MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 766           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE           Marti, 22 octombrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

789. - Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1097. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Râsnov si în administrarea Consiliului Local al Orasului Râsnov, judetul Brasov

 

1098. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 346/1998 privind transferul unui avion al Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A. în administrarea Universitătii din Craiova

 

1099. - Hotărâre privind înfiintarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, în structura Misiunii Permanente a României la O.N.U., cu sediul la New York

 

1101. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

355. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială

 

716. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind acreditarea programelor educationale, formatorilor si formatorilor de formatori din sistemul sanitar

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea răzoi mondial, 1941-1945”, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 alin. (2) pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, modificată prin Legea nr. 352/2002,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea război mondial,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Crucea Comemorativă al celui de-al doilea Răzoi Mondial, 1941-1945, unor veterani de război ai Ministerului Apărării Nationale, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 octombrie 2002.

Nr. 789.


*) Anexa se publică ulterior.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Râsnov si în administrarea Consiliului Local al Orasului Râsnov, judetul Brasov

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în orasul Râsnov, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Râsnov si în administrarea Consiliului Local al Orasului Râsnov, judetul Brasov.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1097.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Râsnov si în administrarea Consiliului Local al Orasului Râsnov, judetul Brasov

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

 

 

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

Orasul Râsnov, judetul Brasov

Statul roman - Ministerul Apărării Nationale

Orasul Râsnov Consiliul Local al Orasului Râsnov

- Imobil 5.264 - cod 8.29.09,

nr. M.F. 104.057

Suprafata totală a terenului = 500 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 346/1998 privind transferul unui avion al Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A. în administrarea Universitătii din Craiova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 346/1998 privind trasferul unui avion al Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A. în administrarea Universitătii din Craiova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 3 iulie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1098.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 4 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. - (1) Se aprobă înfiintarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, în structura Misiunii Permanente a României la O.N.U., cu sediul la New York.

(2) Încadrarea postului se face fără depăsirea numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Apărării Nationale prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Personalul militar încadrat în postul prevăzut la art. 1 beneficiază de salarizarea în valută si de celelalte drepturi în valută si în lei ale personalulul trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările si

completările ulterioare.

Art. 3. - Functia si coeficientul de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al personalului militar stabilit la art. 1 sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Fondurile necesare pentru instalarea la post si pe timpul desfăsurării misiunii vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr.1099.


*) Anexa se comunică Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. - Se aprobă trecerea Stadionului “Ilie Oană” si a patinoarului artificial, situate în municipiul Ploiesti, identificate potrivit anexei nr. 1, din proprietatea publică a statutului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova.

Art. 2. - Imobilul, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prevăzut în anexa nr. 2, va fi utilizat în comun de către acesta si de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pa bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1101.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

Adresa imobilelor

care se transmit

 

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care se

transmit imobilele

Specificatia si suprafata obiectivului

Nr. parcelei

 

Nr. M.F.P.

(H.G. 1.326/2001)

 

I. Stadionul

“Ilie Oană”

Municipiul Ploiesti,

Str. Stadionului

nr. 26

 

Statul român -

Ministerul

Tineretului

si Sportului

 

Municipiul Ploiesti -

Consiliul Local al Municipiului

Ploiesti, judetul Prahova

 

Suprafata aferentă terenului de fotbal central si tribunei =

19.975 m2

 

100.959

 

1. teren de fotbal, aruncare sulită si ciocan = 7.990 m2

1

2. sectoare pentru sărituri (dreapta si stânga terenului de fotbal) = 1. 2.200 m2

2, 3

3. pistă atletism 6 culoare = 2.700 m2

4

4. zonă verde de protectie si reclame publicitare = 910 m2

5

5. tribuna centrală = 3.000 m2

6

6. tribună = 1.869 m2

7

7. peluza 1 si peluza 2 = 1.220 m2

8, 9

8. garaje si anexe cabină poartă = 95 m2

10, 11, 12, 15

Suprafata aferentă terenurilor de sport = 5.400 m2

13

1. teren de fotbal gazonat = 3.950 m2

14

2. teren cu zgură = 1.450 m2

Teren liber = 5.395 m2

16

II. Patinoar

artificial

descoperit

Municipiul Ploiesti,

str. Maresal

Alexandru

Averescu nr. 1

Statul român -

Ministerul

Tineretului

si Sportului

 

Municipiul Ploiesti - Consiliul  local al Municipiului Ploiesti,

judetul Prahova

 

- Suprafata aferentă patinoarului si tribunei = 4.167 m2

 

100.962

 

1. canal tehnologic = 270 m2

2

 

2. cale de acces = 1.057 m2

3

3. patinoar = 1.723 m2

1

4. tribuna = 847 m2

4

5. curte interioară = 270 m2

5

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se foloseste în comun de către Ministerul Tineretului si Sportului si Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

 

Adresa imobilului care se transmite

Specificatia obiectivului

Nr. parcelei

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Ploiesti, Str. Stadionului nr. 26, judetul Prahova

Cale de acces

20

Suprafata = 600,00 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială

 

În baza prevederilor art. 12 si ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislatiei nationale cu reglementările Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/96/CE privind modificarea, cu privire la inspectiile în câmp, a directivelor nr. 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE si 70/458/CEE privind comercializarea semintelor de sfeclă, plante furajere, cereale, cartofi, plante oleaginoase si textile si de legume,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. - Se aprobă Conditiile si procedurile privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 august 2002.

Nr. 355.

 

ANEXĂ

 

Conditii si proceduri privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor în câmp

în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. - (1) Prezentele conditii si proceduri se aplică pentru acreditarea unor persoane fizice, în scopul stabilirii competentei de a efectua inspectii în câmp în vederea certificării unor culturi semincere recunoscute de autoritatea oficială.

(2) Acreditarea unor persoane pentru efectuarea inspectiilor în câmp în vederea certificării se realizează de către autoritatea oficială, desemnată de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, respectiv Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin unitătile teritoriale ale acesteia, respectiv Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS) sau inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor (ITCSMS), după caz.

(3) Eliberarea certificatului de acreditare de către autoritatea oficială atestă că persoana fizică acreditată poate să efectueze inspectia în câmp a unor culturi semincere din următoarele specii si grupe de specii: sfeclă, plante furajere, cereale, oleaginoase si textile, precum si la categoriile biologice prevăzute de regulile si normele specifice acestor specii.

