MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 672         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 septembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

649/492. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Instructiunilor privind agrearea/autorizarea laboratoarelor de psihologie rutieră, altele decât cele din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Norme privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit

 

14. - Norme privind fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 649 din 17 aprilie 2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 492 din 3 iulie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind agrearea/autorizarea laboratoarelor de psihologie rutieră, altele decât cele din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul sănătătii si familiei,

tinând seama de prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si  Locuintei, aprobată si modificată prin Legea nr. 773/2001,

în temeiul art. 3 pct. 53 si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Instructiunile privind agrearea/autorizarea laboratoarelor de psihologie rutieră, altele decât cele din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În acceptiunea prezentului ordin autorizarea se referă la respectarea conditiilor sanitare de functionare, iar agrearea se referă la respectarea conditiilor profesionale si metodologice.

Art. 2. - Laboratoarele de psihologie rutieră din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor fi autorizate din punct de vedere profesional si sanitar în continuare de organele de specialitate din structura acestui minister.

Art. 3. - În vederea acordării licentelor si autorizatiilor de transport Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va solicita operatorilor de transport avize psihologice emise numai de laboratoarele de psihologie rutieră din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de laboratoarele de psihologie rutieră agreate/autorizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Serviciile de politie rutieră din cadrul inspectoratelor de politie vor considera valabile numai avizele psihologice pentru conducătorii auto emise de laboratoarele de psihologie rutieră din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de laboratoarele de psihologie rutieră agreate/autorizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Directia medicală din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Directia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu, secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind agrearea/autorizarea laboratoarelor de psihologie rutieră, altele decât cele din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Art. 1. - În vederea agreării din punct de vedere profesional si metodologic a laboratoarelor de psihologie rutieră, altele decât cele din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, solicitantul, persoană juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă ca obiect de activitate efectuarea de examinări psihologice pentru personalul cu atributii în siguranta circulatiei rutiere;

b) activitatea de examinare psihologică să fie desfăsurată de cel putin 2 psihologi încadrati cu contract de muncă, detinători ai certificatelor de pregătire profesională eliberate de Comisia centrală de siguranta circulatiei apartinând de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.683/2001 pentru aprobarea Instructiunilor privind autorizarea laboratoarelor de examinare psihologică a candidatilor la obtinerea permisului de conducere auto;

c) activitatea să se desfăsoare într-un spatiu destinat laboratorului, compus din minimum 3 camere, cu o suprafată totală de cel putin 30 m2, aflat în folosintă exclusivă si permanentă;

d) să aibă în dotare aparatură si probe de examinare psihologică a conducătorilor auto, care să permită îndeplinirea cerintelor metodologice din instructiunile de examinare psihologică a personalului cu atributii în siguranta circulatiei rutiere, cuprinse în actele normative emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

e) să respecte regulamentele de organizare si functionare a laboratoarelor de examinare psihologică pentru personalul cu atributii în siguranta circulatiei rutiere, stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.683/2001.

Art. 2. - Agrearea laboratoarelor de psihologie rutieră, altele decât cele din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, se va efectua pe bază de tarif de către Comisia centrală de siguranta circulatiei, structură distinctă în organigrama Spitalului nr. 1 Căi Ferate Witing Bucuresti, având atributii metodologice, de control si îndrumare a activitătii psihologice vizând personalul cu atributii în siguranta circulatiei si navigatiei.

Art. 3. - După constatarea conditiilor prevăzute la art. 1 se acordă agrearea, conform certificatului de agreare/autorizare al cărui model este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele instructiuni.

Art. 4. - (1) După agrearea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a laboratorului de psihologie rutieră Ministerul Sănătătii si Familiei, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, va emite autorizatia sanitară pe acelasi certificat de agreare/autorizare.

(2) Autorizarea sanitară va fi efectuată contra cost si în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 5. - Valabilitatea certificatului de agreare/autorizare este de un an.

 

ANEXĂ

la instructiuni

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

CERTIFICAT DE AGREARE/AUTORIZARE

 

Laboratorul de psihologie rutieră .......................................... din localitatea ........................., judetul .......................................:

I. este agreat din punct de vedere profesional si metodologic de către Comisia centrală de siguranta circulatiei apartinând de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Data .......................

 

Presedinte,

.........................................

