MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 713         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 octombrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

769. - Decret privind recunoasterea în functie a unui cleric

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 217 din 11 iulie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) si art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificate prin Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

114. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002

 

Acord de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functie a unui cleric

 

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974, având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. 1.015/2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Preasfintitul episcop auxiliar Florentin Crihălmeanu se recunoaste în functia de episcop al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Cluj - Gherla.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2002.

Nr. 769.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 217

din 11 iulie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) si art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificate prin Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) si art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Mures – Sectia civilă în Dosarul nr. 1.458/546/2002.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, ca devenită inadmisibilă, întrucât textele de lege, în redactarea criticată, nu mai sunt în vigoare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.458/546/2002, Tribunalul Mures – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) si art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Tribunalul Mures - Sectia civilă, din oficiu, într-un litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile art. 122 alin. (1) si art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 contravin dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 43, art. 45 alin. (1), art. 46 si art. 51 din Constitutie, dispozitiilor art. 7 si art. 25 alin. 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si dispozitiilor art. 2, art. 3 alin. 1 si 2, art. 26 si art. 27 alin. 1 si 3 din Conventia cu privire la drepturile copilului, “în măsura în care părintele care a beneficiat anterior de indemnizatia pentru cresterea unui copil si din acest motiv nu are stagiul de cotizare pentru a putea solicita indemnizatie de crestere a unui al doilea copil”. Conform opiniei instantei de judecată, “conditionarea prin lege a acordării indemnizatiei pentru cresterea copilului de obligatia de a cotiza, combinată cu scutirea prin aceeasi lege de la obligatia de a cotiza, duce la înfrângerea egalitătii cetătenilor, statornicind, în detrimentul celor scutiti, o discriminare inacceptabilă în lumina art. 16 alin. (1) din Constitutie, constând în negarea dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, se arată că art. 98 din Legea nr. 19/2000 reglementează drepturi de asigurări sociale, între care indemnizatia pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav, la care sunt îndreptătiti asiguratii, dar cu conditia cotizării timp de cel putin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului, iar art. 122 alin. (1) stabileste că părintele care nu îndeplineste această conditie nu poate beneficia de acea indemnizatie. Asa fiind, diferenta de tratament juridic îsi are originea în situatia diferită a asiguratilor, constând în aceea că, desi acestia se află în împrejurarea intervenirii aceluiasi risc social asigurat (nasterea unui copil), ei se diferentiază cât priveste contributia pe care si-au adus-o sau nu la asigurările sociale si, în consecintă, se apreciază că dispozitiile constitutionale si cele din documentele internationale invocate nu sunt încălcate.

Guvernul consideră de asemenea, că exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu este întemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere se arată că, potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, indemnizatia pentru cresterea copilului ori pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă la cerere, optional, unuia dintre părintii copilului, dacă solicitantul îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevăzute de art. 98 alin. (2) din lege. Prin stabilirea acelorasi conditii privind stagiul de cotizare în vederea acordării indemnizatiei mentionate, pentru toate categoriile de asigurati care se găsesc în aceeasi situatie (risc asigurat), prevederile art. 98 alin. (2) si ale art. 122 alin. (1) din lege nu încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Se apreciază că neîntemeiate sunt si sustinerile referitoare la neconstitutionalitatea prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, întrucât, în realitate, criticile vizează optiunea legiuitorului privind reglementarea conditiilor acordării indemnizatiei pentru cresterea copilului ori pentru îngrijirea copilului bolnav, respectiv cerinta realizării unui stagiu de cotizare pe o anumită perioadă. În sfârsit, se arată că, pentru aceleasi considerente, exceptia este neîntemeiată si în raport cu dispozitiile art. 43, art. 45 alin. (1) si art. 46 din Constitutie, precum si în raport cu dispozitiile Conventiei cu privire la drepturile copilului, iar prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 26 alin. (1) si ale art. 51 nu au relevantă în  cauză.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, aportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată de autorul acesteia, îl constituie dispozitiile art. 98 alin. (2) si art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, dispozitii al căror continut este următorul:

- Art. 98 alin. (2): “Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguratii care au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului.”;

- Art. 122 alin. (1): “Beneficiază, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre părinti, dacă solicitantul îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 98 alin. (2) sau (3).”

