MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 733         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 octombrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

541. - Lege privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

770. - Decret pentru promulgarea Legii privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

284/4.248. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Obiectul si domeniul de aplicare

 

 Art. 1. - Prezenta lege reglementează activitatea caselor de economii pentru economisire si creditare în system colectiv pentru domeniul locativ, respectiv cea a băncilor pentru economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumite în continuare case de economii pentru domeniul locativ, constituite conform art. 5.

Art. 2. - Obiectul principal al prezentei legi este finantarea pe termen lung a domeniului locativ prin economisirea si creditarea în sistem colectiv, conform art. 3 lit. b).

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) casă de economii pentru domeniul locativ - bancă sau casă de economii autorizată să functioneze în conformitate cu prezenta lege si cu legislatia bancară în vigoare;

b) economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienti si acordarea acestora de credite cu dobândă fixă din sumele acumulate pentru activităti în domeniul locativ;

c) client - persoană fizică sau juridică care încheie cu casa de economii pentru domeniul locativ un contract de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care aceasta dobândeste, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită pentru activităti în domeniul locativ;

d) activităti în domeniul locativ:

1. construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie preponderent locativă;

2. cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinatie preponderent locativă, cu conditia să fie folosite ca spatii locative;

3. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune pentru construirea de imobile cu destinatie preponderent locativă;

4. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor immobile decât cele cu destinatie preponderent locativă, în limita cotei detinute de spatiile locative din totalul constructiei pozitionate pe teren;

5. viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promăvării constructiei cartierelor de locuinte;

6. preluarea unor creante legate de realizarea activitătilor prevăzute la pct. 1-5;

7. construirea de spatii comerciale, industriale si social-culturale, dacă acestea sunt legate de constructia de locuinte sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;

8. lucrări în domeniul locativ angajate de chirias în scopul modernizării locuintei;

e) contract de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare - angajamentul părtilor în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar casa de economii pentru domeniul locativ se obligă să acorde un credit cu dobândă fixă pentru diferenta dintre suma totală contractată si suma economisită, inclusiv dobânzile si primele acordate, cu obligatia ca toate conditiile de repartizare a creditului să fie îndeplinite;

f) finantare în baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobândă fixă obtinut de către client în conditiile prevăzute în contractul de economisire-creditare;

g) finantare anticipată - creditul cu dobânda pietei acordat clientului care nu a acumulat încă suma minimă de economisire stabilită de casa de economii pentru domeniul locativ prin contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transformă în credit cu dobândă fixă în momentul îndeplinirii tuturor conditiilor de repartizare prevăzute în contractul de economisire-creditare;

h) finantare intermediară - creditul cu dobânda pietei acordat clientului care a acumulat suma minimă de economisire stabilită prin contractul de economisire-creditare, dar nu îndeplineste celelalte conditii prevăzute în contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transformă în credit cu dobândă fixă în momentul îndeplinirii tuturor conditiilor prevăzute în contractul de economisire-creditare;

i) masa de repartizare - resurse ale casei de economii pentru domeniul locativ, provenind din depozite, dobânzi aferente, orice alte plăti care majorează soldul economisit, sume rambursate aferente creditelor acordate, prime si dobânzile aferente lor, alte surse atrase exclusiv în scopul finantării în baza contractului de economisire-creditare, precum si din surse proprii;

j) fond special - fond constituit de casa de economii pentru domeniul locativ în scopul garantării functionării sistemului din punctul de vedere al tehnicii de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ si cu scopul protejării intereselor clientilor;

k) raport individual între client si casa de economii pentru domeniul locativ - relatia dintre aportul bănesc al clientului, calculat pentru fiecare contract de economisire-creditare, si aportul bănesc al casei de economii pentru domeniul locativ, pe care clientul îl obtine prin derularea creditului;

l) raport colectiv între clienti si casa de economii pentru domeniul locativ - relatia dintre suma aporturilor bănesti ale clientilor si aportul bănesc preconizat al casei de economii pentru domeniul locativ, rezultat din contractele de economisire-creditare al căror proces de economisire a fost încheiat si/sau întrerupt, calculat pe o anumită perioadă;