 

CAPITOLUL II

Definirea termenilor

 

Art. 2. - (1) Acreditarea: delegarea de responsabilitate care permite unei persoane fizice sau juridice să execute o anumită activitate în numele organismului responsabil pentru respectiva activitate.

(2) Acreditor: un organism oficial de acreditare cu competentă recunoscută pentru procedura de acreditare.

(3) Actiune corectivă: actiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei neconformităti, în scopul de a preveni repetarea acestora.

(4) Autoritatea oficială: autoritate desemnată oficial pentru acreditarea unor persoane fizice sau juridice în vederea desfăsurării de activităti specifice la cererea acestora.

(5) Audit: examinare sistematică si independentă în scopul determinării dacă activitătile de calitate si rezultatele aferente sunt conforme cu sistemele planificate.

(6) Candidat la acreditare: persoana fizică sau juridică ce doreste să obtină de la autoritatea desemnată un certificat de acreditare.

(7) Certificat de acreditare: document eliberat de către autoritatea oficială, care atestă că persoana fizică acreditată poate să efectueze inspectii în câmp în vederea certificării unor culturi semincere si care dovedeste că persoana acreditată posedă cunostintele tehnice necesare pentru realizarea obiectivelor propuse la solicitarea acreditării.

(8) Conformitate: satisfacerea exigentelor specifice unei activităti.

(9) Neconformitate majoră: activitate ce influentează în mod negativ serviciul prestat de persoana acreditată si trebuie corectată imediat.

(10) Neconformitate minoră: activitate ce nu influentează direct serviciul prestat si care trebuie corectată într-un anumit interval de timp.

(11) Inspectia în câmp (controlul în câmp): examinarea în câmp a plantelor unei culturi destinate producerii de seminte conform metodelor, regulilor si normelor în vigoare.

(12) Inspector în câmp acreditat: persoana fizică independentă sau angajată a unei persoane juridice, care poate efectua inspectia în câmp a unor culturi semincere sub supravegherea autoritătii oficiale.

(13) Supraveghere oficială: procedura prin care autoritatea oficială urmăreste si verifică activitatea specifică a unei persoane fizice sau juridice acreditate de autoritatea oficială să desfăsoare o anumită activitate în numele său.

 

CAPITOLUL III

Conditii pentru inspectorii în câmp în vederea acreditării

SECTIUNEA 1

Conditii pentru acreditare

 

Art. 3. - (1) Inspectia în câmp a culturilor semincere poate fi efectuată de persoane angajate de agenti economici înregistrati pentru producerea semintelor sau de către persoane independente angajate pe bază de contract temporar fie cu autoritatea oficială, fie cu un agent economic înregistrat pentru producerea de seminte, acreditate oficial în acest scop de către autoritatea oficială si sub supravegherea acesteia.

(2) Inspectorii în câmp trebuie să îndeplinească următoarele conditii pentru a putea fi acreditati provizoriu sau definitiv:

a) să aibă pregătirea corespunzătoare: studii de specialitate, cel putin 3 ani experientă în domeniul de producere, ameliorare, control si certificare a semintelor si suficiente cunostinte pentru desfăsurarea activitătii în bune conditii;

b) prin exceptie de la conditiile prevăzute la lit. a) se pot accepta candidati fără experientă în domeniu, cu studii de specialitate în agricultură, horticultură sau biologie, care pot fi acreditati provizoriu pentru însusirea cunostintelor practice;

c) să fie independenti în activitatea pe care o desfăsoară;

d) să nu aibă interese personale în luarea măsurilor ce se impun;

e) să nu obtină nici un profit personal ca urmare a deciziilor sau măsurilor luate din efectuarea inspectiilor în câmp;

f) să se angajeze să lucreze în concordantă cu metodele si normele în vigoare aplicabile inspectiilor în câmp efectuate de autoritatea oficială;

g) să demonstreze competentă în:

(i) întelegerea termenilor “control în câmp” si “DUS” - distinctivitate, uniformitate si stabilitate, respective caracterele morfologice si fiziologice ale soiurilor si modul de notare în descrierea soiurilor;

(ii) întelegerea importantei preciziei operatiunii de control în câmp;

(iii) întocmirea corectă a documentelor oficiale.

(3) Agentul economic angajator al candidatului la acreditare, denumit în continuare angajator, sau persoana fizică independentă trebuie să depună la ITCSMS sau LCCSMS pe a cărui zonă teritorială îsi desfăsoară activitatea specifică o cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele conditii si proceduri, împreună cu toate documentele prevăzute, în două exemplare, dintre care unul se va restitui solicitantului după terminarea procedurilor de acreditare, prin care să solicite acreditarea inspectorului în câmp.

(4) Documentele solicitate pentru înscrierea candidatului la acreditare sunt:

a) copie xerox de pe autorizatia de producere a semintelor vizată pe anul în curs;

b) copie xerox de pe statutul agentului economic înregistrat cu specificarea obiectului de activitate;

c) copie xerox de pe codul fiscal;

d) dosarul de prezentare a persoanei angajate ce urmează a fi acreditată pentru inspectia în câmp, care va cuprinde;

(i) copie de pe diploma de studii;

(ii) curriculum vitae;

(iii) copie de pe carnetul de muncă sau de pe contractul temporar;

(iv) angajamentul scris al persoanei si angajatorului său, după caz, de a se conforma regulilor care guvernează inspectiile oficiale în câmp;

(5) Contravaloarea prestatiei de acreditare va fi achitată de agentul economic sau persoana fizică, la acceptarea cererii si înregistrarea acesteia.

 

SECTIUNEA 2

Natura inspectorului în camp

 

Art. 4. - (1) Inspectorii în câmp acreditati pot fi:

a) persoane fizice independente;

b) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităti nu implică producerea, prelucrarea sau comercializarea semintelor, dar prestează servicii tehnice independente către producătorii, prelucrătorii sau comerciantii de sământă;

c) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităti implică producerea, prelucrarea sau comercializarea semintelor.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) angajatorul va asigura autoritatea oficială că inspectorul candidat sau acreditat este liber de orice presiune în desfăsurarea activitătii de control în câmp.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. c) un inspector în câmp acreditat poate efectua inspectii în câmp numai pe teritoriul angajatorului său, în afara cazului când există un alt acord între angajatorul său, solicitantul de certificare si autoritatea oficială.

(4) Angajatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) si c) sau persoana fizică independentă va asigura autoritatea oficială că îi va achita contravaloarea serviciilor de acreditare prestate, precum si a celor de supraveghere a activitătii de control în câmp.

