MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 673         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 septembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

102. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

924. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Silicor” - S.A.

 

925. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “CMC” - S.R.L.

 

929. - Hotărâre privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări imobile din învătământul preuniversitar

 

941. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei

 

959. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În vederea stimulării cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, la data încheierii contractului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, se suspendă orice procedură de executare silită pornită de creditori asupra imobilelor a căror folosintă gratuită a fost acordată sau urmează să fie acordată prin contract.

(2) În cazul imobilelor ce fac obiectul unor contracte deja încheiate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Termenul de prescriptie a dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creantelor fată de debitorii care au în patrimoniu imobile a căror folosintă gratuită a fost acordată prin contract se suspendă pe durata în care procedurile de executare silită asupra acestor imobile au fost suspendate conform alin. (1) si (2).

Art. 2. - (1) Măsura suspendării procedurilor de executare silită pornite de creditori încetează în următoarele cazuri:

a) la data introducerii unor cereri de executare silită de către creditorii persoane fizice sau juridice asupra imobilelor a căror folosintă gratuită a fost atribuită în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare;

b) la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare; valoarea creantelor creditorilor se diminuează în acest caz proportional cu partea care se distribuie acestora din pretul obtinut din vânzarea imobilelor, conform ordinii de preferintă stabilite prin lege;

c) în cazul în care, la expirarea contractului pentru atribuirea folosintei gratuite a imobilelor, acestea nu au fost vândute, iar drepturile de creantă ale creditorilor nu au fost valorificate din alte bunuri apartinând debitorilor.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c), la data reluării procedurilor de executare se reiau totodată si calculul majorărilor, penalitătilor si/sau dobânzilor aferente debitelor rămase de plată, precum si cursul prescriptiei drepturilor de creantă.

Art. 3. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică si în cazul imobilelor apartinând debitorilor aflati în procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau în procedura de dizolvare si lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru imobilele la care există cerere de atribuire si care îndeplinesc conditiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Documentatia aferentă imobilelor mentionate la alin. (1) va fi predată comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2002, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se suspendă dreptul creditorilor de a introduce cereri pentru declansarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite în folosintă gratuită, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, cu modificările ulterioare, pe toată perioada de valabilitate a contractelor de atribuire a folosintei gratuite.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă alin. (5) al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 102.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între

Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Silicor” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Silicor” - S.A., cu sediul în orasul Orsova, str. Valea Cernei nr. 1, judetul Mehedinti, în calitate de concesionar, pentru roci magnezitice (serpentine magneziene), în perimetrul Tisovita, comuna Dubova - Plavisevita, judetul Mehedinti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 924.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “CMC” - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “CMC” - S.R.L., cu sediul în localitatea Cărbunari, Str. Principală nr. 1, judetul Maramures, în calitate de concesionar, în perimetrul Răstoci din comuna Ileanda, judetul Sălaj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 925.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări imobile din învătământul preuniversitar

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 167 alin. (6) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale anexei nr. 3/27/28 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea în anul 2002, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări imobile din învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 929.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVE DE INVESTITII, CONSOLIDĂRI SI REABILITĂRI IMOBILE

din învătământul preuniversitar, care se finantează în anul 2002 din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea obiectivului de investitii, a lucrării de consolidare sau reabilitare în anul 2002

Suma alocată

(mii lei)

TOTAL:

54.800.000

1.

Bihor

Reabilitarea Colegiului National “Samuil Vulcan” Beius

1.200.000

2.

Bistrita-Năsăud

Consolidarea Colegiului National “George Cosbuc” Năsăud

4.000.000

3.

 

Centrale termice la Liceul “Solomon Halita” si la Scoala generală Teilor - Sângeorz-Băi

1.600.000

4.

Călărasi

Scoală zona vest Călărasi

3.500.000

5.

 

Scoală Mânăstirea

1.000.000

6.

Cluj

Extinderea si modernizarea Scolii profesionale nr. 18 Cluj

3.000.000

7.

