MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 716          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 2 octombrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.030. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

 

1.032. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

1.045. - Hotărâre privind punerea unor terenuri agricole din judetul Giurgiu, aflate în proprietatea privată a statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului, la dispozitia comisiilor locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din judetul Giurgiu

 

1.046. - Hotărâre privind transmiterea unor obiective de investitii si a terenului aferent acestora din patrimoniul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare în domeniul public al comunei Turt, judetul Satu Mare

 

1.047. - Hotărâre privind trecerea unui imobil compus din constructie în curs de executie din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Piatra-Neamt si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt

 

1.049. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.

 

1.052. - Hotărâre privind aprobarea organizării la Bucuresti, în perioada 15-17 noiembrie 2002, a Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

91. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea normativului de personal pentru centrele aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

 

1.280. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-31/Baloane libere pilotate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:

“f1) asigură managementul tehnic si financiar pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe cinci ani încheiat între Guvernul României si Guvernul Republicii Elene.”

2. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

‘‘(3) Numărul maxim de posturi este de 130, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.”

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.030.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Număr maxim de posturi = 130 (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor)

 

ORGANIGRAMA

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

‘‘(2) Dispozitivele medicale pot fi furnizate numai de unităti de tehnică medicală organizate conform reglementărilor legale în vigoare. Unitătile de tehnică medicală acreditate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se numesc furnizori acreditati de dispozitive medicale. Lista cuprinzând furnizorii acreditati de dispozitive medicale se stabileste de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin ordin al presedintelui acesteia. Conditiile de acreditare si de retragere a acreditării se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a contractului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 7. - Controlul activitătii care face obiectul contractului încheiat cu farmaciile acreditate se asigură de servicii specializate din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei, a directiilor de sănătate publică sau a directiilor medicale din ministerele cu retea sanitară proprie, după caz, împreună cu Colegiul Medicilor din România si Colegiul Farmacistilor din România, organizate la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Controlul activitătii furnizorilor de dispozitive medicale se asigură de către servicii specializate din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei, a directiilor de sănătate publică sau a directiilor medicale din ministerele cu retea sanitară proprie, după caz, împreună cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii abilitate de lege.”

3. Literele g) si q) ale articolului 1 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

“g) să întocmească si să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele necesare în vederea decontării medicamentelor: factura, borderoul centralizator si prescriptiile medicale, cu înscrierea numărului de ordine, a bonului fiscal si a datei de emitere a acestuia, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele, în conditiile stabilite prin norme;

...........................................................................................

q) să accepte controlul din partea serviciilor specializate asupra modului de desfăsurare a activitătii legate de derularea contractului de furnizare de medicamente;”

4. Litera c) a articolului 3 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“c) să deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală, astfel: 50% din valoarea facturii, în termen de 5 zile de la data depunerii facturii de către

farmacie la casa de asigurări de sănătate, si restul valorii facturii acceptate la decontare, în maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia. Facturile ce depăsesc valoarea contractată initial si defalcată trimestrial se decontează în baza actelor aditionale la contract, prin modificarea valorii contractate initial, în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii acestora, tinând seama de limitele de cheltuieli aprobate cu această destinatie;”

5. Articolul 4 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice se încheie între furnizorul de dispozitive medicale, prin reprezentantul său legal, si casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, acolo unde este cazul, certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului/înregistrarea în Registrul unic al Ministerului Sănătătii si Familiei, codul fiscal si autorizatia sanitară de functionare;

b) contul deschis la trezoreria statului;

c) certificatul de acreditare;

d) autorizatia/autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat si/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat;

e) certificatul de înregistrare a reprezentantului autorizat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.032.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind punerea unor terenuri agricole din judetul Giurgiu, aflate în proprietatea privată a statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului, la dispozitia comisiilor locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din judetul Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În vederea stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se aprobă punerea suprafetei de 2.635 ha teren agricol din judetul Giurgiu, aflat în proprietatea privată a statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la dispozitia comisiilor locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.045.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor agricole pe tarlale si parcele din judetul Giurgiu, aflate în proprietatea privată a statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului, ce vor fi puse la dispozitia comisiilor locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din judetul Giurgiu

 

Nr. crt.

Detinătorul actual

Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate privată

la dispozitia căreia se pune terenul

Numărul tarlalei

Numărul parcelei

Suprafata

(ha)

0

1

2

3

4

5

1.

