MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 740          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 10 octombrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 229 din 10 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 si modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

 

Decizia nr. 250 din 17 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor si ale art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            124. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

            1.082. - Hotărâre privind aprobarea finantării proiectului “Expeditia românească - Everest 2003”

 

            1.084. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba, a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” – bust

 

            1.092. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2001 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale “Alro” - S.A. Slatina

 

            1.094. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România, în perioada 2 iulie-31 decembrie 2002, în calitate de consilier al ministrului afacerilor externe, a domnului Johann Dreher, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania

 

            1.096. - Hotărâre privind trecerea imobilelor în care îsi desfăsoară activitatea unele unităti sanitare de interes local din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            8. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 229

din 10 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 si modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

 

            Nicolae Popa - presedinte

            Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 si modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romarta” - S.A. Bucuresti (în calitate de succesor universal al Societătii Comerciale “Optimex” - S.A.) în Dosarul nr. 1.830/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Se arată că dispozitiile art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 186/2001 Curtea Constitutională a statuat că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 41 si de art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 februarie 2002 Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romarta” - S.A. Bucuresti (în calitate de succesor universal al Societătii Comerciale “Optimex” - S.A.) în Dosarul nr. 1.830/2001.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul criticat prevede posibilitatea înstrăinării unui bun împotriva vointei proprietarului, desi, potrivit Constitutiei, singurul caz în care acest lucru este posibil este exproprierea pentru utilitate publică. Se consideră de către autorul exceptiei că sunt astfel încălcate dispozitiile art. 41 alin. (1) si (3), precum si ale art. 135 alin. (1) din Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, “deoarece dispozitiile art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale nu stabilesc o obligatie în sarcina societătilor comerciale la care statul este actionar de a vinde activele către cei care au efectuat investitii, prevăzând doar posibilitatea acestora de a le vinde către investitori”, astfel că nu se poate “retine că au fost încălcate dispozitiile art. 41 alin. (1) si (3) si ale art. 135 din Constitutia României”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Guvernul consideră, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată. În fundamentarea acestui punct de vedere se arată că textul criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutională stabilind prin mai multe decizii că acesta nu contravine dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (2), precum si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, si modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, text care are următorul cuprins:

“(1) Societătile comerciale si regiile autonome, care au în derulare contracte de locatie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participatiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociatii în situatiile în care acestia au efectuat investitii în activele pe care le utilizează reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din pretul de vânzare se scade valoarea investitiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părti.

(2) Vânzarea se desfăsoară cu acordul institutiei publice implicate.”

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea potrivit căreia textul în cauză contravine dispozitiilor art. 41 alin. (1) si (3), precum si ale art. 135 alin. (1) din Constitutie, întrucât stabileste înstrăinarea unui bun împotriva vointei proprietarului său.

Textele constitutionale invocate au următorul cuprins:

- Art. 41 alin. (1) si (3): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. [...]

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”;

- Art. 135 alin. (1): “Statul ocroteste proprietatea.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 186 din 19 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001, s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 si modificată prin Legea nr. 99/1999. Pentru a pronunta această solutie Curtea, referindu-se si la solutia pronuntată prin Decizia nr. 8 din 9 februarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 15 aprilie 1999, a retinut, în esentă, că textul în cauză “reglementează un segment din procesul de privatizare, component esential al reformei economice si inevitabil în creara unei adevărate economii de piată”. S-a mai retinut că “este firesc ca statul să stabilească prin acte normative situatia părtii sale din patrimoniu si să dea mandat în acest sens institutiei care îl reprezintă, pentru apărarea intereselor sociale si economice generale, fără ca prin acestea să se aducă atingere dreptului de proprietate al altor persoane”. Curtea a retinut, de asemenea, că “utilizarea de către legiuitor în continutul art. 27 a cuvântului «pot», atunci când se referă la vânzarea unor active sau la încheierea contractelor de leasing imobiliar, creează o posibilitate, iar nu o obligatie fermă, de natură să aducă atingere prerogativelor dreptului de proprietate al societătilor comerciale la care se referă textul”.