 

SECTIUNEA 3

Cunostinte si aptitudini

 

Art. 5. - (1) Candidatul la acreditare trebuie să aibă următoarele cunostinte:

a) metodele O.C.D.E. (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică) pentru inspectia culturilor în câmp;

b) metodele si cerintele specifice de inspectie în câmp la culturile pentru care a solicitat acreditarea;

c) conditiile de aprobare în câmp la culturile pentru care a solicitat acreditarea;

d) caracteristicile speciilor si soiurilor pentru care a solicitat acreditarea, eventualele plante netipice si din alte specii;

e) organismele dăunătoare ale diferitelor specii si simptomele acestora, ca si diferitele categorii de buruieni si identificarea lor;

f) orice anomalie datorată toxicitătii pesticidelor, problemelor de nutritie, umiditate si temperatură;

g) folosirea caracterelor de soi pentru a confirma identitatea soiului în cultura seminceră;

h) detectarea, caracterizarea si cuantificarea impuritătilor în cultura seminceră;

i) interpretarea corectă a rezultatelor.

(2) Autoritatea oficială va verifica cunostintele candidatului la acreditare prin:

a) examen scris privind însusirea normelor în vigoare, principii si proceduri de control în câmp, la care trebuie să întrunească un punctaj minim de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte pentru a putea intra la proba practică;

b) proba practică, privind aptitudinile necesare pentru inspectia în câmp, prin examinarea a minimum 3 parcele pentru fiecare specie. Rezultatele probei practice se interpretează astfel:

(i) se consideră admis dacă rezultatele obtinute de candidat sunt apropiate de cele obtinute de un inspector al autoritătii oficiale, cu o tolerantă de ±0,1% pentru speciile cu determinare procentuală a componentelor culturii si o bucată de plantă netipică pentru speciile cu determinare numerică a componentelor culturii, la toate cele 3 parcele examinate.

Dacă rezultatele determinărilor la una dintre parcele ies din tolerantele admise, proba practică se suplimentează cu examinarea unei noi parcele, iar dacă aceasta se încadrează în tolerante, candidatul se consideră admis, iar dacă nu se încadrează în tolerante, se aplică prevederile lit. (ii);

(ii) dacă rezultatele determinărilor la două dintre parcele nu se încadrează în tolerantele admise, se poate face o acreditare provizorie a candidatului. Pe durata acreditării provizorii candidatul la acreditare va efectua inspectia în câmp împreună cu un inspector al autoritătii oficiale, considerată ca perioadă de instruire practică si se desfăsoară pe perioada unui sezon de inspectie în câmp pentru specia respectivă. După perioada de instruire practică se va face reverificarea cunostintelor practice ale candidatului la acreditare;

(iii) dacă rezultatele determinărilor la toate cele 3 parcele nu se încadrează în tolerantele admise, candidatul se consideră respins de la acreditare.

(3) Rezultatul testării se aduce la cunostintă candidatului la acreditare, în termen de 24 de ore, după fiecare probă.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilitătile inspectorilor acreditati si ale autoritătii

oficiale

SECTIUNEA 1

Responsabilitătile inspectorilor acreditati

 

Art. 6. - (1) În ceea ce priveste responsabilitătile fată de autoritatea oficială, inspectorii în câmp acreditati vor fi asimilati cu inspectorii autoritătii oficiale.

(2) Inspectorii în câmp acreditati efectuează inspectia în câmp sub supraveghere oficială, în conformitate cu regulile si normele în vigoare aplicabile la inspectiile oficiale, pentru speciile si categoriile biologice de seminte pentru care au fost acreditati.

(3) Inspectorii în câmp acreditati trebuie să îsi mentină un nivel ridicat de pregătire teoretică si practică prin:

a) efectuarea permanentă a activitătii de inspectie în câmp a culturilor, fără întreruperi pe o perioadă mai mare de 1 an;

b) participarea la instruirile periodice;

c) să fie la curent cu modificările apărute în normele în vigoare si metodele de inspectie a culturilor în câmp, însusindu-si orice schimbare.

(4) Inspectorii în câmp trebuie să fie instruiti si testati sau retestati prin cursuri de pregătire ca si cele ale personalului oficial si atestat prin examinări oficiale.

 

SECTIUNEA 2

Responsabilitătile autoritătii oficiale

 

Art. 7. - (1) Autoritatea oficială trebuie să dispună de personal specializat, echipamente si alte facilităti necesare pentru a realiza expertize tehnice privind acreditarea si supravegherea inspectorilor în câmp.

(2) Autoritatea oficială trebuie să se asigure că persoana acreditată:

a) este liberă de orice presiune ce poate afecta negativ calitatea muncii desfăsurate;

b) este independentă în luarea deciziilor;

c) este impartială când efectuează inspectia în câmp a culturilor;

d) nu obtine nici un profit personal în urma deciziilor sau măsurilor luate din activitatea de inspectie în câmp a culturilor.

(3) Autoritatea oficială va comunica acceptul pentru înscriere sau motivele pentru care înscrierea nu poate fi acceptată în decurs de 5 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de acreditare si a întregii documentatii solicitate.

(4) Candidatul la acreditare trebuie să aibă acces pentru îndrumare si informatii la serviciile autoritătii oficiale.

(5) Autoritatea oficială poate acorda dreptul de inspectie sub supraveghere oficială pentru culturile semincere obtinute din seminte care au fost supuse unui postcontrol oficial, al cărui rezultat a corespuns normelor în vigoare.

(6) Autoritatea oficială trebuie:

a) să furnizeze proceduri relevante cu privire la schemele O.C.D.E. pentru controlul în câmp al culturilor;

b) să organizeze instruiri si aplicatii practice pe probleme de control în câmp al culturilor;

c) să testeze persoanele care au solicitat acreditarea, să elibereze certificatul de acreditare pentru candidatii care au promovat testul si să încheie un contract de acreditare cu angajatorul persoanei acreditate si/sau cu persoana respectivă;

d) să aducă la cunostintă candidatului la acreditare rezultatul testării în termen de 24 de ore de la obtinerea rezultatelor verificării de la proba scrisă;

e) să organizeze audituri, să supravegheze si să monitorizeze activitatea de inspectie în câmp, ceea ce presupune:

(i) verificarea periodică a cunostintelor inspectorilor în câmp acreditati;

(ii) verificarea metodelor aplicate în efectuarea determinărilor în câmp;

(iii) verificarea aplicării corecte a normelor în vigoare, a procedurilor si a instructiunilor de lucru;

(iv) initierea actiunilor corective si retragerea acreditării;

(v) identificarea inspectorului în câmp acreditat printr-un număr unic si o stampilă personală;

(vi) identificarea culturilor inspectate de inspectorul în câmp acreditat si a loturilor de seminte rezultate, care să permită monitorizarea semintelor pe tot parcursul circulatiei si folosirii lor.