Covasna

Scoală cu 24 săli de clasă Târgu Secuiesc

4.000.000

8.

 

Scoala din Hăghid

500.000

9.

 

Grupul scolar “Korosi Csoma Sandor” Covasna

500.000

10.

Dâmbovita

Scoala de Muzică si Arte Plastice Târgoviste

800.000

11.

Gorj

Reabilitarea Liceului teoretic Novaci

800.000

12.

Hunedoara

Consolidarea Grupului scolar de chimie Orăstie

1.600.000

13.

 

Instalatie de încălzire la Grupul scolar “Crisan” Criscior

1.000.000

14.

 

Consolidarea Liceului sportiv Deva

1.100.000

15.

 

Reabilitarea Scolii generale nr. 1 Uricani

1.100.000

16.

Iasi

Consolidarea si extinderea Liceului “Ion Neculce” Târgu Frumos

1.500.000

17.

 

Instalatie de încălzire la Scoala generală Prisecani

800.000

18.

Maramures

Reabilitarea Liceului “Lovey Klara” din Sighetu Marmatiei

1.000.000

19.

Mehedinti

Consolidarea Scolii Eibenthal

1.100.000

20.

 

Reabilitarea Scolii nr. 1 Drobeta-Turnu Severin

2.000.000

21.

 

Reabilitarea Scolii nr. 6 Drobeta-Turnu Severin

2.000.000

22.

 

Reabilitarea Grupului scolar constructii-montaj Drobeta-Turnu Severin

2.000.000

23.

Neamt

Consolidarea Scolii nr. 2 Roman

800.000

24.

 

Consolidarea Scolii generale nr. 12 Piatra-Neamt

1.900.000

25.

 

Consolidarea Colegiului National “Roman-Vodă” din Roman

4.000.000

26.

Tulcea

Reabilitarea Scolii nr. 9 Tulcea

1.500.000

27.

 

Reabilitarea Scolii nr. 2 Babadag

1.200.000

28.

Vaslui

Consolidarea scolii generale si grădinitei Negresti

2.800.000

29.

Vâlcea

Centrală termică la Liceul forestier Râmnicu Vâlcea

400.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Română pentru Conservarea Energiei, denumită în continuare ARCE, este organ de specialitate la nivel national în domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridică, autonomie functională, organizatorică si financiară, în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, cu finantare din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

(2) Sediul central al ARCE este în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 16, sectorul 1.

(3) Filialele teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1, sunt unităti fără personalitate juridică, organizate în structura ARCE.

(4) Patrimoniul ARCE este constituit din patrimoniul sediului central al ARCE si din patrimoniul filialelor teritoriale.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectului său de activitate ARCE are următoarele atributii si responsabilităti principale:

a) elaborarea politicii nationale de utilizare eficientă a energiei împreună cu Ministerul Industriei si Resurselor si supunerea ei spre aprobare Guvernului o dată cu politica energetică natională, ca parte a acesteia;

b) implementarea si monitorizarea politicii nationale de eficientă energetică si a programelor de utilizare eficientă a energiei;

c) cooperarea cu institutiile si organismele interne si internationale în vederea utilizării eficiente a energiei si a reducerii impactului negativ asupra mediului;

d) participarea la elaborarea de norme si reglementări tehnice în scopul cresterii eficientei energetice pentru aparate, echipamente, utilaje de producere, transport, distributie si consum de energie pentru clădiri, precum si pentru alte domenii de activitate;

e) certificarea conformitătii aparatelor, echipamentelor si utilajelor pe baza măsurătorilor si încercărilor efectuate, conform prevederilor reglementărilor tehnice;

f) autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul să realizeze bilanturi energetice;

g) coordonarea programelor de eficientă energetică finantate de institutii sau organizatii internationale în baza unor acorduri guvernamentale;

h) evaluarea tehnică si avizarea proiectelor de investitii în domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finantare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului;

i) elaborarea sintezei programelor de eficientă energetică pe ansamblul economiei nationale;

