MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 863         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

631. - Legea bugetului de stat pe anul 2003

 

946. - Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art.1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe surse, al cheltuielilor pe destinatii, pentru bugetul de stat si bugetele Fondului de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe si fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2003, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul de executie bugetară.

Art. 2. - Prin legea bugetului de stat sunt autorizate fluxurile financiare publice de formare a veniturilor si de repartizare a cheltuielilor pe destinatii si ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economicosocială a tării si ale politicii financiare specifice anului 2003.

Art. 3. - (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2003, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat pe anul 2003 se stabileste la venituri în sumă de 241.235,5 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 291.045,1 miliarde lei, cu un deficit de 49.809,6 miliarde lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2003, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Se interzic retinerea si utilizarea de către ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 4. - Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor vărsăminte, prelevate de la persoanele juridice si fizice.

Art. 5. - Impozitele, taxele, contributiile si celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2003, de orice natură si provenientă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 6. - Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea si încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescriptie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operatiunilor supuse controlului.

Art. 7. - Impozitele care se cuprind la capitolul “Impozitul pe venit”, restante la data de 31 decembrie 1999 si neîncasate până la data de 31 decembrie 2002, se încasează si se înregistrează în anul 2003 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.

Art. 8. - Veniturile bugetului de stat pe anul 2003 sunt în sumă de 241.235,5 miliarde lei si se prezintă astfel:

 

- miliarde lei -

VENITURI - TOTAL, din care:

241.235,5

Venituri curente, din acestea:

240.446,5

a) venituri fiscale:

223.569,3

- impozite directe, din care:

50.489,2

- impozitul pe profit

39.396,0

- impozitul pe venit

59.154,0

- cote si sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)

-56.582,8

- impozite indirecte, din care:

173.080,1

- taxa pe valoarea adăugată

90.221,1

- taxa pe valoarea adăugată încasată

124.572,0

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)

-34.350,9

- accize

45.880,0

- taxe vamale

8.163,0

b) venituri nefiscale

16.877,2

Venituri din capital

551,0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

238,0

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 9. - În structură economică cheltuielile bugetuluide stat pe anul 2003, în sumă de 291.045,1 miliarde lei, se prezintă astfel:

 

- miliarde lei -

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

291.045,1

1. Cheltuieli curente, din acestea:

231.656,9

a) cheltuieli de personal

43.216,8

b) cheltuieli materiale si servicii

38.293,7

c) subventii

13.857,9

d) prime

771,1

e) transferuri

84.409,1

f) dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli

49.988,2

g) rezerve

1.120,1

2. Cheltuieli de capital

25.413,2

3. Împrumuturi acordate

219,8

4. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite, din acestea:

33.755,2

a) rambursări de credite externe

24.447,8

b) plăti de dobânzi si comisioane la credite externe

9.307,4

 

Art. 10. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi si în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea si  comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2003 în conditiile stabilite prin lege sunt

prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar “Cheltuieli cu salariile”, alineatul “Alte drepturi salariale”. Aceste sume se vor vira de către ordonatorii principali de credite de la alineatul “Alte drepturi salariale” la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzătoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii.

(3) Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003.

(4) Plata premiului anual aferent anului 2003 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile de pe lângă unele institutii publice finantate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2004, începând cu luna ianuarie 2004.

(5) Din prevederile bugetare pe anul 2003 ale institutiilor publice mentionate la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2002.

Art. 11. - (1) Cheltuielile pentru deplasări, detasări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2003, nu pot fi majorate, în conditiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinatie.

Art. 12. - În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2003, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligatii:

a) vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii potrivit atributiilor stricte ale acestora, până la sfârsitul anului;

b) vor asigura ca drepturile stabilite si plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăsească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) vor raporta lunar plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele si în structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - (1) Cheltuielile pentru autoritătile publice, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în sumă de 18.325,2 miliarde lei, din care: 11.384,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 3.719,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 44,6 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 978,0 miliarde lei transferuri, 1.435,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 762,6 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritătile publice sunt în sumă de 1.355,0 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 600,1 miliarde lei pentru Senat, 139,4 miliarde lei pentru Administratia Prezidentială, 60,5 miliarde lei pentru Curtea Constitutională, 577,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 5.872,3 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 39,5 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 31,4 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 83,1 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, 46,1 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 61,3 miliarde lei pentru Consiliul National al Audiovizualului, 9.459,0 miliarde lei pentru administratia publică centrală, din care: 747,7 miliarde lei pentru Scretariatul General al Guvernului si 8.711,3 miliarde lei pentru ministere si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate.

