MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 788         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 octombrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

259. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 180/2002 privind înfiintarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei prin reorganizarea Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor”,

având în vedere prevederile art. 65 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Introducerea pe piată si comercializarea echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de telecomunicatii se fac în baza autorizatiei de tip sau a acordului de procurare din import.

Art. 2. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei deleagă Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei să elibereze autorizatii de tip si acorduri de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii.

Art. 3. - Se aprobă Procedura de eliberare a autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si a Inspectoratului General pentru Comunicatii si TehnologiaInformatiei.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 24 septembrie 2002.

Nr. 259.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de eliberare a autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează autorizarea de tip, marcarea si introducerea pe piată a echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de telecomunicatii conectabile la retele publice de telecomunicatii, pentru perioada de tranzitie până la transpunerea si implementarea prevederilor Directivei 1999/5/EC în legislatia românească.

Art. 2. - În vederea aplicării prezentei proceduri se definesc:

a) echipamente terminale de telecomunicatii conectabile la retele publice de telecomunicatii - echipamentele de telecomunicatii destinate a fi conectate direct la punctul terminal al unei retele publice de telecomunicatii sau care sunt destinate a interopera cu o retea publică de telecomunicatii, fiind conectate direct sau indirect la punctul terminal al retelei respective, în scopul transmiterii, prelucrării sau receptiei informatiilor. Sistemul de conectare poate fi prin cablu, unde radioelectrice, sisteme optice sau oricare alt tip de sisteme electromagnetice.

Sunt echipamente terminale de telecomunicatii si echipamentele de radiocomunicatii, inclusiv statiile terestre de comunicatii prin satelit, care sunt destinate a fi conectate la retele publice de telecomunicatii. Statiile de comunicatii prin satelit care fac parte integrantă din retele publice de telecomunicatii nu sunt echipamente terminale de telecomunicatii.

Un echipament terminal de telecomunicatii este considerat ca indirect conectat dacă el interoperează cu o retea publică de telecomunicatii prin intermediul unui echipament terminal  conectat direct la punctul terminal.

Echipamentele terminale de telecomunicatii conectabile la retele publice de telecomunicatii vor fi denumite în continuare echipamente terminale de telecomunicatii;

b) echipamente radio - echipamente care utilizează spectrul radioelectric fără ghidare artificială, în scopul transmisiei, receptiei sau transmisiei/receptiei informatiilor, si care nu sunt echipamente terminale de telecomunicatii în sensul definitiei prevăzute la lit. a).

Această categorie de echipamente include echipamentele terminale ale retelelor de radiocomunicatii independente si interne, precum si RLAN, echipamente de alarmare radio, telecomenzi etc.;

c) evaluarea conformitătii - activitate al cărei obiect este determinarea în mod direct sau indirect a faptului că sunt îndeplinite cerintele esentiale aplicabile.

Art. 3. - Echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii pot fi introduse pe piată numai după îndeplinirea următoarelor conditii:

a) furnizorul detine autorizatia de tip eliberată conform cap. II sau este distribuitor autorizat al unui titular de autorizatie de tip;

b) pe fiecare echipament este aplicat marcajul specificat la art. 15;

c) fiecare echipament este însotit de o etichetă de identificare continând cel putin tipul, lotul si/sau seria de fabricatie si numele fabricantului si/sau furnizorului pe piată al echipamentului;

d) livrarea echipamentului este însotită de manualul de instalare si utilizare, care trebuie să includă si informatiile specificate la art. 5;

e) declaratia de conformitate a producătorului, precum si alte documente prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 4. - În cazul în care echipamentele radio nu sunt destinate comercializării si sunt folosite pentru uz propriu, ele pot fi importate si introduse pe piată de către persoanele juridice sau fizice în baza acordului de procurare din import.

Art. 5. - (1) Furnizorul pe piată al echipamentelor terminale de telecomunicatii si al echipamentelor radio trebuie să declare destinatia echipamentului respectiv, declaratie care trebuie să facă parte din manualul de instalare si utilizare a echipamentului.

