) să se asigure că personalul păstrează confidentialitatea rezultatelor analizelor de laborator, precum si a anumitor subiecte sau comunicări;

e) să aibă cunostinte suficiente privind practicile si standardele internationale;

f) să aibă disponibilă lista actualizată a metodelor si substantelor de referintă internationale si lista actualizată a fabricantilor si furnizorilor substantelor mentionate.

3. Autoritatea veterinară centrală stabileste responsabilitătile si sarcinile Laboratorului national de referintă pentru analiza si testarea laptelui si a produselor pe bază de lapte în relatie cu alte laboratoare internationale.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza

calitătii semintelor sub supraveghere oficială

 

În baza prevederilor art. 12 si ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislatiei nationale cu reglementările Deciziei Comisiei Europene nr. 98/320/CE privind organizarea unui experiment temporar privind ridicarea probelor de seminte si testarea semintelor conform Directivelor Consiliului nr. 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE si 69/208/CEE, amendată prin Decizia Comisiei Europene nr. 280/2002/CE,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Conditiile si procedurile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitătii semintelor sub supraveghere oficială, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2002.

Nr. 506.

 

ANEXĂ

 

CONDiTII SI PROCEDURI

privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitătii semintelor sub supraveghere oficială

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentele conditii si proceduri se aplică pentru acreditarea unor laboratoare de analiză a calitătii semintelor ale agentilor economici înregistrati pentru producerea si prelucrarea semintelor, efectuată de către autoritatea oficială, în scopul stabilirii competentei de a efectua analize de calitate si fitosanitare sub supraveghere oficială.

(2) Acreditarea laboratoarelor agentilor economici prevăzuti la alin. (1) pentru efectuarea analizelor privind conditiile de calitate si stare fitosanitară la semintele destinate comertului intern se efectuează de către autoritatea oficială, desemnată prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, respectiv Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor, denumită în continuare INCS, din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin unitătile subordonate acesteia, respectiv Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS, si inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS.

(3) Laboratorul acreditat poate efectua numai analiza probelor ridicate din loturile de sământă produse în nume propriu de agentul economic căruia îi apartine laboratorul, în afară de cazul în care se convine altfel între agentul economic căruia îi apartine laboratorul, un alt agent economic producător care solicită analiza loturilor proprii de sământă si autoritatea oficială.

(4) Pentru grupele de specii: cereale, oleaginoase si textile, plante furajere si sfeclă, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfeclă, cartof si legume, acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitătii semintelor si a persoanelor care ridică probe de seminte în scopul efectuării analizelor de calitate a semintelor, sub supraveghere oficială, se efectuează cu titlu de aplicare pe o perioadă de experiment până la data de 31 iulie 2004.

(5) Autoritatea oficială poată să acrediteze laboratoare ale agentilor economici pentru efectuarea de analize de calitate a semintelor din speciile de legume categoria standard, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 350/2002, si seminte de plante ornamentale prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 395/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire al plantelor ornamentale.

(6) Acreditarea pentru efectuarea analizelor privind conditiile de calitate si stare fitosanitară a semintelor destinate comertului international se efectuează în baza acreditării acordate de către Asociatia Internatională pentru Testarea Semintelor (ISTA).

(7) Pentru grupele de specii mentionate la alin. (4) acreditarea laboratoarelor nu poate fi acordată pentru analiza semintelor din loturile prevăzute în art. 10 alin. (1) si pentru destinatiile prevăzute în alin. (2) din Conditiile si procedurile privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte în vederea efectuării testelor de laborator, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 283/2002.

(8) Autoritatea oficială poate extinde experimentul si la alte specii si categorii de sământă decât cele prevăzute în prezentele conditii si proceduri.

(9) Identificarea loturilor, evidenta si prelucrarea informatională a datelor si eliberarea documentelor sunt proceduri care se desfăsoară conform conditiilor aplicate de autoritatea oficială si sunt componente ale conditiilor de acreditare a laboratoarelor.

(10) Eliberarea certificatului de acreditare de către autoritatea oficială atestă că persoana juridică acreditată poate să efectueze analize de laborator la speciile si categoriile de sământă pentru care a fost acordată acreditarea.

Art. 2. - Regulile, normele si standardele în vigoare referitoare la controlul calitătii semintelor sunt parte integrantă din prezentele conditii si proceduri.

 

CAPITOLUL II

Definirea termenilor

 

Art. 3. - (1) Acreditare - delegarea de responsabilitate care permite unei persoane juridice să execute o anumită activitate în numele autoritătii oficiale.

(2) Actiune corectivă - actiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei neconformităti, în scopul de a preveni repetarea acestora.

(3) Analiză, sinomin cu testare - activitatea de laborator desfăsurată în scopul determinării unor însusiri ale semintelor, care determină calitatea acestora.

(4) Analist - persoana fizică care desfăsoară operatiuni specifice activitătii de laborator, care este instruită, testată si are responsabilitatea operatiunilor pe care le execută.

(5) Autoritate oficială - autoritatea desemnată oficial, prevăzută la art. 1 alin. (2), pentru acreditarea unor persoane juridice pentru a desfăsura anumite activităti specifice în numele său, la cererea acestora.

(6) Audit - o examinare sistematică si independentă în scopul determinării dacă activitătile de calitate si rezultatele lor sunt conforme cu conditiile de acreditare stabilite.

(7) Certificat de acreditare - document eliberat de către autoritatea oficială, care atestă că persoana juridică poate să efectueze analize de calitate a semintelor si care dovedeste că îndeplineste conditiile si procedurile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse la solicitarea acreditării.

(8) Conformitate - satisfacerea exigentelor specifice unei activităti sau unui produs.

(9) Lot - o anumită cantitate de sământă fizică, identificabilă prin omogenitatea compozitiei si a originii sale, pentru care se poate elibera un document de calitate.

(10) Laborator - entitate publică sau privată ce desfăsoară o activitate de analiză si diagnosticare propriuzisă, iar rezultatele analizelor efectuate permit agentului economic să îsi monitorizeze calitatea productiei.

(11) Laborator candidat pentru acreditare – persoana juridică care detine un laborator de analiză a calitătii semintelor pentru care solicită să obtină de la autoritatea oficială un certificat de acreditare.

(12) Laborator acreditat - persoana juridică care a încheiat cu autoritatea oficială un contract de acreditare si a obtinut de la aceasta un certificat de acreditare.

(13) Manualul calitătii - unul sau mai multe documente care descriu elementele sistemului de calitate aplicat de un laborator de analiză a calitătii.

(14) Neconformitate majoră - activitate ce influentează în mod negativ calitatea serviciului prestat de persoana acreditată si trebuie corectată imediat.

(15) Neconformitate minoră - activitate ce nu influentează în mod direct calitatea serviciului prestat.

(16) Procedură - documentele, operatiunile primare si auxiliare de îndeplinit pentru desfăsurarea unei activităti, responsabilitătile fiecărei persoane, precum si interactiunea dintre responsabilităti si operatiuni.

(17) Supraveghere oficială - procedura prin care autoritatea oficială urmăreste si verifică activitatea specifică a unei persoane juridice acreditate de autoritatea oficială să desfăsoare o anumită activitate în numele său.

 

CAPITOLUL III

Conditii pentru laboratoarele candidate la acreditare

SECTIUNEA 1

Conditii de acreditare

 

Art. 4. - (1) Agentul economic înregistrat pentru producerea si prelucrarea semintelor, care posedă un laborator candidat pentru acreditare, trebuie să depună la secretariatul ITCSMS sau LCCSMS în a cărui zonă teritorială îsi desfăsoară activitatea specifică o cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele conditii si proceduri, împreună cu toate documentele prevăzute, în două exemplare, prin care să solicite acreditarea laboratorului. În cerere se vor preciza specia sau grupa de specii si cel putin următoarele analize obligatorii: puritate, germinatie, umiditate si stare fitosanitară.

