MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 731          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 7 octombrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 232 din 10 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

294. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime admise pentru unele substante si produse în furaje

 

1.399. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, cu modificările ulterioare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 232

din 10 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si 79 din Legea nr. 164/2001, exceptie ridicată de Romeo Vasile Nicolescu în Dosarul nr. 1.585/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă, într-un litigiu având ca obiect recalcularea pensiei.

La apelul nominal răspund: autorul exceptiei si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, prin consilier juridic Corneliu Horia Frătilă, lipsind Ministerul de Interne, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei arată că după pensionarea din cadrul armatei a lucrat diferite perioade în institutii civile, iar după încetarea acestor activităti a solicitat recalcularea pensiei.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 164/2001 i-a fost refuzat acest lucru atât de Serviciul de pensii al Ministerului de Interne, care i-a răspuns că recalcularea pensiei sale pentru perioadele lucrate în institutii civile se face potrivit prevederilor art. 62 din legea mentionată, în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cât si de Oficiul de pensii civile, care nu-i poate face recalcularea decât după împlinirea vârstei standard, adică în 2005.

Autorul exceptiei consideră, de asemenea, că prevederile art. 62 din Legea nr. 164/2001 sunt neclare, prin ele dispunându-se numai recalcularea pensiei militare pentru activitatea desfăsurată după pensionare în institutii civile, fără a se preciza care dintre oficiile de pensii, civil sau militar, are obligatia să o facă. Consideră că este neconstitutional si art. 79 din Legea nr. 164/2001, deoarece din cauza prevederilor acestuia nu i-a fost calculată pensia pentru toate perioadele lucrate după pensionare.

Prevederile criticate încalcă dispozitiile art. 43 alin. (2) din Constitutie. Solicită admiterea exceptiei si declararea ca neconstitutionale a prevederilor legale criticate.

Reprezentantul Casei de pensii a municipiului Bucuresti arată că, potrivit prevederilor art. 62 din Legea nr. 164/2001, recalcularea pensiei pentru fostele cadre ale Ministerului de Interne care au desfăsurat activitate după pensionare la institutii civile se face de către oficiile Casei Nationale de Pensii, deoarece în bugetul acesteia s-a depus contributia de asigurări sociale. Recalcularea pensiei pentru perioadele lucrate după pensionare se face, potrivit dispozitiilor Legii nr. 19/2000, la împlinirea vârstei standard prevăzute de această lege. Solicită respingerea exceptiei ca nefondată.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că autorul, prin criticile formulate, ridică probleme ce tin de interpretarea art. 62 din Legea nr. 164/2001, nicidecum de constitutionalitate. Dispozitiile art. 79 din aceeasi lege nu au legătură cu cauza. De aceea solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată în ceea ce priveste dispozitiile art. 62 si ca inadmisibilă în ceea ce priveste dispozitiile art. 79, ambele din Legea nr. 164/2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.585/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Romeo Vasile Nicolescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 62 si 79 din Legea nr. 164/2001 sunt contrare prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitutie, întrucât nu asigură recalcularea pensiei si acordarea pensiei recalculate începând cu data la care pensionarul a încetat activitatea la locul de muncă unde a fost reîncadrat după pensionare.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia ridicată nu este fondată, deoarece reglementarea prin lege a conditiilor si procedurilor de urmat pentru valorificarea dreptului la pensie, respectiv a modalitătilor de recalculare a pensiei anterior stabilite, nu încalcă prevederile art. 43 alin. (2) din Constitutie, referitoare la dreptul cetătenilor la pensie.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, întrucât “procedurile de urmat si conditiile valorificării dreptului la pensie, reglementate în art. 62 (din Legea nr. 164/2001), nu încalcă art. 43 alin. (2) din Constitutia României”, fiind normal ca beneficiarilor pensiei militare, reîncadrati în muncă după trecerea în rezervă, drepturile de pensie pentru activitatea ulterioară să li se stabilească conform regulilor de drept comun, respectiv pe baza prevederilor Legii nr. 19/2000. Nici dispozitiile art. 79 din Legea nr. 164/2001 nu contravin prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitutie, având în vedere că actualizarea cuantumului pensiei, fără posibilitatea diminuării acestuia, se face tocmai în scopul respectării dreptului la pensie.

