MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 660         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

854. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului Consiliului economic interguvernamental mixt dintre România si Republica Uzbekistan, semnat la Taskent la 26 aprilie 2002

 

Regulamentul Consiliului economic interguvernamental mixt dintre România si Republica Uzbekistan

 

867. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective

 

880. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, precum si a unor măsuri pentru desfăsurarea activitătii acesteia

 

896. - Hotărâre privind stabilirea centrului de consultantă si informare a consumatorilor, pentru care se acordă sume de la bugetul de stat în anul 2002

 

899. - Hotărâre privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman

 

900. - Hotărâre privind conditiile si procedura de selectie a candidatilor de către Consiliul Economic si Social, în vederea propunerii pentru numirea de către ministrul justitiei a magistratilor consultanti

 

901. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului, convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

 

902. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului Consiliului economic interguvernamental mixt dintre România si Republica Uzbekistan, semnat la Taskent la 26 aprilie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul Consiliului economic interguvernamental mixt dintre România si Republica Uzbekistan, semnat la Taskent la 26 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 854.

 

REGULAMENTUL

Consiliului economic interguvernamental mixt dintre România si Republica Uzbekistan

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan, denumite în continuare părti, în conformitate cu art. 10 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea comercial-economică, încheiat la 11 februarie 1994, au creat Consiliul economic interguvernamental mixt dintre România si Republica Uzbekistan, denumit în continuare Consiliu, si au aprobat prezentul regulament.

1. Principalele obiective si sarcini ale Consiliului sunt:

- să sprijine dezvoltarea cu succes a colaborării comercial-economice si tehnico-stiintifice bilaterale, reciproc avantajoasă;

- să studieze în cadrul întelegerilor realizate posibilitătile si căile de extindere continuă a colaborării comercial-economice si tehnico-stiintifice, cu luarea în considerare a cointeresării părtilor;

- să pregătească recomandări si propuneri pentru îndeplinirea cu succes a întelegerilor realizate si, de asemenea, să acorde sprijin si ajutor pentru rezolvarea problemelor ce se referă la colaborarea comercial-economică si tehnico-stiintifică a părtilor;

- să sprijine elaborarea si îndeplinirea programelor de colaborare la diverse niveluri între ministere, departamente, organizatii, institutii si operatori economici ai ambelor părti în problemele ce prezintă interes reciproc;

- să acorde sprijin organizatiilor, întreprinderilor si firmelor din România si din Republica Uzbekistan în vederea promovării mărfurilor si serviciilor pe pietele ambelor tări;

- să acorde sprijin organizatiilor, întreprinderilor si firmelor din România si din Republica Uzbekistan interesate în crearea de noi capacităti de productie si în modernizarea celor deja existente, în realizarea de investitii, inclusiv în crearea de întreprinderi mixte în scopul dezvoltării, lărgirii colaborării si consolidării relatiilor comercial-economice si tehnico-stiintifice dintre părti.

2. Consiliul va fi format dintr-un număr egal de membri ai părtilor română si uzbecă, dar nu mai mult de 15 persoane pentru fiecare parte.

Copresedintii părtii române si ai părtii uzbece, precum si membrii Consiliului sunt desemnati de părtile respective.

3. Fiecare parte va desemna câte o institutie care va îndeplini obligatiile aferente Secretariatului executiv al Consiliului, care va organiza activitatea organelor corespunzătoare ale părtilor, va coordona activitatea acestora, pregătirea documentelor si propunerilor în vederea examinării la sesiunile Consiliului si va rezolva alte probleme organizatorice ce se referă la activitatea Consiliului.

În acest scop secretariatele executive ale părtilor vor face permanent schimb de informatii.

4. Sesiunile Consiliului se vor desfăsura la termenele convenite de părti, minimum o dată pe an.

Sesiunile Consiliului se vor desfăsura alternativ în România si în Republica Uzbekistan, sub presedintia copresedintelui în Consiliu al părtii care organizează sesiunea.

Pot fi invitati să participe la sesiuni experti si consultanti ai ambelor părti într-un număr necesar, precum si, prin întelegere reciprocă, experti si consultanti ai organizatiilor internationale si ai altor tări.

Limbile de lucru în cadrul Consiliului sunt limbile română, uzbecă si rusă. La utilizarea limbii nationale partea pe teritoriul căreia se desfăsoară sesiunea va asigura traducerea în limba rusă.

5. Perioada de desfăsurare a sesiunilor Consiliului si ordinea de zi preliminară se convin de către copresedintii părtilor pe calea consultărilor, cu minimum 30 de zile înainte de data începerii sesiunilor.

În cadrul sesiunii se examinează problemele incluse în ordinea de zi convenită, precum si problemele ce pot fi incluse în ordinea de zi până la data începerii sesiunii, pe baza întelegerii dintre copresedinti.

6. Din initiativa uneia dintre părti si prin întelegere între copresedinti se poate convoca o sesiune extraordinară a Consiliului sau poate fi organizată o întâlnire suplimentară a copresedintilor sau a loctiitorilor acestora.

7. În cadrul sesiunii Consiliului hotărârile se adoptă prin consens.

Hotărârile Consiliului intră în vigoare din momentul semnării lor, în cazul în care nu este prevăzută o altă modalitate si au un caracter de recomandare.

Hotărârile care, la cererea uneia dintre părti, trebuie să fie aprobate de către organele împuternicite ale tării respective intră în vigoare din ziua informării celeilalte părti pe calea unui schimb de note sau prin informare scrisă, care confirmă aprobarea lor de către organele împuternicite ale părtii respective.

8. Rezultatele sesiunilor si hotărârile Consiliului se înscriu în protocoalele ce se semnează de către copresedinti.

Protocoalele sesiunilor Consiliului se pregătesc si se semnează în două exemplare, în limbile română, uzbecă si rusă, toate textele fiind egal autentice. Fiecare dintre părti asigură traducerea textului în limba sa natională.

9. În scopul îndeplinirii sarcinilor sale, Consiliul poate, prin convenire între părti, să creeze organe permanente sau temporare, de exemplu subcomitete sau grupe de lucru.

Consiliul stabileste sarcinile, sfera de activitate si componenta organelor permanente sau temporare care îsi vor desfăsura activitatea în conformitate cu planurile si hotărârile Consiliului.

10. Cheltuielile privind desfăsurarea lucrărilor Consiliului, ale organelor permanente sau temporare sunt suportate de partea care organizează sesiunea.

Partea care îsi trimite reprezentantii la sesiunea ce se desfăsoară pe teritoriul celeilalte părti suportă cheltuielile de sedere pentru membrii săi din Consiliu si din organele permanente sau temporare, pentru expertii si consultantii săi, inclusiv cheltuielile de diurnă si transport până la locul de desfăsurare a sesiunii si înapoi.

11. Prezentul regulament intră în vigoare după îndeplinirea procedurilor interne de aprobare ale fiecărei părti si are valabilitate în decursul perioadei de valabilitate a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea comercial-economică, încheiat la 11 februarie 1994.

