MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 786         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 octombrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

137. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A.

 

138. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

139. - Ordonantă de urgentă privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor

 

1.147. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2001 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru reprezentarea Guvernului României în procedura arbitrală initiată de către NOBLE VENTURES Inc. S.U.A. în fata Centrului International de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investitii (ICSID)

 

1.148. - Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotărârea Guvernului nr. 182/1996 pentru obiectivul de investitii .Extinderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocnitei-Ochiuri”, judetul Dâmbovita

 

1.150. - Hotărâre privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensări în anul 2003

 

1.151. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al comunei Săcueni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcueni, judetul Bihor

 

1.154. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru completarea fondurilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

 

1.155. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită Clubului Sportiv “Rugby Club Farul” Constanta a imobilului Complex Stadion “C.S. Farul”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

1.158. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri situate în comunele Tinosu si Puchenii Mari, judetul Prahova, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

1.160. - Hotărâre pentru abrogarea prevederilor unor hotărâri ale Guvernului al căror obiect de reglementare îl reprezintă transmiterea unor imobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea unor persoane juridice

 

1.161. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Prefecturii Judetului Sibiu în domeniul public al judetului Sibiu si în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

 

1.165. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 241/2000 privind efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea si desfăsurarea alegerilor locale din anul 2000

 

1.166. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 731/2002 privind trecerea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

1.169. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Năsăud

 

1.171. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare

 

1.172. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A.

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Combinatul Siderurgic Resita” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 20 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Pentru o perioadă de 3 luni de la data pronuntării încheierii de închidere a procedurii de reorganizare judiciară se instituie o procedură de supraveghere financiară a societătii de către APAPS, constând în obligatia societătii de raportare fată de APAPS a operatiunilor si evenimentelor semnificative pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societătii. Termenul de exercitare a supravegherii financiare se poate prelungi prin hotărâre a Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 137.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - La articolul 45 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Pentru sederea în statiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale, între 0,5% si 5%, la tarifele practicate de unitătile hoteliere pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 138.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind desfiintarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Natională a Pădurilor

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Regia Natională a Pădurilor preia patrimoniul Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A., care se desfiintează.

Art. 2. - (1) Bunurile proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 1, si bunurile proprietate privată a statului, prevăzute în anexa nr. 2, trec pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor.

(2) Bunurile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 3, trec în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - (1) Se aprobă trecerea fondului funciar aflat în exploatarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a

statului.

(2) Întregul fond funciar din domeniul public al statului, respectiv fondul funciar prevăzut la alin. (1) si fondul funciar aflat deja în domeniul public al statului, aflat în exploatarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. si evidentiat în anexa nr. 4, trece din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor.

Art. 4. - (1) În structura organizatorică a Regiei Nationale a Pădurilor se înfiintează Directia de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor, condusă de un director, având ca scop: coordonarea si implementarea programului national de ameliorare genetică a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic national, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată; cresterea, ameliorarea, calificarea si perfectionarea efectivelor de cabaline în rasă pură, în cadrul hergheliilor care sunt ferme de elită, precum si alte activităti specifice.

(2) Directia de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor prevăzută la alin. (1) coordonează activitatea subunitătilor prevăzute în anexa nr. 5, reorganizate la nivel de sectie.

Art. 5. - Componenta si atributiile Comisiei nationale de clasare si evaluare a cabalinelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 6. - (1) Cheltuielile pentru întretinerea unui număr maxim de 2.060 capete cabaline, care sunt proprietate publică a statului, patrimoniu genetic national, format din 110 capete armăsari pepinieri, 650 capete iepeamă si 1.300 capete armăsari de montă publică, precum si cheltuielile pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia se finantează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Celelalte activităti, precum si cheltuielile pentru întretinerea si repararea manejurilor, grajdurilor si hipodromurilor se suportă din veniturile proprii ale Regiei Nationale a Pădurilor.

