MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 742         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineti, 11 octombrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 239 din 12 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 331 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 242 din 17 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

103/705/1.292. - Ordin al ministrului industriei si resurselor, al ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor pentru proiectarea, executia si exploatarea iazurilor de decantare din industria minieră

 

246/21.124. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit

 

388. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor

 

389. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune

 

432. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 282/2002

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 239

din 12 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 331 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 331 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ana Paraschiva Rădac în Dosarul nr. 5.901/2000 al Tribunalului Sibiu.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibilă, în temeiul art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 331 din Codul de procedură penală, întrucât nu au legătură cu solutionarea cauzei. Se apreciază că nici pe fond exceptia nu este întemeiată, deoarece prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale pretins încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 mai 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.901/2000, Tribunalul Sibiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 331 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ana Paraschiva Rădac în dosarul acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie, referitoare la dreptul la apărare, deoarece lasă la aprecierea judecătorului necesitatea administrării de probe noi pentru lămurirea faptelor sau împrejurărilor cauzei. Or, “judecătorul este subiectiv si poate încălca dreptul la apărare garantat prin Constitutie”.

Totodată restrângerea exercitiului acestui drept nu este mentionată printre cazurile enumerate în art. 49 din Constitutie, care justifică restrângerea libertătii de exercitare a dreptului la apărare.

Tribunalul Sibiu apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, deoarece prin dispozitiile legale criticate nu se instituie vreo restrictie a dreptului la apărare.

Judecătorul apreciază oportunitatea si relevanta probelor solicitate de părti în temeiul art. 67 din Codul de procedură penală. Cererea pentru administrarea unei probe nu poate fi respinsă, dacă proba este concludentă si utilă, iar admiterea sau respingerea cererii se face motivat.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile art. 331 din Codul de procedură penală sunt constitutionale si consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În motivarea acestui punct de vedere se arată că prin dispozitiile art. 331 din Codul de procedură penală se acordă judecătorului posibilitatea de apreciere a oportunitătii si relevantei probelor solicitate de părti, iar faptul că o probă poate fi respinsă, dacă aceasta nu este concludentă si utilă cauzei, nu încalcă prevederile constitutionale referitoare la dreptul la apărare.

Guvernul consideră că nu se poate sustine că dispozitiile art. 331 din Codul de procedură penală aduc atingere dreptului la apărare consacrat în art. 24 din Constitutie. În ceea ce priveste neconcordanta dintre dispozitiile legale criticate si prevederile art. 49 din Constitutie, se apreciază că posibilitatea instantei de a respinge cererea de administrare a unor probe neconcludente sau inutile nu constituie o restrângere a exercitiului dreptului la apărare.

Avocatul Poporului arată că art. 331 din Codul de procedură penală nu este în contradictie cu prevederile art. 24 din Constitutie. Faptul că o probă poate fi respinsă dacă nu este utilă si concludentă cauzei nu aduce atingere dreptului la apărare prevăzut de Constitutie, astfel încât prin art. 331 din Codul de procedură penală nu se instituie o restrictie la apărare. În concluzie, se arată că acest text este constitutional.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului oporului, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, recum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 331 din Codul de procedură penală, care au următorul continut: “Dacă din cercetarea judecătorească rezultă că pentru lămurirea faptelor sau împrejurărilor cauzei este necesară administrarea unor probe noi si dacă nu este cazul să facă aplicarea art. 333, instanta dispune fie judecarea cauzei în continuare, fie amânarea ei.”

Aceste prevederi sunt considerate neconstitutionale de autorul exceptiei, în raport cu dispozitiile art. 24 si 49 din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prin textul de lege criticat nu s-a adus nici o atingere dispozitiilor art. 24 din Constitutie, potrivit cărora

“(1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu”. Dispozitiile art. 331 din Codul de procedură penală vizează ipoteza în care instanta a constatat, în urma cercetării judecătoresti, că este necesară administrarea unor probe noi si că, pentru administrarea acestora, nu se impune restituirea dosarului procurorului, ceea ce nu poate fi considerată o încălcare a dreptului la apărare, având în vedere că administrarea noilor probe se face de către instantă, cu respectarea dreptului la apărare al inculpatului si al celorlalte părti din proces.

Este de observat că prin dispozitiile alin. 1 al art. 6 din Codul de procedură penală se garantează dreptul de apărare al învinuitului, inculpatului si celorlalte părti în tot cursul procesului penal, iar conform alin. 2 al aceluiasi articol organele judiciare sunt obligate să asigure părtilor deplina exercitare a drepturilor procesuale în conditiile prevăzute de lege si să administreze probele necesare în apărare. De asemenea, orice parte are dreptul să fie asistată de un apărător în tot cursul procesului penal (art. 6 alin. 4). În conditiile si în cazurile prevăzute de lege organele judiciare sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea asistentei juridice a învinuitului sau inculpatului, dacă acesta nu are apărător ales (art. 6 alin. 5 teza a doua).

Prin urmare, există garantii procesuale din care rezultă că un proces penal se desfăsoară în limitele circumscrise de prevederile constitutionale.

