MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 722         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 octombrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

915. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achizitiile si serviciile reciproce, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002 si la Stuttgart la 20 mai 2002

 

Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achizitiile si serviciile reciproce

 

919. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de colaborare în domeniile culturii, stiintei si învătământului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse pe anii 2001-2003, semnat la Bucuresti la 24 aprilie 2002

 

Program de colaborare în domeniile culturii, stiintei si învătământului între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse pe anii 2001-2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

91. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Transalexandria” - S.A. Bucuresti

 

92. - Ordin al al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Vinalcool Bihor” - S.A. Oradea

 

93. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Unirea” - S.A. Cluj-Napoca

 

94. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “UPRUC UTCH” - S.A. Făgăras

 

95. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “UPRUC TAP-SDV” - S.A. Făgăras

 

438/295. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achizitiile si serviciile reciproce, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002 si la Stuttgart la 20 mai 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achizitiile si serviciile reciproce, semnat la Bucuresti la 17 mai 2002 si la Stuttgart la 20 mai 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 915.

 

ACORD

între Ministerul Apărării Nationale din România si Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii

privind achizitiile si serviciile reciproce

 

Prezentul acord este încheiat de către si între Ministerul Apărării Nationale din România si Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii, denumite în continuare părti, în dorinta de a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul achizitiilor reciproce de bunuri si servicii.

În consecintă, părtile au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezentul acord este încheiat în scopul stabilirii termenilor de bază, conditiilor si procedurilor care să faciliteze asigurarea reciprocă a sprijinului logistic, bunurilor si serviciilor, asa cum acesti termeni sunt definiti la art. 3.

 

ARTICOLUL 2

Aplicabilitate

 

1. Prezentul acord este destinat să faciliteze sprijinul logistic reciproc între părti, pentru a fi folosit cu prioritate pe timpul exercitiilor întrunite, pregătirii, desfăsurărilor, operatiilor sau altor activităti de cooperare si în situatii imprevizibile sau de criză, în care una dintre părti ar avea nevoie de sprijin logistic, bunuri si servicii.

2. Prezentul acord se aplică furnizării reciproce de sprijin logistic, bunuri si servicii către fortele militare ale unei părti de către cealaltă parte, în schimbul plătii în numerar sau al furnizării reciproce de sprijin logistic, bunuri si servicii către fortele militare ale celeilalte părti.

3. Părtile convin că achizitiile si transferurile, conform prezentului acord si oricărei întelegeri de aplicare executatepotrivit acestuia, sunt supuse disponibilitătii sumelor allocate pentru asemenea scopuri si limitărilor de achizitionare si transfer stabilite de legile si reglementările României si ale Statelor Unite ale Americii.

4. Părtile convin că următoarele articole nu vor face obiectul transferului, conform prezentului acord, si sunt în mod expres excluse din sfera sa:

a) sisteme de arme;

b) articole de tehnică de luptă integrată, cu exceptia închirierii sau împrumutului unor vehicule de uz general, sau alte articole de tehnică militară neletale, nedesemnate în Lista materialelor de război a Statelor Unite ale Americii sau în lista similară românească;

c) cantitătile initiale de piese de schimb si de rezervă asociate comenzii initiale de articole de tehnică de luptă integrată, prevăzute în tabelele de alocări si distributii,  în tabelele de organizare si înzestrare sau în documente echivalente.

5. Sunt, de asemenea, excluse de la transferuri, de către oricare parte, în baza acestui acord, orice articole al căror transfer este interzis de legislatia si reglementările din statul căruia îi apartine partea. În mod expres următoarele sunt excluse de la transfer în ceea ce priveste prezentul acord, în conformitate cu legile si reglementările Statelor Unite ale Americii:

a) rachete dirijate;

b) mine si torpile navale;

c) munitie nucleară si articole incluse, cum ar fi: focoasele si elementele de focoase, proiectilele, munitie pentru demolare si munitia de antrenament;

d) cartuse si componente ale AEPS (sistemul de evacuare prin propulsie al echipajelor aeriene);

e) deflectoare radar si dispozitive de deflectare;

f) sisteme de ghidaj pentru bombe sau alte munitii;

g) munitii chimice, altele decât agentii chimici pentru restabilirea ordinii publice;

h) surse, produse derivate ori materiale nucleare speciale sau orice alt material, articol, date sau lucruri de valoare  care fac obiectul Documentului Energiei Atomice din 1954, titlul 42, Codul Statelor Unite ale Americii, sectiunea 2011 si următoarele.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

În prezentul acord si în oricare întelegeri de aplicare care prevăd proceduri specifice se vor aplica următoarele definitii:

a) sprijin logistic, bunuri si servicii - hrană, apă, cazare, transport, inclusiv transport aerian, carburanti si lubrifianti, îmbrăcăminte, servicii de comunicatii, servicii medicale, munitie, asistentă de întretinere a bazelor de operatii si a constructiilor referitoare la acestea, serviciile de depozitare, utilizarea instalatiilor, servicii pentru desfăsurarea antrenamentelor, piese de schimb si componente, servicii de reparatii si întretinere, servicii de calibrare, servicii portuare si aeroportuare.