(2) În cazul echipamentelor terminale de telecomunicatii declaratia trebuie să precizeze tipul de retea publică de telecomunicatii la care echipamentul este conectabil, tipul conectării (directe/indirecte), precum si toate informatiile necesare conectării la reteaua respectivă si utilizării în vederea scopului declarat.

(3) În cazul echipamentelor radio declaratia trebuie să contină date privind destinatia echipamentului, informatii privind conditiile necesare a fi îndeplinite în vederea utilizării, precum si atentionarea clientului asupra faptului că detinerea si utilizarea echipamentelor radio fără aprobările prevăzute de lege constituie infractiuni si se sanctionează în consecintă.

Art. 6. - (1) Autorizatia de tip se eliberează numai persoanelor juridice române si este netransmisibilă către terti, cu exceptia distribuitorilor autorizati ai titularului autorizatiei de tip.

(2) Continutul autorizatiei de tip este prezentat în anexa nr. 1 pentru echipamentele terminale de telecomunicatii si în anexa nr. 2 pentru echipamentele radio.

Art. 7. - Autorizatia de tip se eliberează de către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit în continuare I.G.C.T.I., în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 8. - Autorizatia de tip se eliberează, cu exceptia cazurilor specificate la art. 9, pe baza:

a) certificatului de examinare de tip, care atestă faptul că echipamentul a fost supus unei expertizări tehnice de evaluare a conformitătii si corespunde cerintelor esentiale prevăzute de reglementările tehnice/specificatiile tehnice aplicabile echipamentului respectiv; si

b) declaratiei de conformitate cu tipul, emisă de furnizor, prin care acesta se angajează să ia măsurile necesare în vederea asigurării că toate echipamentele ce vor fi introduse pe piată corespund tipului certificat.

Conformitatea cu tipul certificat se verifică prin încercări ale echipamentelor aflate pe piată, la intervale aleatorii si fără anuntare prealabilă, de către I.G.C.T.I.

Formularul declaratiei de conformitate cu tipul este prezentat în anexa nr. 3.

Autorizatia pentru un echipament care a fost certificat ca tip poate fi solicitată si de persoane juridice române, altele decât titularul certificatului de examinare de tip. În acest caz autorizatia de tip se eliberează în baza declaratiei solicitantului întocmite în conformitate cu anexa nr. 3, prin care acesta îsi însuseste obligatiile ce revin titularului certificatului de examinare de tip în vederea asigurării conformitătii cu tipul examinat, si a unei documentatii tehnice relevante a echipamentului.

Art. 9. - Autorizatia de tip pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii conectabile la retelele publice de telecomunicatii care intră în domeniul de aplicare al Directivei 1999/5/EC se eliberează persoanelor juridice române după cum urmează:

1. Pentru echipamentele terminale de telecomunicatii care nu utilizează spectrul alocat comunicatiilor radio terestre/spatiale, pe baza uneia dintre următoarele variante si a documentelor corespunzătoare:

Varianta A (anexa II, Directiva 1999/5/EC):

a1) documentatia tehnică (copie), care trebuie să includă:

- descrierea generală a echipamentului si documentatia tehnică relevantă, suficientă pentru identificarea echipamentului;

- o listă a standardelor armonizate aplicate în întregime sau în parte, precum si descrieri si explicatii ale solutiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor esentiale din Directiva 1999/5/EC, unde astfel de standarde armonizate nu au fost aplicate sau nu există;

- rapoarte de încercări;

a2) declaratia de conformitate EC a producătorului (copie);

a3) declaratia de conformitate cu tipul (formularul prezentat în anexa nr. 3).

Echipamentele trebuie să aibă marcajul de conformitate CE aplicat de producător; sau

Varianta B (anexa IV, Directiva 1999/5/EC):

b1) dosarul de constructie tehnică, constituit din documentatia descrisă la lit. a1) (copie);

b2) opinia organismului notificat (copie) referitoare la examinarea dosarului de constructie tehnică si la îndeplinirea cerintelor esentiale ale Directivei 1999/5/EC;

b3) declaratia de conformitate EC a producătorului;

b4) declaratia de conformitate cu tipul (formularul prezentat în anexa nr. 3).