(2) Documentele solicitate la înscriere pentru acreditarea laboratorului sunt:

a) copie xerox de pe autorizatia de prelucrare si producere a semintelor, vizată pentru anul în curs;

b) copie xerox de pe statutul agentului economic înregistrat, cu specificarea obiectului de activitate;

c) copie xerox de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;

d) copie xerox de pe codul fiscal;

e) dosarul cu proiectul Manualului calitătii. Continutul Manualului calitătii este prezentat pe capitole în anexa nr. 4.

(3) Agentul economic căruia îi apartine laboratorul candidat pentru acreditare va asigura autoritatea oficială că personalul angajat este liber de orice presiune în desfăsurarea activitătii de testare si va achita autoritătii oficiale contravaloarea serviciilor de acreditare prestate, precum si a celor de supraveghere a activitătii de testare.

(4) Înscrierea la acreditare va fi acceptată numai dacă documentatia prevăzută la alin. (1)-(3) este corect întocmită în conformitate cu prezentele conditii si proceduri.

(5) Contravaloarea prestatiei de acreditare pentru laborator va fi achitată de agentul economic după acceptarea cererii.

Art. 5. - În laboratorul în care îsi desfăsoară activitatea si sondatori acreditati, pentru acestia se va aplica procedura prevăzută în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 283/2002.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cunostinte si aptitudini

 

Art. 6. - (1) Analistii laboratorului candidat pentru acreditare trebuie să aibă cunostinte tehnice si pregătire de specialitate, competenta si experienta necesare pentru functia atribuită.

(2) În laborator trebuie să existe o descriere a activitătii pentru fiecare persoană prin fisa postului. Această descriere trebuie să cuprindă liniile directoare, punctele cheie, nivelul de formare, pregătire si de cunostinte tehnice si experienta acumulată.

(3) Analistii trebuie să cunoască metodele si procedurile de analiză standardizate în vigoare.

(4) Analistii care analizează sământa trebuie să fie instruiti, testati si eventual retestati prin cursuri de pregătire ca si personalul oficial si trebuie să fie atestati prin examinări oficiale.

(5) Autoritatea oficială va verifica cunostintele analistilor din laboratorul candidat pentru acreditare prin:

a) testare scrisă si interviu privind cunoasterea regulilor, normelor si standardelor în vigoare, la care fiecare candidat trebuie să obtină nota minimă 8;

b) probă practică constând în analizarea unor probe de seminte ridicate oficial de către fiecare analist al laboratorului candidat pentru acreditare prin efectuarea unor analize specifice sectorului de activitate în care lucrează analistul respectiv. Rezultatele analizelor efectuate de fiecare analist al laboratorului candidat pentru acreditare se compară cu rezultatele analizelor acelorasi probe de seminte obtinute de analistii autoritătii oficiale, pentru a se stabili toleranta. Analistul laboratorului candidat pentru acreditare se consideră admis la proba practică dacă rezultatele obtinute de el, comparate cu cele obtinute de analistii autoritătii oficiale, se încadrează în limitele de tolerantă cuprinse în standardele în vigoare. Fiecare analist al laboratorului candidat pentru acreditare trebuie să îsi demonstreze competenta pe parcursul evaluării si al utilizării aparaturii laboratorului. Testele se efectuează de fiecare analist pe un număr de 20 de probe pentru fiecare specie pentru care se solicită acreditarea laboratorului. Dacă rezultatele analizelor efectuate de un analist al laboratorului

candidat pentru acreditare nu se încadrează în limitele de tolerantă admise, se procedează astfel:

ii(i) dacă maximum 2 analize nu se încadrează în toleranta admisă, se efectuează alte 5 analize care trebuie să se încadreze în tolerantă;

i(ii) dacă maximum 5 analize nu se încadrează în toleranta admisă, se efectuează alte 10 analize care trebuie să se încadreze în tolerantă;

(iii) dacă un număr mai mare de 5 analize nu se încadrează în tolerantă, analistul laboratorului candidat pentru acreditare este respins, iar dacă este singurul analist propus pentru un sector de analize obligatoriu, laboratorul este respins de la acreditare.

 

SECTIUNEA a 3-a
Organizare si management

 

Art. 7. - (1) Agentul economic care solicită acreditarea laboratorului trebuie să aibă acces pentru îndrumare si informatii la serviciile autoritătii oficiale sau la persoana legală care a fost desemnată de autoritatea oficială cu sarcini pentru acreditare.

(2) Într-un laborator candidat pentru acreditare trebuie să existe:

a) o structură organizatorică si de conducere capabilă să satisfacă exigentele privind analizarea semintelor;

b) o structură organizatorică care să cuprindă cel putin următoarele sectoare de analiză: puritate, germinatie, umiditate si stare sanitară;

c) relatii bine definite stabilite între conducere si analisti în aplicarea sistemului de management al calitătii;

d) un analist-sef desemnat prin decizie de conducătorul agentului economic proprietar al laboratorului, care să fie direct responsabil pentru întreaga activitate de laborator, cu pregătire superioară de specialitate si cu calificarea necesară pentru a conduce tehnic laboratorul;

e) o persoană cu pregătire superioară de specialitate, desemnată prin decizie de conducătorul agentului economic proprietar al laboratorului sau de analistul-sef, responsabilă cu implementarea si urmărirea calitătii în toate etapele activitătii de laborator, denumit managerul calitătii, care poate fi unul dintre analistii pe sectoare;

f) cel putin un analist cu pregătire de specialitate, care poate fi analist permanent sau temporar, care să acopere cel mult 2 sectoare de analiză;

g) cel putin o persoană cu pregătire superioară, desemnată prin decizie de conducătorul agentului economic proprietar al laboratorului pentru a efectua auditul intern al laboratorului candidat, care poate fi din rândul analistilor pe sectoare;

h) posibilitatea suplinirii analistilor în timpul în care unul dintre acestia lipseste;

i) o copie a procedurilor, instructiunilor si metodelor de lucru, tinută la zi pentru fiecare analist, pe care să o folosească în munca sa;

j) o copie a fisei postului pentru fiecare analist, prin care acesta să cunoască atributiile ce îi revin;

k) un echilibru între numărul total al personalului angajat si numărul analistilor. Numărul total al analistilor va fi stabilit în functie de volumul total de lucru al fiecărui sector al laboratorului, luându-se în considerare maximum 500 de determinări pe perioada din an în care se efectuează analizele pentru semintele mici si maximum 1.000 de determinări pe perioada din an în care se efectuează analizele pentru semintele mijlocii si mari, calculate pentru un analist;

l) un regulament de organizare si functionare în asa fel încât fiecare analist al laboratorului să îsi cunoască limitele sferei sale de activitate;

m) certitudinea că nici unul dintre analistii laboratorului nu este supus nici unei presiuni din partea conducerii laboratorului, care ar putea influenta negativ rezultatul si calitatea muncii sale;

n) certitudinea că remuneratia analistilor în activitatea de analizare a semintelor nu este influentată si nu depinde de rezultatele analizelor de laborator;

o) certitudinea că analistii nu sunt supusi unor influente comerciale, financiare sau de altă natură, exercitate de alte persoane sau organizatii exterioare laboratorului, cu privire la rezultatele analizelor de laborator;

p) certitudinea că laboratorul nu angajează nici o activitate ce ar putea compromite încrederea în independenta si integritatea analistilor care efectuează analiza semintelor;

r) garantia că toate sectoarele unde se efectuează determinări de laborator sunt dotate adecvat si sunt utilizate pentru obiectivul propus si că accesul persoanelor din afara laboratorului este controlat si limitat;

s) un manual al calitătii, care să sustină cu documente toate prevederile acestor conditii si proceduri si să permită verificarea lor de către auditorul intern si auditorii autoritătii oficiale. Manualul calitătii va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul se depune la autoritatea oficială.