(7) Pe tot parcursul activitătii de acreditare se va mentine confidentialitatea informatiilor obtinute la toate nivelurile.

 

SECTIUNEA 3

Documentele de acreditare

 

Art. 8. - Contractul de acreditare, prezentat ca model în anexa nr. 2 la prezentele conditii si proceduri, va avea puterea legală a unui contract între autoritatea oficială, inspectorul în câmp si agentul economic angajator, după caz.

Art. 9. - Certificatul de acreditare, prezentat ca model în anexa nr. 3 la prezentele conditii si proceduri, reprezintă documentul tipizat eliberat de către autoritatea oficială în urma ndeplinirii tuturor conditiilor prevăzute în prezentele conditii si proceduri, are termen de valabilitate 4 ani si este vizat annual în urma verificării prin supraveghere a activitătii si în urma retestării inspectorului în câmp acreditat.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea si monitorizarea inspectorilor în câmp acreditati

SECTIUNEA 1

Auditul inspectorilor în câmp acreditati

 

Art. 10. - (1) Autoritatea oficială trebuie să aibă certitudinea că inspectorul în câmp acreditat respectă în totalitate regulile si normele în vigoare, iar activitatea pe care o desfăsoară acesta este adecvată si eficientă pentru scopul propus. Această certitudine poate fi obtinută în mod obiectiv prin intermediul unui audit.

(2) Auditorul sau auditorii care efectuează auditul inspectorilor în câmp vor fi din rândul inspectorilor autoritătii oficiale ai LCCSMS sau ITCSMS recunoscuti de INCS. Auditorii vor fi instruiti anual de LCCSMS sau de alte autorităti similare pe plan international si vor primi un certificat de auditor.

(3) În cazul în care este necesar, se pot utiliza persoane specializate din afara autoritătii oficiale, caz în care autoritatea oficială trebuie să se asigure că acestea corespund cerintelor impuse, încheindu-se un contract pentru audit care va cuprinde conditiile ce trebuie respectate, inclusiv clauza de confidentialitate.

(4) Auditul trebuie efectuat o dată la 4 ani pentru prelungirea acreditării, la cererea angajatorului sau a persoanei fizice independente, iar în cazul în care s-au identificat neconformităti, frecventa auditurilor va fi sporită. Perioada de 4 ani începe de la data acreditării.

Art. 1 - Autoritatea oficială va lua în calcul:

a) un sistem de control al întregii documentatii referitoare la activitatea inspectorilor în câmp acreditati;

b) reactualizarea documentatiei necesare;

c) asigurarea că amendamentele sau schimbările aduse unor documente sunt autorizate, procesate si implementate într-o manieră eficientă si rapidă;

d) reexaminarea cunostintelor inspectorilor în câmp acreditati în ceea ce priveste toate schimbările publicate în documentatia de specialitate;

e) rezultatele suprevegherii inspectorului în câmp acreditat supus verificării.

Art. 12. - (1) În urma auditului auditorul va întocmi un raport de audit în 3 exemplare, dintre care un exemplar va fi păstrat la autoritatea oficială, un exemplar la agentul economic angajator si/sau un exemplar la inspectorul în câmp verificat.

(2) În urma auditului, dacă raportul de audit este favorabil, se eliberează un nou certificat de acreditare.

 

SECTIUNEA 2

Supravegherea inspectorilor în câmp acreditati

 

Art. 13. - (1) Supravegherea inspectorilor în câmp acreditati va fi efectuată anual de către autoritatea oficială, astfel:

a) prin verificarea a 10% în cazul soiurilor autogame si a 20% pentru soiurile alogame sau hibrizi, din parcelele examinate de inspectorul în câmp acreditat, de către inspectorii autoritătii oficiale. În cazul în care se efectuează teste oficiale în laborator prin metode de examinare morfologice, fiziologice sau biochimice pentru stabilirea identitătii si puritătii varietale, se verifică 5% din culturile soiurilor autogame si 15% din culturile soiurilor alogame sau hibrizi;

b) la fiecare inspectie de verificare se întocmeste un raport care se transmite autoritătii oficiale. Aceasta trebuie să compare rezultatele inspectorului autoritătii oficiale cu cele ale inspectorului în câmp acreditat;

c) în cazul existentei unei diferente clare între cele două rezultate, dar care nu afectează decizia de aprobare în câmp, se vor întreprinde măsuri corective, iar rezultatele obtinute vor fi transmise autoritătii oficiale care va opera datele corecte.

Dacă nici în urma actiunilor corective nu se vor obtine rezultate corecte, acreditarea inspectorului în câmp acreditat va fi suspendată sau retrasă;

d) în cazul existentei unei diferente care afectează decizia de aprobare în câmp a unei culturi examinate de un inspector în câmp acreditat, în mod deliberat sau din neglijentă, autoritatea oficială va anula si va retrage documentul de inspectie în câmp si va bloca partida sau loturile rezultate, iar acreditarea va fi suspendată. În acest caz autoritatea oficială va verifica toate culturile si loturile rezultate în urma activitătii inspectorului respectiv, iar dacă situatia de neconformitate majoră se repetă cel putin o dată, acreditarea va fi retrasă;

e) autoritatea oficială poate efectua orice determinări morfologice, fiziologice sau biochimice necesare verificării semintei provenite din culturile examinate de inspectorul în câmp acreditat în pre- sau postcontrol;

f) pre- sau postcontrolul oficial al loturilor rezultate din culturile examinate în câmp de inspectorul în câmp acreditat este obligatoriu;

g) numerele de identitate ale partidelor de seminte si numerele de referintă ale loturilor rezultate vor fi acordate de autoritatea oficială în conformitate cu procedurile aplicate partidelor si loturilor certificate oficial, cu precizarea ca acestea să poată fi recunoscute în orice moment ca fiind examinate în câmp de un inspector în câmp acreditat.