Întrucât în cauza de fată nu se invocă elemente noi, de natură să conducă la reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia de respingere a exceptiei urmează a fi mentinută de Curte.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 si modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, exceptie ridicată de Societatea Comercială .Romarta” - S.A. Bucuresti (în calitate de succesor universal al Societătii Comerciale “Optimex” - S.A.) în Dosarul nr. 1.830/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 250

din 17 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor

si ale art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale Avocatilor si ale art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor, exceptie ridicată de Petrache Codreanu în Dosarul nr. 1.729/C/2002 al Tribunalului Neamt într-un litigiu privind acordarea pensiei pentru retragere definitivă din profesia de avocat.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public arată că art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 nu prevede nici o discriminare privind stabilirea sau acordarea pensiei pentru avocati, alin. (1) stabilind categoriile de pensii de care pot beneficia avocatii, iar alin. (2), conditiile si procedura de acordare a acestora. Dispozitiile art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor, nefăcând parte din categoria actelor normative de nivelul legii, nu pot face obiectul controlului de constitutionalitate. Solicită respingerea exceptiei ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.729/C/2002, Tribunalul Neamt a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 si ale art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor, exceptie ridicată de Petrache Codreanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că i s-a refuzat recalcularea pensiei pentru limită de vârstă, pentru perioada lucrată după pensionare, pe motivul că dispozitiile legale criticate conditionează aceasta de retragerea definitivă din exercitarea profesiei de avocat si de radierea de pe tabloul avocatilor. Astfel, consideră că i se face o nedreptate, instituindu-se o discrimi- nare fată de alte categorii de cetăteni, cărora legea le permite atât continuarea activitătii si după pensionare, cât si cumulul pensiei cu venitul realizat din activitatea desfăsurată, si că astfel îi este îngrădit dreptul la muncă, fiind încălcate prevederile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 38 alin. (1) si ale art. 49 din Constitutie.

Tribunalul Neamt apreciază că exceptia ridicată este întemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate, conditionând posibilitatea transformării pensiei pentru limită de vârstă în pensie de retragere de emiterea deciziei de încetare a activitătii si de radiere din tabloul avocatilor, încalcă prevederile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 38 alin. (1) si ale art. 49 alin. (1) din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia referitoare la art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor este inadmisibilă. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, apreciază că aceasta este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat prevede doar categoriile de pensii ale avocatilor, urmând ca procedura si conditiile de acordare a pensiilor, precum si cumulul pensiei cu alte venituri să fie reglementate prin Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor. Astfel, textul de lege nu contine prevederi de natură să contravină dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 16, art. 38 si ale art. 49 din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că prin “art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor se încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice si se îngrădeste dreptul la muncă al unor categorii de cetăteni, întrucât si avocatii trebuie să aibă posibilitatea de a solicita recalcularea pensiei după fiecare stagiu de cotizare de minimum 12 luni, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 19/2000 si nu conditionat de încetarea activitătii”.

Consideră exceptia întemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 452/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001, dispozitii care au următorul continut:

“(1) Avocatii au dreptul la următoarele categorii de pensii:

a) pensia pentru limită de vârstă;

b) pensia de retragere definitivă din profesie;

c) pensia de retragere anticipată definitivă din profesie;

d) pensia de invaliditate;

e) pensia de urmas.

(2) Conditiile si procedura de acordare a acestor pensii, precum si conditiile de reglementare a cumulului pensiei din alte sisteme de asigurare cu veniturile din exercitarea profesiei de avocat vor fi stabilite prin Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor.”

Autorul exceptiei, în principal, a sustinut neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor, aceste dispozitii fiind retinute si de către instanta judecătorească în încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale.

În opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate contravin următoarelor prevederi constitutionale: art. 1 alin. (3), referitoare la statul de drept; art. 16 alin. (1), care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări; art. 38 alin. (1), care garantează dreptul la muncă si libertatea alegerii locului de muncă si a profesiei; si art. 49, referitoare la conditiile în care poate fi restrâns prin lege exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând textul art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, Curtea retine că acesta nu prevede nici o conditionare pentru stabilirea si acordarea pensiei ori pentru transformarea unei categorii de pensie în alta. Alin. (1) al acestui text de lege stabileste cele cinci categorii de pensii de care pot beneficia avocatii, iar alin. (2) prevede competenta Casei de Asigurări a Avocatilor ca, prin statut, să stabilească “conditiile si procedura de acordare a acestor pensii, precum si conditiile de reglementare a cumulului pensiei din alte sisteme de asigurare cu veniturile din exercitarea profesiei de avocat”. Prin urmare, aceste dispozitii nu au cum să contravină nici uneia dintre prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei, iar solutionarea cauzei nu depinde de ele.

Curtea constată că obiectul cauzei în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate îl constituie anularea unei decizii privind acordarea pensiei pentru retragere definitivă din profesia de avocat, care are ca temei legal de solutionare art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor, si nu art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, astfel că solutionarea litigiului nu depinde de această prevedere, exceptia fiind, în acest sens, inadmisibilă potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Conform dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, “Casa de Asigurări a Avocatilor are statut de organizare si functionare aprobat de Consiliul Uniunii Avocatilor din România”. Rezultă deci că acest statut nu este un act normativ de nivelul legii sau al ordonantei Guvernului si, prin urmare, în sensul prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie, potrivit cărora “Curtea Constitutională [...] c) hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”, nu poate constitui obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională.