(semnătura si stampila)

 

II. este autorizat din punct de vedere sanitar de către Ministerul Sănătătii si Familiei, prin Directia de sănătate publică a judetului ............................................. (municipiului Bucuresti).

Data .......................

 

Director,

.........................................

(semnătura si stampila)

Valabil până la data de ...................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 2, art. 94 alin. 1, art. 164, art. 166 alin. 2 si 4, art. 171 alin. 1 lit. a) si alin. 3 si ale art. 258 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, ale art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Casele centrale vor mentine în permanentă capitalul si fondurile proprii cel putin la nivelurile stabilite prin prezentele norme.

(2) Casele centrale vor asigura mentinerea în permanentă a capitalului agregat al retelelor cooperatiste de credit din care fac parte si a fondurilor proprii ale acestora cel putin la nivelurile stabilite prin prezentele norme.

(3) Cooperativele de credit vor mentine în permanentă capitalul social si fondurile proprii cel putin la nivelurile stabilite prin reglementările-cadru emise de casa centrală la care sunt afiliate.

Art. 2. - (1) Casele centrale au obligatia să determine lunar atât nivelul capitalului lor, cât si pe cel al capitalului agregat al retelei cooperatiste de credit din care fac parte, pe baza datelor înscrise în balanta de verificare a casei centrale si, respectiv, în balanta de verificare întocmită la nivelul retelei cooperatiste de credit.

(2) Casele centrale au obligatia să raporteze Băncii Nationale a României - Directia supraveghere letric, trimestrial, si prin reteaua de comunicatii interbancare, lunar, atât nivelul capitalului lor, cât si pe cel al capitalului agregat al retelei cooperatiste de credit din care fac parte, calculate la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie si 31 decembrie ale fiecărui exercitiu financiar si, respectiv, pentru ultima zi calendaristică a fiecărei luni. Formularele de raportare vor fi transmise în termen de cel mult 15 zile calendaristice din luna următoare trimestrului pentru care se întocmeste raportarea. Raportarea prin intermediul retelei de comunicatii interbancare se va transmite Băncii Nationale a României - Directia supraveghere în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste. Modelul formularelor de raportare a capitalului casei centrale si a capitalului agregat al retelei cooperatiste de credit este prezentat în anexele nr. 1 si, respectiv, nr. 2 la Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002 privind fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit.

(3) Casele centrale vor stabili prin norme proprii termenele la care cooperativele de credit afiliate au obligatia să raporteze nivelul capitalului social si alte informatii care să le asigure acestora încadrarea în dispozitiile alin. (1).

Art. 3. - (1) În cazul în care după aprobarea de către adunarea generală a unei case centrale a situatiilor financiare anuale nivelul capitalului la data de 31 decembrie se modifică, casa centrală, în termen de 15 zile calendaristice de la data limită de depunere a situatiilor financiare anuale la organele în drept, va retransmite letric Băncii Nationale a României - Directia supraveghere raportarea aferentă datei de 31 decembrie a exercitiului financiar precedent si prin reteaua de comunicatii interbancare raportările lunare aferente primelor două luni ale exercitiului financiar curent.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul raportării nivelului capitalului agregat al retelelor cooperatiste de credit.

Art. 4. - (1) Capitalul unei case centrale se compune din:

a) părtile sociale subscrise si vărsate de cooperativele de credit afiliate;

b) primele de fuziune si/sau de divizare, integral încasate;

c) fondul de rezervă;

d) rezervele constituite din primele de fuziune si/sau de divizare si din repartizări din profitul net;

e) fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare;

f) rezervele statutare;

g) rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat;

h) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând profit.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului unei case centrale se vor deduce următoarele elemente:

a) obligatiile casei centrale reprezentând diferente rămase de regularizat ca urmare a recalculării la sfârsitul exercitiului financiar a valorii participatiilor cooperativelor de credit afiliate la capitalul social al casei centrale;

b) sumele reprezentând contravaloarea părtilor sociale aferente aportului cooperativelor de credit la capitalul social al casei centrale la care sunt afiliate, în cazul în care aceste cooperative participă la un proces de fuziune sau de divizare de retele cooperatiste de credit, în urma căruia vor părăsi reteaua, sau în cazul în care casa centrală a hotărât dizolvarea lor, urmată de lichidare. Sumele vor fi deduse începând cu data hotărârii consiliului de administratie al casei centrale cu privire la încetarea calitătii de cooperativă de credit afiliată la respectiva casă centrală;