(2) Contravaloarea verificărilor efectuate de autoritatea oficială pentru supravegherea inspectorului în câmp acreditat va fi suportată financiar de către angajatorul acestuia sau de persoana fizică independentă acreditată care are contract cu un agent economic pentru efectuarea inspectiei în câmp a culturilor semincere detinute de respectivul agent economic, cu exceptia postcontrolului.

(3) După încheierea verificărilor autoritatea oficială întocmeste un raport în 3 exemplare. Un exemplar va rămâne la autoritatea oficială, un exemplar va fi înmânat angajatorului si unul inspectorului în câmp acreditat si verificat, după caz.

 

CAPITOLUL VI

Măsuri luate de autoritatea oficială privind inspectorii în câmp acreditati

 

Art. 14. - (1) Certificatul de acreditare poate fi suspendat sau retras, după caz, în următoarele situatii:

a) informatii false sau eronate în cererea de acreditare;

b) informatii false sau eronate în documentul oficial de inspectie în câmp;

c) nerespectarea procedurii de lucru si a regulilor si normelor în vigoare, în timpul inspectiei în câmp;

d) datele din activitatea de supraveghere si audit demonstrează că inspectorul în câmp acreditat nu îndeplineste standardele de competentă ce se impun pentru activitatea pentru care a fost acreditat;

e) neîndeplinirea obligatiilor financiare pentru anul în curs de către angajatorul inspectorului în câmp acreditat sau de persoana fizică independentă în cauză.

(2) În cazul suspendării certificatului de acreditare autoritatea oficială poate cere inspectorilor în câmp acreditati săurmeze o instruire corectivă si o reexaminare pentru ca suspendarea acreditării să fie anulată; va fi mentionat un termen limită de corectare a neconformitătilor care au dus la suspendarea acreditării. Angajatorul inspectorului în câmp acreditat si/sau inspectorul în câmp acreditat, după caz, vor fi anuntati în scris despre motivele si decizia de suspendare, acestia trebuind să semneze pentru primirea notificării respective sau, dacă refuză, aceasta va fi expediată prin scrisoare recomandată sau alt mijloc echivalent.

(3) Anularea deciziei de suspendare a acreditării se face numai atunci când au fost eliminate în totalitate motivele suspendării.

(4) După constatarea de către autoritatea oficială a remedierii deficientelor agentul economic si/sau inspectorul în camp acreditat, după caz, vor fi anuntati în scris asupra datei de la care acestia îsi pot relua activitatea.

Art. 15. - Acreditarea inspectorului în câmp va fi retrasă în următoarele situatii:

a) la cererea acestuia;

b) neprezentarea inspectorului în câmp acreditat pentru reînnoirea vizei anuale sau a termenului de valabilitate al contractului de acreditare, la expirarea acestuia;

c) nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea neconformitătilor care au dus la suspendarea temporară a acreditării;

d) depistarea unei neconformităti majore care este de natură să afecteze calitatea activitătii desfăsurate;

e) neîndeplinirea obligatiilor financiare de către angajatorul inspectorului în câmp acreditat si după suspendarea certificatului de acreditare.

Art. 16. - (1) În cazul retragerii acreditării angajatorul inspectorului în câmp acreditat si/sau inspectorul în câmp acreditat vor fi anuntati în scris asupra motivelor retragerii acreditării si datei efective a retragerii, acestia trebuind să semneze pentru primirea notificării respective sau, dacă refuză, aceasta va fi expediată prin scrisoare recomandată sau alt mijloc echivalent.

(2) La data retragerii acreditării contractul de acreditare se consideră nul.

Art. 17. - (1) Inspectorul în câmp acreditat al cărui certificat de acreditare a fost suspendat sau retras poate face contestatie la autoritatea oficială, în termen de 15 zile de la data primirii înstiintării scrise.

(2) Autoritatea oficială va analiza contestatia si va decide în termen de 15 zile de la primirea contestatiei.

 

ANEXA Nr. 1

la conditii si proceduri

 

Agent economic: (dacă este cazul)

Înregistrat cu Autorizatia de producere a semintelor

nr. ................................................................................

Se aprobă înscrierea.

 

Inspector-sef,

 

CERERE

privind obtinerea acreditării pentru efectuarea inspectiilor în câmp în vederea certificării

unor culturi semincere sub supraveghere oficială

 

Agentul economic/persoana fizică .................................................................................., cu sediul/adresa în localitatea .............................................., str. ................................... nr. ..........., judetul .................., telefon ............., fax ............., înmatriculat/înmatriculată la registrul comertului cu nr. ........... din ................, reprezentat/reprezentată prin ...................................... (numele si prenumele), având functia de ............................, solicit acreditarea si eliberarea certificatului de acreditare pentru ..........................., functia ......................................................., pentru următoarele specii si grupe de specii …………………….. si următoarele categorii biologice ................................................................

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

1. copie xerox de pe autorizatia de producere a semintelor;

2. copie xerox de pe statutul de functionare, cu specificarea obiectului de activitate în domeniu;

3. copie xerox de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comertului de pe lîngă Camera de

Comert si Industrie;

4. copie xerox de pe codul fiscal;

5. dosarul de prezentare a persoanei ce urmează a se ocupa de inspectia în câmp în vederea certificării unor culturi semincere:

- copie de pe diploma de studii;

- curriculum vitae;

- copie de pe carnetul de muncă sau de pe contractul temporar.

Declar pe propria răspundere că inspectorul în câmp acreditat va fi liber de orice presiune în activitatea de inspectie în câmp.

NOTĂ: Cererea se depune în 2 exemplare.

Achitat tariful ............................

Semnătura conducătorului agentului economic,

Conform Ordinului ministrului agriculturii, ................................................... alimentatiei si pădurilor nr. ..../...........................

Accept conditiile si responsabilitătile inspectorului în câmp acreditat.

Data ..................................

 

Semnătura persoanei candidat,

.................................................

 

ANEXA Nr. 2

la conditii si proceduri

 

CONTRACT DE ACREDITARE

Nr. ...................... data ........................

 

1. Părtile contractante:

a) Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor (INCS) prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS)/Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (ITCSMS) ....................................................................................., cu sediul ......................................................................................................................, reprezentată/reprezentat prin domnul/doamna ………......................................................................., în calitate de reprezentant al autoritătii oficiale de acreditare,

si

b) ...................................................................................................................... (denumirea agentului economic care a solicitat acreditarea), cu sediul  ………...................................................,

...................................................................................................................... reprezentat prin domnul/doamna, în calitate de angajator al inspectorului în câmp, si/sau

c) ............................................................................................................................................. (numele si prenumele inspectorului în câmp) , în calitate de inspector în câmp, cu adresa 

................................................................................................................................................,

având actul de identitate ...........................................................................................................