Asadar, si sub acest aspect, exceptia de neconstitutionalitate, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, al art. 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor si ale art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocatilor, exceptie ridicată de Petrache Codreanu în Dosarul nr. 1.729/C/2002 al Tribunalului Neamt.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor;”

2. Litera a) a alineatului (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“a) cetătenii români care sunt încadrati în muncă sau realizează venituri în România, în conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;”

3. Litera d) a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe bază de contract.”

4. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

“Art. 72. - Persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, beneficiază, din momentul angajării până la sfârsitul perioadei pentru care erau îndreptătite să primească indemnizatia de somaj, de o sumă lunară, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilită si, după caz, recalculată conform legii.”

5. Alineatul (2) al articolului 79 va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul somerilor este:

a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de bază minim brut pe tară;

b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de bază minim brut pe tară, la care se adaugă contributiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.”

6. Alineatul (2) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

“(2) Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi înfiintate, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobândă de 50% din dobânda de referintă a Băncii Nationale a României.”

7. După alineatul (2) al articolului 86 se introduc alineatele (21) si (22) cu următorul cuprins:

“(21) În judetele în care rata medie anuală a somajului s-a situat peste rata medie anuală a somajului pe tară, comunicată de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, creditele se acordă în anul calendaristic următor cu o dobândă de 25% din dobânda de referintă a Băncii Nationale a României.

(22) În trimestrul IV al anului 2002 se acordă credite în conditiile prevăzute la alin. (21) în judetele care au înregistrat în perioada 1 octombrie 2001-30 septembrie 2002 o rată medie a somajului peste rata medie a somajului pe tară, înregistrată în această perioadă.”

8. Alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

“(3) Beneficiarii de credite acordate în conditiile prevăzute la alin. (2), (21) si (22) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă cel mult 250 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;

b) activitatea de bază să se realizeze în productie, servicii sau în turism;

c) pe cel putin 50% din numărul locurilor de muncă nou-create prin înfiintarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii sau de unităti cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă;

d) personalul încadrat în conditiile prevăzute la lit. c) să fie mentinut în activitate cel putin 3 ani;

e) locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite în conditiile alin. (2), (21) si (22) să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma disponibilizărilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.”

9. După alineatul (3) al articolului 86 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Asociatiile familiale pot primi credite proportional cu numărul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate  care desfăsoară în mod independent activităti economice pot primi credite pentru finantarea propriului loc de muncă,cu respectarea prevederilor alin. (2), (21) si (22).”

10. Alineatul (4) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

“(4) Somerii care se obligă să înfiinteze întreprinderi mici si mijlocii, unităti cooperatiste, asociatii familiale sau care desfăsoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor.”

Art. II. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării proiectului “Expeditia românească - Everest 2003”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Expeditia românească - Everest 2003” în limita sumei de 6,8 miliarde lei.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 48 din 1 octombrie 2002, se asigură partial în anul 2002 prin suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului cu suma de 3,4 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Tineretului si Sportului si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.082.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba, a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” - bust

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba, a lucrării de artă monumentală “Mihai Eminescu” - bust, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Predarea-preluarea lucrării prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.084.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrării de artă monumentală transmise din domeniul public al statului si din administrarea

Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al municipiului Alba Iulia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba

 

Denumirea bunului

Caracteristicile bunului

Amplasamentul bunului

Valoarea bunului

(lei)

Persoana juridică

de la care

se transmite bunul

Persoana juridică

la care se transmite bunul

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Lucrare de artă monumentală “Mihai

Eminescu” - bust

 

- autor: Nicolae Pascu Goia

- bronz

- scara: 1:1

Municipiul Alba Iulia,

judetul Alba

 

75.000.000

 

Ministerul Culturi

si Cultelor

 

Municipiul Alba Iulia -

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia

 

101.463

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2001 privind aprobarea Strategiei de privatizare

a Societătii Comerciale “Alro” - S.A. Slatina

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2001 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale “Alro” - S.A. Slatina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.092.


*) Anexa se comunică Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România, în perioada 2 iulie-31 decembrie 2002, în calitate de consilier al ministrului afacerilor externe, a domnului Johann Dreher, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România, în perioada 2 iulie-31 decembrie 2002, în calitate de consilier al ministrului afacerilor externe, a domnului Johann Dreher, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1, în sumă de 198.000 mii lei, se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul în curs, conform devizului cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În situatia în care domnul ambasador Johann Dreher, consilier al ministrului afacerilor externe, va efectua si deplasări în străinătate în interesul Ministerului Afacerilor Externe, cheltuielile aferente, respectiv transport, cazare si diurnă, vor fi suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.094.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea imobilelor în care îsi desfăsoară activitatea unele unităti sanitare de interes local din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum si al art. 14 alin. (4) din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările si completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, compuse din constructii si terenuri aferente, în care îsi desfăsoară activitatea unitătile sanitare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Darea în administrare, concesionarea, închirierea si schimbarea destinatiei imobilelor transmise potrivit art. 1 se pot realiza numai în conditiile legii si cu acordul Ministerului Sănătătii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.

