MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 712         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 octombrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.041. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes în domeniul public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

            1.042. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a lucrărilor de artă monumentală “Nicolae Titulescu” si “Marin Sorescu”

 

            1.043. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si comuna Livezile, judetul Alba

 

            1.048. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănesti si Corespondentă .C.F.R. Mesagerie” - S.A. ca filială a Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            89. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2002 de abrogare a Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea si exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri

 

            90. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ

 

REPUBLICĂRI

 

            Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes în domeniul public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, situate în municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes în domeniul public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin.

Art. 2. - Transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.041.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes în domeniul public al municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

Locul unde sunt situate imobilele

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Municipiul Caransebes, str. Sesul Rosu, judetul Caras-Severin

Statul român

Municipiul Caransebes

Blocuri de locuinte

Pavilion B1: - suprafata construită = 318 m2

- suprafata desfăsurată = 1.270 m2

Pavilion B2: - suprafata construită = 578 m2

- suprafata desfăsurată = 2.047 m2

Pavilion B3: - suprafata construită = 318 m2

- suprafata desfăsurată = 1.270 m2

Pavilion B4: - suprafata construită = 318 m2

- suprafata desfăsurată = 1.270 m2

Pavilion B5: - suprafata construită = 318 m2

- suprafata desfăsurată = 1.270 m2

Pavilion - casă pompe:

- suprafata construită = 15 m2

- suprafata desfăsurată = 15 m2

Suprafata terenului aferent, inclusiv constructiile = 21.756 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a lucrărilor de artă monumentală “Nicolae Titulescu” si “Marin Sorescu”

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a lucrărilor de artă monumentală “Nicolae Titulescu” si “Marin Sorescu”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Predarea-preluarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Consiliul Local al Municipiului Craiova, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.042.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrărilor de artă monumentală transmise din domeniul public al statului în domeniul public

al municipiului Craiova

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Caracteristicile bunului

Amplasamentul bunului

Valoarea bunului

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Persoana juridică la care se transmite bunul

Numărul

de identificare

atribuit

de Ministerul

Finantelor Publice

1.

Lucrare de artă monumentală “Nicolae Titulescu”

- autor: Alexandru Deacu

Municipiul Craiova

85.456.658

Ministerul Culturii si Cultelor

Municipiul Craiova, Consiliul Local al Municipiului Craiova

33.411

- piatră

- h = 3,80 m

2.

Lucrare de artă monumentală “Marin Sorescu”

- autor: Ion Nicodim

Parcul Teatrului National

25.000.000

Ministerul Culturii si Cultelor

Municipiul Craiova, Consiliul Local Craiova al Municipiului Craiova

33.408

- bronz

- h = 2,60 m

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si comuna Livezile, judetul Alba

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă însărcinată cu punerea în valoare a resurselor minerale aflate în proprietatea publică a statului, si comuna Livezile, judetul Alba, în calitate de administrator, a zăcământului de calcar industrial si de constructie situat în perimetrul Poiana Aiudului din localitatea Poiana Aiudului, judetul Alba, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei miniere se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de dare în administrare a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.043.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănesti si Corespondentă “C.F.R. Mesagerie” - S.A. ca filială a Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de

Călători “C.F.R. Călători” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se înfiintează filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., denumită Societatea Comercială de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănesti si Corespondentă “C.F.R. Mesagerie” - S.A., ca societate comercială pe actiuni, denumită în continuare C.F.R. Mesagerie.

            Art. 2. - (1) Sediul si capitalul social initial ale societătii înfiintate potrivit art. 1 sunt prevăzute în statutul acesteia, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) C.F.R. Mesagerie are ca obiect de activitate, în principal, expedierea si transportul de mesagerie, bagaje, coletărie, valori bănesti si corespondentă pe calea ferată.

            (3) C.F.R. Mesagerie este persoană juridică română si se organizează si functionează în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu.

            (4) Capitalul social initial al C.F.R. Mesagerie se constituie prin aporturi în natură si în numerar de la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabilă încheiată la data de 30 iunie 2002.

            (5) Capitalul social initial al C.F.R. Mesagerie este subsscris si integral vărsat la data înfiintării, de către C.F.R. Călători, în calitate de actionar unic.

            (6) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. Călători se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            (7) În cazul în care valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută în anexă, se va solicita rectificarea cuvenită la registrul comertului, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului prevăzut la alin. (6).

            (8) Valoarea terenurilor pe care C.F.R. Mesagerie îsi desfăsoară activitatea nu este cuprinsă în capitalul social initial prevăzut în anexă. Aceste terenuri se vor evalua până la data de 31 decembrie 2002, modificându-se în mod corespunzător capitalul social.

            (9) Pe toată perioada în care C.F.R. Călători este actionar unic la C.F.R. Mesagerie se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fără plată, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, între C.F.R. Mesagerie si C.F.R. Călători, precum si între C.F.R. Mesagerie si alte societăti comerciale rezultate din reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu acordul adunării generale extraordinare a actionarilor societătilor comerciale implicate, modificându-se capitalul social în mod corespunzător.

            (10) C.F.R. Mesagerie se poate privatiza în conditiile legii, C.F.R. Călători putând păstra pachetul majoritar de actiuni.

            (11) În perioada în care C.F.R. Călători este actionar unic C.F.R. Mesagerie poate vinde active din patrimoniul său persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători, exprimat prin mandat special dat reprezentantilor săi în adunarea generală a actionarilor. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în conditiile legii.

            (12) C.F.R. Mesagerie poate înfiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunităti în tară si în străinătate, în conditiile legii.

            Art. 3. - (1) C.F.R. Mesagerie poate desfăsura activităti comerciale prin contracte de prestatii, asociere, veniturile rezultate constituind venituri proprii, în conditiile legii.

            (2) Atât timp cât C.F.R. Călători este actionar unic, în relatiile contractuale dintre C.F.R. Călători si C.F.R. Mesagerie se va practica o cotă de profit de 3% atât de către C.F.R. Călători, cât si de filială, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

            Art. 4. - (1) Personalul necesar desfăsurării activitătii C.F.R. Mesagerie este preluat de la C.F.R. Călători si se consideră transferat.