m) timp de asteptare - perioada cuprinsă între data încheierii contractului de economisire-creditare si data la care contractul clientului este repartizat;

n) tipuri de contracte (tarife) - modalităti alternative de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, puse la dispozitia clientilor de casa de economii pentru domeniul locativ, în functie de suma contractată, de dobânda si termenele de rambursare aferente finantării în baza contractului de economisire-creditare, precum si în functie de alte criterii stabilite de casa de economii pentru domeniul locativ;

o) persoană singură - persoană necăsătorită, văduvă sau divortată;

p) data de repartizare - data la care soldul economisit si creditul pentru domeniul locativ sunt puse la dispozitia clientului.

 

CAPITOLUL III

Principii generale

 

Art. 4. - (1) Casele de economii pentru domeniul locativ pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de Banca Natională a României.

(2) Caselor de economii pentru domeniul locativ le sunt aplicabile dispozitiile legislatiei bancare în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

Art. 5. - (1) Casele de economii pentru domeniul locativ se constituie sub forma juridică de societate pe actiuni, ca filiale ale băncilor/caselor de economii, persoane juridice române sau străine, în baza aprobării Băncii Nationale a României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile societătilor comerciale.

(2) Actionari majoritari ai caselor de economii pentru domeniul locativ pot fi exclusiv bănci/case de economii.

Actionari minoritari pot fi bănci/case de economii, societăti comerciale din domeniul imobiliar, societăti de asigurări, organe ale administratiei publice centrale si locale, în măsura în care legea o permite, precum si persoane fizice.

(3) Participatia cumulată a persoanelor fizice nu poate depăsi 5% din capitalul social al caselor de economii pentru domeniul locativ.

Art. 6. - Capitalul social minim al caselor de economii pentru domeniul locativ este stabilit de Banca Natională a României, dar nu poate fi mai mic decât nivelul minim al capitalului social stabilit pentru bănci.

 

CAPITOLUL IV

Activităti premise

 

Art. 7. - (1) În afara activitătilor de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, casele de economii pentru domeniul locativ pot desfăsura, în limita autorizatiei acordate, următoarele activităti:

a) finantarea anticipată si finantarea intermediară, pe baza contractelor de economisire-creditare;

b) acordarea de credite pentru activităti în domeniul locativ, în conditiile prevăzute la alin. (2);

c) administrarea creditelor tertilor si intermedierea creditelor în contul tertilor, dacă acestea sunt destinate finantării unor activităti în domeniul locativ;

d) emiterea, în conformitate cu prevederile alin. (2), de garantii pentru acele tipuri de credite obtinute de terti, pe care casele de economii pentru domeniul locativ le pot acorda;

e) primirea de împrumuturi;

f) efectuarea de plasamente în active cu grad de risc scăzut de credit, potrivit reglementărilor Băncii Nationale a României;

g) acordarea de credite societătilor comerciale la care casele de economii pentru domeniul locativ detin participatii, în conditiile alin. (5);

h) emiterea si gestiunea instrumentelor de plată si de credit;

i) plăti si decontări;

j) transferuri de fonduri;

k) consultantă financiar-bancară;

l) operatiuni de mandat cu specific financiar-bancar.

(2) Totalul creantelor care provin din creditele prevăzute la alin. (1) lit. b) si d) nu poate depăsi nivelul reglementat de Banca Natională a României din valoarea aferentă finantărilor în baza contractelor de economisire-creditare si a finantărilor acordate potrivit alin. (1) lit. a).

(3) Creantele din creditele pentru activităti în domeniul locativ, precum si din creditele potrivit alin. (1) lit. a) si b), în măsura în care acestea nu sunt garantate prin cesiunea unor drepturi din contractele de economisire-creditare, vor fi garantate prin ipoteci asupra unui imobil aflat în tară. În măsura în care nu există suficiente garantii suplimentare, garantarea nu poate depăsi patru cincimi din valoarea de garantare a imobilului ipotecat.

(4) Creantele aferente finantării în baza contractului de economisire-creditare, precum si garantiile aferente nu pot fi cesionate decât pentru activităti de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ si pentru finantarea anticipată si intermediară. Aceste dispozitii se aplică si creantelor corespunzătoare finantării anticipate si intermediare, precum si garantiilor aferente lor.

