MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 690         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 septembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

105. - Ordonantă de urgentă privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public

 

976. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

143. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului

 

1.187. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de asistentă financiară nerambursabilă (grant TF050477), anexat la prezenta ordonantă de urgentă, dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 si la Bucuresti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public (PPIBL).

Art. 2. - Derularea achizitiilor, precum si administrarea fondurilor grantului TF050477, denumit în cele ce urmează grant, se asigură de Ministerul Finantelor Publice prin Unitatea de Management a Proiectului PIBL (UMP-PIBL), cu respectarea procedurilor Băncii.

Art. 3. - În baza cererilor beneficiarilor implicati în realizarea proiectului PPIBL si a celor convenite cu Banca, ministrul finantelor publice, în calitatea sa de coordonator al proiectului, aprobă activitătile finantate din grant.

Art. 4. - Contributia părtii române la realizarea activitătilor finantate din grant, respectiv diferenta până la 100% din valoarea contractelor, plus contravaloarea taxei pe valoarea adăugată si orice alte impozite si taxe aferente contributiei părtii române sunt în sarcina beneficiarilor activitătilor finantate din grant, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Pentru institutiile publice beneficiare de sume din grant sumele necesare asigurării contributiei părtii române la realizarea activitătilor finantate din grant vor fi prevăzute anual în bugetele acestora.

Art. 6. - În cadrul contractelor încheiate cu contractori locali pentru furnizarea de bunuri si servicii finantate din grant plătile pot fi efectuate si în valută.

Art. 7. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca pe parcursul derulării grantului, de comun acord cu Banca, să introducă amendamente la continutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura grantului pe categorii si componente, modificări de termene, precum si orice modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Bancă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 105.

 

ANEXĂ

 

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare 8 mai 2002

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Referitor la: Grant olandez pentru proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public - grant TF050477

 

Stimate domnule ministru,

 

Vă scriu în numele Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru a vă comunica acordul Băncii, în calitate de administrator al fondurilor grantului oferit de Guvernul Olandei, privind acordarea pentru România (Beneficiarul) a unui grant (grant) în valoare de trei milioane o sută saptezeci si patru mii sase sute trei dolari S.U.A.

(3.174.603 dolari S.U.A.), dar nu mai mult de 3.630.241 euro.

Grantul este acordat ca răspuns la cererea de asistentă financiară a Beneficiarului si pentru scopurile si în termenii si conditiile stabilite în anexa la această scrisoare de întelegere. Beneficiarul certifică, prin confirmarea acordului său de mai jos, că este autorizat să contracteze si să tragă grantul pentru scopurile si în termenii si conditiile stabilite.

Vă rugăm să confirmati în numele Beneficiarului acordul dumneavoastră în ceea ce priveste cele de mai sus, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a unui exemplar al acestei scrisori de întelegere. După primirea de către Bancă a unui exemplar al acestei scrisori de întelegere contrasemnate de dumneavostră, această scrisoare de întelegere va deveni efectivă la data contrasemnării ei.

 

Cu stimă,

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare,

Andrew N. Vorkink,

director,

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Zona Europa si Asia Centrală

Convenit:

România

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice,

reprezentant autorizat

 

Data: 27 mai 2002

 

ANEXĂ

la scrisoarea de întelegere

 

SCOPURILE, TERMENII SI CONDITIILE GRANTULUI

 

1. Scopurile si activitătile

1.1. Scopul grantului este de a furniza asistentă Beneficiarului pentru: (i) dezvoltarea pietelor de capital;

(ii) activităti de privatizare, inclusiv întărirea capacitătii de privatizare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

(iii) întărirea capacitătii de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale; si (iv) îmbunătătirea mediului de afaceri.

Activitătile pentru care se acordă grantul, denumite în continuare activităti, sunt următoarele:

a) dezvoltarea pietelor de capital prin îmbunătătirea reglementărilor existente si prin asigurarea de pregătire profesională;

b) întărirea institutională a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;

c) întărirea capacitătii de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;

d) îmbunătătirea mediului de afaceri printr-o campanie de constientizare a publicului; si

e) furnizarea de servicii pentru privatizarea participatiilor Guvernului în societătile mixte.