            (2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al C.F.R. Mesagerie personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, prevăzute în contractul colectiv demuncă al C.F.R. Călători, corespunzătoare posturilor ce urmează să fie ocupate, precum si de alte drepturi prevăzute de legislatia în vigoare.

            Art. 5. - (1) C.F.R. Mesagerie este condusă de adunarea generală a actionarilor, formată din reprezentantii C.F.R. Călători si ai celorlalti actionari.

            (2) Adunarea generală a actionarilor a C.F.R. Călători numeste reprezentantii acesteia în Adunarea generală a actionarilor a C.F.R. Mesagerie.

            (3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în statutul C.F.R. Mesagerie.

            Art. 6. - (1) Adunarea generală a actionarilor alege membrii Consiliului de administratie al C.F.R. Mesagerie. Pe toată perioada în care C.F.R. Călători este actionar unic la C.F.R. Mesagerie, alege membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia, acestia fiind numiti la propunerea Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători.

            (2) Presedintele consiliului de administratie este si directorul C.F.R. Mesagerie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.048.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Societătii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănesti si Corespondentă “C.F.R. Mesagerie” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea filialei este Societatea Comercială de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănesti si Corespondentă “C.F.R. Mesagerie” - S.A.

(2) Societatea Comercială de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănesti si Corespondentă “C.F.R. Mesagerie” - S.A., denumită în continuare C.F.R. Mesagerie, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, filială cu personalitate juridică a Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători.

(3) Emblema C.F.R. Mesagerie este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

(4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanând de la C.F.R. Mesagerie se mentionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, de sediul si codul unic de înregistrare.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

C.F.R. Mesagerie este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul C.F.R. Mesagerie este în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(2) Sediul poate fi mutat în aceeasi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) C.F.R. Mesagerie poate înfiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunităti în tară si în străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

C.F.R. Mesagerie se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul C.F.R. Mesagerie este efectuarea transportului de mesagerie, bagaje, coletărie, valori bănesti si corespondentă pe calea ferată pentru satisfacerea cerintelor beneficiarilor de transport în conditii avantajoase.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

C.F.R. Mesagerie are, în principal, următorul obiect de activitate:

a) expedierea si transportul de mesagerie, bagaje, coletărie, valori bănesti si corespondentă pe calea ferată;

b) organizarea activitătii de publicitate în vederea prezentării de noi oferte de servicii care să asigure accesul rapid la expeditie, preluarea de la călători a bagajelor, respectiv a corespondentei, si predarea acestora la destinatie beneficiarilor de transport;

c) orice alte activităti care contribuie la obtinerea de profit în realizarea obiectului de activitate.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

Capitalul social initial al C.F.R. Mesagerie este de 1.500.000.000 lei, împărtit în 60.000 actiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi în natură reprezentând active si aporturi în numerar de la C.F.R. Călători, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabilă la data de 30 iunie 2002.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Actiunile sunt nominative în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(2) C.F.R. Mesagerie va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de către presedintele consiliului de administratie. Registrul se păstrează la sediul C.F.R. Mesagerie.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea si majorarea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si plătită, potrivit legii, conferă actionarului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de statut.

(2) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(3) Actionarii răspund numai până la concurenta cu capitalul social subscris.

(4) Patrimoniul C.F.R. Mesagerie nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din profitul C.F.R. Mesagerie, care i se va repartiza de către adunarea generală a actionarilor, sau asupra cotei-părti cuvenite acestuia la lichidarea C.F.R. Mesagerie, efectuată în conditiile legii si ale prezentului statut.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) În orice raporturi cu C.F.R. Mesagerie, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari si/sau către terti se face în conditiile si cu procedura  prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

ARTICOLUL 12

Atributii

 

(1) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al C.F.R. Mesagerie, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitătii ei, în conformitate cu mandatul primit de la actionari.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Împuternicitii mandatati să reprezinte interesele C.F.R. Călători în adunarea generală a actionarilor sunt în număr de 3, dintre care un specialist al Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numiti sau, după caz, revocati prin hotărâre a Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători.

(4) Pentru activitatea depusă împuternicitii mandatati să reprezinte interesele C.F.R. Călători în adunarea generală a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilită de Adunarea generală a actionarilor a C.F.R. Călători.

(5) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) alege membrii Consiliului de administratie al C.F.R. Mesagerie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti. Pe toată perioada în care C.F.R. Călători este actionar unic la C.F.R. Mesagerie membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia sunt numiti la propunerea Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători;

b) stabileste remuneratia administratorilor si a cenzorilor, în conditiile legii;

c) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, în conditiile legii;

d) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

e) aprobă delegări de competente pentru consiliul de administratie;

f) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

g) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiară a C.F.R. Mesagerie pe termen lung, mediu si scurt, cu acordul Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători;

h) examinează programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.F.R. Mesagerie, elaborate de consiliul de administratie, si le aprobă;

i) hotărăste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

j) examinează, aprobă sau modifică bilantul contabil si contul de profit si pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor, si aprobă repartizarea profitului;

k) fixează dividendele;

l) aprobă constituirea rezervelor statutare;

m) hotărăste gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor subunităti ale C.F.R. Mesagerie.

(6) Adunarea generală extraordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a C.F.R. Mesagerie la nivel central si teritorial;

b) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

c) hotărăste cu privire la înfiintarea de reprezentante, agentii si de alte subunităti fără personalitate juridică;

d) hotărăste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători;

e) hotărăste reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni, cu acordul adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători;

f) hotărăste cu privire la mutarea sediului C.F.R. Mesagerie, cu acordul Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători;

g) hotărăste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.F.R. Mesagerie, cu acordul Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători;

h) hotărăste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.F.R. Mesagerie;

i) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăti comerciale sau participarea cu capital social la alte societăti comerciale în conditiile legii, cu acordul prealabil al Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători;

j) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului si a cenzorilor pentru pagube pricinuite C.F.R. Mesagerie;

k) aprobă conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

l) hotărăste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

m) hotărăste cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotărăste cumpărarea de actiuni, cotarea la bursă, vânzarea si tranzactionarea pe piată a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători;

o) aprobă facilităti si gratuităti de călătorie la transport;

p) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;

q) numeste directorul C.F.R. Mesagerie si îi stabileste salariul în perioada în care C.F.R. Călători detine pachetul majoritar de actiuni. Numirea directorului si stabilirea salariului acestuia se fac cu acordul Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători;

r) hotărăste în orice alte probleme privind activitatea C.F.R. Mesagerie, cu exceptia celor care revin adunării generale ordinare a actionarilor.