Guvernul consideră că exceptia ar trebui respinsă ca nesustinută, întrucât din cererea autorului exceptiei “nu rezultă care sunt motivele pentru care partea consideră că există contradictie între dispozitiile art. 62 si art. 79 din Legea nr. 164/2001 si cele ale art. 43 alin. (2) din Constitutie”. Pe fond, apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate, prevăzând stabilirea pensiei în functie de întreaga vechime în muncă, precum si recalcularea, pe baza unei metodologii corespunzătoare, a pensiilor militare anterior stabilite, reprezintă tocmai o expresie a prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitutie, iar nu o încălcare a acestora.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate “nu încalcă prevederile constitutionale care consacră dreptul la pensie, deoarece beneficiarii pensiilor militare de stat care s-au încadrat în muncă au posibilitatea de a-si valorifica dreptul la recalcularea pensiei în baza prevederilor Legii nr. 19/2000”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie următoarele articole din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 10 aprilie 2001:

- Art. 62: “Beneficiarii pensiei militare de serviciu care se încadrează în muncă după trecerea în rezervă pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în raport cu vechimea dobândită după pensionare în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000.”;

- Art. 79: “Pensiile militare stabilite în baza legislatiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează astfel:

a) cuantumul pensiei în plată se actualizează, având ca bază de calcul solda lunară brută în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare functiei maxime a ultimului grad avut în activitate, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) în cazul în care cuantumul pensiei obtinute conform lit. a) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se mentine cuantumul pensiei în plată.”

Conform sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistentă socială prevăzute de lege”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Dreptul la pensie include, fără îndoială, dreptul la stabilirea cuantumului acesteia în raport cu întreaga perioadă de activitate a beneficiarului, perioadă ce poate fi considerată stagiu de cotizare la asigurări sociale. Această perioadă trebuie să cuprindă si stagiile de cotizare de după data stabilirii si acordării pensiei.

Art. 62 din Legea nr. 164/2001 nu prevede nici o îngrădire în privinta acordării pensiei, tinându-se seama de întreaga perioadă considerată vechime în muncă ori stagiu de cotizare. Dimpotrivă, legea prevede dreptul beneficiarilor pensiei militare de a solicita stabilirea drepturilor de pensie în raport cu vechimea dobândită după pensionare, respectiv în raport si cu perioada de activitate desfăsurată după reîncadrare, dar aceasta în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 19/2000. Art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 prevede că “Beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei după fiecare stagiu de cotizare de minimum 12 luni, realizat în conditiile prezentei legi”.

În legătură cu aceste dispozitii legale nu se pune nici o problemă de constitutionalitate, ci se pun numai probleme de interpretare si aplicare, care sunt de competenta instantei de judecată.

Întrucât obiectul cauzei în care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate îl constituie plângerea autorului acesteia împotriva refuzului oficiilor de pensii (atât cel civil, cât si cel militar) de a-i recalcula pensia după ce a încetat activitatea în functia în care s-a încadrat după pensionare, Curtea constată că solutionarea cauzei nu depinde de dispozitiile art. 79 din Legea nr. 164/2001. Aceste dispozitii legale se referă la recalcularea, pe baza unei metodologii speciale, a pensiilor militare stabilite pe baza legislatiei anterior în vigoare. În conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale “de care depinde solutionarea cauzei”, astfel că, potrivit prevederilor alin. (6) al aceluiasi articol, exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 79 din Legea nr. 164/2001 este sinadmisibilă”.

 Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind nefondată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Romeo Vasile Nicolescu în Dosarul nr. 1.585/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime admise

pentru unele substante si produse în furaje

 

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare nr. 156.874 din 26 iunie 2002,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1.-Se aprobă Norma sanitară veterinară privind limitele maxime admise pentru unele substante si produse în furaje, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 294.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind limitele maxime admise pentru unele substante si produse în furaj

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste nivelurile maxime admise pentru unele substante si produse în furaje, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică si pentru:

a) aditivii furajeri;

b) comercializarea furajelor;

c) fixarea limitelor maxime admise pentru reziduurile de pesticide în produse destinate hranei animalelor, în cazul în care aceste reziduuri nu sunt cuprinse în lista de la lit. B a anexei nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

d) microorganismele din furaje;

e) produsele utilizate în nutritia animalelor;

f) furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se întelege prin:

a) furaje sau nutreturi - produse de origine vegetală sau animală, în starea lor naturală ori conservate, produse derivate de la procesarea industrială a acestora si substante organice sau anorganice folosite singure ori în amestecuri, cu sau fără aditivi, pentru hrănirea pe cale orală a animalelor;

b) materii prime furajere - diferite produse de origine vegetală sau animală, proaspete ori conservate, precum si  produsele rezultate de la procesarea acestora, substante organice sau anorganice, continând sau nu aditivi, care sunt destinate hrănirii orale a animalelor, atât direct, cât si după procesare, în prepararea furajelor combinate sau ca excipient pentru premixuri.

c) furaje complete - amestecuri de furaje care datorită compozitiei lor sunt suficiente pentru o ratie zilnică;

d) furaje complementare - amestecuri de furaje care au un continut ridicat în anumite substante si care datorită compozitiei sunt suficiente pentru o ratie zilnică;

e) furaje sau nutreturi concentrate - amestecuri de materii prime furajere, continând sau nu aditivi, care sunt destinate hrănirii orale a animalelor ca hrană completă sau complementară;

f) ratia zilnică - cantitatea medie totală de furaje, calculată pentru un continut în umiditate de 12%, necesară zilnic pentru un animal dintr-o anumită specie si categorie de vârstă;

g) animale - animale din specii normal hrănite, destinate consumului uman, precum si animale care trăiesc liber în sălbăticie, în cazurile în care sunt hrănite si cu furaje;

h) animale de companie - animale apartinând speciilor normal hrănite si crescute, dar nedestinate consumului uman, cu exceptia animalelor de blană.

