MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 758         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 octombrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 248 din 17 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 7 alin. (1), (2) si (3), precum si ale art. 11 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată

 

Decizia nr. 258 din 24 septembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plătilor compensatorii si a ajutoarelor care se acordă personalului militar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.100. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul  Brăila

 

1.102. - Hotărâre privind regimul de introducere pe piată si de exploatare a echipamentelor pentru agreement

 

1.103. - Hotărâre privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate si a produselor nealimentare în cadrul altor spatii decât cele cu destinatie prestabilită

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 248

din 17 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 7 alin. (1), (2) si (3), precum si ale art. 11 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 7 alin. (1), (2) si (3), precum si ale art. 11 din Legea nr. 64/1995, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Silex Impex” - S.R.L. Ostrov în Dosarul nr. 1.099/2001 al Tribunalului Buzău - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Se arată că instituirea prin lege a judecătorului-sindic nu are semnificatia înfiintării unei instante extraordinare. Acesta îndeplineste, în fapt si în drept, atributiile presedintelui instantei. Totodată se arată că dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie nu sunt încălcate, în conditiile în care acest text nu prevede numărul căilor de atac.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 octombrie 2001 Tribunalul Buzău - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 7 alin. 1, 2 si 3, precum si ale art. 11 din Legea nr. 64/1995, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Silex Impex” - S.R.L. Ostrov într-un dosar având ca obiect solutionarea actiunii introduse de lichidatorul Societatea Comercială “Expert General” - S.R.L. pentru anularea unui contract de concesiune, în urma declarării falite a Societătii Comerciale “Agroindustriala Piatra-Ostrov” - S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 125, privind instantele judecătoresti, ale art. 15 alin. (1), privind universalitatea, ale art. 21, privind accesul liber la justitie, precum si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil. În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prevederile legale criticate “creează tertilor aflati în relatii juridice cu societătile comerciale si persoanele fizice împotriva cărora s-a deschis procedura falimentului o situatie discriminatorie în ceea ce priveste accesul la justitie, compunerea completului de judecată, privarea de căile de atac, în cazul când o asemenea cerere s-ar solutiona pe calea dreptului comun, făcând inoperant controlul exercitat prin instantele superioare”. În conceptia autorului exceptiei, prin stabilirea în competenta judecătorului-sindic a procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, “s-a creat o instantă extraordinară cu competentă ce excede dreptului comun, încălcându-se prevederile art. 125 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie”. În ceea ce priveste art. 7 din Legea nr. 64/1995, republicată, autorul exceptiei consideră că textul acestuia contravine drepturilor si libertătilor prevăzute de art. 21 din Constitutie. De asemenea, este contrar si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din Conventia privind apărarea drepturilor omului si libertătilor fundamentale, “prin instituirea unui singur grad de jurisdictie si a unei singure căi de atac, desi în mod obisnuit un asemenea litigiu suportă jurisdictia normală”.

Totodată, se arată în motivarea exceptiei, “prin art. 11 din aceeasi lege se instituie încă o barieră artificială în exercitarea drepturilor prevăzute” [...], întrucât judecătorul-sindic pronuntă o hotărâre definitivă si executorie “a cărei suspendare de către instanta de recurs este interzisă, în mod discriminatoriu, de dispozitiile art. 7 alin. 3 din Legea nr. 64/1995, republicată”.

Tribunalul Buzău - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că “prevederile art. 6 din Legea nr. 64/1995 se referă la competenta judecătorului-sindic desemnat într-o cauză de faliment, în ceea ce priveste toată procedura nu numai cu referire la hotărârile pe care aceasta le pronuntă la solutionarea diverselor cereri legate de această procedură”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În fundamentarea acestui punct de vedere se arată că instituirea prin lege a judecătorului-sindic nu are semnificatia înfiintării unei instante extraordinare, competenta sa reprezentând, în fapt si în drept, competenta tribunalului. În ceea ce priveste extinderea competentei judecătorului-sindic la solutionarea altor cereri si actiuni incidente decât cele de judecare a procedurii propriu-zise, se consideră că aceasta este justificată de necesitatea solutionării cu eficientă si celeritate a actiunii principale.

Conform aprecierii Guvernului, dreptul la apărare nu este afectat de această extindere a competentei judecătorului-sindic, întrucât solutionarea cererilor incidente se face în conformitate cu regulile generale de procedură.

Lipsa căii de atac a apelului nu constituie o încălcare a dreptului la apărare, deoarece .în materie comercială regula o constituie dublul grad de jurisdictie (fond si recurs)”. Pe de altă parte, consideră Guvernul, reglementarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti se face prin lege, potrivit art. 125 alin. (3) si art. 128 din Constitutie. În acest sens se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale, care a stabilit că nici Constitutia, nici Conventia privind apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu impun existenta mai multor grade de jurisdictie în solutionarea cauzelor de natură civilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6, ale art. 7 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 11 din Legea nr. 64 din 22 iunie 1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999 [art. 7 alin. (2) si (3), precum si art. 11 din Legea nr. 64/1995, republicată, au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002], care au următorul continut:

- Art. 6: “Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu exceptia recursului prevăzut la art. 7, sunt de competenta exclusivă a tribunalului în jurisdictia căruia se află sediul debitorului, care figurează în registrul comertului, si sunt exercitate de un judecător-sindic desemnat de către presedintele tribunalului, în conditiile art. 8.”;

- Art. 7 alin. (1), (2) si (3): “(1) Curtea de apel va fi instantă de recurs, pentru hotărârile date de judecătorul-sindic, în baza art. 10.

(2) Recursul va fi judecat în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. (2) si (3) din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic, cu exceptia celei de respingere a contestatiei debitorului – făcută în temeiul art. 31 alin. (5) - si a celei prin care se decide intrarea în faliment - pronuntată în conditiile art. 77 -, nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs.”;

- Art. 11: “Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive si executorii. În conditiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs.”

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei, în sustinerea acesteia, au următorul cuprins:

- Art. 15 alin. (1): “Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;
- Art. 125: “(1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare.

(3) Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.”

A fost, de asemenea, invocată si încălcarea prevederilor art. 6 paragraful 1, cu privire la “dreptul la un proces echitabil”, din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, text care are următorul continut:

“Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa.

Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Critica de neconstitutionalitate a textelor de lege mentionate se bazează, în esentă, pe sustinerea potrivit căreia instituirea judecătorului-sindic are semnificatia înfiintării unei instante extraordinare, iar prin reglementarea numai a căii de atac a recursului se încalcă principiul liberului acces la justitie, părtile fiind private de calea de atac ordinară a apelului, ceea ce contravine si dreptului la un proces echitabil înscris în paragraful 1 al art. 6 din Conventia privind apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Legea nr. 64/1995, republicată, instituie o procedură specială aplicabilă comerciantilor - persoane fizice si societăti comerciale - aflati în insolventă.

Faptul că între organele care aplică procedura reorganizării si lichidării judiciare (conform cap. II din lege) este prevăzut, alături de instantele judecătoresti, si judecătorul-sindic, cu rol important în aplicarea acestei proceduri, nu poate avea semnificatia instituirii unor instante extraordinare interzise de art. 125 alin. (2) din Constitutie. În conceptia Legii nr. 64/1995, republicată, precum si a Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, judecătorul-sindic - numit în această calitate de presedintele tribunalului - are statutul juridic al unui judecător al tribunalului, care îndeplineste si alte atributii decât cele privind activitatea de judecată. De altfel, asa cum prevede alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 64/1995, republicată, curtea de apel este instanta de recurs pentru hotărârile date de judecătorul-sindic în executarea atributiilor sale prevăzute de art. 10.

În ceea ce priveste critica privind pretinsa încălcare a accesului liber la justitie, prin aceea că legea stabileste această procedură specială fără să prevadă si calea de atac ordinară a apelului împotriva hotărârilor date de judecătorul-sindic, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Sub acest aspect, prevederile legale criticate nu numai că nu contravin dispozitiilor constitutionale, ci sunt în conformitate cu acestea, care, de altfel, lasă la latitudinea legiuitorului stabilirea competentei instantelor, a procedurii de judecată, precum si a căilor de atac, asa cum prevăd dispozitiile art. 125 alin. (3) si ale art. 128 din Constitutie.