12. Modificările si completările la acest regulament se aduc prin întelegere scrisă între părti.

Încheiat la prima sesiune a Consiliului la 26 aprilie 2002 la Taskent, în două exemplare, fiecare în limbile română, uzbecă si rusă, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergentă în interpretare va prevala textul în limba rusă.

 

Copresedinte al Consiliului din partea României,

M. Berinde

Copresedinte al Consiliului

din partea Republicii Uzbekistan,

B. Ahmedov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 14 alin. (4) din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, compuse din constructii si terenuri aferente, în care îsi desfăsoară activitatea unitătile sanitare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene respective.

Art. 2. - Darea în administrare, concesionarea, închirierea si schimbarea destinatiei imobilelor transmise potrivit art. 1 se pot realiza numai în conditiile legii si cu acordul Ministerului Sănătătii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.

Art. 3. - Unitătile sanitare care îsi desfăsoară activitatea în imobilele transmise potrivit art. 1 sunt de interes public judetean. Structura activitătilor acestor unităti sanitare se stabileste conform prevederilor legale, cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei, la propunerea directiilor de sănătate publică.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor care se transmit conform art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 867.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând imobilele compuse din constructii si terenuri aferente, care trec din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii sanitare

Localitatea

Nr. anexei*)

cuprinzând datele de

identificare a imobilului

JUDETUL ALBA

1.

Spitalul Judetean Alba Iulia

Alba Iulia

1

2.

Spitalul de Neurologie si Psihiatrie Alba Iulia

Alba Iulia

2

3.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Aiud Aiud 3

 

 

JUDETUL ARAD

1.

Spitalul Clinic Judetean Arad

Arad

4

2.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Arad

Arad

5

3.

Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Mocrea

6

4.

Spitalul de Psihiatrie Căpălnas

Căpălnas

7

JUDETUL BACĂU

1.

Spitalul Judetean Bacău

Bacău

8

JUDETUL BIHOR

1.

Spitalul Clinic Judetean Oradea

Oradea

9

2.

Spitalul de Psihiatrie Nucet

Nucet

10

3.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei

Stei

11

JUDETUL BISTRITA NĂSĂUD

1.

Spitalul Judetean Bistrita

Bistrita

12

JUDETUL BOTOSANI

1.

Spitalul Judetean “Mavromati” Botosani

Botosani

13

2.

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Botosani

Botosani

14

3.

Spitalul de Copii Botosani

Botosani

15

4.

Spitalul de Psihiatrie Botosani

Botosani

16

5.

 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda

Guranda

17

6.

 Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga

Podriga

18

JUDETUL BRASOV

1.

Spitalul Judetean Brasov

Brasov

19

2.

Spitalul de Copii Brasov

Brasov

20

3.

Spitalul de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brasov

Brasov

21

4.

Spitalul de Boli Infectioase Brasov

Brasov

22

5.

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Brasov

23

6.

Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov

Brasov

24

JUDETUL BRĂILA

1.

Spitalul de Urgentă Judetean Brăila

Brăila

25

2.

Spitalul de Obstetrică Ginecologie

Brăila

26

3.

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila

Brăila

27

4.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Brăila

Brăila

28

5.

Centrul Medical pentru Copii

Brăila

29

JUDETUL BUZĂU

1.

Spitalul Judetean Buzău

Buzău

30

JUDETUL CARAS SEVERIN

1.

Spitalul Judetean Resita

Resita

31

JUDETUL CĂLĂRASI

1.

Spitalul Judetean Călărasi

Călărasi

32

2.

Spitalul de Pneumoftiziologie Dor Mărunt

Dor Mărunt

33

3.

Spitalul de Psihiatrie Săpunari

Săpunari

34

4.

Spitalul Orăsenesc Fundulea

Fundulea

35

JUDETUL CLUJ

1.

Spitalul Clinic Judetean Cluj Napoca

Cluj Napoca

36

2.

Spitalul Clinic de Adulti Cluj Napoca

Cluj Napoca

37

3.

Spitalul Clinic de Copii Cluj Napoca

Cluj Napoca

38

4.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Danielo” Cluj Napoca

Cluj Napoca

39

5.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

Cluj Napoca

40

6.

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa

Borsa

41

7.

Centrul de Diagnostic si Tratament

Cluj Napoca

42

8.

Policlinica cu Plată Cluj

Napoca

43

9.

Spitalul Clinic de Recuperare

Cluj Napoca

44

JUDETUL CONSTANTA

1.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta

Constanta

45

2.

Spitalul de Pneumoftiziologie Constanta

Constanta

46

3.

Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicală Eforie Sud

Eforie Sud

47

4.

Spitalul de Ftiziologie Agigea

Agigea

48

5.

Policlinica cu Plată Constanta

Constanta

49

JUDETUL COVASNA

1.

Spitalul Judetean Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe

50

JUDETUL DÂMBOVITA

1.

Spitalul Judetean Târgoviste

Târgoviste

51

2.

Spitalul Rural Niculesti

Niculesti

52

3.

Spitalul de Psihiatrie Bucsani

Bucsani

53

4.

Sanatoriul TBC Moroieni

Moroieni

54

5.

Centrul de Sănătate Voinesti

Voinesti

55

6.

Centrul de Sănătate Răcari

Răcari

56

7.

Centrul de Recuperare Neuromotorie Gura Ocnitei

Gura Ocnitei

57

JUDETUL DOLJ

1.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova

Craiova

58

2.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Poiana Mare

Poiana Mare

59

3.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna

Leamna

60

4.

Centrul de Sănătate Melinesti

Melinesti

61

5.

Centrul de Sănătate Plenita

Plenita

62

6.

Centrul de Sănătate Bechet

Bechet

63

7.

Centrul de Sănătate Dăbuleni

Dăbuleni

64

JUDETUL GALATI

1.

Spitalul Judetean de Urgentă “Sfântul Apostol Andrei” Galati

Galati

65

2.

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

Galati

66

3.

Spitalul de Boli Infectioase “Cuvioasa Parascheva” Galati

Galati

67

4.

Spitalul de Urgentă pentru Copii “Sfântul Ioan” Galati

Galati

68

5.

Spitalul de Psihiatrie Gănesti

Gănesti

69

JUDETUL GIURGIU

1.

Spitalul Judetean Giurgiu

Giurgiu

70

2.

Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat

Vadu Lat

71

3.

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru

Izvoru

72

4.

Spitalul de Boli Infectioase Singureni

Singureni

73

5.

Sanatoriul TBC Floresti

Floresti

74

JUDETUL GORJ

1.

Spitalul Judetean Târgu Jiu

Târgu Jiu

75

2.

Sanatoriul TBC “Tudor Vladimirescu”

Runcu

76

JUDETUL HARGHITA

1.

Spitalul Judetean Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc

77

2.

Spitalul de Psihiatrie Tulghes

Tulghes

78

JUDETUL HUNEDOARA

1.

Spitalul Judetean Deva

Deva

79

2.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Zam

Zam

80

3.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Geoagiu

81

4.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Brad

82

JUDETUL IALOMITA

1.

