MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 670         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 septembrie 2002

 

SUMAR

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 522/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2002, si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 522/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 14 august 2002.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale si sunt reglementate prin prezenta ordonantă.

(2) Informatiile referitoare la impozitele si taxele locale sunt de interes public, autoritătile administratiei publice locale având obligatia să asigure accesul liber si neîngrădit la acestea.

Art. 2. - Resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finantare se asigură de la bugetele locale, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, denumite în continuare contribuabili, datorează impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonantă.

(2) Sunt asimilati persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonante, contribuabilii care desfăsoară activităti economice pe baza liberei initiative ori exercită în mod individual sau prin asociere orice profesie liberă.

(3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei ordonante, se întelege acele entităti reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăsurării unei activităti, precum:

a) comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de Codul comercial, inclusiv unitătile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum si cele ale organizatiilor politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor, cultelor religioase si altora asemenea, cu exceptia celor mentionate la alin. (2);

b) cultele religioase si unitătile locale ale acestora, cu personalitate juridică.

(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, în sensul prezentei ordonante, si sucursalele si reprezentantele autorizate să functioneze pe teritoriul României, apartinând persoanelor fizice sau juridice străine, si altele asemenea.

(5) Sunt exceptate institutiile si unitătile care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

CAPITOLUL II

Impozitul pe clădiri

 

Art. 4. - (1) Impozitul pe clădiri este anual si se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.

(2) În cazul clădirilor proprietate publică si privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinta, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se datorează de către cei care le au în administrare sau în folosintă.

(3) În sensul prezentei ordonante, prin clădire se întelege orice constructie care serveste la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.

(4) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei clădiri se are în vedere suprafata construită desfăsurată care se determină prin însumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, cu exceptia mansardelor, precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite.

Art. 5. - (1) Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban si de 0,1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În cazul contribuabililor mentionati la alin. (1), care detin mai multe clădiri cu destinatia de locuintă, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a) cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

d) cu 100% pentru cea de a patra clădire si următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

(3) Ordinea numerică a proprietătilor se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

(4) Contribuabilii care intră sub incidenta alin. (2) au obligatia să depună o declaratie specială la compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale în a căror rază teritorială îsi au domiciliul, precum si la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.

(5) Modelul declaratiei speciale mentionate la alin. (4) se aprobă prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.

Art. 6. - (1) Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuti la art. 3 alin. (3), se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5% si 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, cota impozitului pe clădiri este între 3% si 5%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea acestora.

(3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii negociate între părti si înscrise în contract si se datorează de către proprietar.

(4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determină prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), până la data primei reevaluări înregistrate în contabilitate.

Art. 7. - (1) La determinarea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuti la art. 3 alin. (3), se au în vedere atât clădirile aflate în functiune, cât si cele în rezervă sau în conservare.

(2) Clădirile aflate în functiune si a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii de inventar înregistrate în contabilitate.

Art. 8. - Clădirile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Impozitul se calculează proportional cu perioada rămasă până la sfârsitul anului.

Art. 9. - (1) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru situatiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a clădirilor, precum si de transfer al dreptului de proprietate ori locatiune asupra clădirilor, după caz, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situatii. Scăderea se acordă proportional cu partea de clădire supusă unei astfel de situatii, precum si cu perioada rămasă până la sfârsitul anului fiscal.

(2) Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată în anexa nr. 2.

(3) Avizarea de către consiliile locale a constructiilor speciale prevăzute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, în cursul lunii noiembrie, si se aplică în anul fiscal următor.

Art. 10. - Impozitul pe clădiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili, în conditiile prezentei ordonante, si se plăteste trimestrial în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie si până la 15 noiembrie.

 

CAPITOLUL III

Impozitul si taxa pe teren

 

Art. 11. - Contribuabilii care detin în proprietate terenuri situate în municipii, orase si comune, în intravilanul sau în extravilanul localitătilor datorează impozit pe teren.

Art. 12. - (1) Impozitul pe teren se stabileste anual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren, în mod diferentiat, în intravilanul localitătilor, pe ranguri de localităti si zone, iar în extravilanul localitătilor, pe ranguri de localităti si categorii de folosintă a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 si, respectiv, anexei nr. 4.

(2) În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localitătilor sunt înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu constructii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.

Art. 13. - Încadrarea terenurilor pe zone si pe categorii de folosintă, în intravilan si extravilan, se face de către consiliile locale, în functie de pozitia terenurilor fată de centrul localitătii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecărei unităti administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole ori cadastrale.

Art. 14. - (1) Pentru terenurile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite, proportional cu perioada rămasă până la sfârsitul anului fiscal.

(2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în cazul terenurilor a căror încadrare se modifică în cursul anului fiscal.