(5) Casele de economii pentru domeniul locativ pot detine participatii exclusiv la societăti comerciale al căror obiect de activitate cuprinde activităti în domeniul locativ si care desfăsoară preponderent astfel de activităti, în limita unei treimi din capitalul social al acestora. O participatie mai mare este permisă doar la capitalul social al altor case de economii pentru domeniul locativ, cu conditia ca totalul participatiilor la astfel de societăti să nu depăsească 20% din fondurile proprii ale casei de economii pentru domeniul locativ.

 

CAPITOLUL V

Reglementări privind desfăsurarea economisirii si creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

Art. 8. - Casele de economii pentru domeniul locativ vor elabora reglementări proprii privind Conditiile generale de afaceri si Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, care vor sta la baza tipurilor de contracte (tarifelor) practicate.

Art. 9. - Conditiile generale de afaceri se vor referi, fără a fi limitative, la:

a) calcule privind derularea contractelor de economisire-creditare, cu specificarea raportului individual dintre client si casa de economii pentru domeniul locativ, precum si cu specificarea timpului de asteptare minim, mediu si maxim;

b) procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare, cu indicarea componentei masei de repartizare, a termenelor de repartizare, a modului de evaluare a îndeplinirii conditiilor de repartizare, precum si stabilirea ordinii de repartizare;

c) procedura privind calculul resurselor din masa de repartizare, care, temporar, nu pot fi repartizate, al veniturilor suplimentare din plasamentul acestor resurse, precum si indicarea modului de utilizare a fondului special;

d) modul de calcul al valorii garantiei;

e) procedura de restituire a sumelor economisite în cazul rezilierii contractelor de economisire-creditare;

f) o procedură de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare, în interesul clientilor, în cazul retragerii autorizatiei de functionare sau al începerii procedurii falimentului;

g) finantarea investitiilor de viabilizare a unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării constructiei cartierelor de locuinte;

h) finantarea construirii de spatii comerciale, industriale si social-culturale, în măsura în care aceasta este permisă conform prevederilor art. 3 lit. d) pct. 7.

Art. 10. - Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă următoarele prevederi:

a) valoarea si scadenta aporturilor clientului si ale casei de economii pentru domeniul locativ, precum si consecintele în cazul întârzierii prestatiilor;

b) rata dobânzii practicate la depozite si la creditele acordate;

c) valoarea comisioanelor si a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului;

d) modul de evaluare a îndeplinirii conditiilor de repartizare, stabilirea ordinii de repartizare si conditiile care trebuie îndeplinite pentru plata sumei contractate;

e) modalitătile de garantare si conditiile de rambursare a creditelor, precum si de asigurare împotriva riscului de nerambursare;

f) conditiile în care un contract de economisire-creditare poate fi divizat sau conexat cu alt contract de economisirecreditare;

g) conditiile în care se majorează sau se reduce suma contractată;

h) conditiile în care pot fi cesionate drepturi derivând din contractul de economisire-creditare;

i) conditiile în care un contract de economisire-creditare poate fi reziliat si consecintele ce rezultă din rezilierea lui sau din procedura de derulare simplificată a acestuia;

j) conditiile de administrare a conturilor clientilor;

k) instanta competentă să solutioneze litigiile.

Art. 11. - (1) Masa de repartizare poate fi utilizată, cu exceptia art. 7 alin. (1), numai pentru restituirea resurselor atrase si introduse în masa de repartizare si pentru finantarea anticipată si intermediară.

(2) Masa de repartizare va fi alocată în sensul unei repartizări uniforme si al unui timp de asteptare cât mai scurt.

Art. 12. - Casele de economii pentru domeniul locativ alocă anual, înainte de impozitarea profitului în contul fondului special, diferenta dintre veniturile realizate ca urmare a plasamentelor temporare efectuate din masa de repartizare neutilizată pentru finantarea în baza contractelor de economisire-creditare, din cauza neîndeplinirii de către clienti a conditiilor de repartizare, si veniturile care s-ar fi realizat ca urmare a finantării în baza contractului de eco- nomisire-creditare, în limita a 3% din depozitele atrase.