De asemenea, nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil. Astfel, din continutul acestui text nu rezultă obligativitatea existentei mai multor grade de jurisdictie sau a mai multor căi de atac împotriva hotărârilor judecătoresti pronuntate. Jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale a stabilit, prin mai multe decizii, că accesul liber la justitie nu presupune în toate cazurile accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege.

În ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea retine că si aceasta este neîntemeiată. În realitate, textul invocat al conventiei nu prevede necesitatea unei căi de atac în fata unei instante superioare.

Dispozitiile art. 6 si 7 din Legea nr. 64/1995, republicată, au mai fost supuse controlului de constitutionalitate.

Astfel, prin Decizia nr. 286 din 30 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2002, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate referitoare la art. 6 din Legea nr. 64/1995, republicată, iar prin Decizia nr. 18 din 24 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2002, a respins exceptia privind neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 64/1995, republicată. Solutia si considerentele deciziilor mentionate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au fost aduse în discutie elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

În legătură cu sustinerile autorului exceptiei privind încălcarea dispozitiilor art. 15 din Constitutie, Curtea constată că aceste prevederi constitutionale nu sunt incidente în cauză, întrucât, asa cum s-a arătat, nu se pune problema încălcării unui drept constitutional sau a principiului neretroactivitătii legii civile.

În consecintă, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 7 alin. (1), (2) si (3), precum si ale art. 11 din Legea nr. 64/1995, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Silex Impex” - S.R.L. Ostrov în Dosarul nr. 1.099/2001 al Tribunalului Buzău - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 258

din 24 septembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plătilor compensatorii si a ajutoarelor care se acordă personalului militar

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000, exceptie ridicată de Constantin Dumitrescu în Dosarul nr. 396/2002, de Ionel Plevet în Dosarul nr. 401/2002, de Niculai Mihai în Dosarul nr. 403/2002, de Candid-Nicolae Moise în Dosarul nr. 404/2002, de Gabriel Gălăteanu în Dosarul nr. 405/2002, de Sorin-Doru Olaru în Dosarul nr. 406/2002 si de Ioan Popovici în Dosarul nr. 407/2002, toate ale Curtii de Apel Galati, în litigii privind pretentii bănesti.

La apelul nominal răspunde, pentru Ministerul Apărării Nationale, consilier juridic Dan Cimpoieru, lipsind autorii exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 294C/2002, nr. 295C/2002, nr. 296C/2002, nr. 297C/2002, nr. 298C/2002 si nr. 299C/2002 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 294C/2002, nr. 295C/2002, nr. 296C/2002, nr. 297C/2002, nr. 298C/2002 si nr. 299C/2002 la Dosarul nr. 293C/2002, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Apărării Nationale consideră că mărirea sau micsorarea de către legiuitor, prin acte normative diferite, a cuantumului unor drepturi sau a unor obligatii bănesti nu duce la încălcarea principiului egalitătii si al nediscriminării. S-ar putea discuta de încălcarea principiului mentionat dacă diferentierile ar rezulta din continutul aceluiasi act normativ, nu din acte normative diferite. Critica potrivit căreia art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 ar încălca principiul neretroactivitătii legii statuat prin art. 15 alin. (2) din Constitutie nu este întemeiată, deoarece această normă legală nu reprezintă decât o aplicare a globalizării veniturilor, în vederea impozitării, globalizare care a fost reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 si se aplică veniturilor dobândite după 1 ianuarie 2000. Mai arată că celelalte texte din Constitutie invocate de autorii exceptiei nu au incidentă în cauză. Solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutională statuând că acest act normativ nu încalcă nici o dispozitie constitutională. Stabilirea prin acte normative, în perioade diferite, a unor drepturi sau obligatii bănesti nu este de natură să creeze discriminări. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea practicii Curtii Constitutionale, solutia si considerentele din acele cauze rămân valabile si în cauza de fată. Solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 18 aprilie 2002, pronuntate în dosarele nr. 396/2002, nr. 401/2002, nr. 403/2002, nr. 404/2002, nr. 405/2002, nr. 406/2002 si nr. 407/2002, Curtea de Apel Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2000, exceptie ridicată de Constantin Dumitrescu, Ionel Plevet, Niculai Mihai, Candid-Nicolae Moise, Gabriel Gălăteanu, Sorin-Doru Olaru si de Ioan Popovici.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că au fost trecuti în rezervă la 30 iunie 2001, dar la achitarea plătilor compensatorii si a ajutoarelor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 138/1999, datorită aplicării dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000, drepturile lor au fost impozitate, desi acestea, potrivit dispozitiilor legale anterioare si neabrogate, au fost scutite de plata impozitului pe venit. Consideră că ordonanta criticată “nu numai că a creat inegalităti între cadrele militare, dar a încălcat alte prevederi legale, în vigoare si astăzi, care nu au fost abrogate nici expres si nici tacit”. Sustin, de asemenea, că “prevederile acestei ordonante nu se supun textului constitutional si retroactivează, efectele sale făcând inoperante revederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venitul global”. Apreciază astfel că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 15, art. 16 alin. (1) si (2), precum si cele ale art. 38, 43, 49 si 50 din Constitutie.

Curtea de Apel Galati - Sectia civilă apreciază că nici una dintre dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorii exceptiei care au fost trecuti în rezervă la 29 iunie 2001, fiindu-le aplicabile dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000, intrată în vigoare la 22 septembrie 2000. Instanta mai retine că “Statul este în drept să-si stabilească politica fiscală, fără ca prin aceasta să se considere că sunt încălcate dispozitiile constitutionale”, precum si faptul că “dispozitiile art. 38, 43, 49 si 50 din Constitutie, invocate ca fiind încălcate, nu au nici o legătură cu problema în discutie: deducerea sau nu a impozitului din plătile compensatorii si ajutoarele acordate”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu este întemeiată. Arată în acest sens că nici una dintre dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 nu încalcă prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, nu au efecte retroactive, ci “urmăresc aplicarea principiului general [...] potrivit căruia impozitul pe venit are caracter global si anual. Ca urmare, în cursul anului fiscal (care corespunde anului calendaristic) modul de calcul al impozitului pe veniturile periodice ale cetătenilor poate fi modificat pentru întregul an, urmând ca după expirarea anului să se facă regularizarea prin compararea impozitului plătit cu cel global datorat, tinându-se seama si de eventualele venituri realizate din alte surse”. Realizându-se punerea de acord a modului de impozitare a veniturilor de natură salarială realizate de toate categoriile de cetăteni, se respectă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor.

Invocă si solutia din Decizia Curtii Constitutionale nr. 27/2002.

Avocatul Poporului apreciază că, pentru considerentele retinute si în Decizia Curtii Constitutionale nr. 27/2002, sunt neîntemeiate sustinerile autorilor exceptiei potrivit cărora dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 ar avea caracter retroactiv. Nu este încălcat nici principiul constitutional al egalitătii în drepturi, întrucât, “După cum în mod constant a statuat Curtea Constitutională, principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie nu înseamnă uniformitate, asa încât la situatii diferite trebuie să corespundă un tratament juridic diferentiat”. Dispozitiile legale criticate garantează tocmai dreptul la protectia socială a muncii si dreptul la un nivel de trai decent, în acord cu prevederile art. 38 alin. (2) si ale art. 43 alin. (1) din Constitutie, iar prevederile art. 49 alin. (1) si ale art. 50 din Constitutie nu au nici o legătură cu dispozitiile legale considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si cele ale Avocatului Poporului, rapoartele judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Autorii exceptiei critică pentru neconstitutionalitate dispozitiile art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plătilor compensatorii si a ajutoarelor care se acordă personalului militar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 130/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 aprilie 2001. În realitate, obiectul exceptiei îl constituie ordonanta în ansamblu, întrucât aceasta are doar trei articole. Aceste dispozitii au următorul continut:

- Art. 1: “Sumele reprezentând plătile compensatorii prevăzute la art. 7, 8 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, la art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/1998, precum si ajutoarele prevăzute la art. 31 si la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 se stabilesc în raport cu solda lunară netă.”;

- Art. 2: “Baza de calcul a soldei lunare nete o constituie solda lunară brută din ultima lună de activitate, din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a baremului lunar de impozitare, în vigoare la data stabilirii soldei lunare nete.

Baremul lunar de impozitare este cel prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.”;

- Art. 3: “Plătile compensatorii si ajutoarele prevăzute la art. 1, plătite începând de la data de 1 ianuarie 2000, nu sunt supuse globalizării.”

