MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 763         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 octombrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

1

130. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (6) si (7) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

131. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

1.108. - Hotărâre pentru aprobarea finantării unor actiuni si proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.109. - Hotărâre pentru finantarea cheltuielilor aferente turneului în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si în Regatul Suediei al fostului Suveran al României, Mihai I, si al însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la structurile euroatlantice

 

1.110. - Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

1.111. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru Parohia Romano-Catolică “Sfânta Cruce” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

1.112. - Hotărâre privind finantarea unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României

 

1.113. - Hotărâre privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

1.114. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

1.116. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

27. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea procedurii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

112. - Decizie privind publicitatea la băuturi alcoolice distillate

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (6) si (7) ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatele (6) si (7) ale articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(6) Institutiile publice, cu exceptia Administratiei Prezidentiale, Parlamentului României, Serviciului de Informatii Externe, Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea de exterior, si a Serviciului Român de Informatii, vor achizitiona autoturisme numai din productia internă.

(7) Serviciul de Informatii Externe poate achizitiona autoturisme de productie străină până la nivelul de cel mult 35%, iar Serviciul Român de Informatii, până la nivelul de cel mult 25%, din necesarul prevăzut în tabelele de înzestrare cu mijloace auto ale acestor institutii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 130.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 296/2000

privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Privatizare pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare pentru societătile comerciale din portofoliul propriu, implementează strategiile sectoriale de dezvoltare si restructurare pentru societătile comerciale din sectoarele respective, indiferent de structura capitalului social, si monitorizează eficienta economică a acestora.”

2. După litera e) a alineatului (2) al articolului 2 se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

“e1) punerea în aplicare, urmărirea si controlul realizării strategiilor sectoriale de dezvoltare si restructurare, indiferent de structura capitalului social al societătilor comerciale monitorizate.”

3. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Obligatiile societătilor comerciale, indifferent de structura capitalului social, referitoare la implementarea strategiilor sectoriale de dezvoltare si restructurare, precum si monitorizarea acestora vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Conducerea operativă si coordonarea întregii activităti a Autoritătii pentru Privatizare sunt asigurate de un presedinte - membru al Guvernului, 6 vicepresedinti cu rang de secretar de stat numiti de primul-ministru la propunerea presedintelui, precum si de un secretar general numit în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii pentru Privatizare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 131.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării unor actiuni si proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea proiectului “Programul national Nicolae Titulescu”.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 49 din 8 octombrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 1.445.525.000 lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(3) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2002.

Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea cu suma de 200 milioane lei a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării, în cursul lunii noiembrie 2002, a Concertului international de canto Eugenia Moldoveanu.

(2) Finantarea actiunii prevăzute la alin. (1), aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 50 din 8 octombrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei Publice cu suma de 200 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Administratiei Publice si Primăria Municipiului Ploiesti, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea actiunii.

(4) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Administratiei Publice si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2002.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Administratiei Publice pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.108.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru finantarea cheltuielilor aferente turneului în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si în Regatul Suediei al fostului Suveran al României, Mihai I, si al însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la structurile euroatlantice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. a) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor aferente turneului în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în perioada 27-31 octombrie 2002, si în Regatul Suediei, în perioada 31 octombrie - 5 noiembrie 2002, al fostului Suveran al României, Mihai I, si al însotitorilor săi, pentru promovarea si sustinerea aderării României la structurile euroatlantice.

Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 54 din 8 octombrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 1.185.649.272 lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 ‘Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 noiembrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.109.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Punctul 8 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctele 15-78 cu următorul cuprins:

“15. Spitalul Clinic Municipal Arad

16. Spitalul Municipal Onesti - judetul Bacău

17. Spitalul de Psihiatrie Botosani

18. Spitalul Municipal Dorohoi

19. Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

20. Spitalul de Urgentă «Sfântul Spiridon» Brăila

21. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat - judetul Buzău

22. Spitalul de Psihiatrie si Săpoca - judetul Buzău pentru Măsuri de Sigurantă

23. Spitalul Clinic de Adulti Cluj-Napoca

24. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca

25. Spitalul Municipal Turda - judetul Cluj

26. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol

27. Spitalul de Cardiologie Covasna

28. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Poiana Mare - judetul Dolj

29. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova

30. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc – judetul Harghita

31. Spitalul Municipal «A. Simionescu» Hunedoara

32. Spitalul de Urgentă Petrosani - judetul Hunedoara

33. Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

34. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Socola» Iasi

35. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Sfânta Maria» Iasi

36. Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei – judetul Maramures

37. Spitalul Municipal «Gheorghe Marinescu» Târnăveni - judetul Mures

38. Spitalul Municipal Roman

39. Spitalul Municipal Caracal

40. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiesti

41. Spitalul Municipal Câmpina - judetul Prahova

42. Spitalul de Psihiatrie Voila - judetul Prahova

43. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gh. Preda» Sibiu

44. Spitalul Municipal Medias - judetul Sibiu

45. Spitalul Municipal Rădăuti - judetul Suceava

46. Spitalul Clinic Municipal Timisoara

47. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Louis Turcanu» Timisoara

48. Spitalul Municipal Lugoj - judetul Timis

49. Spitalul Municipal de Adulti Bârlad - judetul Vaslui

50. Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti

51. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti

52. Spitalul Clinic Colentina Bucuresti

53. Spitalul Clinic de Urgentă «Sfântul Pantelimon» Bucuresti

54. Spitalul Clinic Coltea Bucuresti

55. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Marie Sklodovska Curie» Bucuresti

56. Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie «Alexandru Obregia» Bucuresti

57. Spitalul Clinic de Urgentă «Bagdasar-Arseni» Bucuresti

58. Spitalul Clinic de Urgentă «Sfântul Ioan» Bucuresti

59. Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

60. Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

61. Centrul de Sănătate Publică Sibiu

62. Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

63. Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C. T. Nicolau» Bucuresti

64. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie «Ana Aslan»

65. Institutul Clinic de Boli Infectioase «Matei Bals» Bucuresti

66. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Alfred Rusescu» Bucuresti

67. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

68. Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucuresti

69. Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucuresti

70. Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C. C. Iliescu» Bucuresti

71. Institutul Inimii «Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca

72. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională ORL «Prof. Dr. Dorin Hociotă» Bucuresti

73. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

74. Centrul de Cardiologie Craiova

75. Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti

76. Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti

77. Oficiul Central de Stocare Bucuresti

78. Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si a Asistentilor Medicali Bucuresti”

2. Punctul 18 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctul 2 cu următorul cuprins:

“2. Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie Bucuresti”

3. Punctul 22 din anexa nr. 1 se completează cu subpunctele 7-29 cu următorul cuprins:

“7. Centrul de Medicină Preventivă Brasov

8. Centrul de Medicină Preventivă Bucuresti

9. Centrul de Medicină Preventivă Cluj-Napoca

10. Centrul de Medicină Preventivă Constanta

11. Centrul de Medicină Preventivă Craiova

12. Centrul de Medicină Preventivă Iasi

13. Centrul de Medicină Preventivă Galati

14. Centrul de Medicină Preventivă Timisoara

15. Spitalul CF Brasov

16. Spitalul CF Drobeta-Turnu Severin

17. Spitalul CF Galati

18. Spitalul CF Iasi

19. Spitalul CF Oradea

20. Spitalul CF Pascani

21. Spitalul CF Ploiesti

22. Spitalul CF Sibiu

23. Spitalul CF Simeria

24. Spitalul Universitar CF Cluj-Napoca

25. Spitalul Universitar CF Constanta

26. Spitalul Universitar CF Craiova

27. Spitalul Universitar CF Timisoara

28. Spitalul Universitar CF Witing

29. Spitalul Universitar CF nr. 2”

4. Anexa nr. 2 se completează astfel:

 

Codul CPSA în care este inclus produsul

Denumirea

produsului

Nota

 

“2441

Produse farmaceutice de bază

1

2442.23

Reactivi de laborator

1”

 

Art. II. - (1) Unitătile spitalicesti care nu sunt cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 vor desfăsura activitatea de achizitie electronică prin intermediul directiilor de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, cu exceptia celor care îndeplinesc conditiile tehnice necesare derulării licitatiilor în nume propriu.

(2) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sunt obligate să notifice în scris Ministerului Sănătătii si Familiei si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei exceptiile prevăzute la alin. (1).

Art. III. - Preluarea institutiilor prevăzute la art. I în cadrul Sistemului electronic pentru achizitii publice se va face esalonat, în transe, cu acordul ministerelor implicate.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 182/2002, cu completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru Parohia Romano-Catolică “Sfânta Cruce” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din România, aprobată si modificată prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru Parohia Romano-Catolică “Sfânta Cruce” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.111.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. b), d) si h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Ziarul Universul”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 53 din 8 octombrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 800 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizării retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia (IMT 2000), denumite în continuare licente de comunicatii mobile de generatia a treia, se acordă prin licitatie cu participare internatională, organizată de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei stabileste conditiile de acordare a licentelor de comunicatii mobile de generatia a treia, precum si procedura de desfăsurare a licitatiei.

(3) Acordarea licentelor de comunicatii mobile de generatia a treia se realizează pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii si proportionale.

(4) În situatia în care o persoană juridică străină este declarată câstigătoare a licitatiei, licenta de comunicatii mobile de generatia a treia va fi emisă unei persoane juridice române controlate si desemnate de câstigătorul licitatiei.

Art. 2. - (1) Se acordă patru licente de comunicatii mobile de generalia a treia, dintre care cel putin una va respecta standardul UMTS.