Societatea Comercială “Agroindustriala” Clejani - S.A.

Comisia locală a comunei Roata de Jos

121

122

 

1.379

1.380

 

90,55

99,45

T = 190,00

 

 

 

Comisia locală a comunei Ogrezeni

36

37

40

 

531

534

341

 

30,98

9,10

25,55

T = 65,63

 

 

Comisia locală a comunei Clejani

 

77

62

63

64

65

 

657

564

571

578

582

 

23,70

10,43

94,93

99,01

65,24

T = 293,31

 

 

Comisia locală a comunei Mârsa

4

5

 

14

19

 

88,75

5,31

T = 94,06

 

 

Comisia locală a comunei Mihai Bravu

45

46

 

767

768

 

4,82

38,94

T = 43,76

 

 

Comisia locală a comunei Călugăreni

163

165

165

159

 

1.481

1.482

1.489/1

1.449

32,00

27,00

15,00

27,00

T = 101,50

 

 

Comisia locală a comunei Adunatii Copăceni

11

12

1

 

1.617/4

1.584

1.584/1

 

36,00

45,00

11,74

T = 92,74

3.

Societatea Comercială “Agromixt” Toporu - S.A.

 

Comisia locală a comunei Izvoarele

158

159

169

167

1.287

1.290

1.311

1.309

99,03

75,83

18,57

24,57

T = 218,00

 

 

Comisia locală a comunei Gogosari

155

161

 

4

23

 

87,74

29,26

T = 117,00

4.

Societatea Comercială “Agricola” Giurgiu - S.A.

Comisia locală a comunei Frătesti

25

 

55

150,00

T = 150,00

 

5.

Societatea Comercială

“Pajisti Vlăsia” - S.A

Comisia locală a comunei Floresti-Stoenesti

49

77

 

199

400

 

17,71

36,00

T = 53,71

6.

Societatea Comercială

“Agroindustriala”

Gogosari - S.A.

Comisia locală a comunei Gogosari

70

65

 

407

395

 

12,00

101,00

T = 113,00

 

Societatea Comercială

“Agrozootehnica” Mihăilesti - S.A.

 

Comisia locală a orasului Mihăilesti

 

1

1

2

4

4

5

5

6

7

8

9

10

11

1

3

6

15

17

21

24

29

34

39

43

48

57

29,20

27,15

30,19

28,16

28,52

15,44

11,58

31,11

29,39

24,70

24,50

10,00

10,06

T = 300,00

 

 

Comisia locală a comunei Ghimpati

95

96

97

 

947

950

953

 

13,26

107,22

66,52

T = 187,00

 

Societatea Comercială “Cilezo” Ciorogârla - S.A.

Comisia locală a comunei Ulmi

 

35

 

182

T = 187,00

25,00

T = 25,00

 

Societatea Comercială

“V.V. Greaca”-S.A.

 

Comisia locală a comunei Greaca

 

107-119

64

47-48

71-74

2

66-84

-

153-173

180-188

1-8

357-402

855

168-173

247-255

4

222-280

1.597-1.639

511-564

624-674

1.423-1.500

105,60

176,00

15,71

60,90

18,83

3,64

63,72

35,97

30,36

79,57

T = 590,30

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

2.635 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor obiective de investitii si a terenului aferent acestora din patrimoniul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare în domeniul public al comunei Turt, judetul Satu Mare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, cu plată, a unor obiective de investitii din patrimoniul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase ‘‘Remin” - S.A. Baia Mare, identificate potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în domeniul public al comunei Turt, judetul Satu Mare, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turt.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea terenului aferent bunurilor prevăzute la art. 1, identificat potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare, în domeniul public al comunei Turt si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turt.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 si 2 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.046.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor - obiecte de investitii care se transmit, cu plată, din patrimoniul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare în domeniul public al comunei Turt si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turt, judetul Satu Mare

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Caracteristicile de identificare a bunurilor

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică

la care se

transmit bunurile

1.

- Colectoare si retele de canalizare a apelor menajere, comuna Turt

Simbol: 1.3.14/5.34

Valoarea contabilă: 833,1 mii lei

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

Comuna Turt

2.

- Statie de epurare a apelor menajere, comuna Turt

Simbol: 1.3.15/5.35

Valoarea contabilă: 401.580 mii lei

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

Comuna Turt

3.