Fondul special poate fi lichidat, la sfârsitul anului, în limita părtii care depăseste 3% din depozitele atrase.

Art. 13. - (1) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate în valută, casele de economii pentru domeniul locativ au obligatia să formeze mase de repartizare separate în valutele în care s-a realizat economisirea.

Utilizarea maselor de repartizare astfel constituite se va face în principal în valuta în care s-a făcut economisirea, casele de economii pentru domeniul locativ fiind obligate să administreze corespunzător riscul valutar.

(2) La cerere, Banca Natională a României poate excepta casele de economii pentru domeniul locativ, în cazuri speciale, de obligatia de a forma mase de repartizare separate, dacă prin aceasta nu se periclitează interesele clientilor.

Art. 14. - Casele de economii pentru domeniul locativ nu se pot angaja să pună la dispozitia clientului suma contractată în vederea creditării la o dată determinată, înainte de repartizarea contractului de economisire-creditare.

 

CAPITOLUL VI

Autorizarea, reglementarea si supravegherea caselor de economii pentru domeniul locativ

SECTIUNEA 1

Autorizarea

 

Art. 15. - (1) Casele de economii pentru domeniul locativ sunt supuse conditiilor de autorizare aplicabile băncilor, persoane juridice române. În afară de acestea, ele trebuie să îndeplinească si conditiile specifice prevăzute la alin. (2).

(2) Conditiile specifice de autorizare a caselor de economii pentru domeniul locativ vor fi stabilite prin reglementări de Banca Natională a României si se vor referi,

fără a fi limitative, la:

a) conditiile generale de afaceri si conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare;

b) încadrarea institutiei de credit a cărei filială este casa de economii pentru domeniul locativ în indicatorii prudentiali si de performantă economico-financiară, stabiliti de Banca Natională a României;

c) îndeplinirea cerintelor tehnice si de operare specifice;

d) reglementările proprii privind procedura de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare;

e) tipurile de contracte (tarifele) propuse a fi puse la dispozitia clientilor.

Art. 16. - Cererea de autorizare a caselor de economii pentru domeniul locativ va fi respinsă, în afara situatiilor aplicabile băncilor, si în cazul în care se consideră că Conditiile generale de afaceri si/sau Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare:

a) nu sunt în măsură să asigure executia durabilă a contractelor de economisire-creditare si, în particular, aceste contracte, luate individual, nu asigură pe întreaga lor durată un raport individual adecvat între client si casa de economii pentru domeniul locativ;

b) prevăd vărsăminte ale sumelor economisite, rambursări sau orice alte obligatii care întârzie în mod neadecvat repartizarea contractelor de economisire-creditare, duc la prelungirea disproportionată a duratelor contractelor de economisire-creditare sau nu garantează suficient  interesele clientilor.

Art. 17. - (1) În afara situatiilor de retragere a autorizatiei aplicabile băncilor, Banca Natională a României poate retrage autorizatia acordată unei case de economii pentru domeniul locativ si în următoarele cazuri:

a) constată că interesele clientilor nu pot fi suficient protejate prin alte măsuri, în conformitate cu prezenta lege sau cu legislatia bancară;

b) îi sunt cunoscute fapte de natura celor prevăzute la art. 16, ce justifică retragerea autorizatiei;

c) a primit hotărârea privind începerea procedurii falimentului casei de economii pentru domeniul locativ.

(2) Retragerea autorizatiei unei case de economii pentru domeniul locativ are ca efect declansarea procedurii de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reglementarea

 

Art. 18. - În vederea asigurării conditiilor unei bune executii a obligatiilor care derivă din contractele de economisire-creditare si, în particular, pentru garantarea existentei unor disponibilităti suficiente pentru asigurarea unui ritm de repartizare cât mai regulat, Banca Natională a României si ministerele abilitate emit reglementări referitoare la:

a) plasamentul temporar al sumelor acumulate în vederea repartizării, precum si al sumelor deja repartizate, dar al căror vărsământ nu a fost încă solicitat de către clienti;

b) modul de determinare a contractelor de economisire-creditare de valoare mare, precum si:

1. proportia admisă a sumelor aferente contractelor de economisire-creditare de valoare mare în totalul sumelor contractate, aferente contractelor de economisire-creditare nerepartizate ale casei de economii pentru domeniul locativ;