În acest termen se include, de asemenea, folosirea temporară a vehiculelor de uz general si a altor articole de tehnică militară care nu fac parte din Lista materialelor de război a Statelor Unite ale Americii sau din lista similară românească;

b) întelegere de aplicare - un acord suplimentar scris referitor la achizitionarea specifică si/sau la transfer de sprijin logistic, bunuri si servicii, prin care se stabilesc detalii suplimentare, termeni si conditii care definesc si pun în aplicare prezentul acord;

c) comandă - o solicitare care, atunci când este formulată corect si semnată de o persoană oficială autorizată, prevăzută la art. 4 alin. 2, constituie o cerere pentru asigurarea sprijinului logistic, bunurilor si serviciilor, în conformitate cu prezentul acord si cu oricare întelegere de aplicare;

d) factură - un document emis de partea furnizoare, prin care se solicită rambursarea sau plata pentru sprijinul logistic, bunurile si serviciile specifice furnizate în conformitate cu prezentul acord si cu oricare întelegere de aplicare;

e) transfer - vânzare contra plată în numerar, schimb de bunuri asemănătoare sau de bunuri ori servicii având valoare egală, închiriere, împrumut sau un alt tip de furnizare de sprijin logistic, bunuri si servicii, furnizate temporar, în conditiile prezentului acord de servicii reciproce între părti.

 

ARTICOLUL 4

Termene si conditii

 

1. Fiecare parte va depune toate eforturile, în functie de prioritătile sale nationale, pentru satisfacerea solicitărilor celeilalte părti privind furnizarea, conform prezentului acord, de sprijin logistic, bunuri si servicii, în perioade de pace si pe timpul unor situatii de urgentă natională, tensiune internatională regională sau conflicte în desfăsurare. Când o întelegere de aplicare contine un standard mai strict de satisfacere a unor astfel de cerinte, acea întelegere se va aplica cu precădere fată de prevederile acestui alineat.

2. Părtile convin că transferul de sprijin logistic, bunuri si servicii între părti va fi efectuat prin comenzi emise si acceptate conform prezentului acord si oricărei întelegeri de aplicare.

3. O comandă poate fi emisă numai conform prezentului acord, atunci când nu există o întelegere de aplicare, doar în împrejurările stabilite în anexa A la prezentul acord.

4. O întelegere de aplicare poate fi negociată din partea Statelor Unite ale Americii de către Cartierul General al Comandamentului Trupelor Americane din Europa (USEUCOM) sau de către componente de comandă desemnate pentru operatii desfăsurate în zona de responsabilitate a USEUCOM sau cu participarea unitătilor USEUCOM. Pentru operatii desfăsurate în afara zonei de responsabilitate a USEUCOM se pot negocia întelegeri de aplicare din partea Statelor Unite ale Americii de către un cartier general S.U.A. autorizat, împreună cu Cartierul General al USEUCOM. din partea Ministerului Apărării Nationale din România întelegerile de aplicare pot fi negociate de către Directia logistică din Statul Major General. Dacă sunt utilizate întelegeri de aplicare, în acestea se vor indica punctele de contact si autorizările sau limitările specifice.

5. Când operatiile sunt conduse în afara USEUCOM sau cu participarea de forte S.U.A. dintr-un alt comandament unificat, respectiva categorie componentă din USEUCOM va ajuta la prelucrarea solicitărilor de la Ministerul Apărării Nationale din România.

6. Dacă transferul se efectuează printr-o comandă emisă doar în conditiile prezentului acord sau împreună cu o întelegere de aplicare, documentele, considerate împreună, trebuie să stabilească toate detaliile, termenii si conditiile necesare de efectuare a transferului, inclusive datele din anexa B.

7. Părtile vor urmări adoptarea unui formular standard de comandă. Într-o întelegere de aplicare se va trece, în general, personalul autorizat să emită si să accepte comenzile în conditiile prezentului acord. Părtile îsi vor notifica reciproc autorizările sau limitările specifice pentru personalul competent să emită sau să accepte direct comenzi, în conditiile prezentului acord sau conform unei întelegeri de aplicare, când respectiva întelegere de aplicare nu contine asemenea informatii. În situatia Fortelor Armate ale Statelor Unite ale Americii aceste notificări se vor adresa direct comandamentului component implicat. În situatia Armatei României notificările se vor adresa categoriei de forte armate implicate, precum si Directiei logistice din Statul Major General.

8. În toate tranzactiile care implică transferul de sprijin logistic, bunuri si servicii partea beneficiară este de accord ca asemenea sprijin logistic, bunuri si servicii să nu fie transferate din nou, cu titlu temporar sau permanent, prin nici un mijloc, altora decât fortelor părtii beneficiare, fără consimtământul prealabil scris al părtii furnizoare.

 

ARTICOLUL 5

Rambursare

 

1. Pentru orice tranzactie de sprijin logistic, bunuri si servicii părtile vor negocia modalitatea de plată în numerar, în moneda precizată de către partea furnizoare - tranzactie rambursabilă -, sau în valoare egală, ce va fi definită doar în termeni monetari - tranzactie la schimb.