În opinia autorilor exceptiei aceste dispozitii legale sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 15: “(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

 (2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

Totodată autorii sustin că dispozitiile criticate încalcă si prevederile constitutionale ale art. 38 alin. (2), privind dreptul salariatilor la protectia socială a muncii, ale art. 43 alin. (1), referitoare la obligatia statului de a asigura cetătenilor un nivel de trai decent, ale art. 49 alin. (1), privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 50, referitoare la fidelitatea fată de tară.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Plătile compensatorii si ajutoarele ce se acordă de stat cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere au fost reglementate prin acte normative succesive.

Aplicarea acestor acte normative se face pe baza regulilor generale ale actiunii în timp a normelor juridice, iar aceasta nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii, care este de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti. Eventualele neconcordante dintre reglementările juridice cuprinse în mai multe acte normative în vigoare nu pot fi considerate probleme de constitutionalitate, problema corelării normative urmând a fi rezolvată de legiuitor.

Actele normative anterioare au reglementat în mod diferit cuantumul plătilor compensatorii si al ajutoarelor acordate, precum si baza de calcul a acestora, prevăzând si scutirea de la plata impozitului pe venit a acestor drepturi.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 prevede, în mod unitar, pentru toate plătile compensatorii si ajutoarele acordate cadrelor militare, stabilirea lor în raport cu solda lunară netă, calculată pe baza soldei brute din ultima lună de activitate, din care se deduce impozitul datorat potrivit baremului de impozitare în vigoare la data stabilirii soldei lunare nete.

Stabilirea în cuantum diferit, în perioade diferite si prin acte normative diferite a drepturilor materiale si a altor ajutoare de aceeasi natură, acordate acelorasi categorii de cetăteni, nu este de natură să creeze nici privilegii si nici discriminări. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 se aplică deopotrivă tuturor cetătenilor care se află într-o situatie identică si care urmează să beneficieze de drepturile respective după intrarea în vigoare a acelui act normativ.

Legiuitorul este în drept să reglementeze în mod diferit, în perioade diferite si în functie de posibilitătile existente în privinta măsurilor de protectie socială drepturile ce se acordă unor categorii de cetăteni, fără să aducă atingere drepturilor anterior stabilite, precum si să determine veniturile supuse impozitării, cu conditia să nu contravină dispozitiilor art. 53 alin. (2) din Constitutie,  referitoare la asezarea justă a sarcinilor fiscale, ceea ce nu este cazul si nici nu se sustine în cauza de fată.

Nu se poate retine caracterul retroactiv al nici uneia dintre dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000, întrucât acestea se aplică exclusiv în privinta plătilor compensatorii si a ajutoarelor ce se acordă după data intrării în vigoare a ordonantei. Nici dispozitiile art. 3 din ordonantă, care prevăd neglobalizarea plătilor compensatorii si a ajutoarelor plătite începând cu data de 1 ianuarie 2000, nu au efecte retroactive. Această reglementare a fost necesară, deoarece de la data de 1 ianuarie 2000 se aplicau dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venitul global. Globalizarea priveste totalitatea veniturilor dintr-un an, or, dispozitia legală referitoare la neglobalizarea plătilor compensatorii si a ajutoarelor plătite militarilor disponibilizati începând cu data de 1 ianuarie 2000 a intrat în vigoare înainte de expirarea anului fiscal. De altfel, reglementarea neglobalizării este în avantajul evident al beneficiarilor plătilor compensatorii si a ajutoarelor.

Prevederile art. 38 alin. (2), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1) si ale art. 50 din Constitutie nu au nici o legătură cu dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plătilor compensatorii si a ajutoarelor care se acordă personalului militar, exceptie ridicată de Constantin Dumitrescu în Dosarul nr. 396/2002, de Ionel Plevet în Dosarul nr. 401/2002, de Niculai Mihai în Dosarul nr. 403/2002, de Candid-Nicolae Moise în Dosarul nr. 404/2002, de Gabriel Gălăteanu în Dosarul nr. 405/2002, de Sorin-Doru Olaru în Dosarul nr. 406/2002 si de Ioan Popovici în Dosarul nr. 407/2002, toate ale Curtii de Apel Galati.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 septembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al Municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile situate în municipiul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al Municipiului Brăila si în  administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.100.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al Municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judetul Brăila

 

Denumirea imobilelor care se transmit

Locul unde sunt situate imobilele

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

I. Arenă de box-acoperită --1.500 de locuri

Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu, judetul Brăila

Ministerul Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila

Consiliul Local al Municipiului Brăila

Constructie:

-  aria desfăsurată = 807,83 m2

Teren:

- suprafata = 1.105,42 m2

Nr. de cod : 61.973

II. Patinoar artificial descoperit

Municipiul Brăila, str. Vadul Schelei, judetul Brăila

Ministerul Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila

Consiliul Local al Municipiului Brăila

Constructie:

- aria desfăsurată = 2.596,44 m2

Teren:

- suprafata = 5.439,37 m2

Nr. de cod : 61.970

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul de introducere pe piată si de exploatare a echipamentelor pentru agreement

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează regimul de ntroducere pe piată si de exploatare a echipamentelor pentru agrement.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) echipament pentru agrement - orice utilaj, instalatie sau dispozitiv actionat prin forta sau greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic, precum si prin orice alte surse de energie, pe un amplasament temporar sau definitiv, destinat agrementului, jocului sau destinderii persoanelor fizice;

b) echipament pentru spatiile de joacă - acel echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru a fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forta fizică a fiintei umane, si destinat folosirii pe un spatiu colectiv de joacă, temporar sau permanent;

c) spatiu de joacă - perimetrul delimitat si amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel putin un echipament pentru spatiile de joacă;

d) echipament pentru parcurile de distractii - acel echipament pentru agrement care nu este un echipament pentru spatiile de joacă;

e) parc de distractii - perimetrul delimitat si amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel putin un echipament pentru parcurile de distractii, temporar sau definitiv;

f) distractie extremă - o activitate oferită de un organizator, prin intermediul unui echipament pentru agrement, unuia sau mai multor consumatori în scop de distractie sau de recreere si la care senzatia de pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incită în principal să participe;

g) explotarea echipamentului pentru agrement – punerea la dispozitie consumatorilor a unui echipament pentru agrement;

h) exploatantul echipamentului pentru agrement - persoana fizică sau juridică, detinătoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement, pe care îl pune la dispozitie consumatorilor;

i) exploatantul parcului de distractii sau spatiului de joacă - persoana fizică sau juridică ce are în administrare un parc de distractii sau un spatiu de joacă. În cazul în care exploatantul echipamentului nu poate fi identificat, exploatantul spatiului de distractii sau exploatantul spatiului de joacă preia răspunderea exploatantului echipamentului;

j) organizator de distractii extreme - orice producător, distribuitor sau prestator de servicii care organizează o distractie extremă;

k) coordonator de securitate - persoana angajată, calificată si autorizată, desemnată de organizator pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, pre- cum si a tertelor persoane în timpul distractiei extreme;

l) produs pentru agrement - bun material destinat utilizării individuale sau colective, în scopul agrementului;

m) locator - orice persoană fizică sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor produse pentru agrement;

n) echipament de protectie individuală – echipamentul sau accesoriile oferite o dată cu produsul pentru agrement închiriat, de către locator sau exploatant, în scopul protejării vietii, sănătătii si securitătii consumatorului fată de pericole ce pot apărea ca urmare a utilizării normale si previzibile a produsului respectiv;

o) personal tehnic de deservire - persoana angajată, calificată si autorizată, desemnată de exploatant în vederea întretinerii echipamentului pentru agrement, în scopul mentinerii acestuia în parametrii tehnici de functionare declarati sau specificati de producător; 

p) autorizatie de functionare a echipamentului pentru agrement - documentul emis de un organism desemnat, pe baza unei metodologii, prin care se certifică faptul că echipamentul pentru agrement satisface cerintele esentiale de securitate;

q) accident grav - un accident mortal sau un accident care produce o vătămare corporală gravă a consumatorului;

r) incident grav - un incident care ar putea da nastere unui accident grav.

