MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 686         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

918. - Hotărâre privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri

 

951. - Hotărâre privind trecerea Statiei Meteorologice Vânju Mare din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului - Compania Natională “Apele Române” - S.A. în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare

 

954. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitătilor concrete de gospodărire a pădurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate si pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum si a obligatiilor acestora

 

956. - Hotărâre privind trecerea Stadionului “Dan Păltinisan” din municipiul Timisoara din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

960. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Olt în proprietatea publică a municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt

 

961. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui

 

964. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

22. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea penalitătilor prevăzute în contractele-cadru de furnizare a energiei electrice si termice consumatorilor captivi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. 4 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, aplicată în scopul emiterii acordului de mediu, pentru anumite proiecte publice sau private care pot avea efecte semnificative asupra mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lor.

(2) Evaluarea impactului asupra mediului este parte integrantă din procedura de obtinere a acordului de mediu.

Art. 2. - Termenii specifici utilizati în prezenta hotărâre sunt definiti după cum urmează:

- acord de mediu - decizia autoritătii competente pentru protectia mediului, care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului;

- proiect - executia lucrărilor de constructii sau alte instalatii ori amenajări, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale;

- titularul proiectului - solicitantul acordului de mediu pentru un anumit proiect sau autoritatea publică ce initiază un proiect; titularul de proiect poate fi atât persoană fizică, cât si juridică.

Art. 3. - (1) Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie si evaluează, în mod corespunzător si pentru fiecare caz, efectele directe si indirecte ale proiectului asupra următorilor factori:

a) fiinte umane, faună si floră;

b) sol, apă, aer, climă si peisaj;

c) bunuri materiale si patrimoniu cultural;

d) interactiunea dintre factorii mentionati la lit. a), b) si c).

(2) Evaluarea impactului asupra mediului urmăreste stabilirea măsurilor de reducere sau de evitare a impactului negativ al proiectului asupra factorilor enumerati la alin. (1) si determină decizia de realizare sau de nerealizare a proiectului pe amplasamentul ales.

(3) Evaluarea impactului asupra mediului se efectuează în faza de pregătire a documentatiei care fundamentează fezabilitatea proiectului.

(4) Evaluarea impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:

a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

b) etapa de definire a domeniului evaluării si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

c) etapa de analiză a calitătii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

Art. 4. - (1) Procedura de emitere a acordului de mediu pe baza evaluării impactului asupra mediului este condusă de autoritătile competente pentru protectia mediului, cu participarea autoritătilor publice centrale sau locale, după caz, care au atributii si răspunderi specifice în domeniul protectiei mediului.

(2) Participarea autoritătilor prevăzute la alin. (1) la emiterea acordului de mediu se realizează în cadrul unui colectiv de analiză tehnică constituit la nivel central prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si la nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti, inclusiv în cazul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, prin ordin semnat de prefect si de presedintele consiliului judetean.

(3) Autoritătile competente pentru protectia mediului asigură informarea si organizarea sedintelor colectivului de analiză tehnică în scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

(4) Autoritătile competente pentru protectia mediului percep taxe în cuantum de 200.000 lei pentru emiterea acordului de mediu. Taxele se varsă în contul Fondului pentru mediu, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) proiectelor destinate apărării nationale;

b) proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act normativ specific, dacă cerintele prezentei hotărâri, inclusiv cele referitoare la furnizarea informatiei, sunt îndeplinite în procesul legislativ respectiv.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului poate excepta de la evaluarea impactului asupra mediului anumite proiecte sau părti ale acestora, în cazuri exceptionale, precum asigurarea ordinii publice sau sigurantei nationale; exceptarea se acordă pe baza solicitării motivate a autoritătii publice care initiază proiectul, cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) să aplice o altă metodă de evaluare corespunzătoare si să aducă la cunostintă publicului informatiile astfel dobândite;

b) să informeze publicul interesat despre exceptia procedurală si motivele care au dus la aceasta.

(3) Decizia de exceptare este comunicată titularului de proiect, după îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 6. - (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului analizează proiectele publice sau private supuse evaluării impactului asupra mediului conform prevederilor prezentului articol.

(2) Proiectele publice sau private prevăzute în anexa nr. 1 se supun evaluării impactului asupra mediului.

(3) Proiectele publice sau private pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Proiectele prevăzute la alin. (3) se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută la art. 3 alin. (4) lit. a). Această etapă se realizează cu consultarea autoritătilor din colectivul de analiză tehnică prevăzut la art. 4 alin. (2).

(5) Autoritatea competentă pentru protectia mediului decide asupra necesitătii efectuării evaluării impactului asupra mediului prin examinarea, caz cu caz, a oricărui proiect prevăzut în anexa nr. 2, folosind anumite valori de prag sau criteriile prevăzute în anexa nr. 3.