j) cooperarea cu institutiile abilitate în vederea realizării balantelor energetice si formării unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-ofertă în domeniul energiei, a realizării unor scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficientă energetică la nivel national;

k) acordarea de consultantă gratuită autoritătilor administratiei publice locale în elaborarea si aplicarea proiectelor de crestere a eficientei energetice, administratorilor clădirilor publice, ai celor cu destinatia de locuintă si agentilor economici;

l) elaborarea si coordonarea programelor de pregătire si instruire, precum si atestarea personalului cu atributii în domeniul gestiunii energiei;

m) avizarea împreună cu ministerele de resort, după caz, a programelor proprii de eficientă energetică, întocmite de consumatori, în conditiile legii;

n) asigurarea în colaborare cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a supravegherii pietei pentru respectarea reglementărilor tehnice privind eficienta energetică;

o) promovarea surselor noi, regenerabile de energie:

biomasă, eoliană, geotermală, minihidro, solară si altele.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică a ARCE este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Salarizarea personalului ARCE se face potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din institutiile publice din sectorul bugetar.

(3) Personalul existent al ARCE, preluat ca urmare a reorganizării ARCE din forma de directie generală, se consideră transferat în interesul serviciului în noua structură organizatorică, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, si îsi păstrează drepturile salariale avute la data transferării.

Art. 4. - (1) ARCE este condusă de un presedinte numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor, în conditiile legii. Presedintele ARCE este salarizat, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, la nivelul functiei de secretar general adjunct, iar vicepresedintele, la nivel de director general.

(2) Presedintele reprezintă ARCE în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoane juridice din tară si străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele ARCE emite decizii. Deciziile de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Presedintele ARCE numeste prin decizie vicepresedintele, directorii, sefii de servicii si directorii filialelor teritoriale, în conditiile legii.

(5) Încadrarea, promovarea, sanctionarea disciplinară si concedierea personalului ARCE se fac prin decizie a presedintelui, în conditiile legii.

(6) Presedintele poate da împuterniciri de reprezentare si delegare de competentă si altor persoane din cadrul ARCE.

(7) Presedintele ARCE îndeplineste, în conditiile legii, functia de ordonator tertiar de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat si din bugetele fondurilor speciale.

(8) În cadrul structurii ARCE prin decizie a presedintelui se pot organiza filiale, servicii, birouri, laboratoare, necesare realizării obiectului său de activitate.

(9) Functia de presedinte al ARCE încetează prin:

a) demisie;

b) imposibilitatea de exercitare a functiei, constând într-o indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive;

c) revocare de către autoritatea care l-a numit;

d) deces.

Art. 5. - Functionarea si atributiile compartimentelor si filialelor ARCE se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ARCE, care se aprobă prin decizie a presedintelui.

Art. 6. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ARCE se asigură din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile extrabugetare se realizează din tarife percepute pentru activitătile de autorizare, avizare, certificare, atestare, din contributii ale agentilor economici si ale organismelor internationale potrivit art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si din orice alte sume realizate din activităti cu caracter specific prestate de ARCE, în conditiile legii.

(3) Pentru desfăsurarea activitătilor proprii ARCE poate folosi mijloace materiale si bănesti primite de la persoane fizice si juridice conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 72/1996, cu modificările ulterioare.

(4) Tarifele si contributiile agentilor economici se propun de către ARCE si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) ARCE întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei si resurselor.

(6) Disponibilitătile bănesti aflate în conturile ARCE la finele anului se reportează după regularizarea cu bugetul de stat si se utilizează de aceasta în anul următor.

Art. 7. - (1) În vederea îndeplinirii atributiilor sale ARCE colaborează cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.

(2) ARCE are dreptul de a solicita informatii si documente de la persoane fizice sau juridice care au activitate în domeniul energetic.

(3) Personalul ARCE are dreptul de acces în spatiile de proiectare, productie, încercări, verificare finală si de depozitare a aparatelor, echipamentelor si utilajelor cu rol în producere, transport, distributie si consum de energie, precum si în locurile în care acestea sunt utilizate.