Art. 3. - (1) În vederea introducerii pe piată, orice echipament pentru agrement trebuie să îndeplinească cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru a se certifica îndeplinirea acestor cerinte esentiale de securitate, producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, va obtine un certificat de conformitate de tip, eliberat de organismul desemnat.

(3) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, asigură si declară că echipamentele pentru agrement sunt conforme cu tipul de echipament descris în certificatul de conformitate de tip si că satisfac cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat în România întocmeste în scris o declaratie de conformitate.

(4) Declaratia de conformitate trebuie păstrată timp de 10 ani de la realizarea ultimului echipament de acelasi tip si pusă la dispozitie autoritătilor competente, la solicitarea acestora.

(5) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, furnizează, o dată cu echipamentul pentru agrement, recomandări si instructiuni privind amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea, întretinerea, evaluarea riscurilor si a categoriilor de utilizatori, sub forma unor documente însotitoare ale echipamentului, redactate în limba română, fără a exclude prezentarea si în alte limbi.

(6) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, inscriptionează pe echipament, lizibil si durabil, denumirea echipamentului, datele de identificare a producătorului, anul de fabricatie al echipamentului si caracteristicile tehnice ale acestuia.

(7) În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în România, obligatiile prevăzute la alin. (1)-(6) revin importatorului.

Art. 4. - (1) Exploatantul parcului de distractii, indiferent dacă parcul de distractii se află pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:

a) să obtină autorizatia de functionare a parcului de distractii;

b) să efectueze bransamentele necesare în vederea punerii în exploatare a echipamentelor pentru agrement în conformitate cu normativele tehnice în vigoare;

c) să încheie cu exploatantul echipamentului pentru agrement un document în formă scrisă din care să rezulte cel putin acceptul său pentru amplasarea echipamentului pentru agrement si perimetrul pentru amplasare, în cazul în care exploatantul echipamentului pentru agrement nu este si exploatantul parcului de distractii;

d) să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în parc, despre:

- denumirea parcului si numărul autorizatiei de functionare a parcului de distractii, emisă de autoritătile administratiei publice locale;

- datele de identificare a exploatantului parcului, inclusiv adresa/sediul acestuia;

- numerele de telefon, în caz de urgentă, ale salvării, pompierilor, politiei si al protectiei consumatorilor;

- amplasarea echipamentelor pentru agrement, scop în care va expune harta parcului de distractii;

e) să asigure o supraveghere autorizată si să împrejmuiască parcul de distractii;

f) să asigure dotarea parcului de distractii cu alimentare cu apă curentă, toalete, WC-uri publice, canalizare corespunzătoare si instalatii de iluminat pe timpul noptii;

g) să delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de distractii, astfel încât să se evite intrarea consumatorilor în raza de actiune a echipamentelor aflate în miscare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viata, sănătatea sau securitatea acestora;

h) să anunte imediat producerea oricărui accident sau incident grav autoritătilor competente;

i) să aibă în dotare o trusă de prim ajutor pentru cazuri de urgentă, iar locul unde este amplasată aceasta să fie vizibil consumatorilor, prin afisare.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a), c), lit. d) liniutele 1-3, lit. g) si h) sunt aplicabile în mod corespunzător si exploatantilor spatiilor de joacă.

Art. 5. - Înainte de fiecare punere în exploatare a echipamentului pentru agrement pe un nou amplasament exploatantul echipamentului trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să se asigure că echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat îndeplineste cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1;

b) să încheie un document în formă scrisă cu exploatantul parcului de distractii sau al spatiului de joacă, din care să rezulte cel putin acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement si perimetrul pentru amplasare, în cazul în care exploatantul echipamentului pentru agrement nu este si exploatantul parcului de distractii;

c) să efectueze o analiză de risc în exploatare, luându-se în considerare cel putin prevederile anexei nr. 2;

d) să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscriptionate lizibil, durabil si vizibil denumirea acestuia, datele de identificare a producătorului, anul de fabricatie si caracteristicile tehnice ale echipamentului;

e) să obtină autorizatia de functionare a echipamentului de la organismul desemnat.

Art. 6. - Pe toată durata exploatării exploatantul echipamentului pentru agrement trebuie:

a) să exploateze echipamentul pentru agrement conform instructiunilor de exploatare furnizate de producător;

b) să întocmească si să respecte o procedură de inspectie si întretinere a echipamentului, care să cuprindă cel putin:

- gradul de calificare a personalului tehnic de deservire folosit;

- verificări periodice;

-măsuri de întretinere;

- controale periodice, efectuate de un organism autorizat de organismul desemnat;

c) să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a echipamentelor, cu privire la:

- denumirea echipamentului si datele de identificare a exploatantului;

- modul corect de utilizare si comportamentul adecvat;

- potentialele pericole, asa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate sau stării de sănătate a consumatorilor, după caz.

Art. 7. - (1) Informarea consumatorilor se face în mod obligatoriu în limba română, fără a fi exclusă si prezentarea în alte limbi, pe un panou de avertizare durabil, amplasat vizibil si inscriptionat cu caractere lizibile.

(2) În cazul echipamentelor din statiunile si zonele turistice, informarea consumatorilor se va face în mod obligatoriu si în cel putin două limbi de circulatie internatională.

(3) Este interzisă atentionarea: “Utilizare si pericol pe riscul dumneavoastră” sau orice atentionare similară.

Art. 8. - (1) Pentru organizarea unei distractii extreme organizatorul acesteia desemnează, pe toată durata de desfăsurare, un coordonator de securitate. Dacă organizatorul nu desemnează un coordonator de securitate, actionează el însusi în calitate de coordonator de securitate, fiind necesară autorizarea sa. Coordonatorul de securitate trebuie să fie prezent pe toată durata distractiei extreme.

(2) Organizatorul ia măsurile necesare în scopul evitării pericolului pentru securitatea utilizatorilor sau a tertilor în timpul distractiei extreme, în conditii normale sau în alte  conditii previzibile de către acesta. Aceste măsuri se referă în special la:

a) montaj, verificări periodice, măsuri de întretinere a echipamentelor prezente;

b) verificări periodice si măsuri de întretinere a produselor pentru agrement utilizate;

c) desemnarea numai a coordonatorilor de securitate autorizati;

d) instruirea coordonatorului de securitate si la instructiunile necesare desfăsurării atributiilor;

e) avertismente si inscriptionări.

(3) Organizatorul trebuie să dispună de următoarele date pentru distractia extremă:

a) lista de produse pentru agrement necesare distractiei extreme ce pot avea un impact asupra securitătii, o descriere, o identificare a acestor produse si o definire a caracteristicilor lor;

b) schema distractiei extreme.

(4) Prevederile art. 5 si 6, aplicabile exploatantului echipamentului pentru agrement, se aplică în mod corespunzător si organizatorului distractiei extreme.

(5) Produsele prevăzute la alin. (3) lit. a), utilizate în cadrul distractiei extreme, trebuie certificate în acest scop de către organismul desemnat.

Art. 9. - (1) La momentul închirierii de către consumator a unui produs pentru agrement locatorul trebuie să ofere consumatorului informatii în limba română, fără a exclude prezentarea lor si în alte limbi, cu privire la:

a) modul de folosintă a produsului închiriat;

b) măsurile de securitate ce trebuie luate cu ocazia utilizării produsului închiriat.

(2) Dacă produsul pentru agrement închiriat nu este destinat să fie utilizat în localurile, clădirile sau pe terenurile locatorului, informatiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de către locator consumatorului printr-o comunicare verbală si prin înmânarea unui document continând aceste informatii, o dată cu produsul închiriat.

(3) Dacă produsul pentru agrement închiriat este destinat să fie utilizat în localurile, clădirile sau pe terenurile locatorului, informatiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de către locator consumatorului printr-o comunicare verbală si cel putin sub una dintre următoarele forme:

a) înmânarea unui document către consumator;

b) un anunt de manieră lizibilă, pe un suport durabil si aplicat într-un loc vizibil pentru consumator.

(4) Locatorul este obligat să pună la dispozitie consumatorului, cu titlu gratuit, echipamentele de protectie individuală adecvate, care sunt recomandate sau impuse în modul de utilizare a produsului pentru agrement închiriat.

Este interzis locatorilor să pună la dispozitie consumatorilor produse pentru agrement în lipsa echipamentelor de protectie individuală impuse de producător.