Reglementarea cuprinsă în art. 331 din Codul de procedură penală acordă judecătorului posibilitatea de apreciere a oportunitătii si a relevantei admiterii probelor solicitate de părti. Legiuitorul a instituit însă, prin art. 67 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligatia ca probele propuse de părti si a căror administrare se cere să fie concludente si utile, întrucât numai astfel pot contribui la solutionarea cauzei si la realizarea scopului procesului penal.

Administrarea de probe care nu au nici un efect asupra solutionării cauzei ori pentru dovedirea unor aspecte asupra cărora organele judiciare s-au edificat deja nu ar conduce decât la tergiversarea solutionării cauzei. În consecintă, nu se poate sustine că prevederile de lege criticate aduc atingere dreptului constitutional la apărare.

De asemenea, Curtea constată că dispozitiile art. 331 din Codul de procedură penală nu prevăd restrângerea exercitiului nici unui drept fundamental sau al unei libertăti, astfel încât nu se poate pune problema incidentei prevederilor art. 49 din Constitutie.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 331 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ana Paraschiva Rădac în Dosarul nr. 5.901/2000 al Tribunalului Sibiu.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 242

din 17 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Laal Com” - S.R.L. din Sovata în Dosarul nr. 2.809/2001 al Judecătoriei Sighisoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.809/2001, Judecătoria Sighisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Laal Com” - S.R.L. din Sovata.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 49, art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), precum si celor ale art. 135 alin. (6), întrucât “permit statului să intervină prin măsuri administrative în sfera proprietătii private”.

Instanta de judecată apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, deoarece sinviolabilitatea, în conditiile legii, a proprietătii private nu poate fi opusă cerintelor apărării intereselor nationale în activitatea financiară si valutară, în actualul stadiu de dezvoltare a economiei de piată”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale

Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia este neîntemeiată, dispozitiile legale criticate fiind în concordantă cu prevederile constitutionale invocate. Se invocă în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Guvernul, tinând seama de jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, consideră că exceptia este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994), probată cu modificări prin Legea nr. 12/1995 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995).

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind încălcate sunt art. 49, art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), precum si art. 135 alin. (6).

Cu privire la constitutionalitatea pct. 3 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 (care instituie modalitătile si termenele de repatriere a valutei rezultate din actele de comert international realizate de agentii economici), Curtea s-a pronuntat prin numeroase decizii, constatând că aceste dispozitii legale sunt constitutionale.

Textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 49, art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si nici celor ale art. 135 alin. (6), ci, dimpotrivă, acestea sunt respectate, întrucât, potrivit art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, “Statul trebuie să asigure: [...] b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară”.

Această obligatie fundamentală a fost respectată de Guvern si Parlament, ordonanta criticată având ca scop protejarea intereselor nationale prin consolidarea regimului valutar, asigurarea disponibilitătilor valutare necesare îndeplinirii obligatiilor externe de plată ale economiei. Nici economia de piată si nici libertatea comertului nu justifică încălcarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului legal maxim de repatriere, deoarece de constituirea fondurilor valutare depinde însăsi functionarea sistemului economic, astfel încât autonomia juridică a agentilor economici în activitatea de comert exterior nu se poate realiza decât cu respectarea acestor obligatii.

În acest sens Curtea Constitutională s-a pronuntat prin numeroase decizii, ca, de exemplu, Decizia nr. 60 din 31 martie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 18 mai 1998, si Decizia nr. 104 din 6 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 16 august 2000.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine o schimbare a jurisprudentei Curtii, solutia si motivarea din deciziile amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Referitor la aspectele legate de existenta sau inexistenta culpei, se constată că acestea nu tin de exercitarea controlului de constitutionalitate, ci apartin competentei instantei de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Laal Com” - S.R.L. din Sovata în Dosarul nr. 2.809/2001 al Judecătoriei Sighisoara.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 103 din 10 aprilie 2002

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI Nr. 705 din 23 august 2002

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 1.292 din 11 septembrie 2002

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor pentru proiectarea, executia si exploatarea iazurilor de decantare

din industria minieră

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001, republicată,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice,

Transporturilor si Locuintei,

ministrul industriei si resurselor, ministrul apelor si protectiei mediului si ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele pentru proiectarea, executia si exploatarea iazurilor de decantare din industria minieră, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea prevederile Instructiunilor tehnice  departamentale privind proiectarea, executarea, întretinereasi exploatarea iazurilor de decantare din industria minieră - ID 45-88, aprobate de către Ministerul Minelor prin Decizia nr. 93/1988.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul apelor si protectiei

mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat


 *) Anexa se pune la dispozitie celor interesati, la cerere, de către Ministerul Industriei si Resurselor, prin Societatea Comercială “IPROMIN” - S.A. Bucuresti

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 246 din 12 septembrie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 21.124 din 1 octombrie 2002

 

ORDIN

privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de deposit

 

Văzând Nota Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice nr. 140.133 din 3 iunie 2002 privind cuantumul taxei în vederea eliberării licentei de depozit,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificările si completările ulterioare, aprobată si modificată prin Legea nr. 39/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si al Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cuantumul taxei pentru eliberarea licentei de depozit la valoarea de 8.000.000 lei.

Art. 2. - (1) Valoarea taxei pentru eliberarea licentei de depozit se reactualizează anual cu indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică si se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrului finantelor publice.

(2) Taxa pentru licentierea depozitelor se plăteste anticipat eliberării licentei.