Partea beneficiară va plăti părtii furnizoare în conditiile precizate la alin. 1.a. sau alin. 1.b. din acest articol.

a) Tranzactie rambursabilă. Partea furnizoare va trimite facturi către partea beneficiară după efectuarea sau livrarea sprijinului logistic, bunurilor si serviciilor. Ambele părti vor păstra evidente ale tuturor tranzactiilor, iar fiecare din părti va proceda la plata conturilor rezultate nu mai rar de o dată la fiecare douăsprezece luni si nu mai târziu de 15 decembrie a anului în curs. Notele de plată pregătite de partea furnizoare vor fi însotite de documentatia necesară justificativă si vor fi achitate în termen de 30 de zile de la data primirii. Atunci când pretul se stabileste la o tranzactie rambursabilă, părtile convin să aplice reciproc următoarele principii de apreciere a pretului:

(1) în cazul unei achizitii specifice de către partea furnizoare de la agentii economici cu care are contracte încheiate, pentru partea beneficiară pretul nu va fi mai putin avantajos decât pretul cerut fortelor armate de către agentul economic al părtii furnizoare cu care are contract încheiat pentru articole sau servicii identice, mai putin orice sumă exclusă de la plată conform art. 6 din prezentul acord. Pretul cerut poate include diferentele datorate termenelor de livrare, punctelor de livrare si altor considerente similare;

(2) în cazul transferului din resurse proprii ale părtii furnizoare, aceasta va cere acelasi pret pe care îl percepe de la propriile forte pentru sprijin logistic, bunuri si servicii de natură identică, de la data acceptării comenzii, mai putin orice sume exceptate prin art. 6 al prezentului acord.

Acest pret nu va fi mai mic decât contravaloarea achizitiilor pentru înlocuire efectuate de partea furnizoare. În orice caz, când un pret nu a fost stabilit sau când plătile nu sunt făcute pentru fortele armate proprii, părtile vor conveni în avans un pret, excluzând costurile care sunt eliminate, în baza principiilor reciproce de stabilire a preturilor.

b) Tranzactie la schimb. Ambele părti vor tine evidenta tuturor tranzactiilor. Partea beneficiară îi va plăti părtii furnizoare prin transfer de sprijin logistic, bunuri si servicii, asupra cărora s-a convenit a fi de valoare monetară egală cu sprijinul logistic, bunurile si serviciile furnizate sau efectuate de către partea furnizoare. Dacă partea beneficiară nu efectuează schimbul în conditiile programului de înlocuire convenit sau în vigoare la data tranzactiei initiale, în perioade ce nu pot depăsi un an de la data tranzactiei initiale, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului respectiv în curs, tranzactia va fi considerată rambursabilă si i se vor aplica prevederile alin. 1.a de mai sus, cu exceptia pretului ce va fi stabilit folosindu-se preturile reale sau estimate practicate la data când plata ar fi trebuit făcută.

2. Când un pret final pentru comandă nu este convenit în avans, prin comandă, până la convenirea unui pret final se va stabili o limită maximă a responsabilitătii părtii care face comanda de sprijin logistic, bunuri si servicii. Apoi părtile vor trece de îndată la negocierea pretului final.

3. Factura va preciza întelegerea de aplicare respectivă sau, în absenta acesteia, se va referi la prezentul acord si va fi conformă formularului stabilit de către organizatia furnizoare. Facturile vor fi însotite de dovada de primire completată de către partea beneficiară a sprijinului logistic, bunurilor si serviciilor.

4. Părtile convin să acorde acces în mod reciproc la documentatia si informatiile suficiente, pentru a verifica, dacă este cazul, că au fost respectate principiile reciproce si că preturile nu includ costurile exceptate sau la care se renuntă. Punctele de contact vor fi indicate în continutul fiecărei întelegeri de aplicare, pentru a certifica cheltuielile sau tarifele pentru cercetare, asa cum s-a solicitat de la caz la caz.

5. Nici o prevedere din prezentul acord nu va servi ca bază pentru stabilirea unui tarif mai mare pentru sprijinul logistic, bunurile si serviciile acordate, dacă asemenea sprijin logistic, bunuri si servicii vor fi disponibile fără plată sau la un pret mai mic, în conditiile stabilite în alt acord.

 

ARTICOLUL 6

Costuri exceptate sau la care se renuntă

 

Prevederile oricăror acorduri privind scutirea de taxe si cheltuieli vamale aplicabile la achizitionarea de materiale, servicii, bunuri si echipamente de către partea beneficiară se vor aplica la transferul de sprijin logistic, bunuri si servicii, efectuat în conditiile prezentului acord. Părtile vor coopera în furnizarea documentatiei necesare pentru a obtine cele mai scăzute taxe si tarife vamale. Partea furnizoare va informa partea care face comanda dacă pretul pretins pentru sprijinul logistic, bunuri si servicii include taxe sau tarife vamale pe care partea furnizoare nu le poate recupera. În asemenea cazuri pretul plătit de către partea beneficiară va include doar acele taxe sau tarife vamale nerecuperabile de către partea furnizoare.