Art. 15. - În situatia în care în cursul anului se modifică rangul localitătii, impozitul pe teren se modifică corespunzător noii încadrări a localitătii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.

Art. 16. - (1) Impozitul pe teren nu se aplică asupra terenurilor pentru care se plăteste taxa pe teren datorată potrivit art. 17 din prezenta ordonantă.

(2) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situatiile care corespund dispozitiilor legale în vigoare, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs acea situatie, proportional cu perioada rămasă până la sfârsitul anului fiscal.

(3) Lista cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozitul si taxa este redată în anexa nr. 5.

Art. 17. - Pentru terenurile proprietate publică si privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinta regiilor autonome, a societătilor comerciale si a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa pe teren, care se stabileste în aceleasi conditii ca si impozitul pe teren prevăzut la art. 12.

Art. 18. - (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri si căi ferate contribuabilii prevăzuti la art. 17 datorează taxa pe teren ce se stabileste anual, în lei/km, diferentiată după cum urmează:

a) pentru drumuri 200.000 lei/km;

b) pentru căi ferate normale 390.000 lei/km;

c) pentru căi ferate înguste 200.000 lei/km.

(2) Taxa se datorează numai pentru liniile ferate si drumurile până la accesul în incinta unitătii.

Art. 19. - Unitătile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevăzută la art. 17 si 18.

Art. 20. - Impozitul si taxa pe teren se stabilesc, se modifică si se încasează potrivit prevederilor art. 8-10.

 

CAPITOLUL IV

Taxa asupra mijloacelor de transport

 

Art. 21. - (1) Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanică datorează o taxă anuală stabilită în functie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din acestia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.

(2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, precum si pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II si III.

(3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II si III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean si constituie venit în proportie de 60% la bugetul local si, respectiv, de 40% la bugetul judetean. Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit în proportie de 60% la bugetele sectoarelor si, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucuresti.

(4) Pentru remorci, semiremorci si rulote taxele anuale se stabilesc în functie de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B.

(5) Sunt scutite de taxă autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora.

Art. 22. - Capacitatea cilindrică a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumpărare sau cu alte documente legale din care să

rezulte acestea.

Art. 23. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C.

(2) Navele fluviale de pasageri, bărcile si luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei si Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

Art. 24. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidentele autoritătilor la care sunt înmatriculate, taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situatii.

(2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datorează de către proprietar.

Art. 25. - Taxa asupra mijloacelor de transport se determină de către compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale în a căror rază teritorială contribuabilii îsi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz, pe baza declaratiei de impunere depuse în conditiile prezentei ordonante.

Art. 26. - (1) Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun în regim urban si suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

(2) Transportul de călători în comun în regim urban si suburban se referă si la cel care parcurge o distantă în afara localitătii, dacă se practică tarife stabilite în conditiile transportului în comun.

Art. 27. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteste trimestrial, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie si până la 15 noiembrie.

(2) Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului taxa datorată se repartizează în sume egale, la termenele de plată rămase până la sfârsitul anului.

(3) Persoanele fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorată, la data luării în evidentă de către compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale.

 

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

 

Art. 28. - Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor contribuabilii datorează taxe diferentiate, conform anexei nr. 7.

Art. 29. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, în conformitate cu proiectul prezentat.

(2) La terminarea lucrărilor beneficiarii autorizatiei de construire, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligati să declare structurilor specializate în domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului ale autoritătilor administratiei publice locale valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei pentru autorizatia de construire.

(3) Structurile specializate mentionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizatia de construire pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire.

(4) Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.

Art. 30. - (1) Cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 7 se stabileste între aceste limite de către consiliile locale sau judetene, după caz.

(2) Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc prealabil eliberării sau vizării, după caz, a certificatelor, avizelor si autorizatiilor.

(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de către presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proportie de 50% la bugetul local si de 50% la bugetul judetean.

(4) Pentru municipiul Bucuresti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucuresti sau ale sectoarelor acestuia, după caz, potrivit atributiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare.

(5) Dovada plătii taxei se păstrează la structura specializată a autoritătii administratiei publice locale care a eliberat documentele respective.

 

CAPITOLUL VI

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate

 

Art. 31. - (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă si publicitate sunt obligati să încheie contracte în acest sens si datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxă de reclamă si publicitate care poate fi cuprinsă între 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datorează o taxă care poate fi cuprinsă între 65.000 lei/an/m2 si 130.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2.

(3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activitătii taxa anuală se stabileste în functie de dimensiune si poate fi cuprinsă între 120.000 lei/an/m2 si 200.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2.

(4) Cota procentuală si cuantumul taxei prevăzut în sumă fixă se stabilesc de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează publicitatea, în limitele prevăzute mai sus.