În esentă, în opinia instantei de judecată care a ridicat din oficiu exceptia de neconstitutionalitate, art. 98 alin. (2) si art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 contravin art. 16 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 43, art. 45 alin. (1) si art. 46 din Constitutie, dispozitiilor art. 7 si art. 25 alin. 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si dispozitiilor art. 2, art. 3 alin. 1 si 2, art. 26 si art. 27 alin. 1 si 3 din Conventia cu privire la drepturile copilului, “în măsura în care părintele care a beneficiat anterior de indemnizatia pentru cresterea unui copil si din acest motiv nu are stagiul de cotizare pentru a putea solicita indemnizatie de crestere a unui al doilea copil”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, ulterior sesizării sale prin Încheierea din 12 martie 2002, a fost adoptată Legea nr. 338 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Potrivit acestei legi, dispozitiile art. 98 alin. (2) au următorul cuprins: “Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguratii care în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat în conditiile art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la art. 38.” Rezultă că, în actuala redactare, solutia legislativă de principiu, anterioară modificării, nu a fost mentinută si, potrivit celor statuate prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. III din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 noiembrie 1995, “Curtea nu se mai poate pronunta asupra constitutionalitătii dispozitiei legale în noua sa redactare, deoarece ar depăsi limitele sesizării”. Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a art. 98 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost invocată, a devenit inadmisibilă, având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată. Potrivit acestor texte, este inadmisibilă exceptia privind neconstitutionalitatea unei legi, ordonante sau a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă care nu mai este în vigoare.

Pentru aceste din urmă argumente, si exceptia de neconstitutionalitate a art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 a devenit inadmisibilă, deoarece dispozitia acestui text este o normă de trimitere la o reglementare care nu mai este în vigoare, în redactarea criticată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (2) si art. 122 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, modificate prin Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Mures - Sectia civilă în Dosarul nr. 1.458/546/2002.

Definitivă si obligatorie.

 

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 iulie 2002.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat), în valoare de 339,8 milioane euro, dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002.

Art. 2. - Sumele în valută trase din împrumut se virează în contul de valută al Ministerului Finantelor Publice, deschis la Banca Natională a României, si se utilizează de către Ministerul Finantelor Publice în functie de necesarul de finantare a deficitului bugetului de stat si refinantare a datoriei publice.

Art. 3. - (1) Dobânzile, comisioanele de angajament si alte costuri ale împrumutului se asigură din bugetul trezoreriei statului în limita dobânzilor încasate din fructificarea sumelor aferente împrumutului, iar diferenta până la sumele de plată, precum si diferentele nefavorabile de curs valutar si comisionul initial de 1% din suma împrumutului se vor suporta de la bugetul de stat din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice la capitolul “Actiuni generale”.

(2) Rambursarea ratelor de capital la cursul de schimb istoric se asigură prin refinantarea datoriei publice pe bază de împrumuturi de stat.

Art. 4. - Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, pe durata împrumutului să introducă, în functie de conditiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare sau să determine noi conditionalităti economice fată de cele convenite initial între părti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 114.

 

Împrumut nr. 4675 RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

(Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

 

Acord din 13 septembrie 2002 între România (Împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

Având în vedere că:

(A) Banca a primit de la Împrumutat scrisoarea din 25 ianuarie 2002 si un addendum la această scrisoare din 11 aprilie 2002, în care este descris programul actiunilor, obiectivelor si politicilor destinate realizării ajustării structurale a sectorului privat al Împrumutatului, denumit în cele ce urmează Programul, precum si angajamentul Împrumutatului de a pune în practică acest Program, solicitând asistentă din partea Băncii pentru sprijinirea Programului pe parcursul realizării acestuia; si  (B) pe baza, între altele, a celor prezentate mai sus, Banca a hotărât ca pentru sprijinirea acestui Program să furnizeze asistentă Împrumutatului prin acordarea unui împrumut în două transe, asa cum se prevede în continuare, luând în considerare cele de mai sus, părtile la prezentul acord convin după cum urmează:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL I

Conditii generale; definitii

 

