MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 684         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 septembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

106. - Ordonantă de urgentă privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

969. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj, cu exceptia municipiului  Cluj-Napoca

 

1.001. - Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Suceava

 

1.002. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar populatiei sinistrate din judetul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada iulie-august 2002

 

1.003. - Hotărâre privind alocatiile zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială

 

1.004. - Hotărâre privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru învătământul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

264. - Ordin al ministrului dezvoltării si prognozei privind aprobarea Instructiunilor de acordare si anulare a titlului de parc industrial

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

233. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 139/2002 privind stabilirea pretului de referintă al dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, decontat de către casele de asigurări de sănătate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor cu titlu gratuit din rezervele de stat, în limita sumei de 158,232 miliarde lei, producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti afectati de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002, constând în cantitatea de 8.640 tone motorină, cu afectarea corespunzătoare a stocului intangibil, necesară înfiintării culturii de grâu din toamna anului 2002, după cum urmează:

a) pentru judetul Dolj - 122,520 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantitătii de 6.690 tone motorină;

b) pentru judetul Mehedinti - 35,712 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantitătii de 1.950 tone motorină.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finantare privind anii precedenti si alte surse, cantitatea de motorină aprobată a fi scoasă din rezervele de stat potrivit prevederilor art. 1, la pretul de înregistrare pe baza avizelor de expeditie a mărfii si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară ale judetelor Dolj si Mehedinti.

(2) Fondurile necesare pentru reîntregirea stocului de motorină cu cantitatea de 8.640 tone se asigură de la bugetul de stat pe anul 2003 prin bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. - (1) Cheltuielile legate de manipularea si transportul motorinei până la depozitele judetene ale Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Distribuirea motorinei către producătorii agricoli se va face de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară ale judetelor Dolj si Mehedinti, prin persoane anume împuternicite, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Schimbarea sub orice formă a destinatiei motorinei acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 4. - (1) În termen de 15 zile de la încheierea actiunii de distribuire a ajutoarelor Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară ale judetelor Dolj si Mehedinti, va justifica distribuirea motorinei scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei ordonante de urgentă, pe bază de rapoarte justificative la Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Documentele justificative privind distribuirea motorinei vor fi păstrate la sediile directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară ale judetelor Dolj si Mehedinti în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj, cu exceptia municipiului Cluj-Napoca

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj, cu exceptia municipiului Cluj-Napoca, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-80*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 969.


*) Anexele nr. 1-80 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, a sumei de 4.500 milioane lei, în vederea înlăturării efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Suceava, pentru finantarea unor lucrări urgente, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează bugetele locale respective la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor prevăzute în anexă se vor contracta de ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, aplicabile în situatie de fortă majoră.

Art. 4. - (1) Până la aprobarea documentatiei tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări executate si însusite de beneficiar.

(3) Elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.001.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând lucrările urgente de refacere în judetul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului (milioane lei)

Valoarea

TOTAL JUDET:

4.500,00

din care:

 

 

1.

Consiliul Judetean Suceava:

3.900,00

 

- lucrări de refacere a drumului judetean DJ 176 (Moldovita-Argel-Brodina)

300,00

 

- lucrări de refacere a drumului judetean DJ 177 (Gura Humorului-Poiana Micului)

300,00

 

- lucrări de refacere a drumului judetean DJ 209G (Vicovu de Sus-Brodina-Ulma)

300,00

 

- lucrări de refacere a drumului judetean DJ 177A (Frasin-Ostra-Holda)

3.000,00

2.

Comuna Izvoarele Sucevei:

300,00

 

- lucrări de refacere la două scoli (Izvoarele Sucevei si Brodina de Sus)

300,00

3.