Art. 8. - Laboratorul candidat trebuie să fie capabil să demonstreze că:

a) respectă regulile si normele în vigoare de formare si identificare a lotului;

b) respectă regulile si standardele în vigoare pentru analizarea semintelor;

c) are proceduri si practici adecvate pentru formarea probelor de analiză;

d) are proceduri si practici adecvate pentru controlul performantelor individuale ale analistilor, în acord cu regulile, normele si standardele în vigoare, prin realizarea unui audit intern si a unei verificări a modului de efectuare a analizelor de calitate a semintelor;

e) există un sistem de identificare a probelor de analizat prin marcare, sigilare si documente, pentru a avea certitudinea că nu se poate face nici o confuzie privind corespondenta dintre lot si rezultatele testelor efectuate;

f) are proceduri pentru fiecare etapă parcursă de proba de laborator de la receptie până la eliberarea documentelor de calitate a semintelor;

g) sunt stabilite măsuri pentru evitarea impurificării, deteriorării probei de sământă în toate etapele de obtinere, expediere, transport, păstrare si manipulare, ce ar putea afecta rezultatele analizelor de calitate a semintelor;

h) există reguli clare referitoare la primirea, păstrarea, eliminarea sau distrugerea probelor de sământă ridicate oficial sau sub supraveghere oficială, în conformitate cu standardele si normele în vigoare pentru probele oficiale.

Art. 9. - (1) Toate neconformitătile din laboratorul candidat pentru acreditare, întâlnite de la receptia probei în laborator până la eliberarea documentelor de calitate, trebuie înregistrate.

(2) Păstrarea probelor de sământă după efectuarea analizelor de calitate se efectuează conform regulilor si normelor în vigoare specifice fiecărei specii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conditii de lucru, echipamente si întretinerea lor, etalonarea materialelor de referintă si testare

 

Art. 10. - (1) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie să fie prevăzut cu echipamente de lucru corespunzătoare activitătii pe care o desfăsoară si cu o sursă de energie  necesară pentru efectuarea determinărilor corecte de laborator. Dacă analizele de calitate o impun, laboratorul trebuie să fie echipat cu dispozitivele necesare pentru supravegherea conditiilor ambientale.

(2) Spatiul în care sunt efectuate determinările de laborator nu trebuie să afecteze rezultatele si nici precizia necesară în efectuarea determinărilor gravimetrice sau alte măsurători.

(3) Spatiul de analizare a semintelor trebuie să fie protejat de conditii extreme, cum ar fi excesul de temperatură, praf, umiditate, trepidatii, perturbatii electromagnetice, pentru a limita riscul dereglării aparaturii din dotare.

(4) Încăperile trebuie să fie suficient de spatioase, luminoase, dotate cu sursă de alimentare cu energie electrică corespunzătoare activitătii, pardoselile si peretii să fie usor lavabili pentru întretinerea igienei, să dispună de sursă de apă rece si caldă, astfel încât conditiile existente să permită analistilor să lucreze cu usurintă si precizie.

(5) Laboratorul trebuie să detină documentatie de specialitate.

(6) Personalul laboratorului va lua toate măsurile adecvate pentru asigurarea ordinii si curăteniei în laborator.

Art. 11. - (1) În functie de specificul determinărilor efectuate, laboratorul candidat pentru acreditare trebuie să fie dotat corespunzător cel putin cu minimul de aparatură prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele conditii si proceduri.

(2) Laboratorul candidat trebuie să se doteze cu echipament informatic, iar sistemul informatic si echipamentele necesare pentru eliberarea documentelor de calitate, cu exceptia eliberării etichetelor oficiale, să fie conectate cu autoritatea oficială care supraveghează respectivul laborator.1

(3) Functionarea, întretinerea si controlul aparatelor pentru efectuarea analizelor trebuie descrise în procedurile de lucru.

(4) Toate aparatele trebuie întretinute corect si protejate de sursele de deteriorare.

(5) Aparatura care poate fi supusă supraîncărcării sau deformării la manevrare sau care poate da rezultate incorecte si a cărei defectiune e demonstrată prin etalonare sau un alt procedeu trebuie retrasă de la utilizare, etichetată clar ca defectă, până la remedierea defectiunii, si reetalonată pentru a demonstra functionarea corespunzătoare.

(6) În laboratorul candidat pentru acreditare trebuie să se efectueze arhivarea dosarului fiecărui echipament.

Fiecare dosar arhivat trebuie să contină:

a) numele si identificarea unică a echipamentului;

b) detalii de întretinere si control;

c) numele fabricantului, furnizorului si agentului responsabil cu întretinerea, data receptiei si cea de punere  în functiune, precum si alte elemente specifice echipamentului respectiv.

(7) Analistii trebuie să aibă acces la aparatura si materialele necesare pentru a realiza corect analizele de calitate a semintelor.

Art. 12. - (1) Pentru echipamentul si aparatura utilizate în laboratorul candidat pentru acreditare va fi necesară efectuarea etalonării într-o manieră adecvată si tinerea evidentei într-un registru în care vor fi consemnate rezultatele fiecărei etalonări si interventiile de întretinere si reparatii.

(2) Etalonarea si întretinerea trebuie făcute după un program prestabilit.

(3) Întregul program de etalonare trebuie cunoscut si aplicat în asa fel încât să existe siguranta că determinările efectuate cu ajutorul acestui echipament sunt foarte precise.

Art. 13. - (1) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie să detină etaloane si materiale de referintă adecvate si să le utilizeze numai pentru etalonare si referintă, cum sunt: probe de etalonare pentru selector-vânturător de seminte (blower), solutii-tampon pentru aparatul de determinare a pH (pH-metru), greutăti etalon pentru balante, termometre etalon, colectia de seminte de referintă pentru determinarea puritătii si a componentei botanice.

(2) Etaloanele si aparatura din laborator care necesită verificare metrologică vor fi verificate anual, exceptie făcând pH-metrul care se verifică la 6 luni.

(3) Materialele de testare, cum ar fi substraturile si substantele chimice utilizate, trebuie să satisfacă cerintele mentionate în regulile, normele si standardele în vigoare.

(4) Calitatea noilor loturi de materiale consumabile trebuie să fie controlată înainte de utilizarea acestora, în conformitate cu regulile, normele si standardele în vigoare.

(5) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie să studieze efectul unui aparat defect asupra tuturor analizelor efectuate în perioada respectivă, să retragă si să repete analizele, precum si să reediteze documentele de calitate acolo unde a constatat că rezultatele sunt gresite si să anunte în timp util autoritatea oficială.

Art. 14. - (1) Ghidurile, manualele, procedurile, instructiunile de testare a semintelor si datele de referintă reflectă modul de lucru al laboratorului si trebuie să fie tinute la zi, usor accesibile analistilor din laborator si persoanelor oficiale.

(2) Toate calculele si transcrierile de date trebuie să facă obiectul unei verificări adecvate. Dacă rezultatele sunt transmise prin mijloace informatice, sistemul informatic trebuie să ofere siguranta că exactitatea rezultatelor nu este afectată.

Art. 15. - (1) Rezultatele analizelor trebuie să fie raportate pe un formular tipizat, respectând procedurile descrise în regulile, normele si standardele în vigoare.