 

ARTICOLUL 7

Interpretare, modificare si amendare

 

1. Neîntelegerile dintre părti cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a oricărei întelegeri de aplicare vor fi solutionate exclusiv între părti.

2. Oricare dintre părti poate solicita oricând amendarea sau modificarea prezentului acord printr-o notificare scrisă, adresată celeilalte părti cu 90 de zile înainte. În eventualitatea că o asemenea solicitare este făcută, cele două părti vor trece de îndată la negocieri. Prezentul acord va putea fi amendat doar prin consimtământ scris între părti.

Modificările si amendamentele convenite vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 8.

3. Informatiile si materialele cu caracter secret, furnizate sau rezultate ca urmare a aplicării prezentului acord, vor fi protejate în conformitate cu Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind măsurile de securitate pentru protectia informatiilor militare secrete, încheiat la 21 iunie 1995.

 

ARTICOLUL 8

Data intrării în vigoare si încetarea valabilitătii

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de către partea americană a notificării părtii române referitoare la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Acordul va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 10 ani, dacă nu este denuntat de părti, în conditiile în care acesta poate fi denuntat de către oricare parte printr-o înstiintare scrisă, adresată celeilalte părti cu cel putin 180 de zile înainte. În orice moment din ultimul an al perioadei de valabilitate de 10 ani a prezentului acord părtile pot conveni să îi prelungească valabilitatea pentru o perioadă de încă 10 ani.

Această prelungire va fi efectuată printr-un schimb de scrisori semnate, în numele Ministerului Apărării Nationale din România, de seful Directiei logistice din cadrul Statului Major General, iar din partea Statelor Unite de directorul pentru logistică si asistentă de securitate din Cartierul General al Comandamentului Armatei S.U.A. din Europa sau de succesorii oficiali ai acestora. Pentru certificarea celor prezente subsemnatii, deplin autorizati de către autoritătile lor, au semnat prezentul acord.

Semnat la Bucuresti la 17 mai 2002 si la Stuttgart la 20 mai 2002, în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limba română si în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

George Cristian Maior,

secretar de stat si sef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică si Politică de Apărare

Pentru Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii,

general maior U.S.A.F.

Craig P. Rasmussen,

directorul pentru logistică si asistentă de securitate

 

ANEXA A

 

CONDITII PENTRU ÎNTOCMIREA DE COMENZI

 

Conform art. 4 pct. 3, comenzile pentru cereri de sprijin pot fi emise doar în baza prezentului acord în următoarele conditii:

a) comenzile pentru sprijin logistic, bunuri si servicii, adresate în perioade de urgente nationale, tensiuni internationale, ostilităti în desfăsurare, exercitii combinate, antrenamente, deplasări, dislocări, operatii sau orice alte activităti de cooperare si în circumstante neprevăzute sau crize pentru care beneficiarul poate avea o necesitate de sprijin logistic, bunuri si servicii;

b) comenzile pentru sprijin logistic, bunuri si servicii solicitate urgent si care nu sunt prevăzute într-o întelegere de aplicare, cu conditia ca părtile tranzactiei sau reprezentantii lor desemnati să fie de acord.

 

ANEXA B

 

INFORMATII MINIME ESENTIALE ALE C O M E N Z I I

 

1. Întelegere de aplicare sau acord de sprijin

2. Data comenzii

3. Desemnarea si adresa oficiului la care se trimite factura

4. Lista numerică, cu numerele de stoc ale articolelor, dacă există

5. Cantitatea si descrierea materialelor/serviciilor solicitate

6. Cantitatea furnizată

7. Unitatea de măsură

8. Pretul unitar în moneda tării care întocmeste factura

9. Cantitatea furnizată (6) înmultită cu pretul unitar (8)

10. Moneda tării care întocmeste factura

11. Suma totală din comandă exprimată în moneda tării care întocmeste factura

12. Numele (tipărit sau scris la masină), semnătura si functia reprezentantului autorizat pentru comenzi sau rechizitionări

13. Plătitorul desemnat prin remitere

14. Desemnarea si adresa oficiului de primire a remiterii

15. Semnătura primitorului adeverind serviciul sau bunurile primite pe bază de comandă ori rechizitie sau un document suplimentar separat

16. Numărul documentului de comandă sau rechizitie

17. Organizatia primitoare

18. Organizatia emitentă

19. Tipul de tranzactie

20. Mentionarea fondurilor sau adeverintă de dispunere de fonduri, dacă este cazul, conform procedurilor părtilor

21. Data si locul transferului initial, în cazul tranzactiei la schimb, un desfăsurător de înlocuire continând ora si locul transferului de înlocuire;

22. Numele, semnătura si functia persoanei oficiale autorizate cu acceptarea

23. Cerinte speciale suplimentare, dacă este cazul, precum: transport, ambalaj etc.

24. Limitări ale răspunderii guvernamentale

25. Numele, semnătura, data si functia persoanei oficiale a părtii furnizoare care prestează în realitate bunuri si servicii.