(3) Administratia Prezidentială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Administratiei Prezidentiale si care îl însotesc pe Presedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, articolul “Alte cheltuieli”.

Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administratiei Prezidentiale se suportă de la acelasi articol de cheltuieli. Administratia Prezidentială poate solicita institutiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Presedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.

(4) Cheltuielile de întretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputati în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputatilor la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

(5) Cheltuielile pentru exploatarea si întretinerea Clubului Parlamentarilor Români si a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputatilor se suportă din bugetul acesteia.

Cheltuielile pentru exploatarea si întretinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.

(6) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile desfăsurate pe lângă Camera Deputatilor si finantate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputatilor.

Art. 14. - (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în sumă de 64.150,1 miliarde lei, din care: 24.205,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 20.602,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 3.056,9 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 1.702,4 miliarde lei transferuri, 3.428,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 11.154,5 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru apărare natională se stabilesc în sumă de 31.754,8 miliarde lei.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică si sigurantă natională se stabilesc în sumă de 32.395,3 miliarde lei.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în nstitutiile militare de învătământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de nităti de învătământ, indiferent de institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională din care face parte personalul militar scolarizat.

(5) Preluarea activitătilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, se va face în cursul anului 2003 pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate între Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publ ice, după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului. Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, la solicitarea justificată a celor două ministere, să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora.

(6) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 31 iulie 2002 si neachitate de către Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectivă Ministerului de Interne, precum si unitătilor subordonate acestui minister până la data de 15 decembrie 2003, în limita sumei de până la 500,0 miliarde lei.

(7) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul finantelor publice va aproba prin ordin normele metodologice de aplicare a prevederilor alin. (6).

Art. 15. - (1) Cheltuielile social-culturale care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003 se stabilesc în  sumă de 65.187,0 miliarde lei, din care: 4.304,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.032,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.619,5 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 40.558,3 miliarde lei transferuri, 3.830,0 miliarde lei cheltuieli de capital si 6.841,7 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 15.335,6 miliarde lei pentru învătământ, 12.428,4 miliarde lei pentru sănătate, 4.855,5 miliarde lei pentru cultură, religie si actiuni privind activitatea sportive si de tineret si 32.567,5 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.

(3) În bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, sunt prevăzute si sume pentru dotarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar care se transferă unitătilor beneficiare, precum si pentru acoperirea dobânzii de leasing financiar contractat de către minister. La titlul  Cheltuieli de capital” al aceluiasi capitol sunt prevăzute si sume pentru achizitionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor, precum si pentru acoperirea ratelor de leasing financiar contractat în vederea dotării unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu laboratoare informatizate, cele două categorii de bunuri achizitionate urmând să fie transferate unitătilor beneficiare.

(4) Guvernul garantează credite externe în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către institutiile de învătământ superior de stat pe bază de proiecte, în conditiile legii.

(5) Transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Informatiilor Publice se utilizează pe destinatiile prevăzute în anexa nr. 3/33.

(6) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, se finantează cheltuielile aferente gratuitătilor si reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto si naval, de care beneficiază, în conditiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, si prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.

(7) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.

(8) Suma de 22,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, se alocă pentru finantarea activitătii Fundatiei Culturale Române.

(9) Taxele postale percepute de Compania Natională “Posta Română” - S.A. pentru prestatiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii în anul 2003 nu pot depăsi 1,35% din valoarea sumelor plătite.

(10) Cheltuielile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în sumă de 11,2 miliarde lei, se finantează din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor de la titlurile corespunzătoare ale capitolului “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”.

Art. 16. - (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în sumă de 8.125,8 miliarde lei, din care: 267,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 141,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 8,6 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 2.077,1 miliarde lei transferuri, 3.429,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 2.201,6 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 5.818,9 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publică si locuinte si de 2.306,9 miliarde lei pentru mediu si ape.

Art. 17. - (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc în sumă de 73.496,0 miliarde lei, din care: 1.825,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.896,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 8.010,9 miliarde lei subventii, 771,1 miliarde lei prime, 32.109,6 miliarde lei transferuri, 12.246,7 miliarde lei cheltuieli de capital si 12.635,3 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 15.260,5 miliarde lei pentru industrie, 14.099,1 miliarde lei pentru agricultură si silvicultură, 30.307,6 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si de 13.828,8 miliarde lei pentru alte actiuni economice.

(3) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se va face în conditiile prevederilor legale si se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împreună cu Ministerul Administratiei Publice.

