MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 723         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 octombrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

538. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2001 privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

766. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2001 privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

539. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2001 privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea

 

767. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2001 privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea

 

540. - Lege privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

 

768. - Decret pentru promulgarea Legii privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

 

771. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.063. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.382./1.209. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

Rectificări la:

- Ordonanta Guvernului nr. 61/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 612/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2001 privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129 din 18 octombrie 2001 privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 26 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 538.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2001 privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2001 privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2002.

Nr. 766.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2001 privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130 din 18 octombrie 2001 privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 26 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 539.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2001 privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2001 privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2002.

Nr. 767.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizatii cu caracter civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală si de asistentă socială.

Art. 2. - Înfiintarea, organizarea si functionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se realizează în baza prevederilor referitoare la asociatii din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 3. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi în conditiile Legii nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îsi păstrează personalitatea juridică legal dobândită. Acestor case de ajutor reciproc ale pensionarilor li se aplică, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regimul juridic prevăzut de aceasta.

Art. 4. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui prin exercitarea dreptului la liberă asociere a următoarelor categorii de persoane:

a) pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi apartin;

b) beneficiarii de ajutor social;

c) membrii de familie - sot, sotie, precum si copiii majori incapabili de muncă, aflati în întretinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social - membri ai acelei case de ajutor reciproc a pensionarilor.

Art. 5. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie, de regulă, pe zone teritoriale.

Art. 6. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui în asociatii centrale din acelasi profil.

Art. 7. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop principal sprijinirea membrilor lor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile si ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea fostilor membri.

Art. 8. - Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot desfăsura si alte activităti si servicii decât cele enuntate prin scopul principal:

a) organizarea de activităti culturale, artistice, turistice si de agrement;

b) prestarea de servicii, contra unei plăti reduse, pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor si membrii de familie aflati în întretinerea acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai casei respective;

c) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preturi de productie, administrarea de case de odihnă si tratament, organizarea de centre pentru repararea de obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încăltăminte;

d) efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedati ai caselor de ajutor reciproc: confectionarea de sicrie si asigurarea transportului;

e) alte actiuni si forme de asistentă socială.

Art. 9. - Înscrierea în casele de ajutor reciproc ale pensionarilor este conditionată de plata unei taxe de înscriere în sumă fixă sau în cotă procentuală din valoarea pensiei sau a ajutorului social, stabilită prin statutul fiecărei case.

Art. 10. - (1) Membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor au obligatia de a plăti cotizatii lunare, precum si contributii lunare, al căror cuantum procentual sau în sume fixe se stabileste de consiliul director al casei respective, în limitele si în conditiile stabilite prin statut.

(2) La încetarea calitătii de membru al casei de ajutor reciproc a pensionarilor, indiferent de motive, sumele depuse cu titlu de cotizatii lunare se restituie titularului sau urmasilor săi, după caz.

(3) Contributia pentru fondul de ajutor de deces se restituie urmasilor membrului care a decedat.

Art. 11. - Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie din:

a) taxe de înscriere;

b) cotizatii si contributii lunare ale membrilor;

c) dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile în conditii legale;

d) venituri realizate din prestări de servicii;

e) dobânzi la sumele împrumutate;

f) venituri din organizarea manifestărilor culturale, artistice si de agrement;

g) donatii si sponsorizări;

h) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) Din veniturile realizate casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îsi pot constitui, în conditiile prevăzute de statut:

a) fonduri pentru împrumuturi;

b) fonduri pentru acordarea de ajutoare nerambursabile;

c) fonduri pentru activităti culturale, artistice, turistice si de agrement;

d) fonduri pentru investitii;

e) fonduri pentru subventionarea produselor alimentare de bază, stabilite de consiliul director, pentru vânzarea către membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin magazinele proprii si de tip economat;

f) fonduri pentru cheltuieli generale.

(2) Din fondurile de investitii se pot finanta, cu aprobarea consiliului director, cumpărarea de spatii, amenajarea si dotarea acestora pentru desfăsurarea activitătilor specifice caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, inclusiv a magazinelor proprii si de tip economat si a unitătilor de tratament balnear si de odihnă, achizitionarea unor mijloace de transport auto, în conditiile dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 13. - (1) Dobânda ce se percepe pentru împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se stabileste de consiliul director.

(2) Consiliul director stabileste cuantumul anual al cotelor de tratament ce se rambursează membrilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor si volumul cheltuielilor de efectuat pentru activitatea sanitară si de sănătate.

Art. 14. - Contractele de împrumut constituie titlu executoriu. Înfiintarea popririlor se face de către creditor si acestea nu sunt supuse validării.

Art. 15. - Casele de pensii judetene si locale, la solicitarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, vor sprijini recuperarea împrumuturilor acordate unor pensionari rău-platnici, prin înfiintarea de popriri asupra veniturilor din pensii ale acestora, până la lichidarea debitului, cu respectarea art. 193 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Consiliile judetene si locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor sprijini functionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin închirierea spatiilor necesare, în functie de posibilităti, pentru desfăsurarea activitătilor acestora si prin diminuarea cu 75% a tarifelor de închiriere.

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 138 din 29 noiembrie 1972.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 540.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2002.

Nr. 768.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 291 din 5 septembrie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol  unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul 13 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 septembrie 2002.