Comuna Cacica:

300,00

 

- lucrări de refacere a drumului comunal Centru-Casa Polonă

300,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar populatiei sinistrate din judetul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada iulie-august 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 5 si 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 330 milioane lei, populatiei din judetul Suceava, afectată de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada iulie-august 2002, constând în 100 tone grâu din rezervele de stat.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finantare privind anii precedenti si alte surse, cantitatea de produs aprobată a fi scoasă din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, la pretul de înregistrare, pe baza avizului de expeditie si însotire a mărfii, precum si a procesului-verbal de predare-primire semnat de împuternicitii desemnati de Prefectura Judetului Suceava.

(2) Finantarea acumulării pentru reîntregirea stocului, în limita nivelului aprobat prin nomenclator, se asigură în anul 2003 din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produsului până la locul indicat de Prefectura Judetului Suceava se va efectua cu mijloace auto ale unor societăti comerciale angajate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat prin negociere cu o singură sursă, conform prevederilor art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002.

(2) Cheltuielile de încărcare si transport ale produsului, precum si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Distribuirea produsului către populatia sinistrată se va face de către Prefectura Judetului Suceava, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produsului acordat ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisă si atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Suceava va justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produsului vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Suceava în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.002.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocatiile zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Nivelul alocatiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială se stabileste după cum urmează:

a) 51.000 lei/zi/beneficiar pentru căminele pentru persoane vârstnice;

b) 37.000 lei/zi/beneficiar pentru cantinele de ajutor social.

(2) Sumele corespunzătoare majorării alocatiilor de hrană vor fi suportate din aceleasi fonduri din care sunt finantate unitătile bugetare de asistentă socială.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 991/2000 privind alocatiile de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială pentru adulti si persoane vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 31 octombrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Petre Ciotlos,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.003.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru învătământul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 7 alin. (6) si (7), art. 60 alin. (5) si (6) si ale art. 172 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Elevii care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale au dreptul la bursa de performantă “Meritul Olimpic”, care se acordă în anul scolar următor celui în care au obtinut distinctia, pe durata anului scolar, inclusiv a vacantelor.

(2) De acelasi drept beneficiază si studentii în anul I care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale în calitate de elevi în clasa a XII-a, pe durata anului universitar, inclusiv a vacantelor.

(3) Bursele se acordă numai elevilor sau studentilor care urmează studiile în România.

(4) Bursele pot fi acordate pe toată durata studiilor, după evaluarea anuală a performantelor.

(5) Bursele prevăzute la alin. (1) si (2) se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 2. - Studentii care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare internationale pot urma, la cerere, fără taxe de scolarizare, cursurile a două facultăti în institutii de învătământ superior de stat.

Art. 3. - (1) Din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării alocat pentru cercetare se constituie anual un fond pentru cel mult 100 de burse de cercetare.

(2) Bursele de cercetare se acordă suplimentar, prin concurs, tinerilor doctoranzi cu vârsta de până la 35 de ani, angajati în învătământ sau în cercetare stiintifică, cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare la doctorat, indiferent de forma de învătământ pe care o urmează.

(3) Bursa de cercetare se poate mentine pe o durată de maximum 4 ani, fără depăsirea duratei studiilor doctorale sau a limitei de vârstă de 35 de ani, cu obligativitatea evaluării anuale a rezultatelor obtinute de către doctorand.

Art. 4. - (1) Cuantumul burselor prevăzute la art. 1 si 3 este în sumă de 2.000.000 lei lunar si se reactualizează anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în functie de evolutia indicelui de inflatie.

(2) Listele cu elevii, studentii si doctoranzii beneficiari ai prevederilor prezentei hotărâri se aprobă anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educatiei si Cercetării va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 6. - (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul scolar/universitar 2002/2003.

(2) De prevederile prezentei hotărâri beneficiază elevii sau studentii care au primit distinctii la olimpiadele internationale începând cu anul 2002, respectiv doctoranzii înmatriculati în sesiunea de admitere la doctorat din anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.004.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor de acordare si anulare a titlului de parc industrial

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

având în vedere dispozitiile art. 3 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată si modificată prin Legea nr. 490/2002,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 305/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de acordare a titlului de parc industrial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 4 septembrie 2002.