(2) Licentele de comunicatii mobile de generatia a treia au o durată de valabilitate de 15 ani si pot fi reînnoite la cererea titularilor, pe o perioadă de 10 ani, fără plata unor taxe suplimentare.

Art. 3. - (1) Pentru atribuirea licentelor de comunicatii mobile de generatia a treia se alocă spectrul de frecventă cuprins între 1.900 MHz si 1.980 MHz, precum si spectrul de frecventă cuprins între 2.110 MHz si 2.170 MHz.

(2) Fiecărei licente de comunicatii mobile de generatia a treia i se alocă un spectru de 2*15 MHz în benzi pereche si 5 MHz în bandă nepereche.

(3) Ministerul Apărării Nationale va elibera spectrul de frecventă cuprins între 1.900 MHz si 1.980 MHz, în conditiile si în termenul stabilite de comun acord cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002.

Art. 4. - (1) Fiecare câstigător declarat al licitatiei va achita un tarif de eliberare a spectrului de frecventă în valoare de 35.000.000 dolari S.U.A.

(2) Tariful prevăzut la alin. (1) va fi achitat astfel:

a) prima transă, în valoare de 10.500.000 dolari S.U.A., în termen de 120 de zile de la data acordării licentei de comunicatii mobile de generatia a treia;

b) următoarele cinci transe anuale egale, în valoare de 4.900.000 dolari S.U.A. fiecare, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, începând cu anul 2004.

(3) Licentele de comunicatii mobile de generatia a treia se eliberează de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei fiecărui câstigător declarat al licitatiei sau, după caz, fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art. 1 alin. (4), după ce aceasta a achitat prima transă din tariful de eliberare a spectrului.

Art. 5. - Tariful de utilizare a spectrului se stabileste conform reglementărilor în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul military în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.114.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

Art. 1. - Beneficiază de prevederile Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, denumită în continuare lege, persoanele, cetăteni români, care au efectuat stagiul militar în detasamentele de muncă din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 14 ianuarie 1950 - 28 februarie 1961.

Art. 2. - Prin stagiu militar în detasamentele de muncă din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii se întelege perioada dintre data încorporării si data trecerii în rezervă sau data lăsării la vatră, după caz, cuprinsă în intervalul 14 ianuarie 1950 - 28 februarie 1961.

Art. 3. - (1) Pentru stabilirea si plata indemnizatiei lunare prevăzute la art. 2 din lege se iau în calcul si fractiunile de lună.

(2) Indemnizatia aferentă unei fractiuni de lună se determină ca produs între indemnizatia zilnică si numărul de zile calendaristice cuprinse în fractiunea de lună. Indemnizatia zilnică se determină ca raport între indemnizatia lunară prevăzută la art. 2 din lege, respectiv 15.000 lei, si peri- oada de 30 de zile, astfel: 15.000/30 = 500 lei pentru o zi.

Art. 4. - (1) Drepturile prevăzute de lege se stabilesc de către comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, care functionează în cadrul caselor teritoriale de pensii.

(2) Din comisia prevăzută la alin. (1) face parte si un reprezentant al centrului militar teritorial, desemnat de comandantul acestuia.

Art. 5. - Plata drepturilor prevăzute de lege se efectuează, la cererea solicitantului, de către casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din lege, chiar dacă acesta beneficiază de pensie din alt sistem de asigurări sociale neintegrat în sistemul public de pensii.

Art. 6. - (1) Dovada încadrării în prevederile art. 1 din lege se face cu unul dintre următoarele acte:

a) livret militar, în original si în copie;

b) adeverintă eliberată de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti, în original si în copie.

(2) La cererea pentru stabilirea drepturilor prevăzute de lege solicitantul are obligatia să prezinte următoarele acte, în original si în copie:

a) actul de identitate;

b) certificatul de căsătorie si certificatul de deces al sotului, în cazul sotiei celui decedat, prevăzută la art. 3 din lege.

Art. 7. - Pentru stabilirea drepturilor prevăzute de lege Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale poate solicita Arhivelor Nationale, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare, întocmirea unei evidente a detasamentelor de muncă din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, în baza documentelor pe care le detin.

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 din lege vor beneficia de prevederile acesteia cu începere de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

(2) Cererile înregistrate la casele teritoriale de pensii anterior datei intrării în vigoare a legii se vor considera ca fiind depuse la data de 5 august 2002.

Art. 9. - Hotărârea prevăzută la art. 6 alin. (4) din lege si decizia de revizuire prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege se vor elabora potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, respectiv nr. 2, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Casa judeteană de pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti ............................................

(se completează după caz)

 

Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂREA

nr. ............ din data de ...................

pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002

 

Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, în componenta prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961,

având în vedere prevederile art. 1, 2 si art. 6 alin. (4) din Legea nr. 309/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002, examinează în vederea solutionării cererea domnului/doamnei ...................................................., fiul/fiica lui .................. si al/a ..............................., născut/născută la data de ...................................... în localitatea  ....................., domiciliat/domiciliată în ........................................................., înregistrată la Casa de pensii .................................... cu nr. ................. din data de ..................... .