- Instalatie de alimentare cu energie electrică a statiei de pompare Băbesti

Simbol: 4.1.30/4.17

Valoarea contabilă: 1.351,3 mii lei

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

Comuna Turt

4.

- Instalatie de captare a apei potabile Băbesti

Simbol: 4.1.45/5.28

Valoarea contabilă: 38.076,1 mii lei

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

Comuna Turt

5.

- Statie de pompare a apei potabile tronson I

Simbol: 4.1.46/5.29

Valoarea contabilă: 61.636,7 mii lei

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

Comuna Turt

6.

- Rezervor de apă de 300 m3 si racorduri

Simbol: 4.1.47/5.30

Valoarea contabilă: 1.357.875,2 mii lei

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

Comuna Turt

7.

- Conductă de aductiune a apei Băbesti- Penigher

Simbol: 4.1.48/5.31

Valoarea contabilă: 664.935,5 mii lei

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

Comuna Turt

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul privat al statului si administrarea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare în domeniul public al comunei Turt si administrarea Consiliului Local al Comunei Turt

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Turt,

judetul Satu Mare

 

Statul român, din administrarea Companiei

Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase

“Remin” - S.A. Baia Mare

Comuna Turt, în administrarea Consiliului Local al Comunei

Turt, judetul Satu Mare

Teren*) în suprafată de 2.420 m2

 

 


*) Detalierea parcelelor de teren este prevăzută în Planul de situatie si de încadrare în zonă al obiectivului ‘‘Alimentarea cu apă potabilă a comunei Turt, reteaua de canalizare si statia de epurare”.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil compus din constructie în curs de executie din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Piatra-Neamt si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil compus din constructie în curs de executie, situat în municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Piatra-Neamt si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului, în baza unui nou protocol, Ministerul de Interne redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu din valoarea

finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul finantrelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.047.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamt

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Piatra-Neamt, str. General Nicolae Dăscălescu bl. T1, sc. F, judetul Neamt

Statul român, Ministerul de Interne

Municipiul Piatra-Neamt, Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt

Suprafata construită = 396,4 m2

Suprafata desfăsurată = 2.990 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 aprilie 2002, se modifică după cum urmează:

“‘(2) A.N.R.S.C. are sediul central în municipiul Bucuresti, str. Romulus nr. 4, sectorul 2; structura organizatorică a A.N.R.S.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.049.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării la Bucuresti, în perioada 15-17 noiembrie 2002, a Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 70 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 15-17 noiembrie 2002, a Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2002.

Art. 2. - Actiunile legate de organizarea si desfăsurarea evenimentului prevăzut la art. 1 se realizează de Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, direct si/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice si juridice de drept public sau privat, în conditiile legii, în colaborare cu Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică.

Art. 3. - În vederea organizării si desfăsurării evenimentului se constituie un comitet de sprijin coordonat de secretarul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii din cadrul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie si având în componentă câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din cadrul:

- Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

- Ministerului Educatiei si Cercetării;

- Ministerului Industriei si Resurselor;

- Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

- Ministerului Turismului;

- Ministerului Informatiilor Publice, precum si un reprezentant din conducerea Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România.

Art. 4. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării evenimentului prevăzut la art. 1, în limita sumei de 5 miliarde lei, se asigură din bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2002, de la capitolul 69.01 ‘‘Alte actiuni economice”, titlul ‘‘Cheltuieli materiale si servicii”.

(2) În vederea desfăsurării în bune conditii a evenimentului prevăzut la art. 1 se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice din tară si din străinătate, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Structura bugetului aferent organizării si desfăsurării evenimentului prevăzut la art. 1, stabilit potrivit art. 4 alin. (1), se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.

(2) Executia bugetului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderile

mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.052.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea normativului de personal pentru centrele aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

 

Având în vedere:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată si modificată prin Legea nr. 519/2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 3 din Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 55/2001;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 436/2002 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă normativul de personal pentru centrele aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 24/2000 privind aprobarea Normării personalului din institutiile de interes public pentru protectia specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 15 august 2000.

Art. 4. - Directiile de specialitate din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autoritătile administratiei publice locale, precum si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat

pentru Persoanele cu Handicap,

Constantin Stoenescu

 

Bucuresti, 9 august 2002.

Nr. 91.