Art. 3. - Taxa pentru eliberarea licentei se percepe pentru fiecare amplasament pentru care se solicită licenta de depozit.

Art. 4. - Taxa pentru eliberarea licentei de depozit se plăteste la trezoreria din localitatea în care agentul economic care solicită eliberarea licentei îsi are sediul social.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor

pentru evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor

 

În scopul desemnării organismelor pentru evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor, astfel cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice,

în conformitate cu prevederile art. 23 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, prevăzute în anexa nr. I care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de desemnare a organismelor ce realizează evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor, denumită în continuare Comisia de desemnare.

(2) Comisia de desemnare functionează în cadrul Directiei generale produse industriale - sectorul electronică, electrotehnică, mecanică fină si îsi desfăsoară activitatea conform normelor metodologice prevăzute la art. 1 si propriului regulament de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Componenta Comisiei de desemnare se stabileste si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Art. 3. - Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 407/2001 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 19 august 2002.

Nr. 388.

 

ANEXA Nr. I

 

NORME METODOLOGICE

privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii uvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice.

2. Poate fi desemnat orice organism, persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice si care respectă cerintele si criteriile aplicabile organismelor desemnate, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001, precum si cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice.

3. Organismele desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice îndeplinesc sarcinile ce fac obiectul desemnării atât pentru operatori economici români, cât si străini si prestează serviciile pentru care au fost desemnate atât pe teritoriul României, cât si în afara acesteia, după caz.

 

CAPITOLUL II

Documentele care se solicită organismelor

pentru evaluare în vederea desemnării

 

Solicitarea pentru desemnare se realizează prin completarea si transmiterea de către organism la Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia de desemnare a cererii de desemnare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la camera de comert si industrie sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si competenta acestuia în domeniul compatibilitătii electromagnetice pentru care se solicită evaluarea, inclusiv organigrama organismului;

c) referinte privind schema de evaluare care va fi aplicată de către organism în calitate de organism desemnt si notificat; aceasta trebuie să facă referire la cerintele si procedura pentru evaluarea conformitătii utilizate;

d) copie de pe certificatul de acreditare, ca organism de evaluare a conformitătii, emis de organismul national de acreditare;

e) raport întocmit de către organismul national de acreditare, privind competenta tehnică a organismului pentru a evalua conformitatea cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice;

f) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

g) modelul contractului de subcontractare a activitătilor, dacă este cazul;

h) copie de pe asigurarea de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

i) declaratie scrisă prin care organismul solicitant este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie Comisiei de desemnare, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea

si retragerea desemnării

 

1. Comisia de desemnare evaluează solicitarea privind desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la cap. II si verificării respectării următoarelor:

a) criteriile pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001;

b) prevederile art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

c) cerintele privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea cu principalele  cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001;

d) sarcinile în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii, prevăzute în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001, pentru care organismul solicită desemnarea;

e) valoarea minimă a asigurării de răspundere civilă;

f) orice alte cerinte aplicabile organismelor, conform prezentelor norme metodologice.

2. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea si notificarea organismului, Comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă.

3. Comisia de desemnare emite un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care acesta va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

4. În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice, Comisia de desemnare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare, face cunoscută organismului respingerea motivată a desemnării.

5. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de desemnare si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal, întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de desemnare.

6. Comisia de desemnare solicită, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, înscrierea organismului prevăzut la pct. 3 în Registrul organismelor notificate.

7. Comisia de desemnare propune ministrului industriei si resurselor includerea organismului prevăzut la pct. 3 în lista cuprinzând organismele desemnate care realizează evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice. Lista cuprinzând organismele desemnate va fi aprobată prin ordin al ministrului industriei si resurselor si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

8. Ordinul ministrului prevăzut la pct. 7 va contine, pentru fiecare organism din listă, informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării conformitătii, sarcinile specifice pentru care a fost desemnat si numărul de identificare  alocat ca urmare a înregistrării acestuia în Registrul organismelor notificate.

9. În cazuri motivate desemnarea si notificarea pot fi acordate pentru o perioadă limitată; în această situatie Comisia de desemnare va decide ulterior cu privire la prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării si notificării.

10. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului industriei si resurselor prevăzut la pct. 7, Comisia de desemnare solicită organismului desemnat stabilirea, împreună cu reprezentantii organismului national de acreditare, a programului de supraveghere; programul de supraveghere astfel convenit va fi transmis în copie Comisiei de desemnare de către organismul desemnat, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data formulării solicitării.

11. Comisia de desemnare propune aprobării ministrului industriei si resurselor decizia sa privind suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării unui organism, în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul solicită acest lucru.

12. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării trebuie înaintată Comisiei de desemnare cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii.

13. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului ministrului industriei si resurselor care aprobă lista cuprinzând organismele desemnate care realizează evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, prevăzută la pct. 7.

14. În situatia retragerii desemnării si notificării, organismul trebuie să asigure predarea într-un mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de desemnare sau către un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de Comisia de desemnare.

15. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism nu afectează rapoartele de încercări sau cerficatele de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării.