Echipamentele trebuie să aibă marcajul de conformitate CE aplicat de producător si numărul de identificare a organismului notificat; sau

Varianta C (anexa V, Directiva R&TTE):

c1) certificatul de asigurare a calitătii complete, emis de un organism notificat care a evaluat si aprobat sistemul de calitate prezentat de producător privind tot lantul de fabricatie, de la conceptie până la obtinerea produsului finit;

c2) declaratia de conformitate EC a producătorului;

c3) declaratia de conformitate cu tipul (formularul prevăzut în anexa nr. 3).

Echipamentele trebuie să aibă marcajul de conformitate CE si numărul de identificare a organismului notificat.

2. Pentru echipamentele radio, pe baza uneia dintre următoarele optiuni si a documentelor corespunzătoare:

Varianta A (anexa III, Directiva 1999/5/EC):

a1) documentatia tehnică (copie), la fel ca la pct. 1 lit. a1);

a2) declaratia de conformitate EC a producătorului;

a3) declaratia producătorului că seturile de încercări radio esentiale, identificate de un organism notificat, au fost îndeplinite;

a4) declaratia de conformitate cu tipul (formularul prezentat în anexa nr. 3).

Echipamentele trebuie să aibă marcajul de conformitate CE si numărul de identificare a organismului notificat.

NOTĂ :

Această optiune poate fi utilizată pentru echipamente radio, cu exceptia receptoarelor radio si a părtilor de receptie din echipamentele radio, fără implicarea unui organism notificat, dacă sunt utilizate standardele armonizate în întregime, folosindu-se seturile de teste radio asociate, în întregime. În această situatie echipamentele trebuie să aibă marcajul de conformitate CE; sau

Varianta B (anexa IV, Directiva 1999/5/EC):

b1) dosarul de constructie tehnică (copie), constituit din documentatia tehnică prevăzută la pct. 1 lit. a1);

b2) opinia organismului notificat (copie) referitoare la examinarea dosarului de constructie tehnică si la îndeplinirea cerintelor esentiale ale Directivei 1999/5/EC;

b3) declaratia de conformitate EC a producătorului;

b4) declaratia de conformitate cu tipul (formularul prezentat în anexa nr. 3).

Echipamentele trebuie să aibă marcajul de conformitate CE si numărul de identificare a organismului notificat; sau

Varianta C (anexa V, Directiva 1999/5/EC):

c1) certificatul de asigurare a calitătii complete, emis de un organism notificat care a evaluat si aprobat sistemul de calitate prezentat de producător privind tot lantul de fabricatie, de la conceptie până la obtinerea produsului finit;

c2) declaratia de conformitate EC a producătorului;

c3) declaratia de conformitate cu tipul (formularul prezentat în anexa nr. 3).

Echipamentele trebuie să aibă marcajul de conformitate CE si numărul de identificare a organismului notificat.

Art. 10. - (1) Certificatul de examinare de tip specificat la art. 8 se eliberează de către I.G.C.T.I. pe baza rapoartelor de încercări emise de laboratoarele I.G.C.T.I. si/sau de Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, denumit în continuare I.N.S.C.C., a unei documentatii tehnice relevante a echipamentului, necesară identificării acestuia, si a manualului de instalare si utilizare, care trebuie să includă declaratia prevăzută la art. 5.

(2) I.G.C.T.I. si I.N.S.C.C. au obligatia de a asigura păstrarea confidentialitătii cu privire la documentatiile primite si la rezultatele încercărilor efectuate.

(3) În cadrul procedurii de evaluare sunt recunoscute rapoartele de încercări si certificatele de evaluare a conformitătii emise de laboratoare si organisme notificate din tările Uniunii Europene.

Aceste rapoarte pot fi utilizate în cadrul examinării de tip.

(4) Continutul certificatului de examinare de tip este prezentat în anexa nr. 4.

(5) Titularul certificatului de examinare de tip trebuie să informeze I.G.C.T.I. asupra oricăror modificări ulterioare ale produsului, anterior producerii acestora, urmând ca I.G.C.T.I. să dispună emiterea unui nou certificat.