Nr. 264.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de acordare si anulare a titlului de parc industrial

 

CAPITOLUL I

Acordarea si anularea titlului de parc industrial Obiectivele parcurilor industriale

 

Art. 1. - (1) Titlul de parc industrial se acordă, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată si modificată prin Legea nr. 490/2002, denumită în continuare ordonantă, în vederea realizării următoarelor obiective:

a) cresterea numărului locurilor de muncă;

b) sporirea volumului investitiilor străine directe;

c) crearea si dezvoltarea unor industrii de înaltă tehnologie;

d) dezvoltarea de activităti care să determine angajarea personalului înalt calificat;

e) cresterea capacitătii de satisfacere a pietei interne, de majorare a exportului si reducere a importurilor de produse industriale;

f) producerea de bunuri si servicii competitive pe pietele interne si internationale;

g) desfăsurarea de activităti în concordantă cu obiectivele de dezvoltare regională.

(2) În sensul prevederilor art. 1 alin. (2) din ordonantă, prin productie industrială si servicii se întelege industrii producătoare de bunuri si industrii producătoare de servicii.

(3) În temeiul precizărilor de la alin. (2) si în raport cu oportunitătile de dezvoltare specifice fiecărei locatii de parc industrial se pot promova domenii variate de specializare ale acestora, care se bazează pe industrii producătoare de bunuri si industrii producătoare de servicii.

(4) Principalele domenii de specializare ale parcurilor industriale sunt următoarele:

a) industrie prelucrătoare, în care predomină activitătile de prelucrare si/sau restabilire a valorilor de întrebuintare pentru bunuri, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf;

b) afaceri, în care predomină activitătile financiar-bancare, de consultantă, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum si activităti de administrare a afacerilor;

c) distributie, în care predomină activitătile de depozitare mărfuri si logistică, desfăsurate în apropierea terminalelor de containere, a infrastructurii de transport (sosele, căi ferate, aeriene, maritime, fluviale) si a punctelor vamale;

d) servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii, astfel cum sunt definite de Clasificarea Activitătilor din Economia Natională.

(5) În cadrul parcului industrial, pe lângă activitătile care predomină si care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activităti, se pot desfăsura o serie de servicii conexe: furnizare de utilităti, curătenie si pază, servicii comerciale si de alimentatie publică, activităti hoteliere, servicii de evidentă contabilă, asistentă în afaceri, servicii de asigurare si altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

Asocierea

Art. 2. - (1) Constituirea parcului industrial se bazează pe asocierea în participatiune, denumită în continuare asociere, dintre persoane fizice si/sau juridice române si/sau străine, care încheie în acest sens un contract de asociere.

(2) Initiatorii parcului industrial dovedesc asocierea prin contractul de asociere prevăzut la alin. (1) sau prin actul constitutiv al societătii ce administrează parcul industrial si care are în proprietate sau folosintă, pe cel putin 30 de ani, terenul si clădirile aferente parcului industrial, situatie în care societatea-administrator depune cererea si obtine titlul de parc industrial.

(3) În cererea pentru acordarea titlului de parc industrial sunt mentionate părtile contractului de asociere, precum si contributia fiecărei părti în asociere.

Societatea-administrator

Art. 3. - (1) Administrarea parcului industrial se realizează pe baza contractului de administrare încheiat între membrii asocierii si o societate comercială, denumită în continuare societate-administrator.

(2) Întinderea, conditiile, drepturile si obligatiile părtilor contractului de administrare a parcului industrial sunt stabilite prin acordul părtilor. Contractul de administrare a parcului industrial poate să cuprindă clauze cu privire la obligatiile părtilor privind reprezentarea, subcontractarea, proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, întretinerea, închirierea si subînchirierea.

(3) Pentru recuperarea investitiei, acoperirea costurilor de întretinere si realizarea unui profit se percep tarife de utilizare si exploatare a parcului de către societatea-administrator. Valoarea tarifelor de utilizare si exploatare a parcului este stabilită de către societatea-administrator de comun acord cu membrii asocierii.