Art. 32. - (1) Taxa datorată potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) se plăteste lunar de către cel care efectuează reclama si publicitatea la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se realizează serviciul, până la data de 10 a lunii următoare, pe toată perioada desfăsurării contractului, începând cu luna în care taxa a devenit exigibilă.

(2) Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclamă si publicitate.

(3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate datorată potrivit art. 31 alin. (2) se plăteste anticipat de către beneficiarul publicitătii, proportional cu numărul de luni de utilizare, la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale pe a cărei rază este expus afisul publicitar. În situatiile în care mijloacele de reclamă si publicitate au o durată mai mare de un an, taxa se plăteste până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 31 alin. (3) au obligatia să o achite trimestrial la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie si până la 15 noiembrie.

(5) Institutiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate.

(6) Taxa prevăzută la art. 31 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare si avertizare a instalatiilor energetice.

 

CAPITOLUL VII

Impozitul pe spectacole

 

Art. 33. - (1) Contribuabilii care organizează manifestări artistice, competitii sportive, activităti artistice si distractive de videotecă si discotecă, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor sau în sumă fixă pe metru pătrat, în functie de suprafata incintei unde se desfăsoară spectacolul, mai putin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii.

(2) Institutiile publice nu datorează impozitul pe spectacole.

Art. 34. - Pentru manifestările artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote:

a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;

b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional.

Art. 35. - (1) Pentru activitătile artistice si distractive de videotecă si discotecă impozitul pe spectacole se stabileste în functie de suprafata incintei în care se desfăsoară spectacolul, pe zi de functionare, după cum urmează:

a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la 1.000 lei/m2/zi;

b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la 2.000 lei/m2/zi.

(2) Cuantumul impozitului se stabileste de către consiliile locale în a căror rază administrativ-teritorială se realizează activitătile artistice si distractive, în limitele prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate la alin. (1) se aplică coeficientii de corectie mentionati la nota din anexa nr. 4.

Art. 36. - (1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute la art. 34, au obligatia de a înregistra abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale în a căror rază teritorială îsi au sediul si de a afisa tarifele la casele de vânzare a biletelor si la locul de desfăsurare a spectacolelor.

(2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăsoară spectacolele.

Art. 37. - Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activitătile prevăzute la art. 35, au obligatia să depună o declaratie care va contine suprafata incintei, precum si zilele în care se desfăsoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.

Art. 38. - (1) Impozitul pe spectacole se plăteste lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se desfăsoară spectacolul.

(2) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului si de vărsarea la timp a impozitului.

Art. 39. - Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe bază de contract, din încasările obtinute din spectacole nu se datorează impozit.

Art. 40. - Plătitorii impozitului pe spectacole au obligatia să tină evidenta acestuia si să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale în a căror rază de competentă plătitorul îsi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaratia prevăzută la art. 37, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.

Art. 41. - Tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotărâre a Guvernului la initiativa Ministerului Administratiei Publice, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Tineretului si Sportului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 42. - Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligati:

a) să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole;

b) să elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate si să nu practice tarife mai mari decât cele înscrise pe bilete;

c) să pună la dispozitie organelor de control documentele care atestă calculul si plata impozitului pe spectacole.

Art. 43. - (1) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei

(2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza în conditiile prezentei ordonante.

(3) Sanctiunea se aplică plătitorilor de impozit pe spectacole.

Art. 44. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 43 se fac de către primar si împuternicitii acestuia, precum si de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Tineretului si Sportului.

 

CAPITOLUL VIII

Taxa hotelieră

 

Art. 45. - (1) Pentru sederea în municipii, orase sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani.

(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% si 5%, aplicată la tarifele de cazare practicate de unitătile hoteliere.

Art. 46. - Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidentă a persoanelor cazate, si se varsă la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

Art. 47. - În cazul în care taxa hotelieră este inclusă în chitantă sau în costul biletului de odihnă si tratament, persoanele juridice prevăzute la art. 46 vor vărsa la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale suma încasată cu acest titlu, recuperată de la agentiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanta sau biletul de odihnă si tratament, în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

 

CAPITOLUL IX

Alte taxe locale

 

Art. 48. - (1) În exercitarea atributiilor ce le revin în administrarea domeniului public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei si 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură si arheologice.

(2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse între limitele prevăzute la alin. (1), pentru detinerea în proprietate sau în folosintă, după caz, de utilaje destinate să functioneze în scopul obtinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de către consiliile locale.

(3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8, în sumă fixă, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse între 26.000 lei/an si 260.000 lei/an.

(4) Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale si se plătesc anticipat.

(5) Pentru stabilirea taxelor locale mentionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute în normele metodologice mentionate la art. 76 din prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL X

Facilităti fiscale

 

Art. 49. - (1) Pentru locuinta de domiciliu, precum si pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri si de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor fizice, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I si II, persoanele fizice nevăzătoare, pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizatii de somaj si/sau ajutor social si alocatie de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri si de impozit pe teren.