(6) Autoritatea competentă pentru protectia mediului aduce la cunostintă publicului decizia luată în cursul etapei de încadrare.

Art. 7. - (1) Analizarea proiectelor conform prevederilor art. 6 se face de către autoritătile competente pentru protectia mediului, luând în considerare memoriul de prezentare a proiectului depus o dată cu solicitarea de emitere a acordului de mediu.

(2) Memoriul de prezentare a proiectului cuprinde:

a) descrierea si caracteristicile amplasamentului ales;

b) descrierea si caracteristicile proiectului si ale activitătii la punerea în functiune a proiectului: mărime, tehnologii si materiale folosite, utilizarea resurselor naturale, utilizarea sau producerea substantelor chimice periculoase, generarea, utilizarea si prelucrarea deseurilor si a altor substante chimice, emisii poluante, inclusiv zgomotul, interactiunea posibilă cu activităti existente, probabilitatea producerii accidentelor de mediu si prevenirea acestora.

Art. 8. - (1) După stabilirea obligativitătii evaluării impactului asupra mediului pentru un proiect se trece la etapa de definire a domeniului evaluării impactului asupra mediului. În acest scop autoritatea competentă pentru protectia mediului pregăteste si transmite titularului de proiect un îndrumar referitor la problemele de mediu care trebuie tratate în evaluarea de impact si la gradul de extindere al acestora.

(2) La elaborarea îndrumarului prevăzut la alin. (1) autoritatea competentă pentru protectia mediului consultă titularul de proiect si celelalte autorităti publice implicate în procedura de emitere a acordului de mediu pentru proiectul respectiv.

(3) Oricare dintre autoritătile publice implicate în procedura de emitere a acordului de mediu si care detine informatii relevante pentru evaluarea efectelor directe si indirecte ale proiectului are obligatia să pună aceste informatii la dispozitie titularului de proiect.

(4) Îndrumarul transmis titularului de proiect nu exclude solicitarea furnizării de către acesta a unor informatii suplimentare.

Art. 9. - (1) Pentru toate proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului titularii acestora au obligatia de a furniza în cadrul raportului la studiul de evaluare informatiile prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Autoritătile competente pentru protectia mediului verifică dacă titularul proiectului a furnizat informatiile prevăzute în anexa nr. 4, într-o formă adecvată.

(3) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (2) autoritătile competente pentru protectia mediului tin seama de următoarele aspecte:

a) să fie solicitate si furnizate informatii relevante stadiului dat al proiectului supus procedurii de evaluare si caracteristicilor specifice acelui tip de proiect si mediului care poate fi afectat;

b) să fie solicitate informatiile pe care titularul de proiect le poate furniza având în vedere, printre altele, nivelul curent al informatiilor disponibile si metodele de evaluare.

Art. 10. - Informatiile furnizate de către titularul de proiect conform prevederilor art. 9 alin. (1) includ în mod obligatoriu următoarele:

a) descrierea proiectului, cuprinzând date referitoare la amplasament, solutii tehnice adoptate si mărimea proiectului;

b) descrierea măsurilor avute în vedere pentru a evita, a reduce si, dacă este posibil, a remedia efectele negative asupra mediului;

c) date necesare pentru identificarea si evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului;

d) prezentarea generală a principalelor alternative studiate de titularul de proiect, cu indicarea motivelor alegerii sale, având în vedere efectele asupra mediului;

e) rezumatul informatiilor prevăzute la lit. a)-d).

Art. 11. - (1) Efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului se realizează pe baza îndrumarului prevăzut la art. 8 alin. (1), prin agenti economici specializati, persoane fizice sau juridice independente de titularul proiectului, si atestati în conditiile legii. Rezultatele studiului de evaluare a impactului asupra mediului sunt prezentate în raportul care se înaintează autoritătii competente pentru protectia mediului si al cărui continut de informatii respectă prevederile art. 9 alin. (1).

(2) Raportul la studiul de evaluare este supus comentariilor publicului, ale cărui observatii pertinente sunt luate în considerare pe tot parcursul evaluării impactului asupra mediului.

(3) Autoritatea competentă pentru protectia mediului, împreună cu autoritătile participante în colectivul de analiză tehnică, analizează calitatea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si ia decizia de acceptare sau de refacere a raportului si de emitere, respectiv de respingere motivată a emiterii acordului de mediu.

Art. 12. - (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului aduc la cunostintă publicului orice solicitare de acord de mediu pentru proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului, într-un interval de timp care să permită publicului exprimarea opiniilor înaintea deciziei de emitere a acordului de mediu.