(3) Preturile pentru cabalinele trecute la turma de bază se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, iar normele de cheltuieli finantate de la bugetul de stat se aprobă de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(4) Cheltuielile finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea patrimoniului genetic national de cabaline reprezintă norme de cheltuieli si cuprind totalitatea cheltuielilor pentru producerea, mentinerea si îmbunătătirea calitătii fondului genetic - salariile îngrijitorilor de bază si auxiliari, C.A.S., cheltuielile pentru furaje, materiale si obiecte de inventar, serviciile prestate de terti, cheltuielile indirecte, precum si o cotă de 15% din cheltuielile generale ale Directiei de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor.

Normele de cheltuieli se actualizează anual în functie de rata de inflatie a anului precedent.

Art. 7. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Nationale a Pădurilor pe anul 2002 va fi rectificat corespunzător prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - (1) Drepturile si obligatiile Societătii Nationale .Cai de Rasă” - S.A. se preiau de către Regia Natională a Pădurilor, inclusiv datoriile restante fată de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale, după caz.

(2) Regia Natională a Pădurilor se substituie Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. în toate litigiile în curs în care aceasta are calitatea de parte.

Art. 9. - Personalul Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. va fi preluat de Regia Natională a Pădurilor si este considerat transferat în interesul serviciului, păstrându-si drepturile salariale avute până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 10. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 11. - Alineatul 2 al articolului 11 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Regia Natională a Pădurilor exercită si atributii de servicii publice cu specific silvic si de autoritate hipică natională.”

Art. 12. - La articolul 12 din Legea nr. 26/1996, după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

“c1) vânzările de cabaline la intern si extern, vânzările de produse agricole excedentare, precum si alte activităti si servicii;”.

Art. 13. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Regia Natională a Pădurilor are ca obiect de activitate:

a) aplicarea strategiei nationale în domeniul silviculturii si apărarea, conservarea si dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum si gospodărirea si valorificarea vânatului, a pestelui din apele de munte si a celorlalte produse specifice fondului forestier, potrivit reglementărilor legale, în conditii de eficientă economică;

b) coordonarea si implementarea programului national de ameliorare genetică a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic national, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată; cresterea, ameliorarea, calificarea si perfectionarea efectivelor de cabaline în rasă pură.”

Art. 14. - La capitolul II “Scopul si obiectul de activitate” din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor se introduce articolul 51 care va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - În domeniul cresterii, exploatării si ameliorării cabalinelor Regia Natională a Pădurilor are ca obiect de activitate:

a) organizarea si coordonarea activitătii de reproductie, crestere si sanitare-veterinare, în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în sectiile proprii;

b) stabilirea, în raport cu cerintele crescătorilor, a profilului sectiilor sale, pe termen scurt, mediu si lung, mentinând rasele de importantă ca depozite de gene;

c) organizarea si desfăsurarea activitătilor de cercetare stiintifică în colaborare cu celelalte unităti din domeniul cercetării zootehnice;

d) realizarea în fiecare an a probelor de calificare, a lucrărilor de bonitare si clasare a întregului efectiv de cabaline proprietate a sa, precum si a cailor de rasă proprietate particulară, contra cost;

e) coordonarea miscărilor de reproducători si a altor categorii de cabaline între sectii;

f) tinerea registrelor genealogice pentru toate efectivele de cai de rasă din tară, culegerea si sistematizarea informatiilor privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproductie, activitatea de reproductie, miscările reproducătorilor între herghelii;

g) publicarea cărtilor crescătoriei nationale - Stud-Book -, pe fiecare rasă, pentru toate efectivele existente în tară;

h) organizarea activitătii de ameliorare a efectivelor de cabaline din marea crestere;

i) organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice, de cercetare si sport pentru sectiile sale privind materialul de reproductie, medicamentele, vaccinurile, precum si a propunerilor de investitii;

j) participarea la organismele internationale si realizarea operatiunilor de cooperare economică internatională în domeniul său de activitate;