Art. 10. - Consumatorii trebuie să respecte modul corect de utilizare si să se informeze asupra potentialelor riscuri, asa cum au fost furnizate de exploatantul echipamentului, precum si să utilizeze echipamentele de protectie individuală care le sunt puse la dispozitie de către locator.

Art. 11. - (1) Organismul desemnat în sensul prezentei hotărâri este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită în continuarea ISCIR.

(2) Metodologia pentru emiterea autorizatiei de functionare a parcului de distractii si a spatiului de joacă se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei publice, ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, ministrului sănătătii si familiei si al ministrului turismului, până la data de 31 decembrie 2002.

(3) Metodologia pentru emiterea certificatului de conformitate de tip se elaborează de către ISCIR CERT si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, până la data de 31 martie 2003.

(4) Metodologia pentru emiterea autorizatiei de functionare a echipamentului pentru agrement se elaborează de către ISCIR INSPECT si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, până la data de 31 martie 2003.

(5) Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare se elaborează de către ISCIR INSPECT si se aprobă prin ordin comun al ministrului industriei si resurselor si al ministrului sănătătii si familiei, până la data de 31 martie 2003.

(6) Metodologia pentru certificarea produselor utilizate în cadrul distractiei extreme se elaborează de către ISCIR CERT si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, până la data de 31 martie 2003.

(7) Normativul referitor la autorizarea, gradul de calificare a personalului tehnic de deservire si a coordonatorului de securitate pentru distractia extremă se elaborează de către ISCIR INSPECT si se aprobă prin ordin comun al ministrului industriei si resurselor si al ministrului sănătătii si familiei, până la data de 31 martie 2003.

Art. 12. - (1) Pentru serviciile prestate, precum si pentru eliberarea autorizatiilor de functionare a echipamentelor pentru agrement organismul desemnat va putea percepe tarife.

(2) Lista cuprinzând tarifele se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie 2003.

Art. 13. - (1) Producătorul, reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, sau, în cazul în care acestia nu au sediul în România, importatorul este obligat să se conformeze dispozitiilor prezentei hotărâri în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a metodologiei prevăzute la art. 11 alin. (3).

(2) Exploatantii parcurilor de distractii si exploatantii spatiilor de joacă sunt obligati să se conformeze dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. a) în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a metodologiei prevăzute la art. 11 alin. (2).

(3) În cazul echipamentelor pentru agrement aflate în exploatare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I:

a) exploatantii echipamentelor pentru agrement sunt obligati să se conformeze dispozitiilor art. 5 lit. c) si e) si ale art. 6 lit. c) liniuta a 3-a, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a metodologiilor prevăzute la art. 11 alin. (4) si (5);

b) respectarea de către exploatantii echipamentelor pentru agrement a prevederilor art. 5 lit. d) si ale art. 6 lit. a) se va face, în cazul imposibilitătii obtinerii documentatiilor tehnice respective de la producător, reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, sau, în cazul în care acestia nu au sediul în România, de la importator, prin obtinerea de documente tehnice similare, avizate de organismul desemnat, întocmite în prealabil de agenti economici autorizati de acelasi organism.

(4) Organizatorii de distractii extreme sunt obligati să se conformeze dispozitiilor art. 8 alin. (5), în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a metodologiei prevăzute la art. 11 alin. (6).

(5) Exploatantul echipamentului pentru agrement si organizatorul distractiei extreme sunt obligati să se conformeze dispozitiilor art. 6 lit. b) prima liniută, respectiv ale art. 8 alin. (1) si alin. (2) lit. c), în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normativului prevăzut la art. 11 alin. (7).

Art. 14. - (1) Autoritătile competente prevăzute la art. 3 alin. (4) si la art. 4 alin. (1) lit. h) sunt Autoritatea  Natională pentru Protectia Consumatorilor si ISCIR.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se fac de către reprezentantii împuterniciti ai autoritătilor competente mentionate la alin. (1).

Art. 15. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contraventie si se sanctionează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (2), ale art. 5 lit. a), c) si e), ale art. 6 lit. a) si b) si ale art. 8 alin. (2) si (5) se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei si oprirea temporară a prestărilor de servicii până la remedierea deficientelor;

b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (5) si (6), ale art. 4, art. 5 lit. b) si d), art. 6 lit. c), art. 8 alin. (3) si ale art. 9 se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei si oprirea temporară a prestărilor de servicii până la remedierea deficientelor;

c) încălcarea prevederilor art. 7 se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei si oprirea temporară a prestărilor de servicii până la remedierea deficientelor.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor juridice.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.102.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTE ESENTIALE DE SECURITATE

 

1. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie fabricat astfel încât să poată functiona si să fie reglat si întretinut fără a se expune la pericole din punct de vedere al securitătii, atunci când aceste actiuni sunt realizate în circumstantele stabilite de producător.

2. Măsurile de precautie luate trebuie să vegheze la excluderea oricărui pericol în conditii normale sau previzibile de utilizare, pe durata de viată scontată a echipamentului.

3. Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie să fie în raport cu aptitudinea utilizatorilor. În scopul punerii acestui principiu în practică se stabileste, acolo unde este necesar, o vârstă minimă, limită de greutate sau stare de sănătate pentru consumatori.

4. Pentru alegerea celor mai bune solutii producătorul trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea indicată:

a) excluderea sau limitarea la maximum a pericolelor prin integrarea în mod optim a cerintelor de securitate în cadrul proiectării si fabricării echipamentului;

b) luarea măsurilor necesare de precautie de securitate pentru pericolele ce nu pot fi excluse;

c) informarea despre pericolele rămase ca urmare a eficacitătii incomplete a măsurilor de protectie luate, indicarea, în cazul în care este necesar, a pregătirii speciale si semnalarea faptului că trebuie să fie utilizate anumite echipamente de protectie individuală.

5. În cadrul proiectării si fabricatiei unui echipament pentruagrement, precum si al elaborării modului de utilizare, producătorul nu trebuie să ia în considerare numai o utilizare normală a echipamentului, dar si o utilizare previzibilă în mod irational.

6. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie conceput astfel încât să evite o utilizare anormală, dacă aceasta comportă pericole.

7. În cadrul proiectării si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborării modului de utilizare, producătorul trebuie să tină seama inclusiv de comportamentul specific al minorilor.

8. În cadrul proiectării si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborării modului de utilizare, producătorul trebuie să tină seama de obstacolele pe care cel ce va utiliza echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesară sau previzibilă, a echipamentului de protectie individuală.

9. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie livrat împreună cu toate echipamentele si accesoriile speciale care sunt esentiale pentru a preveni pericolele în cadrul montajului, demontării,  transportului, reglării, întretinerii si utilizării.

10. În cadrul proiectării si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborării modului de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare următoarele aspecte ale pericolelor:

a) pericole care rezultă din portanta insuficientă a echipamentului, tinându-se seama de rezistenta, de rigiditatea si de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;

b) pericole care rezultă din pierderea de echilibru a echipamentului, tinându-se seama de sustinerea echipamentului si solurilor posibile, precum si a încărcărilor eventuale ale echipamentului;

c) pericole care rezultă din utilizarea echipamentului, printre care lovirea, tăierea, strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, socul si supraîncărcarea corpului;

d) pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz de pană si stare de urgentă si posibilitatea de evacuare;

e) pericole care rezultă din eventualele interactiuni ale echipamentului si utilizatorilor cu mediul înconjurător si cu publicul;

f) pericole care rezultă din mediul ambiant în spatiile închise, inclusiv lipsa de ventilatie si de luminozitate;

g) pericole care rezultă din posibilitătile defectuoase de întretinere;

h) pericole care rezultă dintr-un incendiu;

i) pericole care rezultă din radiatii fatale.

11. Componentele si părtile detasabile ale echipamentelor pentru spatiile de joacă, destinate special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a nu putea fi înghitite si/sau inhalate.

12. Echipamentele pentru spatiile de joacă, destinate să tină sau să sustină copilul pe apă, trebuie să fie concepute si fabricate astfel încât să reducă cât mai mult posibil pericolul, tinându-se seama de uzura preconizată a echipamentelor pentru spatiile de joacă, pericolul de pierdere a flotabilitătii echipamentului pentru spatiile de joacă si de pierdere a sprijinului dat copilului.