(4) Cheltuielile destinate stimulării productiei de export si a exportului, în sumă de 1.680,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificatii de dobândă la exportul de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie; bonificatii de dobândă si garantii la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie; asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor la exportul de obiective complexe, a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a investitiilor române în străinătate; asigurarea si reasigurarea creditelor de productie pentru bunuri si servicii destinate exportului de mărfuri generale; asigurarea si reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru mărfuri generale. Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, în functie de necesitătile de sustinere a exporturilor.

(5) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie sunt cuprinse si sume pentru majorarea capitalului social al Fondului national de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si suma de 134,6 miliarde lei pentru finantarea programelor de dezvoltare si a măsurilor de sprijinire a înfiintării de noi întreprinderi mici si mijlocii, potrivit legii.

(6) Repartizarea pe judete a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale, pentru drumuri judetene, comunale si pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localităti rurale si urbane, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu consultarea presedintilor de consilii judetene, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996 privindc constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si pe baza criteriilor din normele de aplicare a acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Industriei si Resurselor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizează pe judete, pe unităti administrativ-teritoriale si obiective, conform anexei la bugetul acestui minister.

Art. 18. - (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în sumă de 8.533,0 miliarde lei, din care: 1.229,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 900,3 miliarde lei cheltuieli  materiale si servicii, 117,4 miliarde lei subventii, 5.083,7 miliarde lei transferuri, 1.042,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 159,5 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.442,3 miliarde lei pentru cercetare stiintifică si de 5.090,7 miliarde lei pentru alte actiuni.

Art. 19. - La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în sumă de 800,1 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercitiului bugetar;

b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, în sumă de 200,0 miliarde lei, care se utilizează pentru finantarea unor actiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităti naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate;

c) Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova, în sumă de 120,0 miliarde lei, din care: 30,0 miliarde lei pentru finantarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, si 90,0 miliarde lei pentru finantarea unor proiecte de integrare economică si culturală între România si Republica Moldova.

Art. 20. - În anul 2003, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 219,8 miliarde lei, din care: 163,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 1,3 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existentă si 55,5 miliarde lei pentru microcredite acordate persoanelor fizice care desfăsoară activităti pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întretinerii materiale.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică si împrumutul Guvernamental

 

Art. 21. - Deficitul bugetului de stat se stabileste în sumă de 49.809,6 miliarde lei.

Art. 22. - (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 49.988,2 miliarde lei, din care: 21.696,0 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 8.615,6 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 11.871,5 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat în conditiile legii, 6.605,1 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor si dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plăti si pentru ajustare structurală, si 1.200,0 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne.

(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind si cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de tară (rating) de către agentiile specializate, în anul 2003, precum si eventualele diferente din anii anteriori.

(3) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 2003, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

(4) În vederea asigurării finantării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2003 din disponibilitătile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului  de stat pot fi contractate independent de soldul contuluigeneral al trezoreriei statului.

(5) Veniturile din privatizare si din dividende, precum si cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor aprobate în bugetele institutiilor publice implicate, se vor utiliza în conditiile prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobată prin Legea nr. 315/2001, dacă prin alte acte normative nu se prevede altfel. Cu sumele utilizate pentru diminuarea împrumuturilor pentru finantarea sau refinantarea deficitului bugetului de stat se diminuează deficitele din anii precedenti, în ordinea înregistrării acestora.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 23. - (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 15.718,3 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care:

a) 7.727,1 miliarde lei pentru protectie socială, privind asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru încălzirea locuintei, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, precum si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap. Această sumă se repartizează pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, după caz, a inspectoratului de stat judetean pentru persoanele cu handicap, în functie de numărul de beneficiari;

b) 1.926,4 miliarde lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului;

c) 814,8 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult din tară, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta. Institutiile de cultură care au trecut în finantarea autoritătilor administratiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5;

d) 1.335,6 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judetelor;

e) 3.914,4 miliarde lei se repartizează pe comune, orase si municipii, prin hotărâre a consiliului judetean, cu prioritate acelor unităti administrativ-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, dupăn consultarea  rimarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice.

(2) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat începând cu data de 1 ianuarie 2003, la nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 36% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe teritoriul cărora îsi desfăsoară activitatea plătitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judetului si 17% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului.

(3) Pentru municipiul Bucuresti cota este de 63% si se repartizează în conditiile prevăzute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 36% la bugetul propriu al municipiului Bucuresti si 9% la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărui sector.