(2) Modalitătile detaliate de informare si participare a publicului se stabilesc în functie de caracteristicile particulare ale proiectelor sau amplasamentelor respective. Procedura de informare si participare a publicului la evaluarea impactului asupra mediului este coordonată de autoritătile competente pentru protectia mediului si include următoarele aspecte:

a) identificarea publicului interesat;

b) specificarea locului unde pot fi consultate informatiile disponibile;

c) specificarea modalitătii de informare a publicului, ca de exemplu: prin afise pe o anumită zonă teritorială, publicatii în presa locală, organizarea unor expozitii cu planuri, schite, tabele, grafice, modele referitoare la proiectul respectiv;

d) determinarea modalitătii de consultare a publicului, ca de exemplu informări scrise sau dezbateri publice;

e) fixarea unui interval de timp limită corespunzător pentru diferite etape ale procedurii, cu scopul de a asigura luarea deciziei într-o perioadă rezonabilă.

Art. 13. - (1) Atunci când un proiect este posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat sau când un alt stat posibil să fie afectat semnificativ solicită informatii asupra proiectului, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului transmite autoritătii centrale de mediu din acel stat, în cadrul relatiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate si în conditii de echivalentă, cât mai curând posibil si nu mai târziu de momentul când este informat publicul din tară, cel putin următoarele informatii referitoare la proiect:

a) o descriere a proiectului împreună cu orice informatie disponibilă asupra posibilului impact transfrontier al acestuia;

b) informatii privind natura deciziei care urmează să fie luată, acordându-se acelui stat un interval de timp suficient în care să indice dacă doreste să participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului si, eventual, modalitatea de participare la consultare.

(2) Dacă statul care a primit informatiile prevăzute la alin. (1) comunică intentia de participare la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului îi va transmite, de asemenea, informatiile despre proiect prevăzute la art. 9 si 10 si cele privind procedura, inclusiv solicitarea de acord de mediu.

(3) Pe durata derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului autoritatea publică centrală pentru protectia mediului trebuie:

a) să pună la dispozitie autoritătilor implicate în procedura de emitere a acordului de mediu si, prin intermediul acestora, publicului interesat din statul posibil să fie semnificativ afectat informatiile prevăzute la alin. (1) si (2);

b) să asigure autoritătilor din acel stat si, prin intermediul acestora, publicului interesat oportunitatea să înainteze observatiile cu privire la informatiile furnizate, într-un interval rezonabil de timp, înainte de emiterea acordului de mediu.

(4) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului va initia consultări cu autoritatea competentă a statului posibil să fie semnificativ afectat de proiect, printre altele si asupra măsurilor avute în vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte, si se înteleg asupra unui interval de timp rezonabil privind durata consultărilor.

(5) Ministerul Integrării Europene si Ministerul Afacerilor Externe sprijină demersurile autoritătii publice centrale pentru protectia mediului prevăzute la alin. (1)-(4) si fac demersurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi, inclusiv în cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, initiate în alte state.

Art. 14. - Rezultatele consultării publicului si informatiile obtinute conform prevederilor art. 7-11 si 13 se iau în considerare în procedura de emitere a acordului de mediu pentru anumite proiecte publice sau private.

Art. 15. - (1) Autoritătile competente pentru protectia mediului fac publică decizia de emitere sau de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu pentru anumite proiecte publice sau private si pun la dispozitie publicului următoarele informatii:

a) continutul acordului si orice conditii prevăzute în acesta, cu exceptia celor care afectează confidentialitatea informatiilor stabilită pentru a proteja un interes legitim, conform legislatiei în vigoare;

b) principalele motivatii si consideratii pe care se bazează această decizie;

c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru prevenirea, reducerea si, dacă este posibil, eliminarea efectelor adverse.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului informează asupra acestei decizii orice stat care a fost consultat conform prevederilor art. 13 si transmite acestui stat informatiile prevăzute la alin. (1).

Art. 16. - Proiectele transmise unei autorităti competente pentru protectia mediului în vederea obtinerii acordului de mediu si supuse evaluării impactului asupra mediului prin studiu de impact, înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se supun procedurii de autorizare aflate în vigoare la momentul depunerii solicitării.

Art. 17. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz, conform prevederilor Legii nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - (1) Metodologia de aplicare a prezentei proceduri-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, continând competentele, durata etapelor procedurale si instructiuni privind informarea si participarea publicului la evaluarea impactului asupra mediului, se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Modalitătile de realizare a etapelor prevăzute la art. 3 alin. (4) se explicitează în Ghidul privind încadrarea proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, stabilirea domeniului evaluării si revizuirea calitătii raportului la studiul de evaluare, aprobat prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Metodologia de aplicare a prevederilor art. 13 se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Stabilirea componentei colectivului de analiză tehnică la nivel central se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexele la prezenta hotărâre se completează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, cu orice aspect nou, necunoscut la data întocmirii anexelor.