13. Echipamentele pentru agrement trebuie să fie realizate din materiale rezistente care îndeplinesc următoarele caracteristici:

a) fie nu ard sub actiunea directă a unei flăcări, scântei sau oricărui alt focar potential de incendiu;

b) fie sunt greu inflamabile;

c) fie, dacă se aprind, ard lent si prezintă o viteză redusă de propagare a flăcării;

d) fie sunt tratate, oricare ar fi compozitia chimică a echipamentului pentru spatiile de joacă, astfel încât să întârzie procesul de ardere.

 

ANEXA Nr. 2

 

EVALUAREA RISCURILOR

 

1. Analiza riscurilor în exploatare comportă succesiv:

a) identificarea potentialelor pericole ce pot apărea la echipamentul pentru agrement în timpul exploatării;

b) determinarea si descrierea precisă a riscurilor corespunzătoare pentru securitatea utilizatorilor si tertilor în timpul exploatării echipamentului pentru agrement;

c) evaluarea acestor riscuri.

2. Aspecte ale pericolelor ce trebuie luate în considerare în cadrul evaluării riscului în exploatare, după caz:

a1) pericole care rezultă din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate;

a2) pericole care rezultă din dispunerea echipamentelor pentru agrement instalate si din alte instalatii prezente;

a3) pericole care rezultă dintr-o administrare si o întretinere defectuoasă;

a4) pericole care rezultă din modificări substantiale la echipamentele pentru agrement instalate;

a5) pericole care rezultă din materialul abandonat;

a6) pericole care rezultă din amplasarea echipamentului pentru agrement în raport cu căile de acces;

a7) pericole care rezultă din îngrădiri/împrejmuiri;

a8) pericole care rezultă din diferentele de înăltime;

a9) pericole care rezultă din vegetatie;

a10) pericole care rezultă din mobilierul urban;

a11) pericole care rezultă dintr-o iluminare naturală sau artificială insuficientă a mediului înconjurător;

a12) pericole care rezultă din mediul înconjurător natural;

a13) pericole care rezultă din lipsa de informare a adultilor care supraveghează minorii, în ceea ce priveste riscurile;

a14) pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului pentru agrement si din situarea sa, tinându-se seama de necesitătile de acces la acesta în caz de pană, stare de urgentă si de evacuare;

a15) pericole care rezultă din imposibilitatea de a obtine echipamente de protectie individuală;

a16) pericole care rezultă din aptitudinile limitate ale utilizatorilor;

a17) pericole care rezultă din vandalism;

a18) pericole care rezultă din contaminare biologică;

a19) pericole care rezultă din portanta insuficientă a echipamentului, tinându-se seama de rezistenta, rigiditatea si capacitatea de deformare a materialelor utilizate;

a20) pericole care rezultă din pierderea echilibrului echipamentului, tinându-se seama de sustinerea echipamentului, solului si de fixarea echipamentului pe acesta, precum si de încărcările eventuale ale echipamentului;

a21) pericole care rezultă din utilizarea echipamentului, printre care tăierea, strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, socul si supraîncărcarea corpului;

a22) pericole care rezultă din lovirea utilizatorilor, tinându-se seama de proprietătile de atenuare la impactul cu solul si de natura suprafetei;

a23) pericole care rezultă din interactiunile eventuale ale echipamentului si utilizatorilor cu mediul înconjurător si cu publicul;

a24) pericole care rezultă din mediul ambiant în spatiile închise, inclusiv lipsa de ventilatie si de luminozitate;

a25) pericole care rezultă dintr-un incendiu;

a26) pericole care rezultă din radiatii nefaste;

a27) pericole care rezultă din montaj necorespunzător;

a28) pericole care rezultă din posibilitatea insuficientă de supraveghere;

a29) pericole care rezultă dintr-o proastă întretinere si dintr-o administrare defectuoasă;

a30) pericole care rezultă din modificări considerabile la echipament;

a31) pericole care rezultă dintr-o lipsă de informare a consumatorilor în ceea ce priveste riscurile;

a32) pericole care rezultă din lipsă de cunostinte, de pregătire si de experientă a personalului tehnic de deservire, inclusiv în acordarea primului ajutor în caz de accident.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare ambalate sau preambalate

si a produselor nealimentare în cadrul altor spatii decât cele cu destinatie prestabilită

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează modul decomercializare a produselor alimentare sau nealimentare în alte spatii decât cele cu destinatie prestabilită. Produsele agroalimentare si de uz gospodăresc nu intră sub incidenta prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termini se definesc astfel:

a) spatii cu destinatie prestabilită - spatii de comercializare dotate cu: alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, ventilatie, incinte frigorifice; banc de probe pentru aparatură electronică si electrocasnică; spatii de depozitare care să asigure temperatura de păstrare cerută de producător; spatii delimitate de depozitare pentru produse alimentare si nealimentare si alte asemenea locuri;

b) alte spatii decât cele cu destinatie prestabilită – spatii în care sunt expuse produse spre comercializare, amplasate în piete, pe tarabe, mese, trotuare, în autoturisme si autoutilitare, statii ale mijloacelor de transport în comun, în cadrul unor manifestări expozitionale cu scop comercial, precum si în alte asemenea locuri;

c) produse agroalimentare - legume si fructe proaspete, uscate, afumate sau confiate, lapte si produse lactate  neambalate, carne si preparate din carne, miere, peste, flori, seminte nedestinate consumului uman, cereale, păsări si animale mici si altele asemenea;

d) produse de uz gospodăresc - articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii mestesugari, pentru grădinărit, precum si vasele ceramice si produsele de artizanat.

Art. 3. - (1) Este interzisă comercializarea în alte spatii decât cele cu destinatie prestabilită a produselor alimentare preambalate sau ambalate, altele decât cele agroalimentare, respectiv a produselor de tipul: zahăr, făină de grâu, mălai, orez, seminte comestibile, ulei comestibil, otet alimentar, vinuri, conserve de orice tip, răcoritoare, siropuri, condimente, precum si orice alte asemenea produse, în spatii în care nu pot fi asigurate conditiile de păstrare cerute de producător pentru a se preveni perisabilitatea accelerată a produselor.

(2) Este interzisă comercializarea în alte spatii decât cele cu destinatie prestabilită a produselor nealimentare noi, uzate sau reconditionate, de tipul produselor industriale, electronice, electrocasnice si piese de schimb pentru acestea, jucării, produse cosmetice, încăltăminte, textile, detergenti, piese si accesorii auto, ceasuri, aparatură de măsură si control, precum si orice alte asemenea obiecte, în alte conditii decât cele cerute de legislatia în vigoare, fără a putea fi probate, verificate sau asigurate conditiile de păstrare cerute de producător pentru a se asigura mentinerea caracteristicilor initiale ale produselor.

Art. 4. - (1) Comercializarea produselor nealimentare noi, uzate ori reconditionate, si a produselor alimentare preambalate sau ambalate se face numai în magazine specializate pentru produse nealimentare, respectiv alimentare, ce pot fi amplasate în zone publice de tipul oboarelor, pietelor agroalimentare, bâlciurilor ori târgurilor sau de tipul statiilor mijloacelor de transport în comun, conform conditiilor de amplasament stabilite de autoritătile administratiei publice locale, si care îndeplinesc conditiile impuse de normele sanitare.

(2) Pentru a functiona, spatiile prevăzute la alin. (1) vor fi amenajate ca spatii închise, proprii pentru desfăsurarea unui comert civilizat, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(3) În cazul în care activitatea de comercializare se desfăsoară în piete agroalimentare, administratia pietelor nu va admite persoanelor care nu fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute de legislatia în vigoare accesul în piată, pentru exercitarea activitătii de comercializare a altor produse în afara celor agroalimentare sau de uz gospodăresc.

Art. 5. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 si 4 constituie contraventie si se sanctionează potrivit art. 46 alin. 1 lit. c) si d) si alin. 2, ale art. 501 si 502 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Împiedicarea sub orice formă a reprezentantilor împuterniciti de a exercita atributiile de serviciu referitoare la controlul spatiilor cu destinatie prestabilită, prevăzute la art. 3 si 4, constituie contraventie si se sanctionează potrivit art. 461 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Constatarea contraventiilor privind modul de comercializare a produselor alimentare se face de către autoritătile competente abilitate prin lege pentru controlul oficial al produselor alimentare.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.103.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 66/2000*)

privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

 


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000, si a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 437/2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Profesia de consilier în proprietate industrială este liberă si independentă, cu organizare si functionare autonomă, în conditiile prezentei ordonante.