k) atestarea si omologarea performantelor, originii si a apartenentei de rasă, eliberarea de documente care să ateste aceste însusiri, recunoscute în tară si în străinătate, pentru toate efectivele de cai de rasă;

l) organizarea dresajului, a antrenamentului si testarea cabalinelor prin curse cu public, pe hipodromurile proprii si pe alte hipodromuri din tară si din străinătate, elaborarea regulamentelor de curse, precum si organizarea de activităti sportive si de investitii în sportul hipic;

m) cultivarea în cele mai bune conditii a terenurilor arabile, îmbunătătirea pajistilor, exploatarea păsunilor împădurite si a terenurilor cu vegetatie forestieră, în vederea obtinerii tuturor cantitătilor de furaje necesare sectiilor sale si a altor produse destinate vânzării;

n) comercializarea cabalinelor obtinute, stabilind, în urma lucrărilor de clasare, destinatia acestora pe categorii, pentru intern si extern;

o) comert exterior, import-export, valorificarea produselor importate, cooperarea privind caii de rasă, inclusiv prin sistem barter;

p) închirierea de cabaline, schimburi de cabaline de reproductie, precum si cumpărări de cabaline din tară si din străinătate, cu respectarea legislatiei în vigoare;

q) asocierea si colaborarea cu agenti economici din tară si din străinătate pentru promovarea obiectului său de activitate;

r) organizarea si participarea la concursuri, expozitii si altele asemenea, în tară si în străinătate;

s) prestări de servicii de echitatie, turism ecvestru, transport hipo, transport auto, agrement si altele asemenea;

t) colectarea si reconditionarea cabalinelor din marea crestere, în vederea valorificării lor la export pentru carne;

u) organizarea altor activităti si servicii din domeniul cresterii si exploatării cabalinelor, pentru valorificarea unor oportunităti profitabile.”

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) nr. crt. 3 din anexa nr. 4 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 637/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Cai de Rasă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 1 octombrie 1998, cu modificările si completările ulterioare;

c) punctul 2 din anexa nr. 2 “Unitătile care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor” la Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Petre Ciotlos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 139.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUNURILE

proprietate publică a statului aflate în administrarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. la data de 31 august 2002

 

Cabaline de reproductie = 1.939 capete, din care:

- armăsari pepinieri = 100 capete;

- iepe-mamă = 633 capete;

- armăsari de montă publică = 1.206 capete.

 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURILE

proprietate privată a statului aflate în administrarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A. la data de 31 august 2002

 

1. Cabaline în diferite structuri de crestere = 420 capete

2. Grajduri = 80 bucăti

3. Constructii cu destinatie de sediu = 17 bucăti.

 

ANEXA Nr. 3

 

BUNURILE

din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A., care trec în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

Nr.

crt.

Unitatea

 

Total

grajduri

 

Armăsari

pepinieri

Iepe-mamă

 

Armăsari

de montă publică

Hipodromuri

nr. de inventar

 

Manejuri

nr. de

inventar

 

grajduri

nr. de

inventar

grajduri

nr. de

inventar

grajduri

nr. de

inventar

1.

Depozitul de armăsari Arad

2

-

-

-

-

2

1.001; 1.002

-

-

2.

Herghelia Balc

4

1

1.002

2

1.008 ; 1.037

1

1.001

-

-

3.

Herghelia Beclean

5

1

1.025

2

1.026 ; 1.027

2

1.001 ; 1.007

-

-

4.

Herghelia Cislău

6

1

102

3

103 ; 106 ; 109

2

101 ; 108

-

1/128

5.

Herghelia Dor Mărunt

4

1

1.001

2

1.002 ; 1.003

1

1.024

-

-

6.

Depozitul de armăsari Dumbrava

5

-

-

-

-

5

1.027 ; 1.028 ; 1.0259 ; 1.030 ; 1.031

-

1./1.024

7.

Herghelia Izvin

5

1

1.008

2

1.022 ; 1.004

2

1.001 ; 1.003

-

1/2.039

8.