(7) Acordul Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători, prevăzut la alin. (5) lit. g) si la alin. (6) lit. d), e), f), g), i), n) si q), este cerut în perioada în care C.F.R. Călători este actionar unic.

 

ARTICOLUL 13

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de către presedintele consiliului de administratie, de către persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască sau la solicitarea Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale ale actionarilor se convoacă si la cererea actionarilor reprezentând cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largă circulatie din  localitatea în care se află sediul C.F.R. Mesagerie. În perioada în care C.F.R. Călători este actionar unic convocarea adunării generale a actionarilor se va face prin corespondentă.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul C.F.R. Mesagerie sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 14

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1), adunarea generală a actionarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să

reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(4) Presedintele consiliului de administratie desemnează un secretar care să verifice lista de prezentă a actionarilor si să întocmească procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

 

ARTICOLUL 15

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a actionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotrivă.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 16

Organizarea

 

(1) C.F.R. Mesagerie este administrată de un consiliu de administratie format din 5 membri, dintre care un specialist al Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

(2) Conducerea executivă a C.F.R. Mesagerie este asigurată de directorul acesteia, care este si presedintele consiliului de administratie.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie se întruneste cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor acestuia, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sedintei, într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.F.R. Mesagerie si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize necesare luării unor decizii.

(8) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Mesagerie.

(9) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de C.F.R. Mesagerie pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situatii ei pot fi revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 17

Atributiile consiliului de administratie

 

Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.F.R. Mesagerie;

b) elaborează documentatiile privind structura organizatorică si aprobă regulamentul de organizare si functionare a C.F.R. Mesagerie si regulamentul de ordine interioară;

c) elaborează si prezintă spre aprobare adunării generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. Mesagerie pe termen lung, mediu si scurt;

d) aprobă investitiile C.F.R. Mesagerie, în limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a actionarilor;

e) aprobă criteriile de efectuare a operatiunilor de încasări si plăti;

f) aprobă efectuarea operatiunilor de cumpărare si vânzare de bunuri si servicii;

g) îsi dă acordul privitor la încheierea contractelor de închiriere, pe care le supune spre aprobare adunării generale a actionarilor;

h) stabileste tactica si strategia de marketing;

i) supune anual adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R. Mesagerie, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

j) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentantii salariatilor;

k) aprobă tarifele pentru activitătile specifice C.F.R. Mesagerie, în conditiile legii;

l) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R. Mesagerie;

m) aprobă scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, în conditiile legii;

n) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R. Mesagerie;

o) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.F.R. Mesagerie si le fixează salariile;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 18

Atributiile directorului

 

(1) Directorul reprezintă C.F.R. Mesagerie în raporturile cu tertii si are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale C.F.R. Mesagerie;

b) angajează, promovează si concediază personalul C.F.R. Mesagerie;

c) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

d) încheie acte juridice în numele si pe seama C.F.R. Mesagerie;

e) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri, potrivit competentelor;

f) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor stabilite de adunarea generală a actionarilor;

g) îndeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.

(2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale cu respectarea prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 19

Controlul financiar preventiv

 

(1) C.F.R. Mesagerie organizează si exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind  operatiuni care se referă la drepturile si obligatiile patrimoniale, în faza de angajare si de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 20

Controlul financiar de gestiune

 

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Societătii de Servicii de Management Feroviar “S.M.F.” - S.A., pe bază de contract.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitătile de sustrageri, conditiile de păstrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au obligatia:

a) să pună la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;

b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenta controlului;

c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;

d) să dea informatii si explicatii verbal si în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e) să semneze, cu sau fără obiectii, actele de control;

f) să asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfăsurări a controlului si să îsi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în acte de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate si cu stabilirea exactă a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului C.F.R. Mesagerie si consiliului de administratie.

 

ARTICOLUL 21

Cenzorii

 

(1) Gestiunea C.F.R. Mesagerie este supravegheată de actionari si de cenzori.

(2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.

(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

(4) Cenzorii îsi exercită personal mandatul.

(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil.

(6) Atât timp cât statul va detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixă, stabilită de adunarea generală a actionarilor.

(8) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) să supravegheze gestiunea C.F.R. Mesagerie;

b) să verifice dacă bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele;

c) să verifice dacă registrele sunt corect tinute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor legale.

(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere nu pot fi aprobate de adunarea generală a actionarilor dacă nu sunt însotite de raportul cenzorilor.

(10) Cenzorii sunt obligati de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. Mesagerie ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a actionarilor, când nu a fost convocată de către administratori;

c) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) să constate depunerea regulată a garantiei din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le consideră necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a actionarilor un raport amănuntit. Pentru îndeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neîntelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a actionarilor.

(12) Cenzorii vor aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostintă adunării generale a actionarilor.

(13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunării generale a actionarilor, fără drept de vot, dacă nu sunt actionari.

(14) Se interzice cenzorilor să comunice actionarilor, în particular, sau tertilor date referitoare la operatiunile C.F.R. Mesagerie, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a actionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale actionarilor.

(17) Cenzorii îndeplinesc si alte atributii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Exercitiul financiar

 

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, C.F.R. Mesagerie utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

(2) Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii C.F.R. Mesagerie.

 

ARTICOLUL 23

Personalul

 

(1) Personalul se încadrează, în conditiile legii, pe bază de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.

(2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfăsurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.

(3) Personalul este supus Statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioară al C.F.R. Mesagerie.

(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(5) Personalul C.F.R. Mesagerie beneficiază de autorizatii, legitimatii si permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în trafic intern si international, în aceleasi conditii ca si personalul C.F.R. Călători.

 

ARTICOLUL 24

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 25

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

(1) C.F.R. Mesagerie va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

 

ARTICOLUL 26

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în conditiile legii.

