MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 724         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 octombrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

121. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

122. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 138 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

1.064. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 275/2002 privind finantarea unor proiecte pentru sprijinirea candidaturii de aderare a României la NATO si a unor proiecte aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externă

 

1.075. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru achizitia de frigidere necesare conservării produselor alimentare distribuite elevilor din clasele I-IV din învătământul preuniversitar de stat

 

1.076. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul preuniversitar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

88. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “TITAN AL” - S.A. Bucuresti

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Capitolul II1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL II1

Ajutorul pentru încălzirea locuintei în perioada

1 noiembrie 2002 - 31 martie 2003

 

Art. 221. - Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată de sisteme centralizate, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei, după cum urmează:

a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 980.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală;

b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.053.001 lei si 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 588.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală;

c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.287.001 lei si 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 294.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală;

d) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.638.001 lei si 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 154.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală.

Art. 222. - Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei, după cum urmează:

a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală;

b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.053.001 lei si 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 300.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală;

c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.287.001 lei si 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 150.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală.

Art. 223. - Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1)-(3), în sensul prevederilor art. 221 si 222, prin familie se întelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedintă.

Art. 224. - Titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major si legal împuternicit de către proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere.

Art. 225. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă familiilor numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de resedintă a acestora.

(2) Prin locuinta de domiciliu sau de resedintă se întelege locuinta situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie si ale altor persoane majore, precum si ale copiilor care locuiesc efectiv cu acestia si sunt luati în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei.

Art. 226. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componenta familiei si a declaratiei pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, însotită de actele doveditoare.

(2) Veniturile pe baza cărora se stabileste cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) si (2).

(3) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei se depun si se înregistrează la primăria localitătii sau a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află locuinta de domiciliu sau de resedintă, individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

(4) Cererea si declaratia de venituri se completează potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în termen  de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) La elaborarea formularelor de cerere si declaratie de venituri se vor avea în vedere elementele cuprinse în anexele nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001.

Art. 227. - (1) Primarii verifică veridicitatea documentelor depuse si transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare depunerii cererii, fiecărei asociatii de proprietari/chiriasi sau beneficiarilor individuali de factură un borderou de plată în care sunt înscrise numele titularilor ajutoarelor bănesti si suma de care poate beneficia fiecare titular. Borderoul de plată se semnează de către primar si de secretar.

(2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încălzirea locuintei sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociatiei de proprietari/chiriasi ori beneficiarii de factură individuală vor completa pe propria răspundere, sub semnătură, coloana corespunzătoare din borderou cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului bănesc.

(3) Borderoul de plată se completează potrivit modelului aprobat prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 228. - Pe baza borderourilor prevăzute la art. 227 alin. (1) primarii vor asigura achitarea ajutorului pentru încălzirea locuintei, după cum urmează:

a) dacă suma datorată este mai mică sau egală cu ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuintei, primarii vor achita sumele care se acoperă de la bugetele locale;

b) dacă suma datorată este mai mare decât ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuintei, primarii achită sumele care se acoperă de la bugetele locale, diferentele urmând să fie achitate de către titulari la asociatia de proprietari/chiriasi sau direct la furnizor.

Art. 229. - Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuintei privind consumul de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titulari, precum si cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile tip escrow, deschise la bănci de către distribuitorii si producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

Art. 2210. - Familiile si persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuintei lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei, în cuantum de 300.000 lei si în conditiile prevăzute la art. 22 alin. (1) prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat.

Art. 2211. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 226-229 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Încasarea de către agentii economici producători si/sau distribuitori de energie termică a sumelor de la beneficiari si a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip escrow constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu pre- vederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2002.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele cu atributii de control ale  Ministerului Finantelor Publice si ale autoritătii administratiei publice locale.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 2212. - Pentru anul 2002, în executie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări si completări  prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevăzute, cu conditia încadrării în aceste proportii la nivelul anului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2002.

Nr. 121.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 138 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 138 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii si pietele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 138. - (1) Actionarul majoritar sau un grup de persoane care actionează în mod concertat si detine o pozitie majoritară absolută, care îi conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului, are obligatia ca în termen de 12 luni de la dobândirea acestei pozitii sau, după caz, de la data prevăzută la alin. (2) să facă si să finalizeze o ofertă publică de preluare pentru restul de actiuni de pe o piată, în vederea transformării acesteia în societate de tip închis, cu mentionarea expresă a acestui obiectiv în prospectul ofertei.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de 1 decembrie 2002.

(3) Pretul din oferta publică de preluare se publică într-un raport curent cu cel putin 90 de zile înainte de derularea ofertei si va fi stabilit de un evaluator independent si care va lua în considerare si activul net contabil si alte elemente contabile si de pret care influentează valoarea actiunilor.

(4) În cazul în care, în termen de 10 zile de la data publicării raportului curent, investitorii care detin cel putin 5% din actiunile pentru care se face oferta de preluare contestă pretul stabilit, va fi numit un nou evaluator independent angajat de către acesti investitori, care va stabili pretul de cumpărare pentru oferta publică de preluare.