Sectiunea 1.01. “Conditiile generale aplicabile acordurilor de împrumut si garantie pentru împrumuturile denominate într-o singură valută” ale Băncii, datate 30 mai 1995 (după cum au fost amendate până la 6 octombrie 1999), cu modificările prezentate mai jos (Conditii generale), constituie parte integrantă a prezentului acord:

a) La sectiunea 2.01, paragraful 18 se modifică după cum urmează:

Proiect înseamnă programul la care s-a făcut referire în preambulul la acordul de împrumut, în sprijinul căruia este acordat împrumutul.”

b) Sectiunea 4.01 se modifică după cum urmează:

“Cu exceptia cazurilor în care Banca si Împrumutatul vor conveni altfel, tragerile din contul împrumutului vor fi efectuate în valuta contului de depozit specificat în sectiunea 2.02 a acordului de împrumut.”

c) Sectiunea 5.01 se modifică după cum urmează:

“Împrumutatul va avea dreptul să tragă sumele împrumutului din contul împrumutului în conformitate cu prevederile acordului de împrumut si ale acestor Conditii generale.”

d) Ultima propozitie a sectiunii 5.03 se elimină.

e) Sectiunea 9.07 (c) se modifică după cum urmează:

‘‘(c) Nu mai târziu de 6 luni după data de închidere sau o astfel de dată ulterioară, după cum poate fi convenită pentru acest scop între Împrumutat si Bancă, Împrumutatul va elabora si va transmite Băncii un raport cu privire la o astfel de arie de cuprindere si cu astfel de detalii, după cum Banca va solicita în mod rezonabil, cu privire la realizarea programului la care s-a făcut referire în preambulul la acordul de împrumut, la îndeplinirea de către Împrumutat si de Bancă a respectivelor lor obligatii din acordul de împrumut si la realizarea obiectivelor împrumutului.”

f) Sectiunea 9.05 se elimină si sectiunile 9.06, 9.07 (după cum au fost modificate mai sus), 9.08 si 9.09 sunt renumerotate, respectiv sectiunile 9.05, 9.06, 9.07 si 9.08. Sectiunea 1.02.

Numai dacă contextul nu cere altfel, termenii definiti în Conditiile generale si în preambulul la prezentul acord au întelesurile stabilite prin acesta si următorii termeni suplimentari au întelesurile următoare:

a) ALPROM înseamnă compania înfiintată în baza Hotărârii Guvernului nr. 30 din 14 ianuarie 1991;

b) ALRO înseamnă compania română producătoare de aluminiu înfiintată în baza Hotărârii Guvernului nr. 30 din 14 ianuarie 1991;

c) cont de depozit înseamnă un cont de depozit la care se face referire în sectiunea 2.02 b) a acestui acord;

d) Distrigaz Nord înseamnă o companie de distributie a gazului înfiintată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000;

e) Distrigaz Sud înseamnă o companie de distributie a gazului înfiintată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000;

f) Electrica - S.A. înseamnă o companie înfiintată în baza Hotărârii Guvernului nr. 627 din 31 iulie 2000;

g) Petrom înseamnă compania română de petrol si gaze înfiintată în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49 din 15 septembrie 1997;

h) Tarom înseamnă o companie aeriană înfiintată în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.321 din 21 decembrie 1990; si

i) Termoelectrica - S.A. înseamnă o companie înfiintată în baza Hotărârii Guvernului nr. 627 din 31 iulie 2000.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

Sectiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii si în conditiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord de împrumut, o sumă egală cu trei sute treizeci si nouă milioane opt sute mii euro (339.800.000 euro).

Sectiunea 2.02. a) În conditiile prevederilor paragrafelor b), c) si d) ale acestei sectiuni, Împrumutatul va avea dreptul să tragă sumele împrumutului din contul împrumutului pentru a sprijini Programul.

b) Împrumutatul, anterior transmiterii către Bancă a primei cereri de tragere din contul împrumutului, va deschide si ulterior va păstra la banca sa centrală un cont de depozit în euro, în termeni si conditii satisfăcătoare pentru Bancă. Toate tragerile din contul împrumutului vor fi depozitate de Bancă în contul de depozit.

