MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 666         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 septembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

737. - Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

101. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

953. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii “Muzeul National de Artă Contemporană al României”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Polirom” - S.A. Roman

 

64. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Reghin

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei “Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, modificată prin Legea nr. 352/2002,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea Război Mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, unor veterani de război ai Ministerului Apărării Nationale, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 august 2002.

Nr. 737.


*) Anexa se publică ulterior.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul (5) al articolului 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se introduc alineatele (6)-(9) cu următorul cuprins:

‘‘(6) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Agentia Domeniilor Statului pot prelua, prin echivalentă, si cereale, în contul redeventei datorate de concesionarii terenurilor agricole, în perioada în care fondul «dezvoltarea agriculturii românesti» este gestionat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(7) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor se stabilesc suprafetele afectate de factorii naturali, produsele agricole si cantitătile care se atribuie în natură producătorilor agricoli, persoane fizice, ale căror culturi au fost afectate.

(8) Metodologia privind preluarea în natură a redeventei, modul de atribuire a ajutoarelor, precum si înregistrarea în evidentele Agentiei Domeniilor Statului a acestor operatiuni se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(9) Ordinele ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, date în aplicarea prezentei legi, sunt obligatorii pentru autoritătile administratiei publice locale din zonele afectate.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 101.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Muzeul National de Artă Contemporană al României”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 691/2001 privind înfiintarea Muzeului National de Artă Contemporană al României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Muzeul National de Artă Contemporană al României”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fonduri de la bugetul de stat, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 953.


*) Anexa se comunică Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Finantelor Publice.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Polirom” - S.A. Roman

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Polirom” - S.A. Roman,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Polirom” - S.A. Roman, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Roman, Str. Chimiei nr. 1, judetul Neamt, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J27/39/1991, începând cu data de 12 august 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 63.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Reghin

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Reghin,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Reghin, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Reghin, str. Ierbus nr. 17-19, judetul Mures, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J26/202/1991, începând cu data de 12 august 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 64.