(6) Certificatul de examinare de tip si documentatia tehnică vor fi păstrate de titular minimum 10 ani de la data furnizării pe piată a ultimului exemplar din echipamentul respectiv.

Art. 11. - (1) Titularii de autorizatii de tip trebuie să informeze I.G.C.T.I. asupra tuturor modificărilor preconizate a se efectua asupra echipamentelor autorizate, anterior introducerii pe piată a noilor variante, inclusiv în cazul în care aceste modificări nu afectează parametrii tehnici.

(2) În situatia în care modificările se referă numai la configuratia echipamentului (formă, dimensiuni, denumirea de comercializare etc.), I.G.C.T.I. va decide asupra necesitătii emiterii unei anexe la autorizatia de tip originală, fără modificarea valabilitătii acesteia.

(3) În cazul în care parametrii tehnici ai echipamentului sunt diferiti fată de cei autorizati initial, se va proceda la o nouă examinare de tip si se va emite o nouă autorizatie de tip.

Art. 12. - Titularii autorizatiilor de tip au următoarele obligatii:

a) de a introduce pe piată, în baza autorizatiei de tip si în conditiile respectării prevederilor prezentei proceduri, numai echipamente conforme cu reglementările tehnice care au stat la baza eliberării autorizatiei de tip respective;

b) de a notifica la I.G.C.T.I. lista distribuitorilor lor autorizati pentru tipul respectiv de echipament si de a comunica, cu cel putin 15 zile înainte, orice modificare a acesteia;

c) de a permite accesul delegatilor împuterniciti ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei sau I.G.C.T.I. în locurile de productie, depozitare si comercializare a echipamentelor, în scopul verificării respectării conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de tip;

d) de a livra produsele marcate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri si însotite de documentele specificate la art. 3;

e) de a furniza, la cerere, reprezentantilor autorizati ai I.G.C.T.I., pe o perioadă de maximum 30 de zile, esantioane din tipurile de echipamente autorizate, în vederea verificării conformitătii cu reglementările tehnice care au stat la baza eliberării autorizatiei de tip;

f) de a păstra declaratia de conformitate prevăzută în anexa nr. 3 cel putin 10 ani de la comercializarea ultimului exemplar de echipament.

Art. 13. - (1) Valabilitatea autorizatiilor de tip este de maximum 5 ani, cu conditia respectării cerintelor prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Reînnoirea autorizatiilor de tip se face la cererea titularilor, înregistrată la I.G.C.T.I. cu cel putin 60 de zile înaintea datei de expirare a valabilitătii lor, fără o nouă expertizare tehnică.

Art. 14. - (1) Autorizatiile de tip se revocă de către I.G.C.T.I. în următoarele situatii:

a) la cererea titularului;

b) echipamentul nu mai corespunde reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii autorizatiei de tip;

c) echipamentul comercializat produce perturbatii ale spectrului radioelectric;

d) echipamentul comercializat produce perturbatii sau daune retelei publice de telecomunicatii la care este conectat, personalului de întretinere sau utilizatorilor;

e) schimbarea reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii autorizatiei de tip, determinată de modificări în reteaua publică de telecomunicatii. Aceste modificări vor fi făcute publice de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu cel putin 6 luni înainte de data intrării lor în vigoare;

f) titularul pierde calitatea de persoană juridică română;

g) titularul utilizează ilegal sau falsifică autorizatia de tip;

h) titularul nu respectă prevederile prezentei proceduri referitoare la marcare;

i) titularul sau distribuitorii săi autorizati nu permit accesul delegatilor împuterniciti ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei sau I.G.C.T.I. în locurile de productie, depozitare sau comercializare a echipamentului, în scopul verificării respectării conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de tip, sau nu permit prelevarea esantioanelor de echipament în vederea testării conformitătii.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) si h), la prima abatare, măsura revocării se adoptă dacă în termen de 30 de zile de la primirea somatiei I.G.C.T.I. nu s-a intrat în legalitate. Pe această perioadă autorizatia de tip este suspendată. În caz de repetare a abaterii măsura revocării se adoptă fără somatie.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) toate echipamentele terminale de telecomunicatii respective trebuie deconectate de la reteaua publică de telecomunicatii.