c) Împrumutatul se angajează ca sumele împrumutului să nu fie folosite pentru finantarea cheltuielilor excluse de la finantare în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord. Dacă Banca va stabili la un moment dat că sume din împrumut au fost folosite pentru efectuarea unei plăti pentru vreo cheltuială exclusă de la finantare potrivit prevederilor anexei nr. 1, Împrumutatul, imediat după notificarea sa de către Bancă: (i) va depozita în contul de depozit o sumă egală cu suma unei astfel de plăti;

sau (ii) dacă Banca va solicita astfel, va rambursa suma respectivă Băncii. Sumele rambursate Băncii pe baza unei astfel de cereri vor fi creditate în contul împrumutului pentru anularea lor.

d) Nu se vor efectua trageri din contul împrumutului:

(i) până când Banca nu a încasat comisionul la care se face referire în sectiunea 2.04 a prezentului acord; si

(ii) după ce totalul sumelor împrumutului trase din contul împrumutului au atins echivalentul a o sută saizeci si nouă milioane nouă sute mii euro (169.900.000 euro), dacă Banca nu va fi convinsă, după un schimb de opinii asa cum este descris în sectiunea 3.01, cu dovezi satisfăcătoare pentru Bancă:

(A) privind progresul realizat de către Împrumutat în realizarea Programului;

(B) privind cadrul de politică macroeconomică a Împrumutatului care să fie acceptabil, demonstrat pe baza indicatorilor conveniti între Împrumutat si Bancă; si

(C) că au fost întreprinse actiunile descrise în anexa nr. 3 la prezentul acord.

Dacă după schimbul de opinii mentionat Banca va notifica Împrumutatului că progresul făcut si actiunile întreprinse nu sunt satisfăcătoare si în termen de 90 de zile de la o astfel de notificare Împrumutatul nu va fi realizat progrese si nu va fi întreprins actiuni satisfăcătoare pentru Bancă, atunci Banca va putea, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze suma netrasă a împrumutului sau orice parte a acesteia.

Sectiunea 2.03. Data de închidere va fi 31 decembrie 2004 sau o astfel de dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului în legătură cu acea dată ulterioară.

Sectiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii un comision de 1% din suma împrumutului.

Sectiunea 2.05. Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament la o rată de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an din suma împrumutului netrasă periodic.

Sectiunea 2.06. a) Împrumutatul va plăti dobânda aferentă sumei împrumutului, trasă si nerambursată periodic, la o rată pentru fiecare perioadă de dobândă egală cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR.

b) Pentru scopurile prezentei sectiuni:

(i) perioada de dobândă înseamnă perioada initială de la si incluzând data prezentului acord până la, dar excluzând prima data de plată a dobânzii care survine după aceasta si după perioada initială, fiecare perioadă de la si incluzând o dată de plată a dobânzii până la, dar excluzând data de plată a dobânzii imediat următoare;

(ii) data de plată a dobânzii înseamnă fiecare dată specificată în sectiunea 2.07 a prezentului acord;

(iii) rata dobânzii de bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piata interbancară londoneză pentru depozitele în euro pe 6 luni, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei initiale de dobândă, valabilă pentru data de plată a dobânzii care survine la sau care precede imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobândă), asa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă si exprimată ca procent pe an;

(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) o jumătate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată, pentru o astfel de perioadă de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancară londoneză sau alte rate de referintă, pentru depozitele pe 6 luni, cu privire la împrumuturile contractate de Bancă si nerambursate sau la părtile din acestea, alocate de către Bancă pentru finantarea împrumuturilor într-o singură valută sau părtilor din acestea acordate de ea, care includ împrumutul, asa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă si exprimată ca procent pe an.

c) Banca va notifica Împrumutatului în legătură cu rata dobânzii de bază LIBOR si marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, cu promptitudine, după determinarea acestora.

d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbărilor intervenite în practicile de piată care afectează determinarea ratelor de dobândă la care se face referire în prezenta sectiune, Banca hotărăste că este în interesul împrumutatilor săi, în ansamblu, si al Băncii să aplice o bază pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în prezenta sectiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului prin notificarea Împrumutatului cu privire la noua bază, cu cel putin 6 luni înainte. Baza va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, cu exceptia cazului în care Împrumutatul notifică Băncii, în timpul perioadei specificate, cu privire la obiectiile sale referitoare la aceasta, caz în care modificarea mentionată nu se va aplica împrumutului.

Sectiunea 2.07. Dobânda si alte speze vor fi plătibile semestrial, la 15 februarie si 15 august în fiecare an.

Sectiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL III

Prevederi specifice

 

Sectiunea 3.01. a) Împrumutatul si Banca vor avea periodic, la cererea uneia dintre părti, schimburi de opinii cu privire la progresul înregistrat în realizarea Programului si a actiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul acord.

b) Înaintea fiecărui schimb de opinii de acest fel Împrumutatul va furniza Băncii, pentru analiză si comentarii, un raport asupra progresului înregistrat în realizarea Programului, cuprinzând acele detalii pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil.

c) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni, Împrumutatul va avea un schimb de opinii cu Banca privind orice actiune propusă a fi întreprinsă după tragerea împrumutului si care ar putea avea efecte contrare obiectivelor Programului sau orice actiune desfăsurată în cadrul Programului, inclusiv orice actiune specificată în anexa nr. 3 la prezentul acord.

Sectiunea 3.02. Pe baza solicitării Băncii, Împrumutatul:

a) va avea contul de depozit auditat în conformitate cu principii adecvate de auditare, aplicate în mod corespunzător de auditori independenti, acceptati de Bancă;

b) va furniza Băncii, imediat ce va fi disponibilă, dar în nici un caz nu mai târziu de 6 (sase) luni după data la care Banca a solicitat un astfel de audit, o copie certificată a raportului întocmit de auditorii respectivi, având o asemenea arie de cuprindere si continând acele detalii pe care Banca le-a solicitat în mod rezonabil; si

c) va furniza Băncii orice alte informatii privind contul de depozit si auditul pe care Banca le-a solicitat în mod rezonabil.

 

ARTICOLUL IV

Alte situatii care atrag suspendarea

 

Sectiunea 4.01. Potrivit sectiunii 6.02 (p) din Conditiile generale, este specificat următorul caz suplimentar, si anume aparitia unei situatii care va face improbabilă realizarea Programului sau a unei părti importante a acestuia.

 

ARTICOLUL V

Termen de valabilitate

 

Sectiunea 5.01. Data care este după o sută douăzeci (120) de zile de la data acestui acord este specificată în prezentul acord pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentantul Împrumutatului; adrese

 

Sectiunea 6.01. Ministrul finantelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.

Sectiunea 6.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

Telex: 11239

Fax: 401 312 42 84

Pentru Bancă:

Banca Internatională pentru

Reconstructie si Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresa telegrafică: Telex: Fax:

INTBAFRAD 248423 (MCI) (202)477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

Drept care părtile la prezentul acord, actionând prin reprezentantii lor autorizati, au determinat ca acest accord să fie semnat în numele lor, în Bucuresti, România, în ziua si anul mentionate în preambul.

 

Pentru România,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

reprezentant autorizat

Pentru Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare,

Andrew Vorkink,

director

Unitatea de tară pentru Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

ANEXA Nr. 1

 

CHELTUIELI CARE NU POT FI FINANTATE DIN ÎMPRUMUT

 

Pentru scopurile sectiunii 2.02 c) din prezentul acord, sumele împrumutului nu pot fi utilizate pentru finantarea următoarelor cheltuieli:

1. cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii achizitionate de pe teritoriul Împrumutatului;

2. cheltuieli pentru bunuri sau servicii furnizate în cadrul unui contract, pe care o institutie sau agentie financiară natională ori internatională, alta decât Banca, le va fi finantat sau va fi fost de acord să le finanteze în cadrul altui împrumut;

3. cheltuieli pentru bunurile incluse în următoarele grupe sau subgrupe ale Clasificatiei standard pentru comertul international, varianta 3 revizuită (SITC, Rev. 3), publicată de Revista de statistică a Natiunilor Unite, Seria M nr. 34/Rev. 3 (1986) (SITC), sau orice grupe sau subgrupe care le vor înlocui potrivit unor revizii viitoare ale SITC, astfel desemnate de către Bancă prin înstiintarea Împrumutatului:

 

Grupa

Subgrupa

Descrierea articolelor

112

-

Băuturi alcoolice

121

-

Tutun, tutun neprelucrat, deseuri de tutun

122

-

Tutun, tutun prelucrat (continând sau nu înlocuitori de tutun)

