MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 689         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

978. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

344. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România

 

1.105. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de mărfuri în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-63*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 978.


*) Anexele nr. 1-63 se publică ulterior.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 157.985 din 25 iulie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Agentia Natională Sanitară Veterinară, directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti si punctele de inspectie la frontieră vor lua măsuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentului ordin.

(2) Autoritătile vamale vor urmări ca destinatia transporturilor, stabilită de medicii veterinari de la punctele de inspectie la frontieră, să fie respectată.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară si Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală vor controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 1 august 2002.

Nr. 344.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind documentele necesare trecerii frontierei pentru animale vii importate în România

 

Art. 1. - (1) Importatorii sau reprezentantii acestora trebuie să completeze sectiunea I a Certificatului privind controalele veterinare pentru animale vii introduse în România din tările terte, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta normă sanitară veterinară, si să informeze conducerea punctului de inspectie la frontieră, denumit în continuare PIF, cu minimum 24 de ore înainte de sosirea animalelor. Toate certificatele trebuie să fie completate în 4 exemplare, un original si 3 copii, iar importatorul sau reprezentantul acestuia trebuie:

a) să completeze sectiunea I pe toate cele 4 exemplare;

b) să transmită o copie autoritătilor vamale din PIF;

c) să transmită originalul si două copii medicului veterinar oficial care răspunde de PIF.

(2) Certificatul conform modelului prevăzut în anexa la prezenta normă sanitară veterinară trebuie să fie în limba română si, după caz, în una dintre limbile tării de destinatie a animalelor, întocmit pe o singură filă ce poate fi constituită din una sau mai multe pagini.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), datele înscrise în certificatele întocmite conform anexei la prezenta normă sanitară veterinară trebuie, cu acordul autoritătii competente din România, să fie notificate prioritar folosindu-se sistemele de telecomunicatie sau alte sisteme de transmitere a datelor.

Art. 2. - (1) După terminarea controalelor veterinare laPIF, sectiunea a II-a din certificatul prevăzut în anexa la  prezenta normă sanitară veterinară va fi completată si semnată de medicul veterinar oficial al PIF.

(2) Originalul certificatului mentionat la alin. (1) trebuie transmis la autoritătile vamale de la respectivul PIF, o copie i se dă importatorului sau reprezentantului acestuia si o a doua copie se retine la PIF.

(3) Medicul veterinar oficial trebuie să retină certificatele sau documentele de sănătate originale însotitoare ale transportului, precum si copia certificatului prevăzut în anexa la prezenta normă sanitară veterinară, pentru o perioadă minimă de 3 ani.

(4) Copiile certificatelor sau ale documentelor de sănătate originale vor însoti transportul până la destinatie.

Acestea vor fi autentificate de medicul veterinar oficial al PIF, pe fiecare filă, cu mentiunea “CONFORM CU ORIGINALUL”, semnate si parafate de acesta. Înscrisurile mentionate referitoare la autentificare vor fi efectuate cu altă culoare decât cea a imprimatului copiilor certificatelor sau documentelor de sănătate.

(5) Importatorul sau reprezentantul acestuia va prezenta copia certificatului prevăzut în anexa la prezenta normă sanitară veterinară si copiile certificatelor sau documentelor de sănătate însotitoare ale transportului medicului veterinary oficial de la destinatie, care va lua decizia finală în functie de rezultatele controalelor efectuate la destinatie, stabilite conform reglementărilor în vigoare. Decizia acestuia va fi înscrisă în sectiunea a II-a a certificatului prevăzut în anexa la prezenta normă sanitară veterinară, care, astfel completată, va fi retransmisă PIF care a efectuat controalele, împreună cu copiile buletinelor de analiză privind rezultatele examenelor efectuate.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICAT

privind controalele veterinare pentru animale vii introduse în România din tările terte

 

SECTIUNEA I

 

1. Detalii cu privire la transportul de mărfuri prezentat1)

Punctul de inspectie la frontieră care execută controalele veterinare ......................................................................

Tara de origine .......................................................................

Regiunea ................................................................................

Tara din care este expediat ....................................................

Expeditorul ............................................................................

Importatorul (numele întreg si adresa)...........................................................................

Tara de destinatie (tara, unitatea, adresa unitătii, adresa unde vor fi cazate animalele) ..........................................................................................................