(3) C.F.R. Mesagerie îsi constituie fondul de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către C.F.R. Mesagerie în conditiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în conditiile legii si pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 27

Registrele

 

C.F.R. Mesagerie va tine prin grija administratorilor, respectiv a cenzorilor, registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 28

Schimbarea formei juridice

 

Adunarea generală a actionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a C.F.R. Mesagerie, cu acordul Adunării generale a actionarilor a C.F.R. Călători.

 

ARTICOLUL 29

Dizolvarea. Lichidarea

 

Dizolvarea si lichidarea C.F.R. Mesagerie se vor face conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 30

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între C.F.R. Mesagerie si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societăti comerciale se poate apela si la arbitraj.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOUL 31

 

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Codului comercial.

(2) Prezentul statut se poate modifica si completa prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile legii.

 

ANEXĂ

la statut

 

EMBLEMA

Societătii Comerciale de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Bănesti si Corespondentă

“C.F.R. Mesagerie” - S.A.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2002 de abrogare a Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea si exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri

 

În conformitate cu art. 1, 2 si cu art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002,

în temeiul hotărârilor Parlamentului României nr. 19/2001 si nr. 17/2002,

în baza hotărârii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 15 august 2002,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 1/2002 de abrogare a Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea si exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri si se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Departamentul autorizare reglementare - Directia burse de mărfuri si Secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Cristian Traian Ionescu,

Vicepresedinte

 

Bucuresti, 23 august 2002.

Nr. 89.

 

REGULAMENTUL Nr. 1/2002

de abrogare a Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea si exercitarea

serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri

 

Art. 1. - Se abrogă Regulamentul nr. 6/2001 privind autorizarea si exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2002.

Art. 2. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ/

 

În conformitate cu art. 1, 2 si cu art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, în temeiul hotărârilor Parlamentului României nr. 19/2001 si nr. 17/2002,

în baza hotărârii luate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 15 august 2002,

 

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ si se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Inspectorul general al pietei RASDAQ vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Cristian Traian Ionescu,

Vicepresedinte

 

Bucuresti, 26 august 2002.

Nr. 90.

 

REGULAMENTUL Nr. 2/2002

privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ

 

Art. 1. - În scopul cresterii calitătii serviciilor oferite atât investitorilor, cât si emitentilor de actiuni, a asigurării protectiei investitorilor si a unei piete ordonate, prin prezentul regulament se stabilesc categoriile de listare a actiunilor emise de societătile comerciale si obligatiile de informare aferente acestora, precum si regulile referitoare la modul de formare a pretului actiunilor pe piata RASDAQ.

Art. 2. - Abrevierile si termenii folositi în prezentul regulament au aceeasi semnificatie cu cea stabilită în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, si în reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M.

 

CAPITOLUL I

Categoriile de listare

 

Art. 3. - Pe piata RASDAQ se tranzactionează actiuni care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt emise de societăti detinute public si sunt sub formă dematerializată;

b) sunt înregistrate la Oficiul de Evidentă a Valorilor Mobiliare;

c) emitentul actiunilor are contract de furnizare de servicii cu o societate de registru independent autorizată de C.N.V.M.

Art. 4. - Categoriile de listare ale pietei RASDAQ sunt:

a) Categoria I;

b) Categoria a II-a;

c) Categoria de bază.

Art. 5. - Actiunile unui emitent se listează în Categoria I dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) emitentul a înregistrat profit pentru cel putin un exercitiu financiar din ultimele două;

b) emitentul a înregistrat o cifră de afaceri de cel putin 9 milioane euro;

c) emitentul a înregistrat o valoare totală a activelor de cel putin 4,5 milioane euro;

d) suma actiunilor celor care detin un procent mai mic de 5% din numărul total de actiuni ale emitentului este mai mare de 15% din numărul total de actiuni sau valoarea medie de piată a acestor actiuni este de cel putin 150.000 euro;

e) capitalul social sau capitalizarea medie a pietei în ultimele două trimestre calendaristice este de cel putin 1 milion euro;

f) pentru societătile deja listate numărul de zile din cadrul ultimelor patru trimestre calendaristice în care s-au înregistrat tranzactii este cel putin jumătate din numărul total de zile de tranzactionare din perioada respectivă.

Art. 6. - Actiunile unui emitent se listează în Categoria a II-a dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) emitentul a înregistrat o cifră de afaceri de cel putin 2,5 milioane euro;

b) suma actiunilor celor care detin un procent mai mic de 5% din numărul total de actiuni ale emitentului este mai mare de 10% din numărul total de actiuni sau valoarea medie de piată a acestor actiuni este de cel putin 50.000 euro;

c) capitalul social sau capitalizarea medie a pietei în ultimele două trimestre calendaristice este de cel putin 0,5 milioane euro;

d) pentru societătile deja listate numărul de zile din cadrul ultimelor patru trimestre calendaristice în care s-au înregistrat tranzactii să fie cel putin o pătrime din numărul total de zile de tranzactionare din perioada respectivă.

Art. 7. - (1) În situatii temeinic motivate, la propunerea conducerii pietei RASDAQ, cu avizul Inspectorului general al pietei RASDAQ, pot fi admise în Categoria I sau în Categoria a II-a actiuni care nu îndeplinesc una dintre conditiile prevăzute pentru admiterea în categoria respectivă.

(2) Acordarea dispensei, prevăzută la alineatul precedent, va intra în vigoare numai după aprobarea acesteia de către C.N.V.M.

Art. 8. - În Categoria de bază sunt listate actiunile emitentilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3, precum si cele care, desi îndeplinesc conditiile mentionate la art. 5 sau 6, nu si-au exprimat în scris acordul pentru a fi promovate într-o categorie superioară.

Art. 9. - Actiunile sunt mentinute în cadrul Categoriei I sau a II-a dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) sunt respectate conditiile stabilite pentru admiterea actiunilor în categoria respectivă;

b) emitentul îndeplineste obligatiile de informare stabilite la art. 10-14;

c) nu se initiază o procedură de lichidare sau reorganizare judiciară ori care va determina încetarea existentei societătii sau dobândirea statutului de societate închisă.