Nr. 771.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judetului Ialomita si în administrarea

Consiliului Judetean Ialomita

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri situate în judetul Ialomita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2002.

Nr. 1.063.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor terenuri care se transmit din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a judetului Ialomita si în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

Localitatea unde sunt situate terenurile

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care

se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

1. Comuna Giurgeni, judetul Ialomita

Agentia Domeniilor Statului

Judetul Ialomita, în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

Teren agricol productiv si neproductiv =6.080,62 ha

2. Comuna Vlădeni, Judetul Ialomita,

Agentia Domeniilor Statului

Judetul Ialomita, în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

Teren agricol si productive =  2.617 ha neproductiv =

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 4.382 din 5 septembrie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.209 din 16 septembrie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

În baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si completată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

ministrul educatiei si cercetării si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri

pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

Ordonantă:

ARTICOLUL 1

Institutiile de învătământ superior particulare au obligatia să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 10% din veniturile realizate din încasarea taxelor de scolarizare, admiteri, înmatriculări, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, precum si a celorlalte taxe percepute în procesul de învătământ de la studenti.

ARTICOLUL 2

Institutiile de învătământ superior de stat, pentru numărul de studenti scolarizati peste cifra de scolarizare aprobată de Ministerul Educatiei si Cercetării, au obligatia să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 40% din veniturile prevăzute la art. 1.

Norme metodologice:

2.1. Cifra de scolarizare se aprobă pentru fiecare an universitar, pe total universităti si pe specializări, de către Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru fiecare institutie de învătământ superior de stat, la propunerea acesteia.

În cifra de scolarizare totală aprobată se includ numai studentii români.

Pentru învătământul deschis la distantă cifra de scolarizare se aprobă separat de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

Pentru institutiile de învătământ superior de stat, în anul universitar 2001-2002 cifra de scolarizare este cea aprobată de senatele universitare.

Ordonantă:

ARTICOLUL 3

Institutiile de învătământ superior particulare, pentru numărul de studenti scolarizati peste cifra de scolarizare, propusă de Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academică si aprobată de Ministerul Educatiei si Cercetării, au obligatia să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 40% din veniturile prevăzute la art. 1.

Norme metodologice:

3.1. Cifra de scolarizare se propune, pentru fiecare an universitar, de către senatele universitare, tinând cont de recomandările Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academică, si se aprobă de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

Pentru institutiile de învătământ superior particulare, în anul universitar 2001-2002 cifra de scolarizare este cifra maximă propusă de Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academică.

Ordonantă:

ARTICOLUL 4

Sumele prevăzute la art. 1-3 se utilizează pentru sustinerea investitiilor, activitătilor de întretinere si de reparare a căminelor studentesti.

Norme metodologice:

4.1. Repartizarea sumelor pe universităti se face de către Ministerul Educatiei si Cercetării, asigurând întreaga transparentă a utilizării fondurilor respective.

4.2. Sumele repartizate se utilizează exclusiv pentru sustinerea investitiilor la căminele studentesti, precum si pentru întretinerea si repararea acestora, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli întocmite si aprobate în conditiile legii.

Ordonantă:

ARTICOLUL 5

Institutiile de învătământ superior au obligatia să calculeze semestrial taxele prevăzute la art. 1-3 si să le vireze la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare expirării semestrului.

Norme metodologice:

5.1. Prin semestru se întelege semestrul calendaristic, si nu semestrul universitar.

5.2. Taxele calculate conform prevederilor art. 1-3 din ordonantă se declară semestrial prin  depunerea la administratiile financiare în raza cărora unitătile plătitoare îsi au domiciliul fiscal a formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 179/2002 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plată la bugetul de stat.

Declaratia se depune până la data de 25 a lunii următoare expirării semestrului.

Pentru semestrul I al anului 2002 termenul de depunere a declaratiei este 25 septembrie 2002.

5.3. Sumele se achită în contul de venituri ale bugetului de stat 20.08.01.08 “Cote din taxe de scolarizare”, deschis la unitătile de trezorerie si contabilitate publică în raza cărora unitătile plătitoare îsi au domiciliul fiscal.

Ordonantă:

ARTICOLUL 6

(1) Pentru neachitarea în termen a taxelor prevăzute la art. 1-3 institutiile de învătământ superior datorează majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de lege pentru creantele bugetare.

(2) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat si se folosesc cu aceeasi destinatie.

Norme metodologice:

6.1. Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere se achită în contul prevăzut la pct. 5.3 din prezentele norme metodologice.

7. Ministerul Finantelor Publice alocă sumele încasate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 Ministerului Educatiei si Cercetării, prin suplimentarea bugetului acestuia.

8. Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Finantelor Publice si institutiile de învătământ superior vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 31 ianuarie 2000, se face următoarea rectificare:

- la pagina 32, la prima rubrică “Adresa”, la nr. crt. 56, în loc de “Bucuresti, Splaiul Independentei” se va citi “Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 6-8”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 612/2002 privind trecerea din proprietatea privată a statului si din administrarea Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Bucuresti - în proprietatea publică a municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila a magistralei de termoficare de la Termocentrala Chiscani până în municipiul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002, se face următoarea rectificare:

- în titlul hotărârii si la art. 1 si 2, în loc de “... - Sucursala Electrocentrale Bucuresti - ... “ se va citi “... - Sucursala Electrocentrale Brăila - ...”.