16. Decizia privind retragerea desemnării si notificării se poate contesta de către laborator sau organism la instanta judecătorească competentă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea organismelor desemnate

 

1. Organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

2. Organismele desemnate trebuie să facă cunoscută Comisiei de desemnare si organismului national de acreditare orice modificare care se intentionează a fi adusă documentelor prevăzute la cap. II lit. a), c), d), f), g) si h), precum si orice altă măsură ce se doreste să fie implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării. În situatia în care modificările privesc documentele prevăzute la cap. II, organismul desemnat va transmite Comisiei de desemnare si copia documentului actualizat.

3. Pentru măsurile care pot afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, organismele desemnate trebuie să solicite, în functie de natura modificărilor, organismului national de acreditare evaluarea impactului acestor modificări asupra conditiilor de desemnare; în termen de 48 de ore de la finalizarea evaluării, organismele desemnate vor transmite Comisiei de desemnare raportul organismului national de acreditare, încheiat cu ocazia acestei evaluări.

4. Supravegherea organismelor desemnate se realizează de către reprezentanti ai organismului national de acreditare, conform programului de supraveghere prevăzut la cap. III pct. 10.

5. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de desemnare cu privire la rezultatul auditului de supraveghere prin transmiterea raportului complet de audit încheiat de echipa de evaluare constituită în acest scop.

6. Organismele desemnate au obligatia să informeze Comisia de desemnare cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si reînnoirea acesteia.

7. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismul desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de desemnare, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Când este cazul, la solicitarea Comisiei de desemnare, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat a organismului desemnat în cauză. Totodată Comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiului.

8. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de desemnare raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere neplanificat prevăzut la pct. 7, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

9. În situatia în care în cadrul procesului de evaluare în vederea desemnării sau de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de desemnare împreună cu echipa de evaluare stabilită de organismul national de acreditare si organismul în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

10. Comisia de desemnare, în functie de natura neconformitătilor, poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor prevăzute la pct. 9, activitatea organismului să fie limitată sau suspendată în domeniul în care se solicită să fie desemnat sau, după caz, este desemnat.

11. Organismele trebuie să permită neconditionat reprezentantilor Comisiei de desemnare accesul la documente si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

12. Organismul desemnat va transmite în fiecare an Comisiei de desemnare, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile întreprinse în anul calendaristic anterior, ca urmare a desemnării. Raportul anual va contine informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, care sunt în legătură cu sarcinile ce îi revin acestuia;

b) reclamatiile înregistrate împotriva deciziilor laboratorului sau organismului, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

c) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor; măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea acestor activităti;

e) participarea la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelul cererii de desemnare

 

Organismul ................................................... Nr. ............/Data .............1)

(denumire completă, adresă, tel./fax, e-mail, cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comertului)

 

CERERE DE DESEMNARE

 

Organismul2)......................................., având sediul în 3)............................, reprezentat prin director/presedinte4) .........................., în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ale art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, solicită Comisiei de desemnare a laboratoarelor si organismelor ce realizează evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice să fie evaluat în vederea desemnării, în scopul de a realiza evaluarea conformitătii pentru sortimentul(sortimentele)/subsortimentul(subsortimentele)5).......................... prin6) ............................

Anexăm la prezenta cerere de desemnare următoarele documente7):

--

 

Director/Presedinte 8)

al organismului,

.............................


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de desemnare.

2) Denumirea completă a laboratorului/organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul sortimentului/subsortimentului ce face obiectul evaluării.

6) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor cap. II din Normele metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 388/2002.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

Comisia de desemnare a organismelor ce

realizează evaluarea conformitătii cu

principalele cerinte de protectie a aparatelor

din punct de vedere al compatibilitătii

electromagnetice

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

 

Nr. .............../data ......................

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ca urmare a Cererii de desemnare înregistrate cu nr. ........./............... se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că  organismul1).............................................................., cu sediul în2) ..............................., respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si are capacitatea, competenta si capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3)................. pentru sortimentele sau subsortimentele4).............., conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice.

Prezentul certificat dă dreptul organismului1)............... de a actiona ca organism desemnat de la includerea organismului în lista cuprinzând organismele notificate care realizează evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, aprobată si publicată conform prevederilor art. 8 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002. La data excluderii din listă a organismului1) .................... prezentul certificat devine nul.

 

Presedintele5)

Comisiei de desemnare,

.................................

 


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Denumirea si codul sortimentelor sau ale subsortimentelor de produse.

5) Numele, prenumele, semnătura presedintelui Comisiei de desemnare si stampila Directiei generale produse industriale.

 

ANEXA Nr. II

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de desemnare

 

1. Comisia de desemnare este formată din 5 membri si un secretar. Presedintele Comisiei de desemnare este directorul general adjunct al Directiei generale produse industriale - sectorul electronică, electrotehnică, mecanică fină.

2. Deciziile de emitere sau de respingere a emiterii certificatului de recunoastere se iau de către Comisia de desemnare, cu majoritate simplă.

3. Cererea de desemnare, însotită de documentele precizate în cap. II din anexa nr. I la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 388/2002, se adresează Directiei generale produse industriale - sectorul electronică, electrotehnică, mecanică fină si se înregistrează într-un registru special de către secretarul Comisiei de desemnare.

4. Comisia de desemnare analizează, în conditiile precizate în cap. III din anexa nr. I la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 388/2002, documentele prezentate si stabileste dacă sunt întrunite conditiile minime pentru emiterea certificatului de recunoastere.