(2) Activitatea de consilier în proprietate industrială constă în acordarea de asistentă de specialitate în domeniul proprietătii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice române sau străine interesate în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, precum si fată de terti, în procedurile reglementate.

(3) Domeniul proprietătii industriale are ca obiect brevetele de inventie, desenele si modelele industriale, mărcile de comert si de serviciu, numele comerciale, indicatiile de provenientă, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum si combaterea concurentei neloiale.

Art. 2. - Consilierul în proprietate industrială este persoana fizică atestată în conditiile prezentei ordonante si înscrisă în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială.

Art. 3. - În scopul reprezentării si ocrotirii la nivel national si international a intereselor consilierilor în proprietate industrială se înfiintează Camera Natională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, denumită în continuare Camera.

Art. 4. - Profesia de consilier în proprietate industrială poate fi practicată numai de persoana fizică înscrisă în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si care este membră a Camerei.

 

CAPITOLUL II

Dobândirea calitătii de consilier în proprietate industrială

Art. 5. - Calitatea de consilier în proprietate industrială poate fi dobândită, în urma promovării unui examen sustinut în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în conditiile specificate de prezenta ordonantă, de către persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

a) are cetătenie română;

b) are domiciliul sau sediul social în România;

c) are deplină capacitate de exercitiu;

d) are studii superioare tehnice, stiintifice sau juridice;

e) are o practică de cel putin 3 ani în domeniul pregătirii profesionale de bază si de cel putin 3 ani în domeniul proprietătii industriale. Cele două perioade pot fi suprapuse total sau partial;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală care o face nedemnă de a fi consilier în proprietate industrială.

Art. 6. - În cazul specialistilor în domeniul proprietătii industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci o perioadă de cel putin 5 ani, precum si al cadrelor didactice care fac dovada că au predat disciplina proprietătii industriale în facultăti de drept acreditate sau autorizate cel putin 5 ani înainte de dobândirea calitătii de consilier în proprietate industrială, nu este necesară sustinerea examenului pentru domeniul de proprietate industrială în care si-au desfăsurat activitatea.

Art. 7. - (1) Examenul pentru atestarea în profesia de consilier în proprietate industrială se desfăsoară pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială:

a) brevete de inventie;

b) mărci si indicatii geografice;

c) desene si modele industriale;

d) topografii de circuite integrate.

(2) Conditiile privind organizarea si promovarea examenului de atestare sunt stabilite în instructiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, la propunerea presedintelui Camerei.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială

 

Art. 8. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci este depozitarul Registrului national al consilierilor în proprietate industrială.

Art. 9. - (1) În vederea dobândirii calitătii de consilier în proprietate industrială Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci organizează examenul de atestare care se sustine în fata unei comisii a cărei componentă nominală se stabileste prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

(2) Comisia este formată din 3-7 membri pentru fiecare obiect al dreptului de proprietate industrială pentru care se organizează examenul.

(3) Componenta comisiei este următoarea:

a) presedinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, cu atributii în domeniul protectiei proprietătii industriale;

b) membri, care sunt persoane cu pregătire tehnică si/sau juridică si au experientă în domeniul proprietătii industriale: specialisti cu vechime de minimum 5 ani în cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, cadre didactice din învătământul superior care au predat dreptul proprietătii industriale: precum si un membru al Camerei, consilier în proprietate industrială, propus de presedintele Camerei.

Art. 10. - Rezultatele examenului pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare si sunt reanalizate de o comisie constituită în acest scop, al cărei presedinte este directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci sau împuternicitul acestuia.

Art. 11. - Deciziile comisiei prevăzute la art. 10, de admitere sau de respingere a contestatiei, se comunică în scris candidatului în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestatiei la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 12. - Înscrierea consilierilor atestati în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială se face de drept, nominal, si trebuie să fie însotită de mentionarea profesiei de bază, conform diplomei de absolvire a unei institutii de învătământ superior, a domeniului de proprietate industrială în care au fost atestati, respectiv: inventii, mărci si indicatii geografice, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, precum si a altor date relevante cu privire la activitatea consilierului.

Art. 13. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială listele cuprinzând consilierii în proprietate industrială înregistrati în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si care sunt membri ai Camerei, pe baza datelor comunicate de către aceasta.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si îndatoririle consilierilor în proprietate industrială

 

Art. 14. - (1) Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică, înscris în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si care este membru al Camerei, are dreptul să asiste si să reprezinte în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, precum si fată de terti orice persoană fizică si juridică română sau străină, în temeiul unei procuri de reprezentare însusite în scris de ambele părti.

(2) Consilierul în proprietate industrială, salariat specializat înscris în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si care este membru al Camerei, are dreptul să asiste si să reprezinte în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, precum si fată de terti doar unitatea sau societatea comercială la care este salariat.

Art. 15. - Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică îsi desfăsoară activitatea pe bază de contract si are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

Art. 16. - Consilierul în proprietate industrială este obligat să nu divulge datele si informatiile primite de la clientul său sau referitoare la acesta decât în limitele mandatului si în conditiile prevăzute de lege.

Art. 17. - Consilierul în proprietate industrială este obligat să actioneze cu bună-credintă si probitate profesională si numai în limitele mandatului.

Art. 18. - Consilierul în proprietate industrială, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesională compatibile cu profesia sa.

 

CAPITOLUL V

Exercitarea profesiei de consilier

în proprietate industrială

 

Art. 19. - (1) Consilierii în proprietate industrială cu liberă practică îsi desfăsoară activitatea în cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract, societăti civile profesionale persoane juridice sau în societăti comerciale având ca unic obiect activitătile în domeniul proprietătii industriale.

(2) Societatea civilă profesională se poate constitui din 2 sau mai multi consilieri în proprietate industrială, atestati. În societatea civilă profesională respectivă îsi pot exercita profesia consilieri în proprietate industrială, experti sau alti specialisti, colaboratori sau salariati. Societatea civilă profesională si consilierii în proprietate industrială care profesează în cadrul acesteia nu pot acorda asistentă persoanelor cu interese contrare.

(3) Consilierul în proprietate industrială îsi poate exercita profesia si ca salariat specializat în domeniul protectiei proprietătii industriale în cadrul unei unităti sau societăti comerciale cu alt obiect de activitate decât proprietatea industrială.

Art. 20. - Consilierii în proprietate industrială, salariati specializati în domeniul protectiei proprietătii industriale, îsi vor exercita profesia pentru unitătile sau societătile comerciale la care sunt încadrati si nominalizati în statele de functii, în limitele de competentă atribuite functiei respective.

Art. 21. - Consilierul în proprietate industrială nu poate asista sau reprezenta mandanti cu interese contrare în aceeasi spetă sau în spete conexe si nu poate actiona împotriva unui mandant căruia i-a acordat consultantă în legătură cu speta respectivă.

Art. 22. - (1) Consilierul în proprietate industrială, membru al Camerei, nu-si poate exercita profesia de consilier în proprietate industrială atât timp cât este salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

(2) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci si-a desfăsurat activitatea în unul dintre următoarele domenii ale proprietătii industriale: mărci, desene si modele industriale, topografii de circuite integrate, atunci reprezentarea mandantilor pentru cererile de obtinere a protectiei în domeniile mentionate se face numai pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, după ce salariatul si-a încetat activitatea în cadrul institutiei.

(3) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci si-a desfăsurat activitatea în domeniul brevetelor de inventie, atunci prevederile alin. (2) se aplică în mod similar, dacă inventiile care fac obiectul acestor cereri sunt în domeniul tehnic de bază în care fostul salariat si-a desfăsurat activitatea.

Art. 23. - Consilierul în proprietate industrială, care îsi retrage serviciile în termen de 3 zile lucrătoare de la împuternicirea sa de către client prin procură, va informa clientul în legătură cu aceasta, va lua măsurile necesare care să permită clientului să evite să fie prejudiciat si va informa Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si Camera despre aceasta.

Art. 24. - Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială este incompatibilă cu:

a) ocupatii care lezează demnitatea, bunele moravuri si independenta profesiei de consilier în proprietate industrială;

b) desfăsurarea de activităti care generează concurentă neloială;

c) exercitarea nemijlocită de acte de comert în domeniul proprietătii industriale;

d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

 

CAPITOLUL VI

Reprezentarea

 

Art. 25. - (1) Reprezentarea solicitantilor, a titularilor de drepturi de proprietate industrială sau a persoanelor interesate în toate procedurile în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci de către consilierul în proprietate industrială se face pe baza unei procuri cu caracter general sau a unei procuri pentru fiecare solicitare.