Prin cererea înregistrată titularul/sotia titularului decedat solicită recunoasterea perioadei .......................................... în care titularul a efectuat stagiul militar în detasamentele de muncă din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, în temeiul art. 1 din Legea nr. 309/2002.

În dovedirea cererii sale titularul/sotia titularului decedat a depus următoarele acte*):

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Motivare: Având în vedere că din verificarea actelor depuse se confirmă/nu se confirmă cele solicitate, comisia h o t ă r ă s t e :

Admite/respinge cererea domnului/doamnei ...................................... si constată că perioada ..................................................................... se încadrează/nu se încadrează în prevederile art. 1 din Legea nr. 309/2002.

Drepturile se acordă începând cu data de ......................................**).

Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele comisiei, ............................................

............................................

Membrii comisiei:

............................................

............................................

Director general,

...............................................


*) 1. livret militar;

2. adeverintă eliberată de UM 02405 Pitesti;

3. adeverintă eliberată de organele militare teritoriale;

4. act de identitate;

5. certificat de căsătorie (în cazul sotiilor celor decedati, prevăzute la art. 3 din lege);

6. certificat de deces (în cazul sotiilor celor decedati, prevăzute la art. 3 din lege).

**) Aceste precizări sunt valabile pentru persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr. 309/2002.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Casa judeteană de pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti ............................................

(se completează după caz)

Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare

 

DECIZIA DE REVIZUIRE

nr. ................ din data de ..........................

 

Ca urmare a sesizării domnului/doamnei......................, înregistrată sub nr....................... din data de............................., formulată în temeiul art. 7 din Legea nr. 309/2002, prin care se solicită revizuirea Hotărârii nr. ................. din data de ........................... a Comisiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, se constată că din actele care au stat la baza emiterii acestei decizii:

...........................................................................................................………………………

Fată de cele expuse, se mentine/se anulează/se revizuieste decizia, în sensul că: ................

...............................................................................................................................................

Cu drept de contestatie conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele comisiei, ............................................

............................................

Membrii comisiei:

............................................

............................................

Director general,

...............................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Cota de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei produselor petroliere se stabileste la 35% din:

a) pretul tonei de titei extras;

b) pretul gazelor naturale livrate de către producătorii de gaze naturale, exclusiv contravaloarea impozitului pe gaz si a serviciilor de înmagazinare, transport si distributie;

c) tariful de înmagazinare al gazelor naturale, facturat de persoanele juridice române sau străine autorizate si licentiate, având ca specific de activitate operarea unui sistem de înmagazinare subterană si desfăsurarea de activităti comerciale legate de aceasta;

d) tariful de transport facturat de persoanele juridice române sau străine autorizate si licentiate, având ca specific de activitate operarea unui sistem de transport si desfăsurarea de activităti comerciale legate de aceasta;

e) tariful de distributie facturat de persoanele juridice române sau străine autorizate si licentiate, având ca specific activitatea de distributie si de comercializare a gazelor naturale într-o zonă delimitată.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2002.

Nr. 1.116.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea procedurii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali

 

În temeiul prevederilor art. 5 pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, ale art. 69 alin. (2) lit. a) si ale art. 70 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

având în vedere Programul de reglementări în domeniul energiei electrice si termice pe anul 2002 si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 4 octombrie 2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru întocmirea procedurii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare, Departamentul preturi, tarife si analiză economică si titularii de licente pentru furnizarea de energie termică vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2002.

Nr. 27.


*) Regulamentul pentru întocmirea procedurii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali este accesibil pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, la adresa www.anre.ro.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind publicitatea la băuturi alcoolice distillate

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând seama de faptul că din statisticile date publicitătii de institutii publice si private rezultă atât o crestere a consumului de alcool în rândurile minorilor, cât si a publicitătii la băuturi alcoolice distilate,

tinând seama de efectele nocive ale consumului de alcool asupra minorilor, în special, dar si asupra societătii, în general, si de faptul că aceasta este o problemă de interes public,

având în vedere obligatiile membrilor Consiliului National al Audiovizualului de a proteja, în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, dezvoltarea fizică, mentală si morală a minorilor,

în temeiul art. 10 alin. (3) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. d), art. 29 alin. (1) lit. a) si al art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - În cadrul serviciilor de programe audiovizuale este interzisă, în intervalul orar 6-22, orice formă de publicitate la băuturi alcoolice distilate, astfel cum sunt ele definite în Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului de stat, ministrul sănătătii, nr. 17/240/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 iulie 2000.

Art. 2. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Art. 3. - Dispozitiile prezentei decizii vor fi aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2003.

 

Consiliul National al Audiovizualului

Gabriela Stoica,

Membru

 

Bucuresti, 8 octombrie 2002.