2. proportia admisă a sumelor aferente contractelor de economisire-creditare de valoare mare, încheiate pe parcursul unui an calendaristic, în totalul sumelor contractate, aferente contractelor de economisire-creditare încheiate pe parcursul respectivului an calendaristic; la calculul contingentului admis al contractelor de economisire-creditare de valoare mare, potrivit prezentului punct, precum si potrivit pct. 1, se vor include si contractele de economisire-creditare pentru care, în conformitate cu Conditiile generale de afaceri, clientii au vărsat suma minimă de economisire în cursul primului an după încheierea contractului de economisire-creditare;

c) conditiile de acordare a creditelor pentru domeniul locativ prevăzute la art. 3 lit. d) pct. 7, precum si proportia admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o casă de economii pentru domeniul locativ, fără ca aceasta să depăsească 3%;

d) expunerea maximă admisă fată de o societate comercială din categoria celor prevăzute la art. 7 alin. (5), precum si expunerea maximă totală admisă fată de astfel de societăti comerciale;

e) proportia admisă a creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare si garantate cu diferite tipuri de garantii, în totalul creditelor acordate în baza con- tractelor de economisire-creditare, în cazul în care se consideră necesară o astfel de măsură prudentială;

f) conditiile minime de repartizare a contractelor de economisire-creditare, în particular referitoare la suma minima de economisire si calculul indicelui de evaluare minim, pentru asigurarea unui raport individual adecvat între client si casa de economii pentru domeniul locativ;

g) modul de constituire, utilizare si lichidare a fondului special.

 

SECTIUNEA a 3-a

Supravegherea

 

Art. 19. - (1) Banca Natională a României supraveghează casele de economii pentru domeniul locativ, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi si ale legislatiei bancare.

(2) Banca Natională a României este împuternicită să ia toate măsurile necesare pentru ca activitătile de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ să se desfăsoare în conformitate cu Conditiile generale de afaceri si cu Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum si cu celelalte conditii stabilite prin reglementările date în aplicarea dispozitiilor prezentei legi si ale legislatiei bancare.

Art. 20. - (1) Modificările sau completările aduse Conditiilor generale de afaceri si Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare în ceea ce priveste dispozitiile art. 9, cu exceptia lit. d), respectiv ale art. 10, cu exceptia lit. c), precum si cele aduse Conditiilor generale de afaceri si Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, corespunzătoare unor noi tipuri de contracte de economisire-creditare, se supun aprobării prealabile aBăncii Nationale a României.

(2) Banca Natională a României poate solicita caselor de economii pentru domeniul locativ modificarea Conditiilor generale de afaceri si a Conditiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, atunci când se constată că acestea nu pot asigura îndeplinirea obligatiilor ce le revin din contractele de economisire-creditare.

Art. 21. - Introducerea de noi tipuri de contracte este supusă aprobării Băncii Nationale a României, împreună cu o declaratie din care să rezulte că acestea sunt întocmite în conformitate cu Conditiile generale de afaceri si cu Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, cu cel putin 3 luni înainte de punerea la dispozitia clientilor a noilor tipuri de contracte.

Art. 22. - (1) Fuziunea si divizarea caselor de economii pentru domeniul locativ se vor efectua conform legislatiei bancare, în măsura în care aceasta nu contravine prevederilor prezentei legi.

(2) Casele de economii pentru domeniul locativ pot fuziona numai cu alte case de economii pentru domeniul locativ. Ele sunt obligate să obtină autorizarea prealabilă a Băncii Nationale a României.

Art. 23. - (1) În situatia în care există date certe care conduc la concluzia că o casă de economii pentru domeniul locativ nu îsi va putea onora obligatiile, Banca Natională a României poate interzice acesteia, pe o perioadă limitată, încheierea de noi contracte de economisire-creditare.

(2) În cazul în care situatia indicată la alin. (1) nu este remediată, Banca Natională a României poate interzice temporar toate plătile derivând din activitatea de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ si poate dispune retragerea autorizatiei si initierea procedurii de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare.