Art. 15. - (1) În vederea introducerii pe piată echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii trebuie marcate după cum urmează:

a) în perioada de tranzitie, până în momentul semnării acordului european privind evaluarea conformitătii, marcajul national de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevăzute în reglementările tehnice române specifice aplicabile este marcajul de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001;

b) în această perioadă de tranzitie se recunoaste marcajul european de conformitate CE, în conditiile prevăzute de reglementările tehnice aplicabile produsului. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001.

(2) Marcajul trebuie să fie lizibil si rezistent si se aplică prin grija titularului autorizatiei de tip.

(3) În situatia în care dimensiunile echipamentului nu permit aplicarea marcajului, acesta va fi aplicat, cu notificarea I.G.C.T.I., pe manualul de utilizare sau pe certificatul de garantie.

Art. 16. - (1) În cazuri izolate, în vederea conectării la o retea publică de telecomunicatii a unui echipament terminal de telecomunicatii singular, proprietate a unei persoane fizice sau juridice, echipament procurat din import, este obligatorie obtinerea unui aviz individual de utilizare. Acesta se eliberează de către I.G.C.T.I. la cererea solicitantului, în baza expertizei tehnice a echipamentului efectuate de I.G.C.T.I.

(2) Avizul individual de utilizare se acordă pe o perioadă nelimitată si se revocă în situatiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) si d), caz în care se dispun deconectarea si sigilarea echipamentului respectiv.

(3) Avizul individual de utilizare nu este transmisibil către o tertă persoană fără aprobarea I.G.C.T.I.

(4) Avizul individual de utilizare se eliberează în conformitate cu prevederile cap. III.

Art. 17. - (1) Echipamentele radio destinate uzului propriu al persoanelor fizice sau juridice pot fi procurate din import numai în baza unui acord de procurare din import eliberat la cererea solicitantului. Acordul de procurare din import se eliberează de către I.G.C.T.I. în baza unei expertize tehnice si a declaratiei solicitantului privind utilizarea echipamentului.

(2) Acordul de procurare din import se eliberează pentru o perioadă de 6 luni.

(3) Acordul de procurare din import se eliberează în conformitate cu prevederile cap. III.

 

CAPITOLUL II

Eliberarea autorizatiilor de tip

 

Art. 18. - În vederea eliberării autorizatiei de tip în conformitate cu art. 8, se procedează după cum urmează:

1. În cazul echipamentelor care nu au fost anterior certificate ca tip

1.1. Solicitantul înregistrează la I.G.C.T.I. cererea întocmită conform anexei nr. 5 în cazul echipamentelor terminale de telecomunicatii sau conform anexei nr. 6 în cazul echipamentelor radio, însotită de:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (copie);

b) documentatia tehnică relevantă, suficientă pentru identificarea echipamentelor (un exemplar);

c) manualul de instalare si utilizare, care trebuie să contină si informatiile specificate la art. 5 (un exemplar);

d) informatii si/sau documente privind alte autorizări ale echipamentului (dacă sunt disponibile - un exemplar);

e) rapoarte de încercări;

Documentatia poate fi redactată si în limba engleză sau franceză, cu exceptia manualului de instalare si utilizare, care se redactează obligatoriu în limba română.

1.2. În termen de maximum 7 zile de la înregistrarea cererii, I.G.C.T.I.:

a) informează solicitantul asupra laboratoarelor desemnate să efectueze încercările de evaluare a conformitătii (I.N.S.C.C. si/sau I.G.C.T.I) si asupra numărului de exemplare ce urmează a fi supuse încercării;

b) notifică cererea la laboratoarele desemnate si transmite documentatia prevăzută la pct. 1.1 lit. b), c) si d).