525

-

Materiale radioactive sau asociate

667

-

Perle, pietre pretioase si semipretioase prelucrate sau neprelucrate

718

718.7

Reactoare nucleare si părti din acestea, elemente de combustibil (cartuse) neiradiate pentru reactoare nucleare

728

728.43

Utilaje de prelucrare a tutunului

897

897.3

Bijuterii din aur, argint sau metale din grupa platinei (cu exceptia ceasurilor si a carcaselor de ceas) si articole prelucrate din aur si argint (inclusiv seturi de pietre pretioase)

971

-

Aur nemonetar (cu exceptia minereurilor si a concentratelor de aur)

 

4. cheltuieli pentru bunuri destinate scopurilor militare sau paramilitare ori pentru consumul produselor de lux;

5. cheltuieli pentru bunuri cu grad mare de risc pentru mediu (pentru scopurile acestui paragraf, bunuri cu grad mare de risc pentru mediu înseamnă bunurile a căror producere, utilizare sau import este interzis conform legii din tara Împrumutatului sau conform acordurilor internationale la care Împrumutatul este parte);

6. cheltuieli: a) pe teritoriul oricărei tări care nu este membră a Băncii sau pentru bunuri procurate din ori servicii furnizate de astfel de teritorii; sau b) în contul oricărei plăti către persoane ori entităti sau orice importuri de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este interzis printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, prevăzută în cap. VII al Cartei Natiunilor Unite; si

7. cheltuieli făcute în cadrul unui contract pentru care Banca a constatat că reprezentantii Împrumutatului sau beneficiarii împrumutului s-au angajat în practici de coruptie sau fraudă în timpul procesului de achizitii sau executării unui astfel de contract, fără ca Împrumutatul să ia măsurile cele mai potrivite si la timp, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru a remedia situatia.

 

ANEXA Nr. 2

 

GRAFICUL DE AMORTIZARE

 

Data scadentei de plată

Suma de plată

(exprimată în euro)

15 august 2007

14.160.000

15 februarie 2008

14.160.000

15 august 2008

14.160.000

15 februarie 2009

14.160.000

15 august 2009

14.160.000

15 februarie 2010

14.160.000

15 august 2010

14.160.000

15 februarie 2011

14.160.000

15 august 2011

14.160.000

15 februarie 2012

14.160.000

15 august 2012

14.160.000

15 februarie 2013

14.160.000

15 august 2013

14.160.000

15 februarie 2014

14.160.000

15 august 2014

14.160.000

15 februarie 2015

14.160.000

15 august 2015

14.160.000

15 februarie 2016

14.160.000

15 august 2016

14.160.000

15 februarie 2017

14.160.000

15 august 2017

14.160.000

15 februarie 2018

14.160.000

15 august 2018

14.160.000

15 februarie 2019

14.120.000

 

ANEXA Nr. 3

 

Actiunile la care se referă sectiunea 2.02 d) (C) a acestui acord

 

I Sectorul financiar

1. Împrumutatul a oferit la vânzare Banca Comercială Română, în conformitate cu cerintele aplicabile de management, capital, proprietate, legale si de reglementare ale Băncii Nationale a României, si a întreprins toate actiunile necesare pentru finalizarea vânzării băncii mentionate.

2. Împrumutatul a prezentat Băncii dovada progresului satisfăcător în implementarea planului de restructurare a Casei de Economii si Consemnatiuni (C.E.C.), asa cum acest plan a fost convenit cu Banca.

II. Privatizare

3. Împrumutatul a oferit la vânzare sau a luat măsuri ireversibile, convenite cu Banca, pentru transferul proprietătii si vânzarea activelor ALRO si ALPROM.

4. Împrumutatul a oferit la vânzare, în pachete de privatizare acceptabile Băncii, opt din cele zece societăti selectate cu acordul Băncii si a restructurat, din pachetele de restructurare acceptabile Băncii, opt din cele zece societăti selectate cu acordul Băncii, în conformitate cu planurile de restructurare aprobate.

III. Sectorul energetic

5. Împrumutatul a oferit la vânzare Distrigaz Sud si Distrigaz Nord printr-o licitatie internatională competitivă, deschisă pentru cumpărători strategici, si a anuntat public vânzarea si procesul de vânzare.