Spitalul Judetean de Urgentă Slobozia

Slobozia

83

JUDETUL IASI

1.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Sfânta Maria” Iasi

Iasi

84

2.

Spitalul Clinic de Urgentă “Sfânta Treime” Iasi

Iasi

85

3.

Spitalul Clinic de Urgentă Iasi

Iasi

86

4.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Elena Doamna” Iasi

 Iasi

87

5.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Sfânta Parascheva” Iasi

 Iasi

88

6.

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola” Iasi

Iasi

89

7.

Spitalul de Obstetrică Ginecologie “Cuza Vodă” Iasi

Iasi

90

8.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

 Iasi

91

9.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă “Pădureni Grajduri”

Grajduri

92

10.

Centrul Medical “Nicolina” Iasi

 Iasi

93

11.

Centrul Medical “Copou” Iasi

Iasi

94

12.

Centrul Medical “Petru si Pavel” Iasi

Iasi

95

JUDETUL ILFOV

1.

Spitalul de Obstetrică Ginecologie “Dr. Maria Burghele” Buftea

Buftea

96

2.

Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca

Bălăceanca

97

3.

Spitalul Comunal Peris

Peris

98

4.

Spitalul Comunal Domnesti

Domnesti

99

5.

Centrul Medical Buftea

Buftea

100

JUDETUL MARAMURES

1.

Spitalul Judetean Baia Mare

Baia Mare

101

2.

Spitalul de Boli Infectioase, Dermatovenerologie si Psihiatrie

Baia Mare

102

JUDETUL MEHEDINTI

1.

Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin Drobeta

Turnu Severin

103

2.

Policlinica cu Plată Drobeta-Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

104

JUDETUL MURES

1.

Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures

Târgu Mures

105

2.

Spitalul Municipal Târnăveni

Târnăveni

106

3.

Preventoriul TBC Gornesti Gornesti

 

107

JUDETUL NEAMT

1.

Spitalul Judetean Piatra Neamt

Piatra Neamt

108

JUDETUL OLT

1.

Spitalul Judetean Slatina

Slatina

109

2.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu

Schitu Greci

110

JUDETUL PRAHOVA

1.

Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti

Ploiesti

111

2.

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiesti

Ploiesti

112

3.

Centrul Medical Praga

Ploiesti

113

JUDETUL SATU MARE

1.

Spitalul Judetean Satu Mare

Satu Mare

114

2.

Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

Satu Mare

115

3.

Spitalul Municipal Carei

Carei

116

4.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bixad

Bixad

117

5.

Spitalul Orăsenesc Negresti Oas

Negresti Oas

118

6.

Spitalul Orăsenesc Tăsnad

Tăsnad

119

JUDETUL SĂLAJ

1.

Spitalul Judetean Zalău

Zalău

120

JUDETUL SIBIU

1.

Spitalul Clinic Judetean Sibiu

Sibiu

121

2.

Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gh. Preda” Sibiu

Sibiu

122

3.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Sibiu

123

JUDETUL SUCEAVA

1.

Spitalul Judetean de Urgentă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

Suceava

124

JUDETUL TELEORMAN

1.

Spitalul Judetean Alexandria

Alexandria

125

2.

Spitalul de Psihiatrie Balaci

Balaci

126

3.

Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede

Rosiori de Vede

127

4.

Spitalul de Psihiatrie Poroschia

Poroschia

128

5.

Spitalul Comunal Deparati

Deparati

129

6.

Centrul de Sănătate Cervenia

Cervenia

130

7.

Centrul de Sănătate Furculesti

Furculesti

131

JUDETUL TIMIS

1.

Spitalul Clinic Judetean Timisoara

Timisoara

132

2.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel

Jebel

133

3.

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Gătaia

Gătaia

134

JUDETUL TULCEA

1.

Spitalul Judetean Tulcea

Tulcea

135

2.

Spitalul Tichilesti

Tichilesti

136

JUDETUL VASLUI

1.

Spitalul Judetean Vaslui

Vaslui

137

2.

Spitalul “Carol I” Ghermănesti

Ghermănesti

138

JUDETUL VÂLCEA

1.

Spitalul Judetean Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

139

2.

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

140

3.

Spitalul de Pneumoftiziologie “C. Anastasatu” Mihăesti

 Mihăesti

141

4.

Spitalul de Psihiatrie Drăgoesti

Drăgoesti

142

5.

Policlinica cu Plată Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

143

6.

Policlinica Stomatologică Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

144

JUDETUL VRANCEA

1.

Spitalul Judetean Focsani

Focsani

145

2.

Spitalul Comunal Dumbrăveni

Dumbrăveni

146

3.

Spitalul Comunal Vidra

Vidra

147

JUDETUL ARGES

1.

Spitalul de Recuperare Brădet

Brădet

148

2.

Spitalul de Psihiatrie “Sfânta Maria” Vedea

Vedea

149

3.

Spitalul Municipal Câmpulung

Câmpulung

150

4.

Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici Leordeni

Leordeni

151

5.

Spitalul de Pneumoftiziologie “Sfântul Andrei” Valea Iasului

Valea Iasului

152

6.

Spitalul TBC Pitesti

Pitesti

153

 


*) Anexele nr. 1-153, privind imobilele care se transmit, se comunică unitătilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale

de Reglementare în Comunicatii, precum si a unor măsuri pentru desfăsurarea activitătii acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 67 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii.

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii va utiliza pentru desfăsurarea activitătilor proprii specifice un număr de 10 autoturisme.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 880.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, înfiintată în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, se organizează si functionează ca institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri extrabugetare.

Art. 2. - ANRC pune în aplicare politica natională în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, având functiile, obiectivele si atributiile prevăzute la art. 44-46 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 si în legislatia specială în domeniul audiovizualului.

Art. 3. - ANRC îsi exercită competentele prevăzute de lege în vederea asigurării eficientei economice a sectorului comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, al audiovizualului, precum si în vederea promovării concurentei si protejării drepturilor si intereselor consumatorilor, în conditii

de transparentă, impartialitate si obiectivitate.

Art. 4. - Activitatea ANRC se desfăsoară în temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, ale prezentului regulament si ale celorlalte acte normative aplicabile în domeniu.

 

CAPITOLUL II

Conducerea ANRC

 

Art. 5. - (1) Presedintele si vicepresedintele conduc întreaga activitate a ANRC si asigură îndeplinirea atributiilor ce revin acesteia.

(2) Presedintele reprezintă ANRC în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii potrivit art. 38 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002.

(4) Vicepresedintele este înlocuitorul de drept al presedintelui în absenta acestuia.

Art. 6. - (1) Presedintele ANRC are următoarele atributii:

a) aprobă strategiile de dezvoltare institutională a ANRC, programele de activitate si programele de cooperare;

b) supune spre aprobare Guvernului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al ANRC;

c) aprobă planul anual de activitate al ANRC;

d) stabileste sediul central al ANRC, precum si sediile oficiilor teritoriale;

e) aprobă structura organizatorică a ANRC;

f) stabileste atributiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANRC;

g) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANRC;

h) aprobă angajarea, avansarea, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANRC;

i) aprobă fisa postului pentru personalul ANRC;

j) aprobă deplasările în străinătate ale personalului ANRC;

k) negociază si semnează cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de muncă;

l) coordonează activitatea compartimentelor ANRC;

m) convoacă si prezidează dezbaterile Consiliului consultativ;

n) orice alte atributii care îi revin potrivit legii.