c) sumele din profitul net al exercitiului financiar curent reprezentând dividende (în cazul caselor centrale care nu intră sub incidenta art. 172 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002), participarea personalului la profit si cota de participare a conducătorilor la profit, precum si repartizări la fonduri, altele decât cel prevăzut la alin. (1) lit. e). Aceste sume se calculează extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net înregistrat de casa centrală la finele fiecărei luni a perioadei pentru care se întocmeste raportarea a ponderii respectivelor elemente înregistrate conform repartizărilor din profitul net pe aceste destinatii, efectuate pe baza situatiilor financiare anuale ale anului precedent;

d) rezultatul reportat reprezentând pierdere neacoperită;

e) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând pierdere;

f) repartizarea profitului.

Art. 5. - (1) Capitalul agregat al unei retele cooperatiste de credit se compune din:

a) părtile sociale subscrise si vărsate de membrii cooperatori ai cooperativelor de credit din retea;

b) primele de fuziune si/sau de divizare, integral încasate, constituite la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit din retea;

c) fondul de rezervă constituit de organizatiile cooperatiste de credit din retea;

d) rezervele constituite din primele de fuziune si/sau de divizare si din repartizări din profitul net, înregistrate la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit din retea;

e) fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare, constituit la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit din retea;

f) rezerve statutare, constituite la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit din retea;

g) rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat, înregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea;

h) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând profit înregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea.

(2) Pentru determinarea capitalului agregat al unei retele cooperatiste de credit se vor deduce următoarele elemente:

a) sumele reprezentând contravaloarea părtilor sociale care urmează să fie restituite de cooperativele de credit din retea în cazurile de încetare a calitătii de membru cooperator prevăzute la art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

Sumele vor fi deduse începând cu data hotărârii consiliului de administratie cu privire la încetarea calitătii de membru cooperator;

b) sumele reprezentând contravaloarea părtilor sociale aferente aportului cooperativelor de credit la capitalul social al casei centrale la care sunt afiliate, în cazul în care aceste cooperative participă la un proces de fuziune sau de divizare de retele cooperatiste de credit, în urma căruia vor părăsi reteaua, sau în cazul în care casa centrală a hotărât dizolvarea lor, urmată de lichidare. Sumele vor fi deduse începând cu data hotărârii consiliului de administratie al casei centrale cu privire la încetarea calitătii de cooperativă de credit afiliată la respectiva casă centrală;

c) sumele din profitul net al exercitiului financiar curent reprezentând dividende (în cazul organizatiilor cooperatiste de credit care nu intră sub incidenta art. 172 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002), participarea personalului la profitul organizatiilor cooperatiste de credit din retea si cota de participare a conducătorilor la profitul organizatiilor cooperatiste de credit din retea, precum si repartizări la fonduri constituite de organizatiile cooperatiste de credit din retea, altele decât cel prevăzut la alin. (1) lit. e). Aceste sume se calculează extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net înregistrat de organizatiile cooperatiste de credit la finele fiecărei luni a perioadei pentru care se întocmeste raportarea a ponderii respectivelor elemente înregistrate conform repartizărilor din profitul net pe aceste destinatii, efectuate pe baza situatiilor financiare anuale ale anului precedent, întocmite de fiecare organizatie cooperatistă de credit din retea;

d) rezultatul reportat reprezentând pierdere neacoperită, înregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea;

e) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând pierdere, înregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea;

f) repartizarea profitului înregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea.

Art. 6. - Fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit se determină pe baza metodologiei de calcul prevăzute de Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002.

Art. 7. - (1) Limita minimă a fondurilor proprii ale unei cooperative de credit se stabileste la 3 miliarde lei.

(2) Limita minimă a capitalului si cea a fondurilor proprii ale unei case centrale se stabilesc la 50 miliarde lei.

(3) Limita minimă a capitalului agregat si cea a fondurilor proprii ale unei retele cooperatiste de credit se stabilesc la 250 miliarde lei.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 8. - (1) Cooperativele de credit autorizate de Banca Natională a României să functioneze în cadrul unei retele cooperatiste de credit, în conditiile prevăzute în sectiunea 1 a cap. 1 al titlului X “Dispozitii tranzitorii” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, vor dispune, începând cu data autorizării si până la data de 30 mai 2004, de un nivel minim al fondurilor proprii de 100 milioane lei.