 

ANEXĂ

 

CENTRU

de îngrijire si asistentă

 

a) Personal de conducere

c) Personal administrativ si de îngrijire

 

Categorii de personal

Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată si modificată prin Legea

nr. 519/2002, sunt numiti de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

 

Director de centru

Contabil-sef

Asistent medical sef sau soră medicală sefă

 

b) Personal de specialitate

 

Categorii de personal

Personalul de specialitate trebuie să detină o pondere de 24-30% din numărul total de angajati si va fi stabilit de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Medic medicină generală

Medic specialist (medicină internă sau balneologie si recuperare medicală ori neurolog sau geriatru)

Farmacist

Psiholog

Asistent social

Medic stomatolog

Asistent medical, soră

medicală

Asistent medical

fizioterapeut

Asistent de farmacie

Asistent de igienă

Fizioterapeut

Kinetoterapeut

Ergoterapeut

Maseur

 

c) Personal administrativ si de îngrijire

 

Categorii de personal

Numărul personalului administrativ si de îngrijire va fi stabilit în functie de capacitatea, suprafata si dimensiunea centrului de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Contabil sau functionar economic

Inspector resurse umane

Functionar administrativ

Programator, operator calculator

Casier

Administrator

Magaziner

Bucătar-ospătar

Muncitor necalificat bucătărie

Muncitor calificat (instalator, electrician, lăcătus mecanic, tâmplar,frizer)

Fochist

Infirmier

Îngrijitor

Spălătoreasă

Lenjereasă

Paznic, portar

Muncitor pentru activităti necalificate, inclusiv pentru gospodăriile anexe

Sofer sau vizitiu

 

CENTRU

de integrare prin terapie ocupatională

 

a) Personal de conducere

 

Categorii de personal

Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată si modificată prin Legea nr. 519/2002, sunt numiti de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Director de centru

Contabil-sef

Director adjunct

Asistent medical sef sau soră medicală sefă

b) Personal de specialitate

 

Categorii de personal

Personalul de specialitate trebuie să detină o pondere de 45-55% din numărul total de angajati si va fi stabilit de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Medic medicină generală

Farmacist

Psiholog

Psihopedagog

Asistent social

Asistent medical sau soră medicală

Asistent farmacie

Asistent de igienă

Ergoterapeut

Instructor de educatie

Sef atelier productie

Instructor practică

Muncitor calificat pentru productie

Consilier de îndrumare si orientare profesională

c) Personal administrativ si de îngrijire

 

Categorii de personal

Numărul personalului administrativ si de specialitate va fi stabilit în functie de capacitatea, suprafata si dimensiunea centrului de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Contabil sau functionar economic

Inspector resurse umane

Functionar administrativ

Programator, operator calculator

Casier

Muncitor calificat întretinere si reparare a utilajelor

Administrator

Supraveghetor noapte

Magaziner

Bucătar-ospătar

Muncitor necalificat bucătărie

Muncitor calificat (instalator sau electrician ori tâmplar sau lăcătus mecanic)

Fochist

Infirmier

Spălătoreasă

Lenjereasă

Paznic, portar

Muncitor pentru activităti în gospodăriile anexe (de preferat persoane cu handicap)

Sofer sau vizitiu

 

CENTRU

de recuperare si reabilitare neuropshiatrică

 

a) Personal de conducere

 

Categorii de personal

Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată si modificată prin Legea nr. 519/2002, sunt numiti de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Director de centru

Contabil-sef

Asistent medical sef sau soră medicală sefă

b) Personal de specialitate

 

Categorii de personal

Personalul de specialitate trebuie să detină o pondere de 45-50% din numărul total de angajati si va fi stabilit de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratorului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Medic medicină generală

Medic specialist neuropsihiatru

Farmacist

Psiholog

Asistent social

Medic stomatolog

Asistent medical, soră medicală

Asistent medical fizioterapeut

Asistent farmacie

Asistent de igienă

Maseur

Kinetoterapeut

Ergoterapeut

Consilier de îndrumare si orientare profesională

c) Personal administrativ si de îngrijire

 

Categorii de personal

Numărul personalului administrativ si de îngrijire va fi stabilit în functie de capacitatea, suprafata si

dimensiunea centrului de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Contabil sau functionar economic

Inspector resurse umane

Functionar administrativ

Casier

Programator, operator calculator

Administrator

Magaziner

Bucătar-ospătar

Muncitor necalificat bucătărie

Muncitor calificat (instalator, electrician, tâmplar, lăcătus mecanic, frizer)