2. Implementarea generală

2.1. Beneficiarul: a) va realiza activitătile cu diligenta si eficienta necesare; b) va furniza cu promptitudine fondurile, facilitătile, serviciile si alte resurse necesare îndeplinirii scopului; c) va furniza toate informatiile referitoare la activităti si la folosirea fondurilor din grant, după cum Banca va solicita în mod rezonabil; d) periodic va schimba opinii cu reprezentantii Băncii cu privire la evolutia si rezultatele activitătilor; si e) va lua toate măsurile necesare pentru a permite Băncii să viziteze teritoriul României pentru scopurile legate de grant. Fără a se limita la cele de mai sus, Beneficiarul va pregăti si va furniza cu promptitudine Băncii, la încheierea activitătilor, dacă Banca va solicita, un raport cu privire la rezultatele si impactul activitătilor, într-o formă si cu un continut satisfăcătoare pentru Bancă.

3. Achizitia

3.1. Cu exceptia cazului în care Banca va fi convenit altfel, achizitionarea serviciilor de consultantă necesare realizării activitătilor si care vor fi finantate din sumele grantului va fi guvernată de prevederile anexei nr. I la prezenta anexă.

4. Tragerea sumelor din grant

4.1. Suma grantului va fi virată într-un cont deschis de Bancă în registrele sale în numele Beneficiarului (contul de grant) si poate fi trasă din acel cont de către Beneficiar în conformitate cu prevederile prezentei sectiuni 4, pentru cheltuieli în legătură cu costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare activitătilor si care urmează a fi finantate din suma grantului.

4.2. Cheltuielile pentru următoarele articole pot fi finantate din suma grantului si vor fi folosite exclusiv pentru realizarea activitătilor:

 

Articol eligibil

Suma alocată din grant (exprimată în dolari S.U.A.)

% din cheltuielile care urmează să fie finantate

(1) Servicii de consultantă

2.875.000

75% din cheltuielile pentru consultanti locali si 85% din cheltuielile pentru consultanti străini

(2) Pregătire profesională

299.603

100%

TOTAL:

3.174.603

 

 

În scopurile prezentului paragraf, termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricărei alte tări, alta decât cea a Beneficiarului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricărei alte tări, alta decât cea a Beneficiarului, si termenul cheltuieli locale înseamnă orice cheltuieli care nu sunt cheltuieli externe.

4.3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 4.2:

a) nu vor fi efectuate nici un fel de trageri din contul de grant:

(i) pentru plăti efectuate înainte de data semnării de către Bancă a prezentei scrisori de întelegere;

(ii) pentru plata oricăror taxe percepute de sau pe teritoriul Beneficiarului;

(iii) în contul cheltuielilor efectuate pe teritoriile oricărei tări care nu este membră a Băncii sau pentru servicii furnizate de pe astfel de teritorii; sau

(iv) pentru plăti efectuate către persoane sau entităti, dacă o astfel de plată sau import, după cunostintele Băncii, este interzis printr-o decizie luată de Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite conform cap. VII al Cartei Natiunilor Unite;

b) nici o tragere din contul de grant nu va fi efectuată după 31 iulie 2004 sau orice dată ulterioară pe care Banca o va stabili prin notificare către Beneficiar (data de închidere). Totusi trageri pot fi efectuate după data de închidere pentru cheltuieli apărute anterior datei de închidere, în cazul în care respectiva cerere de tragere este primită de către Bancă în termen de 4 luni după data de închidere, după care orice sumă rămasă netrasă din contul de grant va fi anulată; si

c) dacă în opinia Băncii o sumă alocată din grant pentru oricare dintre articolele din tabelul inclus în paragraful 4.2 este insuficientă pentru a finanta cheltuielile pentru respectivul articol, Banca poate, prin notificare scrisă către Beneficiar, să realoce respectivului articol o sumă din grant alocată altui articol care, în opinia Băncii, nu va fi necesară pentru acoperirea altor cheltuieli.

