MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 728         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 octombrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

285. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele de sănătate a animalelor, certificarea, precum si declaratia oficială pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate

 

1.214. - Ordin al ministrului finantelor publice privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre Guvernul român si Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

1.276. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea termenului de depunere a situatiilor financiare retratate în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele de sănătate a animalelor, certificarea, precum si declaratia oficială pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 157.007 din 28 iunie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind cerintele de sănătate a animalelor, certificarea, precum si declaratia oficială pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte prevederi contrare se abrogă.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind cerintele de sănătate a animalelor, certificarea, precum si declaratia oficială pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste cerintele de sănătate a animalelor, certificarea, precum si modelul declaratiei oficiale pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară competentă avizează importul de piei prelucrate si neprelucrate tratate, provenite de la animalele ongulate, dacă:

a) acestea sunt însotite de un certificat de sănătate a animalelor conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară; si

b) în cazul pieilor prelucrate si neprelucrate transportate pe cale maritimă, acestea au fost sărate înainte de import pentru perioada stabilită în acest certificat.

(2) Autoritatea veterinară competentă avizează importul de piei prelucrate si neprelucrate tratate, provenite de la animalele ongulate, altele decât ecvideele si porcinele, care au fost tinute separat timp de 21 de zile fără întrerupere sau am fost supuse transportului timp de 21 de zile fără întrerupere, dacă acestea sunt însotite de o declaratie oficială specificată în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Autoritatea veterinară competentă avizează importul din tări terte de piei prelucrate si neprelucrate proaspete sau răcite, provenite de la animalele ongulate, dacă acestea sunt însotite de un certificat de sănătate a animalelor conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.

(4) Certificatele de sănătate mentionate la alin. (1) si (3) si declaratia mentionată la alin. (2) trebuie redactate pe o singură filă ce poate fi constituită din una sau mai multe pagini completate în limba română, limba oficială a tării expeditoare si într-o limbă de circulatie internatională.

Art. 3. - Pieile prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate trebuie importate în containere, camioane, vagoane de tren sau pachete sigilate de autoritatea competentă a tării de expediere.

Art. 4. - Autoritatea veterinară competentă avizează importul de piei din statele membre ale Uniunii Europene si tări terte sau părti ale tărilor terte, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 242 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tărilor terte din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum si de carne proaspătă si produse din carne.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norma sanitară veterinară

*) Anexele nr. 1, 2 si 3 sunt reproduse în facsimil.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre Guvernul român si Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 29 ‘‘Intrarea în vigoare” din Conventia dintre Guvernul român si Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, ratificată prin Legea nr. 306/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2002,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se aplică prevederile Conventiei dintre Guvernul român si Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 12 iunie 2000, ca urmare a intrării în vigoare la data de 16 august 2002 prin îndeplinirea procedurii stipulate la art. 29 din conventie.

Art. 2. - Directia generală de politică si legislatie fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 septembrie 2002.

Nr. 1.214.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

privind aprobarea termenului de depunere a situatiilor financiare retratate în conformitate cu

Reglementările contabile armonizate cu directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate

 

În baza atributiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Termenul de depunere la organele în drept a situatiilor financiare anuale, retratate în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, este data de 30 noiembrie a anului următor celui de raportare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu situatiile financiare ale anului 2001.

(3) Prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 990/2002, si ale art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit se modifică în mod corespunzător.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, care aplică Reglementările contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, inclusiv institutiilor de credit si unitătilor de asigurare-reasigurare, prevăzute la art. 4 alin. (2) din legea mentionată.

Art. 3. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2002.

Nr. 1.276.