Herghelia Jegălia

5

1

1

2

10 ; 11

2

2 ; 6

-

1/1.014

9.

Herghelia Lucina

4

1

1.143

2

1.140 ; 1.141

1

1.138

-

-

10.

Herghelia Mangalia

5

1

1.020

3

1.015 ; 1.016 ; 1.017

1

1.022

1/1.176

-

11.

Herghelia Rădăuti

4

1

102

1

100

2

126 ; 127

1/218

1/130

12.

Depozitul de armăsari Râmnicelu

3

-

-

-

-

3

1.068 ; 1.112 ; 1.113

-

-

13.

Herghelia Rusetu

6

1

1.011

3

1.010 ; 1.031 ; 1.032

2

1.029/1 ; 1.007

-

-

14.

Herghelia Sâmbăta de Jos

4

1

1.017

2

1.015 ; 1.016

1

1.010

1/2.028

1/1.064

15.

Herghelia Slatina

3

1

1.010

1

1.006

1

1.007

-

-

16.

Depozitul de armăsari Târgu Mures

3

-

-

-

-

3

1.001 ; 1.002 ; 1.003

-

-

17.

Herghelia Tulucesti

2

1

1.020

1

1.019

-

-

-

-

TOTAL:

70

13

 

26

 

31

 

3

6

 

ANEXA Nr. 4

 

FONDUL FUNCIAR

proprietate publică a statului, aflat în exploatarea Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A., care trece din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

- hectare -

Nr. crt.

Denumirea subunitătii

Suprafata totală

din care:

Teren agricol

din care: arabil

Teren

neagricol

din care:

curti si

constructii

1.

Depozitul de armăsari Arad

327

316

286

11

4

2.

Herghelia Balc

214

189

131

25

12

3.

Herghelia Beclean

228

214

151

14

10

4.

Herghelia Cislău

493

444

185

49

25

5.

Herghelia Dor Mărunt

364

344

344

20

18

6.

Depozitul de armăsari Dumbrava

234

227

223

7

4

7.

Herghelia Izvin

904

854

709

50

21

8.

Herghelia Jegălia

617

569

567

48

40

9.

Herghelia Lucina

1.763

1.285

-

478

19

10.

Herghelia Mangalia

587

526

478

61

23

11.

Herghelia Rădăuti

771

716

508

55

23

12.

Depozitul de armăsari Râmnicelu

263

257

257

6

5

13.

Herghelia Rusetu

668

634

630

34

13

14.

Herghelia Sâmbăta de Jos

526

424

249

102

32

15.

Herghelia Slatina

594

575

567

19

14

16.

Depozitul de armăsari Târgu Mures

25

19

19

6

4

17.

Herghelia Tulucesti

600

591

590

9

7

TOTAL GENERAL:

9.178

8.184

5.894

994

274

 

ANEXA Nr. 5

 

SUBUNITĂTILE

Societătii Nationale “Cai de Rasă” - S.A.

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

1.

Depozitul de armăsari

Arad Municipiul Arad, str. Dumbrava Rosie nr. 5, judetul Arad

2.

Herghelia Balc

Comuna Balc, Str. Gării nr. 1, judetul Bihor

3.

Herghelia Cislău

Comuna Cislău, judetul Buzău

4.

Herghelia Beclean

Orasul Beclean, Str. Bistritei nr. 45, judetul Bistrita- Năsăud

5.

Herghelia Dor Mărunt

Comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi

6.

Depozitul de armăsari

Dumbrava Comuna Timisesti, judetul Neamt

7.

Herghelia Izvin

Comuna Recas, judetul Timis

8.

Herghelia Jegălia

Comuna Perisoru, judetul Călărasi

9.

Herghelia Lucina

Comuna Moldova- Sulita, judetul Suceava

10.

Herghelia Mangalia

Municipiul Mangalia, judetul Constanta

11.