(3) Prin procedura de derulare simplificată a contractelor de economisire-creditare se va urmări realizarea aporturilor bănesti ale clientilor si ale casei de economii pentru domeniul locativ, aferente contractelor de economisire-creditare existente, în sensul protejării intereselor clientilor.

Art. 24. - (1) Banca Natională a României poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale si a administrării speciale a caselor de economii pentru domeniul locativ, care se vor lua în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile băncilor.

(2) Banca Natională a României poate stabili reguli specifice de derulare a supravegherii speciale si a administrării speciale a caselor de economii pentru domeniul locativ.

 

CAPITOLUL VII

Obligatiile speciale ale auditorului independent

 

Art. 25. - (1) În afara atributiilor prevăzute de lege auditorii independenti ai caselor de economii pentru domeniul locativ au si următoarele obligatii speciale:

a) verificarea respectării prevederilor cuprinse în Conditiile generale de afaceri cu privire la procedura de repartizare, scop în care acestia sunt împuterniciti să aibă acces la documentele casei de economii pentru domeniul locativ, în măsura în care acestea se referă la procedura de repartizare;

b) verificarea respectării conditiilor prevăzute de normele interne cu privire la plata creditelor si garantarea creantelor din credite;

c) verificarea respectării reglementărilor emise de Banca Natională a României si/sau de Ministerul Finantelor Publice în aplicarea prezentei legi.

(2) Auditorul independent are obligatia să informeze Banca Natională a României ori de câte ori constată încălcarea de către casa de economii pentru domeniul locativ a prevederilor prezentei legi si/sau a reglementărilor emise de Banca Natională a României si/sau de Ministerul Finantelor Publice în aplicarea acesteia.

(3) Auditorul independent va întocmi la încheierea exercitiului financiar un raport asupra activitătii de economisire si creditare în sistem colectiv pentru activităti în domeniul locativ, pe care îl va remite si Băncii Nationale a României.

 

CAPITOLUL VIII

Stimularea economisirii pentru domeniul locativ

 

Art. 26. - (1) Fiecare client, persoană fizică cu cetătenia română si cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o casă de economii pentru domeniul locativ.

(2) Dreptul la primă se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptătite la primă.

(3) Prima trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârsitul anului calendaristic următor anului de economisire, la casa de economii pentru domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare.

(4) Dreptul la primă se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitată până la sfârsitul anului calendaristic următor anului de economisire.

Art. 27. - (1) Prima este de 30% din suma economisită în anul respectiv de către client.

(2) Prima nu poate depăsi cuantumul unui salariu lunar mediu brut pe economie, comunicat de autoritatea natională de statistică la finele anului.

(3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu casa de economii pentru domeniul locativ si primele stabilite depăsesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2).

Art. 28. - Sunt îndreptătiti să beneficieze de prime clientii persoane singure, precum si oricare dintre soti, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.

Art. 29. - Prima se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maximum 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de casa de economii pentru domeniul locativ acestei autorităti. Prima va fi virată de casa de economii pentru domeniul locativ în contul clientului.

Art. 30. - (1) Pentru a beneficia în mod constant de primă contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani si este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) următoarele situatii:

a) suma contractată este pusă la dispozitie, iar cel care a economisit utilizează imediat si nemijlocit suma primită pentru activităti în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisită sau suma contractată se utilizează imediat si nemijlocit pentru activităti în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit pentru activităti în domeniul locativ sau sotul/sotia acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit pentru activităti în domeniul locativ a devenit somer si perioada de somaj este de cel putin 9 luni fără întrerupere si durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

Art. 31. - Clientii care au încasat primele încălcând dispozitiile prezentei legi si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligati să restituie primele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în termen de maximum 90 de zile de la încasarea acestora.

Art. 32. - Primele acordate si dobânzile bonificate la depozitele clientilor, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi, nu se includ la calculul impozitului pe venit.

Art. 33. - Ministerul Finantelor Publice împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor stabili prin norme metodologice procedura de acordare a primelor.