Nr. 112

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 9/1992*)

privind organizarea statisticii oficiale

 


*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 311/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 si a fost modificată si completată ulterior prin:

- Ordonanta Guvernului nr. 83/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, respinsă prin Legea nr. 150/2002 si abrogată prin Legea nr. 311/2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 111/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, abrogată prin Legea nr. 311/2002 si respinsă prin Legea nr. 330/2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 311/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare fundamentării si evaluării politicilor economice si sociale, deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor stiintifice, prognozelor si strategiilor de dezvoltare, transmiterii de date statistice organismelor internationale, potrivit obligatiilor asumate de statul român, precum si altor categorii de utilizatori interni si externi, se desfăsoară cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante.

(2) Ordonanta privind organizarea statisticii oficiale se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) Statistica oficială în România este organizată si coordonată de Institutul National de Statistică, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat.

(2) Institutul National de Statistică este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul pentru coordonarea activitătii de integrare europeană, numiti prin decizie a primului-ministru.

(3) În subordinea Institutului National de Statistică functionează directiile generale de statistică organizate la nivelul judetelor-centre ale regiunilor de dezvoltare stabilite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România si directiile judetene de statistică organizate la nivelul celorlalte judete, ca servicii publice descentralizate, finantate de la bugetul de stat, precum si editura ‘Revista Română de Statistică” si Centrul National de Pregătire în Statistică, finantate din venituri extrabugetare.

(4) În sensul prezentei ordonante, prin servicii de statistică oficială se întelege Institutul National de Statistică, directiile generale de statistică, directiile judetene de statistică, precum si compartimentele statistice din cadrul Băncii Nationale a României si al institutiilor si autoritătilor publice, coordonate metodologic de Institutul National de Statistică.

Art. 3. - (1) În scopul formării profesionale continue a personalului din serviciile de statistică oficială, precum si al promovării unei culturi statistice în sistemul administratiei publice centrale si locale, în companii si societăti nationale, regii autonome, societăti comerciale, în alte unităti cu personalitate juridică de drept public sau privat, se înfiintează Centrul National de Pregătire în Statistică, în subordinea Institutului National de Statistică, finantat din venituri extrabugetare.

(2) Centrul National de Pregătire în Statistică are ca obiect de activitate organizarea, promovarea activitătilor de formare profesională continuă prin sistemul educational în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative si tehnologiei informatiei, contribuind la răspândirea cunostintelor stiintifice si tehnice din aceste domenii.

(3) Centrul National de Pregătire în Statistică poate elibera, în conditiile legii, diplome educationale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidentierea competentelor dobândite, cu valabilitate natională.

(4) Formarea profesională continuă, prin Centrul National de Pregătire în Statistică, este asigurată de formatori, specialisti în domeniile prevăzute la alin. (2), din administratia publică sau de către colaboratori din tară ori din străinătate, remunerati potrivit legislatiei în materie.

Art. 4. - Organizarea si functionarea Institutului National de Statistică si a Centrului National de Pregătire în Statistică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - (1) Organizarea statisticii oficiale se întemeiază pe principiile autonomiei, confidentialitătii, transparentei, relevantei, proportionalitătii, deontologiei statistice si raportului cost/eficientă.

(2) Potrivit principiului autonomiei Institutul National de Statistică este autorizat să stabilească în mod impartial si independent, fără ingerinte de pe pozitii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizatiilor patronale si ale altor organizatii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare si prelucrare, să publice si să difuzeze datele si informatiile statistice. Acest principiu implică obligativitatea ca datele si informatiile statistice oficiale să fie puse la dispozitie tuturor categoriilor de utilizatori, în conditii de egalitate, simultaneitate si nediscriminare în privinta calitătii si a termenelor de difuzare.

(3) Potrivit principiului confidentialitătii serviciile de statistică oficială si personalul statistic au obligatia să adopte si să asigure, pe parcursul întregii perioade a cercetării statistice - de la înregistrare până la publicare -, măsuri de protectie a datelor care se referă la subiecti statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obtinute direct prin cercetări statistice sau indirect, din surse administrative ori din alte surse.

(4) Potrivit principiului transparentei serviciile de statistică oficială sunt obligate să respecte si să asigure dreptul furnizorilor de date statistice, al utilizatorilor si al altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal si la scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile si metodele folosite la elaborarea informatiilor statistice, la măsurile adoptate de protectie a datelor si la modul si termenele de difuzare a datelor si a informatiilor statistice.

(5) Potrivit principiului relevantei serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure producerea de date si informatii statistice, conform domeniilor, termenelor si gradului de detaliere a datelor statistice, stabilite în functie de evolutia continuă a fenomenelor demografice, economice, sociale si de mediu.

(6) Potrivit principiului proportionalitătii serviciile de statistică oficială au obligatia să asigure corelarea dintre cantitatea de informatii individuale ce se solicită si cantitatea de informatii prelucrate ce se oferă utilizatorilor.