Herghelia Rădăuti

Municipiul Rădăuti, str. Bogdan Vodă nr. 114, judetul Suceava

12.

Herghelia Rusetu

Comuna Rusetu, judetul Buzău

13.

Depozitul de armăsari

Râmnicelu Comuna Râmnicelu, judetul Brăila

14.

Herghelia Slatina

Municipiul Slatina, str. Recea, judetul Olt

15.

Herghelia Sâmbăta de Jos

Comuna Voila, judetul Brasov

16.

Depozitul de armăsari

Târgu Mures Municipiul Târgu Mures, str. Parcul Sportiv Municipal nr. 11, judetul Mures

17.

Herghelia Tulucesti

Comuna Tulucesti, judetul Galati

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2001 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru reprezentarea Guvernului României în procedura arbitrală initiată de către NOBLE VENTURES Inc. S.U.A. în fata Centrului International de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investitii (ICSID)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2001 privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru reprezentarea Guvernului României în procedura arbitrală initiată de către NOBLE VENTURES Inc. S.U.A. în fata Centrului International de Reglementare a Diferendelor Referitoare la Investitii (ICSID), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 27 decembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile necesare reprezentării Guvernului României în cadrul procedurii de arbitraj international prevăzute la art. 1 se suportă de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.147.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotărârea Guvernului nr. 182/1996 pentru obiectivul de investitii “Extinderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocnitei-Ochiuri”, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (8) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotărârea Guvernului nr. 182/1996 pentru obiectivul de investitii “Extinderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocnitei-Ochiuri”, judetul Dâmbovita, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 182/1996 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face în conditiile Acordului-cadru de împrumut încheiat între România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei (actuala Bancă de Dezvoltare a Consiliului Europei), ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1999, destinat finantării Proiectului privind extinderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocnitei-Ochiuri, din împrumutul extern acordat din fonduri de la bugetul de stat si din alocatii din bugetul Consiliului Judetean Dâmbovita, potrivit Planului de finantare actualizat, anexă la Acordul de împrumut subsidiar.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.148.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă

pentru Activităti Nucleare va face compensări în anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă plafonul maxim de 2.400 miliarde lei, în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare va face compensarea obligatiilor de plată prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în anul 2003, reprezentând contravaloarea cantitătii de apă grea acumulate ca stoc de rezervă de stat de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.150.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al comunei Săcueni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcueni, judetul Bihor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, situat în comuna Săcueni, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al comunei Săcueni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcueni, judetul Bihor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.151.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al comunei Săcueni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Săcueni, judetul Bihor

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Săcueni, judetul Bihor

Statul român, în administrarea Centrului National al Cinematografiei prin Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor“România-Film”

Judetul Bihor, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Săcueni

Constructie- suprafata construită = 308,426 m2

Teren

- suprafata = 1.381,789 m2

- suprafata totală = 1.680,209 m2

Nr. de cod M.F.P.: 100.615

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru completarea fondurilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 6 miliarde lei pentru completarea fondurilor proprii ale Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, după cum urmează:

a) suma de 4 miliarde lei pentru Asezământul sociocaritativ “Providenta” din municipiul Iasi, judetul Iasi, Arhiepiscopia Iasilor, destinată organizării cantinei si spatiilor de informare pentru prevenirea bolilor si pentru pregătirea necesară tratamentului medical la domiciliul bolnavilor;

b) suma de 2 miliarde lei pentru Căminul de bătrâni .Sfântu Paisie” de la Mănăstirea Neamt, Arhiepiscopia Iasilor, destinată lucrărilor de întretinere.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si în bugetul de stat pe anul 2002.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.154.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită Clubului Sportiv “Rugby Club Farul” Constanta a imobilului Complex Stadion “C.S. Farul”,

proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Clubului sportiv “Rugby Club Farul” Constanta a imobilului Complex Stadion “C.S. Farul”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.155.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului care se dă în folosintă gratuită Clubului Sportiv “Rugby Club Farul” Constanta

 

 

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite la care se transmite imobilul

Persoana juridică imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

100.894

8.29.06

Municipiul Constanta, Str. Primăverii nr. 2, judetul 1.

