MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 755         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 octombrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

546. - Lege privind gratierea si procedura acordării gratierii

 

795. - Decret pentru promulgarea Legii privind gratierea si procedura acordării gratierii

 

547. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învătământ

 

796. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învătământ

 

804. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

812. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit

 

813. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

814. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

815. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

816. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

21. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind gratierea si procedura acordării gratierii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Gratierea este măsura de clementă ce constă în înlăturarea, în total sau în parte, a executării pedepsei aplicate de instantă ori în comutarea acesteia în una mai usoară.

Art. 2. - Gratierea poate fi acordată individual, prin decret al Presedintelui României, potrivit art. 94 lit. d) din Constitutia României, sau colectiv, de către Parlament, prin lege organică, conform art. 72 alin. (3) lit. g) din Constitutie.

 

CAPITOLUL II

Gratierea individuală

 

Art. 3. - Gratierea individuală se acordă la cerere sau din oficiu, numai după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Art. 4. - Cererea de gratiere individuală, împreună cu actele anexate, se adresează Presedintelui României si poate fi făcută de:

a) persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia;

b) sotul persoanei condamnate, ascendentii, descendentii, fratii, surorile ori copiii acestora, precum si de aceleasi rude ale sotului persoanei condamnate.

Art. 5. - (1) Cererea de gratiere contine în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate si pedeapsa pentru care se solicită gratierea.

(2) La cererea de gratiere se anexează, în copie legalizată, hotărârea definitivă de condamnare, certificatul de cazier judiciar si, după caz, acte de stare civilă, certificate medicale, rapoarte de anchetă socială si alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în sustinerea cererii sale.

Art. 6. - (1) În vederea exercitării prerogativei de gratiere, Presedintele României poate solicita, atunci când socoteste necesar, avize consultative de la Ministerul Justitiei, care este obligat să le înainteze în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(2) De asemenea, atunci când consideră necesar, Presedintele României poate solicita informatii organelor administratiei publice locale, conducătorului locului de detentie, organelor judecătoresti si ale parchetelor, organelor de politie si altor institutii publice, precum si comandantului unitătii, pentru condamnatii militari.

Art. 7. - Decretul de gratiere se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Decretul de gratiere trebuie să contină următoarele elemente:

a) datele de identificare a persoanei condamnate:

numele, prenumele, prenumele părintilor, data si locul nasterii;

b) elementele de identificare a hotărârii judecătoresti de condamnare;

c) pedeapsa aplicată de instantă, care face obiectul gratierii;

d) modalitatea gratierii - totală sau partială, indicându-se partea de pedeapsă gratiată, pentru gratierea partială.

Art. 9. - (1) Prin decret se pot gratia una sau mai multe pedepse.

(2) Gratierea individuală se acordă numai pentru pedepse privative de libertate. Dispozitiile prezentei legi privitoare la pedepse se aplică în mod corespunzător si sanctiunilor cu închisoare contraventională.

(3) Nu pot fi gratiate pedepsele deja executate, pedepsele a căror executare nu a început din cauza sustragerii condamnatului de la executare, condamnările cu suspendarea executării pedepsei, pedepsele complementare si cele accesorii.

(4) Gratierea individuală nu are efect asupra laturii civile si asupra măsurilor administrative pronuntate într-o cauză penală.

Art. 10. - În situatia respingerii cererii de gratiere, actul de respingere va fi comunicat persoanei care a introdus cererea, în termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei de către Presedintele României.

Art. 11. - Gratierea individuală poate fi refuzată de către beneficiarul ei atunci când cererea a fost făcută de altă persoană. Această prevedere nu se aplică în cazul condamnatului minor.

 

CAPITOLUL III

Gratierea colectivă

 

Art. 12. - Gratierea colectivă se acordă unui număr de persoane pentru condamnări determinate prin cuantumul pedepselor sau prin infractiunile pentru care au fost pronuntate.

Art. 13. - (1) Gratierea colectivă poate avea ca obiect numai pedepse aplicate de instantă pentru fapte săvârsite anterior datei prevăzute în legea de gratiere.