Ultimul punct pentru:

- adăpare........................................................................................

- furajare ........................................................................................

- odihnă ..........................................................................................

Destinatia vamală ..........................................................................

2. Mijloace de transport

Aer Numărul zborului .....................................................................

Sol Numărul vehiculului .................................................................

Mare Numele vasului si numărul containerului .............................................................................................

Sigiliul nr. ............................................................................

 

Codul CN

Specia Denumirea comună

Categoria (îngrăsare, reproductie, sacrificare, alta)

Numărul de animale

Numărul de colete, containere, altele

Data

îmbarcării

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Data probabilă a sosirii la PIF

Certificat(e) de sănătate animală

Nr. ............................................

Data emiterii ............................................

Locul emiterii ...........................................

Autoritatea emitentă ................................

Identificarea completă a declarantului: Semnătura

Data

 


1) Se completează de către importator sau de către reprezentantul acestuia.

 

NOTĂ:

Orice modificare sau stergere pe acest document de către o persoană neautorizată îl invalidează.

Certificatul se completează cu majuscule.

 

SECTIUNEA a II-a

 

3. Decizie cu privire la expediere1)

Număr de referintă .....................................................................................................................

 

Eliberat pentru folosirea liberă în teritoriu

Control documentar

Rezultat corespunzător

Necorespunzător

Intrarea pe teritoriul României sub supraveghere vamală

 

expediat într-o altă tară tertă fără descărcare

............................................................................

(numele tării terte)

 

depozitare în zona liberă sau depozit liber

Numele si adresa

..........................................

 

păstrare în depozitul vămii

Numele si adresa

..........................................

 

expediat într-un stat membru cu cerinte specifice

............................................................................

(tara si unitatea)

si în conformitate cu Decizia .............................

Control documentar

Rezultat corespunzător

Necorespunzător

Controale fizice

Rezultat ………………………………….

Import refuzat: ..........................................................

Actiune:

- A fi returnat înainte de .....................................

- A fi distrus înainte de ........................................

Numele si adresa unitătii autorizate pentru distrugere

....................................................................

Identificare completă a PIF-ului si sigiliului oficial

Data

Medicul veterinar oficial,

...................................

(semnătura si stampila)

......................................

(numele cu majuscule2))

Teste de laborator3)

 

 

Proba prelevată

da/nu4)

 

Felul probei sânge4)

urină4)

 

 

fecale4)

 

 

altele4)

(se specifică)

 

Natura testului ..........................................................................................................

Rezultatul testului .....................................................................................................

Testul de laborator în lucru5)

1. Cerinte specifice

Garantii suplimentare la locul de destinatie3) ...................................................................................................

2. Declaratie de sănătate3) 4)

Subsemnatul, medic veterinar oficial al PIF, certific alăturat următoarele:

a) controalele documentelor, identitatea si controalele fizice solicitate în baza reglementărilor legale au fost executate si s-a constatat că animalele corespund intrării pe teritoriul României, iar transportul îndeplineste conditiile de import în comunitate cu privire la sănătatea animală6);

b) controalele documentelor, identitatea si controalele fizice s-au executat si animalele corespund cerintelor de sănătate animală7);

c) cerintele minime stipulate de legislatia în vigoare cu privire la protectia animalelor în timpul transportului international au fost îndeplinite.

 

Acest certificat trebuie să însotească transportul până la destinatie. El acoperă numai animalele de o singură categorie transportate în acelasi mijloc de transport si având aceeasi destinatie.

Numărul sigiliului serviciului oficial cu care părăseste PIF .......................................................................................

Autoritatea competentă a locului de destinatie, notificată de PIF cu privire la intrarea pe teritoriu a transportului ......

Decizia autoritătii veterinare competente la destinatie

.....................................................................................................

 

Medicul veterinar oficial de la destinatie,

...............................................................

(semnătura)

...............................................................

(numele cu majuscule)

 


1) Se completează prin bifarea căsutelor corespunzătoare si stergerea celorlalte.

2) Se completează de medicul veterinar oficial care răspunde de PIF; se specifică cu o culoare diferită de cea folosită în certificat.

3) Se completează corespunzător.

4) Se sterge ceea ce nu corespunde.

5) Urmează să fie comunicat autoritătii competente de la locul de destinatie.