Fochist

Infirmier

Îngrijitor

Spălătoreasă

Lenjereasă

Paznic, portar

Muncitor pentru activităti necalificate, inclusiv pentru gospodăriile anexe (de preferat persoane cu handicap)

Sofer sau vizitiu

 

CENTRU-PILOT

de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap

 

a) Personal de conducere

 

Categorii de personal

Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată si modificată prin Legea nr. 519/2002, sunt numiti de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Director de centru

Director adjunct

Contabil-sef

Asistent medical sef (soră medicală sefă)

b) Personal de specialitate

 

Categorii de personal

Personalul de specialitate trebuie să detină o pondere de 35-50% din numărul total de angajati si va fi stabilit de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Medic specialist neuropsihiatru sau neurolog ori medic de altă specialitate (în functie de tipul handicapului predominant în unitate)

Medic medicină generală

Farmacist

Medic stomatolog

Asistent medical (soră medicală)

Asistent medical fizioterapie

Asistent farmacie

Asistent de igienă

Educator

Kinetoterapeut

Maseur

Învătător

Pedagog

Logoped

Psiholog

Asistent social

Profesor de cultură fizică

medicală

Profesor kinetoterapie si educatie psihomotorie

Instructor de educatie (practică)

Consilier de îndrumare si orientare profesională

c) Personal administrativ si de îngrijire

 

Categorii de personal

Numărul personalului administrativ si de îngrijire va fi stabilit în functie de capacitatea, suprafata si dimensiunea centrului de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Contabil sau functionar economic

Inspector resurse umane

Programator, operator calculator

Casier

Administrator

Merceolog (lucrător comercial)

Magaziner

Bucătar-ospătar

Muncitor necalificat bucătărie

Muncitor calificat (instalator,

electrician, tâmplar, lăcătus

mecanic, frizer)

Fochist

Infirmier

Îngrijitor

Spălătoreasă

Lenjereasă

Paznic, portar

Muncitor pentru activităti

necalificate, inclusiv pentru

gospodăriile anexe

Sofer sau vizitiu

NOTĂ:

Normativul prevăzut mai sus este valabil si pentru centrul de recuperare si reabilitate a persoanelor cu handicap.

CENTRU DE ZI

a) Personal de conducere

 

Categorii de personal

Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată si modificată prin Legea nr. 519/2002, sunt numiti de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Director de centru

Contabil-sef

b) Personal de specialitate

 

Categorii de personal

Personalul de specialitate trebuie să detină o pondere de 45-60% din numărul total al angajatilor si va fi stabilit de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratului de stat ori teritorial pentru persoanele cu handicap.

Medic specialist neuropsihiatru sau neurolog medic de altă specialitate (în functie de tipul handicapului predominant în unitate)

Medic medicină generală

Medic stomatolog

Farmacist

Asistent medical

(soră medicală)

Asistent medical fizioterapie

Asistent farmacie

Asistent de igienă

Maseur

Învătător

Pedagog

Educator

Logoped

Psiholog

Asistent social

Profesor de cultură fizică medicală

Kinetoterapeut

Instructor de ergoterapie (practică)

Consilier de îndrumare si orientare profesională

c) Personal administrativ si de îngrijire

 

Categorii de personal

Numărul personalului administrativ si de îngrijire va fi stabilit în functie de capacitatea, suprafata si dimensiunea centrului de către consiliul local sau consiliul judetean, cu avizul inspectoratului de stat

Contabil sau functionar economic teritorial pentru persoanele cu handicap.

Casier

Programator, operator

calculator

Administrator

Magaziner

Bucătar-ospătar

Muncitor necalificat bucătărie

Muncitor calificat (instalator, electrician, tâmplar, lăcătus mecanic)

Fochist

Infirmier

Îngrijitor

Spălătoreasă

Lenjereasă

Paznic, portar

Muncitor pentru activităti necalificate, inclusiv pentru gospodăriile anexe

Sofer sau vizitiu

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-31/Baloane libere pilotate

 

În temeiul art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (1), al art. 17 si 74 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, al art. 4 pct. 4.1, 4.2, 4.4 si 4.5 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii

Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, al art. 3 lit. j), k) si l) din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată, precum si al art. 3 pct. 27 si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-31/Baloane libere pilotate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedurile specifice de aplicare a Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-31/Baloane libere pilotate se stabilesc de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 septembrie 2002.

Nr. 1.280.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.