(2) În cazul procurii generale se va depune la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci un exemplar al acesteia, cu conditia ca mandatarul să indice în fiecare cerere procura în baza căreia actionează.

(3) În procedurile în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci consilierul în proprietate industrială nu poate reprezenta un client decât pentru domeniul de proprietate industrială în care a fost atestat.

(4) În cazul reprezentării, retragerea, abandonarea cererilor de solicitare a protectiei sau transmiterea drepturilor se poate efectua numai pe baza unei procuri care să contină mentiuni exprese cu privire la aceste acte.

Art. 26. - (1) Pentru solutionarea contestatiilor si, după caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat si de un avocat sau consilier juridic.

(2) Reprezentarea în fata instantelor judecătoresti a solicitantilor, a titularilor sau a persoanelor interesate de către consilierii în proprietate industrială este conditionată de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.

 

CAPITOLUL VII

Suspendarea si încetarea exercitării profesiei de consilier

în proprietate industrială

 

Art. 27. - Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială se suspendă:

a) în caz de incompatibilitate;

b) în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată a cotizatiei fată de Cameră timp de un an calendaristic;

c) pe perioada interdictiei exercitării dreptului de a profesa, dispusă prin sanctiune disciplinară mentinută prin efectul unei hotărâri judecătoresti.

Art. 28. - Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială încetează:

a) prin renuntarea scrisă la exercitarea profesiei, depusă la Cameră;

b) în cazul pierderii sau renuntării la cetătenia română;

c) în cazul în care nu mai are domiciliul în România;

d) dacă împotriva consilierului în proprietate industrială s-a luat măsura interdictiei definitive a dreptului de a profesa;

e) în cazul în care nu mai are capacitate de exercitiu;

f) în cazul în care consilierul în proprietate industrială a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală si care îl face nedemn de a fi consilier în proprietate industrială;

g) prin deces.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea disciplinară

 

Art. 29. - Sanctiunile disciplinare care se aplică consilierilor în proprietate industrială sunt:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) interdictia exercitării dreptului de a profesa pe o perioadă de 3-12 luni;

d) interdictia definitivă a exercitării dreptului de a profesa.

Art. 30. - Sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 29 lit. a)-d) se aplică de o comisie de disciplină care functionează în cadrul Camerei. Procedura solutionării sesizărilor cu privire la încălcări ale Codului deontologiei profesionale si ale obligatiilor profesionale este prevăzută în statutul Camerei.

Art. 31. - (1) Comisia de disciplină a Camerei este alcătuită din 7 membri, consilieri în proprietate industrială cu minimum 5 ani vechime, dintre care se aleg un presedinte si un secretar.

(2) Nici unul dintre membrii comisiei de disciplină nu poate fi membru al consiliului de conducere al Camerei.

(3) Hotărârile comisiei de disciplină se iau cu votul majoritătii membrilor acesteia.

Art. 32. - (1) Împotriva hotărârii comisiei de disciplină a Camerei prin care s-a aplicat o sanctiune prevăzută la art. 29 lit. c) si d) se poate formula contestatie la instanta judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.

(2) Competenta de judecată apartine instantei de contencios administrativ. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(3) Hotărârile comisiei de disciplină a Camerei împotriva cărora nu s-au formulat contestatiile respective în termenul prevăzut la alin. (1) se vor comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci imediat după scurgerea acestor termene.

(4) Hotărârile instantelor judecătoresti, definitive si irevocabile, prin care s-au aplicat sanctiuni membrilor Camerei se comunică Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, pentru a fi mentionate în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială si publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

 

CAPITOLUL IX

Organizarea si functionarea Camerei

 

Art. 33. - (1) Camera este o organizatie profesională, neguvernamentală, care îsi desfăsoară activitatea prin autofinantare si fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, ai cărei membri sunt consilieri în proprietate industrială, persoane fizice.

(2) Camera are sediul în municipiul Bucuresti.

(3) Activitatea Camerei este finantată din taxele de înscriere, cotizatiile anuale ale membrilor, fonduri rezultate din organizarea de simpozioane, conferinte, activităti editoriale specifice, precum si din donatii, sponsorizări sau din alte surse.

Art. 34. - Consilierul în proprietate industrială are dreptul să devină, la cererea sa, membru al Camerei.

Art. 35. - Camera are următoarele atributii:

a) asigură exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, în conditiile respectării deontologiei;

b) gestionează si transmite lunar Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci evidenta membrilor săi, cu mentionarea, după caz, a societătii comerciale sau a unitătii la care acestia îsi desfăsoară activitatea;

c) asigură apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi;

d) contribuie la perfectionarea pregătirii profesionale a membrilor săi în domeniul proprietătii industriale;

e) asigură respectarea Codului deontologiei profesionale de către membrii săi;

f) colaborează pe linie natională si internatională cu organisme de profil.

Art. 36. - (1) Organele de conducere ale Camerei sunt:

a) conferinta;

b) consiliul de conducere;

c) presedintele Camerei.

(2) Persoanele alese în consiliul de conducere si presedintele Camerei sunt reeligibile, fără a putea exercita mai mult de două mandate consecutive, iar durata mandatului este de 2 ani.

Art. 37. - (1) Conferinta este formată din totalitatea membrilor Camerei si are următoarele atributii:

a) adoptă si modifică Statutul Camerei si Codul deontologiei profesionale;

b) adoptă organizarea aparatului administrativ al Camerei;

c) alege si revocă presedintele si vicepresedintele Camerei;

d) alege si revocă membrii consiliului de conducere al Camerei;

e) alege membrii comisiilor de specialitate si ai comisiei de disciplină din cadrul Camerei;

f) adoptă si modifică regulamentul de functionare a Camerei;

g) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul Camerei.

(2) Conferinta este legal constituită la prima convocare în prezenta majoritătii absolute a membrilor Camerei, iar hotărârile se adoptă cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

(3) Dacă la prima convocare conditia de prezentă nu este îndeplinită, următoarea conferintă este legal constituită în prezenta unei treimi din numărul membrilor Camerei si poate adopta hotărâri.

Art. 38. - (1) Activitatea curentă a Camerei este condusă de consiliul de conducere, care este format din 7-11 membri si adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor săi.

(2) Consiliul de conducere al Camerei stabileste nivelul onorariilor minimale care urmează a fi percepute pentru serviciile prestate de consilierii în proprietate industrială.

Art. 39. - Modul de convocare, organizare si desfăsurare a reuniunilor, competenta forurilor de conducere, modul de organizare si functionare a comisiilor de specialitate si a comisiei de disciplină ale Camerei, drepturile si obligatiile membrilor Camerei vor fi stabilite în statutul Camerei.

Art. 40. - Presedintele Camerei are următoarele atributii:

a) reprezintă Camera în relatiile cu persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

b) încheie conventii si contracte în numele Camerei, aprobate de consiliul de conducere;

c) este presedintele consiliului de conducere;

d) convoacă si conduce sedintele consiliului de conducere;

e) ordonantează cheltuielile Camerei;

f) alte atributii stabilite de conferintă.

Art. 41. - În cazul în care presedintele este în imposibilitatea temporară de a-si exercita atributiile, vicepresedintele preia atributiile sale pe această perioadă.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 42. - Persoanele fizice care au dobândit calitatea de consilier în proprietate industrială anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante vor fi înscrise de drept în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială.

Art. 43. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante punctele (4)-(12) din Regula 5 – Reprezentarea prin mandatar autorizat - din Hotărârea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992, precum si orice dispozitii contrare se abrogă.

Art. 44. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Camera va elabora Codul deontologiei profesionale si va solicita autoritătii în drept includerea în clasificarea activitătilor din economia natională a activitătii de protectie a proprietătii industriale.

Art. 45. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 46. - Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci va elabora instructiuni privind aplicarea acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 437/2002, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 437/2002.

Mentionăm că trimiterile din cuprinsul acestui articol se referă la textele din Ordonanta Guvernului nr. 66/2000, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000.

“Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci va modifica corespunzător instructiunile privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000, cu modificările si completările ulterioare, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”