NOTĂ:

Laboratorul I.N.S.C.C. efectuează încercări de conformitate a echipamentelor terminale de telecomunicatii cu cerintele esentiale referitoare la:

a) protectia retelelor de telecomunicatii, protectia schimbului de informatii din gestiune si comandă asociate;

b) interoperabilitatea echipamentului terminal cu reteaua la care se conectează, precum si interoperabilitatea serviciilor de acelasi fel;

c) protectia informatiilor vehiculate de utilizatori.

Laboratorul I.G.C.T.I. efectuează încercări de conformitate a echipamentelor terminale de telecomunicatii si a echipamentelor radio cu cerintele esentiale referitoare la:

a) utilizarea eficientă a spectrului radioelectric;

b) compatibilitatea electromagnetică.

1.3. Solicitantul se adresează laboratoarelor desemnate cu comenzi ferme pentru efectuarea examinării, prezintă spre încercare numărul specificat de echipamente si achită contravaloarea încercărilor pe bază de deviz.

1.4. Laboratoarele desemnate analizează documentatia prezentată, solicită eventualele completări, verifică conformitatea echipamentului/echipamentelor cu documentatia prezentată, efectuează, în termen de maximum 45 de zile de la primirea documentatiei complete, încercările de evaluare a conformitătii si transmit la I.G.C.T.I.:

a) certificatul de conformitate cu cerintele esentiale prevăzute de reglementările tehnice/specificatiile în vigoare, inclusiv rapoartele de încercări (un exemplar - original);

b) documentatia prevăzută la pct. 1.1 lit. b), c) si d), cu eventualele completări (un exemplar).

1.5. În termen de 15 zile de la primirea documentelor sus-mentionate I.G.C.T.I. emite certificatul de examinare de tip si solicită declaratia de conformitate cu tipul, întocmită conform anexei nr. 3.

1.6. În termen de 7 zile de la primirea declaratiei de conformitate I.G.C.T.I. emite autorizatia de tip.

NOTĂ:

În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei de tip, I.G.C.T.I. informează solicitantul, cu motivarea unei astfel de decizii, în cadrul termenelor sus-mentionate.

2. În cazul echipamentelor identice ca tip, model, fabricant, loc de fabricatie, parametri tehnici si caracteristici functionale cu un echipament examinat anterior ca tip

2.1. Solicitantul înregistrează la I.G.C.T.I. cererea prevăzută la pct. 1.1, însotită de:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului;

b) documentatia tehnică relevantă, suficientă pentru identificarea echipamentelor;

c) manualul de instalare si operare, care trebuie să contină si informatiile specificate la art. 5;

d) declaratia de conformitate cu tipul prevăzută în anexa nr. 3.

Documentatia poate fi redactată si în limba engleză sau franceză, cu exceptia manualului de instalare si utilizare, care se redactează obligatoriu în limba română.

2.2. I.G.C.T.I. analizează documentele primite, solicită eventuale completări si emite autorizatia de tip în termen de maximum 15 zile de la primirea documentatiei complete.

NOTĂ:

În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei de tip, I.G.C.T.I. informează solicitantul asupra rezultatului expertizei tehnice, cu motivarea deciziei de neautorizare, în cadrul aceluiasi termen.

Art. 19. - În vederea eliberării autorizatiei de tip în conformitate cu art. 9, se procedează după cum urmează:

1. Solicitantul înregistrează la I.G.C.T.I. cererea întocmită conform anexei nr. 5 în cazul echipamentelor terminale de telecomunicatii sau conform anexei nr. 6 în cazul echipamentelor radio, însotită de:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (copie);

b) documentele prevăzute la art. 9, în functie de categoria echipamentului si de varianta aleasă;

c) manualul de instalare si operare, care trebuie să contină si informatiile specificate la art. 5;

d) declaratia de conformitate cu tipul continută în anexa nr. 3.

Documentatia poate fi redactată si în limba engleză sau franceză, cu exceptia manualului de instalare si utilizare, care se redactează obligatoriu în limba română.