(7) Potrivit principiului deontologiei statistice serviciile de statistică oficială sunt obligate să instituie si să aplice criterii stiintifice la selectarea surselor, a metodelor si procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice si să facă cunoscute, într-o formă larg accesibilă, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul si gradul de exactitate a rezultatelor.

(8) Potrivit principiului raportului cost/eficientă serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiectii statistici la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice si în conditiile utilizării optime a resurselor disponibile.

Art. 6. - (1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent si stiintific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor si clasificărilor utilizate în activitatea de statistică se înfiintează Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică, organ consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza si avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national, a rapoartelor de activitate ale Institutului National de Statistică si a Programului anual de cercetări statistice.

(2) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică are următoarea componentă:

a) 3 reprezentanti ai Academiei Române;

b) 6 reprezentanti ai învătământului superior de specialitate;

c) 6 reprezentanti ai institutelor de cercetare;

d) 6 reprezentanti ai ministerelor si/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului;

e) un reprezentant al Băncii Nationale a României;

f) 3 reprezentanti ai organismelor sindicale;

g) 3 reprezentanti ai organizatiilor patronale;

h) 3 reprezentanti ai mijloacelor de informare în masă;

i) 3 reprezentanti ai asociatiilor profesionale.

(3) Presedintele Institutului National de Statistică este membru de drept.

(4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Statistică sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor si institutiilor prevăzute la alin. (2), pe o perioadă de 2 ani.

(5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Statistică beneficiază de o indemnizatie de participare la sedintă, egală cu salariul minim brut pe economie.

(6) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar si îsi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atributiilor sale.

(7) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică elaborează si aprobă regulamentul propriu de functionare.

 

CAPITOLUL II

Cercetări statistice

 

Art. 7. - (1) Pentru asigurarea datelor si a informatiilor necesare tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice Institutul National de Statistică elaborează programe anuale de cercetări statistice la nivel national, pe regiuni de dezvoltare, judete si alte structuri teritoriale.

(2) Programul anual de cercetări statistice reprezintă cadrul elaborării, producerii si diseminării statisticilor oficiale în România.

(3) Programul anual de cercetări statistice va acoperi datele si informatiile statistice necesare în vederea observării, cuantificării si analizei fenomenelor economice, sociale, demografice si ale mediului înconjurător, luând în considerare principiul cost/eficientă.

(4) Programul anual de cercetări statistice prevede obiectivul cercetării, organizatorul cercetării, categoriile de unităti statistice incluse în cercetare, sursa datelor statistice si formularele, datele calendaristice si periodicitatea de culegere a datelor statistice, responsabilitătile unitătilor statistice cercetate pentru a furniza si a transmite datele statistice, tipul informatiilor statistice, forma si datele de difuzare, inclusiv principalii indicatori, precum si costul si sursa de finantare.

Art. 8. - Cercetările statistice se efectuează lunar, trimestrial, anual sau la alte periodicităti, în functie de necesitatea informatiilor, natura indicatorilor si posibilitătile de organizare si efectuare; periodicitătile se corelează cu practica statistică internatională.

Art. 9. - (1) Programul anual de cercetări statistice, după avizarea acestuia de către Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică, se aprobă prin hotărâre a Guvernului si se dă publicitătii.

(2) Realizarea Programului anual de cercetări statistice se finantează de la bugetul de stat, precum si din alte surse interne sau externe.

 

CAPITOLUL III

Culegerea datelor statistice

 

Art. 10. - Serviciile de statistică oficială sunt autorizate, în baza si cu respectarea prevederilor prezentei ordonante, să solicite si să obtină gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se află, detin capital sub orice formă sau desfăsoară o activitate de orice fel pe teritoriul României.

Art. 11. - (1) Persoanele juridice - regii autonome, companii si societăti nationale, societăti comerciale, indiferent de forma de proprietate, institutii ale administratiei publice centrale sau locale, partide politice, organizatii sindicale si patronale, organizatii neguvernamentale si alte tipuri de organizatii - sunt obligate să furnizeze gratuity serviciilor de statistică oficială, la termenele, periodicitătile si în forma solicitată, datele si informatiile statistice, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instructiunile emise de Institutul National de Statistică în baza prezentei ordonante.

(2) Serviciile de statistică oficială sunt autorizate să efectueze cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate să permită accesul personalului statistic în unitătile respective si la documentele de evidentă a datelor primare, respectându-se prevederile prezentei ordonante.

(3) Pentru asigurarea calitătii datelor statistice comunicate serviciilor de statistică oficială personalul acestora are dreptul să verifice modul de determinare a datelor raportate si corespondenta lor cu evidentele detinătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri au obligatia să încheie procese-verbale de constatare a contraventiilor si să aplice prevederile cap. VI din prezenta ordonantă.