Art. 24. - Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, în sumă de 3.597,4 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 6, se repartizează de către consiliul judetean pe unităti administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în functie de cantitatea de energie termică livrată populatiei si de subventia aferentă, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2002. Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, ca urmare a aplicării prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2002, se utilizează pentru asigurarea ajutoarelor pentru încălzirea locuintei acordate populatiei sau pentru retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si/sau distributia energiei termice.

Art. 25. - Repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit, prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. e), precum si a celor din cota de 17% la dispozitia consiliului judetean, respectiv 9% la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, se aprobă prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, utilizându-se criteriul prevăzut în anexa nr. 7, pentru 50% din sume, iar pentru  diferentă, criterii specifice aprobate prin hotărâri aleacestora.

Art. 26. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea  adăugată, destinate finantării cheltuielilor institutiilor deînvătământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat potrivit legii, ale creselor, precum si ale centrelor judetene si locale de consultantă agricolă, în sumă de 34.350,9 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 8, 8a) si 8b).

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, după caz, a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

(2) Pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, institutiilor de cultură, creselor, centrelor judetene si locale de consultantă agricolă, pe lângă sumele defalcate de la bugetul de stat, autoritătile administratiei publice locale vor aloca si sume din bugetele proprii ale acestora.

(3) Numărul maxim de posturi finantat pentru învătământul preuniversitar de stat si pentru unitătile de cult este prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Din bugetele locale se suportă si cheltuielile aferente facilitătilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Consiliile locale pot acorda burse de studii pentru elevii din învătământul preuniversitar de stat, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 27. - (1) În anul 2003 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, în sumă de 1.900,0 miliarde lei.

(2) Ministerul Finantelor Publice, împreună cu Ministerul Administratiei Publice, repartizează transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti si, în cadrul acestora, pe unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internationale.

(3) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitătilor municipale cu finantare partială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internationale, pentru contractele încheiate cu finantare mixtă din împrumuturi externe si din fonduri locale, respectiv alocatii din bugetele locale si transferuri de la  bugetul de stat, avansurile se acordă, în conditiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, au obligatia să analizeze lunar executia lucrărilor de investitii si, în situatia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finantelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în pozitie globală.

Art. 28. - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2003 sunt prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 29. - (1) Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentă si de evidentă a persoanelor se vor organiza, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, si ale Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, în subordinea autoritătilor administratiei publice locale si se vor finanta din bugetele acestora, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului a protocoalelor de predare-primire a activitătilor respective.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările rezultate în urma actiunii de predare-primire a acestor activităti în volumul si în structura bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor Ministerului de Interne si Ministerului Administratiei Publice.

Art. 30. - Regiile autonome de interes local care în anul 2003 se transformă, în conditiile legii, în societăti comerciale vor plăti la bugetele locale impozit pe profit si vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au functionat ca regii autonome si impozit pe profit aferent perioadei din an în care functionează ca societăti comerciale. În anii următori transformării în societăti comerciale impozitul pe profit se plăteste la bugetul de stat, în conditiile prevederilor Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului de asigurări

sociale de sănătate

 

Art. 31. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) La stabilirea sumelor care se prevăd în contractele ce se încheie de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere si cheltuielile aferente instalării si întretinerii aparaturii de înaltă performantă achizitionate din credite externe, contractate direct sau garantate de stat. 

(3) Prevederile art. 10-12 se aplică si bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii referitoare la agentii economici

 

Art. 32. - (1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte societăti comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de muncă, cheltuieli sociale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea acestora potrivit legii, si anume: grădinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si scolile pe care le au sub patronaj.

(2) În cadrul aceleiasi limite prevăzute la alin. (1) unitătile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei părti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partială a costului transportului la si de la locul de muncă al salariatilor; suportarea partială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, pentru acoperirea unei părti din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare. De asemenea, unitătile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din scoli si din centrele de plasament.

(3) Persoanele fizice care desfăsoară activităti independente si care obtin venituri comerciale sau venituri din profesii libere, precum si asociatiile fără personalitate juridică, care îsi desfăsoară activitatea cu salariati încadrati cu contract individual de muncă, pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariatii în cauză, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net pentru destinatiile prevăzute la alin. (2).

(4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia  socială, acordate de către regiile autonome, societătile sicompaniile nationale subventionate de la bugetul de stat  sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum si de către societătile comerciale subventionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit si aprobat de către Guvern.

(5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) si (3), realizate de salariati, nu se supun impozitării si completează prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002.

(6) Pentru regiile autonome, societătile si companiile nationale, subventionate de la bugetul de stat, precum si pentru societătile comerciale subventionate de la bugetul de stat si societătile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înfiintare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă si publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementeazăsi se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora.