 

ANEXA C

 

FORMULAR PENTRU CERERE STANDARD,

PRIMIRE, RETURNARE SI FACTURĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de colaborare în domeniile culturii, stiintei si învătământului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse pe anii 2001-2003, semnat la Bucuresti la 24 aprilie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul de colaborare în domeniile culturii, stiintei si învătământului între Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse pe anii 2001-2003, semnat la Bucuresti la 24 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 919.

 

PROGRAM DE COLABORARE ÎN DOMENIILE CULTURII, STIINTEI SI ÎNVĂTĂMÂNTULUI ÎNTRE GUVERNUL ROMÂNIEI SI GUVERNUL FEDERATIEI RUSE PE ANII 2001-2003

 

În conformitate cu art. 25 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea în domeniile culturii, stiintei si învătământului, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993, Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse, denumite în continuare părti, au convenit următorul Program de colaborare în domeniile culturii, stiintei

si învătământului pe anii 2001-2003:

 

CAPITOLUL I

Cultură si artă

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor sprijini participarea oamenilor de cultură si de artă, a specialistilor si a reprezentantilor statelor lor la diferite manifestări culturale, inclusiv la festivaluri, concursuri si simpozioane nationale si internationale, organizate pe teritoriul celor două state.

Părtile vor continua schimbul regulat de informatii, de reviste, cataloage si materiale privind evenimente ale vietii culturale din cele două state, în scopul mai bunei cunoasteri a valorilor spirituale ale popoarelor României si Federatiei Ruse.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor încuraja colaborarea directă dintre institutii muzicale si teatrale, colective artistice profesioniste si de amatori din România si din Federatia Rusă în scopul realizării, pe bază de reciprocitate, a unor turnee artistice sau al participării artistilor la spectacole.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile vor sprijini schimburile de expozitii de artă.

Dimensiunea si tematica expozitiilor, termenele si conditiile de desfăsurare a acestora vor fi convenite direct între institutiile organizatoare.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile vor contribui la colaborarea directă dintre muzee din România si Federatia Rusă prin schimb de expozitii, publicatii stiintifice, informatii, periodice si alte publicatii, schimb de specialisti în istoria artei, istorie, arheologie, stiintele naturii, etnografie, restaurarea si conservarea bunurilor culturale.

Volumul schimburilor va fi de 4 specialisti pentru 7 zile de fiecare parte.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile vor efectua schimburi de specialisti în scopul studierii metodologiei restaurării monumentelor istorice.

Tematica schimburilor si componenta delegatiilor vor fi stabilite prin întelegere reciprocă între institutiile interesate.

Volumul schimburilor va fi de 4 persoane pe timp de 10 zile pentru fiecare parte.

Părtile vor depune eforturi pentru păstrarea monumentelor cultural-istorice si a altor obiective ale culturii materiale si spirituale ale unui stat, aflate pe teritoriul celuilalt stat. O atentie deosebită va fi acordată păstrării monumentelor si locurilor legate de istoria celor două popoare.

 

ARTICOLUL 6

 

În conformitate cu legislatia internă proprie si cu obligatiile internationale, părtile vor lua măsuri pentru a preveni introducerea si scoaterea ilegală din tară a valorilor culturale ale fiecăreia dintre părti, vor asigura conlucrarea organelor competente din cele două state în scopul de a face schimb de informatie si de a adopta măsurile legate de restabilirea drepturilor legale de proprietate asupra valorilor culturale si de a le restitui proprietarilor de drept.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile vor încuraja colaborarea dintre biblioteci prin schimb de cărti, publicatii si alte mijloace de informare, precum si prin schimb de specialisti, în vederea participării la conferinte, seminarii si la alte manifestări de interes comun.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile vor încuraja colaborarea directă dintre agentiile de concerte si alte organizatii din cele două state, în scopul realizării schimburilor de artisti interpreti si colective artistice.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile vor sprijini organizarea pe baze comerciale a turneului în România al Teatrului Mare din Rusia, în luna iunie 2001.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile vor acorda sprijin cetătenilor Federatiei Ruse de etnie română si cetătenilor României de etnie rusă în păstrarea traditiilor si valorilor lor culturale, inclusiv a limbii materne.

 

ARTICOLUL 11

Părtile vor sprijini activitatea asociatiilor si a fundatiilor din România si din Federatia Rusă în scopul cunoasterii reciproce a istoriei, a vietii cultural-stiintifice si social-economice.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile vor stimula contactele directe dintre organizatiile din statele lor, care se ocupă de editarea si difuzarea tipăriturilor.

Părtile vor acorda sprijin participării organizatiilor interesate din statele lor la târguri internationale de carte si la manifestări similare, care se desfăsoară pe teritoriile statelor lor, în perioada de valabilitate a Programului. În acest scop organizatiile interesate vor face schimb de informatii privind termenele si conditiile de desfăsurare a acestora.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile vor încuraja colaborarea directă dintre uniunile si asociatiile de creatie din cele două state, care se va desfăsura în conformitate cu întelegerile dintre acestea.