Art. 3. - (1) Autoritatea veterinară competentă admite punerea în circulatie a materiilor prime furajere numai dacă sunt sigure, nefalsificate si de calitate corespunzătoare.

(2) Materiile prime furajere si furajele sunt considerate sigure, nefalsificate si de calitate, dacă îndeplinesc limitele maxime admise pentru unele substante sau produse în furaje, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 4. - (1) Autoritatea veterinară centrală din România, Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară împreună cu directiile sanitare veterinare judetene competente teritorial vor lua toate măsurile pentru a se asigura că substantele si produsele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară sunt acceptate în furaje numai în conditiile prevăzute de aceasta.

(2) Autoritatea veterinară centrală din România poate autoriza folosirea substantelor si produselor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, chiar dacă limitele maxime admise au fost depăsite, atunci când furajele sunt produse si utilizate în aceeasi unitate agricolă.

Art. 5. - (1) Materiile prime furajere pot fi puse în circulatie numai dacă continutul lor în unele substante sau produse mentionate în coloana 1 partea A din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară nu depăseste limitele maxime stabilite în coloana 3 din aceeasi anexă.

(2) În cazul în care continutul în unele substante sau produse mentionate în coloana 1 partea A din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară depăseste nivelurile stabilite în coloana 3 din anexa nr. 1 referitoare la materiile prime furajere prevăzute în coloana 2 partea A din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, furajele pot fi puse în circulatie fără a intra sub incidenta alin. (1) numai dacă:

a) sunt destinate pentru a fi utilizate numai de fabricile care îndeplinesc conditiile de autorizare si înregistrare sanitară veterinară si de către operatorii intermediari în domeniul nutritiei animale;

b) sunt însotite de un document care atestă:

1. că materiile prime furajere sunt destinate pentru fabricarea furajelor combinate care îndeplinesc conditiile stabilite la lit. a);

2. că materiile prime furajere nu pot fi administrate neprocesate animalelor;

3. continutul unor substante sau produse în materiile prime furajere.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) si b) se vor aplica si materiilor prime furajere si substantelor sau produselor mentionate în partea B din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară dacă nivelul maxim nu este restrictionat în partea A din anexa nr. 2, dacă nivelul substantei sau produsului prezent în materia primă furajeră face exceptie de la cele stabilite în coloana 3 a anexei nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară pentru respectivele materii prime furajere.

Art. 6. - Autoritatea veterinară centrală din România poate să restrictioneze aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) acelor producători de furaje combinate care utilizează materiile în cauză pentru producerea si punerea în circulatie a furajelor combinate.

Art. 7. - Autoritatea veterinară competentă trebuie să se asigure că, dacă un transport de materii prime furajere, descris în partea A din anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, are un continut într-o substantă sau într-un produs mai mare decât limita maximă admisă în coloana 3 din aceeasi anexă, nu trebuie să fie amestecat cu alte transporturi de materii prime furajere sau furaje.

Art. 8. - Autoritatea veterinară competentă trebuie să se asigure că, acolo unde nu sunt prevederi speciale pentru furajele complementare, acestea nu trebuie, în urma dilutiei prescrise înainte de utilizare, să contină niveluri în exces fată de cele fixate din substantele si produsele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, pentru furajele complete.

Art. 9. - Autoritatea veterinară centrală din România se va informa permanent în legătură cu noile date în domeniu, având obligativitatea de a informa autoritătile sanitare veterinare teritoriale în cazul în care trebuie luată o decizie imediată sau dacă datele cuprinse în anexele la prezenta normă sanitară veterinară trebuie modificate, astfel încât continutul în unele substante sau produse în furaje să nu prezinte pericol pentru sănătatea omului, animalelor sau pentru mediu.

Art. 10. - În conformitate cu prevederile art. 13 si în concordantă cu progresele dezvoltării în domeniul stiintific si tehnic:

a) se va face periodic o îmbunătătire a versiunii anexelor care să încorporeze modificările succesive;

b) se vor defini criterii pentru acceptabilitatea materiilor prime furajere care au suferit unele procese de decontaminări;

c) se vor stabili furajele sau materiile prime furajere care nu fac obiectul altor restrictii în circulatia lor cu privire la prezenta substantelor si a produselor nedorite.