 

2. Obiectul si pretul contractului:

Acest contract stabileste relatia legală dintre INCS, angajatorul inspectorului în câmp acreditat si inspectorul în camp acreditat, în scopul desfăsurării activitătii de inspectie în camp în vederea certificării unor culturi semincere la speciile, grupele de specii si categoriile pentru care a fost acreditat, pentru si în numele INCS.

Tarifele pentru acreditare si supraveghere se achită de către angajator la valoarea si termenele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

3. Durata contractului:

Acest contract intră în vigoare la data la care este semnat de reprezentantii părtilor si va înceta la împlinirea a 3 ani de la data semnării. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al părtilor.

4. Documentele care însotesc contractul:

- cerere de acreditare;

- documentele solicitate la înscriere;

- certificatul de acreditare;

- alte acte aditionale.

5. Reguli si norme:

Serviciile executate în baza prezentului contract vor respecta conditiile si procedurile, normele si standardele în vigoare prezentate de autoritatea oficială la încheierea contractului.

6. Obligatiile părtilor:

6. O parte contractantă nu are, fără acordul scris al celeilalte părti, dreptul:

- de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terte persoane în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

- de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale.

6.2. Dezvăluirea oricărei informatii persoanelor implicate în îndeplinirea contractului se va face confidential si se va referi numai la acele informatii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

6.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informatii referitoare la contract, dacă:

- informatia era cunoscută părtii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

- informatia a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte părti contractante pentru asemenea dezvăluiri;

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informatia.

6.4. Obligatiile inspectorului în câmp acreditat:

Inspectorul în câmp acreditat este obligat să respecte prevederile cuprinse în Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante, conditiile si procedurile privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială si celelalte reguli si norme în vigoare.

Inspectorul în câmp acreditat garantează că orice informatie pe care o va furniza INCS este conformă cu realitatea.

Inspectorul în câmp acreditat garantează că pe tot parcursul acestui contract va respecta conditiile si procedurile de acreditare, cu exceptia unor modificări efectuate cu aprobarea INCS.

Inspectorul în câmp acreditat garantează că va lua toate măsurile rationale necesare pentru a permite INCS sau oricărei alte persoane care actionează în numele INCS să îsi realizeze sarcinile si functiile astfel cum sunt mentionate în regulile si normele în vigoare.

Inspectorul în câmp acreditat garantează că nu va efectua inspectii în câmp în afara speciilor, grupelor de specii si categorii biologice prevăzute în certificatul de acreditare si va lua toate măsurile pentru ca serviciile sale să nu fie prestate pentru scopuri nelegale sau către persoane neautorizate.

6.5. Obligatiile autoritătii oficiale:

Autoritatea oficială are obligatia de a pune la dispozitie inspectorului în câmp acreditat orice facilităti sau informatii pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea în bune conditii a contractului.

Autoritatea oficială are obligatia să îsi procure toată documentatia necesară pentru desfăsurarea în bune conditii a procedurilor de acreditare conform regulilor si normelor în vigoare.

Autoritatea oficială nu va fi responsabilă pentru nici un fel de compensatii plătibile prin lege în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui inspector în câmp acreditat în timpul desfăsurării activitătii de inspectie în câmp.

Autoritatea oficială are dreptul de a verifica modul de lucru al inspectorului în câmp acreditat, în conformitate cu conditiile si procedurile privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială.

Autoritatea oficială are obligatia de a notifica în scris agentului economic care are inspectori în câmp acreditati reprezentantii săi împuterniciti pentru acest scop.

6.6. Începerea sau sistarea activitătii:

Inspectorul în câmp acreditat va putea efectua inspectii în câmp numai după:

- primirea certificatului de acreditare;

- reînnoirea vizei anuale;

- înlăturarea neconformitătilor majore care au dus la suspendarea temporară a acreditării;

- îndeplinirea obligatiilor financiare către autoritatea de acreditare, supraveghere si audit.

Încetarea acreditării inspectorului în câmp se va face în următoarele conditii:

- la cererea angajatorului si inspectorului în câmp acreditat;

- neprezentarea pentru viza anuală;

- nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea unor neconformităti;

- depistarea de către autoritatea oficială a unor neconformităti majore.

6.7. Modalităti de plată:

Angajatorul inspectorului în câmp acreditat va achita autoritătii oficiale contravaloarea serviciilor de acreditare la data înscrierii pentru acreditare, precum si a celor de supraveghere si a activitătii de inspectie în câmp pentru verificarea modului de lucru al inspectorului în câmp acreditat.

Dacă angajatorul nu achită contravaloarea serviciilor de acreditare, procedura de acreditare va fi suspendată.

Dacă angajatorul nu va achita factura ce reprezintă serviciile de supraveghere, se vor aplica penalităti de întârziere, potrivit legii.

7. Amendamente:

Părtile contractante au dreptul, pe durata prezentului contract, să convină în scris modificarea unor clauze ale acestuia, în conformitate cu normele si regulile în vigoare.

8. Rezilierea contractului:

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate să ceară rezilierea contractului. Cererea de reziliere va fi comunicată în scris celeilalte părti contractante.

9. Forta majoră:

Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.

Aceasta exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.

În sensul prezentului contract, prin fortă majoră se întelege un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greselii sau vinii acestora, care nu poate fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibile executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului.

Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia să notifice celeilalte părti în mod complet producerea acesteia si să ia măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă celeilalte daune.

10. Solutionarea litigiilor:

Autoritatea oficială prin reprezentantii săi, ITCSMS sau LCCSMS, va face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu prezentul contract.

Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale cele două părti nu reusesc să rezolve în mod amiabil divergenta contractuală, fiecare poate solicita ca divergenta să se solutioneze prin arbitraj.

1 Limba care guvernează contractul:

Limba care guvernează contractul este limba română.

12. Comunicări:

Orice comunicare între părtile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

Comunicările dintre părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării.