(2) Documentele întocmite, fisele de analiză si verificările efectuate vor purta semnătura analistului-sef sau a altor persoane desemnate prin decizie si data întocmirii documentului sau a efectuării operatiunii respective.

(3) Eliberarea documentului “Certificat oficial de calitate” se efectuează doar pentru speciile si categoriile de seminte pentru care laboratorul este acreditat, cu exceptia celor prevăzute la art. 1 alin. (5) si cu conditia ca acestea să îndeplinească regulile, normele si standardele în vigoare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Sistemul de asigurare a calitătii

 

Art. 16. - (1) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie să aibă un sistem de asigurare a calitătii care să definească si să descrie procedurile specifice de analizare a calitătii semintelor.

(2) Sistemul de asigurare a calitătii poate cuprinde proceduri si programe interne de control al efectuării analizelor.

(3) Autoritatea oficială va avea acces la toate aceste proceduri si programe de control.

(4) Auditorii autoritătii oficiale pot solicita informatii si documente suplimentare laboratorului candidat pentru acreditare pentru a completa elementele necesare în procesul de acreditare.

Art. 17. - (1) Laboratorul candidat pentru acreditare trebuie să conceapă si să pună în aplicare un sistem de asigurare a calitătii, adecvat activitătii pe care o desfăsoară.

(2) Sistemul de asigurare a calitătii trebuie să asigure că gradul de corectitudine si precizie impuse este atins, că abaterile de la regulile, normele si standardele în vigoare sunt detectate si că sunt întreprinse actiunile corective corespunzătoare.

(3) Sistemul de asigurare a calitătii trebuie să fie consemnat în Manualul calitătii, se actualizează permanent si trebuie să fie disponibil pentru personalul laboratorului în orice moment.

(4) Manualul calitătii trebuie să consemneze o politică de asigurare a calitătii, obiectivele urmărite si mijloacele utilizate în acest scop. Manualul calitătii trebuie să cuprindă o declaratie a managerului calitătii, prin care acesta să dea asigurări că activitatea desfăsurată si sistemul de organizare respectă exigentele impuse de regulile, normele si standardele în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilitătile laboratoarelor acreditate si ale autoritătii oficiale

SECTIUNEA 1

Responsabilitătile laboratoarelor acreditate

 

Art. 18. - (1) Laboratorul acreditat este asimilat cu laboratorul autoritătii oficiale în ceea ce priveste responsabilitătile fată de autoritatea oficială.

(2) Laboratorul acreditat trebuie să îsi mentină conditiile si procedurile care au stat la baza acreditării, eventual putând să le îmbunătătească.

(3) Laboratorul acreditat trebuie să participe activ la programul testelor de referintă trimise de autoritatea oficială care a eliberat certificatul de acreditare. Acest program va fi comunicat în timp util laboratorului acreditat. Laboratorul acreditat trebuie să demonstreze corectitudinea executării lor, iar în anumite cazuri să demonstreze că fiecare neconcordantă este studiată si au fost întreprinse actiuni corective.

(4) Laboratorul acreditat trebuie să tină evidenta loturilor de seminte prin numere de lot atribuite oficial, care trebuie să permită identificarea acestora în orice moment, a analizelor efectuate, precum si a documentelor de calitate eliberate.

(5) Laboratorul acreditat trebuie să definească si să descrie măsurile luate pentru rezolvarea reclamatiilor si actiunile corective ce trebuie luate în cazul aparitiei neconformitătilor în activitatea de testare a semintelor.

(6) Laboratorul acreditat trebuie să realizeze un audit intern al laboratorului cel putin o dată pe an.

(7) Sistemul de asigurare a calitătii si rezultatele tuturor auditurilor interne si externe trebuie sistematic examinate de către conducerea laboratorului.

(8) Laboratorul acreditat trebuie să colaboreze pe întreaga perioadă a auditului, pre- sau postacreditare, cu reprezentantii autoritătii oficiale.

(9) Conducerea laboratorului acreditat trebuie să permită reprezentantilor autoritătii oficiale accesul în laborator, accesul la toate documentele necesare pentru evaluare si,

dacă autoritatea oficială consideră necesar, si accesul la arhiva laboratorului.

(10) Fiecare examinare efectuată de auditorii interni ai laboratorului acreditat trebuie să facă obiectul unei înregistrări si să furnizeze amănunte asupra actiunilor întreprinse.

Art. 19. - Analistii laboratorului acreditat trebuie să îsi mentină un nivel ridicat de pregătire teoretică si practică prin:

a) desfăsurarea unei activităti specifice permanent, pe cât posibil fără întreruperi, iar în cazul unei întreruperi justificate mai mari de 9 luni se va face retestarea persoanei respective;

b) instruirea, testarea sau retestarea prin cursuri de pregătire similare celor pentru analistii autoritătii oficiale;

c) studierea modificărilor apărute în regulile, normele si standardele în vigoare.

Art. 20. - Laboratorul acreditat pentru analiza calitătii semintelor trebuie să arhiveze si să păstreze pe o perioadă de cel putin 6 ani următoarele:

a) evidenta întregului personal al laboratorului, cu numele, adresa si pregătirea profesională a acestuia;

b) copiile tuturor documentelor si în special ale certificatelor de calitate a semintelor eliberate;

c) copiile metodelor de lucru utilizate, documentele de etalonare, informatiile finale referitoare la analizele de calitate, oricare alte date a căror arhivare este considerată utilă;

d) toate rapoartele de audit intern si cele ale autoritătii oficiale, precum si rapoartele de management al calitătii semintelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Responsabilitătile autoritătii oficiale

 

Art. 21. - (1) Autoritatea oficială trebuie să dispună de personal specializat, echipamente, aparatură si alte facilităti necesare pentru a realiza controale tehnice privind acreditarea si supravegherea laboratoarelor.

(2) Autoritatea oficială va comunica acceptul pentru înscrierea la acreditare sau motivele pentru care înscrierea nu poate fi acceptată, în termen de 15 zile de la data depunerii solicitării împreună cu întreaga documentatie solicitată.

Art. 22. - (1) Autoritatea oficială trebuie să organizeze audituri si să supravegheze activitatea în asa manieră încât să verifice capacitatea laboratorului candidat pentru acreditare de a realiza activitătile specifice pentru care solicită acreditarea.

(2) Auditorii care efectuează auditul laboratorului candidat pentru acreditare vor fi din rândul auditorilor LCCSMS sau ITCSMS, recunoscuti de INCS. Auditorii vor fi instruiti anual de LCCSMS sau de alte autorităti similare din statele membre ale Uniunii Europene si vor primi în urma testării un certificat de auditor. O echipă de audit cuprinde întotdeauna cel putin 2 auditori, numiti de INCS.

(3) Un raport de audit trebuie prezentat conducerii autoritătii oficiale care urmează să elibereze sau care a eliberat certificatul de acreditare, în termen de 40 de zile de la data desemnării auditorilor.

(4) După ce autoritatea oficială a verificat raportul de audit, acesta se transmite direct sau prin scrisoare recomandată agentului economic care a cerut acreditarea laboratorului, în termen de 20 de zile, astfel:

a) în cazul unui raport de audit favorabil, agentul economic care a cerut acreditarea laboratorului va fi informat că procesul de acreditare a fost corect si laboratorul candidat pentru acreditare a îndeplinit cerintele de acreditare. Totodată se stabileste data la care urmează a se semna contractul de acreditare si se va elibera certificatul de acreditare, durata pentru care a fost acreditat laboratorul si echipa de audit care va proceda la supravegherea în continuare a laboratorului acreditat al agentului economic;

b) în cazul unui raport de audit nefavorabil, agentul economic care a cerut acreditarea laboratorului va fi informat despre respingerea acreditării. În termen de 30 de zile de la data respingerii acreditării agentul economic care a cerut acreditarea laboratorului anuntă autoritatea oficială dacă:

ii(i) renuntă la cererea pentru acreditare, caz în care dosarul este clasat;

i(ii) mentine cererea de acreditare, caz în care se depune cerere cu documentatia reactualizată pentru începerea unui al doilea audit;

(iii) face contestatie la INCS împotriva deciziei de respingere.