(2) Presedintele ANRC poate delega exercitarea unora dintre atributiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine.

Art. 7. - Vicepresedintele ANRC are următoarele atributii:

a) asigură derularea programelor de cooperare si asistentă internatională;

b) supraveghează elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli;

c) asigură legătura ANRC cu asociatiile care reprezintă interesele consumatorilor, ale furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, ale furnizorilor de servicii postale, precum si ale altor persoane interesate;

d) coordonează desfăsurarea procedurii de consultare si informare prevăzute la art. 50 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002;

e) informează presedintele ANRC cu privire la activitatea compartimentelor;

f) coordonează solutionarea cererilor si a sesizărilor prin repartizarea acestora către compartimentele ANRC, iar atunci când este cazul, desemnează în mod direct persoana responsabilă cu rezolvarea acestora;

g) alte atributii stabilite prin decizie a presedintelui ANRC.

 

CAPITOLUL III

Organizarea ANRC

 

Art. 8. - (1) ANRC are în componenta sa mai multe compartimente, organizate ca directii si servicii.

(2) Structura organizatorică si statul de functii se stabilesc prin decizie a presedintelui ANRC.

(3) Directiile ANRC sunt conduse de directori, iar serviciile sunt conduse de sefi de serviciu.

(4) ANRC are oficii teritoriale fără personalitate juridică în fiecare municipiu resedintă de judet si în fiecare sector al municipiului Bucuresti, care au rolul de a asigura exercitarea în teritoriu a competentelor ANRC, precum si de a primi cereri si sesizări, care vor fi transmise către sediulcentral al ANRC.

(5) Oficiile teritoriale au obligatia de a transmite, lunar si ori de câte ori presedintele ANRC consideră că este necesar, rapoarte privind activitatea desfăsurată.

Art. 9. - Conducătorii compartimentelor au următoarele atributii:

a) asigură îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul anual de activitate sau încredintate de către seful ierarhic superior;

b) repartizează sarcini specifice personalului din subordine, în vederea îndeplinirii atributiei prevăzute la lit. a);

c) verifică îndeplinirea la timp, în mod corect si eficient, a sarcinilor repartizate potrivit lit. b);

d) informează seful ierarhic superior despre stadiul lucrărilor repartizate personalului din subordine;

e) răspund fată de seful ierarhic superior pentru activitatea personalului din subordine;

f) orice alte atributii prevăzute în fisa postului.

Art. 10. - (1) În activitatea sa ANRC este asistată de Consiliul consultativ, care lucrează în următoarele comisii, în functie de natura problemelor supuse consultării:

a) Comisia pentru reglementări, în care vor fi invitati să participe reprezentanti ai furnizorilor de retele de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice, reprezentanti ai furnizorilor de servicii postale, ai radiodifuzorilor, după caz, reprezentanti ai asociatiilor profesionale ale acestora, precum si reprezentanti ai Consiliului Concurentei, ai Oficiului Concurentei, ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, alte persoane interesate ori reprezentanti ai altor organisme interesate, în functie de obiectul dezbaterii;

b) Comisia pentru studii si analize, în care vor fi invitati să participe, pe lângă persoanele prevăzute la lit. a), si reprezentanti ai Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii, ai Institutului National de Statistică, reprezentanti ai mediului universitar de specialitate economică, tehnică sau juridică, personalităti recunoscute în domeniile economic, comercial, contabil, tehnic, juridic sau al concurentei, precum si alte persoane interesate ori reprezentanti ai altor organisme interesate, în functie de obiectul dezbaterii;

c) Comisia tehnică si de standardizare, în care vor fi invitati să participe reprezentanti ai furnizorilor prevăzuti la lit. a), precum si ai asociatiilor profesionale ale acestora, reprezentanti ai Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii, ai Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ai Asociatiei de Standardizare din România, precum si alte persoane interesate ori reprezentanti ai altor organisme interesate, în functie de obiectul dezbaterii.

(2) Consiliul consultativ are rolul de a sprijini armonizarea intereselor părtilor reprezentate în cadrul său, evaluează impactul reglementărilor ANRC si face propuneri de îmbunătătire a acestora.

Art. 11. - Comisiile Consiliului consultativ se întrunesc la initiativa presedintelui ANRC, dar cel putin o dată pe lună în cazul Comisiei pentru reglementări si cel putin o dată la trei luni în cazul Comisiei pentru studii si analize si al Comisiei tehnice si de standardizare.

 

CAPITOLUL IV

Resurse umane

 

Art. 12. - Salarizarea personalului ANRC, inclusiv a presedintelui si a vicepresedintelui, se realizează, în temeiul art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, potrivit dispozitiilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.

Art. 13. - (1) Personalul ANRC are drepturile si obligatiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare si ale contractului individual de muncă.

(2) Presedintele ANRC aprobă fisa postului pentru personalul din subordine, cu avizul sefului ierarhic superior.

Art. 14. - Angajarea personalului se face pe posturile vacante, prin concurs organizat în conditiile legii si pe baza metodologiei de concurs aprobate prin decizie a presedintelui ANRC, pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.

 

CAPITOLUL V

Finantarea ANRC

 

Art. 15. - Finantarea ANRC se asigură integral din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002.

Art. 16. - Proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli se elaborează până la data de 1 noiembrie a anului anterior si se supune spre aprobare Guvernului în termen de 20 de zile.

 

CAPITOLUL VI

Reguli privind functionarea ANRC

 

Art. 17. - (1) Presedintele ANRC emite decizii:

a) interne, care privesc activitatea internă a ANRC; si

b) externe, care privesc aspecte legate de exercitarea competentelor ANRC în raporturile cu alte persoane.

(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) sunt:

a) cu caracter normativ, atunci când reglementează cu caracter general si impersonal anumite relatii sociale; si

b) cu caracter individual, atunci când reglementează relatii sociale între persoane individualizate.

Art. 18. - (1) În activitatea sa ANRC utilizează următoarele registre:

a) registrul general de intrare-iesire a corespondentei, în care se înregistrează în ordine toate documentele care intră si ies din institutie, primind număr si dată de înregistrare;

b) registrele de dosare, în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu solutionarea cererilor si a sesizărilor;

c) registrul de decizii emise de presedintele ANRC, în care acestea sunt înregistrate si numerotate în ordine cronologică;

d) registrul special de corespondentă secretă si confidentială, în care se înregistrează documentele având acest caracter.

(2) Deciziile emise de presedintele ANRC, cuprinse în registrul prevăzut la alin. (1) lit. c), vor avea un număr în functie de ordinea emiterii lor, urmat de indicativul “IN” pentru deciziile interne cu caracter normativ, ‘II” pentru deciziile interne cu caracter individual, “EN” pentru deciziile externe cu caracter normativ sau “EI” pentru deciziile externe cu caracter individual.