(4) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică oficială datele personale si cele privind gospodăria si activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor si anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenta politică, cazierul judiciar, sănătatea si viata intimă pot fi culese si prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile din prezenta ordonantă referitoare la confidentialitatea datelor statistice.

(5) Pentru utilizarea datelor personale în scopuri statistice, stiintifice sau istorice serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure stocarea acestora în conditii de sigurantă.

(6) În exercitarea atributiilor si activitătilor serviciile de statistică oficială sunt autorizate să utilizeze agenti statistici, în calitate de colaboratori, si să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populatiei si de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice.

(7) Angajarea agentilor statistici pentru culegerea datelor se face potrivit legii, iar cuantumul remuneratiei brute pentru activitatea desfăsurată de acestia se stabileste prin ordin al presedintelui.

(8) Pentru realizarea balantei de venituri si cheltuieli a gospodăriilor si pentru completarea pe o perioadă determinată a formularelor tip jurnal, gospodăriile participante la ancheta bugetelor de familie si la alte anchete similare vor fi recompensate cu o sumă brută corespunzătoare efortului depus, stabilită prin ordin al presedintelui.

(9) Agentii statistici angajati în calitate de colaboratori nu se cuprind în numărul anual de salariati ai Institutului National de Statistică si ai directiilor teritoriale de statistică.

Art. 12. - (1) Cercetarea fenomenelor si proceselor economice, sociale, demografice si de mediu se efectuează, după caz, prin recensăminte, microrecensăminte, monografii statistice, cercetări statistice selective si prin alte anchete statistice.

(2) Pentru completarea volumului de date necesare si reducerea gradului de solicitare a subiectilor statistici serviciile de statistică oficială au acces la datele primare din evidentele administrative ale institutiilor administratiei publice centrale si locale (bilanturi contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidentă a populatiei si alte forme de evidentă a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea principiului confidentialitătii statistice. Datele confidentiale obtinute din surse administrative se utilizează numai în scopuri statistice, fără să afecteze scopurile pentru care ele au fost initial colectate.

Art. 13. - Cercetările statistice totale de interes national, regional sau la nivelul unei alte structuri teritoriale de tipul recensământului populatiei si locuintelor, al clădirilor, recensămintelor din agricultură, al întreprinderilor, patrimoniului se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin lege, după caz.

Art. 14. - (1) Pentru acoperirea nevoilor de date si informatii statistice ale institutiilor administratiei publice, Institutul National de Statistică va tine seama de cerintele de informare ale acestora la întocmirea programelor anuale de cercetări statistice.

(2) O cercetare statistică prevăzută în Programul anual al cercetărilor statistice va fi realizată de compartimentele statistice din cadrul institutiilor si autoritătilor publice sau al Băncii Nationale a României, dacă cercetarea statistică respectivă necesită o experientă de specialitate de care dispune compartimentul statistic în cauză sau are la dispozitie datele culese în acest scop.

(3) Institutia care organizează o cercetare statistică potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) este obligată:

a) să transmită spre avizare metodologia cercetării statistice Institutului National de Statistică;

b) să aplice clasificările statistice de interes general;

c) să furnizeze rezultatele cercetării statistice Institutului National de Statistică si, în consultare cu acesta, să le transmită organizatiilor internationale.

Art. 15. - Pentru domeniile specifice de cercetare statistică aflate în competenta ministerelor si a altor institutii si autorităti publice, cum sunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica învătământului, statistica financiară, statistica somajului, statistica asigurărilor sociale, statistica ediului înconjurător si alte statistici, autoritătile respective au obligatia de a transmite Institutului National de Statistică, în scopul, forma si la termenele specificate în Programul anual al cercetărilor statistice, datele si informatiile statistice ce urmează să fie incluse în seriile de date statistice, în publicatiile statistice sau să fie transmise organismelor internationale.

 

CAPITOLUL IV

Confidentialitatea datelor statistice

 

Art. 16. - (1) Datele si informatiile statistice utilizate de serviciile de statistică oficială sunt considerate confidentiale dacă permit identificarea subiectilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informatii cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect statistic este identificabil se vor avea în vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o tertă parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv.

(2) Datele si informatiile statistice confidentiale nu pot servi ca probe în justitie sau la stabilirea unor drepturi sau obligatii pentru subiectii statistici la care se referă.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidentiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la denumire, adresă, profilul activitătii, capitalul social, cifra de afaceri si numărul de personal, date ce îsi păstrează caracterul public, potrivit prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Datele confidentiale culese de serviciile de statistică oficială se utilizează numai în scopuri statistice.

(2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate numai în conditiile în care identificarea directă ori indirectă a persoanelor fizice sau juridice nu este posibilă.

Art. 18. - (1) Serviciile de statistică oficială sunt obligate să adopte măsurile administrative, organizatorice si tehnice privind asigurarea confidentialitătii datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informatii, prevenirea difuzării distorsionate a datelor statistice si a distrugerii intentionate sau neautorizate a acestora.