5. Concluziile Comisiei de desemnare se consemnează într-un proces-verbal de evaluare ce stă la baza emiterii certificatului de recunoastere sau a respingerii emiterii acestuia.

6. Ordinul ministrului industriei si resurselor privind aprobarea listei cuprinzând organismele desemnate care realizează evaluarea conformitătii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice se transmite Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, în cel mult 45 de zile de la depunerea unei documentatii valabile de către solicitant.

7. În situatia în care solicitantul nu întruneste conditiile pentru desemnare, Comisia de desemnare va comunica acestuia, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, decizia si motivul respingerii acesteia.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune

 

În scopul desemnării organismelor pentru evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune, astfel cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune,

în conformitate cu prevederile art. 23 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune, prevăzute în anexa nr. I care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de desemnare a organismelor ce realizează evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune, denumită în continuare Comisia de desemnare.

(2) Comisia de desemnare functionează în cadrul Directiei generale produse industriale - sectorul electronică, electrotehnică, mecanică fină si îsi desfăsoară activitatea conform normelor metodologice prevăzute la art. 1 si propriului regulament de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Componenta Comisiei de desemnare se stabileste si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Art. 3. - Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 251/2001 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 19 august 2002.

Nr. 389.

 

ANEXA Nr. I

 

NORME METODOLOGICE

privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune.

2. Poate fi desemnat orice organism, persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune si care respectă cerintele si criteriile aplicabile organismelor desemnate, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 567/2002, precum si cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice.

3. Organismele desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice îndeplinesc sarcinile ce fac obiectul desemnării atât pentru operatori economici români, cât si străini si prestează serviciile pentru care au fost desemnate atât pe teritoriul României, cât si în afara acesteia, după caz.

 

CAPITOLUL II

Documentele care se solicită organismelor pentru evaluare în vederea desemnării

 

Solicitarea pentru desemnare se realizează prin completarea si transmiterea de către organism la Ministerul Industriei si Resurselor - Comisia de desemnare a cererii de desemnare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la camera de comert si industrie sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta si competenta acestuia în domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune pentru care se solicită evaluarea, inclusiv organigrama organismului;

c) referinte privind schema de evaluare care va fi aplicată de către organism în calitate de organism desemnat si notificat; aceasta trebuie să facă referire la cerintele si procedura pentru evaluarea conformitătii utilizată;

d) copie de pe certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitătii, emis de organismul national de acreditare;

e) raport întocmit de către organismul national de acreditare, privind competenta tehnică a organismului pentru a evalua conformitatea cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune;

f) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

g) modelul contractului de subcontractare a activitătilor, dacă este cazul;

h) copie de pe asigurarea de răspundere civilă, pentrucazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

i) declaratie scrisă prin care organismul solicitant este de acord ca organismul national de acreditare să pună la  dispozitie Comisiei de desemnare, la cerere, documente siinformatii în legătură cu acreditarea sa.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea

si retragerea desemnării

 

1. Comisia de desemnare evaluează solicitarea privind desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la cap. II si verificării respectării următoarelor:

a) criteriile pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 567/2002;

b) prevederile art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

c) cerintele privind competenta tehnică si capabilitate organismului de a evalua conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 567/2002;

d) sarcinile în legătură cu procedura/procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 567/2002, pentru care organismul solicită desemnarea;

e) valoarea minimă a asigurării de răspundere civilă;

f) orice alte cerinte aplicabile organismelor conform prezentelor norme metodologice.

2. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea si notificarea organismului, Comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă.

3. Comisia de desemnare emite un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care acesta va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

4. În situatia în care organismul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute de prezentele norme metodologice, Comisia de desemnare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare, face cunoscută organismului respingerea motivată a desemnării.

5. Rezultatul evaluării realizate de către Comisia de desemnare si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de desemnare.

6. Comisia de desemnare solicită, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, înscrierea organismului prevăzut la pct. 3 în Registrul organismelor notificate.

7. Comisia de desemnare propune ministrului industriei si resurselor includerea organismului prevăzut la pct. 3 în lista cuprinzând organismele desemnate care realizează evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune.

Lista cuprinzând organismele desemnate va fi aprobată prin ordin al ministrului industriei si resurselor si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

8. Ordinul ministrului industriei si resurselor prevăzut la pct. 7 va contine, pentru fiecare organism din listă, informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării conformitătii, sarcinile specifice pentru care a fost desemnat si numărul de identificare alocat ca urmare a înregistrării acestuia în Registrul organismelor notificate.

9. În cazuri motivate desemnarea si notificarea pot fi acordate pentru o perioadă limitată; în această situatie Comisia de desemnare va decide ulterior cu privire la prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării si notificării.

10. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului industriei si resurselor prevăzut la pct. 7, Comisia de desemnare solicită organismului desemnat stabilirea împreună cu reprezentantii organismului national de acreditare a programului de supraveghere; programul de supraveghere astfel convenit va fi transmis în copie Comisiei de desemnare de către organismul desemnat, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data formulării solicitării.

11. Comisia de desemnare propune aprobării ministrului industriei si resurselor decizia sa privind suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării unui organism, în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul solicită acest lucru.

12. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării trebuie înaintată Comisiei de desemnare cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii.

13. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului ministrului industriei si resurselor care aprobă lista cuprinzând organismele desemnate care realizează evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune, prevăzută la pct. 7.

14. În situatia retragerii desemnării si notificării organismul trebuie să asigure predarea într-un mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de desemnare sau către un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de Comisia de desemnare.

15. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism nu afectează rapoartele de încercări sau certificatele de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării.

16. Decizia privind retragerea desemnării si notificării se poate contesta de către laborator sau organism la instanta judecătorească competentă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea organismelor desemnate

 

1. Organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

2. Organismele desemnate trebuie să facă cunoscută Comisiei de desemnare si organismului national de acreditare orice modificare care se intentionează a fi adusă documentelor prevăzute la cap. II. lit. a), c), d), f), g) si h), precum si orice altă măsură ce se doreste să fie implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării. În situatia în care modificările privesc documentele prevăzute la cap. II, organismul desemnat va transmite Comisiei de desemnare si copia documentului actualizat.

3. Pentru măsurile care pot afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, organismele desemnate trebuie să solicite, în functie de natura modificărilor, organismului national de acreditare evaluarea impactului acestor modificări asupra conditiilor de desemnare; în termen de 48 de ore de la finalizarea evaluării organismele desemnate vor transmite Comisiei de desemnare raportul organismului national de acreditare, încheiat cu ocazia acestei evaluări.

4. Supravegherea organismelor desemnate se realizează de către reprezentanti ai organismului national de acreditare, conform programului de supraveghere prevăzut la cap. III pct. 10.

5. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de desemnare cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit încheiat de către echipa de evaluare constituită în acest scop.

6. Organismele desemnate au obligatia să informeze Comisia de desemnare cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si reînnoirea acesteia.

7. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismul desemnat va transmite la solicitarea Comisiei de desemnare toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Când este cazul, la solicitarea Comisiei de desemnare organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat al organismului desemnat în cauză. Totodată Comisia de desemnare poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiului.

8. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de desemnare raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere neplanificat prevăzut la pct. 7, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

9. În situatia în care în cadrul procesului de evaluare în vederea desemnării sau de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de desemnare împreună cu echipa de evaluare stabilită de organismul national de acreditare si organismul în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

10. Comisia de desemnare, în functie de natura neconformitătilor, poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor prevăzute la pct. 9, activitatea organismului să fie limitată sau suspendată în domeniul în care se solicită să fie desemnat sau, după caz, este desemnat.

11. Organismele trebuie să permită neconditionat reprezentantilor Comisiei de desemnare accesul la documente si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

12. Organismul desemnat va transmite Comisiei de desemnare în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile întreprinse în anul calendaristic anterior, ca urmare a desemnării. Raportul anual va contine informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase care sunt în legătură cu sarcinile ce îi revin acestuia;

b) reclamatiile înregistrate împotriva deciziilor laboratorului sau organismului, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

c) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor; măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea acestor activităti;

e) participarea la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelul cererii de desemnare

 

Organismul ........................................................ Nr. ............/Data .............1)

(denumirea completă, adresa, tel./fax, e-mail,

cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comertului)

 

CERERE DE DESEMNARE

 

Organismul2) ..................................................., având sediul în3) ............................................, reprezentat prin director/presedinte4) ........................, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, solicită Comisiei de desemnare a laboratoarelor si organismelor ce realizează evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune să fie evaluat în vederea desemnării, în scopul de a realiza evaluarea conformitătii pentru sortimentul(sortimentele)/subsortimentul(subsortimentele)5).. prin6) .. .

Anexăm prezentei cereri de desemnare următoarele documente7): --

 

Directorul/Presedintele8)

organismului,

.......................................

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de desemnare.

2) Denumirea completă a laboratorului/organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul sortimentului/subsortimentului ce face obiectul evaluării.

6) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor cap. II din Normele metodologice privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii cu cerintele

esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 389/2002.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Comisia de desemnare a organismelor ce

realizează evaluarea conformitătii cu

cerintele esentiale de securitate din

domeniul echipamentelor electrice de

joasă tensiune

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. ....................../data ..............................

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ca urmare a cererii de desemnare înregistrate cu nr. ./., se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul1) ...................., cu sediul în2) .................., respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si are capacitatea, competenta si capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea conformitătii produselor prin3) ................ pentru sortimentele sau  subsortimentele4)....................................., conform prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului

nr. 567/2002 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune.

Prezentul certificat dă dreptul organismului1) ............................... de a actiona ca organism desemnat de la includerea organismului în lista cuprinzând organismele notificate care realizează evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate în domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune, aprobată si publicată conform prevederilor art. 8 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002. La data excluderii din listă a organismului1) ............ prezentul certificat devine nul.

 

Presedintele5)

Comisiei de desemnare,

.......................................

 


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Denumirea si codul sortimentelor sau ale subsortimentelor de produse.

5) Numele, prenumele, semnătura presedintelui Comisiei de desemnare si stampila Directiei generale produse industriale.

 

ANEXA Nr. II

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de desemnare

 

1. Comisia de desemnare este formată din 5 membri si un secretar. Presedintele Comisiei de desemnare este directorul general adjunct al Directiei generale produse industriale - sectorul electronică, electrotehnică, mecanică fină.

