MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 779       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 octombrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

576. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

837. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

136. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti

 

1.141. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

 

1.145. - Hotărâre privind aprobarea valorii cosului minim de consum lunar pentru trimestrul II al anului 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.389. - Ordin al ministrului finantelor publice privind declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83 din 20 iunie 2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 24 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 576.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2002.

Nr. 837.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea, cu plată, a imobilului format din două corpuri de clădire si terenul aferent, împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente, situat în municipiul Bucuresti, str. Eugeniu Carada nr. 1 si 3, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu destinatia de sediu pentru Parchetul National Anticoruptie.

(2) Se aprobă trecerea, cu plată, a imobilului format din constructie si terenul aferent, împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente, situat în municipiul Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din patrimoniul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu destinatia de sediu provizoriu pentru instantele judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti.

Art. 2. - (1) Achitarea contravalorii imobilelor, care se transmit potrivit art. 1, către Banca Comercială Română - S.A., în limita sumei de 33,0 miliarde lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, si către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în limita sumei de 78 miliarde lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, se va face de către Secretariatul General al Guvernului din fondurile care vor fi prevăzute cu această destinatie în bugetul propriu pe anul 2003.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, pentru livrarea imobilelor prevăzute la art. 1 exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată se amână la data încasării contravalorii acestora.

(3) Ministerul Finantelor Publice va întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) si (2).

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocoale încheiate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă între Secretariatul General al Guvernului si Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pe de o parte, si Banca Comercială Română - S.A., respectiv Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., pe de altă parte.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute la art. 1 operează la data semnării protocoalelor de predare-preluare încheiate potrivit alin. (1).

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2002 privind trecerea unor imobile în domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 23 septembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alexe Ivanov Costache,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 136.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu destinatia de sediu pentru Parchetul National Anticoruptie

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu destinatia de sediu provizoriu pentru instantele judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Palatului de Justitie din municipiul Bucuresti


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 29 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherta Mică - la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare se completează cu sectiunea “Bunuri imobile” prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.141.


Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii cosului minim de consum lunar pentru trimestrul II al anului 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, aprobată prin Legea nr. 554/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea cosului minim de consum lunar pentru trimestrul II al anului 2002, calculată la preturile si tarifele din luna iunie 2002, este de 4.810.819 lei pentru o gospodărie de mărime medie formată din 2,804 persoane, reprezentând 1.715.699 lei pentru o persoană.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.145.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Unitătile autoritătilor vamale vor declara bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care îndeplinesc conditiile de comercializare, la directia generală a finantelor publice judeteană pe raza căreia acestea îsi desfăsoară activitatea.

(2) Unitătile autoritătii vamale care functionează pe raza municipiului Bucuresti vor declara bunurile prevăzute la alin. (1) la Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Sectiile de politie care îsi desfăsoară activitatea pe raza municipiului Bucuresti vor declara bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) la administratiile finantelor publice de sector pe raza cărora acestea functionează.

Art. 3. - Organele administratiei publice locale care îsi desfăsoară activitatea pe raza municipiului Bucuresti vor declara bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) la administratiile finantelor publice de sector pe raza cărora acestea functionează.

Art. 4. - (1) Garda financiară care îsi desfăsoară activitatea pe raza municipiului Bucuresti va declara bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) la administratiile finantelor publice de sector pe raza cărora îsi are domiciliul fiscal agentul economic de la care provin bunurile respective.

(2) Garda financiară centrală va declara bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) la Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - (1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari si/sau din donatii, pe raza municipiului Bucuresti vor fi valorificate de către

Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(2) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari si/sau din donatii, se valorifică de către directiile generale ale finantelor publice judetene pe raza cărora se află imobilul.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2002.

Nr. 1.389.