13. Legea aplicabilă contractului:

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Autoritatea oficială,

Agentul economic,

Inspector în câmp acreditat,

 

ANEXA Nr. 3*)

la conditii si proceduri


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind acreditarea programelor educationale, formatorilor si formatorilor de formatori

din sistemul sanitar

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea  Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali nr. DB 10.804 din 27 septembrie 2002,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. - (1) Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali implementează strategiile Ministerului Sănătătii si Familiei în privinta formării si perfectionării profesionale, evaluării si certificării pregătirii pentru toate categoriile de personal care lucrează în sistemul sanitar.

(2) Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali identifică si analizează necesitătile educationale ale personalului încadrat în sistemul sanitar si organizează programe educationale pentru dezvoltarea profesională continuă a acestuia, în vederea mentinerii si îmbunătătirii nivelului de cunostinte, abilităti si atitudini necesare cresterii calitătii performantelor specifice fiecărui domeniu.

Art. 2. - Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali acreditează programele educationale pentru dezvoltarea profesională continuă, adresate tuturor categoriilor de personal cu studii superioare care lucrează în domeniul sănătătii, asistenti medicali si personal auxiliar implicat în acordarea asistentei medicale, după consultarea comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei. Criteriile de acreditare a programelor educationale sunt stabilite în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali poate organiza programe de formare de formatori pentru toate categoriile de personal cu studii superioare care lucrează în domeniul sănătătii, pentru asistenti medicali si pentru fiecare domeniu corespunzător Nomenclatorului de specialităti medicale si farmaceutice, supraspecializări si competente, pentru reteaua de asistentă medicală, aprobat de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(2) Programele de formare de formatori se organizează în urma identificării necesitătilor existente (absenta personalului universitar în domeniul respectiv sau reprezentare insuficientă a personalului universitar pentru organizarea programelor de dezvoltare profesională continuă într-un anumit domeniu sau specialitate) si a selectiei participantilor, efectuată conform criteriilor de selectie stabilite în anexa nr. 2.

(3) Programele de formare de formatori sunt alcătuite din două componente:

- o componentă de formare generală dezvoltată pe baza unui curriculum unitar care apartine Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali;

si

- o componentă de formare specifică de profil pe baza unui curriculum acreditat de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali.

(4) Curriculumul de formare de formatori – componenta generală este elaborat de formatorii de formatori acreditati de Ministerul Sănătătii si Familiei din Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali împreună cu formatori de formatori acreditati international, experti în elaborarea de curriculum.

(5) Curriculumul de formare specifică este elaborat de cadre universitare sau formatori acreditati de Ministerul Sănătătii si Familiei în domeniul pentru care se face formarea.

Art. 4. - (1) Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali înaintează spre aprobare conducerii Ministerului Sănătătii si Familiei propunerile de acreditare a absolventilor cursurilor de formare de formatori, care îndeplinesc criteriile si standardele de acreditare. Criteriile si standardele de acreditare a formatorilor sunt elaborate de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali si sunt aprobatede Ministerul Sănătătii si Familiei, conform anexei nr. 3.

(2) Verificarea îndeplinirii criteriilor si standardelor de acreditare este efectuată de o comisie propusă de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali si este aprobată de conducerea Ministerului Sănătătii si Familiei.

(3) Din comisia de verificare fac parte 5 membri: un reprezentant al comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, un reprezentant al Colegiului Medicilor din România ori Colegiului Farmacistilor din România sau al Ordinului Asistentilor Medicali ori al asociatiei profesionale în cazul altui personal cu studii superioare din domeniul sanitar, corespunzător categoriei profesionale si domeniului pentru care se face formarea, un reprezentant al Institutului de Stiinte ale Educatiei - Laboratorul de Management Educational - aflat în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării si 2 reprezentanti ai Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali.

(4) Reacreditarea formatorilor se face periodic, la un interval de 4 ani, pe baza criteriilor si standardelor de reacreditare prevăzute în anexa nr. 3. Neîndeplinirea acestor criterii si standarde atrage retragerea acreditării de formator.

Art. 5. - (1) Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali identifică domeniile care necesită formarea de formatori, efectuează selectia si instruirea conform criteriilor stabilite în anexa nr. 4 si înaintează conducerii Ministerului Sănătătii si Familiei propunerile de acreditare a formatorilor de formatori.

(2) Verificarea îndeplinirii criteriilor si standardelor de acreditare de către comisia de verificare, acreditarea si reacreditarea formatorilor de formatori de către conducerea Ministerului Sănătătii si Familiei se fac în acelasi fel ca pentru formatori, conform art. 4.

Art. 6. - Formatorii si formatorii de formatori acreditati de Ministerul Sănătătii si Familiei au obligatia de a presta activitate de formare la solicitarea Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali.

Art. 7. - Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, Directia generală resurse umane si formare profesională, concursuri si examene din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 716.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

de acreditare a programelor educationale

 

I. Introducerea si motivatia alegerii temei (rezumat pe o jumătate de pagină):

1. justificarea alegerii temei în contextul general;

2. necesitătile educationale care au stat la baza alcătuirii acestui program si grupurile-tintă cărora li se adresează;

3. scopul programului educational propus; rezultate asteptate, exprimate în termenii utilitătii pentru beneficiari;

4. continutul programului;

5. perioada si durata;

6. tipuri de activităti oferite;

7. tehnici si instrumente de lucru;

8. tipuri de evaluări.

II. Evaluarea nevoilor educationale:

1. identificarea si evaluarea nevoilor educationale pentru grupul profesional din care au fost selectionati participantii (grupul-tintă al programului);

2. precizarea metodelor de identificare si evaluare a nevoilor educationale utilizate si rezultatele acestora, care sustin aplicarea programului.

III. Obiectivele educationale ale programului:

1. obiectivele trebuie să fie enuntate clar, orientate spre dobândirea de cunostinte, abilităti si atitudini;

2. obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, adecvate, realiste si încadrate în timp (SMART).

IV. Metode si tehnici de formare utilizate în realizarea activitătilor incluse în program:

1. orientarea continutului si metodologiei formării spre practică: prelegerile nu vor ocupa mai mult de o treime din timpul de formare, restul fiind reprezentat de activităti practice individuale sau de grup, proiecte etc.;

2. metodele si tehnicile de formare propuse si continutul vizat sunt adecvate pentru atingerea obiectivelor enuntate anterior;

3. materialele auxiliare si echipamentele necesare realizării activitătilor trebuie să fie în concordantă cu tipul de activitate, numărul participantilor si cu numărul de ore estimate ale programului.