Art. 8. - ARCE are obligatia de a înainta Ministerului Industriei si Resurselor rapoarte semestriale si, la solicitare, informări periodice privind activitatea proprie.

Art. 9. - Pentru activitătile specifice se aprobă utilizarea de către ARCE a parcului auto si a consumului de carburanti prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 941.

 

ANEXA Nr. 1

 

FILIALELE TERITORIALE

ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE)

 

Nr. crt.

Denumirea filialei teritoriale

Raza de activitate

1.

ARCE Bucuresti

Municipiul Bucuresti, judetele: Giurgiu, Teleorman

2.

ARCE Buzău

Judetele: Buzău, Vrancea

3.

ARCE Brasov

Judetele: Brasov, Covasna, Prahova

4.

ARCE Cluj-Napoca

Judetele: Cluj, Sălaj, Maramures

5.

ARCE Constanta

Judetele: Constanta, Ialomita, Călărasi

6.

ARCE Craiova

Judetele: Dolj, Mehedinti, Gorj

7.

ARCE Deva

Judetele: Hunedoara, Arad

8.

ARCE Galati

Judetele: Galati, Brăila, Tulcea

9.

ARCE Iasi

Judetele: Iasi, Vaslui, Bacău

10.

ARCE Oradea

Judetele: Bihor, Satu Mare

11.

ARCE Pitesti

Judetele: Arges, Dâmbovita, Olt

12.

ARCE Sibiu

Judetele: Sibiu, Alba, Vâlcea

13.

ARCE Suceava

Judetele: Suceava, Botosani, Neamt

14.

ARCE Târgu Mures

Judetele: Mures, Bistrita-Năsăud, Harghita

15.

ARCE Timisoara

Judetele: Timis, Caras-Severin

 

ANEXA Nr. 21)

 

AGENTIA ROMÂNĂ PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 


1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

NORMATIV

privind parcul auto pentru Agentia Română pentru Conservarea Energiei

 

1. Autolaboratoare - câte un autolaborator pentru fiecare filială teritorială

2. Autoturisme - câte un autoturism pentru fiecare filială teritorială, în scopul realizării activitătii de supraveghere a pietei;

- un autoturism pentru conducerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei

 

NOTĂ:

Consumul lunar pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.

Consumul lunar pentru fiecare autolaborator este de 250 l/autolaborator (benzină) sau de 150 l/autolaborator (motorină).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 959.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 10 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Porutiu Dragomir-Ioan, cetătean danez, născut la 23 septembrie 1947 în localitatea Pata, judetul Cluj, România, fiul lui Alexandru si Victoria, cu domiciliul actual în Danemarca, 6705 Esbjerg, Cederkrottet 4, 1 th.

2. Pălinceac Petre-Vasile, cetătean austriac, născut la 28 februarie 1972 în localitatea Tarna Mare, judetul Satu Mare, România, fiul lui Vasile si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8750 Judenburg, Frauengasse 13.

3. Păscutiu Dan-Marius, cetătean german, născut la 20 august 1952 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Traian-Tiberiu-Amos-Teudor si Minodora-Felicia, cu domiciliul actual în Germania, 58239 Schwerte, Am Springe 3.

4. Orban Etelka (Etelca), cetătean german, născută la 3 ianuarie 1935 în localitatea Păuleni-Ciuc, judetul Harghita, România, fiica lui Stefan si Etelca, cu domiciliul actual în Germania, 51067 Koln, Bergisch-Gladbacherstr. 444.

5. Irimia Liviu, cetătean german, născut la 22 septembrie 1943 în localitatea Tecuci, judetul Galati, România, fiul lui Neculai si Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 31700 Heuerssen, Im Winkel 3.

6. Jitaruc-Becher Marian, cetătean german, născut la 8 februarie 1956 în localitatea Eforie, judetul Constanta, România, fiul lui Ion si Florica, cu domiciliul actual în Germania, 63225 Langen, Nordendstr. 11.