Art. 20. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispozitii contrare referitoare la procedura de emitere a acordului de mediu pentru obiective si activităti care necesită studii de impact, din cuprinsul Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitătilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 918.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

 

1. Agricultură

1.1. Instalatii pentru cresterea intensivă a porcilor, cu o capacitate cel putin egală cu:

a) 900 locuri pentru scroafe;

b) 3.000 locuri pentru cresterea porcilor mai mari de 30 kg

1.2. Instalatii pentru cresterea intensivă a păsărilor, cu o capacitate cel putin egală cu:

a) 85.000 locuri pentru cresterea păsărilor de carne;

b) 60.000 locuri pentru păsări ouătoare.

2. Industria extractivă a petrolului, gazelor naturale, cărbunelui si turbei

2.1. Extractia petrolului, când cantitatea extrasă depăseste 500 t/zi

2.2. Extractia gazelor naturale, când cantitatea extrasă depăseste 500.000 m3/zi

2.3. Extractia cărbunelui în exploatări miniere de suprafată, când suprafata amplasamentului depăseste 25 ha 2.4. Extractia turbei, când suprafata amplasamentului depăseste 150 ha.

3. Industria energetică

3.1. Termocentrale si alte instalatii de ardere, inclusiv instalatii industriale pentru producerea electricitătii, căldurii, aburului sau apei calde, cu o putere de cel putin 300 MW

3.2. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora, sau reactoare1) (cu exceptia instalatiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive, a căror putere maximă nu depăseste 1 kW putere termică continuă)

3.3. Instalatii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat

3.4. Instalatii pentru:

a) producerea sau îmbogătirea combustibilului nuclear;

b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;

c) depozitarea finală a combustibilului nuclear iradiat;

d) depozitarea finală a deseurilor radioactive, exclusiv;

e) stocarea, planificată pentru o perioadă mai mare de 10 ani, a combustibilului nuclear iradiat sau a deseurilor radioactive, pe un amplasament diferit de cel de productie, exclusiv

3.5. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică, cu o tensiune de cel putin 220 kV si o lungime de cel putin 15 km.

4. Producerea si prelucrarea metalelor

4.1. Instalatii integrate pentru producerea fontei primare si a otelului

4.2. Instalatii pentru obtinerea metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate sau din materiale secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice.

5. Industria materialelor minerale de constructii

5.1. Instalatii pentru extractia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care contin azbest:

a) instalatii pentru produsele de azbociment, cu o productie anuală de cel putin 20.000 t produs finit;

b) instalatii pentru materiale de frictiune, cu o productie anuală de cel putin 50 t produs finit;

c) instalatii pentru alte utilizări ale azbestului, cu un consum de cel putin 200 t anual

5.2. Cariere si exploatări miniere de suprafată, când suprafata amplasamentului depăseste 25 ha.

6. Industria chimică si petrochimică

6.1. Instalatii chimice integrate, cum sunt instalatiile pentru producerea substantelor pe scară industrială folosind procese de conversie chimică, în care mai multe unităti tehnologice alăturate sunt legate functional una de cealaltă si sunt utilizate pentru:

a) producerea substantelor chimice organice de bază;

b) producerea substantelor chimice anorganice de bază;

c) producerea îngrăsămintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrăsăminte simple sau complexe);

d) obtinerea produselor de uz fitosanitar si a biocidelor;

e) obtinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice

6.2. Producerea explozibililor

6.3. Rafinării de titei (cu exceptia celor care produc numai lubrifianti din titei)

6.4. Instalatii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de cel putin 200.000 t

6.5. Gazeificarea si lichefierea a cel putin 500 t de cărbune sau sisturi bituminoase pe zi

6.6. Construirea conductelor pentru transportul gazelor, petrolului sau al substantelor chimice, având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel putin 40 km.

7. Industria lemnului si a hârtiei

7.1. Instalatii industriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare

7.2. Instalatii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului, cu o capacitate de productie mai mare de 200 t/zi.

8. Proiecte de infrastructură

8.1. Constructia de linii pentru traficul feroviar de lungă distantă

8.2. Construirea aeroporturilor2) dotate cu o pistă principală lungă de cel putin 2.100 m

8.3. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3)

8.4. Construirea drumurilor noi cu cel putin 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de două sau mai putine benzi până la 4 sau mai multe benzi, în cazul în care aceste drumuri noi sau realinierea lor si/sau sectiunea lărgită a acestora este de cel putin 10 km lungime continuă

8.5. Căi navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1.350 t

8.6. Porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot), care permit intrarea vaselor de cel putin 1.350 t.

9. Alte tipuri de proiecte

9.1. Sisteme de captare a apelor subterane, acolo unde volumul anual de apă captată este de cel putin 10 milioane m3

9.2. Sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului, acolo unde volumul anual de apă reîncărcată este de cel putin 10 milioane m3

9.3. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice, executate în scopul prevenirii deficitului de apă, pentru un volum anual de apă transferată de cel putin 100 milioane m3; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.