(3) Sunt scutiti de taxa hotelieră persoanele cu handicap de gradul I si II, pensionarii, elevii, studentii si militarii în termen.

(4) Procedura de acordare a facilitătii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin. (2), se stabileste prin hotărâre a consiliului local.

(5) În cazul calamitătilor naturale consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea de impozite si taxe locale, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuti la art. 3.

(6) Scutirea sau reducerea se acordă proportional cu perioada rămasă până la sfârsitul anului si operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situatiile prevăzute la alin. (1), (2) si (5).

(7) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificatie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Art. 50. - Persoanele fizice, veterani de război, si cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonantă.

Art. 51. - Persoanele fizice, văduve de război si văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război, sunt scutite de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si de taxa hotelieră.

Art. 52. - Prevederile art. 6 si ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe clădiri si terenul aferent acestora, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat si mototricicluri, se mentin si în conditiile prezentei ordonante.

Art. 53. - Scutirile prevăzute la art. 50-52 se acordă în proportie de 100% persoanelor fizice mentionate pentru bunurile proprii si pentru bunurile comune sotilor.

Art. 54. - (1) Scutirea de impozite si taxe locale se acordă pe baza cererii beneficiarilor, proportional cu perioada rămasă până la sfârsitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele doveditoare prin care se atestă situatia respectivă.

(2) În cazul impozitului pe clădiri si al impozitului pe teren scutirea se acordă numai pentru locuinta situată la adresa de domiciliu a contribuabilului.

Art. 55. - (1) Sunt scutite de impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonantă fundatiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a întemeia, întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultură natională, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural.

(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor si taxelor locale fundatiile si asociatiile cu caracter umanitar care au ca unică activitate întretinerea si functionarea căminelor de bătrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor străzii.

Art. 56. - Societătile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezonieră de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, în proportie de 50%, numai pentru clădirile destinate acestei activităti.

Art. 57. - Sunt scutite de impozitul pe clădiri în proportie de 50% pe o perioadă de 5 ani de la punerea în functiune obiectivele nou-construite ce apartin cooperatiei de consum sau mestesugăresti.

Art. 58. - Consiliile locale pot hotărî scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investitiei efectuate potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor.

Art. 59. - (1) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiti de plata impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia, după cum urmează:

a) pentru locuintele noi, în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) pentru clădirile realizate pe bază de credite, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrări publice si constructii de locuinte, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul înstrăinării clădirilor prevăzute la alin. (1), noii proprietari nu mai beneficiază de aceste scutiri.

(3) Sunt scutiti de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrăzile si tronsoanele de cale ferată concesionate, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatării unor tronsoane de căi de comunicatie terestre - autostrăzi si căi ferate, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Persoanele fizice care au domiciliul si care locuiesc efectiv în localitătile prevăzute în hotărârile Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităti din Muntii Apuseni, cu modificările ulterioare, si nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările ulterioare, beneficiază de reducere cu 50% a impozitelor si taxelor locale, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităti persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităti din Muntii Apuseni si în Rezervatia Biosferei “Delta Dunării”, republicată.

Art. 60. - Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili si alte situatii pentru care se acordă facilităti fiscale.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii comune

 

Art. 61. - (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor, a amenzilor si a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, solutionarea obiectiilor si contestatiilor formulate împotriva actelor de control si de impunere având ca obiect constatarea si stabilirea acestor venituri, precum si executarea creantelor bugetare locale se efectuează de către autoritătile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în functie de atributiile specifice, potrivit legii.

(2) Taxele cuvenite bugetelor locale în conditiile art. 74 sunt asimilate impozitelor si taxelor locale.

Art. 62. - (1) Contribuabilii sunt obligati să depună declaratiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale pe a căror rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, în vederea determinării valorilor impozabile, precum si a impozitelor sau taxelor aferente.

(2) Verificarea datelor înscrise în declaratia de impunere se face prin confruntare cu cele existente în registrele agricole sau în orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum si cu cele din evidenta contabilă a contribuabililor, după caz.

(3) În cazurile contribuabililor care nu depun declaratia de impunere potrivit dispozitiilor legale, impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza evidentelor prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru mijloacele de transport declaratiile se depun, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale pe a cărei rază teritorială contribuabilii îsi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz.

(5) Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaratiile de impunere se depun în termen de 30 de zile.

(6) Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual si depun declaratia de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale pe a cărei rază teritorială se află clădirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, după caz.

Art. 63. - Sunt supuse impozitului pe clădiri, în conditiile prezentei ordonante, si acele clădiri care au fost executate fără autorizatie de constructie. Înstiintarea de plată nu are elementele constitutive ale autorizatiei de constructie si nici pe cele ale titlului de proprietate.