2. Deciziile de emitere sau de respingere a emiterii certificatului de recunoastere se iau de către Comisia de desemnare cu majoritate simplă.

3. Cererea de desemnare, însotită de documentele precizate în cap. II din anexa nr. I la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 389/2002 se adresează Directiei generale produse industriale - sectorul electronică, electrotehnică, mecanică fină si se înregistrează într-un registru special de către secretarul Comisiei de desemnare.

4. Comisia de desemnare analizează, în conditiile precizate în cap. III din anexa nr. I la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 389/2002, documentele prezentate si stabileste dacă sunt întrunite conditiile minime pentru emiterea certificatului de recunoastere.

5. Concluziile Comisiei de desemnare se consemnează într-un proces-verbal de evaluare ce stă la baza emiterii certificatului de recunoastere sau a respingerii emiterii acestuia.

6. Ordinul ministrului industriei si resurselor privind aprobarea listei cuprinzând organismele desemnate care realizează evaluarea conformitătii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune se transmite Regiei Autonome “Monitorul Oficial” în cel mult 45 de zile de la depunerea unei documentatii valabile de către solicitant.

7. În situatia în care solicitantul nu întruneste conditiile pentru desemnare, Comisia de desemnare va comunica acestuia, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, decizia si motivul respingerii acesteia.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 282/2002

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2001,

 

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

 

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 282/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, “Lista cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi volatili rezultati prin depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină” se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 18 septembrie 2002.

Nr. 432.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

Nr.crt.

Organismul de inspectie

Adresa

1.

Societatea Comercială “IPROCHIM” - S.A. - Departamentul utilaje

Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/6.485/1991

Municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 137, sectorul 6

2.

Societatea Comercială “PETRODEDSIGN” - S.A. - Colectivul tehnic autonom de expertizare, autorizare si inspectare COV

Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/4.079/1992

Municipiul Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, sectorul 1

 

           

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 71/1999*)

privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 546/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 71/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 206/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, si ulterior modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 19 februarie 2001 (aprobată si modificată prin Legea nr. 546/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001).

 

Art. 1. - Protectia plantelor cultivate, a pădurilor, păsunilor si fânetelor naturale si a altor forme de vegetatie utilă, precum si a produselor vegetale depozitate împotriva bolilor, dăunătorilor si buruienilor este o problemă de interes national si constituie o obligatie pentru autoritătile publice, producătorii agricoli si pentru toti cetătenii României.

Art. 2. - Directia fitosanitară are următoarele atributii:

a) organizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară pe întregul teritoriu al tării după o conceptie unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, păsunilor si fânetelor naturale si a altor forme de vegetatie utilă si a produselor agricole depozitate;

b) coordonarea, îndrumarea tehnică si controlul activitătii în domeniul fitosanitar si al omologării si utilizării produselor de uz fitosanitar;

c) stabilirea normelor fitosanitare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice detinătoare de culturi agricole si alte forme de vegetatie utilă, precum si pentru cei care depozitează, transportă si valorifică vegetale si produse vegetale;

d) elaborarea strategiei fitosanitare privind apărarea sănătătii plantelor, prevenirea introducerii si diseminării pe teritoriul tării a organismelor de carantină;

e) elaborarea proiectelor de lege, hotărârilor, ordinelor si a altor acte normative care privesc activitatea de protectie a plantelor si carantină fitosanitară si regimul produselor de uz fitosanitar, în scopul îmbunătătirii si perfectionării legislatiei nationale si al armonizării acesteia cu legislatia comunitară, organizării, dotării si functionării serviciilor nationale fitosanitare;

f) elaborarea sau, după caz, reactualizarea regulamentului de organizare si functionare a directiilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a altor regulamente care privesc activitatea de protectie a plantelor, carantină fitosanitară si produsele de uz fitosanitar;

g) controlul aplicării si respectării tuturor dispozitiilor legale, normelor tehnice în domeniul fitosanitar si al produselor de uz fitosanitar;

h) organizarea si urmărirea asigurării dotării tehnice si materiale a directiilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară si punctelor de control fitosanitar vamal;

i) organizarea unui sistem informational unic pentru monitorizarea vegetalelor si produselor vegetale care se exportă, se importă sau tranzitează România;

j) stabilirea necesarului de cadre si elaborarea, în conditiile legii si ale normativelor în vigoare, a criteriilor tehnice privind încadrarea si asigurarea personalului de specialitate pentru directiile fitosanitare judetene, respective a municipiului Bucuresti, Laboratorul Central pentru  Carantină Fitosanitară si punctele de control fitosanitar vamal;

k) participarea la omologarea produselor de uz fitosanitar si la elaborarea periodică a Codexului cu produsele de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România; 

l) organizarea la nivel national a politiei fitosanitare;

m) participarea la organizarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale;

n) abilitarea agentilor economici pentru importul produselor de uz fitosanitar, în conditiile legii;

o) fundamentează si face propuneri anual privind necesarul de fonduri pentru actiunile de protectie a plantelor si carantină fitosanitară, finantate de la bugetul de stat;

p) reprezintă România la organismele internationale O.E.P.P., F.A.O., O.M.S., I.U.P.A.C. si altele. 

Art. 3. - (1) Directia fitosanitară coordonează din punct de vedere tehnic următoarele institutii publice:

a) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară;

b) directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) Institutul de Cercetări pentru Protectia Plantelor.