9.4. Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazinele hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel putin 2.000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apă transferată de cel putin 5% din acest debit; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.

9.5. Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apă retinută sau stocată de cel putin 10 milioane m3

9.6. Statii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomerări umane de cel putin 150.000 echivalenti locuitor4)

9.7. Instalatii pentru eliminarea deseurilor prin incinerare sau tratare chimică, operatiune definită în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, sau depozite pentru deseuri periculoase

9.8. Instalatii cu o capacitate mai mare de 100 t/zi pentru eliminarea deseurilor nepericuloase prin incinerare sau tratare chimică, operatiune definită în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001.

 


1) Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactiv au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalatiei.

2) Aeroport - aeroporturile care se conformează definitiei din Conventia de la Chicago (1944) privind înfiintarea Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (anexa nr. 14).

3) Drumuri expres - drumuri care se conformează definitiei din Acordul european privind arterele principale de trafic international, din 15 noiembrie 1975.

4) Echivalenti locuitor exprimă încărcarea cu poluanti a apelor uzate, conform definitiei din Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului

 

1. Agricultură, silvicultură si piscicultură

a) Proiecte pentru restructurarea exploatatiilor agricole

b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafetelor partial antropizate în scop agricol intensiv

c) Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigatii si desecări

d) Împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetatie forestieră

e) Defrisare în scopul schimbării categoriei de folosintă a terenului

f) Instalatii pentru cresterea intensivă a vitelor, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

g) Crescătorii pentru piscicultură intensivă

h) Recuperarea terenurilor neagricole, inclusiv a celor din mare.

2. Industria extractivă

a) Cariere, exploatări miniere de suprafată si de extractie a turbei, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

b) Exploatări miniere subterane

c) Extractia mineralelor prin dragare fluvială sau marină

d) Foraje de adâncime, în special:

ii(i) foraje geotermale;

i(ii) foraje pentru depozitarea deseurilor nucleare;

(iii) foraje pentru alimentarea cu apă, cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitătii solului

e) Instalatii industriale de suprafată pentru extractia cărbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a sisturilor bituminoase.

3. Industria energetică

a) Instalatii industriale pentru producerea energiei electrice si termice, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

b) Instalatii industriale pentru transportul gazelor, aburului si apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

c) Stocarea la suprafată a gazelor naturale

d) Stocarea subterană a gazelor combustibile

e) Stocarea la suprafată a combustibililor fosili

f) Brichetarea industrială a cărbunelui si lignitului

g) Instalatii pentru prelucrarea si stocarea deseurilor radioactive, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

h) Instalatii pentru producerea energiei hidroelectrice

i) Instalatii cu care sunt echipate centralele eoliene în scopul producerii energiei.

4. Producerea si prelucrarea metalelor

a) Instalatii pentru producerea fontei sau otelului prin fuziune primară sau secundară, inclusiv turnare continuă

b) Instalatii pentru topirea metalelor feroase:

ii(i) laminoare la cald;

i(ii) forjerii cu ciocane;

(iii) acoperiri metalice de protectie prin topire

c) Topitorii de metale feroase

d) Instalatii pentru forjarea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu exceptia metalelor pretioase, sau pentru revalorificarea produselor (finisare, turnare în forme etc.)

e) Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice

f) Fabricarea si asamblarea de autovehicule si fabricarea motoarelor pentru autovehicule

g) Santiere navale

h) Instalatii pentru constructia si repararea aeronavelor

i) Fabricarea echipamentelor feroviare

j) Forjare la cald prin explozie

k) Instalatii pentru coacerea si sinterizarea minereurilor metalice.

5. Industria mineralelor

a) Cuptoare de cocs (distilarea uscată a cărbunelui)

b) Instalatii pentru fabricarea cimentului

c) Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor din azbest, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

d) Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă

e) Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv productia fibrelor minerale

f) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a tiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor, gresiilor ceramice sau portelanului.

6. Industria chimică

a) Tratarea produselor intermediare si producerea substantelor chimice, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

b) Producerea produselor de uz fitosanitar, produselor farmaceutice, vopselelor si lacurilor, elastomerilor si peroxizilor, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre c) Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre.

7. Industria alimentară

a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale si animale

b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale

c) Fabricarea produselor lactate

d) Fabricarea maltului si a berii

e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului

f) Abatoare

g) Instalatii industriale pentru fabricarea amidonului

h) Fabrici de făină si ulei de peste

i) Fabrici de zahăr.

8. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului si hârtiei

a) Instalatii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre b) Instalatii pentru pretratarea (operatii ca spălarea, înălbirea, mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor

c) Instalatii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor si blănurilor

d) Instalatii de producere si prelucrare a celulozei.