Art. 23. - (1) Auditorii autoritătii oficiale vor verifica schimbările care intervin în intervalul dintre două audituri efectuate într-un laborator acreditat, astfel:

a) controlul întregii documentatii referitoare la activitatea laboratorului si modificările efectuate între cele două audituri;

b) reactualizarea documentatiei necesare;

c) verificarea dacă amendamentele sau schimbările aduse unor documente sunt autorizate, procesate si implementate într-o manieră eficientă si rapidă;

d) reactualizarea cunostintelor analistilor din laboratorul acreditat în ceea ce priveste toate schimbările publicate în documentatia de specialitate;

e) reînnoirea anuală a acreditării.

(2) Autoritatea oficială trebuie să se asigure că personalul laboratorului acreditat:

a) este liber de orice presiune ce poate afecta negativ calitatea muncii desfăsurate;

b) este independent în luarea deciziilor si în eliberarea documentelor de calitate a semintelor;

c) este impartial în efectuarea analizelor de calitate a semintelor;

d) este competent să efectueze analizele de calitate a semintelor la speciile pentru care a fost solicitată acreditarea;

e) nu obtine nici un profit personal din activitatea pe care o desfăsoară.

(3) Autoritatea oficială trebuie:

a) să furnizeze detalii cu privire la sistemul de acreditare a laboratoarelor;

b) să furnizeze proceduri relevante în ceea ce priveste analizele de calitate a semintelor;

c) să încheie un contract de acreditare si să elibereze certificatul de acreditare pentru laboratoarele care corespund cerintelor prezentelor conditii si proceduri;

d) să organizeze audituri, să verifice si să supravegheze permanent activitatea laboratoarelor acreditate;

e) să tină evidenta loturilor si probelor de seminte analizate si a documentelor eliberate de laboratoarele acreditate;

f) să efectueze verificarea prin sondaj a conformitătii rezultatelor obtinute de laboratorul acreditat, prin analize si postcontrol;

g) să verifice dacă aparatura de lucru si materialele utilizate sunt adecvate pentru determinările pentru care a fost acreditat laboratorul si sunt cele prevăzute de regulile si normele în vigoare;

h) să initieze actiuni corective în cazul unor neconformităti minore, să suspende sau să retragă acreditarea în cazul constatării unor neconformităti majore;

i) să asigure identificarea laboratorului acreditat printr-un cod unic, inconfundabil;

j) să organizeze instruiri ori de câte ori consideră necesar.

(4) Pe tot parcursul perioadei de acreditare autoritatea oficială mentine confidentialitatea informatiilor obtinute.

 

SECTIUNEA a 3-a

Documentele pentru acreditarea laboratoarelor

 

Art. 24. - Contractul de acreditare prezentat ca model în anexa nr. 2 la prezentele conditii si proceduri va avea puterea legală a unui contract între autoritatea oficială si agentul economic proprietar al laboratorului acreditat.

Art. 25. - (1) Certificatul de acreditare prezentat ca model în anexa nr. 3 la prezentele conditii si proceduri reprezintă documentul eliberat de autoritatea oficială în

urma verificării si constatării îndeplinirii conditiilor prevăzute în prezentele conditii si proceduri, are termen de valabilitate de 3 ani si este vizat anual. Viza anuală poate fi acordată în urma auditului sau a supravegherii activitătii.

(2) Neacordarea vizei anuale pe certificatul de acreditare atrage suspendarea temporară a activitătii laboratorului acreditat.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea laboratorului acreditat efectuată de autoritatea oficială

SECTIUNEA 1

Auditul efectuat de autoritatea oficială

 

Art. 26. - (1) Autoritatea oficială trebuie să aibă certitudinea că laboratorul acreditat respectă în totalitate regulile, normele si standardele în vigoare, iar activitatea pe care o desfăsoară este adecvată si eficientă pentru scopul propus. Auditul laboratorului acreditat se face periodic si sistematic, evaluându-se procedurile aplicate de laboratorul acreditat pentru a avea siguranta că partea practică a activitătii de laborator este în acord cu regulile, normele si standardele în vigoare. Evaluarea laboratoarelor acreditate se va face de auditori din cadrul LCCSMS sau ITCSMS, recunoscuti de INCS.

(2) Dacă unele activităti de evaluare, control sau supraveghere sunt făcute de personal din afara autoritătii oficiale, aceasta trebuie să se asigure că personalul respectiv corespunde cerintelor impuse, încheindu-se un contract care va cuprinde conditiile ce se impun a fi respectate, inclusiv clauza de confidentialitate.

Art. 27. - (1) Auditul efectuat de autoritatea oficială va fi realizat o dată la 3 ani, în afară de cazul când s-au identificat neconformităti, caz în care auditurile vor fi efectuate anual sau la intervale mai scurte, după caz. Perioada de 3 ani începe de la data acreditării.

(2) Cererea agentului economic de prelungire a certificatului de acreditare se anuntă la autoritatea oficială cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Autoritatea oficială stabileste auditorii mandatati pentru verificarea mentinerii conditiilor de acreditare.

(3) În urma auditului, în termen de 15 zile auditorii vor întocmi un raport de audit în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la autoritatea oficială si un exemplar va fi înmânat agentului economic proprietar al laboratorului acreditat.

(4) Cererea agentului economic de extindere sau de modificare a obiectului acreditării se supune acelorasi prevederi ca si o cerere de acreditare initială.

(5) Cererea agentului economic de extindere, cererea de modificare si cererea de prelungire a acreditării unui laborator acreditat sunt direct conditionate atât de rezultatele activitătii de supraveghere, cât si de achitarea obligatiilor financiare în conformitate cu tarifele în vigoare.

(6) Cererea agentului economic de renuntare totală sau partială, temporară ori definitivă la acreditarea unui laborator trebuie depusă la autoritatea oficială direct sau prin scrisoare recomandată. Renuntarea la acreditarea laboratorului nu absolvă agentul economic de obligatiile sale fată de sistemul de acreditare. Autoritatea oficială ia la cunostintă această cerere, în vederea suspendării supravegherii, si notifică acordul său agentului economic.

(7) În urma auditului efectuat de autoritatea oficială, dacă raportul de audit este favorabil, se încheie un nou contract de acreditare si se eliberează un nou certificat de acreditare.

Art. 28. - Autoritatea oficială, prin auditorii săi, va urmări:

a) verificarea întregii documentatii referitoare la întreaga activitate pe care o desfăsoară laboratorul acreditat;

b) reactualizarea documentatiei specifice necesare;

c) reexaminarea analistilor laboratorului acreditat, o dată la 3 ani, iar atunci când se impune, reexaminarea va fi făcută înainte de acest termen. Perioada de 3 ani începe de la data acreditării;

d) verificarea documentelor eliberate de laboratorul acreditat se efectuează ori de câte ori este necesar pentru a permite autoritătii oficiale să urmărească activitatea de management si corectitudinea în transmiterea rezultatelor testelor de laborator.