Art. 64. - Membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplină, care locuiesc si gospodăresc împreună cu contribuabilul, persoană fizică, pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum si mostenitorii aflati în indiviziune răspund solidar în ceea ce priveste obligatiile prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 65. - (1) Contribuabilii, persoane fizice si juridice străine, plătesc impozitele si taxele locale, majorările aferente si amenzile contraventionale, stabilite potrivit prezentei ordonante, în lei.

(2) Plata obligatiilor prevăzute la alin. (1) este în sarcina persoanelor fizice sau juridice străine si se achită de către acestea sau de către reprezentantul lor autorizat.

Art. 66. - Impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonantă constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care contribuabilii îsi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau în care se află situate bunurile impozabile ori taxabile, după caz.

Art. 67. - Impozitele si taxele locale stabilite în sume fixe, precum si valorile impozabile, prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4, 6 si 7, se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei Publice, în luna aprilie a fiecărui an, pe baza ratei inflatiei prognozate pentru anul următor, în cazul în care cresterea acesteia depăseste 5%.

Art. 68. - Dispozitiile prezentei ordonante se aplică si persoanelor fizice si juridice străine, în măsura în care, prin conventii sau alte acorduri internationale la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, nu se stabileste altfel.

Art. 69. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante atrage răspunderea disciplinară, contraventională sau penală, după caz, precum si materială sau civilă, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 70. - (1) Constituie contraventii la prezenta ordonantă următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 si la art. 62 alin. (1), (4)-(6);

b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29 alin. (2), art. 37 si la art. 62 alin. (1), (4)-(6).

(2) Contraventia prevăzută la lit. a) se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către primari si persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritătii administratiei publice locale.

(4) În cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) se majorează cu 300%.

(5) Limitele amenzilor prevăzute la art. 43 si la alin. (1) si (2) din prezentul articol se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(6) Contraventiilor prevăzute la art. 43 si la alin. (1) si (2) din prezentul articol li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*), cu exceptia art. 28.

 


*) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

 

Art. 71. - (1) Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se datorează majorări de întârziere, conform dispozitiilor legale.

(2) În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, după caz, se face fără majorări de întârziere în ziua lucrătoare imediat următoare.

(3) În situatiile în care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaratiei ori datele declarate nu corespund realitătii, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, după caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea.

(4) Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silită este de 5 ani.

(5) La diferentele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată.

(6) Functionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonantă răspunde civil, în limita majorărilor de întârziere calculate.

(7) Majorările si penalitătile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează la capitolul si subcapitolul corespunzătoare impozitului sau taxei la care se referă.

Art. 72. - În functie de conditiile locale specifice zonei, consiliile locale sau judetene, după caz, pot majora annual cu până la 50% impozitele si taxele locale prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 73. - (1) Consiliile locale si consiliile judetene adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite si taxe locale, între limitele si în conditiile prezentei ordonante, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.

(2) Impozitele si taxele locale se calculează prin rotunjire, în sensul că fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăseste 500 lei se majorează la 1.000 lei.

(3) Primarii si presedintii consiliilor judetene sunt obligati să asigure publicitatea hotărârilor mentionate la alin. (1), în conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 74. - (1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse bănesti:

a) penalitătile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca exceptie de la dispozitiile art. 131 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare;

b) taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, iar actualizarea periodică în functie de rata inflatiei si majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonantă;

c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, cu modificările si completările ulterioare, iar actualizarea periodică în functie de rata inflatiei si majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonantă;

d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

Procedurile privind actualizarea periodică în functie de rata inflatiei si majorarea anuală pentru taxele mentionate la cap. I-IV, precum si la cap. V din anexa la această lege se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale se vor detalia procedurile mentionate la alin. (1), precum si cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 75. - În fiecare an, până la data de 15 mai, autoritătile administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonante, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în conditiile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, să cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.

Art. 76. - În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice, după consultarea cu structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.

Art. 77. - În anul 2002, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, consiliile locale si consiliile judetene vor revizui si vor adopta hotărârile privind impozitele si taxele locale aferente anului 2003.

Art. 78. - Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu exceptia celor ale art. 9 alin. (3), ale art. 72, 73, 75 si 76, care se aduc la îndeplinire la termenele prevăzute, în anul 2002, precum si ale dispozitiilor art. 30 alin. (3) si ale cap. VII, care se pun în executare începând cu data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 79. - Pe data aplicării dispozitiilor prezentei ordonante se abrogă următoarele acte normative:

a) Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale;

b) Ordinul ministrului finantelor nr. 113/1994 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994;

c) Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzătoare referitoare la asezarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994;

e) Hotărârea Guvernului nr. 507/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la asezarea si urmărirea impozitului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 septembrie 1994;

f) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

g) Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998;

h) Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare;

i) Hotărârea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzătoare, precum si a Normelor privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 27 octombrie 1998;

j) pct. 2 al cap. I din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999;

k) art. 6 alin. (15) si art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 453/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001;

l) Ordinul comun al ministrului finantelor si al secretarului de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publică Locală, privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 si 482 bis din 5 octombrie 1999;

m) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante.