9. Industria cauciucului

Fabricarea si tratarea produselor pe bază de elastomeri.

10. Proiecte de infrastructură

a) Proiecte de dezvoltare a unitătilor industriale

b) Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcărilor auto

c) Constructia căilor ferate, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre, a instalatiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermodale

d) Constructia aerodromurilor, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

e) Constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

f) Constructia căilor navigabile interioare, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre, lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundatiilor

g) Baraje si alte instalatii proiectate pentru retinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

h) Linii de tramvai, căi ferate subterane si de suprafată, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane

i) Instalatii de conducte pentru gaze si petrol, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

j) Instalatii de apeducte de lungime mare k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin constructia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marină, exclusiv întretinerea si reconstructia unor astfel de lucrări

l) Instalatii de extractie a apei subterane si de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

m) Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre.

11. Alte proiecte

a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor

b) Instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

c) Statii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele incluse în anexa nr. 1 la hotărâre

d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la statiile de epurare

e) Depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deseuri de vehicule

f) Bancuri de probă pentru motoare, turbine sau reactoare

g) Instalatii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale

h) Instalatii pentru recuperarea sau distrugerea substantelor explozive

i) Centre de ecarisaj.

12. Turism si recreare

a) Pârtii de schi, instalatii schilift, telecabine si amenajările aferente

b) Amenajări marine de agrement

c) Sate de vacantă si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente

d) Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane

e) Parcuri tematice.

13. a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care poate avea efecte semnificative asupra mediului

b) Proiectele stabilite în anexa nr. 1 la hotărâre, efectuate exclusiv sau în principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERII DE SELECTIE

pentru stabilirea necesitătii efectuării evaluării impactului asupra mediului

 

1. Caracteristicile proiectelor

La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a) mărimea proiectului;

b) cumularea cu alte proiecte;

c) utilizarea resurselor naturale;

d) productia de deseuri;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul;

f) riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate.

2. Localizarea proiectelor

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de amplasamentul ales pentru proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului;

2.2. relativa abundentă a resurselor naturale din zonă, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie

deosebită pentru:

a) zonele umede;

b) zonele costiere;

c) zonele montane si cele împădurite;

d) parcurile si rezervatiile naturale;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.;

f) zonele de protectie specială, mai ales cele desemnate prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei sălbatice sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de legea mentionată anterior, zonele desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depăsite;

h) ariile dens populate;

i) peisajele cu semnificatie istorică, culturală si arheologică.

3. Caracteristicile impactului potential

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică si numărul persoanelor afectate;

b) natura transfrontieră a impactului;

c) mărimea si complexitatea impactului;

d) probabilitatea impactului;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului.

 

ANEXA Nr. 4

 

INFORMATII

solicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului

 

1. Descrierea proiectului, incluzând, mai ales:

a) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect si a cerintelor de amenajare a terenului în timpul fazelor de constructie si functionare;

b) descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de productie, de exemplu natura si cantitatea materialelor utilizate;

c) estimarea, pe tipuri si cantităti, a deseurilor preconizate si a emisiilor (poluare în apă, aer si sol, zgomot, vibratii, lumină, căldură, radiatii etc.) rezultate din functiona- rea proiectului propus

2. Rezumatul principalelor variante studiate si indicarea principalelor motive pentru alegerea finală, luând în considerare efectele asupra mediului

3. Descrierea aspectelor de mediu probabil afectate în mod semnificativ prin proiectul propus, în special a populatiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural si arheologic, peisajul si interconexiunile dintre factorii de mai sus

4. Descrierea1) efectelor semnificative probabile ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din:

a) existenta proiectului;

b) utilizarea resurselor naturale;

c) emisiile de poluanti, zgomot si eliminarea deseurilor; si descrierea metodelor de prognoză utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului

5. Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea oricăror efecte adverse semnificative asupra mediului

6. Un rezumat care nu are caracter tehnic al informatiilor furnizate la punctele precedente

7. Indicarea dificultătilor (deficiente tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate de titularul proiectului în prezentarea informatiei solicitate.


1) Această descriere trebuie să acopere efectele directe si indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative asupra mediului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea Statiei Meteorologice Vânju Mare din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului - Compania Natională “Apele Române” - S.A. în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea Statiei Meteorologice Vânju Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului - Compania Natională “Apele Române” - S.A. - Directia apelor Jiu în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti, cu numărul de identificare 65.130 atribuit de Ministerul Finantelor Publice conform Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 2. - Predarea-primirea statiei meteorologice prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 951.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Statiei Meteorologice Vânju Mare ce se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului - Compania Natională “Apele Române” - S.A. - Directia apelor Jiu în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare

 

Locul unde este situat mijlocul fix care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite mijlocul fix