2. I.G.C.T.I. emite autorizatia de tip în termen de maximum 15 zile.

NOTĂ:

În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei de tip, I.G.C.T.I. informează solicitantul asupra rezultatului expertizei tehnice, cu motivarea deciziei de neautorizare, în cadrul aceluiasi termen.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea avizului individual de utilizare si a acordului

de procurare din import

 

Art. 20. - În vederea eliberării avizului individual de utilizare se procedează după cum urmează:

1. Solicitantul înregistrează la I.G.C.T.I. cererea întocmită conform anexei nr. 5 în cazul echipamentelor terminale de telecomunicatii sau conform anexei nr. 6 în cazul echipamentelor radio.

2. În termen de maximum 7 zile de la înregistrarea cererii I.G.C.T.I.:

- informează solicitantul asupra laboratoarelor desemnate să efectueze testele de evaluare a conformitătii (I.N.S.C.C. si/sau I.G.C.T.I.);

- notifică cererea la laboratoarele desemnate.

3. Solicitantul se adresează laboratoarelor desemnate cu comenzi ferme pentru efectuarea examinării, prezintă echipamentul spre testare si achită contravaloarea examinării pe bază de deviz.

4. Laboratoarele desemnate efectuează încercările echipamentului si transmit la I.G.C.T.I. rapoartele de încercări (un exemplar - original).

5. În termen de 15 zile de la primirea documentelor prevăzute la pct. 4 I.G.C.T.I. eliberează avizul individual de utilizare. Formularul avizului individual de utilizare este continut în anexa nr. 7.

NOTĂ:

În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile pentru eliberarea avizului individual de utilizare, I.G.C.T.I. informează solicitantul asupra rezultatului expertizei tehnice, cu motivarea deciziei de neautorizare, în cadrul aceluiasi termen.

Art. 21. - În vederea emiterii acordului de procurare din import se procedează după cum urmează:

1. Solicitantul înregistrează la I.G.C.T.I. cererea întocmită conform anexei nr. 8. Cererea trebuie să fie însotită de:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului (copie);

b) documentatia tehnică relevantă, suficientă pentru identificarea aparatelor (redactată în limba română sau în limba engleză ori în limba franceză), incluzând, în mod explicit si/sau prin referire la reglementări tehnice, valorile principalilor parametri referitori la cerintele esentiale aplicabile;

c) manualul (instructiuni) de instalare si utilizare (redactat în limba română sau în limba engleză ori în limba franceză), în care sunt incluse informatiile prevăzute la art. 5 alin. (3);

d) declaratia de conformitate EC a producătorului si informatii si/sau documente privind autorizări ale echipamentului (dacă sunt disponibile).

2. În termen de 7 zile de la primirea documentelor prevăzute la pct. 1 I.G.C.T.I. eliberează acordul de procurare din import (anexa nr. 9).

NOTĂ:

În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile pentru eliberarea acordului de procurare din import, I.G.C.T.I. informează solicitantul asupra rezultatului expertizei tehnice, cu motivarea deciziei de neautorizare, în cadrul aceluiasi termen.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 23. - (1) Autorizatiile de tip, avizele individuale de utilizare si acordurile de procurare din import, emise în baza reglementărilor anterioare prezentei proceduri, rămân valabile.

(2) Revocarea lor se efectuează de către I.G.C.T.I. în conformitate cu prezenta procedură.

Art. 24. - Titularii documentelor de autorizare prevăzute la art. 23 alin. (1) se supun obligatiilor ce le revin în conformitate cu prezenta procedură.

Art. 25. - Eventualele contestatii si reclamatii legate de procesul de certificare si autorizare de tip a echipamentelor terminale de telecomunicatii si a echipamentelor radio, de eliberare a avizului individual de utilizare sau a acordului de procurare din import se pot transmite Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei - Secretariatul de stat pentru comunicatii în termen de maximum 30 de zile de la primirea documentului contestat.

Art. 26. - I.G.C.T.I. este împuternicit să controleze respectarea prezentei proceduri prin inspectii si verificări la locurile de productie, depozitare si comercializare a echipamentelor, inclusiv de a preleva pentru perioade scurte mostre de echipamente în vederea testării, atunci când aceasta nu poate fi efectuată la locul inspectiei.

Art. 27. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta procedură.


*) Anexele nr. 1-9 sunt reproduse în facsimil.