(2) Atunci când legea de gratiere intră în vigoare înaintea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, gratierea îsi produce efectele numai de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Art. 14. - (1) În situatia pluralitătii de infractiuni pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost contopite, obiectul gratierii colective îl constituie pedepsele aplicate pentru fiecare dintre infractiuni, si nu pedeapsa rezultantă.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), dacă pentru unele dintre aceste pedepse este incidentă gratierea, ele vor fi descontopite, iar dacă a rămas o singură pedeapsă din pedeapsa rezultantă, care nu este gratiată, va fi înlăturat si sporul eventual aplicat.

(3) Comutarea se poate face numai într-o pedeapsă mai usoară, prevăzută de Codul penal, si numai în limitele stabilite de acesta.

Art. 15. - (1) În cazul initierii legii de gratiere de către Guvern, sarcina elaborării proiectului de lege revine Ministerului Justitiei.

(2) Directia Generală a Penitenciarelor poate face propuneri motivate Ministerului Justitiei în vederea initierii unei legi de gratiere.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii comune

 

Art. 16. - (1) Gratierea este totală atunci când priveste pedeapsa principală în integralitatea ei.

(2) Gratierea partială poate privi o parte determinată din pedeapsă, o parte calculată prin raportare la pedeapsa în întregul ei, precum si restul pedepsei rămase de executat.

Art. 17. - Gratierea individuală se acordă neconditionat, iar gratierea colectivă poate fi acordată si conditionat.

Art. 18. - (1) Aducerea la îndeplinire a dispozitiilor legale privind gratierea se face de către judecătorul delegat, în conformitate cu art. 459 din Codul de procedură penală, si se pune în executare de către Directia Generală a Penitenciarelor.

(2) Gratierea se aplică în termen de cel mult 48 de ore de la data publicării actului de gratiere în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - Efectele gratierii sunt cele prevăzute de Codul penal.

Art. 20. - Gratierea nu împiedică exercitarea căilor extraordinare de atac de către condamnat, în conditiile legii, si nu poate constitui temei pentru respingerea acestora.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Dispozitiile prezentei legi se aplică numai cererilor de gratiere depuse după intrarea ei în vigoare, precum si cererilor de gratiere anterioare, dacă această reglementare este mai favorabilă.

Art. 22. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 302/1952 privind procedura gratierii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 46 din 9 septembrie 1952.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 546.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind gratierea si procedura acordării gratierii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si (3) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind gratierea si procedura acordării gratierii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 795.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învătământ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66 din 5 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 17 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 547.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învătământ

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învătământ si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 796.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru contributia avută la întărirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare pe multiple planuri dintre Japonia si România,

 

Presedintele României decretează :

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Hidekata Mitsuhashi, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 octombrie 2002.

Nr. 804.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru colaborarea fructuoasă în conceperea si materializarea initiativei româno-austriece, concretizată prin lansarea oficială a Procesului de Cooperare Dunăreană, program complex de cooperare la care participă toate statele riverane Dunării, precum si Comisia Europeană si Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est,

 

Presedintele României decretează:

 

Art 1. - Se conferă Excelentei sale doamnei ambasador Eva Nowotny, director general pentru integrare europeană în Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Republicii Austria, Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor.

Art. 2. - Se conferă domnului dr. Friedrich Gehart, consultant pe probleme de politică economică în Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Republicii Austria, Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 812.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 3 alin (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru deosebita implicare personală, prin mobilizarea de fonduri si energii destinate construirii unor asezăminte pentru copiii defavorizati din România, precum si pentru eforturile de educare si reintegrare socială a acestora prin Organizatia Umanitară “Concordia”,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler părintelui Georg Sporschill, fondatorul Organizatiei Umanitare .Concordia”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 813.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin (3), ale art. 4 alin (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin (1) pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru contributia avută la întărirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre Republica Orientală a Uruguayului si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Juan Delmiro Podest. Pi.on, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Orientale a Uruguayului la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 814.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului sănătătii si familiei, pentru contributia avută la realizarea primelor operatii de transplant cardiac din lume, pentru ridicarea standardului practicii chirurgiei cardiace si pentru sprijinul pe care l-a adus în perfectionarea acestei ramuri medicale în România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce domnului prof. dr. Marius Barnard, Doctor Honoris Causa al Universitătii de Medicină si Farmacie din Târgu Mures.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 815.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru sustinuta contributie personală avută la întărirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Richard Peter Ralph, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Majestătii sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 816.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Gheorghe Firczak, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia juridică, de disciplină si imunităti.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 14 octombrie 2002.

Nr. 21.