Persoana juridică la care se transmite mijlocul fix

Caracteristicile tehnice ale mijlocului fix

Numărul

de identificare

Orasul Vânju Mare, judetul Mehedinti

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Compania Natională “Apele Române” - S.A. - Directia apelor Jiu

Orasul Vânju Mare - Consiliul Local al Orasului Vânju Mare

- Cabană-tip “Ghiocelul”:

- suprafata construită = 56 m2

- valoarea = 116.542.330 lei

- Teren în suprafată de 3.600 m2

- Aparatură si instalatii specifice:

- valoarea = 20.996.548 lei

65.130

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitătilor concrete de gospodărire

a pădurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate si pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum si a obligatiilor acestora

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea modalitătilor concrete de gospodărire a pădurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate si pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum si a obligatiilor acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Clauzele pe care trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu contractele de administrare încheiate de proprietari cu structurile silvice de stat, modul de urmărire a derulării acestora, precum si modul de compensare a deficitului atunci când cheltuielile administrării în regim silvic a pădurilor sunt mai mari decât veniturile realizate se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si al ministrului finantelor publice.

Art. 3. - Controlul din punct de vedere tehnic, economic si juridic al modului de derulare a contractelor de administrare prevăzute la art. 2 se efectuează de personalul de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, împuternicit în acest scop.

Art. 4. - Stabilirea prin proiectul de executie a conditiilor tehnice de lucru neconforme cu situatia reală din teren, care a condus la solicitarea nejustificată a fondurilor de la bugetul de stat pentru compensarea deficitului, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 5. - Nedepunerea pentru înregistrare, de către structura silvică de stat contractantă, în termen de 15 zile de la data autentificării, la inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic a contractului de administrare prevăzut la art. 2 sau a actelor modificatoare constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 6. - Punerea în aplicare de către una sau ambele părti contractante si derularea contractului prevăzut la art. 2 fără ca acesta să fie verificat si înregistrat de către inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 7. - Neînstiintarea în scris, în termen de 5 zile de la data încetării contractului, de către părtile contractante a inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic cu privire la încetarea derulării contractului constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 8. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 4-7 se fac de către personalul silvic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, împuternicit în acest scop.

Art. 9. - Contraventiilor prevăzute la art. 4-7 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 954.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru stabilirea modalitătilor concrete de gospodărire a pădurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate si pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum si a obligatiilor acestora

 

Art. 1. - (1) Pădurile proprietate publică apartinând comunelor, oraselor si municipiilor, pădurile proprietate privată apartinând formelor asociative cu personalitate juridică si cele apartinând parohiilor, schiturilor, mănăstirilor, unitătilor de învătământ, precum si pădurile persoanelor fizice si ale altor persoane juridice pot fi gospodărite de fiecare proprietar, la cerere, prin structuri silvice de stat existente, în baza contractului de administrare încheiat între părti, în conditiile legii.

(2) Gospodărirea fondului forestier prevăzut la alin. (1) se face, în conditiile legii, în regim silvic, potrivit normelor tehnice în vigoare.

Art. 2. - Drepturile si obligatiile părtilor se stabilesc prin contract.

Art. 3. - (1) Contractul de administrare, în sensul prezentului regulament, este contractul prin care una dintre părti - proprietarul - transmite celeilalte părti - administratorul - fondul forestier pe care îl are în proprietate, în vederea gospodăririi acestuia, cu respectarea regimului silvic, pe o durată determinată, în schimbul unui pret stabilit de părti.

(2) Contractul de administrare se încheie în formă autentică.

(3) Prin contractul de administrare încheiat administratorul preia integral obligatiile privind respectarea regimului silvic în fondul forestier ce face obiectul contractului.

(4) Contractele de administrare se încheie pe o durată minimă egală cu numărul de ani rămasi din perioada de valabilitate a amenajamentului silvic.

Art. 4. - (1) Natura, volumul si contravaloarea lucrărilor ce urmează să se execute în fondul forestier ce face obiectul contractului de administrare se stabilesc în raport cu prevederile amenajamentului silvic si cu veniturile prevăzute a se obtine.

(2) Determinarea cheltuielilor necesare gestionării fondului forestier si a veniturilor se face în concordantă cu prevederile amenajamentului silvic.

Art. 5. - În situatiile în care veniturile obtinute prin valorificarea integrală a resurselor forestiere care se recoltează conform amenajamentelor silvice din fondul forestier ce face obiectul contractului prevăzut la art. 3 sunt mai mici decât cheltuielile necesare administrării în regim silvic, diferenta se asigură prin alocatii de la bugetul de stat în conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Structura silvică de stat contractantă depune în vederea înregistrării, în termen de 15 zile de la data autentificării, la inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic în raza căruia se găseste fondul forestier pe care îl preia în administrare, contractul de administrare prevăzut la art. 3 în 3 exemplare originale autentificate.