Art. 11. - Autoritatea veterinară competentă trebuie să certifice că materiile prime furajere utilizate în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară nu fac subiectul altor restrictii în circulatia lor în ceea ce priveste prezenta substantelor sau a produselor nedorite.

Art. 12. - (1) Autoritatea veterinară competentă trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că furajele si materiile prime furajere sunt controlate oficial, cel putin prin testare randomizată, în vederea verificării îndeplinirii conditiilor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară este desemnat să efectueze acest control si să informeze despre aceasta autoritatea veterinară centrală din România.

(3) În cazul în care un operator (importator, producător etc.) sau o persoană care în virtutea activitătilor sale profesionale are, a avut sau va avea contact direct cu un transport de furaje sau materii prime furajere si detine informatii că:

a) transportul de furaje sau materii prime furajere nu poate fi utilizat în nici un caz la furajarea animală datorită contaminării cu substante sau produse mentionate în anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă sanitară veterinară si nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1) si, în consecintă, constituie un risc serios pentru sănătatea animală si sănătatea publică;

b) transportul de furaje si materii prime furajere nu îndeplineste prevederile anexei nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară si constituie astfel un risc serios pentru sănătatea animală si sănătatea publică, are obligatia să informeze imediat autoritătile veterinare oficiale chiar si în conditiile în care se impune distrugerea transportului de furaje sau materii prime furajere.

(4) După verificarea informatiei primite autoritatea veterinară competentă trebuie să se asigure că, în cazul transportului contaminat sunt luate măsurile necesare pentru ca furajele transportate să nu fie utilizate.

(5) Autoritatea veterinară centrală din România trebuie să se asigure că destinatia finală a mărfii contaminate, incluzând si posibila distrugere, nu poate avea efecte dăunătoare pentru sănătatea publică, sănătatea animală sau pentru mediu.

(6) Dacă un transport de materii prime furajere sau de furaje este pregătit să fie trimis unui stat membru al Uniunii Europene după ce a fost considerat ca neîndeplinind conditiile prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea veterinară centrală din România trebuie imediat să furnizeze statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene orice informatie utilă referitoare la acest transport.

Art. 13. - (1) Autoritatea veterinară centrală din România trebuie să aplice integral prevederile prezentei norme sanitare veterinare privind furajele si materiile prime furajere destinate exportului în celelalte tări terte.

(2) Prevederile alin. (1) nu trebuie să afecteze drepturile României de reexport în tări terte sau în alte tări al transporturilor de furaje si materii prime furajere care nu îndeplinesc cerintele prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 14. - Pestele proaspăt livrat direct si utilizat fără procesare intermediară, pentru producerea de alimente pentru animalele de blană, face exceptie de la continutul maxim admis. Produsele, proteinele animale procesate rezultate de la aceste animale de blană nu pot intra în lantul alimentar si furajele rezultate din acestea sunt interzise a fi administrate animalelor de fermă care sunt detinute, crescute, îngrăsate pentru producerea de produse de origine animală destinate consumului.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norma sanitară veterinară


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

(1) Autoritatea veterinară centrală stabileste un continut maxim în fluor de 1,25% din continutul în fosfat.

(2) Continutul în fluor pentru 1% fosfor.

(3) Autoritatea veterinară centrală stabileste un continut maxim de cadmiu de 0,5 mg pentru 1% fosfor.

(4) Autoritatea veterinară centrală stabileste un continut maxim de cadmiu de 0,75 mg pentru 1% fosfor.

(5) Concentratiile maxime admise sunt calculate tinând cont că toate valorile diferitilor congeneri sub limita de detectie sunt egale cu limitele de detectie.

(6) Acest continut maxim trebuie să fie revizuit pentru prima dată înainte de 31 decembrie 2004 conform ultimelor date asupra prezentei dioxinei si PCB, în special cu referire la includerea dioxinelor sub formă de PCB, si va fi apoi revizuit înainte de 31 decembrie 2006, cu scopul de reducere a acestuia.

 

ANEXA Nr. 2*)

la norma sanitară veterinară

 

Partea A

[art. 3 alin. (2), art. 5 si 7 din norma sanitară veterinară]

 

Partea B

[art. 5 alin. (3) din norma sanitară veterinară]


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, prin care se actualizează tarifele cu 10,2%, aplicând indicele preturilor de consum la servicii, stabilit pentru perioada ianuarie 2002 - iunie 2002, publicat de Institutul National de Statistică.

Art. II. - Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Tudor Florescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2002.

Nr. 1.399.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului

din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

 

Denumirea prestatiei

U.M.

Tariful

- lei-

Cursuri de perfectionare

 

 

- pentru personalul brevetat

lei/zi-cursant

300.000

- pentru personalul nebrevetat

lei/zi-cursant

280.000

Cursuri de calificare

lei/zi-cursant

77.000