(2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii oficiale, care, potrivit statutului legal, ia cunostintă de continutul datelor statistice, este obligat să respecte confidentialitatea acestora. Această prevedere se referă si la persoanele antrenate temporar în activitatea de culegere si procesare a datelor si a informatiilor statistice si se extinde si după încetarea activitătii personalului statistic în respectivele posturi.

 

CAPITOLUL V

Accesul la datele statistice

 

Art. 19. - (1) Datele si informatiile statistice reprezintă un bun national, accesibil Parlamentului, Presedintelui României, Guvernului, institutiilor administratiei publice centrale si locale, partidelor politice, sindicatelor, organizatiilor patronale, organizatiilor neguvernamentale, mijloacelor de informare în masă, unitătilor de învătământ si cercetare stiintifică, întreprinderilor si altor persoane juridice, cadrelor didactice, cercetătorilor, studentilor si altor categorii de populatie, cu respectarea confidentialitătii datelor.

(2) Datele si informatiile statistice obtinute pe baza programelor de cercetări statistice ale serviciilor de statistică oficială vor fi transmise, în limita resurselor financiare, în mod gratuit, către Parlament, Presedintele României, Guvern, ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor si vor fi publicate în volume si structuri cât mai largi posibil, pentru a satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice si a populatiei.

Art. 20. - (1) Institutul National de Statistică si unitătile teritoriale de statistică asigură, cu plată, difuzarea datelor si a informatiilor statistice, obtinute potrivit programelor anuale de cercetări statistice, către diferitele categorii de utilizatori, prin publicatii pe suport de hârtie sau electronice, în conditiile specifice ale protectiei si confidentialitătii datelor si informatiilor statistice. Pretul va fi stabilit în scopul recuperării nivelului cheltuielilor necesare pentru editarea si difuzarea datelor si a informatiilor statistice solicitate, precum si a suportului pe care acestea sunt difuzate.

(2) Pe baza rezultatelor acelorasi cercetări statistice cuprinse în programele anuale de cercetări statistice, la cererea expresă a utilizatorilor interni si externi Institutul National de Statistică si directiile teritoriale de statistică pot edita publicatii, altele decât cele cuprinse în programul cercetărilor statistice, si pot furniza date si informatii statistice din bazele de date statistice, în conditiile specifice ale respectării protectiei si confidentialitătii datelor. Plata se va efectua pe baza unui tarif stabilit de Institutul National de Statistică, tarif care va cuprinde si costul prelucrării suplimentare a datelor si informatiilor.

Art. 21. - (1) Institutul National de Statistică si unitătile teritoriale de statistică sunt autorizate să realizeze, cu plată, pe bază de contract, la cererea unor beneficiari interni sau externi, lucrări statistice în afara celor cuprinse în programul anual aprobat. Valoarea contractului va acoperi toate cheltuielile implicate de realizarea lucrărilor prevăzute în contract.

(2) Sumele încasate din cercetări statistice, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum si cele aferente publicatiilor statistice si serviciilor privind furnizarea de informatii si date statistice pe suport de hârtie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispozitia Institutului National de Statistică si a unitătilor teritoriale de statistică si se gestionează în regim extrabugetar.

(3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul National de Statistică si unitătile teritoriale de statistică pot efectua cheltuieli curente si de capital; soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

 

CAPITOLUL VI

Obligatii si sanctiuni

 

Art. 22. - Persoanele juridice sunt obligate să organizeze evidenta activitătii pe care o desfăsoară, astfel încât să poată determina si comunica serviciilor de statistică oficială datele, în forma si la termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonante.

Art. 23. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni:

a) refuzul sau întârzierea din culpă a transmiterii datelor statistice solicitate, potrivit programului de cercetări statistice aprobat;

b) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea serviciilor de statistică oficială documentele si

evidentele necesare verificării datelor statistice;

c) comunicarea de date eronate sau incomplete;

d) neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;

e) nerespectarea de către personalul serviciilor de statistică oficială a dispozitiilor legale cu privire la păstrarea caracterului confidential al datelor si informatiilor statistice individuale, potrivit principiului confidentialitătii si reglementărilor cuprinse în cap. IV din prezenta ordonantă.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistică oficială anume împuternicit pentru aceasta.

(4) Dispozitiile privind contraventiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. - Încălcarea cu vinovătie a prevederilor prezentei ordonante de către personalul serviciilor de statistică oficială atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă, contraventională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Salariatii serviciilor de statistică oficială si agentii statistici folositi la efectuarea de recensăminte si alte cercetări statistice se bucură, pe tot timpul îndeplinirii acestei activităti, de protectia legii, fiind socotiti ca îndeplinind o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat.

Art. 26. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeasi dată se abrogă Decretul nr. 152/1970, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.