 

SECTIUNEA a 2-a

Supravegherea laboratorului acreditat, efectuată

de autoritatea oficială

 

Art. 29. - (1) Activitătile laboratorului acreditat vor fi supuse supravegherii de către autoritatea oficială care a eliberat certificatul de acreditare, urmărind:

a) realizarea auditului intern;

b) participarea la testele de referintă organizate de autoritatea oficială pentru speciile pentru care laboratorul este acreditat;

c) identificarea loturilor, a analizelor de calitate si a documentelor de calitate eliberate, corectitudinea evidentelor si a rezultatelor.

(2) Activitătile laboratorului acreditat de analizare a semintelor vor fi supuse supravegherii de către autoritatea oficială, prin analize oficiale, astfel:

a) modul de lucru al analistilor din laboratorul acreditat va fi supus supravegherii de către autoritatea oficială prin analizarea a minimum 7% din probele din loturile de seminte de cereale păioase si a minimum 10% din probele loturilor de seminte în cazul celorlalte specii, din numărul total de probe intrate pentru certificare oficială analizate de laboratorul acreditat al agentului economic;

b) rezultatele analizelor efectuate de laboratorul acreditat pe probele de seminte ridicate oficial sau sub supraveghere oficială vor fi comparate cu rezultatele analizelor efectuate în laboratorul autoritătii oficiale pe aceleasi probe de seminte ridicate din acelasi lot de seminte, verificându-se încadrarea în tolerantă;

c) încadrarea în tolerantă este obligatorie pentru toate probele analizate. Atunci când nu se încadrează în tolerantă, laboratorul acreditat va aplica măsuri corective. Dacă nici în urma măsurilor corective rezultatele analizelor nu se încadrează în tolerantă, se retrage acreditarea laboratorului;

d) loturile de seminte din care s-au ridicat probe si s-au efectuat analize sub supraveghere oficială trebuie identificate si marcate oficial;

e) efectuarea unor analize pe probe de referintă trimise de către si sub controlul autoritătii oficiale.

Art. 30. - Toate activitătile de acreditare si supraveghere a activitătii laboratorului acreditat, precum si testele de referintă efectuate de autoritatea oficială vor fi achitate de agentul economic conform tarifelor în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Măsuri luate de autoritatea oficială

 

Art. 31. - Autoritatea oficială,  în conformitate cu art. 21 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 266/2002, poate retrage acreditarea, anula documentele emise sau măsurile luate de laboratorul acreditat, bloca ori dispune retragerea cantitătilor de seminte, dacă se constată că au fost încălcate obligatiile ce îi revin conform normelor de acreditare si contractului de acreditare.

Art. 32. - (1) Certificatul de acreditare poate fi retras temporar (suspendat) sau definitiv, după caz, în următoarele situatii:

a) inserarea de informatii false sau eronate în cererea de acreditare;

b) inserarea de informatii false sau eronate în certificatele oficiale de calitate eliberate;

c) nerespectarea procedurilor de lucru, a regulilor, normelor si standardelor în vigoare, în efectuarea activitătii pentru care a fost acordată acreditarea;

d) datele din activitatea de supraveghere si audit demonstrează că laboratorul acreditat nu îndeplineste standardele de competentă ce se impun pentru activitatea pentru care a fost acreditat;

e) laboratorul acreditat nu îndeplineste obligatiile financiare fată de autoritatea oficială.

(2) Suspendarea sau retragerea acreditării va fi anuntată prin scrisoare recomandată sau prin alt mijloc echivalent.

(3) În cazul suspendării certificatului de acreditare autoritatea oficială va cere agentului economic proprietar al laboratorului acreditat ca personalul tehnic să fie instruit si reexaminat, precum si corectarea neconformitătilor care au dus la suspendarea acreditării în cadrul unui termen limită.

(4) Anularea deciziei de suspendare a acreditării se face numai atunci când au fost remediate toate deficientele si au fost eliminate în totalitate motivele suspendării. Laboratorul acreditat va fi anuntat de autoritatea oficială în scris asupra datei de la care acesta îsi poate relua activitatea sau la care îi va fi acordată viza anuală.

(5) În cazul retragerii definitive a acreditării agentul economic proprietar al laboratorului acreditat va fi anuntat în scris asupra motivelor retragerii acreditării si datei efective a retragerii.

(6) Acreditarea laboratorului va fi retrasă în următoarele situatii:

a) la cererea agentului economic proprietar al laboratorului acreditat;

b) lipsa solicitării vizei anuale sau a reînnoirii certificatului de acreditare, la expirarea acestora;

c) nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea neconformitătilor care au dus la suspendarea acreditării;

d) depistarea unei neconformităti majore care este de natură să afecteze calitatea activitătii desfăsurate si a rezultatelor analizelor de calitate a semintelor;

e) neîndeplinirea obligatiilor financiare de către agentul economic proprietar al laboratorului acreditat, nici după suspendarea acreditării.

(7) La data suspendării sau retragerii acreditării certificatul de acreditare se consideră nul.

Art. 33. - (1) Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat, al cărui certificat de acreditare a fost suspendat sau retras, poate face contestatie către INCS în termen de 15 zile de la data primirii înstiintării scrise.

(2) INCS va analiza contestatia si va decide în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 34. - (1) Laboratoarele din cadrul ITCSMS se consideră laboratoare oficiale si vor fi acreditate de INCS pentru analizarea semintelor din speciile la care în mod curent execută analize de calitate pe raza teritorială de activitate.

(2) Până la acreditarea laboratoarelor din cadrul ITCSMS acestea sunt autorizate provizoriu să efectueze analiza oficială a calitătii semintelor.

(3) Acreditarea se acordă în urma unui audit care să constate că prezentele proceduri si conditii sunt îndeplinite.

(4) Auditul va fi efectuat de 2 auditori, unul de la LCCSMS si unul de la INCS.

(5) LCCSMS supraveghează activitatea laboratoarelor din cadrul ITCSMS prin teste de referintă efectuate annual pentru speciile care au pondere în cadrul fiecărui inspectorat si la fiecare 3 ani pentru celelalte specii, conform unui program aprobat de INCS.

(6) Personalul ITCSMS trebuie instruit si atestat cel putin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar ca urmare a aparitiei unor noutăti în domeniul de activitate sau a constatării unor neconformităti.

Art. 35. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele conditii si proceduri.

 

ANEXA Nr. 1

la conditii si proceduri

 

Nr. ... data ... Se aprobă înscrierea.

Înregistrat cu Autorizatia de producere Inspector-sef,

si prelucrare a semintelor nr. ...

 

CERERE

pentru obtinerea acreditării laboratorului în vederea efectuării analizelor de calitate a semintelor

sub supraveghere oficială

 

Agentul economic .., cu sediul în localitatea ., str. .. nr. ., judetul , telefon , fax , înmatriculat în registrul comertului cu nr. . din ., reprezentat prin ..., având functia de ..., solicit acreditarea si eliberarea certificatului de acreditare pentru efectuarea următoarelor analize de calitate a semintelor: puritate, germinatie, umiditate, stare fitosanitară ..., pentru specia, grupa de specii ... si categoria ......

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

1. copie xerox de pe autorizatia de producere si prelucrare a semintelor;

2. copie xerox de pe statutul de functionare, cu specificarea obiectului de activitate în domeniu;

3. copie xerox de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comertului;

4. copie xerox de pe codul fiscal;

5. proiectul Manualului calitătii pentru laboratorul care solicită acreditarea.

Declar pe propria răspundere că personalul laboratorului acreditat va fi liber de orice influentă si presiune în  efectuarea analizelor de calitate a semintelor si eliberarea documentelor.

NOTA:

Cererea se depune în două exemplare.

Achitat tariful: ..., conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. ../

Data ..