Ministerul Tineretului si Sportului

Clubul Sportiv “Rugby Club Farul” Constanta

Suprafata totală a terenului = 16.412,45 m2,

din care:

suprafata construită = 480,00 m2,

Constanta din care:

- cămin pentru sportivi (P+1) =

353,25 m2 (C1);

- tribună oficială = 126,75 m2 (C2);

2. suprafata anexelor = 145,62 m2

(C3+C4+C5+C6)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri situate în comunele Tinosu si Puchenii Mari, judetul Prahova, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică  si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor, proprietate publică a statului, în suprafată totală de 15.078 m2, situate în comunele Tinosu si Puchenii Mari, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) vor fi scoase, prin ocupare definitivă, din fondul forestier national, proprietate publică a statului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, si vor fi concesionate, conform legii, Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.158.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

 

Nr.crt.

Locul unde sunt situate imobilele

Persoana juridică de la care se transmite la care se transmite imobilul

Persoana juridică imobilul

Caracteristicile tehnice ale terenurilor*)

Nr. M.F.P.

1.

Comuna Puchenii Mari, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

U.P. VI Pucheni, u.a. 3A, 3.884 m2

1.363 cod clasificare 80.401 (pozitia 1)

2.

Comuna Puchenii Mari, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. VI Pucheni, u.a. 4A, 220 m2

1.363 cod clasificare

80.401 (pozitia 1)

3.

Comuna Puchenii Mari, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. VI Pucheni, u.a. 5D, 3.288 m2

1.363 cod clasificare

80.401 (pozitia 1)

4.

Comuna Tinosu, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. III Varnita, u.a. 61E, 1.566 m2

1.363 cod clasificare

80.401 (pozitia 1)

5.

Comuna Tinosu, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. III Varnita, cod clasificare

u.a. 61A, 930 m2

1.363

80.401 (pozitia 1)

6.

Comuna Tinosu, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. III Varnita, cod clasificare u.a. 61B, 200 m2

1.36380.401 (pozitia 1)

7.

Comuna Tinosu, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. III Varnita, cod clasificare

u.a. 61C, 200 m2

1.363

80.401 (pozitia 1)

8.

Comuna Tinosu, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. III Varnita, cod clasificare

u.a. 62A, 2.580 m2

1.363

80.401 (pozitia 1)

9.

Comuna Tinosu, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. III, Varnita, cod clasificare

u.a. 62B, 150 m2

1.36380.401 (pozitia 1)

10.

Comuna Tinosu, judetul Prahova

Regia Natională a Pădurilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

U.P. III Varnita, cod clasificare u.a. 63, 2.060 m2

1.363

80.401 (pozitia 1)


*) U.P. = unitate de productie; u.a. = unitate amenajistică.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea prevederilor unor hotărâri ale Guvernului al căror obiect de reglementare

îl reprezintă transmiterea unor imobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea unor persoane juridice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) pozitia nr. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2000 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestora din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Română, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 12 decembrie 2000;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.227/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 14 decembrie 2000;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.303/2000 privind transmiterea fără plată a unui imobil, împreună cu bunurile si terenul aferent, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Industriei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 19 decembrie 2000;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.304/2000 privind darea în folosintă gratuită pe termen de 49 de ani, Comitetului Olimpic Român, a imobilului “Vila «Pod»”, investitie neterminată, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 19 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.160.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Prefecturii Judetului Sibiu în domeniul public al judetului Sibiu si în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 47A, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Prefecturii Judetului Sibiu în proprietatea publică a judetului Sibiu si în administrarea Consiliului Judetean Sibiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 si a dotărilor aferente se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.161.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Sibiu, care trece din proprietatea publică a statului si din administrarea Prefecturii Judetului Sibiu în proprietatea publică a judetului Sibiu si în administrarea Consiliului