7. Lupascu Valeriu, cetătean suedez, născut la 15 august 1945 în Bucuresti, România, fiul lui Alexandru si Petruta, cu domiciliul actual în Suedia, 590 73 Ljungsbro, Nytorpsvagen 134A.

8. Lupascu Elisabeta, cetătean suedez, născută la 3 ianuarie 1942 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Cseh Iosif si Iolanda, cu domiciliul actual în Suedia, 590 73 Ljungsbro, Nytorpsvagen 134A.

9. Florică Marin, cetătean suedez, născut la 23 iunie 1957 în localitatea Darabani, judetul Constanta, România, fiul lui Florică Florea si Ilie Niculina, cu domiciliul actual în Suedia, 118 67 Stockholm, Tantogatan 1.

10. Szasz Carol, cetătean suedez, născut la 15 ianuarie 1937 în localitatea Ulcani, judetul Harghita, România, fiul lui Carol si Estera, cu domiciliul actual în Suedia, 341 38 Ljungby, Hogarorsgatan 5.

11. Gheorghe Maria, cetătean suedez, născută la 1 martie 1965 în localitatea Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, România, fiica lui Busu Enache si Elena, cu domiciliul actual în Suedia, 213 63 Malma, Kastanjegatan 17E.

12. Doroftei Toader, cetătean suedez, născut la 22 mai 1950 în localitatea Berezeni, judetul Vaslui, România, fiul lui Costache si Stratica, cu domiciliul actual în Suedia, 146 50 Tullinge, Blickvagen 29.

13. Clinciu Adrian, cetătean suedez, născut la 9 decembrie 1970 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiul lui Mihai si Rodica-Elena, cu domiciliul actual în Suedia, 392 38 Kalmar, Drottning Kristinasvag 1.

14. Năvodaru Maria, cetătean suedez, născută la 27 noiembrie 1924 în localitatea Visani, judetul Brăila, România, fiica lui Cristea si Alexandrina, cu domiciliul actual în Suedia, 212 16 Malma, Ostra Farmvagen 6B, 212-16.

15. Ianos David, cetătean suedez, născut la 24 iunie 1982 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Virgil si Niculina, cu domiciliul actual în Suedia, 253 73 Helsingborg, Palstorpsvagen 22.

16. Ianos Virgil, cetătean suedez, născut la 19 iulie 1953 în localitatea Husi, judetul Vaslui, România, fiul lui Ioan si Margareta, cu domiciliul actual în Suedia, 253 73 Helsingborg, Palstorpsvagen 22.

17. Plăvitu Lucian-Costin, cetătean suedez, născut la 2 decembrie 1956 în Bucuresti, România, fiul lui Gheorghe si Stefania-Virginia, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, str. Neagoe Vodă nr. 18/22, bl. VI/2, ap. 23, sectorul 1.

18. Marinescu Constantina, cetătean suedez, născută la 4 februarie 1942 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, fiica lui Alexandru si Ioana, cu domiciliul actual în Suedia, 165 57 Hasselby, Enspannargatan 33 NB.

19. Răileanu Delia-Carmen, cetătean suedez, născută la 18 iulie 1958 în Bucuresti, România, fiica lui Dumitru si Mila, cu domiciliul actual în Suedia, 128 44 Bagarmossen, Stangavagen 4.

20. Schindler Maria, cetătean german, născută la 5 noiembrie 1946 în localitatea Vatra Moldovitei, judetul Suceava, România, fiica lui Popescu Arcadie si Minodora, cu domiciliul actual în Germania, 63776 Mombris, Heimbach 7.

21. Muntean Achim-Lucian, apatrid, născut la 1 septembrie 1967 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiul lui Achim si Ludvica, cu domiciliul actual în Germania, 82319 Starnberg, Osswaldstr. 7.

22. Rogojan Matei, cetătean austriac, născut la 9 august 1940 în localitatea Incesti, judetul Bihor, România, fiul lui Pascu si Ana, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 5710 N. Spaulding, Chicago, Illinois, 60659.