Volumul si continutul schimburilor reciproce se vor conveni de către uniunile si asociatiile interesate.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile vor colabora pentru aplicarea programelor si a proiectelor culturale, initiate sau sustinute de UNESCO, Consiliul Europei si de alte institutii si organizatii internationale la care cele două state sunt membre.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile vor sprijini încheierea unei întelegeri de colaborare între Ministerul Culturii si Cultelor din România si Ministerul Culturii din Federatia Rusă.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile vor sprijini colaborarea în domeniul cinematografiei si legăturile dintre uniuni de creatie, organizatii de învătământ, de cercetare stiintifică si de arhive în această sferă.

Părtile vor acorda sprijin stimulării investitiilor în realizarea în comun a unor productii cinematografice si vor examina posibilitatea încheierii unui acord privind colaborarea în acest domeniu.

Fiecare parte va sprijini participarea celeilalte părti prin prezentarea filmelor si trimiterea delegatiilor la festivaluri de film si la alte manifestări cinematografice necomerciale care au loc pe teritoriul statului său. Părtile vor sprijini organizarea de săptămâni ale filmului din România si Federatia Rusă pe bază de reciprocitate.

 

ARTICOLUL 17

 

Părtile vor contribui la colaborarea directă dintre societătile nationale de radio si televiziune din cele două state si la schimbul de programe si corespondenti TV si radio, precum si de informatii privind dezvoltarea televiziunii si radioului.

 

CAPITOLUL II

Stiintă si cercetare

ARTICOLUL 18

 

Părtile vor sprijini realizarea Acordului privind colaborarea stiintifică dintre Academia Română si Academia Rusă de Stiinte si a Protocolului privind colaborarea dintre Academia Română si Academia Rusă de Stiinte, semnate la Bucuresti la 24 mai 1993.

Academia Română si Academia Rusă de Stiinte vor stimula colaborarea în domeniul cercetărilor fundamentale si de perspectivă pe teme care au o importantă teoretică si practică deosebită.

 

ARTICOLUL 19

 

Părtile vor sprijini realizarea Acordului privind colaborarea în domeniul stiintei si tehnologiei dintre Ministerul Cercetării si Tehnologiei din România si Ministerul Stiintei si Politicii Tehnice din Federatia Rusă, semnat la Bucuresti la 2 martie 1995.

 

CAPITOLUL III

Educatie

ARTICOLUL 20

 

Partea rusă va acorda anual burse cetătenilor României pentru a studia în institutii de învătământ din Federatia Rusă, finantate din bugetul federal. Cota anuală se va preciza pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 21

 

Părtile vor dezvolta în mod special colaborarea în domeniul învătării limbii si literaturii române în Federatia Rusă si învătării limbii si literaturii ruse în România.

Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă vor sprijini îmbunătătirea calitătii predării limbii române si, respectiv, a limbii ruse ca limbi materne în fiecare stat. Ele vor colabora în domeniul elaborării de manuale si materiale didactice pentru predarea limbii române si ruse ca limbi materne în scoli cu predare în limba română din Federatia Rusă si, respectiv, scoli cu predare în limba rusă din România. De asemenea, se va realiza colaborarea în următoarele forme:

a) profesori de limba si literatura română vor fi invitati să predea în unităti de învătământ interesate din Federatia Rusă, la cererea Ministerului Învătământului din Federatia Rusă;

b) profesori de limba si literatura rusă vor fi invitati să predea în unităti de învătământ interesate din România, la cererea Ministerului Educatiei si Cercetării din România.

 

ARTICOLUL 22

 

Părtile vor încuraja colaborarea directă dintre institutii de învătământ pentru efectuarea unui schimb de experientă în  sistemul de învătământ la toate nivelurile din ambele state.

 

ARTICOLUL 23

 

Părtile vor efectua schimburi de studenti, doctoranzi si specialisti pe bază de reciprocitate. Aceste schimburi vor fi reglementate prin protocoale între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă.

 

ARTICOLUL 24

 

În scopul perfectionării calitătii predării limbii române si limbii ruse, institutiile de învătământ interesate ale părtilor vor primi studenti si profesori la cursurile de vară de limbă, literatură si civilizatie.

Conditiile, termenele de primire si numărul studentilor care vor fi primiti în institutiile române si ruse de învătământ superior se vor conveni între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă.

 

ARTICOLUL 25

 

Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă vor face schimb de materiale informative în scopul asigurării prezentării obiective a istoriei, geografiei, dezvoltării economice si sociale a fiecărui stat în manualele scolare, cursurile universitare si în editiile enciclopedice publicate în celălalt stat.

Părtile vor studia posibilitatea reluării activitătii Comisiei mixte pentru manuale scolare si universitare.

 

ARTICOLUL 26

 

Personalul misiunilor diplomatice si al altor reprezentante de stat, precum si membrii familiilor lor - sotie, sot si copii - pot studia în statul primitor la toate formele de învătământ, fără plata taxelor scolare, în institutii de învătământ de stat (peste cota stabilită de schimburi de studenti).