 

Accept conditiile si responsabilitătile laboratorului acreditat.

 

...

(semnătura conducătorului agentului economic)

 

ANEXA Nr. 2

la conditii si proceduri

 

CONTRACT DE ACREDITARE

nr. ... data ..

 

1. Părtile contractante:

a) Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor (INCS), prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS)/Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (ITCSMS) .., având sediul în , reprezentată/reprezentat prin domnul/doamna .., în calitate de reprezentant al autoritătii,

si

b) ..., (numele si sediul agentului economic care a solicitat acreditarea) având sediul în ., reprezentat prin domnul/doamna ..., în calitate de agent economic proprietar al laboratorului acreditat pentru efectuarea analizelor de calitate a semintei.

2. Obiectul si pretul contractului:

Prezentul contract stabileste relatia legală dintre autoritatea oficială si agentul economic proprietar al laboratorului acreditat în scopul desfăsurării activitătii de analiză a calitătii semintelor destinate însământării si al eliberării documentelor de calitate la speciile, grupele de specii si categoriile pentru care a fost acreditat, pentru si în numele autoritătii oficiale.

Tarifele pentru acreditare si supraveghere se achită de către agentul economic proprietar al laboratorului acreditat, la valoarea si termenele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

3. Durata contractului:

Acest contract intră în vigoare la data la care este semnat de reprezentantii părtilor contractante si va înceta la împlinirea a 3 ani de la data semnării. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al părtilor contractante.

4. Documentele care însotesc contractul:

- cerere de acreditare;

- documentele solicitate la înscriere;

- certificatul de acreditare;

- alte acte aditionale.

5. Reguli si norme:

Serviciile executate în baza prezentului contract vor respecta conditiile si procedurile, regulile, normele si standardele în vigoare prezentate de autoritatea oficială la încheierea contractului.

6. Obligatiile părtilor:

6.1. O parte contractantă nu are, fără acordul scris al celeilalte părti, dreptul:

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte persoane, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

- de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale.

6.2. Dezvăluirea oricărei informatii persoanelor implicate în îndeplinirea contractului se va face confidential si se va referi numai la acele informatii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

6.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informatii referitoare la contract, dacă:

- informatia era cunoscută părtii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

- informatia a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte părti contractante pentru asemenea dezvăluiri;

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informatia.

6.4. Obligatiile agentului economic proprietar al laboratorului acreditat

Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat este obligat să respecte prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, conditiile si procedurile privind acreditarea laboratoarelor pentru analizarea calitătii semintelor sub supraveghere oficială si celelalte reguli, norme si standarde în vigoare. Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat garantează că orice informatie pe care o va furniza autoritătii oficiale este conformă cu realitatea. Sondatorul garantează că pe tot parcursul derulării acestui contract va respecta conditiile si procedurile de acreditare, cu exceptia unor modificări efectuate cu aprobarea autoritătii oficiale. Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat garantează că va lua toate măsurile rationale necesare pentru a permite autoritătii oficiale sau oricărei alte persoane care actionează în numele autoritătii oficiale să îsi realizeze sarcinile si functiile asa cum sunt mentionate în regulile, normele si standardele în vigoare. Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat garantează că nu va efectua analize de calitate a semintelor în afară de analizele de calitate pentru  care este acreditat si în afara speciei, speciilor, grupelor de specii si categorii biologice prevăzute în certificatul de acreditare si că va lua toate măsurile pentru ca serviciile sale să nu fie prestate pentru scopuri neautorizate sau de către persoane neautorizate.

6.5. Obligatiile autoritătii oficiale pentru acreditarea laboratoarelor Autoritatea oficială are obligatia de a pune la dispozitie laboratorului acreditat orice facilităti sau informatii pe care

le consideră necesare pentru îndeplinirea în bune conditii a contractului. Autoritatea oficială are obligatia să procure toată documentatia necesară pentru desfăsurarea în bune conditii a procedurilor de acreditare conform regulilor si normelor în vigoare.

Autoritatea oficială nu va fi responsabilă pentru nici un fel de compensatii plătibile prin lege în privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus personalului laboratorului acreditat în timpul desfăsurării activitătilor specifice.

Autoritatea oficială are dreptul de a verifica modul de lucru al laboratorului acreditat, în conformitate cu conditiile si procedurile privind acreditarea unor laboratoare pentru analizarea calitătii semintelor.

Autoritatea oficială are obligatia de a notifica în scris agentului economic proprietar al laboratorului acreditat reprezentantii săi împuterniciti pentru acest scop.

6.6. Începerea, sistarea activitătii

Laboratorul acreditat va putea efectua analize de calitate a semintelor numai după:

- primirea certificatului de acreditare;

- reînnoirea vizei anuale;

- înlăturarea neconformitătilor majore care au dus la suspendarea temporară a acreditării;

- îndeplinirea obligatiilor financiare către autoritatea oficială pentru acreditare, supraveghere si audit.

Încetarea activitătii de efectuare a analizelor de calitate a semintelor se va face în următoarele conditii:

- la cererea agentului economic proprietar al laboratorului acreditat;

- în cazul neprezentării pentru viza anuală;

- în cazul nerespectării termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea unor neconformităti;

- în situatia depistării de către autoritatea oficială a unor neconformităti majore.

6.7. Modalităti de plată

Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat va achita autoritătii oficiale contravaloarea serviciilor de acreditare, la data înscrierii pentru acreditare, precum si a celor de supraveghere pentru verificarea modului de lucru al laboratorului acreditat.

Dacă agentul economic nu achită contravaloarea serviciilor de acreditare, procedura de acreditare va fi suspendată.

Dacă agentul economic nu achită factura ce reprezintă serviciile de supraveghere, se vor aplica penalităti de întârziere, potrivit legii.

7. Amendamente:

Părtile contractante au dreptul pe durata contractului de a conveni în scris modificarea unor clauze ale contractului, în conformitate cu regulile, normele si standardele în vigoare.

8. Rezilierea contractului:

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului. Cererea de reziliere se va comunica în scris celeilalte părti contractante.

9. Forta majoră:

Forta majoră este constatată de o autoritate competentă. Aceasta exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.

În sensul prezentului contract, prin fortă majoră se întelege un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greselii sau vinii acestora, care nu poate fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti si în mod complet producerea acesteia si de a lua măsurile care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă va avea dreptul să notifice celeilalte părti contractante încetarea prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune celeilalte părti.

10. Solutionarea litigiilor:

Autoritatea oficială va face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu acest  contract. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale cele două părti contractante nu reusesc să rezolve în mod amiabil divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca divergenta să se solutioneze prin arbitraj.

11. Limba care guvernează contractul:

Limba care guvernează contractul este limba română.

12. Comunicări:

Orice comunicare între părtile contractante, referitoare la îndeplinirea acestui contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. Comunicările dintre părtile contractante se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării.