(3) Fiecare oficiu teritorial al ANRC va tine câte un registru similar celui prevăzut la alin. (1) lit. a).

(4) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) vor fi realizate si în format electronic.

(5) La sfârsitul fiecărui an, după ultima operatiune din fiecare registru se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi avizat de vicepresedintele ANRC.

Art. 19. - (1) Cererile si sesizările adresate ANRC trebuie formulate în scris si pot fi transmise prin postă, inclusiv cea electronică, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar.

(2) Activitatea de solutionare a cererilor si a sesizărilor se va face cu respectarea legislatiei speciale privind petitiile si informatiile de interes public.

(3) În cazul în care cererea sau sesizarea se depune prin mandatar, se va solicita dovada calitătii, precum si datele de identificare ale acestuia.

Art. 20. - (1) Cererile si sesizările, având atasate si plicurile, dacă este cazul, se depun la registratură, unde sunt trecute în aceeasi zi în registrul general de intrare-iesire a corespondentei si primesc număr si dată de înregistrare.

(2) Vicepresedintele ANRC repartizează cererile si sesizările în mod direct unei anumite persoane sau compartimentului de specialitate, caz în care desemnarea persoanei responsabile cu solutionarea cererii sau a sesizării revine conducătorului compartimentului respectiv.

(3) În situatia în care obiectul unei cereri sau sesizări intră în domeniul de activitate a două sau mai multe compartimente, vicepresedintele ANRC va desemna persoana sau compartimentul responsabil cu solutionarea cererii sau a sesizării, mentionând totodată celelalte persoane sau compartimente care au obligatia de a colabora în procesul de solutionare. Atunci când vicepresedintele ANRC desemnează un compartiment responsabil cu solutionarea cererii sau a sesizării, prevederile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(4) Predarea si primirea cererilor si sesizărilor se fac sub semnătură, prin condică.

Art. 21. - Actele înregistrate în cursul unei zile se vor prezenta presedintelui ANRC la sfârsitul zilei. Cererile si sesizările se vor transmite de către presedinte vicepresedintelui ANRC în vederea repartizării lor, cu exceptia cazului în care presedintele ANRC consideră necesar să procedeze în mod direct la repartizarea lor. În acest caz se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 20.

Art. 22. - Persoana căreia i-a fost repartizată cererea sau sesizarea are următoarele sarcini în legătură cu solutionarea acesteia:

a) asigură că dosarul continând lucrările în legătură cu cererea sau sesizarea este tinut la zi si în mod corect si că toate persoanele interesate în legătură cu cererea sau sesizarea pot lua cunostintă de actele cuprinse în acesta;

b) propune măsurile necesare pentru rezolvare, pe care le supune spre analiză si avizare conducătorului compartimentului din care face parte;

c) colaborează cu celelalte persoane desemnate, în cazul prevăzut la art. 20 alin. (3), în vederea solutionării eficiente a cererii sau a sesizării;

d) ia măsuri pentru convocarea persoanelor interesate, în cazul efectuării oricăror lucrări privind cererea sau sesizarea;

e) informează persoana care i-a repartizat cererea sau sesizarea despre orice problemă de natură să întârzie solutionarea acesteia;

f) ia măsuri pentru consemnarea discutiilor relevante avute cu persoanele interesate în legătură cu cererea sau sesizarea.

Art. 23. - În cazul în care cererea sau sesizarea nu este de competenta ANRC, persoana căreia i-a fost repartizată cererea sau sesizarea va întocmi un proiect de răspuns, în care se va indica organul competent cu solutionarea acesteia si care va fi avizat de conducătorul care a desemnat persoana responsabilă cu solutionarea respectivei cereri sau sesizări.

Art. 24. - Autorul cererii sau sesizării va fi informat de îndată despre modul în care aceasta a fost solutionată cererea sau sesizarea.

Art. 25. - Dispozitiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător în cazul în care, din oficiu, ANRC consideră că este necesară luarea anumitor măsuri ce intră în competenta sa, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 26. - ANRC va pune la dispozitie publicului, atât în limba română, cât si în una sau mai multe limbi de circulatie internatională, prin intermediul paginii sale de Internet, toate informatiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002.

Art. 27. - (1) ANRC va publica pe pagina sa de Internet, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, un raport detaliat privind activitatea sa în acel an.

(2) De asemenea, ANRC va publica un material privind cererile si sesizările înregistrate până la data de 30 iunie a anului respectiv si care nu au fost solutionate.

Art. 28. - Înainte de supunerea spre aprobare Guvernului a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli presedintele ANRC aprobă planul de activitate pentru anul următor, în care se vor arăta obiectivele de atins, modalitătile de realizare, precum si sarcinile specifice încredintate fiecărui compartiment în vederea realizării acestor obiective.

Art. 29. - ANRC colaborează cu autorităti similare din alte state si poate participa la activitatea unor organizatii internationale din domeniul său de activitate ori poate să devină membră a acestora.

Art. 30. - În cazul în care exercitarea unor atributii ale ANRC implică participarea altor autorităti, ANRC va încheia acorduri de colaborare cu acestea, în scopul îndeplinirii în mod eficient a competentelor legale care îi revin.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în Comunicatii

Autoritatea Natională de Reglementare

a) parter: camera 1, în suprafată de109 m2, având numărul de inventar34.387, atribuit de Ministerul Finantelor

Publice

b) etajul 3: camerele 1, 8, 9, 10, 11,

13, 13a si 13b, în suprafată totală de

355,32 m2, având numărul de inventar

34.387, atribuit de Ministerul Finantelor

Publice

c) etajul 5: camerele 441, 441a, 441b,

442, 483, 485 si 486b, în suprafată totală

de 297,32 m2, având numărul de inventar

34.387, atribuit de Ministerul Finantelor

Publice

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea centrului de consultantă si informare a consumatorilor, pentru care se acordă sume de la bugetul de stat în anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 38 lit. b) si ale art. 581 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se stabileste Centrul-pilot de consultantă si informare a consumatorilor din municipiul Bucuresti, pentru care, în anul 2002, se acordă sume de la bugetul de stat.

Art. 2. - Se acordă suma de 400 milioane lei din bugetul de stat pe anul 2002, prin bugetul Autoritătii

Nationale pentru Protectia Consumatorilor, de la titlul “Transferuri”, pentru functionarea Centrului-pilot de consultantă si informare a consumatorilor din municipiul Bucuresti, din cadrul Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 896.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 69, 79, 135 si 136 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Învătământul postuniversitar medical si farmaceutic uman asigură specializarea si perfectionarea personalului cu studii superioare în domeniu.

Art. 2. - Formele de învătământ postuniversitar medical si farmaceutic uman sunt:

a) rezidentiatul;

b) specializarea pentru dobândirea unei alte specialităti;

c) doctoratul;

d) programele pentru obtinerea de competente si supraspecializări;

e) masteratul;

f) educatia medicală continuă;

g) cursurile postuniversitare de perfectionare si alte forme prevăzute de lege.