Art. 3. - Unitătile sanitare care îsi desfăsoară activitatea în imobilele transmise potrivit art. 1 sunt de interes public local. Structura activitătilor acestor unităti sanitare se stabileste conform prevederilor legale, cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei, la propunerea Directiei de sănătate publică a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.096.

 

ANEXĂ1)


1) Anexa este reprodusă în facsimil.*) Anexele n


*) Anexele nr. 1-48 privind imobilele care se transmit se comunică unitătilor interesate.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

în afara teritoriului României (Carte Verde)

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 24 septembrie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde),

 

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde), cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind măsurile prudentiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor

prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 5 lit. a) si h), art. 8 alin. (1), art. 20 si ale art. 25 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă prezentele norme prin care se prevăd principalele functii ale Biroului Român Carte Verde, dispozitiile privind constituirea, administrarea si gestionarea Fondului Comun Carte Verde, forma si continutul rapoartelor referitoare la asigurarea de răspundere civilă a autovehiculelor Carte Verde.

Art. 1. - (1) Asigurătorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, modificate potrivit art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, tinând seama de prevederile Normelor privind clasele care pot fi practicate de societătile de asigurări si ale Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, membri ai Biroului Român Carte Verde, pot elibera documente internationale de asigurare Carte Verde în baza unui mandat acordat de către acesta.

(2) Asigurătorii emitenti de documente internationale de asigurare Carte Verde îsi desfăsoară activitatea prin asociatia profesională Biroul Român Carte Verde, în baza propriului statut, cu conducere executivă proprie, sub denumirea Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, birou constituit cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Asigurătorii mandatati de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR, pentru practicarea asigurărilor de răspundere civilă pentru autovehicule Carte Verde sunt obligati să respecte prevederile Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde si dispozitiile cuprinse în Statutul BAAR avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 2. - (1) Potrivit dispozitiilor Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde si în conformitate cu prevederile cuprinse în Statutul BAAR avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, BAAR îndeplineste următoarele functii:

- mandatează, dintre asigurătorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, pe cei care vor putea elibera documente internationale de asigurare Carte Verde, în baza prevederilor legale în vigoare, potrivit criteriilor stabilite de Adunarea generală a BAAR si avizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

- emite documente internationale de asigurare Carte Verde si le distribuie membrilor săi;

- stabileste nivelul minim al tarifelor de prime si limita maximă a cheltuielilor de achizitionare pentru asigurarea Carte Verde, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

- urmăreste modul de respectare a prevederilor privind drepturile si obligatiile stipulate în conventiile Tip Inter Birouri Carte Verde;

- reprezintă membrii BAAR în relatiile interne si cu străinătatea privind asigurarea de răspundere civilă a autovehiculelor Carte Verde, inclusiv în cadrul Consiliului Birourilor;

- încheie, semnează si denuntă conventii bilaterale cu celelalte birouri nationale din tările care au aderat la Conventia internatională Carte Verde sau conventii bilaterale cu birourile nationale de compensatie care nu au aderat la această conventie, dar care emit documente de asigurare similare;

- instrumentează si lichidează, direct sau prin corespondent, daunele cauzate prin accidente de autovehicule produse pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde;

- reprezintă în fata autoritătilor si instantelor de judecată din România, direct sau prin corespondent nominalizat, societătile străine de asigurare emitente ale documentelor internationale Carte Verde, în vederea apărării drepturilor si intereselor acestora;

- poate revoca mandatul de membru al BAAR pentru asigurătorii care încalcă prevederile legale din domeniu si actele proprii;

- stabileste si aplică sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor conventiilor Tip Inter Birouri Carte Verde si a reglementărilor interne BAAR, cu informarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) BAAR va informa periodic Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu privire la eliberarea/retragerea mandatelor, aplicarea de sanctiuni, reclamatiile si sesizările primite din partea altor birouri nationale si fraudele depistate.

Art. 3. - (1) BAAR are obligatia de a mentine Fondul Comun Carte Verde, fond deja constituit, destinat garantării rambursării către birourile gestionare din străinătate a sumelor plătite de acestea cu titlu de despăgubiri pentru pagube produse de asiguratii de răspundere civilă Carte Verde ai societătilor de asigurare membre ale BAAR, si în calitate de birou gestionar national, de a plăti sumele datorate către terte persoane păgubite, în România, precum si de a garanta deconturile corespondentilor nominalizati, neonorate în termen de două luni de către societătile de asigurare din străinătate, respectiv de birourile emitente care au eliberat documentele internationale de asigurare Carte Verde.