23. Rogojan Floare, cetătean austriac, născută la 4 aprilie 1947 în localitatea Dobresti, judetul Bihor, România, fiica lui Zahari Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 5710 N. Spaulding, Chicago, Illinois, 60659.

24. Bonescu Magdalena, apatrid, născută la 20 martie 1933 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Bonescu Maria, cu domiciliul actual în Franta, 03000 Moulins, 54 Rue Regemorte.

25. Stancu Fulgerian, apatrid, născut la 14 iunie 1968 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, fiul lui Stancu Petru si Iacob Maria, cu domiciliul actual în Franta, 67000 Strasbourg, 9 Rue de Londres.

26. Cîrpaci Maria-Rublita, apatrid, născută la 3 noiembrie 1968 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, fiica lui Sandor si Maria, cu domiciliul actual în Franta, 67000 Strasbourg, 9 Rue de Londres.

27. Costache Ionel, apatrid, născut la 13 mai 1954 în Bucuresti, România, fiul lui Niculae si Zoe, cu domiciliul actual în Germania, 63628 Bad Soden-Salmunster, Burgstr. 16.

28. Costache Antoaneta, apatrid, născută la 25 august 1955 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, fiica lui Cutitaru Vasile si Chiva, cu domiciliul actual în Germania, 63628 Bad Soden-Salmunster, Burgstr. 16.

29. Costache Georgiana-Andreea, apatrid, născută la 10 octombrie 1976 în Bucuresti, România, fiica lui Ionel si Antoaneta, cu domiciliul actual în Germania, 63628 Bad Soden-Salmunster, Burgstr. 16.

30. Costache Gheorghe-Gabriel, apatrid, născut la 13 septembrie 1979 în Bucuresti, România, fiul lui Ionel si Antoaneta, cu domiciliul actual în Germania, 63628 Bad Soden-Salmunster, Burgstr. 16.

31. Ardeleanu Gheorghe-Mircea, cetătean german, născut la 20 februarie 1954 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Gheorghe si Florica, cu domiciliul actual în Germania, 79589 Binzen, Birkenweg 28.

32. Vlad Gheorghita, cetătean german, născută la 13 mai 1944 în localitatea Tuzla, judetul Constanta, România, fiica lui Pena Toma si Vasilica, cu domiciliul actual în Germania, 82024 Taufkirchen, Akazienstr. 2.

33. Novacovici Ioan, apatrid, născut la 29 aprilie 1943 în localitatea Buzias, judetul Timis, România, fiul lui Novacovici Carolina, cu domiciliul actual în Austria, 2261 Angern an der Mark, Hauptstr. 9.

34. Ciucle Ileana, cetătean suedez, născută la 18 iunie 1965 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, fiica lui Teodor si Floare, cu domiciliul actual în România, localitatea Cluj-Napoca, str. Gheorghe Bilascu nr. 24, ap. 13, judetul Cluj.

35. Costache Victor, cetătean ucrainean, născut la 22 septembrie 1981 în localitatea Cernăuti, Ucraina, fiul lui Emil si Anna, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, ap. 61, sectorul 4.

36. Muller-Funogea Ion-Andrei, cetătean german, născut la 2 ianuarie 1961 în Bucuresti, România, fiul lui Funogea Ioan si Paula, cu domiciliul actual în Germania, 52074 Aachen, Vaalserstr. 526A.

37. Zorlentan Viorel, apatrid, născut la 17 iunie 1955 în localitatea Seceani, judetul Timis, România, fiul lui Vasile si Zorita, cu domiciliul actual în România, localitatea Timisoara, Str. Cutezătorilor nr. 2, ap. 17, judetul Timis.

38. Borcea Jenny Eugenia, cetătean suedez, născută la 24 ianuarie 1965 în localitatea Tigănasi, judetul Iasi, România, fiica lui Pintilii Gheorghe si Adela, cu domiciliul actual în Suedia, 217 72 Malma, Barringegatan 5B.