Părtile îsi vor acorda un număr convenit de burse pentru finalizarea studiilor după încheierea misiunii acestor categorii de persoane, în limita cotei stabilite prin protocolul privind colaborarea si schimburile dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului din Federatia Rusă.

 

CAPITOLUL IV

Schimburi în alte domenii

ARTICOLUL 27

 

Părtile vor sprijini colaborarea în domeniul dreptului de autor sau al drepturilor conexe dreptului de autor. În acest scop vor acorda sprijin contactelor dintre organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor sau drepturilor conexe din România si Societatea rusă a drepturilor de autor. Acestea vor studia problema încheierii unui acord de reprezentare reciprocă a intereselor membrilor lor pe teritoriile celor două state în domeniul protectiei dreptului de autor, precum si a drepturilor conexe ale acestora.

 

ARTICOLUL 28

 

Părtile vor sprijini colaborarea în domeniul educatiei fizice si sportului si vor stimula contactele si schimburile directe dintre institutiile sportive de stat, precum si dintre cluburi si federatii, prin schimb de delegatii de sportivi, antrenori, specialisti în domeniul sportului. Ele vor  sprijini aplicarea Întelegerii dintre Ministerul Tineretului si Sportului din România si Ministerul Culturii Fizice, Sportului si Turismului din Federatia Rusă privind cooperarea în domeniul educatiei fizice si sportului, semnată la Moscova la 25 noiembrie 1999.

Continutul si conditiile acestei colaborări se vor stabili direct între institutiile si organizatiile interesate din România si din Federatia Rusă.

 

ARTICOLUL 29

 

Părtile vor stimula legăturile dintre organizatiile si institutiile de stat care se ocupă de problemele politicii de tineret, precum si dintre organizatiile neguvernamentale de tineret din cele două state.

Părtile vor stimula schimbul de delegatii si grupuri de tineri, schimbul de informatii si documentatie privind problemele de tineret.

Părtile vor studia posibilitatea pregătirii si semnării unui protocol interdepartamental privind colaborarea în domeniul politicii de tineret.

În acest scop ele vor face schimb de delegatii de reprezentanti ai institutiilor de stat pentru problemele tineretului de câte 3 persoane pe perioade de câte 5 zile.

 

ARTICOLUL 30

 

Părtile vor sprijini colaborarea dintre institutiile de arhive ale celor două state.

În acest scop Arhivele Nationale ale României si Serviciul arhivistic federal al Rusiei vor semna un accord privind colaborarea în domeniul arhivelor.

 

ARTICOLUL 31

 

Părtile vor sprijini schimburile turistice în scopul cunoasterii reciproce a modului de viată, a istoriei, a patrimoniului cultural si natural al ambelor state.

Părtile vor încuraja colaborarea dintre organizatiile de turism din cele două state.

Continutul si conditiile acestei colaborări vor fi stabilite în conformitate cu Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993.

 

CAPITOLUL V

Conditii organizatorice si financiare

 

Realizarea prezentului program se va face pe baza următoarelor conditii organizatorice si financiare, dacă nu se stabileste altfel.

 

ARTICOLUL 32

 

Părtile vor oferi anual studentilor, persoanelor venite la specializare si doctoranzilor statului partener (inclusiv persoanelor trimise până la semnarea prezentului program)

a) învătământ gratuit;

b) plata burselor;

(i) pentru cetătenii rusi: studenti, doctoranzi si persoane care efectuează stagii de specializare - în cuantumul stabilit pentru studentii străini, doctoranzi si persoane venite la specializare în România, cu indexarea corespunzătoare;

(ii) pentru cetătenii români: studenti, doctoranzi si persoane care efectuează stagii de specializare – în cuantumul stabilit pentru studenti, doctoranzi si persoane care efectuează stagii de specializare în Federatia Rusă, cu indexarea corespunzătoare;

c) cazarea în cămine studentesti, în conformitate cu legislatia statului părtii primitoare.

Partea trimitătoare suportă cheltuielile de transport de la capitala statului său până la locul de studii si retur pentru studenti, doctoranzi, persoane care efectuează stagii de specializare si profesori (nu mai mult decât o dată pe an).

 

ARTICOLUL 33

 

Părtile vor asigura profesorilor de limba si literatura română, respectiv limba si literatura rusă, plata salariului în conformitate cu legislatia statului părtii primitoare, avându-se în vedere gradul didactic si vechimea în învătământ, precum si cazarea în functie de posibilitătile institutiilor de învătământ primitoare.

 

ARTICOLUL 34

 

Partea primitoare va asigura participantilor la schimburile prevăzute în prezentul program asistenta medicală necesară în caz de îmbolnăviri infectioase si urgente medico-chirurgicale, în conformitate cu legislatia internă.

 

ARTICOLUL 35

 

1. Partea trimitătoare suportă cheltuielile de transport pentru participantii la schimburile prevăzute în prezentul program si pentru transportul bagajului artistic (exponate, recuzită, instrumente muzicale) până în capitala statului primitor si retur, cu exceptia cazurilor în care, în baza unor întelegeri scrise, s-a stabilit altfel.