(2) Cooperativele de credit mentionate la alin. (1) vor atinge nivelul prevăzut la art. 7 alin. (1) începând cu data de 31 mai 2004.

Art. 9. - (1) Casele centrale autorizate de Banca Natională a României să functioneze în cadrul unei retele cooperatiste de credit, în conditiile prevăzute în sectiunea 1 a cap. 1 al titlului X “Dispozitii tranzitorii” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, vor dispune, începând cu data autorizării si până la 30 mai 2004, de un nivel minim atât al capitalului, cât si al fondurilor proprii de 15 miliarde lei.

(2) Casele centrale mentionate la alin. (1) vor atinge nivelul prevăzut la art. 7 alin. (2) începând cu data de 31 mai 2004.

Art. 10. - Casele centrale autorizate de Banca Natională a României să functioneze în cadrul unei retele cooperatiste de credit, în conditiile prevăzute în sectiunea 1 a cap. 1 al titlului X “Dispozitii tranzitorii” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, vor asigura existenta, începând cu data autorizării si până la data de 30 mai 2004, a unui nivel minim atât al capitalului agregat, cât si al fondurilor proprii ale retelelor cooperatiste de credit din care fac parte de 150 miliarde lei.

Art. 11. - (1) Casele centrale autorizate de Banca Natională a României în conditiile prevăzute în sectiunea 1 a cap. 1 al titlului X “Dispozitii tranzitorii” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, care fac parte din retele cooperatiste de credit al căror capital agregat la data autorizării este la nivelul prevăzut la art. 258 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, vor asigura mentinerea, timp de un an de la data autorizării, atât a capitalului agregat, cât si a fondurilor proprii ale retelelor cooperatiste de credit din

care fac parte cel putin la nivelul capitalului agregat de la data autorizării.

(2) Casele centrale mentionate la alin. (1) vor asigura atingerea nivelului capitalului agregat si al fondurilor proprii ale retelelor cooperatiste de credit din care fac parte, prevăzute la art. 10, începând cu ziua calendaristică următoare încheierii unui an de la data autorizării functionării.

(3) Casele centrale mentionate la alin. (1) vor asigura mentinerea atât a capitalului agregat, cât si a fondurilor proprii ale retelelor cooperatiste de credit din care fac parte cel putin la nivelurile prevăzute la alin. (2), începând cu ziua calendaristică următoare încheierii unui an de la data autorizării functionării până la data de 30 mai 2004.

Art. 12. - Casele centrale mentionate la art. 11 vor asigura atingerea nivelului prevăzut la art. 7 alin. (3) începând cu data de 31 mai 2004.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Banca Natională a României va modifica, ori de câte ori va considera necesar, limita minimă a capitalului caselor centrale si pe cea a capitalului agregat al retelelor cooperatiste de credit, astfel încât aceasta să reprezinte la data de 1 ianuarie 2006 echivalentul în lei a 5 milioane euro, si nivelurile minime ale fondurilor proprii aferente organizatiilor cooperatiste de credit si retelelor cooperatiste de credit.

Art. 14. - (1) Casele centrale vor elabora reglementări proprii privind nivelul minim al capitalului social si al fondurilor proprii aferente cooperativelor de credit afiliate.

(2) Casele centrale nu vor putea stabili niveluri minime ale fondurilor proprii ale cooperativelor de credit afiliate inferioare celor prevăzute prin prezentele norme.

(3) Casele centrale vor supraveghea îndeplinirea de către cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevăzute în prezentele norme.

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 si 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2000 privind capitalul agregat minim al unei retele cooperatiste de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 11 septembrie 2000.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 13 august 2002.

Nr. 13.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 164 si ale art. 171 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, ale art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică organizatiilor cooperatiste de credit si reglementează metodologia de calcul si de raportare a fondurilor proprii pe bază individuală, pentru fiecare organizatie cooperatistă de credit, si la nivelul retelelor cooperatiste de credit.

Art. 2. - Fondurile proprii ale unei organizatii cooperatiste de credit, respectiv ale unei retele cooperatiste de credit, sunt formate din:

- capital propriu;

- capital suplimentar.

Art. 3. - (1) Casele centrale au obligatia să determine lunar nivelul fondurilor proprii pe bază individuală si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte, pe baza datelor înscrise în balanta de verificare a casei centrale si, respectiv, în balanta de verificare întocmită la nivelul retelei cooperatiste de credit.