Art. 3. - Învătământul postuniversitar medical si farmaceutic uman este coordonat de către Ministerul Educatiei si Cercetării, împreună cu Ministerul Sănătătii si Familiei, în conditiile legii, pe baza cerintelor de perfectionare determinate de strategiile programelor nationale de sănătate.

Art. 4. - (1) Învătământul postuniversitar medical si farmaceutic uman se desfăsoară în institutii de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, în unităti sanitare acreditate si în alte institutii prevăzute de lege.

(2) Unitătile sanitare sunt acreditate în acest scop de către Ministerul Educatiei si Cercetării, la propunerea Ministerului Sănătătii si Familiei, pe baza criteriilor de competentă profesională si a nivelului de dotare tehnico-materială. Procedura si criteriile de acreditare a unitătilor sanitare în care se desfăsoară rezidentiatul se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea institutiilor de învătământ superior medical.

(3) Învătământul postuniversitar medical si farmaceutic uman se desfăsoară conform programelor de învătământ elaborate de institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, cu avizele Ministerului Educatiei si Cercetării si Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 5. - (1) Rezidentiatul este forma de învătământ postuniversitar specifică în medicină, stomatologie si farmacie, prin care se asigură pregătirea ce permite obtinerea specializării medicale si farmaceutice, cu o durată cuprinsă între 3 si 7 ani, în functie de specialitate.

(2) Medicii, medicii stomatologi si farmacistii care sunt admisi în rezidentiat si desfăsoară activitătile specifice acestei forme de pregătire sunt numiti rezidenti.

(3) Continutul si durata rezidentiatului se propun de către institutiile de învătământ superior cu profil medicofarmaceutic uman acreditate, în acord cu Directivele sectoriale ale Uniunii Europene, si se aprobă prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii si familiei.

(4) În vederea stabilirii numărului de locuri institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate vor comunica în prealabil Ministerului Sănătătii si Familiei si Ministerului Educatiei si Cercetării, cu minimum un an înainte de data începerii fiecărui an de pregătire în rezidentiat, numărul de rezidenti care pot fi pregătiti în institutia respectivă, pe fiecare specialitate, pentru anul de rezidentiat respectiv.

(5) Numărul de locuri pentru pregătirea în rezidentiat este stabilit în fiecare an de rezidentiat, pe baza propunerilor formulate de Ministerul Sănătătii si Familiei, cu consultarea ministerelor cu retele sanitare proprii, prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii si familiei. Numărul de locuri din teritoriu se stabileste pe baza numărului de posturi din teritoriu, tinându-se seama de numărul specialistilor existent în reteaua de asistentă medicală de specialitate, dinamica acestuia, evolutia demografică, mobilitatea globală si regională si de strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate.

(6) Rezidentul participă la activităti specifice în clinicile sau sectiile unde îsi desfăsoară pregătirea de specialitate, sub îndrumarea si supravegherea directă a coordonatorilor săi din institutiile si unitătile acreditate conform art. 4.

Art. 6. - (1) Admiterea la rezidentiat se face prin concurs national organizat în ultimul trimestru al fiecărui an de către Ministerul Sănătătii si Familiei, pe baza metodologiei de concurs aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(2) Conditiile de înscriere la concursul national pentru rezidentiat sunt:

- candidatul are diplomă de licentă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

- candidatul este apt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în grupa de specialitate pentru care candidează.

(3) Rezultatele concursului national pentru rezidentiat sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 7. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetării înfiintează o comisie comună de organizare a concursului pentru rezidentiat, sub autoritatea si responsabilitatea Ministerului Sănătătii si Familiei, abilitată să asigure organizarea concursului.

(2) Comisia comună de organizare a concursului pentru rezidentiat este formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Componenta si numărul membrilor comisiei comune se aprobă anual prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 8. - (1) Admiterea în rezidentiat a personalului didactic încadrat pe functii de preparator la disciplinele clinice si preclinice cu sau fără corespondent în Nomenclatorul specialitătilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializări pentru reteaua de asistentă medicală se face în situatia îndeplinirii conditiilor de admitere la grupa sau subgrupa de specialităti respectivă.

(2) Doctoranzii cu frecventă pot fi admisi în rezidentiat numai dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 9. - Pregătirea în rezidentiat se organizează în două etape:

a) etapa I, de pregătire teoretică, ce are loc numai în clinici universitare, fiind normată ca activitate de învătământ;

b) etapa a II-a, de pregătire practică, ce are loc atât în clinici universitare, cât si în unităti sanitare si farmaceutice de stat sau particulare acreditate.

Art. 10. - (1) Candidatii admisi la concursul national de rezidentiat sunt repartizati de către Ministerul Sănătătii si Familiei, pe baza propriilor optiuni, în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut la concurs, pentru efectuarea stagiilor de pregătire în centre universitare sau în unităti sanitare acreditate, în conformitate cu art. 4, în functie de propunerile institutiilor de învătământ superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate si de capacitătile de pregătire ale unitătilor sanitare.

(2) Schimbarea specialitătii în care a fost admis rezidentul este posibilă printr-un nou concurs de rezidentiat. În cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, dacă solicitantul îndeplineste conditiile minime la specializarea cerută.

(3) Lista candidatilor repartizati în universităti, pe specialităti, se comunică Ministerului Educatiei si Cercetării de către Ministerul Sănătătii si Familiei la finalizarea concursului.

Art. 11. - (1) Numărul de rezidenti pentru normarea activitătii de predare este de cel putin 5 pe specializare. În mod exceptional, el poate coborî sub această cifră la propunerea senatului universitătii si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Finantarea activitătii de pregătire teoretică a rezidentilor admisi pe numărul de locuri stabilit potrivit art. 5 alin. (4), organizată de institutiile de învătământ superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman, se face din sume alocate de la bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pe bază de contract, în conditiile prevăzute la art. 171 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Activitatea de predare aferentă învătământului de rezidentiat se cuprinde distinct în statele de functiuni ale catedrelor.

(4) Institutiile de învătământ superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, care derulează programe de pregătire prin rezidentiat, au obligatia să organizeze un departament specializat sau o structură care să răspundă de organizarea si calitatea activitătilor didactice pentru aceste programe.

Art. 12. - (1) Rezidentiatul se finalizează printr-un examen care cuprinde probe teoretice si practice, sustinute în fata unei comisii de specialisti propuse de către institutiile de învătământ superior, societătile profesionale, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Farmacistilor din România si numite prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului educatiei si cercetării.

(2) Absolventii stagiilor de rezidentiat se pot prezenta la examenul de finalizare în primii 2 ani de la absolvire.

(3) Stagiul de rezidentiat poate fi întrerupt la solicitarea rezidentului si cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei, în conditiile respectării contractului individual de muncă.

(4) După promovarea examenului prevăzut la alin. (1) rezidentilor li se eliberează certificatul de medic specialist, medic stomatolog specialist si, respectiv, de farmacist specialist, de către Ministerul Sănătătii si Familiei.

(5) Calitatea de medic specialist sau de farmacist specialist este dovedită de certificatul eliberat conform alin. (4).