6. Împrumutatul a oferit la vânzare cel putin cincizeci si unu procente (51%) din capitalul total al Petrom si a făcut progrese în procesul de vânzare, în conformitate cu un plan de privatizare convenit între Împrumutat si Bancă.

7. Împrumutatul: a) a aprobat o strategie de privatizare, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru două întreprinderi de distributie a energiei electrice si a oferit la vânzare pachetele de control în întreprinderile mentionate; si b) a adoptat o strategie de privatizare pentru sectorul de productie a energiei electrice, acceptabilă Băncii.

8. Împrumutatul a furnizat Băncii dovezi satisfăcătoare că rata încasărilor cumulate anual până la data raportării, pentru plătile către Distrigaz Sud si Distrigaz Nord, a atins nivelul de nouăzeci si sapte procente si jumătate (97,5%) din totalul facturilor emise si că, începând cu 1 ianuarie 2002, datoriile către producătorii de gaz si companiile de transport al gazului, rezultate din livrările de gaz, vor fi plătite în (saizeci) 60 de zile.

9. Împrumutatul a furnizat Băncii dovezi satisfăcătoare că:

a) rata lunară cumulată a încasărilor pentru plătile către Electrica - S.A. a atins nivelul de cel putin nouăzeci si sapte procente si jumătate (97,5%) din totalul facturilor emise, pentru perioada începând cu 1 ianuarie 2002; b) rata lunară a încasărilor pentru plătile către Termoelectrica - S.A. a atins nivelul de o sută de procente (100%) din totalul facturilor emise pentru energia electrică, pentru fiecare lună, începând cu 1 octombrie 2001; c) rata lunară cumulată a încasărilor pentru plătile către Termoelectrica - S.A. pentru energia termică furnizată a atins nivelul de cel putin nouăzeci si sapte procente si jumătate (97,5%) din totalul facturilor emise pentru perioada începând cu data de 1 ianuarie 2002.

IV. Sistemul de protectie socială

10. Împrumutatul: a) a furnizat dovezi satisfăcătoare că este alocată o parte suficientă din bugetul Împrumutatului pentru finantarea Programului de asigurare a venitului minim garantat; si b) a adoptat o lege privind Sistemul national de asistentă socială si legislatia aferentă, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

11. Împrumutatul a adoptat legislatia, acceptabilă Băncii, pentru întărirea viabilitătii financiare si pentru rationalizarea structurii si mecanismului de finantare a ajutoarelor de somaj.

12. Împrumutatul:

a) a întărit si a consolidat reforma pilonului public de pensii, prin amendarea legislatiei necesare într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă; si

b) a prezentat Parlamentului un proiect de legislatie privind pilonul obligatoriu privat de pensii, într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă.

ROMÂNIA

13 septembrie 2002

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Stimati domni si doamne,

Referitor la: Împrumutul nr. 4675 RO

(Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat)

Sectiunea 9.02 din Conditiile generale

Date financiare si economice

În legătură cu Acordul de împrumut din data prezentei dintre Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si România (Tară membră) pentru proiectul mentionat mai sus, vă scriu din partea Tării membre pentru a stabili următoarele:

1. Întelegem si suntem de acord că, pentru scopurile sectiunii 9.02 din Conditiile generale, Tara membră este solicitată de către Bancă să raporteze .noile angajamente de împrumut” (asa cum a fost descris în Manualul privind sistemul de raportare a debitorilor Băncii Mondiale, datat ianuarie 1989) nu mai târziu de treizeci de zile după sfârsitul trimestrului pe parcursul căruia s-a contractat datoria si să raporteze .tranzactiile în cadrul împrumuturilor” (asa cum s-a descris) nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor celui pentru care s-a întocmit raportul.

2. Declarăm că nu există nici un fel de ipoteci, gajuri, sarcini, privilegii, priorităti sau alte garantii, altele decât cele excluse conform paragrafului (c) din sectiunea 9.03 din Conditiile generale, asupra oricăror active publice, asa cum acest termen este definit în sectiunea mentionată ca garantie pentru orice datorie externă. Nu există nici un fel de obligatii de plată restante cu privire la orice datorie publică externă.

Este întelegerea noastră că, în acordarea împrumutului, Banca se poate baza pe declaratiile prezentate sau la care s-a făcut referire în prezenta scrisoare.

 

Cu deosebită consideratie,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

reprezentant autorizat

România