Art. 10. - În vederea mentinerii actiunilor în cadrul Categoriei I sau a II-a, emitentii sunt obligati să transmită pietei următoarele tipuri de raportări:

a) rapoarte curente;

b) rapoarte anuale;

c) rapoarte semestriale;

d) rapoarte trimestriale, în conformitate cu prevederile art. 14.

Art. 11. - (1) Emitentul este obligat să întocmească si să transmită pietei RASDAQ rapoarte curente ori de câte ori apare un eveniment important, cum ar fi:

a) convocarea si hotărârile adunărilor generale ale actionarilor;

b) convocarea si deciziile consiliului de administratie adoptate în cadrul exercitiului atributiilor delegate de adunarea generală extraordinară a actionarilor;

c) încheierea unor acte juridice între emitent si administratorii, angajatii, actionarii societătii sau cu persoanele implicate ori afiliate acestora, a căror valoare individuală sau cumulată reprezintă echivalentul în lei a 50.000 euro;

d) initierea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului;

e) orice alte evenimente importante calificate ca atare de C.N.V.M.

(2) Rapoartele curente trebuie să contină informatii certe, corecte si suficiente pentru a caracteriza complet evenimentul care face obiectul raportului.

(3) Piata RASDAQ poare solicita emitentului completarea raportului curent, iar emitentul are obligatia să dea curs solicitării pietei RASDAQ în maximum o zi lucrătoare.

(4) Raportul curent este transmis pietei RASDAQ pe suport hârtie, prin fax sau curier, si pe suport electronic, prin e-mail sau dischetă, în termen de maximum 24 de ore de la aparitia evenimentului important.

Art. 12. - (1) Emitentul este obligat să transmită pietei RASDAQ raportul anual având continutul informational minim stabilit prin reglementările C.N.V.M.

(2) Raportul anual este transmis pietei RASDAQ pe suport hârtie, prin curier sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, si pe suport electronic, prin e-mail sau dischetă, în termen de maximum 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Art. 13. - (1) Emitentul este obligat să transmită pietei RASDAQ raportul semestrial având continutul informational minim stabilit prin reglementările C.N.V.M.

(2) Raportul semestrial este transmis pietei RASDAQ pe suport hârtie, prin curier sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, si pe suport electronic, prin e-mail sau dischetă, în termen de maximum 45 de zile de la încheierea semestrului I.

Art. 14. - În cazul în care emitentul întocmeste la solicitarea actionarilor rapoarte trimestriale, este obligat să le transmită simultan si gratuit pietei RASDAQ, pe suport hârtie, prin curier sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, si pe suport electronic, prin e-mail sau dischetă.

Art. 15. - Raportările transmise pietei RASDAQ sunt făcute publice prin intermediul sistemului de informare a

pietei.

Art. 16. - Piata RASDAQ asigură asistenta si promovarea emitentilor ale căror actiuni sunt admise în cadrul Categoriei I sau a II-a prin:

a) întocmirea profilului emitentului si prezentarea acestuia prin intermediul sistemului pietei RASDAQ;

b) punerea la dispozitia emitentului a evolutiei pe piata RASDAQ a actiunilor emise;

c) informarea referitoare la orice modificare apărută în reglementările pietei RASDAQ aplicabile emitentilor;

d) consultanta necesară îndeplinirii de către emitent a obligatiilor de informare prevăzute de reglementările în vigoare;

e) includerea emitentilor în indicele Categoriei I sau a II-a, după caz, după lansarea oficială a acestor indici de către piata RASDAQ;

f) publicarea rapoartelor de tranzactionare pe categorii de listare, atât în comunicatele zilnice, cât si în toate buletinele realizate de către piată.

Art. 17. - (1) Listarea actiunilor în Categoria I sau a II-a se autorizează de către conducerea pietei RASDAQ cu avizul Inspectorului general al pietei RASDAQ si se realizează prin semnarea unui contract între emitent si Societatea Comercială “RASDAQ”.

(2) Informarea privind listarea actiunilor în Categoria I sau a II-a este transmisă prin sistem participantilor la piată si C.N.V.M.

(3) Prima împărtire a emitentilor pe categorii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, are la bază următorii indicatori:

a) cifra de afaceri si valoarea totală a activelor înregistrate în exercitiul financiar 2000 (dacă în momentul implementării regulamentului piata RASDAQ nu are încă acces la datele financiare aferente anului 2001);

b) capitalizarea medie a pietei si valoarea medie de piată înregistrate în ultimele două trimestre calendaristice;

c) numărul de zile de tranzactionare înregistrat în ultimele patru trimestre calendaristice.

Art. 18. - Piata RASDAQ va evalua periodic gradul de îndeplinire a conditiilor pentru listarea sau mentinerea actiunilor în Categoria I sau a II-a.

Art. 19. - (1) În vederea mentinerii unei piete ordonate, transparente si echitabile, conducerea pietei RASDAQ, cu avizul inspectorului general al pietei RASDAQ, poate decide suspendarea listării actiunilor pentru unul sau mai multi emitenti în următoarele situatii, fără ca enumerarea să fie limitativă:

a) o societate emitentă listată în Categoria I sau a II-a nu îsi îndeplineste obligatiile de informare prevăzute în prezentul regulament;

b) în cazul în care piata RASDAQ este informată în legătură cu convocarea adunării generale a actionarilor care are înscrisă pe ordinea de zi modificarea capitalului social, modificarea numărului de actiuni emise, repartizarea profitului, divizarea, fuziunea sau alte puncte care pot influenta pretul actiunilor si interesul investitorilor – în scopul transmiterii acestei informatii către participantii la piată;

c) în cazul convocării adunării generale a actionarilor a unei societăti listate în Categoria I sau a II-a, începând cu data stabilită pentru desfăsurarea adunării generale a actionarilor - în scopul de a oferi emitentului posibilitatea informării privind hotărârile luate si transmiterii acestei informări prin sistem participantilor la piată;

d) la solicitarea emitentului, în vederea efectuării unor comunicări importante privind activitatea acestuia;

e) în orice altă situatie stabilită de piata RASDAQ ca fiind un caz de nerespectare a reglementărilor în vigoare

sau care ar putea afecta pretul actiunilor si interesele investitorilor, după obtinerea acordului C.N.V.M.