Art. 13. - (1) Diplomele, certificatele si alte documente emise de autoritătile si organismele competente ale unui stat membru al Uniunii Europene sau din tările din Spatiul Economic European (S.E.E.), care atestă specializarea medicilor si stomatologilor cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai Spatiului Economic European (S.E.E.) în una dintre specialitătile recunoscute de către statele membre ale Uniunii Europene, specialitate existentă în Nomenclatorul specialitătilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializări pentru reteaua de asistentă medicală, sunt recunoscute de Ministerul Sănătătii si Familiei ca certificat de medic specialist, respectiv de stomatolog specialist.

(2) Farmacistii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai Spatiului Economic European (S.E.E.) îsi pot desfăsura activitatea în România pe baza diplomei de farmacist eliberate de autoritătile si organismele competente ale unui stat membru al Uniunii Europene sau din tările din Spatiul Economic European (S.E.E.), echivalată de Ministerul Educatiei si Cercetării si recunoscută de Ministerul Sănătătii si Familiei din România, conform legii.

(3) Stagiile de specializare efectuate în afara României, cu exceptia statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European (S.E.E.), se echivalează de către Ministerul Sănătătii si Familiei cu stagiul de rezidentiat prevăzut de legislatia din România, dacă pentru specializarea respectivă durata si programele de studiu sunt echivalente. Certificatele de medic, de stomatolog si, respectiv, de farmacist specialist se obtin în acest caz după promovarea examenului de specialitate în România.

Art. 14. - (1) Pregătirea prin rezidentiat se poate face si cu taxă, atât de către cetătenii români, cât si de către cetătenii străini, în afara locurilor care se sustin de la bugetul de stat, stabilite conform art. 5 alin. (4).

(2) Numărul locurilor cu taxă se stabileste anual, pe specialităti, la propunerea senatelor universitare, si se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 15. - Masteratul si doctoratul se desfăsoară conform legii.

Art. 16. - (1) A doua specialitate se poate obtine, numai în regim cu taxă:

a) prin sustinerea unui nou concurs national pentru rezidentiat si cu parcurgerea programei de pregătire, dacă specialitatea nu este înrudită cu prima specialitate pentru care solicitantul are certificat;

b) fără sustinerea concursului national pentru rezidentiat, dar cu parcurgerea integrală a stagiului de pregătire, dacă specialitatea este înrudită cu cea pentru care solicitantul are certificat, cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei si a Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Lista specialitătilor înrudite se stabileste de către Ministerul Sănătătii si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetării, prin ordin comun, pe baza Nomenclatorului specialitătilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializări pentru reteaua de asistentă medicală.

Art. 17. - (1) Competenta reprezintă o formă de pregătire postuniversitară în domenii tehnice, diagnostice sau terapeutice, complementare unor specialităti medico-farmaceutice.

(2) Supraspecializarea reprezintă o formă de instruire postuniversitară suplimentară, aprofundată, în domenii conexe specialitătii de bază, si se obtine numai de către medicii specialisti sau primari după efectuarea unui program de pregătire aprobat de Ministerul Sănătătii si Familiei si după promovarea examenului final.

(3) Competentele sau supraspecializările aferente fiecărei specialităti medico-farmaceutice sunt stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei si sunt cuprinse în Nomenclatorul specialitătilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializări pentru reteaua de asistentă medicală. Durata si continutul programelor de pregătire pentru obtinerea de competente sau supraspecializări sunt aprobate de către Ministerul Sănătătii si Familiei la propunerea institutiilor de învătământ superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate.

Art. 18. - Programele de pregătire în vederea dobândirii de competente si supraspecializări se organizează de către Ministerul Sănătătii si Familiei, prin institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, care organizează si examenele de obtinere a competentelor sau supraspecializărilor si eliberează certificatele de absolvire.

Art. 19. - Competentele si supraspecializările obtinute în străinătate pot fi recunoscute de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 20. - (1) Educatia medicală continuă cuprinde totalitatea activitătilor de pregătire teoretică si/sau practică destinate personalului care lucrează în domeniul medical si farmaceutic uman, în vederea dobândirii/îmbunătătirii nivelului de cunostinte, abilităti si aptitudini necesare cresterii calitătii asistentei medicale si nivelului de performantă în domeniul respectiv.

(2) Educatia medicală continuă este organizată de către Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, Academia de Stiinte Medicale în colaborare cu institutii de învătământ superior acreditate si este coordonată de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(3) Programele nationale de educatie medicală continua sunt avizate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 21. - (1) Învătământul superior universitar si post-universitar medico-farmaceutic uman se desfăsoară în spitale, institute, centre de diagnostic si tratament, în sectii cu paturi, în laboratoare si în cabinete. Clinicile universitare sunt sectii clinice de spital în care sunt organizate catedre sau discipline universitare.

(2) Învătământul farmaceutic se desfăsoară în clinici, laboratoare, farmacii publice sau de spital si în unităti de cercetare si/sau productie de medicamente, agreate de institutiile de învătământ superior.

(3) Unitătile clinice universitare se înfiintează, la propunerea institutiei de învătământ superior, prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii si familiei. Într-o unitate clinică universitară activitatea de învătământ este sustinută de o singură institutie de învătământ superior sau, după caz, de o singură facultate cu profil medico-farmaceutic uman.

(4) Desfiintarea unei unităti clinice universitare se poate face numai prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea institutiei de învătământ superior.

(5) Într-o unitate clinică universitară întreaga activitate de învătământ, asistentă medicală si cercetare stiintifică este condusă de seful clinicii.

(6) Pozitia de sef de clinică se ocupă de cadrele didactice universitare cu cel mai înalt grad universitar, pe baza hotărârii senatului universitătii. Seful de clinică poate fi numit sef de sectie/sef de laborator, la propunerea senatului universitătii, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 22. - Medicii si farmacistii cu functie didactică din unitătile clinice universitare, salariati ai institutiei de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman, pot primi din partea unitătii sanitare în care îsi desfăsoară activitatea integrată clinic o indemnizatie de activitate clinică reprezentând cel putin echivalentul unei jumătăti de normă corespunzătoare gradului profesional în care sunt confirmati prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, pentru activitatea de asistentă medicală, respectiv farmaceutică, cu exceptia rezidentilor.

Art. 23. - Institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman vor dimensiona formatiile de studiu astfel încât numărul de studenti si rezidenti care activează concomitent într-o unitate clinică universitară să fie corelat cu capacitatea de acordare a asistentei medicale.

Art. 24. - (1) Spatiile din spitale vor fi folosite pentru învătământ universitar si postuniversitar acreditat de stat, fără plată. Institutiile de învătământ superior particular care au specializări cu profil medico-farmaceutic uman pot încheia contracte de închiriere, cu aprobarea ministrului sănătătii si familiei, conform legislatiei în vigoare.

(2) Dotările din spitale, indiferent de provenientă, sunt folosite fără plată si pentru procesul de învătământ de stat acreditat, cu profil medico-farmaceutic uman.