Cererea de acordare a titlului de parc industrial

Art. 4. - (1) În vederea obtinerii titlului de parc industrial reprezentantul asocierii sau, după caz, al societătii-administrator depune la Ministerul Dezvoltării si Prognozei o cerere însotită de următoarele documente:

a) contractul de asociere, după caz;

b) contractul de administrare a parcului industrial, după caz;

c) copii de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare la camera de comert si industrie ale societătii-administrator;

d) dovada accesului terenului aferent parcului industrial la un drum national sau european, precum si existenta sau posibilitatea dezvoltării racordurilor la infrastructura de utilităti, în conformitate cu art. 2 lit. a) din ordonantă;

e) titlul de proprietate, în copie, sau orice alte documente, în copie, prin care se face dovada îndeplinirii de către terenul aferent a conditiilor prevăzute la art. 2 lit. b) si c) din ordonantă;

f) certificat de sarcini sau declaratie a proprietarului terenului prin care se certifică îndeplinirea de către terenul aferent a conditiei prevăzute la art. 2 lit. d) din ordonantă;

g) declaratie a proprietarului terenului privind îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 2 lit. e) din ordonantă; în cazul în care există o cerere de retrocedare a terenului afferent parcului industrial sau asupra unei părti din acesta, conditia nu este îndeplinită;

h) studiul de fezabilitate, potrivit art. 6 lit. b) din ordonantă;

i) acordul autoritătii administratiei publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial si a conexiunii utilitătilor, sub forma avizului compartimentului de specialitate al consiliului local din unitatea administrativ-teritorială în care se realizează parcul industrial;

j) piese desenate privind încadrarea în teritoriu, în Planul de amenajare a teritoriului judetean, în Planul urbanistic general si/sau alte documentatii de urbanism; corelarea cu sectiunile Planului de amenajare a teritoriului national;

k) lista prevăzută la art. 6 lit. d) din ordonantă, continând datele de identificare ale agentilor economici care si-au manifestat intentia de a-si desfăsura activitătile în parcul industrial.

(2) În situatia în care în zona destinată parcului industrial există clădiri si lucrări de infrastructură, se adaugă la lista prevăzută la alin. (1) documente, în copie, privind drepturile reale asupra acestora, precum si declaratii ale proprietarului prin care se certifică îndeplinirea conditiilor

prevăzute la art. 2 lit. d), e) si f) din ordonantă.

(3) Ministerul Dezvoltării si Prognozei realizează si publică pe pagina sa de Internet modelul cererii pentru eliberarea titlului de parc industrial.

Analiza si evaluarea cererii

Art. 5. - (1) Cererea pentru acordarea titlului de parc industrial si documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) se depun la sediul Ministerului Dezvoltării si Prognozei, în vederea analizei si evaluării.

(2) Ministerul Dezvoltării si Prognozei acceptă sau respinge cererea de acordare a titlului de parc industrial, în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

(3) În situatia în care documentatia nu este completă, Ministerul Dezvoltării si Prognozei solicită reprezentantului asocierii sau, după caz, al societătii-administrator prezentarea documentelor si a declaratiilor necesare. Termenul prevăzut la alin. (2) se suspendă în mod corespunzător perioadei dintre solicitarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei si răspunsul primit, însotit de documentele si

declaratiile solicitate. 

(4) Termenul prevăzut la alin. (2) nu poate fi suspendat mai mult de 20 de zile.

(5) Reprezentantii Ministerului Dezvoltării si Prognozei pot efectua o verificare la fata locului a zonei delimitate care face obiectul cererii de acordare a titlului de parc industrial.

Titlul de parc industrial

Art. 6. - (1) Titlul de parc industrial se acordă asocierii sau societătii-administrator, dacă aceasta îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (2).

(2) În situatia acceptării cererii prevăzute la art. 4 Ministerul Dezvoltării si Prognozei notifică Consiliului Concurentei autorizarea parcului industrial din punct de vedere al efectelor asupra concurentei.