De asemenea, BAAR are obligatia de a păstra Fondul Comun Carte Verde la o bancă autorizată de Banca Natională a României.

(2) Fondul Comun Carte Verde va avea următoarele resurse financiare:

a) contributia initială a asigurătorilor emitenti de documente internationale Carte Verde;

b) contributii lunare si speciale ale asigurătorilor emitenti de documente internationale Carte Verde.

(3) Contributia initială si contributiile lunare, precum si termenele de plată a acestora vor fi stabilite prin Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului Comun Carte Verde, emise de BAAR; pentru îndeplinirea obiectivului fondului prevăzut la alin. (1) se stabileste contributia initială, care nu poate fi mai mică de 1,5% din volumul total de prime încasate pe polita Carte Verde în anul 2001 de către fiecare societate membră a BAAR, si contributia lunară procentuală, care nu poate fi mai mică de 6% din total volum lunar de prime brute încasate pentru polite Carte Verde încheiate în perioada de raportare de către fiecare societate membră a BAAR.

(4) În cazul în care resursele Fondului Comun Carte Verde sunt insuficiente pentru garantarea rambursării către birourile gestionare din străinătate a sumelor plătite de acestea cu titlu de despăgubiri pentru pagube produse de asiguratii de răspundere civilă Carte Verde ai societătilor de asigurare membre ale BAAR, Adunarea generală a BAAR poate dispune plata de către societătile membre a unei contributii speciale cu titlu de garantie, în functie de necesităti, stabilind cuantumul efectiv, precum si termenul de plată a acesteia.

(5) Asigurătorii emitenti de documente internationale Carte Verde plătesc contributia initială si contributiile lunare la termenele stabilite în Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului Comun Carte Verde, emise de BAAR.

(6) Pentru nevirarea la termen a contributiilor prevăzute la alin. (2) BAAR va calcula majorări de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.

(7) Asigurătorii mandatati de BAAR să emită documente internationale Carte Verde sunt obligati să depună până la sfârsitul anului 2002, la Fondul Comun Carte Verde – conform esalonării stabilite de Adunarea generală a BAAR din 22 aprilie 2002 -, o contributie specială în sumă de 225.000 euro, cu titlu de garantie pentru răspunderile asumate în practicarea asigurărilor Carte Verde. Începând cu anul 2003 cuantumul garantiei poate fi modificat de Adunarea generală a BAAR.

Sumele depuse în Fondul Comun Carte Verde cu titlu de garantie, pe măsura reîntregirii acestora, vor fi returnate societătii care a contribuit, în cazul în care aceasta se retrage din BAAR, dar nu înainte de lichidarea fără datorii a propriului portofoliu Carte Verde.

În cazul în care resursele Fondului Comun Carte Verde vor deveni insuficiente după retragerea sumelor depuse cu titlu de garantie, Adunarea generală a BAAR este obligată să dispună în baza alin. (4) plata de către societătile membre a unei contributii speciale cu titlu de garantie care să acopere în proportie de 100% sumele retrase.

Cererea retragerii din BAAR a unei societăti, precum si fundamentarea lichidării fără datorii a propriului portofoliu Carte Verde vor fi prezentate într-o notă de fundamentare care se va supune aprobării în Adunarea generală a BAAR.

(8) BAAR are autoritatea să administreze si să gestioneze Fondul Comun Carte Verde, în calitate de birou plătitor, si obligatia de a efectua plăti din acest fond în conformitate cu prevederile sectiunii V art. 11 lit. g) din Conventia Tip Inter Birouri Carte Verde.

(9) Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului Comun Carte Verde, emise de BAAR, vor fi revizuite si adaptate conform prezentelor norme si vor fi supuse avizării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

(10) BAAR va comunica lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situatia încasărilor si plătilor efectuate din acest fond, în forma prevăzută în anexa nr. 1.

(11) BAAR recuperează de la asigurătorii emitenti de documente internationale Carte Verde sumele plătite din fond în numele si pentru contul acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar la propunerea Consiliului director, Adunarea generală a BAAR poate stabili împotriva respectivilor asigurători:

- suspendarea temporară a mandatului privind dreptul de a elibera documente de asigurare internatională Carte Verde, perioadă în care societătii în cauză îi este interzis să încheie asigurări Carte Verde direct sau prin intermediari;

- excluderea din BAAR si retragerea mandatului privind dreptul de a elibera documente de asigurare internatională Carte Verde.