 

CAPITOLUL IX

Sanctiuni

 

Art. 34. - În afara situatiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, în cazul în care Banca Natională a României constată că o casă de economii pentru domeniul locativ si/sau oricare dintre administratorii, directorii executivi, cenzorii sau auditorul acesteia se fac vinovati de:

a) încălcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementărilor si ordinelor emise de Banca Natională a României în aplicarea acesteia;

b) încălcarea oricărei conditii sau restrictii prevăzute în autorizatia emisă casei de economii pentru domeniul locativ sau în orice act emis de Banca Natională a României, obligatoriu pentru casa de economii pentru domeniul locativ;

c) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudentă bancară ori alti indicatori prevăzuti în reglementările Băncii Nationale a României, emise în aplicarea prezentei legi, Banca Natională a României poate aplica următoarele sanctiuni:

1. avertisment scris, dat casei de economii pentru domeniul locativ si/sau auditorului acesteia;

2. limitarea operatiunilor casei de economii pentru domeniul locativ;

3. amendă aplicabilă casei de economii pentru domeniul locativ sau, după caz, auditorului independent, între 0,1% si 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă datei constatării faptei.

Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;

4. retragerea aprobării date conducătorilor casei de economii pentru domeniul locativ si/sau auditorului acesteia;

5. retragerea autorizatiei de functionare a casei de economii pentru domeniul locativ.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 35. - (1) Se interzice oricărei persoane să desfăsoare activităti de economisire si creditare în system colectiv pentru domeniul locativ fără o autorizatie emisă de Banca Natională a României.

(2) În caz de litigiu Banca Natională a României este împuternicită să determine dacă o activitate reprezintă economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ. În acest caz decizia Băncii Nationale a României este obligatorie pentru autoritătile implicate.

Art. 36. - Se interzice oricărei persoane care nu este autorizată de Banca Natională a României în calitate de casă de economii pentru domeniul locativ să utilizeze sintagmele “casă de economii pentru domeniul locativ”, “bancă de economii pentru domeniul locativ” si “economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, în legătură cu o activitate, un produs, un serviciu sau în scop publicitar.

Art. 37. - (1) Banca Natională a României va elabora reglementări si ordine în aplicarea prezentei legi, în termen de 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ministerul Finantelor Publice împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor emite instructiuni în aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 38. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 541.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2002.

Nr. 770.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 284 din 21 iunie 2002

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 4.248 din 13 august 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002,

ministrul muncii si solidaritătii sociale si ministrul educatiei si cercetării emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, sunt emise în temeiul art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

Art. 1. - (1) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, denumite în continuare certificate.

(2) În functie de tipul programului de formare profesională absolvit se eliberează certificate după cum urmează:

a) pentru programe de formare de initiere, perfectionare si specializare se eliberează certificate de absolvire;

b) pentru programe de formare de calificare sau recalificare se eliberează certificate de calificare.

Art. 2. - Evidenta desfăsurării programelor de formare profesională si a eliberării certificatelor pentru persoanele cuprinse în programele de formare profesională se tine prin următoarele documente:

a) registrul de evidentă a programelor de formare profesională, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2; acest registru se completează de către compartimentul de formare profesională al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti si contine date de identificare a persoanei admise la un program de formare profesională, precum si informatii privind pregătirea sau ocupatia/meseria actuală si cea dobândită în urma absolvirii programului;

c) programul individual de pregătire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3; acest document se completează în cazul în care formarea profesională în ocupatii sau meserii simple si perfectionarea profesională se organizează, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, când nu se pot constitui grupe de cursanti;

d) catalogul cursantilor pentru fiecare program de formare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4; acest catalog se completează de formatori pentru instruire teoretică sau, după caz, formatori pentru instruire practică, pentru fiecare program de formare profesională, si evidentiază disciplinele pentru care se face pregătirea, prezenta la curs a persoanelor, precum si notele obtinute pe întreg parcursul pregătirii teoretice si al instruirii practice;

e) condica de prezentă la ore a formatorilor pentru instruire teoretică si a formatorilor pentru instruire practică,potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5;

f) procesul-verbal al comisiei de examinare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6; procesul-verbal se încheie la sustinerea examenului de absolvire a programului, evidentiază rezultatele obtinute în urma examinării si se semnează de toti membrii comisiei de examinare;

g) registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7;

h) registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8. 