Art. 25. - (1) Cursurile postuniversitare de perfectionare sunt organizate de institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, cu consultarea Ministerului Sănătătii si Familiei, a Colegiului Medicilor din România, respectiv a Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Pregătirea, durata si continutul programelor se stabilesc de către institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, în cadrul unui program national coordonat de Ministerul Sănătătii si Familiei, cu avizul Colegiului Medicilor din România, respectiv al Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 26. - (1) Taxele de instruire pentru formele de pregătire profesională - rezidentiat cu taxă, competente, supraspecializări, cursuri postuniversitare, educatie medicală continuă - sunt suportate de către beneficiari sau angajatorii acestora.

(2) Taxele de instruire prevăzute la alin. (1) se constituie ca venituri proprii extrabugetare, se propun si se aprobă de către institutiile organizatoare.

(3) Coordonarea activitătii de pregătire postuniversitară se face de către Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, înfiintat prin Hotărârea Guvernului nr. 537/2002 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei si pentru înfiintarea Centrului National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali.

Art. 27. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Sănătătii si Familiei vor elabora si vor aproba prin ordin comun metodologia de aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 28. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor unitătilor medico-sanitare cu activitate structurată de învătământ universitar si postuniversitar medical si farmaceutic uman.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 899.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile si procedura de selectie a candidatilor de către Consiliul Economic si Social, în vederea propunerii pentru numirea de către ministrul justitiei a magistratilor consultanti

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin (2) din Constitutia României, ale art. 691 alin. 5 si ale art. 692 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Magistratii consultanti sunt numiti în functii de către ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social.

Art. 2. - (1) Poate fi propusă pentru numirea ca magistrat consultant persoana care îndeplineste cumulative următoarele conditii:

a) este numai cetătean român cu domiciliul în România si are capacitatea de exercitiu al drepturilor;

b) este licentiată în drept sau drept economic-administrativ si are stagiul cerut de lege pentru functia în care urmează să fie numită;

c) nu are antecedente penale si se bucură de o bună reputatie;

d) cunoaste limba română;

e) este aptă din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei.

(2) Îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sănătătii si familiei.

(3) Verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se face de Consiliul Economic si Social.

Art. 3. - Consiliul Economic si Social propune candidatii pentru numirea ca magistrati consultanti, în limita numărului de posturi comunicat de Ministerul Justitiei.

Art. 4. - (1) Pentru îndeplinirea prevederilor art. 3 Consiliul Economic si Social solicită în scris confederatiilor patronale si confederatiilor sindicale, reprezentative la nivel national, desemnarea de candidati în raport cu numărul de posturi repartizat fiecărui tribunal.

(2) Desemnarea candidatilor pe tribunale se face de confederatiile patronale si de confederatiile sindicale, reprezentative la nivel national, fiecare parte stabilind nominalizarea acestora prin consens la nivel national.

(3) În cazul în care consensul prevăzut la alin. (2) nu se realizează, plenul Consiliului Economic si Social decide candidatul propus dintre nominalizările primite.

(4) Candidatii trebuie să aibă domiciliul sau resedinta în localitatea în care îsi are sediul tribunalul pentru care sunt propusi.

Art. 5. - (1) Confederatiile patronale si confederatiile sindicale, reprezentative la nivel national, prezintă Consiliului Economic si Social propuneri nominale cuprinzând candidatii pentru posturile de magistrati consultanti, împreună cu dosarele întocmite pentru fiecare candidat.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde:

a) copie de pe diploma de studii;

b) copie de pe certificatul de nastere;

c) copie de pe buletinul/cartea de identitate;

d) cazierul judiciar, în original;

e) recomandarea organizatiei care a propus candidatul;

f) curriculum vitae si declaratia candidatului de acceptare a functiei de magistrat consultant;

g) certificatul medical prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art. 6. - Selectia candidatilor se face de Consiliul Economic si Social, pe baza criteriilor stabilite de acesta.

Art. 7. - Consiliul Economic si Social centralizează propunerile prevăzute la art. 5 alin. (1), verifică dosarele candidatilor, precum si promovarea examenului de selectie si le supune spre avizare Biroului executiv si aprobării plenului Consiliului Economic si Social.

Art. 8. - (1) Hotărârea plenului Consiliului Economic si Social, împreună cu dosarele candidatilor propusi din partea confederatiilor patronale si a confederatiilor sindicale, reprezentative la nivel national, este înaintată Ministerului Justitiei în vederea numirii magistratilor consultanti.

(2) Ministrul justitiei, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (1), numeste în termen de 15 zile magistratii consultanti si comunică Consiliului Economic si Social ordinul si lista cuprinzând magistratii consultanti numiti.

(3) În cazul în care ministrul justitiei respinge unele candidaturi propuse, comunică Consiliului Economic si Social motivele respingerii si posturile rămase vacante, în vederea reluării procedurilor pentru desemnarea de candidati.

Art. 9. - Comisia de dialog social din cadrul Ministerului Justitiei adoptă criterii de evaluare a activitătii magistratilor consultanti si analizează periodic activitatea acestora, putând propune, după caz, ministrului justitiei revocarea lor, cu avizul Consiliului Economic si Social.

Art. 10. - Mandatul magistratilor consultanti încetează de drept dacă pe perioada îndeplinirii acestuia intervine o cauză de incompatibilitate sau imposibilitatea de a-si executa atributiile. În acest caz Ministerul Justitiei sesizează în termen de maximun 15 zile Consiliul Economic si Social pentru a propune numirea altui magistrat consultant.

Art. 11. - (1) În sedintele de judecată magistratii consultanti poartă robă de culoare neagră cu modelul prevăzut de lege pentru judecători si insignă. Baveta purtată de magistratii consultanti este de culoare albastru deschis.

(2) Tinuta magistratilor consultanti se asigură în mod gratuit, potrivit legii.

Art. 12. - Ministrul justitiei, împreună cu comisia prevăzută la art. 9, analizează trimestrial volumul de activitate a magistratilor consultanti si, în situatia în care acesta depăseste norma stabilită pentru un magistrat consultant propun suplimentarea numărului de posturi la tribunalele la care se constată această situatie.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 226/2000 privind conditiile si procedura de propunere de către Consiliul Economic si Social a candidatilor în vederea numirii ca asistenti judiciari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 7 aprilie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 900.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului, convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998, aprobată prin Legea nr. 220/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul, convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998, după cum urmează:

- se înlocuieste data limită de tragere, mentionată la sectiunea 2.03 a articolului II din Acordul de împrumut, cu data de 30 iunie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 901.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea

pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Punctul 3 .Alte obiective” al capitolului IV “Obiective de importantă deosebită pentru stiintă, cultură si artă” din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu următorul obiectiv:

“- Sediul Societătii Comerciale «Institutul de Studii si Proiectări Energetice» - S.A. Bucuresti”.

Art. II. - Efectivele necesare executării pazei obiectivului prevăzut la art. I se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si în fondurile allocate Ministerului de Interne prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Plata serviciului de pază a obiectivului prevăzut la art. I se asigură de către Societatea Comercială “Institutul de Studii si Proiectări Energetice” - S.A. Bucuresti, în conditiile stabilite prin contract încheiat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 902.