(2) Suspendarea si reluarea activitătii de tranzactionare vor fi notificate imediat, prin intermediul sistemului, participantilor la piata RASDAQ si prin fax societătii emitente si C.N.V.M.

 

CAPITOLUL II

Parametrii de protectie a tranzactiilor desfăsurate

în piata RASDAQ

 

Art. 20. - (1) Piata RASDAQ va face public zilnic un pret de referintă pentru fiecare actiune listată; acesta se calculează ca pret mediu ponderat al tranzactiilor comune raportate în ultima zi în care au fost încheiate tranzactii cu respectiva actiune.

(2) Tranzactiile comune sunt toate tranzactiile efectuate prin sistem, cu exceptia tranzactiilor speciale si a tranzactiilor mentionate în art. 28.

Art. 21. - (1) Cotatiile pe care un participant le introduce sau le actualizează în sistem trebuie să reflecte ordinele proprii ale acestuia si/sau ale clientilor săi de a cumpăra sau vinde actiuni.

(2) În momentul introducerii sau actualizării cotatiile trebuie să respecte următoarele cerinte:

a) cotatia de cumpărare să fie mai mică cu cel putin un pas de cotare decât pretul de referintă plus N%, astfel încât să fie posibilă si afisarea de cotatii de vânzare în intervalul de variatie zilnică admisă;

b) cotatia de vânzare să fie mai mare cu cel putin un pas de cotare decât pretul de referintă minus N%, astfel încât să fie posibilă si afisarea de cotatii de cumpărare în intervalul de variatie zilnică admisă;

c) să nu producă situatii de piată încrucisată sau închisă (piata încrucisată se referă la situatia în care pretul unei cereri depăseste pretul unei oferte afisate în mod curent pentru aceeasi valoare mobiliară; piata închisă se referă la situatia în care pretul unei cereri egalează pretul unei oferte afisate în mod curent pentru aceeasi actiune), unde N reprezintă un anume procent din pretul de referintă, care are valori diferite în functie de categoria de listare, astfel:

i(i) 15 pentru Categoria I;

(ii) 20 pentru Categoria a II-a;

(iii) 25 pentru Categoria de bază.

(3) La deschiderea zilnică a pietei, în intervalul 9:00 - 10:00, participantii au obligatia de a-si actualiza cotatiile astfel încât să fie respectate toate conditiile impuse de prezentul articol.

Art. 22. - În scopul încheierii unei tranzactii pe o anumită actiune, ordinea regulamentară de contactare a participantilor care detin cotatii este ordinea în care sunt afisate cotatiile de către sistem pentru respectiva actiune. Cotatiile sunt ordonate în sistem conform următoarelor criterii:

a) calitatea cotatiei: cotatie fermă, cotatie indicativă;

b) pret;

c) cantitate (în ordine descrescătoare);

d) momentul introducerii cotatiei.

Art. 23. - În activitatea de introducere si actualizare a cotatiilor participantii trebuie să respecte următorii pasi de cotare sau multiplii acestora:

a) 1 leu - pentru cotatiile mai mici de 100 lei;

b) 10 lei - pentru cotatiile cuprinse între 101 si 2.000 lei;

c) 100 lei - pentru cotatiile cuprinse între 2001 si 10.000 lei;

d) 500 lei - pentru cotatiile cuprinse între 10.001 si 50.000 lei;

e) 1.000 lei - pentru cotatiile cuprinse între 50.001 si 200.000 lei;

f) 5.000 lei - pentru cotatiile mai mari de 200.000 lei.

Art. 24. - În cursul unei zile de tranzactionare pretul tranzactiilor trebuie să se încadreze în intervalul delimitat de pretul de referintă +/-N%, unde N are valorile definite în art. 21.

Art. 25. - În cadrul prezentului regulament:

a) limita minimă a pretului de tranzactionare este dată de pretul celei mai bune cotatii ferme de cumpărare, dacă acesta este situat în intervalul de variatie zilnică admisă;

b) limita maximă a pretului de tranzactionare este dată de pretul celei mai bune cotatii ferme de vânzare, dacă acesta este situat în intervalul de variatie zilnică admisă;

c) când pentru respectiva actiune în piată nu sunt afisate cotatii ferme în intervalul de variatie maximă regulamentar, pretul tranzactiei trebuie să se încadreze în intervalul delimitat de pretul de referintă +/-N%.

Art. 26. - (1) Tranzactia specială este acea tranzactie raportată în afara intervalului de pret prevăzut la art. 25 lit. a) si b), în cadrul căreia nu este admisă agregarea ordinelor si care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) cantitatea de actiuni care face obiectul tranzactiei reprezintă cel putin 1% din numărul total de actiuni ale emitentului;

b) valoarea tranzactiei este de cel putin 1 miliard lei.

(2) Pretul tranzactiilor speciale trebuie să se încadreze în intervalul delimitat de pretul de referintă +/-N%.

Art. 27. - (1) Limitarea în raport cu pretul de referintă a nivelului cotatiilor introduse sau actualizate în sistem, precum si a pretului tranzactiilor pentru o actiune nu se aplică în următoarele situatii:

a) în prima zi de tranzactionare a actiunilor unui emitent;

b) în prima zi de tranzactionare după operarea unei modificări a valorii nominale a unei actiuni;

c) în prima zi după distribuirea de actiuni cu titlu gratuit;

d) în prima zi de tranzactionare, în cazul în care nu s-a înregistrat nici o tranzactie comună cu actiunea respectivă timp de cel putin 30 de zile consecutive;

e) în alte cazuri temeinic motivate, cu avizul C.N.V.M.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), dacă există cotatii ferme, pretul tranzactiilor este limitat de cele mai bune cotatii ferme.

Art. 28. - Limitările referitoare la pretul tranzactiilor prevăzute de prezentul regulament nu se aplică tranzactiilor încheiate în cadrul ofertelor publice si privatizărilor derulate prin piata RASDAQ.

Art. 29. - Tranzactiile bilaterale raportate se vor transmite automat de sistem spre decontare Societătii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare, decontarea urmând să se efectueze în conformitate cu reglementările în materie ale C.N.V.M. si ale Societătii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare, cel mult la data T+3, unde T este data raportării tranzactiei.