Sumele recuperate vor reîntregi Fondul Comun Carte Verde.

Art. 4. - (1) Asigurătorii emitenti de documente internationale Carte Verde, potrivit prevederilor art. 5 lit. h) din Legea nr. 32/2000, sunt obligati să prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor toate documentele si informatiile solicitate care privesc asigurarea de răspundere civilă a autovehiculelor Carte Verde.

(2) Asigurătorii emitenti de documente internationale Carte Verde vor tine evidente lunare care privesc contractele încheiate pentru această asigurare, care să contină informatii referitoare la numărul de cărti verzi încheiate, numărul si volumul despăgubirilor avizate, numărul si valoarea daunelor lichidate, numărul si volumul despăgubirilor nelichidate, separat pentru persoane fizice si juridice, volumul total al obligatiilor la care este expus asigurătorul, programul de reasigurare, sumele virate la Fondul Comun Carte Verde.

În contabilitatea asigurătorului autorizat si mandatat pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde) se vor efectua următoarele înregistrări contabile pentru contributiile la Fondul Comun Carte Verde:

-         contributiile initiale si lunare destinate constituirii Fondului Comun Carte Verde se evidentiază astfel:

 

643 “Cheltuielile cu alte vărsăminte asimilate”

= 477 “Fonduri speciale - impozite, taxe si taxe si vărsăminte asimilate”

- analitic distinct

- analitic distinct

- contributiile speciale cu titlu de garantie la Fondul Comun Carte Verde se evidentiază astfel:

267 “Creante imobilizate si alte plasamente financiare”

- analitic distinct

= 544 “Conturi curente la bănci”

- analitic distinct

 

(3) Asigurătorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor rapoarte trimestriale, întocmite în baza informatiilor si datelor cuprinse în evidentele lunare, precizate la alin. (2), în forma prevăzută în anexa nr. 2, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat.

(4) Programul de reasigurare mentionat la alin. (2) va cuprinde copia contractelor de reasigurare, notele de acoperire a brokerilor de asigurare, lista reasigurătorilor, cu mentionarea cotei de participare a fiecăruia, precum si alte documente sau informatii solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Aceste documente vor fi transmise în termen de o lună de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se vor retransmite obligatoriu în momentul reînnoirii contractelor de reasigurare.

(5) Raportarea privind virarea contributiei la Fondul Comun Carte Verde va fi prezentată lunar până la data de 30 a lunii următoare, în forma prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) Emiterea documentelor internationale de asigurare Carte Verde fără ca asigurătorii emitenti să fie autorizati de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si clasa 10 aferentă asigurărilor generale din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societătile de asigurare, precum si fără mandatul BAAR este interzisă.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către societătile de asigurare se sanctionează potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.

(3) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către BAAR se sanctionează, potrivit art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu revocarea sau modificarea avizului acordat conform art. 25 alin. (3) din aceeasi lege.

Art. 6. - Documentele internationale Carte Verde emise până la data intrării în vigoare a prezentelor norme produc efecte depline asupra celor care au emis si emit documente Carte Verde cu acordul BAAR, precum si asupra acestuia, având în continuare drepturile si obligatiile instituite de prevederile Conventiei Tip Inter Birouri Carte Verde.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 


*) Anexele la norme nr. 1, 2 si 3 sunt reproduse in facsimil.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 108/1999*)

pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

 


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999.

Legea nr. 108/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999, si a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 23 septembrie 1999 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 320/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 28 iunie 2001) si prin Hotărârea Guvernului nr. 238/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2002.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 24 septembrie 1999, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Inspectia Muncii are personalitate juridică si este finantată de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

Art. 2. - Inspectia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unităti cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare judet si în municipiul Bucuresti.

Art. 3. - Inspectia Muncii, prin Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, poate propune Guvernului înfiintarea în subordinea sa, în conditiile prevăzute de regulamentul de organizare si functionare, a unor unităti cu personalitate juridică, prin intermediul cărora să se asigure pregătirea sau perfectionarea pregătirii personalului propriu, precum si efectuarea unor prestatii legate de specificul activitătii.

Art. 4. - (1) Functionarea Inspectiei Muncii se reglementează prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii va fi adoptat în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I**).

 

CAPITOLUL II

Atributiile Inspectiei Muncii

 

Art. 5. - Obiectivele principale ale activitătii Inspectiei Muncii sunt următoarele:

a) controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relatiile de muncă, la securitatea si sănătatea în muncă, la protectia salariatilor care lucrează în conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale;

b) informarea autoritătilor competente despre deficientele legate de aplicarea corectă a dispozitiilor legale în vigoare;

c) furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;

d) asistarea tehnică a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale;

e) initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru îmbunătătirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative în domeniu.