V. Evaluarea evenimentului educational (finală si/sau pe parcursul derulării programului):

1. validitatea si pertinenta metodelor de evaluare folosite, în sensul adaptării lor la obiectivele vizate (cunostinte, abilităti si atitudini);

2. precizarea modului în care vor fi folosite rezultatele evaluării.

VI. Evaluarea participantilor pe parcursul si la sfârsitul programului:

 criterii de alegere a metodelor de evaluare pentru a îndeplini conditiile de validitate si pertinentă;

2. stabilirea nivelului acceptabil de performantă în îndeplinirea obiectivelor educationale (evaluare certificativă).

VII. Suport de curs:

1. continut adecvat la necesitătile educationale ale grupului-tintă;

2. actualitatea continutului si bibliografiei;

3. coerenta dintre continut si aplicabilitatea rezultatelor în practica curentă a grupului-tintă căruia i se adresează programul.

VIII. Declaratie privind respectarea dreptului de copyright, cu mentionarea caracterului public sau privat al programului educational respectiv

IX. Resurse umane si materiale necesare desfăsurării programului:

1. resurse umane:

a) coordonatorul profesional si prestatorii de activităti educationale în cadrul programului trebuie să fie cadre universitare sau instructori formatori acreditati;

b) personal auxiliar: secretariat, organizare etc.;

2. resurse materiale: materiale consumabile si echipamente necesare pentru derularea programului, spatii de învătământ etc.

X. Bugetul de cheltuieli estimat pentru derularea programului:

A. prezentarea cheltuielilor potrivit clasificatiei bugetare, astfel:

1. cheltuieli de personal: plata pentru prestatiile didactice, deplasări etc.;

2. cheltuieli materiale si prestări de servicii: pentru consumabile, obiecte de inventar, secretariat etc.;

3. cheltuieli pentru investitii: echipamente, mijloace fixe etc.;

B. asigurarea concordantei dintre bugetul de cheltuieli estimat si activitătile din programul educational, avându-se în vedere resursele umane si materiale implicate;

C. aprecierea impactului programului asupra indicatorilor de sănătate, în termenii reducerii costurilor pentru asistenta sănătătii.

XI. Declaratie privind lipsa influentelor comerciale indezirabile din punct de vedere legal si deontologic (stipulate în conditiile contractuale).

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

de selectie a participantilor pentru programul de formare de formatori

 

1. Pregătire profesională: cel putin 5 ani în domeniu (pentru medici, existenta specialitătii de cel putin 3 ani în domeniul respectiv, atestată de adeverinta de la angajator sau de la casa de asigurări de sănătate)

2. Autorizatia de liberă practică valabilă

3. Recomandare scrisă pentru persoana respectivă, din partea institutiei, organizatiei sau asociatiei profesionale care face propunerea către Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, de a organiza programul de formare de formatori în domeniul respectiv, însotită de curriculum vitae

4. Disponibilitatea de a lucra ca formator în programele organizate de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, exprimată în scris 5. Participarea la interviul organizat de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, în vederea selectiei pentru acceptarea în program.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERIILE SI STANDARDELE

de acreditare a formatorilor

 

I. Absolvirea programului de formare de formatori organizat de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali

II. Demonstrarea de aptitudini de formare tehnice, intelectuale, de comunicare si de relationare în cadrul organizării/sustinerii unei sesiuni de formare

II. Aptitudini de formare tehnice*):

1. îndeplinirea standardelor de performantă în domeniul pentru care solicită acreditarea;

2. interpretarea datelor în vederea identificării si analizei necesitătilor educationale în domeniul pentru care solicită acreditarea;

3. formularea obiectivelor educationale în domeniul pentru care solicită acreditarea;

4. selectarea si utilizarea adecvată a tehnologiei de formare (metodele si tehnicile de formare), a mijloacelor audiovizuale si a materialelor auxiliare, corespunzător obiectivelor formării;

1. proiectarea si planificarea sesiunilor de formare, utilizare adecvată a timpului în sustinerea activitătilor de formare;

2. aplicarea metodelor de evaluare/autoevaluare, corespunzător obiectivelor formulate, si alcătuirea diferitelor tipuri de formulare de evaluare, corespunzător procesului formării, programului si formatorilor;

3. redactarea raportului de activităti având următoarele componente: narativă, evaluativă si financiară.

II.2. Aptitudini de formare intelectuale*):

1. analiză si sinteză, de conceptualizare si concretizare a modelelor dezirabile de performantă;

2. selectarea si adaptarea continutului formării la nivelul de întelegere a participantilor;

3. procesarea activitătilor formării si sumarizarea.

II.3. Aptitudini de comunicare si de relationare*):

1. aplicarea principiilor educatiei adultului;

2. aplicarea eficientă a principiilor comunicării verbale si nonverbale în procesul de formare, abilităti de motivare, de reflectare, de feed-back;

3. initierea si mentinerea dinamicii de grup în vederea formării echipei/grupului, aplicarea principiilor de rezolvare a problemelor, inclusiv de management al conflictului, negociere; 4. empatie, flexibilitate, receptivitate si respect pentru participanti;

5. dorintă si capacitate de autoformare continuă.


*) Pentru reacreditare sunt valabile prevederile pct. II.1-II.3.

 

ANEXA Nr. 4

 

CRITERII

de selectie a formatorilor în vederea acreditării ca formatori de formatori

 

1. Pregătire profesională: dovada participării la cel putin 10 ateliere de formare si cel putin 3 ani de activitate desfăsurată în calitate de formator

2. Documente referitoare la evaluarea formatorului în cadrul atelierelor efectuate

3. Recomandare scrisă pentru persoana respectivă, din partea institutiei, organizatiei sau asociatiei profesionale care face propunerea către Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, însotită de curriculum vitae

4. Disponibilitatea de a lucra ca formator de formatori în programele organizate de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, exprimată în scris

5. Participarea la interviul si instruirea organizate de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, în vederea selectiei pentru acceptarea în program.

Criterii de acreditare a formatorilor de formatori*):

1. aptitudini manageriale;

2. aptitudini de cercetare;

3. aptitudini de proiectare a unui program educational, de modelare, de adaptare a curriculumului de formare la necesitătile identificate;

4. aptitudini de generare a modelelor formationale alternative functionale;

5. aptitudini de comunicare si relationare identice cu cele ale formatorului, demonstrate practic în cadrul organizării/sustinerii unei sesiuni de formare.


*) Pentru reacreditare sunt valabile criteriile 1-5.