Art. 80. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ANEXA Nr. 1

 

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafată construită desfăsurată*) la clădiri si alte constructii

apartinând persoanelor fizice

 

Nr.

crt.

Felul clădirilor si al altor constructii impozabile

Valoarea impozabilă**)

(lei/m2)

Cu instalatii de apă, canalizare, electrice, încălzire [conditii cumulative***)]

Fără instalatii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

2

3

1.

Clădiri:

 

 

 

a) cu pereti sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale

5.300.000

3.100.000

 

b) cu pereti din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă si alte materiale asemănătoare

1.400.000

900.000

2.

Constructii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:

 

 

 

a) cu pereti din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare

900.000

800.000

 

b) cu pereti din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.

500.000

300.000

3.

Pentru locuinte situate la subsol, demisol sau la mansardă corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 

Valoarea reprezintă 75% din valoarea clădirilor

 

4.

Pentru spatiile cu altă destinatie, situate în subsolul sau demisolul corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

Valoarea reprezintă 50% din valoarea clădirilor

 

 


*) Pentru determinarea suprafetei construite desfăsurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

**) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:

a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;

b) între anii 1951 si 1977 inclusiv, reducere 5%.

***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m2, prevăzute în col. 3.

 

NOTĂ:

1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităti si zone în cadrul acestora, la nivelurile mentionate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienti de corectie:

 

Zona în cadrul localitătii

Rangul localitătii

 

0

I

II

III

IV

V

 

A

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

 

B

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

 

C

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

 

D

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

 

 

2. Zonele A, B, C si D din prezenta anexă corespund zonelor A, B, C si D din anexa nr. 3 la prezenta ordonantă.

3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie mentionati la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului

 

1. Clădirile institutiilor publice, precum si clădirile care fac parte din domeniul public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activităti economice

2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură si arheologie, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activităti economice

3. Clădirile care, prin destinatie, constituie lăcasuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute de lege, si părtile lor componente locale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activităti economice

4. Clădirile institutiilor de învătământ preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activităti economice

5. Clădirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si cele din domeniul privat al statului si administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”*), cu modificările  ulterioare

6. Constructii si amenajări funerare din cimitire

7. Constructii speciale:

(1) sonde de titei, gaze, sare;

(2) platforme de foraj marin;

(3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, statii de transformare si de conexiuni, precum si clădirile si constructiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, retele aeriene de transport si distribuire a energiei electrice, precum si stâlpii aferenti acestora, cabluri subterane de transport si distributie, instalatii electrice de fortă;

(4) canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene realizate pe suport propriu;

(5) căi de rulare;

(6) galerii, planuri înclinate subterane si rampe de put;

(7) puturi de mină;

(8) cosuri de fum;

(9) turnuri de răcire;

(10) baraje si constructii accesorii;

(11) diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apărarea împotriva inundatiilor;

(12) constructii hidrometrice, oceanografice si hidrometeorologice;

(13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;

(14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, conducte de termoficare si retele de canalizare;

(15) terasamente;

(16) cheiuri;

(17) platformă betonată;

(18) împrejmuiri;

(19) instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;

(20) altele de natură similară stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Prin constructii speciale, în sensul prezentei ordonante, se întelege acele constructii care nu sunt realizate sub formă de incintă sau care sunt realizate sub formă de incintă, dar nu sunt destinate desfăsurării unei activităti.

 


*) Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002.

 

ANEXA Nr. 3

 

IMPOZITUL

pe terenurile situate în intravilan

 

- lei/m2 -

Zona în cadrul localităti

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitătii

 

0

I

II

III

IV

V

A

5.900

4.900

4.300

3.700

500

400

B

4.900

3.700

3.000

2.500

400

300

C

3.700

2.500

1.900

1.200

300

200

D

2.500

1.200

1.000

700

200

100

 

ANEXA Nr. 4

 

IMPOZITUL

pe terenurile situate în extravilan

 

- lei/m2 -

 

Nr. crt.

Categoria de folosintă/ Zona

Zona I

Zona a II-a

Zona a III-a

Zona a IV-a

1.

Terenuri cu constructii*)

10

9

8

7

2.

Arabil

15

12

10

8

3.

Păsuni

12

10

8

6

4.

Fânete

12

10

8

6

5.

Vii

25

20

15

10

6.

Livezi

30

25

20

15

7.

Păduri si alte terenuri cu vegetatie forestieră

15

12

10

8

8.

Terenuri cu ape

8

6

4

x

9.