13. Legea aplicabilă contractului:

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Autoritatea oficială,

…

Agentul economic proprietar al laboratorului acreditat,

…

 

ANEXA Nr. 3*)

la conditii si proceduri


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

la conditii si proceduri

 

CONTINUTUL MANUALULUI CALITĂTII

 

1. Introducere:

a) Declaratia de calitate

b) Obiective si scopuri

c) Domeniul de acreditare

2. Organizare si responsabilităti:

a) Organigrama laboratorului

b) Personalul

c) Responsabilităti

3. Personal:

a) Calificări

b) Instruiri

c) Sarcini, descrierea activitătii

d) Analisti:

(i) instruiri;

(ii) audituri

4. Sistemul calitătii:

a) Documentatie

b) Controlul documentelor

c) Teste de referintă

d) Audituri interne si externe

e) Plângeri ale clientilor

f) Supravegherea auditorilor

g) Neconformităti

h) Actiuni corective

i) Revizuirea managementului

5. Proceduri, standard de lucru:

a) Primirea si înregistrarea probelor

b) Divizarea si codificarea probelor

c) Analiza de puritate

d) Determinarea semintelor străine

e) Analiza de germinatie

f) Analiza de umiditate

g) Analiza fitosanitară

h) Alte analize

i) Eliberarea documentelor de analiză

j) Înregistrări

k) Stocarea probelor

6. Echipamentul de lucru:

a) Necesarul de echipament în functie de analiză

b) Calibrarea, etalonarea si verificarea echipamentului

c) Întretinerea si utilizarea echipamentului

7. Mediul de lucru:

a) Spatiul, planul laboratorului

b) Controlul intrărilor în laboratoarele de analiză

8. Materiale de referintă:

a) Colectia de seminte de referintă

b) Colectia de probe de etalonare

c) Alte colectii

9. Aprovizionarea cu materiale:

a) Materiale folosite în testare

b) Controlul calitătii materialelor folosite

10. Sistemul înregistrărilor.

 

ANEXA Nr. 5

la conditii si proceduri

 

CONDITII  MINIME

de dotare a unui laborator pentru analiza calitătii semintelor

 

1. Sectorul de determinare a umiditătii:

 

Nr. crt.

Aparatura

Laborator cu volum mediu de activitate

(bucăti)

Laborator cu volum mare de activitate

(bucăti)

 

1.

Etuve cu temperatură reglabilă

2

3

2.

Moriscă de măcinat probe, reglabilă

1

1

3.

Set de site pentru verificarea gradului de măcinare

1

1

4.

Balantă cu precizie de 0,001 zecimale

1

1

5.

Trusă cu greutătile etalon aferente balantei

1

1

6.

Exsicator cu desicantul corespunzător

2

3

7.

Termohigrometru

1

1

8.

Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru intervalul de lucru al etuvelor

2

3

9.

Capsule (fiole)

20

30

2.

Sectorul de puritate:

 

 

 

a) Sala de omogenizare

 

 

1.

Omogenizatoare de diferite tipuri

2

3

2.

Balantă de precizie

1

1

3.

Trusă cu greutăti etalon aferente balantei

1

1

 

b) Sala de determinare a puritătii

 

 

1.

Balantă cu precizie de 0,1 zecimale

1

1

2.

Balante cu precizie de 0,01 zecimale

Numărul balantelor este în functie de numărul analizatorilor din sala de puritate

3.

Balante cu precizie de 0,001 zecimale

1

2

4.

Balante cu precizie de 0,0001 zecimale

1

1

5.

Truse cu greutăti etalon aferente balantelor

4

4

6.

Lupă binoculară

1

2

7.

Lampă fluorescentă

1

1

8.

Nisă filtrantă

1

1

9.

Numărător de seminte (facultativ)

1

1

10.

Lupă diafanoscop*)

1

1

11.

Selector-vânturător de seminte (Blower)*)

1

1


*) Pentru laboratoarele care efectuează analize la specii de graminee perene.

3.

Sectorul de germinatie:

 

 

1.

Set de site pentru verificarea gradului de măruntire a solului

1

1

2.

Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru verificarea modului de functionare a camerelor sau cabinetelor de germinat si a etuvelor

Câte unul pentru fiecare aparat verificat

 

3.

Cabinete germinatoare cu temperatura reglabilă

Numărul si capacitatea lor vor fi corelate cu speciile analizate si cu cerintele impuse de acestea (minimum 3)

Numărul si capacitatea lor vor fi corelate cu speciile analizate si cu cerintele impuse de acestea (minimum 4)

4.

Termometre înregistratoare

Câte unul pentru fiecare cameră de germinatie sau cabinet germinator

5.

Etuve pentru preuscare si sterilizare

2

3

6.

Nisă filtrantă

1

1

7.

Balantă cu precizie de 0,1 zecimale

1

1

8.

Trusă cu greutătile etalon aferente balantei

1

1

9.

Cântar de capacitate 10 kg

1

1

10.

Aparat pentru determinarea pH-ului

1

1

11.

Recipiente de stocare probe, tăvi, godeuri, rafturi etc.

-

-

4.

Sectorul de stare fitosanitară:

 

 

1

Aparatura

Laborator cu volum mediu de activitate

(bucăti)

Laborator cu volum mare de activitate (bucăti)

 

Microscop performant

1

1

 

Lupă binoculară

1

1

 

Nisă filtrantă*)

1

1

 

Vase Petri, lamele, pensete etc.

-

-

 

Un laborator trebuie să mai detină magazie de păstrare a probelor.

În cazul când se fac si alte determinări, laboratorul se va dota cu aparatura specifică determinării pe care o execută.


*) În cazul unor laboratoare cu volum mediu de activitate poate fi utilizată când este nevoie nisa filtrantă din dotarea celorlalte laboratoare (puritate sau germinatie).

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 1.434 din 30 septembrie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.509 din 14 noiembrie 2002

 

 

ORDIN

pentru completarea art. 8 din Normele metodologice nr. 1.521/MM/521.821/2002

privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 8 din Normele metodologice nr. 1.521/MM/521.821/2002 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 24 mai 2002, se completează cu literele c)-e) după cum urmează:

“c) pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi prin Agentia Natională pentru Locuinte, unitătile teritoriale ale Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», cu consultarea presedintilor consiliilor judetene, transmit lunar Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», până la data de 27 a fiecărei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare în luna următoare, conform modelului prevăzut în anexele nr. 11a) si 11b) la prezentele norme metodologice;

d) pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi prin consiliile judetene si locale, cererile justificative [anexele nr. 11a) si 11b)] întocmite de consiliile judetene si locale se transmit Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», până la data de 27 a fiecărei luni, prin unitătile teritoriale din subordine;

e) sumele acordate în baza lit. c) si d) vor fi utilizate numai pentru constructia străzilor apartinând domeniului public.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurior din România”.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, Traian Panait, secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradărilor constatate la acestea - nr. 271

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniută din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER, cuprins în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, ale art. 3 pct. 1 si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

 ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradărilor constatate la acestea - nr. 271, prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători  “C.F.R. Călători” - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marf㠓C.F.R. Marf㔠- S.A., celorlalti operatori de transport feroviar, precum si agentilor economici care detin vehicule feroviare.

Art. 3. - Conducerea persoanelor juridice prevăzute la art. 2 va asigura prin personalul propriu, atestat conform prevederilor în vigoare, instruirea si verificarea profesională a personalului cu atributii în aplicarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradărilor constatate la acestea - nr. 271.

Art. 4. - Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marf㠓C.F.R. Marf㔠- S.A., ceilalti operatori de transport feroviar, precum si agentii economicicare detin vehicule feroviare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - (1) Este interzis să se acorde derogări, să se facă modificări, completări sau precizări privind prevederile Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradărilor constatate la acestea - nr. 271.

(2) În mod exceptional, în cazuri bine justificate, modificări, completări sau precizări se pot face numai cu avizul Autoritătii Feroviare Române - AFER, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 7. - În termen de 90 de zile de la data aprobării prezentului ordin se va face editarea Instructiunilor pentru predarea-primirea vagoanelor si modul de recuperare a lipsurilor si degradărilor constatate la acestea - nr. 271, precum si instruirea si examinarea personalului interesat.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Instructia pentru tratarea lipsurilor si degradărilor la vagoane - nr. 271, editia 1992, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Tudor Florescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.

Nr. 1.851.

 


*) Anexa va fi pusă la dispozitie celor interesati, la cererea acestora.