Judetean Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei Publice,

care alcătuiesc proprietatea publică

a statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 47A, judetul Sibiu

Statul român si din administrarea Ministerului Administratiei Publice - Prefectura Judetului Sibiu

Judetul Sibiu în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

- cod 8.29.15

- nr. M.F.P. 112.086

- constructie compusă din ateliere, spatii auto, statie transformare si spatii de parcare, în suprafată totală

14.270 m2, din care 2.100 m2 suprafată construită

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 241/2000 privind efectuarea cheltuielilor

pentru pregătirea si desfăsurarea alegerilor locale din anul 2000

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 241/2000 privind efectuarea cheltuielilor pentru pregătirea si desfăsurarea alegerilor locale din anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 7 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu articolul 21 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Cantitatea de hârtie rămasă neutilizată se preia fără plată în stocurile rezervă de stat de către unitătile teritoriale de unde a fost ridicată. Cheltuielile ocazionate de operatiunile de preluare vor fi suportate din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

(2) Nivelurile maxime ale stocurilor de rezervă de stat la produsele «hârtie de ziar» si «hârtie de scris si tipărit» se majorează corespunzător cantitătilor efective ce vor fi preluate.

(3) Ministerul Administratiei Publice si unitătile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat vor scădea si, respectiv, vor înregistra din/în gestiune cantitătile de hârtie la preturile de înregistrare din evidentele actualului detinător, pe baza proceselor-verbale de predareprimire si a avizelor de expeditie.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.165.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 731/2002 privind trecerea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 731/2002 privind trecerea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 22 iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Constantin Corega,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea

Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.166.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului, situat în orasul Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Năsăud.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.169.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Serviciului Român de Informatii în administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Năsăud

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Vila nr. 1, orasul Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud

105.960

Serviciul Român de Informatii

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Suprafata construită = 243 m2

Suprafata desfăsurată = 729 m2

Suprafata terenului = 291,1 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare pentru efectuarea de tratamente medicale în străinătate, în cuantumurile si pentru persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele se vor acorda în lei, din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale prin Directia Generală de Muncă si Solidaritate Socială a Judetului Călărasi, respectiv a Municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Deschiderile de credite bugetare corespunzătoare sumelor prevăzute în anexă se vor realiza pe baza documentatiei elaborate si transmise de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(4) Sumele aprobate pentru efectuarea tratamentelor medicale în străinătate vor fi transferate de către Directia Generală de Muncă si Solidaritate Socială a Judetului Călărasi, respectiv a Municipiului Bucuresti, Directiei de Sănătate Publică a Judetului Călărasi, respectiv a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumelor solicitate si justificarea celor utilizate pentru efectuarea tratamentelor medicale în străinătate revin Ministerului Sănătătii si Familiei, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Călărasi, respectiv a Municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorii de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Petre Ciotlos,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.171.

 

ANEXĂ

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată în valută

1.

Chesaru Cristinel

 Municipiul Călărasi, prel. Bucuresti nr. 32, bl. H24, sc. C, et. 2, ap. 8, judetul Călărasi

40.000 euro

2.

Tănase Nicu

Municipiul Bucuresti, str. Tutunari nr. 26, bl. 76 ABC, sc. 1, ap. 109, sectorul 5

12.000 euro

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 127.000 dolari S.U.A. pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate domnului Cojocaru Lucian în vârstă de 35 de ani, domiciliat în municipiul Bucuresti, str. Dima Cristescu nr. 6, sc. A, ap. 41, sectorul 2.

(2) Suma se va acorda în lei, din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale prin Directia Generală de Muncă si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Deschiderea de credite bugetare corespunzătoare sumei prevăzute la alin. (1) se va realiza pe baza documentatiei elaborate si transmise de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(4) Suma aprobată pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia Generală de Muncă si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii si Familiei, prin Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Petre Ciotlos,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.172.