Drumuri si căi ferate

x

x

x

x

10.

Terenuri neproductive

x

x

x

x


*) Nu se ia în calcul suprafata construită la sol a clădirilor.

 

NOTĂ:

Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferentiat pe ranguri de localităti, potrivit art. 12 din prezenta ordonantă, tinându-se seama de ierarhizarea localitătilor urbane si rurale pe ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienti de corectie:

a) localităti urbane de rangul 0 .......................... 8,00

b) localităti urbane de rangul I ........................... 5,00

c) localităti urbane de rangul II .......................... 4,00

d) localităti urbane de rangul III .......................... 3,00

e) localităti rurale de rangul IV .......................... 1,10

f) localităti rurale de rangul V .......................... 1,00.

 

ANEXA Nr. 5

 

TERENURILE

pentru care nu se datorează impozitul si taxa pe teren

 

A. Nu se datorează impozit pe teren pentru:

1. terenurile cu constructii, pentru suprafata construită a acestora;

2. terenurile apartinând cultelor religioase recunoscute de lege si unitătilor locale ale acestora cu personalitate juridică;

3. terenurile cimitirelor;

4. terenurile institutiilor de învătământ preuniversitar si universitar autorizate provizoriu sau acreditate;

5. terenurile aflate în proprietatea, administrarea sau în folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

6. terenurile aflate în situatiile prevăzute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

7. terenurile aferente clădirilor institutiilor publice, precum si clădirilor care fac parte din domeniul public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activităti economice.

B. Nu se datorează taxa pe teren pentru:

1. terenurile aflate în administrarea sau în folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 189/1998, cu modificările si completările ulterioare;

2. terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, inclusiv cele ocupate de iazuri, bălti sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activitătile de apărare împotriva inundatiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apă, cele folosite ca zone de protectie definite de Legea apelor nr. 107/1996, precum si terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, în măsura în care nu afectează folosirea suprafetei solului. Încadrarea terenurilor în aceste categorii se face de către consiliile locale, prin hotărâre;

3. terenurile aflate în situatiile prevăzute la art. 85 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonantă.

 

ANEXA Nr. 6

 

TAXA

asupra mijloacelor de transport

 

A.I. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanică:

 

Tipul mijlocului de transport

- lei/an/500 cm3 sau fractiune -

a) autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3 inclusiv

58.000

b) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3

72.000

c) autobuze, autocare, microbuze

117.000

d) autovehicule de până la 12 tone inclusiv

126.000

e) tractoare înmatriculate

78.000

f) motociclete, motorete si scutere

29.000

Pentru atase taxa anuală se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete si scutere.

A.II. Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor si masa totală maximă autorizată (în tone)

Taxa (lei/an/autovehicul)

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu două axe si cu masa:

 

 

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

1.000.000

1.100.000

b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

1.100.000

1.200.000

c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

1.200.000

1.400.000

d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t

1.400.000

2.800.000

2. Autovehicule cu trei axe si cu masa:

 

 

a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

1.100.000

1.200.000

b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

1.200.000

1.300.000

c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

1.300.000

1.600.000

d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

1.600.000

2.500.000

e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

2.500.000

3.800.000

f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

2.500.000

3.800.000

3. Autovehicule cu patru axe si cu masa:

 

 

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.600.000

1.700.000

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

1.700.000

2.500.000

c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

2.500.000

4.000.000

d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

4.000.000

6.000.000

e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t

4.000.000

6.000.000

A.III. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa:

 

 

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

1.000.000

1.100.000

b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

1.100.000

1.200.000

c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

1.200.000

1.300.000

d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

1.300.000

1.400.000

e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

1.400.000

1.500.000

f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

1.500.000

1.600.000

g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.600.000

2.000.000

h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t

2.000.000

3.400.000

2. Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa:

 

 

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.200.000

1.300.000

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

1.300.000

1.600.000

c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

1.600.000

2.000.000

d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

2.000.000

2.300.000

e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

2.300.000

3.700.000

f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

3.700.000

5.200.000

g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

5.200.000

7.900.000

h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

5.200.000

7.900.000

3. Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa:

 

 

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

4.200.000

5.700.000

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

5.700.000

8.000.000

4. Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa:

 

 

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

3.500.000

5.000.000

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

5.000.000

7.000.000

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

7.000.000

7.900.000

5. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa:

 

 

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

2.800.000

3.100.000

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

3.100.000

3.700.000

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

3.700.000

7.500.000

 

 

B. Pentru remorci, semiremorci si rulote*):

 

Capacitatea

- lei/an -

a) până la o tonă inclusiv

59.000

b) între 1 si 3 tone inclusiv

194.000

c) între 3 si 5 tone inclusiv

292.000

d) peste 5 tone

370.000

*) Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit. A pct. III.