(2) Casele centrale au obligatia să raporteze Băncii Nationale a României - Directia supraveghere letric, trimestrial, si prin reteaua de comunicatii interbancare, lunar, nivelul fondurilor proprii ale casei centrale si ale retelei cooperatiste de credit din care fac parte, calculate la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie si 31 decembrie ale fiecărui exercitiu financiar si, respectiv, pentru ultima zi calendaristică a fiecărei luni. Formularele de raportare vor fi transmise în termen de cel mult 15 zile calendaristice din luna următoare trimestrului pentru care se întocmeste raportarea. Raportarea prin intermediul retelei de comunicatii interbancare se va transmite Băncii Nationale a României - Directia supraveghere în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste. Modelul formularelor de raportare a fondurilor proprii ale casei centrale si ale retelei cooperatiste de credit este prezentat în anexele nr. 1 si, respectiv, nr. 2 care fac parte integrantă din prezentele norme.

(3) Casele centrale vor stabili prin norme proprii termenele la care cooperativele de credit afiliate au obligatia să determine si să raporteze casei centrale la care sunt afiliate nivelul fondurilor proprii. Modelul formularului de raportare a fondurilor proprii ale cooperativei de credit este prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 4. - Pentru toti indicatorii de prudentă bancară a căror determinare se face în functie de fondurile proprii organizatiile cooperatiste de credit sunt obligate să utilizeze nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori.

Art. 5. - (1) În cazul în care după aprobarea de către adunarea generală a unei cooperative de credit a situatiilor financiare anuale nivelul fondurilor proprii la data de 31 decembrie se modifică, cooperativa de credit va retransmite casei centrale la care este afiliată, în termenul stabilit de aceasta, raportările aferente fondurilor proprii si indicatorilor de prudentă bancară ce se determină în functie de nivelul fondurilor proprii, aferente ultimei luni a exercitiului financiar precedent si cele aferente primelor două luni ale exercitiului financiar curent.

(2) În cazul în care după aprobarea de către adunarea generală a unei case centrale a situatiilor financiare anuale nivelul fondurilor proprii la data de 31 decembrie se modifică, casa centrală, în termen de 15 zile calendaristice de la data limită de depunere a situatiilor financiare anuale la organele în drept, va retransmite letric Băncii Nationale a României - Directia supraveghere raportările aferente fondurilor proprii si indicatorilor de prudentă bancară ce se determină în functie de nivelul fondurilor proprii, aferente ultimei luni a exercitiului financiar precedent, si prin reteaua de comunicatii interbancare, raportările lunare aferente primelor două luni ale exercitiului financiar curent.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător si în cazul raportărilor indicatorilor de prudentă bancară ce se determină în functie de nivelul fondurilor proprii ale retelelor cooperatiste de credit.

 

CAPITOLUL II

Metodologia de determinare a fondurilor proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit

SECTIUNEA 1

Cooperativele de credit

 

Art. 6. - (1) Capitalul propriu al unei cooperative de credit se compune din:

a) părtile sociale subscrise si vărsate de membrii cooperatori;

b) primele de fuziune si/sau de divizare, integral încasate;

c) fondul de rezervă;

d) rezerva generală pentru riscul de credit;

e) rezervele constituite din primele de fuziune si/sau de divizare si din repartizări din profitul net;

f) rezerva de întrajutorare;

g) fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare;

h) rezervele statutare;

i) rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat;

j) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând profit.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu al unei cooperative de credit se vor deduce următoarele elemente:

a) valoarea participatiei la capitalul social al casei centrale la care este afiliată;

b) obligatiile cooperativei de credit reprezentând diferente rămase de regularizat ca urmare a recalculării la sfârsitul exercitiului financiar a valorii participatiei la capitalul social al casei centrale la care este afiliată;

c) sumele reprezentând contravaloarea părtilor sociale care urmează să fie restituite în cazurile de încetare a calitătii de membru cooperator prevăzute la art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002. Sumele vor fi deduse începând cu data hotărârii consiliului de administratie cu privire la încetarea calitătii de membru cooperator;

d) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire;

e) sumele din profitul net al exercitiului financiar curent reprezentând dividende (în cazul cooperativelor de credit care nu intră sub incidenta art. 172 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002), participarea personalului la profit si cota de participare a conducătorilor la profit, precum si repartizările la fonduri, altele decât cel prevăzut la alin. (1) lit. g).