Art. 3. - (1) Documentele prevăzute la art. 2 sunt formulare tipizate, cu regim special, se completează conform instructiunilor în vigoare, se numerotează, se snuruiesc, se parafează si se certifică, pentru continut, număr de pagini si serie, de către directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Documentele cu regim special se gestionează de un angajat desemnat de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

(3) Aceste documente se păstrează în arhiva agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, în dulapuri încuiate, care prezintă sigurantă, în timp nelimitat, cu exceptia cataloagelor care se păstrează timp de 5 ani.

(4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai după ce directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti a constatat că datele privind situatia cursantilor au fost trecute în registrele de evidentă nominală a eliberării certificatelor.

(5) Lucrările scrise ale cursantilor la examenul de absolvire se păstrează timp de 2 ani în arhiva agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - (1) Certificatele sunt imprimate-tip, conform modelelor prezentate în anexele nr. 9 si 10, au regim special, sunt tipărite si gestionate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si nu pot fi folosite de alti agenti economici sau furnizori de servicii de formare profesională.

(2) Primirea certificatelor de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti de la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă se face pe bază de delegatie scrisă si numai cu proces-verbal de predare-primire.

(3) Certificatele prevăzute la alin. (1) sunt valabile până la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 375/2002.

Art. 5. - (1) Completarea certificatelor se face pe baza datelor din registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională si a procesului-verbal al comisiei de examinare la examenul de absolvire a programului de formare profesională.

(2) Certificatele se completează cu tus negru, corect, citet si fără stersături; numele si prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere de tipar, trecându-se si initialele prenumelui tatălui, care trebuie să corespundă cu datele înscrise în actul de identitate al cursantului.

Art. 6. - (1) Certificatul se eliberează absolventului însotit de un supliment, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, pe baza actului de identitate, de către agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti care a organizat programul de formare profesională, în termen de cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire; absolventul va semna de primire în registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor.

(2) Formularele certificatelor se păstrează la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană sau a municipiului Bucuresti, în casă de fier sau în dulap metalic.

Art. 7. - (1) În cursul unui an, cel putin o dată pe trimestru, directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti verifică situatia certificatelor eliberate, a formularelor certificatelor primite si a formularelor tipizate, precum si modul de păstrare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) La eliberarea sau schimbarea din functie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti formularele certificatelor se predau prin proces-verbal, specificându-se numărul si seria acestora.

Art. 8. - (1) Certificatele completate gresit, cu stersături, adăugări suplimentare sau cu stampila aplicată în mod necorespunzător se anulează, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului “ANULAT”, atât pe actul care urmează să fie eliberat cursantului, cât si pe matcă; aceeasi mentiune se face si în registrele de evidentă nominală a eliberării certificatelor de calificare sau, după caz, a certificatelor de absolvire.

(2) Înregistrările gresite în documentele prevăzute la art. 2 se corectează cu pastă corectoare, se semnează de persoana care a efectuat corectura si se autentifică cu stampila agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

Art. 9. - (1) În cazul pierderii certificatului sau în cazul certificatelor partial distruse ori pronuntat deteriorate se poate elibera duplicat, pe baza aprobării directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Pentru eliberarea duplicatului solicitantul se adresează în scris directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, anexând următoarele documente:

a) declaratia scrisă a titularului certificatului, autentificată la notariat, care să cuprindă: numele sub care s-a eliberat certificatul original, împrejurările în care acesta s-a pierdut sau s-a distrus si data absolvirii programului de formare profesională;

b) dovada publicării anuntului de pierdere a certificatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Modul de eliberare a duplicatului este identic cu cel de eliberare a certificatului original, prevăzut în prezentele norme.

(4) Duplicatul este semnat de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti si de o altă persoană desemnată în acest sens.

(5) Evidentele duplicatelor se păstrează nominal, în registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor făcându-se mentiunea: “S-a eliberat duplicatul nr. ................. din data de ...................”.

(6) Duplicatul se eliberează o singură dată.

(7) Pe duplicat se va scrie în mod explicit “DUPLICAT eliberat conform aprobării directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti, nr. ........... din data de .............; se confirmă autenticitatea datelor cuprinse în act”.

Art. 10. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentele norme.


*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.