C. Pentru mijloacele de transport pe apă:

 

a) luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz si agrement personal

100.000

b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri

300.000

c) bărci cu motor

600.000

d) bacuri, poduri plutitoare

5.000.000

e) salupe

3.000.000

f) iahturi

15.000.000

g) remorchere si împingătoare:

 

g1) până la 500 CP

3.000.000

g2) între 501 si 2.000 CP

5.000.000

g3) între 2.001 si 4.000 CP

8.000.000

g4) peste 4.000 CP

12.000.000

h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta

1.000.000

i) ceamuri, slepuri si barje fluviale, în functie de capacitatea de încărcare:

 

i1) până la 1.500 tone inclusiv

1.000.000

i2) între 1.501 si 3.000 tone inclusiv

1.500.000

i3) peste 3.000 tone

2.500.000

 

ANEXA Nr. 7

 

TAXE

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

 

A. În domeniul constructiilor taxele se stabilesc în functie de valoarea acestora sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în functie de suprafata pentru care se solicită:

1.1. În mediul urban:

 

- lei -

Suprafata

Taxa

a) până la 150 m2 inclusiv

25.000-35.000

b) între 151 si 250 m2 inclusiv

37.000-47.000

c) între 251 si 500 m2 inclusiv

48.000-60.000

d) între 501 si 750 m2 inclusiv

61.000-72.000

e) între 751 si 1.000 m2 inclusiv

73.000-85.000

f) peste 1.000 m2

85.000+130 lei/m2 pentru ceea ce depăseste suprafata de 1.000 m2

 

1.2. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

2. (1) Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinatie de locuintă si anexe gospodăresti taxele se reduc cu 50%.

(2) Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizatii pentru lăcasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai căror beneficiari sunt institutiile publice.

3. Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este cuprinsă între 37.000 lei si 48.000 lei.

4. Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile - organizare de santier -, necesare executiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizată a constructiilor.

5. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsute sau rulote ori campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a constructiei.

6. Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe căile si în spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor taxa datorată este de 48.000 lei pentru fiecare m2.

7. Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partială sau totală, a constructiilor si a amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiintării partiale cuantumul taxei se calculează proportional cu suprafata construită a clădirii supuse demolării.

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale.

9. Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrările de racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei si 73.000 lei pentru fiecare instalatie.

10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene, taxa datorată este cuprinsă între 100.000 lei si 364.000 lei.

11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei si 61.000 lei.

B. Pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum si pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

1. Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activităti lucrative si viza anuală a acestora:

Activităti lucrative

- lei -

a) pentru meseriasi si cărăusi

50.000-75.000

b) pentru cazane de fabricat rachiu

75.000-130.000

c) pentru liber-profesionisti

130.000-200.000

d) pentru mori, prese de ulei si darace

200.000-400.000

e) pentru activităti de proiectare

500.000-1.000.000

f) pentru alte activităti neprevăzute mai sus

400.000-1.000.000

 

2. Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, între 83.000 lei si 121.000 lei.

3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

- lei -

a1) la scara 1:500

240.000

a2) la scara 1:1.000

360.000

a3) la scara 1:2.000

480.000

 

4. Pentru eliberarea certificatului de producător, între 50.000 lei si 500.000 lei, iar pentru viza trimestrială a acestuia, între 25.000 lei si 100.000 lei.

 

ANEXA Nr. 8

 

LISTA

cuprinzând vehicule lente

 

Nr. crt.

Denumirea vehiculului lent

1.

Autocositoare

2.

Autoexcavator (excavator pe autosasiu)

3.

Autogreder

4.

Autoscreper

5.

Autostivuitor

6.

Buldozer pe pneuri

7.

Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

8.

Compactor autopropulsat

9.

Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.

10.

Excavator cu racleti pentru săpat santuri

11.

Excavator cu rotor pentru săpat santuri

12.

Excavator pe pneuri

13.

Freză autopropulsată pentru canale

14.

Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat

15.

Freză rutieră

16.

Încărcător cu o cupă pe pneuri

17.

Instalatie autopropulsată de sortare- concasare

18.

Macara cu greifer

19.

Macara mobilă pe pneuri

20.

Macara turn autopropulsată

21.

Masină autopropulsată multifunctională pentru lucrări de terasamente

22.

Masină autopropulsată pentru constructia si întretinerea drumurilor

23.

Masină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri

24.

Masină autopropulsată pentru finisarea drumurilor

25.

Masină autopropulsată pentru forat

26.

Masină autopropulsată pentru turnat asfalt

27.

Plug de zăpadă autopropulsat

28.

Sasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn

29.

Tractor pe pneuri

30.

Troliu autopropulsat

31.

Utilaj multifunctional pentru întretinerea drumurilor

32.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

33.

Vehicul pentru măcinat si compactat deseuri

34.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

35.

Vehicul pentru tăiat si compactat deseuri