Aceste sume se calculează extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net înregistrat de cooperativa de credit la finele fiecărei perioade pentru care se întocmeste raportarea a ponderii respectivelor elemente înregistrate conform repartizărilor din profitul net pe aceste destinatii, efectuate pe baza situatiilor financiare anuale ale anului precedent;

f) sumele reprezentând cheltuieli de repartizat si cheltuieli înregistrate în avans, care urmează a se suporta esalonat pe cheltuieli în perioadele sau în exercitiile financiare viitoare;

g) rezultatul reportat reprezentând pierdere neacoperită;

h) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând pierdere;

i) repartizarea profitului.

Art. 7. - Capitalul suplimentar al unei cooperative de credit se compune din:

a) rezervele din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit;

b) alte rezerve decât cele prevăzute la lit. a) si cele incluse în capitalul propriu potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e);

c) alte fonduri constituite de cooperativa de credit, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit, cu exceptia celui prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. g), a fondului social constituit în conformitate cu art. 171 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, precum si a fondurilor constituite în vederea efectuării unor plăti pentru necesitătile cooperativei de credit si ale membrilor cooperatori;

d) datoria subordonată;

e) subventiile pentru investitii;

f) diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit.

 

SECTIUNEA a 2-a

Casele centrale

 

Art. 8. - (1) Capitalul propriu al unei case centrale se compune din:

a) capitalul casei centrale;

b) rezerva generală pentru riscul de credit;

c) rezerva mutuală de garantare.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu al unei case centrale se vor deduce următoarele elemente:

a) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire;

b) sumele reprezentând cheltuieli de repartizat si cheltuieli înregistrate în avans, care urmează a se suporta esalonat pe cheltuieli în perioadele sau în exercitiile financiare viitoare.

Art. 9. - (1) Capitalul suplimentar al unei case centrale se compune din:

a) rezervele din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit;

b) alte rezerve decât cele prevăzute la lit. a) si cele incluse în capitalul propriu;

c) alte fonduri constituite de casa centrală, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit, cu exceptia fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare, precum si a fondurilor constituite în vederea efectuării unor plăti pentru necesitătile casei centrale si ale cooperativelor de credit afiliate;

d) datoria subordonată;

e) subventiile pentru investitii;

f) diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului suplimentar al unei case centrale nu se vor lua în calcul fondul social si fondurile de natura fondului social constituite de aceasta potrivit prevederilor statutare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Retelele cooperatiste de credit

 

Art. 10. - (1) Capitalul propriu al unei retele cooperatiste de credit se compune din:

a) capitalul agregat al retelei cooperatiste de credit;

b) rezerva generală pentru riscul de credit, constituită de organizatiile cooperatiste de credit din retea;

c) rezerva mutuală de garantare, constituită la nivelul casei centrale;

d) rezerva de întrajutorare, constituită de cooperativele de credit din retea.

(2) Pentru determinarea capitalului propriu al unei retele cooperatiste de credit se vor deduce următoarele elemente:

a) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire, aferente organizatiilor cooperatiste de credit din retea;

b) sumele reprezentând cheltuieli de repartizat si cheltuieli înregistrate în avans, care urmează a se suporta esalonat pe cheltuieli în perioadele sau în exercitiile financiare viitoare, aferente organizatiilor cooperatiste de credit din retea.

Art. 11. - (1) Capitalul suplimentar al unei retele cooperatiste de credit se compune din:

a) rezervele din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului, constituite de organizatiile cooperatiste de credit din retea, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit;

b) alte rezerve decât cele prevăzute la lit. a) si cele incluse în capitalul propriu, aferente organizatiilor cooperatiste de credit din retea;

c) alte fonduri constituite de organizatiile cooperatiste de credit din retea, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit, cu exceptia celui inclus în capitalul propriu, a fondului social constituit de cooperativele de credit din retea în conformitate cu art. 171 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, precum si a fondurilor constituite la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit în vederea efectuării unor plăti pentru necesitătile acestora si, după caz, ale membrilor cooperatori sau ale cooperativelor de credit afiliate;

d) datoria subordonată, aferentă organizatiilor cooperatiste de credit din retea;

e) subventiile pentru investitii, aferente organizatiilor cooperatiste de credit din retea;

f) diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului organizatiilor cooperatiste de credit din retea, cu indicarea în formularul de raportare a prevederilor legale în baza cărora s-au constituit.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului suplimentar al unei retele cooperatiste de credit nu se vor lua în calcul fondul social si fondurile de natura fondului social constituite de casa centrală potrivit prevederilor statutare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii comune