Art. 6. - (1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 5, Inspectia Muncii are următoarele atributii:

a) în domeniul stabilirii relatiilor de muncă controlează:

- încadrarea în muncă si încetarea activitătii persoanelor care desfăsoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei conventii civile de prestări de servicii;

- stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;

- stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgând din munca prestată;

- accesul fără nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea normelor specifice privind conditiile de muncă ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;

- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de muncă;

b) în domeniul securitătii si al sănătătii în muncă:

- acordă asistentă tehnică persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controlează realizarea acestora;

- efectuează sau solicită măsurători si determinări, examinează probe de produse si de materiale în unităti si în afara acestora, pentru clarificarea unor situatii de pericol;

- dispune sistarea activitătii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, si sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

- acordă angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitătii în muncă;

- retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitătii în muncă, dacă constată că prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respectă prevederile legislatiei în vigoare;

- cercetează accidentele de muncă conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de muncă;

- coordonează activitatea de instruire si informare a angajatilor în domeniul securitătii, sănătătii si al relatiilor de muncă si urmăreste activitatea de formare a specialistilor în domeniu;

- controlează aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitătii în muncă, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de muncă sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale;

- controlează respectarea îndeplinirii cerintelor legale referitoare la sănătatea în muncă si la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale.

(2) Inspectia Muncii furnizează, la cerere, celor interesati, contra cost, asistentă de specialitate.

Art. 7. - (1) Contravaloarea unor prestatii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), precum si a asistentei acordate în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2) se suportă de către beneficiarii acestora si constituie venituri ce se gestionează în regim extrabugetar de către Inspectia Muncii si, după caz, de către unitătile subordonate acesteia si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente, de capital si de personal.

(2) Prestatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), pentru care se percep tarife, cuantumul acestora, precum si tarifele pentru asistenta acordată în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

Art. 8. - În realizarea atributiilor sale Inspectia Muncii cooperează cu ministere, inspectii din alte domenii, institutii publice sau private, cu reprezentantii partenerilor sociali si poate apela la serviciile unor experti sau ale unor organisme specializate, în conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare propriu.

Art. 9. - Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Pază organizează activitătile de inspectie a muncii prin serviciile proprii de specialitate, care au competentă exclusivă numai pentru structurile respective.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Inspectiei Muncii

 

Art. 10. - (1) Inspectia Muncii este condusă de un inspector general de stat.

(2) În exercitarea atributiilor de conducere inspectorul general de stat are în subordine 2 inspectori generali de stat adjuncti.

(3) Inspectorul general de stat este numit prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

(4) Atributiile inspectorilor generali de stat adjuncti sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare propriu.

Art. 11. - Inspectoratele teritoriale de muncă sunt conduse de câte un inspector sef, numit de ministrul muncii si solidaritătii sociale la propunerea inspectorului general de stat.

Art. 12. - Personalul Inspectiei Muncii este alcătuit din inspectori de muncă si din alte categorii de personal.

Art. 13. - Structura organizatorică a Inspectiei Muncii si a inspectoratelor teritoriale de muncă, precum si numărul maxim al personalului acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, pe baza si în limita numărului de posturi aprobate pentru Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - (1) Salarizarea personalului încadrat la Inspectia Muncii se stabileste prin lege. Până la adoptarea unei legi proprii salarizarea se va realiza astfel:

a) pentru Inspectia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile aparatului propriu al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

b) pentru inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit prevederilor legale aplicabile serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) Echivalarea functiilor specifice de conducere si de executie din Inspectia Muncii se face prin hotărâre a Guvernului, până la adoptarea unei legi proprii privind salarizarea personalului Inspectiei Muncii.

Art. 15. - Inspectia Muncii prezintă anual ministrului muncii si solidaritătii sociale un raport de activitate privind modul în care si-a îndeplinit atributiile stabilite prin prezenta lege.

 

CAPITOLUL IV

Inspectorul de muncă

 

Art. 16. - (1) Inspectorii de muncă sunt functionari publici.

(2) Inspectorii de muncă sunt independenti fată de orice schimbare guvernamentală si de orice influentă neprevăzută din afară.

Art. 17. - (1) Încadrarea inspectorilor de muncă se face prin concurs sau examen, în raport cu pregătirea profesională si cu aptitudinile candidatilor.

(2) Numirile în functii de conducere se fac pe baza unor criterii stabilite în Regulamentul de organizare si functionare al Inspectiei Muncii.