(7) De prevederile alineatului precedent beneficiază si institutele nationale de cercetare-dezvoltare ale căror bugete de venituri si cheltuieli se aprobă, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 33. - (1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni sau orice alte titluri de credit stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL VIII

Responsabilităti în aplicarea legii

 

Art. 34. - Creditele de angajament pentru actiunile multianuale, în anul 2003, sunt la nivelul creditelor bugetare.

Art. 35. - Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură si între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în functie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii. 

Art. 36. - (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, si sumele reprezentând contributia Guvernului României la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internatională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pentru anul 2003, să asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor si proiectelor cu finantare internatională, precum si cele necesare finantării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri”,  alineatele “Programe cu finantare rambursabilă”, “Programecomunitare” si “Programe cu finantare nerambursabilă”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia celor efectuate la aceleasi alineate de cheltuieli.

(4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul “Programe cu finantare nerambursabilă” pentru cofinantarea actiunilor aferente Programului National de Aderare a României la Uniunea Europeană se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în Program.

(5) Sumele reprezentând contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externă de la titlul “Cheltuieli de capital” nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.

Art. 37. - (1) Sumele destinate plătii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plătii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Nationale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Transferuri”. Contributia României la organisme financiar-bancare internationale, stabilită potrivit dispozitiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În vederea asigurării plătii la scadentă a cotizatiilorsi contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, pentru programe comunitare, precum si a rambursărilor de credite externe, a plătilor de dobânzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si între alineatele articolului de cheltuieli “Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite”.

Art. 38. - (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, societătilor comerciale subventionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale societătilor comerciale cu capital de stat care au această prevedere în actul constitutiv.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă si bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 39. - (1) În anul 2003 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă emise de către unitătile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, pentru un număr maxim de 1.426.000 salariati în trimestrul I, 1.476.000 salariati în trimestrul II, 1.526.000 salariati în trimestrul III si 1.576.000 salariati în trimestrul IV, si acordate de către angajatori salariatilor, în limita valorii nominale prevăzută de lege.

(2) De asemenea sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare valorii nominale a tichetelor de masă acordate salariatilor proprii de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Unitătile emitente autorizate potrivit legii pot emite tichete de masă pentru un număr de salariati mai mare

decât cel prevăzut în autorizatie numai în cazul în care acestia apartin unor categorii de angajatori care realizează activităti nonprofit.

(4) În bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitătilor de pe lângă unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinatie.

Art. 40. - (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instantelor judecătoresti, precum si

obligatiile bănesti ale statului român, născute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finantelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat pe anul 2003.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigură si fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată.

(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, si fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în care Guvernul României este parte. Pe măsura necesitătilor de finantare se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plătile.

Art. 41. - (1) Pentru proiectele de investitii finantate din credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internationale - Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeană de Investitii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si altele - echivalentul în valuta împrumutului al părtii în lei, reprezentând contributia părtii române la finantarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România si organismele financiare respective si poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistică, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite si a unitătilor beneficiare de împrumut extern.

(2) În cazul schimbării statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internationale, mentionate la alin. (1), transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din credite externe si, după caz, alocatiile din bugetele locale, reprezentând partial contributia părtii române la finantarea acestor proiecte, vor fi asigurate în continuare, în măsura în care Ministerul Finantelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.

(3) Cheltuielile suplimentare rezultate în conditiile alin. (1), precum si eventualele depăsiri provenite din modificarea unor dispozitii legale în domeniul impozitelor si taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora  se finantează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.

Art. 42. - (1) Institutiile si autoritătile publice centrale si locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă si de oaspeti, baze de odihnă, tratament si alte asemenea unităti vor asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unităti exclusiv din veniturile proprii ale acestora.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legată de administrarea unitătilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.

Art. 43. - Potrivit legii, drepturile asistentului personal al persoanei cu handicap, care acordă îngrijire permanentă copilului sau adultului cu handicap grav, se suportă din bugetele locale, iar indemnizatia pentru însotitor de care beneficiază pensionarii încadrati în gradul I de invaliditate se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 44. - La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2003 din eventualele surse suplimentare sau economii la cheltuieli se vor aloca cu prioritate fonduri pentru finantarea actiunilor de învătământ si agricultură.

Art. 45. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 13 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 631.


*) Anexa nr. 3 se publică ulterior.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE STAT PE ANUL 2003

- Sinteză -

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului de stat pe anul 2003 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 946.