Art. 30. - Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament de către entitătile vizate se sanctionează de către C.N.V.M., la propunerea conducerii pietei RASDAQ avizată de inspectorul general al pietei RASDAQ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 31. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 32. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispozitii contrare se abrogă.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 82/1998*)

privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe

 


*) Republicată în temeiul art. VI din Ordonanta Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 294/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, a fost aprobată prin Legea nr. 228/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 decembrie 1998, si a mai fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 93/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000 (aprobată si modificată prin Legea nr. 549/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001), si prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2002 (aprobată si modificată prin Legea nr. 294/2002).

 

Art. 1. - (1) Sunt obligati să completeze si să depună declaratie de înregistrare fiscală, în vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală si a eliberării certificatului de înregistrare fiscală, plătitorii de impozite si taxe, după cum urmează:

a) persoanele juridice;

b) asociatiile familiale si asociatiile civile fără personalitate juridică;

c) reprezentantii fiscali, desemnati potrivit legii, ai persoanelor străine care realizează pe teritoriul României operatiuni care intră în sfera de aplicare a T.V.A.;

d) alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), b) si c), asociatii sau organizatii de orice fel care, în baza actului de constituire, desfăsoară în România activităti cu caracter economic, social, politic, sindical, cultural, civic, filantropic ori religios, precum si cele care, potrivit legii, au obligatia să facă retinerea la sursă a impozitelor si taxelor;

e) institutiile publice ai căror conducători îndeplinesc atributii de ordonator de credite, precum si unitătile din subordinea acestora care sunt finantate din venituri extrabugetare sau din subventii de la bugetul de stat si care întocmesc bilant contabil distinct;

f) persoanele juridice străine care îsi desfăsoară activitatea în România la un sediul permanent;

g) reprezentantele societătilor comerciale sau ale organizatiilor economice străine, precum si orice alte entităti care desfăsoară activităti, potrivit legii, pe teritoriul României.

(2) Pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România codul de identificare fiscală este codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne.

(3) Persoanele fizice plătitoare de impozit pe venit se înregistrează ca plătitori de impozite si taxe la data depunerii declaratiei estimative, a declaratiei speciale sau a declaratiei de venit global, după caz, în functie de natura venitului obtinut.

(4) Plătitorii de impozite si taxe care obtin venituri din activităti independente, pentru care plătile anticipate se fac prin retinere la sursă de către plătitorii de venituri, au obligatia, în vederea înregistrării, să depună la organul fiscal competent declaratia de înregistrare fiscală.

(5) Persoanele fizice străine si persoanele fizice române fără domiciliu în România, care realizează venituri din România, sunt obligate să completeze si să depună declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane străine si persoane fizice române fără domiciliu în România, personal sau prin reprezentant fiscal, în vederea atribuirii numărului de identificare fiscală si eliberării certificatului de înregistrare fiscală.

(6) Plătitorii de impozite si taxe prevăzuti la alin. (4) si (5) depun declaratia de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data obtinerii primului venit.

Art. 2. - Declaratia de înregistrare fiscală va fi însotită de acte doveditoare ale informatiilor înscrise în declaratie.

Art. 3. - Declaratiile de înregistrare fiscală se depun la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti în termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei de functionare sau a actului legal de înfiintare, după caz.

Art. 4. - Societătile comerciale cu statut de filială au obligatia ca la înregistrarea fiscală să declare datele de identificare si codul fiscal al societătii comerciale care le-a înfiintat.

Art. 5. - (1) Plătitorii de impozite si taxe care au sedii secundare de tip sucursale trebuie să depună pentru înregistrarea fiscală a acestora o declaratie de înregistrare fiscală la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul sucursalei, însotită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a unitătii cu personalitate juridică, în termen de 15 zile de la înfiintarea sucursalei.

(2) Pentru celelalte sedii secundare ale persoanelor juridice române, respectiv reprezentante, agentii sau alte asemenea sedii, plătitorii de impozite si taxe nu au obligatia să le declare în vederea înregistrării fiscale, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 6. - (1) Pe baza declaratiei de înregistrare fiscală depuse de plătitorul de impozite si taxe, organele fiscale prevăzute la art. 3 vor atribui codul fiscal si vor elibera certificatul de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei.

(2) Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală este supusă taxelor de timbru, potrivit legii.

Art. 7. - Înregistrarea fiscală reprezintă si înregistrarea ca plătitor de T.V.A., accize si alte impozite si taxe care, în cazurile si în conditiile prevăzute de lege, sunt nominalizate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 8. - Modificările intervenite în datele declarate de către plătitorii de impozite si taxe, persoane fizice plătitoare de T.V.A. si de cele prevăzute la art. 1 alin. (1) si (5) se comunică organelor fiscale de către plătitorii de impozite si taxe prin completarea si depunerea unei declaratii de mentiuni în termen de 15 zile de la data producerii acestora, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 9. - (1) Plătitorii de impozite si taxe se înregistrează ca plătitori de T.V.A., după cum urmează:

a) la înfiintare, prin efectul legii, plătitorii de impozite si taxe care au în obiectul de activitate operatiuni supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege si/sau scutite cu drept de deducere si declară că obtin venituri anuale estimate din astfel de operatiuni peste plafonul de scutire stabilit de lege, prin completarea si depunerea declaratiei de înregistrare fiscală;

b) la înfiintare, prin optiune, plătitorii de impozite si taxe care realizează operatiuni scutite si care pot opta, potrivit legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., prin completarea si depunerea declaratiei de înregistrare fiscală;

c) ulterior înregistrării fiscale, prin optiune, plătitorii de impozite si taxe care pot opta pentru calitatea de plătitor de T.V.A., conform legii, prin depunerea declaratiei de mentiuni;

d) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a depăsirii plafonului de scutire stabilit de lege, prin depunerea declaratiei de mentiuni în termen de 15 zile de la data depăsirii plafonului;

e) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a unor modificări legislative prin care operatiunile scutite devin scutite cu drept de deducere sau supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege, prin depunerea declaratiei de mentiuni în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea, dacă declară că realizează din astfel de operatiuni venituri anuale peste plafonul de scutire stabilit de lege.