(2) În situatia în care în urma analizei contractului de administrare se constată nerespectarea reglementărilor silvice în vigoare si ale modelului de contract aprobat, inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic va restitui contractul de administrare, împreună cu motivarea respingerii înregistrării, în termen de 30 de zile de la data solicitării de înregistrare.

(3) După înregistrare inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic va restitui structurii silvice de stat două exemplare ale contractului de administrare înregistrate.

Art. 7. - Din momentul încetării din orice cauză a contractului de administrare proprietarul are obligatia asigurării administrării în regim silvic a fondului forestier, în conditiile legii, cu o structură silvică proprie, pe bază contractuală cu o altă structură silvică existentă sau cu mijloace proprii, după caz.

Art. 8. - În situatia în care derularea contractului de administrare încetează înaintea termenului prevăzut în contract datorită rezilierii, anulării sau oricărei alte cauze, ambele părti au obligatia de a înstiinta în scris despre aceasta inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic, în termen de 5 zile de la data încetării valabilitătii contractului.

Art. 9. - (1) Până la data de 1 ianuarie 2004 proprietarii de fond forestier al căror drept de proprietate a fost reconstituit în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, si care au fost pusi în posesie au obligatia de a elabora prin unităti autorizate amenajamente silvice.

(2) Până la elaborarea amenajamentelor prevăzute la alin. (1) prevederile la nivel de unitate amenajistică - arboret - ale amenajamentelor în vigoare elaborate de Regia Natională a Pădurilor, pentru fondul forestier ce face obiectul contractelor de administrare, vor fi luate în considerare în stabilirea cuantumului lucrărilor de executat, a veniturilor si a cheltuielilor prevăzute la art. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea Stadionului “Dan Păltinisan” din municipiul Timisoara din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea Stadionului “Dan Păltinisan” din municipiul Timisoara, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în proprietatea publică a judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Tineretului si Sportului si Consiliul Judetean Timis, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 956.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a Stadionului “Dan Păltinisan” din municipiul Timisoara, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

Locul unde

este situat imobilul

 

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

 

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

 

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

 

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public

al statului, aprobat prin

Hotărârea Guvernului

nr. 1.326/2002

Municipiul Timisoara, Aleea Sportivilor f. nr., judetul Timis

Statul român, în administrarea

Ministerului Tineretului si Sportului

Judetul Timis, Consiliul Judetean Timis

 

- Teren de fotbal amenajat

cu tribună acoperită si descoperită, pistă de atletism,

terenuri de jocuri sportive si antrenamente, pavilion administrativ, anexe

- Suprafata totală = 55.423 m2, din care constructii = 38.193 m2

Cod de clasificare

6.29.13

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea

Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Olt în proprietatea publică a

municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului compus din teren si constructie, situat în municipiul Slatina, judetul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Olt în proprietatea publică a municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 960.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Olt în proprietatea publică a municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Slatina, str. Fratii Buzesti nr. 6, judetul Olt

 

Statul român, în administrarea

Oficiului Judetean de Cadastru,

Geodezie si Cartografie Olt

 

Municipiul Slatina, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina

 

Clădire: parter, subsol (P+S) împreună

cu terenul aferent = 293,41 m2

Suprafata desfăsurată = 338,53 m2

Suprafata construită = 423,31 m2

Nr. MF 37898

Cod de clasificare 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului compus din constructii si terenul aferent, situat în satul Cârja, comuna Murgeni, judetul Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 961.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui

 

Adresa imobilului

care se transmite

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de identificare

din inventarul bunurilor

care fac parte din

domeniul public al

statului

Satul Cârja, comuna Murgeni,

judetul Vaslui

 

Ministerul de Interne

Judetul Vaslui, în administrarea

Consiliului Judetean Vaslui

1. Clădiri:

- suprafata construită = 346,59 m2

- anexe: 6

2. Terenul aferent = 3.240 m2

Nr. de identificare:

104.574

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor,

oraselor si comunelor din judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-98*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 964.


*) Anexele nr. 1-98 se publică ulterior.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea penalitătilor prevăzute în contractele-cadru de furnizare a energiei electrice si termice consumatorilor captivi

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. 1 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, ale art. 69 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Penalitătile datorate pentru neplata în termen a facturilor la energia electrică si termică, prevăzute în contractele-cadru aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, si prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 24 decembrie 1999, sunt egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat, respectiv 0,07% pentru fiecare zi de întârziere, la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2002 privind modificarea penalitătilor prevăzute în contractele-cadru de furnizare a energiei electrice si termice consumatorilor captivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002.

Art. 4. - Furnizorii si consumatorii captivi de energie electrică si termică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentul dezvoltarea pietei de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Horia Bogdan

 

Bucuresti, 21 august 2002.

Nr. 22.