(5) Dacă pretul stabilit de noul evaluator este mai mare cu până la 20% fată de pretul stabilit de primul evaluator, pretul se va fixa la valoarea dată de media aritmetică a celor două valori. În cazul în care pretul nou-stabilit este mai mare cu peste 20% fată de pretul stabilit de primul evaluator, pretul va fi determinat printr-o nouă expertiză efectuată de un evaluator independent desemnat de comun acord de initiatorul ofertei si de actionarii contestatari.

(6) Prevederile alin. (1) nu se aplică societătilor comerciale în care statul dobândeste sau detine o pozitie majoritară absolută, care îi conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra

emitentului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 122.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 275/2002 privind finantarea unor proiecte pentru sprijinirea candidaturii de aderare a României la NATO si a unor proiecte aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 275/2002 privind finantarea unor proiecte pentru sprijinirea candidaturii de aderare a României la NATO si a unor proiecte aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 martie 2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2002.

Nr. 1.064.

 

ANEXĂ

 

DEVIZUL

pe capitole si tipuri de cheltuieli, pentru proiectul “Casa NATO

 

1. Cheltuieli pentru realizarea continutului paginii web “Casa NATO” si a buletinului informativ: 1.770.000.000 lei

1.1. Dotări specifice de tehnică de calcul si asimilate, respectiv: 1.350.000.000 lei

Solutie integrată de suport tehnic informatic pentru realizarea obiectivelor proiectului “Casa NATO”, care include:

- un server local

- statii de lucru fixe si mobile (pentru 8 posturi de lucru si 3 operatori mobili)

- periferice (scanner/copiator si imprimante alb-negru si color)

- un aparat foto digital

- un reportofon digital

1.2. Editarea si transmiterea paginii web si a buletinului informativ pe Internet: 420.000.000 lei

Dotări si servicii specifice de integrare în reteaua locală si asigurarea legăturii la Internet, respectiv:

- instalarea retelei locale (pentru 15 posturi), echiparea acesteia cu elemente active de distributie a semnalului si de protectie a resurselor de date;

- întretinerea si administrarea retelei locale;

- racordarea la infrastructura metropolitană si asigurarea legăturii către retele deschise Internet.

Servicii de administrare, design si editarea continutului pentru pagina web

2. Cheltuieli pentru organizarea de evenimente 1.270.000.000 lei

2.1. Cheltuieli pentru servicii de promovare si materiale promotionale 340.000.000 lei

2.2. Cheltuieli pentru desfăsurarea de evenimente 510.000.000 lei

2.3. Cheltuieli de protocol 140.000.000 lei

2.4. Dotări multimedia specifice, inclusiv: 280.000.000 lei

- instalatie de sonorizare pentru săli de conferinte

- un videoproiector multimedia

3. Cheltuieli de personal 1.050.000.000 lei

3.1. Contracte de muncă permanente 80.000.000 lei

3.2. Contracte de colaborare 970.000.000 lei

4. Cheltuieli de administrare 510.000.000 lei

4.1. Chirie sediu 205.000.000 lei

4.2. Birotică si asimilate 170.000.000 lei

4.3. Postă, telefon, abonamente 135.000.000 lei

TOTAL GENERAL: 4.600.000.000 lei

Sumele corespunzătoare capitolelor de mai sus se constituie în plafoane de cheltuieli.

La cererea Asociatiei “Casa NATO”, în calitate de beneficiar, Secretariatul General al Guvernului, în calitate de finantator, va putea aproba compensări între subpuncte la nivelul fiecărui capitol, cu respectarea naturii si specificului cheltuielilor respective, în conditiile legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru achizitia de frigidere necesare conservării

produselor alimentare distribuite elevilor din clasele I-IV din învătământul preuniversitar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, al art. 20 din Legea finantelor publice nr. 72/1996 si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 1.100,0 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru consiliile judetene, în vederea achizitionării de frigidere necesare conservării produselor alimentare distribuite elevilor din clasele I-IV din învătământul preuniversitar de stat, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Achizitia se va face de către consiliile judetene prevăzute în anexă, cu respectarea legislatiei în vigoare cu privire la achizitiile din fonduri publice.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.075.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor repartizate pe judete pentru achizitionarea de frigidere

 

- milioane lei -

Nr. crt.

Judetul

Suma

1.

Bacău

100

2.

Călărasi

100

3.

Covasna

100

4.

Dâmbovita

100

5.

Galati

100

6.

Harghita

100

7.

Hunedoara

100

8.

Maramures

100

9.

Sălaj

100

10.

Tulcea

100

11.

Vrancea

100

TOTAL:

1.100

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul preuniversitar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, al art. 20 din Legea finantelor publice nr. 72/1996, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2002, cu suma de 335.275.689 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru consiliile judetene si, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul preuniversitar de stat, pentru perioada 16 septembrie - 30 noiembrie 2002.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.076.

 

ANEXĂ*)

 

REPARTIZAREA

fondurilor necesare pentru plata furnizorilor de produse lactate si de panificatie în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002, în perioada septembrie-noiembrie 2002

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“TITAN AL” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “TITAN AL” - S.A. Bucuresti,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “TITAN AL” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 15 A, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/9.722/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale destat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătii administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 88.