(2) Directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt unităti bugetare cu personalitate juridică, în subordinea directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică ale directiilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 4. - Directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti efectuează următoarele activităti:

a) diagnoza si prognoza agentilor de dăunare si avertizarea producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, privind aparitia si evolutia acestora;

b) controlul fitosanitar al vegetalelor si produselor vegetale importate si exportate;

c) depistarea si monitorizarea bolilor, a dăunătorilor si buruienilor de carantină;

d) testarea actiunii biologice a produselor de uz fitosanitar, în vederea omologării în conditii de productie;

e) abilitarea agentilor economici pentru actiuni de comercializare si prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar în conditiile legii;

f) controlul calitătii pesticidelor; 

g) controlul reziduurilor de pesticide din vegetale si produse vegetale;

h) monitorizarea întregii activităti de protectie a plantelor si carantină fitosanitară pe întregul teritoriu al tării;

i) elaborarea si urmărirea aplicării tehnologiilor din domeniul protectiei plantelor;

j) activitatea de politie fitosanitară;

k) urmărirea respectării legislatiei în vigoare în domeniu;

l) eliberarea autorizatiilor de import pentru vegetale si produse vegetale supuse regimului de carantină fitosanitară, a pasapoartelor fitosanitare, certificatelor fitosanitare si a altor documente prevăzute de lege;

m) alte activităti specifice.

Art. 5. - (1) În subordinea consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se organizează servicii publice de protectie a plantelor, unităti cu personalitate juridică, care îndeplinesc următoarele activităti publice de interes local:

a) combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor la toate culturile agricole, pentru toti producătorii agricoli;

b) tratamentul chimic al semintelor destinate însământării;

c) dezinfectia, dezinsectia si deratizarea depozitelor de cereale si a produselor agricole depozitate;

d) dezinfectia materialului săditor si de plantare;

e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea si comercializarea acestora;

f) alte activităti specifice;

(2) Centrele de protectie a plantelor si carantină fitosanitară trec din structura inspectoratelor de protectie a plantelor si carantină fitosanitară judetene si a municipiului Bucuresti în structura serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si al municipiului Bucuresti.

(3) Serviciile publice de protectie a plantelor sunt coordonate din punct de vedere tehnic si metodologic de către directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, care controlează modul de aplicare a normelor fitosanitare si dispun măsuri în acet sens.

Art. 6. - Finantarea serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si a municipiului Bucuresti, se face de la bugetele consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si din venituri extrabugetare.

Art. 7. - (1) În situatia aparitiei agentilor de dăunare, care prin atacul lor pun în pericol productia agricolă, atât din punct de vedere calitativ, cât si cantitativ, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor alocă fonduri de la buget pentru actiunea de combatere a acestora, în scopul achizitionării produselor de uz fitosanitar si achitării contravalorii lucrărilor de combatere a agentilor dăunători.

(2) Agentii de dăunare se nominalizează prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 8. - Personalul din cadrul centrelor de protectie a plantelor si carantină fitosanitară, care efectuează activitătile de protectie a plantelor prevăzute la art. 5 alin. (1), se transferă în cadrul serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si al municipiului Bucuresti, potrivit art. 5 alin. (2), si se salarizează în conformitate cu prevederile anexei nr. VI*) la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si a Ministerului Administratiei Publice, va stabili patrimoniul aferent activitătilor prevăzute la art. 5 alin. (1), care va fi dat în administrarea serviciilor publice de protectie a plantelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 10. - Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili tarife pentru activitătile prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 11. - (1) Punctul 10.2 “Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor si bolilor în sectorul vegetal - de la centrele locale pentru protectia plantelor” din capitolul II al anexei nr. 1 si punctul 8.1 “Combaterea dăunătorilor si bolilor în sectorul vegetal - centre locale pentru protectia plantelor” din capitolul II al anexei nr. 2 la Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale se abrogă, cu exceptia bugetului propriu al municipiului Bucuresti.

(2) Litera A “Venituri curente” din capitolul I “Venituri proprii care se prevăd în bugetele proprii ale judetelor” al anexei nr. 1 la Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale se completează cu punctul 6 care va avea următorul cuprins:

“6. Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor si bolilor în sectorul vegetal – servicii publice de protectie a plantelor.

(3) Capitolul I “Cheltuieli care se prevăd în bugetele proprii ale judetelor” din anexa nr. 2 la Legea nr. 189/1998 se completează cu punctul 12 care va avea următorul cuprins:

“12. Agricultura**)

12.1. Combaterea dăunătorilor si bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor.”

“**) Cheltuielile care se finantează din bugetele proprii ale judetelor si al municipiului Bucuresti sunt următoarele: cheltuieli de personal, materiale si servicii si cheltuieli de capital.”

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 11, art. 15, art. 16 lit. h) din sectiunea I a cap. II, art. 21 din sectiunea a II-a si alin. 2, 3 si 4 ale art. 28 din cap. IV din Legea nr. 5/1982 privind protectia plantelor cultivate si a pădurilor si regimul pesticidelor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 20 noiembrie 1982, precum si orice alte prevederi contrare prezentei ordonante de urgentă.


*) Anexa nr. VI din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001.