Art. 18. - Inspectorii de muncă sunt obligati:

a) să nu aibă nici un interes, direct sau indirect, de orice natură ar fi acesta, în unitătile care se află sub incidenta controlului lor;

b) să nu dezvăluie secretele de fabricatie si, în general, procedurile de exploatare, de care ar putea lua cunostintă în exercitarea functiilor lor, nici după momentul încetării, indiferent de motiv, a contractului lor individual de muncă;

c) să păstreze confidentialitatea oricărei reclamatii care semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul reglementat de prezenta lege si să nu dezvăluie conducătorului persoanei juridice si persoanei fizice sau reprezentantului acestora faptul că inspectia a fost efectuată ca urmare a unei reclamatii.

Art. 19. - (1) Inspectorii de muncă au următoarele drepturi:

a) să aibă acces liber, permanent si fără înstiintare prealabilă, în sediul persoanei juridice si în orice alt loc de muncă organizat de aceasta;

b) să solicite conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice documentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetării accidentelor de muncă;

c) să procure dovezi, să efectueze investigatii sau examene, să ceară prezentarea documentatiei pe care o consideră necesară, să realizeze măsurători sau să preleveze mostre de substante utilizate în procesul de productie;

d) să impună ca abaterile constatate în domeniu să fie remediate pe loc sau într-un timp limitat;

e) să ceară, acolo unde este cazul, modificarea instalatiilor sau a proceselor tehnologice utilizate, dacă acestea nu asigură securitatea lucrătorilor la locul de muncă;

f) să dispună întreruperea sau suspendarea imediată a proceselor de muncă atunci când constată o stare de pericol iminent de accident sau de îmbolnăvire profesională pentru lucrătorii care participă la procesul de productie sau pentru alte persoane;

g) să apeleze la organisme agreate pentru a verifica starea locurilor de muncă sau a materialelor folosite;

h) să dispună măsuri atunci când conducătorul persoanei juridice nu îsi îndeplineste obligatiile legale;

i) să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri considerate infractiuni;

j) să intre în toate locurile în care se efectuează lucrări ce implică riscuri pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor;

k) să ceară informatii, fie singuri, fie în prezenta martorilor, de la orice persoană si despre orice problemă care constituie obiectul controlului;

l) să propună retragerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitătii în muncă, dacă constată că, prin modificarea conditiilor care au stat la baza acesteia, nu se respectă prevederile legislatiei în vigoare.

(2) Măsurile luate de inspectorii de muncă pot fi contestate pe căile judiciare sau administrative prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 20. - Împiedicarea, în orice mod, de către un angajator, persoană fizică sau juridică, a inspectorilor de muncă să îsi exercite controlul în limitele prevăzute la art. 6 si 19 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 45.000.000 lei la 90.000.000 lei.

Art. 21. - Refuzul unui angajator, persoană fizică sau juridică, de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii, dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, în limitele si cu respectarea prevederilor art. 6 si 19, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 22. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 20 si 21 se fac de către inspectorii de muncă.

(2) Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare*).

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, un procent de 15% din sumele încasate cu titlu de amendă constituie venituri extrabugetare care se încasează, se administrează, se contabilizează si se utilizează de Inspectia Muncii.

(4) Veniturile prevăzute la alin. (3) se vor folosi pentru acoperirea unei cote-părti din cheltuelile curente de capital, precum si pentru constituirea si utilizarea, numai până la data aplicării prevederilor art. 14, a fondului de stimulare a personalului încadrat la această institutie. Modul de repartizare a stimulentelor se stabileste prin decizie emisă de inspectorul general de stat.

Art. 23. - Inspectorii de muncă sunt competenti să constate si să sanctioneze toate faptele care, potrivit legii, constituie contraventii si pentru care se prevede că agentul constatator face parte din personalul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, al directiilor generale de muncă si solidaritate socială si al inspectoratelor teritoriale de muncă.

Art. 24. - În cazul săvârsirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sănătate în muncă, Inspectia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comertului.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 25. - (1) Inspectia Muncii preia în administrare de la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, pe bază de protocol, clădirile si terenurile aferente, precum si toate celelalte bunuri necesare activitătilor specifice.

(2) Pentru dezvoltarea activitătilor proprii autoritătile publice centrale sau locale vor atribui Inspectiei Muncii, cu prioritate, în conditiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri si spatii.

Art. 26. - (1) Sumele realizate în conditiile art. 7, care se gestionează în regim extrabugetar, se păstrează la trezoreria statului si sunt purtătoare de dobândă.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1), neutilizate până la sfârsitul anului, se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceleasi destinatii.

Art. 27. - Personalul preluat de către Inspectia Muncii de la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 28. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se modifică în mod corespunzător**).

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 181 si 182 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 10/1972, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 140 din 1 decembrie 1972, precum si orice dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.


*) Legea nr. 32/1968, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 (aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002).

La art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti făcută la dispozitiile corespunzătoare ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

**) Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001.