 

Art. 12. - Pentru determinarea fondurilor proprii la nivelul fiecărei organizatii cooperatiste de credit si la nivelul fiecărei retele cooperatiste de credit se vor avea în vedere, după caz, următoarele:

a) capitalul suplimentar va fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii numai în conditiile înregistrării unui nivel pozitiv al capitalului propriu si în proportie de cel mult 100% din acesta;

b) datoria subordonată va fi luată în calculul fondurilor proprii în proportie de maximum 50% din capitalul propriu si va trebui să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

- să fie în întregime angajată;

- în cazul datoriei subordonate la termen, scadenta initială trebuie să fie de cel putin 5 ani; dacă datoria subordonată este pe durată nedeterminată, ea nu este rambursabilă decât la initiativa organizatiei cooperatiste de credit împrumutate si numai în conditiile în care nivelul fondurilor proprii nu este afectat;

- la calculul nivelului fondurilor proprii volumul datoriei subordonate la termen va fi gradual redus cu 20% pe an în ultimii 5 ani anteriori scadentei;

- contractul de credit să nu includă clauza rambursării anticipate a datoriei subordonate în alte circumstante decât lichidarea sau dizolvarea organizatiei cooperatiste de credit;

- în cazul lichidării sau dizolvării organizatiei cooperatiste de credit, datoria subordonată are un rang inferior celorlalte datorii si nu va fi rambursată până când toate acestea nu au fost achitate;

c) creditele subordonate, acordate institutiilor de credit si societătilor cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentând provizioane pentru creante restante si îndoielnice, aferente acestora, se vor deduce;

d) sumele reprezentând părti în societătile comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitătii de portofoliu, detinute la institutii de credit si societăti cu caracter financiar, corectate cu sumele reprezentând diferente de conversie, vărsăminte de efectuat pentru părti în societăti comerciale legate, pentru titluri de participare si pentru titluri ale activitătii de portofoliu si provizioane pentru deprecierea părtilor detinute în cadrul societătilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitătii de portofoliu, se vor deduce.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Casele centrale vor urmări respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevăzute în prezentele norme.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 si 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 13 august 2002.

Nr. 14.

 

ANEXA Nr. 12)

 

CALCULUL

capitalului si fondurilor proprii ale casei centrale

 

1) Valoarea ajustată în cazul elementelor pentru care coeficientul de ajustare este “x” este egală cu valoarea contabilă.

2) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.*) Sumele vor fi deduse conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) din Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit.

**) Se va completa potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c) din Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit, cu mentiunea că pentru data de 31 decembrie nu se vor înscrie sume în formularul de raportare refăcut si retransmis de casele centrale potrivit alin. (1) al art. 3 din respectivele norme.

***) Se va completa având în vedere prevederile alin. (1) lit. c) si alin. (2) ale art. 9 din Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002.

 

ANEXA Nr. 22)

 

CALCULUL

capitalului agregat si fondurilor proprii ale retelei cooperatiste de credit

 

1) Valoarea ajustată în cazul elementelor pentru care coeficientul de ajustare este “x” este egală cu valoarea contabilă.

2) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 


*) Sumele vor fi deduse potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) din Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit.

**) Sumele vor fi deduse potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) din Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit.

***) Se va completa potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c) din Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit, cu mentiunea că pentru data de 31 decembrie nu se

vor înscrie sume în formularul de raportare refăcut si retransmis de casa centrală potrivit alin. (2) al art. 3 din respectivele norme.

****) Se va completa având în vedere prevederile alin. (1) lit. c) si alin. (2) ale art. 11 din Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002.

 

ANEXA Nr. 32)

 

CALCULUL

fondurilor proprii ale cooperativei de credit

 

1) Valoarea ajustată în cazul elementelor pentru care coeficientul de ajustare este “x” este egală cu valoarea contabilă.

2) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


*) Sumele vor fi deduse potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002.

**) Se va completa potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e) din Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002, cu mentiunea că pentru

data de 31 decembrie nu se vor înscrie sume în formularul de raportare refăcut si retransmis de cooperativele de credit potrivit alin. (1) al art. 5 din

Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002.

***) Se va completa având în vedere prevederile art. 7 lit. c) din Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002