2. Partea primitoare suportă cheltuielile de transport pe teritoriul statului său pentru participantii la schimburi, masă, cazare, vizitarea unor institutii de cultură, precum si transportul pentru bagaj artistic, cu exceptia cazurilor în care, în baza unor întelegeri scrise, s-a stabilit altfel.

 

ARTICOLUL 36

 

Cheltuielile privind participarea la conferinte, seminarii, simpozioane, târguri internationale vor fi suportate de partea trimitătoare, cu exceptia cazurilor în care în invitatii, în regulamentul actiunii sau printr-o întelegere scrisă se prevede altfel.

 

ARTICOLUL 37

 

Cheltuielile pentru publicatii si pregătirea copiilor materialelor documentare, precum si pentru transportul acestora revin părtii trimitătoare, cu exceptia cazurilor în care, printr-o întelegere scrisă, se prevede altfel.

 

ARTICOLUL 38

 

Organizarea expozitiilor se face după cum urmează:

1. cheltuielile pentru închirierea sălii, organizare, instalare si publicitate se suportă de partea primitoare;

2. cheltuielile de asigurare a exponatelor pe perioada transportului si a aflării lor pe teritoriul statului primitor revin părtii trimitătoare, cu exceptia cazurilor în care, printr-o întelegere scrisă, s-a convenit altfel;

3. partea primitoare asigură paza obiectelor, iar în caz de pierdere sau deteriorare a acestora va furniza atestările necesare legitimării pretentiilor ce rezultă din asigurare, obligându-se să nu întreprindă nici un fel de lucrări de restaurare în afară de luarea unor măsuri de interventie de primă necesitate.

Gradul de deteriorare, responsabilitatea părtilor si culpa personală vor fi stabilite de o comisie competentă compusă din reprezentanti ai celor două părti.

Lucrările de restaurare se vor efectua de către reprezentantii părtii căreia îi apartin exponatele deteriorate;

4. conditiile de organizare a expozitiilor pot fi convenite, de asemenea, prin protocoale separate.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi generale

ARTICOLUL 39

 

Schimburile stipulate în prezentul program nu exclud posibilitatea organizării, prin întelegere reciprocă, si a altor manifestări si schimburi în domeniile prevăzute în Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse în domeniile culturii, stiintei si învătământului, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993.

 

ARTICOLUL 40

 

Actiunile prevăzute în prezentul program se vor realiza în conformitate cu legislatia internă a

ambelor state.

 

ARTICOLUL 41

 

Părtile consideră că ministerele, institutiile, organizatiile si uniunile de artă din România si din Federatia Rusă, participante la realizarea prezentului program, pot încheia cu partenerii lor acorduri de colaborare, precum si protocoale si planuri de lucru, în care se vor concretiza conditiile, termenele si alte detalii pentru îndeplinirea actiunilor si schimburilor prevăzute în prezentul program.

 

ARTICOLUL 42

 

Prezentul program va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise prin care părtile îsi comunică îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a prezentului program si va fi valabil până la data de 31 decembrie 2003.

Semnat la Bucuresti la 24 aprilie 2002, în două exemplare, fiecare în limbile română si rusă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Pentru Guvernul Federatiei Ruse,

Valerii F. Kenealkin,

ambasador extraordinar si plenipotentiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Transalexandria” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Transalexandria” - S.A. Bucuresti,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Transalexandria” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 152, sectorul 5, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/697/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 91.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Vinalcool Bihor” - S.A. Oradea

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Vinalcool Bihor” - S.A. Oradea,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Vinalcool Bihor” - S.A. Oradea, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Oradea, str. M. Kogălniceanu nr. 26, judetul Bihor, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J15/145/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 92.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Unirea” - S.A. Cluj-Napoca

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Unirea” - S.A. Cluj-Napoca,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Unirea” - S.A. Cluj-Napoca, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, piata 1 Mai nr. 1-2, judetul Cluj, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J12/99/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 93.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“UPRUC UTCH” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “UPRUC UTCH” - S.A. Făgăras,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “UPRUC UTCH” - S.A. Făgăras, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Negoiu nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J8/1.095/1999, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 94.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“UPRUC TAP-SDV” - S.A. Făgăras

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “UPRUC TAP-SDV” - S.A. Făgăras,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “UPRUC TAP-SDV” - S.A. Făgăras, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Făgăras, str. Negoiu nr. 1, judetul Brasov, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J8/1.097/1999, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 95.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 438 din 18 iunie 2002

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 295 din 12 iulie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

 

Ministrul sănătătii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei

si comercializării alimentelor, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB/7.185/2002 si Referatul de aprobare al Directiei de industrie alimentară, standarde, mărci si licente nr. 150.062/2002,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de sănătate publică si Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, împreună cu Directia de industrie alimentară, standarde, mărci si licente din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin abrogă cap. IV art. 73-80 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat


*) Anexa se publică ulterior.