(3) Ulterior autorizării de către Consiliul Concurentei, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din ordonantă, titlul de parc industrial se acordă prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul contine:

a) datele de identificare ale asociatilor sau, după caz, ale societătii-administrator;

b) amplasarea zonei delimitate în care se constituie parcul industrial;

c) conditiile de valabilitate a titlului de parc industrial.

Respingerea cererii

Art. 7. - (1) Ministerul Dezvoltării si Prognozei aduce la cunostintă solicitantilor motivele care au determinat respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial.

(2) Se poate depune o nouă cerere după cel putin 3 luni de la respingere, dacă sunt realizate conditiile neîndeplinite la prima solicitare.

Anularea titlului

Art. 8. - Anularea titlului de parc industrial se dispune prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei, în conformitate cu prevederile art. 10 din ordonantă.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

 

Raport semestrial

Art. 9. - Ministerul Dezvoltării si Prognozei analizează evolutia dezvoltării parcurilor industriale, pe baza rapoartelor depuse semestrial de către societătile-administrator.

Principalele date care trebuie continute de rapoarte vor fi publicate pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

Interdictii

Art. 10. - (1) Nu poate fi societate-administrator societatea comercială care este în procedură de dizolvare voluntară sau de drept, de lichidare, de reorganizare judiciară sau de faliment.

(2) În sensul prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonantă, nici un agent economic care detine cel putin jumătate din apitalul societătii-administrator nu poate desfăsura în interiorul parcului industrial activităti economice dintre cele care predomină si care conferă domeniul de specializare al parcului industrial, cu exceptia serviciilor conexe prevăzute la art. 1 alin. (5).

Facilităti

Art. 11. - (1) Facilitătile prevăzute la art. 7 din ordonantă se acordă în limita intensitătii maxime admise care rezultă din Harta intensitătii maxime a ajutoarelor de stat cu finalitate regională în România.

(2) Membrii asocierii sau, după caz, societatea-administrator beneficiază de toate facilitătile prevăzute la art. 7 din ordonantă.

(3) În sensul prevederilor art. 7 lit. c) din ordonantă, prin punerea în functiune a parcului industrial se întelege punerea în functiune a investitiei care este dedicată realizării si dezvoltării parcului industrial.

(4) Reducerile de impozite si facilitătile acordate de autoritătile administratiei publice locale potrivit art. 7 lit. d) si e) din ordonantă se comunică semestrial, prin raportarea prevăzută la art. 9, la Ministerul Dezvoltării si Prognozei de către societătile-administrator.

Valabilitate

Art. 12. - Titlurile de parc industrial acordate până la data publicării Legii nr. 490/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale rămân valabile si după această dată, iar societătile-administrator cărora li s-au acordat respectivele titluri de parc industrial beneficiază de toate facilitătile prevăzute la art. 7 din ordonantă.

Platforme industriale

Art. 13. - Parcurile industriale, constituite prin hotărâri ale Guvernului pe terenurile platformelor industriale existente, sunt monitorizate pe baza raportărilor efectuate conform art. 9, pe toată durata de existentă a acestora.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 139/2002 privind stabilirea pretului de referintă al dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, decontat de către casele de asigurări de sănătate

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 24 alin. (2) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

- Referatul de aprobare nr. 1.899 din 2 august 2002 al Directiei generale norme contractuale si relatii cu furnizorii, în temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 139/2002 privind stabilirea pretului de referintă al dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, decontat de către casele de asigurări de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 17 iunie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Nota de la subsolul capitolului G3 “Orteze pentru membrul inferior” va avea următorul cuprins:

“NOTĂ:

preturile de referintă pentru ortezele corectoare de statica piciorului tipurile a) si b) sunt corespunzătoare unei perechi”

2. La capitolul H “Încăltăminte ortopedică”, coloana C5 va avea următorul cuprins:

“Pret de referintă (lei/pereche)”

Art. II. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data emiterii lui si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Valeriu Simion

 

Bucuresti, 12 august 2002.

Nr. 233.