(2) Codul de înregistrare fiscală înscris în certificatul de înregistrare fiscală eliberat plătitorilor de T.V.A. este precedat de litera .R”.

(3) Data emiterii certificatului de înregistrare fiscală, în situatiile prevăzute la alin. (1), constituie si data înregistrării ca plătitor de T.V.A.

(4) În situatia în care intervin modificări legislative, prin care operatiunile supuse cotelor de T.V.A., prevăzute de lege sau scutite cu drept de deducere, devin scutite fără drept de deducere, plătitorii de impozite si taxe, care pot opta, conform legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., au obligatia să îsi exprime optiunea de mentinere a calitătii de plătitor de T.V.A. în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea.

(5) Plătitorii de impozite si taxe care optează pentru mentinerea calitătii de plătitor de T.V.A. în termenul stabilit la alin. (4) au dreptul să efectueze operatiuni prin aplicarea cotelor de T.V.A. prevăzute de lege de la data la care a intervenit modificarea legislativă.

(6) În momentul încetării calitătii de plătitor de T.V.A. potrivit legii, plătitorii de impozite si taxe sunt obligati să depună declaratie de mentiuni în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemnează situatia respectivă. Scoaterea din evidentă se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaratiei de mentiuni, dacă se constată îndeplinirea conditiilor legale.

Art. 10. - (1) Plătitorii de impozite si taxe care devin plătitori de accize sau de impozit la titei si la gazele naturale din productia internă ulterior înregistrării fiscale sunt obligati să depună declaratie de mentiuni cu cel putin 15 zile înainte de începerea activitătii de productie sau de import de bunuri pentru care se datorează accize sau impozit la titei si la gazele naturale din productia internă, potrivit legii.

(2) În momentul încetării calitătii de plătitor de accize sau de impozit la titei si la gazele naturale din productia internă contribuabilul este obligat ca în termen de 15 zile să depună declaratie de mentiuni. Scoaterea din evidentă se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaratiei de mentiuni, dacă se constată îndeplinirea conditiilor legale.

Art. 11. - După radierea din registrul comertului ori după suspendarea, anularea sau încetarea valabilitătii actului de constituire ori a autorizatiei eliberate de organul competent, persoanele înregistrate fiscal sunt obligate ca în termen de 15 zile să depună declaratie de mentiuni si să predea organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală.

Art. 12. - Plătitorii de impozite si taxe care au, potrivit legii, calitatea de comerciant se înregistrează ca plătitori de impozite si taxe potrivit procedurii speciale în materie.

Art. 13. - (1) Plătitorii de impozite si taxe au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau orice alte documente întrebuintate codul fiscal propriu.

(2) Băncile, organele fiscale si alte institutii publice, contribuabilii si orice alte persoane interesate nu vor accepta ca legal valabile documentele prezentate de plătitorii de impozite si taxe, dacă acestea nu au înscris codul fiscal al plătitorului care, potrivit prezentei ordonante, are obligatia de a se înregistra fiscal.

Art. 14. - În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare fiscală, Ministerul Finantelor Publice va elibera duplicate ale acestuia, în baza cererii plătitorilor de impozite si taxe si a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 15. - Autorizarea, dată în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative, cu modificările ulterioare, va fi comunicată, din oficiu, de către organele administratiei publice locale organului fiscal competent, pentru evidenta fiscală.

Art. 16. - Constituie contraventii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:

a) nedepunerea în termen a declaratiei de înregistrare sau de mentiuni;

b) depunerea de declaratii de înregistrare fictive, neconforme cu realitatea;

c) prezentarea si primirea documentelor care nu au înscris codul fiscal;

d) înscrierea pe documente a unor coduri fiscale false.

Art. 17. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 16 se

sanctionează după cum urmează:

- cele de la lit. a), b) si d), cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei;

- cele de la lit. c), cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

(2) Cuantumul amenzilor va putea fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui ratei inflatiei.

Art. 18. - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către organele de specialitate din subordinea Ministerului Finantelor Publice.

Art. 19. - Prevederile art. 17 si 18 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor ale art. 25 si 26*).

Art. 20. - Modelul, caracteristicile, precum si modul de tipărire, difuzare, utilizare si păstrare a declaratiei de înregistrare fiscală, a certificatului de înregistrare fiscală, a declaratiei de mentiuni si a altor documente necesare înregistrării fiscale vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 21. - Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Art. 22. - (1) Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 224/1993 privind atribuirea codului fiscal pentru plătitorii de impozite si taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 4 iunie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare.

(3) Codurile fiscale atribuite conform Hotărârii Guvernului nr. 349/1992 si Hotărârii Guvernului nr. 224/1993 rămân valabile.

(4) Declaratiile de înregistrare model IMP 1 si IMP 2, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 224/1993, se vor folosi până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II-V din Ordonanta Guvernului nr. 4/2002, care nu au fost cuprinse în forma republicabilă a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998:

‘‘Art. II. - Persoanele fizice pentru care prin prezenta ordonantă s-a instituit obligatia completării si depunerii declaratiei de înregistrare fiscală sunt obligate să se conformeze în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. III. - (1) Pentru activitătile privind gestionarea impozitului pe venit Ministerul Finantelor Publice, prin unitătile sale teritoriale, poate angaja personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în conditiile legii, cu încadrarea în limita fondurilor care vor fi constituite în bugetul Ministerului Finantelor Publice, cu această destinatie.

(2) Personalului angajat în conditiile alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile legale referitoare la păstrarea secretului fiscal.

Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. III care intră în vigoare la data publicării.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă prevederile art. 25 lit. A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cu modificările ulterioare.”

N.B. În cuprinsul formei republicate sintagma “cod de identificare fiscală” prevăzută la art. 1 alin. (2), sintagma “cod fiscal” prevăzută la art. 4, la art. 6 alin. (1), la art. 13, la art. 16 lit. c) si d) si la art. 22 alin. (3), precum si sintagma “cod de înregistrare fiscală” prevăzută la art. 1 alin. (1) si la art. 9 alin. (2) au aceeasi semnificatie.