6) Declaratia de sănătate pentru animalele din speciile pentru care conditiile de import au fost armonizate la nivel de comunitate, precum si pentru animalele a căror comercializare a fost armonizată la nivel de comunitate, dar care provin dintr-o tară tertă pentru care conditiile de sănătate

uniformă nu au fost încă stabilite.

7) Declaratia de sănătate pentru animalele din speciile neacoperite în cadrul legislativ national armonizat cu anexa A la Directiva 90/425/CE si din speciile mentionate de directivele Consiliului 91/67/CEE (piscicultură) si 91/68/CEE (oi si capre).


MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internationale de mărfuri în categorii de poluare si de sigurantă a circulatiei

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. c) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea si functionarea

Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

în conformitate cu normele si conditiile tehnice privind siguranta rutieră si protectia mediului, prevăzute în directivele europene si în regulamentele CEE/ONU, precum si în acord cu rezolutiile Conferintei Europene a Ministrilor Transporturilor (CEMT),

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Vehiculele rutiere cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, destinate transportului international de mărfuri, se clasifică în categoriile de poluare si de sigurantă a circulatiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Clasificarea prevăzută la alin. (1) se face conform nivelurilor maxime admise de poluare chimică si sonoră, prevăzute în anexa nr. 2a), si prescriptiilor tehnice si de sigurantă activă/pasivă, prevăzute în anexa nr. 2b).

(3) Autovehiculele încadrate în categoriile de poluare “AE3”-.F”, potrivit clasificării prevăzute în anexa nr. 1, primesc licenta de executie pentru transporturi internationale de mărfuri.

Art. 2. - (1) Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, denumită în continuare R.A.R., certifică încadrarea autovehiculelor în categoriile de poluare “AE3”-“F” si eliberează dovezi de certificare corespunzătoare, având forma si continutul conform modelelor prezentate în anexele nr. 3a)-3i).

(2) Certificarea încadrării autovehiculelor, prevăzută la alin. (1), se face în baza certificatelor de conformitate eliberate de fabricantul autovehiculului sau de reprezentanta acestuia pentru România, conform prevederilor Rezolutiei CEMT/CM2001/9 Final, a documentelor de omologare de tip ale autovehiculului si a verificărilor tehnice efectuate conform anexelor nr. 2a) si 2b).

(3) Opacitatea gazelor de evacuare se va măsura doar în cazul în care vechimea autovehiculului depăseste un an de la data fabricatiei sau dacă se sesizează vizual un grad ridicat al opacitătii gazelor de evacuare.

Art. 3. - (1) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile “C”-“F” au valabilitatea de maximum un an de la data eliberării, aceasta fiind însă corelată cu data la care s-a măsurat opacitatea gazelor.

(2) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoria de poluare “B” au valabilitatea de maximum 2 ani de la data eliberării, aceasta fiind însă corelată cu valabilitatea documentului ce atestă insonorizarea autovehiculului (certificatul austriac de zgomot).

(3) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile de poluare “AE3” si “A” se eliberează atât pentru autovehicul, cât si pentru (semi)remorca tractată de acesta si au valabilitatea de maximum un an de la data eliberării, aceasta fiind însă corelată cu valabilitatea certificatului ce atestă insonorizarea autovehiculului (certificatul austriac de zgomot).

Art. 4. - (1) Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile “AE3”, “A” si “B” sunt eliberate de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1).

(2) Certificatele de conformitate eliberate de fabricantul autovehiculului sau de reprezentantul acestuia pentru România sunt redactate în limba engleză sau franceză, fiind însotite si de o traducere în limba germană.

(3) Pentru categoria de poluare “AE3” originalul dovezii de certificare (exemplarul în limba română) se păstrează la dosarul CEMT până la solutionarea completă a dosarului.

Art. 5. - Dovezile de certificare pentru autovehiculele încadrate în categoriile de poluare “AE3”-.F”, eliberate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1996, cu modificările si completările ulterioare, sunt considerate valabile dacă au fost eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 6. - Pentru autovehiculele încadrate în categoria de poluare “AE3”, în urma transformării din “EURO 2” în “EURO 3” prin perfectionarea tehnică a motoarelor, dovezile de certificare în limba română, conform modelului prezentat în anexa nr. 3a), se vor evidentia prin tăierea coltului din dreapta sus.

Art. 7. - Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, împreună cu R.A.R. si Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 21 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 august 2002.

Nr. 1.105.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a