4.4. Când Beneficiarul va dori să tragă orice sumă din contul de grant, va trebui să trimită Băncii o cerere de tragere pentru o astfel de sumă, în formatul prevăzut de Bancă.

Cererile de tragere vor trebui să fie: a) semnate în numele Beneficiarului de către ministrul finantelor publice sau de către orice altă persoană care a fost autorizată în scris de acesta; si b) însotită de documentele justificative ale cererii, pe care Banca le solicită în mod rezonabil. Specimenele de semnături autentificate ale persoanelor autorizate să semneze cererile de tragere vor fi furnizate cu prima cerere de tragere care poartă semnătura persoanei respective. Fiecare cerere de tragere pentru o sumă din grant si documentele justificative aferente trebuie să fie suficiente ca formă si continut pentru a convinge Banca că Beneficiarul este îndreptătit să tragă respectiva sumă din contul de grant si că suma respectivă urmează să fie folosită pentru realizarea activitătilor.

Banca va plăti sumele trase de Beneficiar din contul de grant numai la ordinul Beneficiarului.

4.5. Banca poate solicita ca tragerile din contul de grant să fie făcute pe baza declaratiilor de cheltuieli, pentru cheltuielile din cadrul contractelor pentru: a) serviciile firmelor de consultantă, care costă mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent; b) serviciile consultantilor individuali, care costă mai putin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent; si c) pregătire profesională care costă mai putin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent, toate în conformitate cu acei termeni si acele conditii pe care Banca le va notifica Beneficiarului.

4.6. Tragerile fondurilor din grant vor fi făcute în moneda grantului. La cererea Beneficiarului, Banca, actionând ca agent al acestuia, va cumpăra cu moneda grantului trasă din contul de grant astfel de valute după cum va fi necesar pentru a plăti cheltuieli ce urmează a fi finantate din fondurile grantului. În scopurile prezentei scrisori de întelegere, ori de câte ori va fi necesar să se determine valoarea unei valute în raport cu alta, respective valoare va fi determinată de către Bancă în mod rezonabil.

4.7. Pentru a facilita realizarea activitătilor Beneficiarul poate deschide si mentine un cont special de depozit (contul special) în dolari S.U.A. la o bancă comercială, în termeni si conditii satisfăcătoare pentru Bancă, având inclusiv protectia adecvată împotriva compensării, sechestrului si popririi. Depozitele efectuate în contul special si plătile din contul special vor fi făcute în conformitate cu prevederile anexei nr. II la prezenta anexă.

5. Conturi si auditare

5.1. a) Beneficiarul va tine sau va face să fie tinut un sistem de management financiar, inclusiv înregistrări si conturi, si va pregăti situatii financiare într-un format acceptabil Băncii, adecvate pentru a reflecta, în conformitate cu practici contabile solide, operatiunile, resursele si cheltuielile legate de activităti.

b) Beneficiarul: (i) va tine evidentele, conturile si situatiile financiare la care se face referire în subparagraful a) de mai sus si înregistrările si conturile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate consecvent de către auditori independenti acceptabili Băncii; (ii) va transmite Băncii, imediat ce este posibil, dar nu mai târziu de 6 luni după sfârsitul fiecărui asemenea an: (A) copii certificate ale situatiilor financiare la care se face referire în subparagraful a) de mai sus, pentru fiecare astfel de an auditat; si (B) un punct de vedere cu privire la aceste situatii, înregistrări si conturi si raportul unui asemenea audit, efectuat de auditorii mentionati, cu o astfel de arie de cuprindere si cu astfel de detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; si (iii) va furniza Băncii orice astfel de informatii referitoare la înregistrările si conturile mentionate si auditul acestora si la respectivii auditori, după cum Banca le poate solicita periodic în mod rezonabil.

c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care au fost efectuate trageri din contul de grant, pe baza declaratiilor de cheltuieli, Beneficiarul:

(i) va tine sau va face să fie tinute, în conformitate cu subparagraful a) de mai sus, înregistrări si conturi care să reflecte astfel de cheltuieli;

(ii) va păstra cel putin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul de grant toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitante si alte documente) care evidentiază astfel de cheltuieli;

(iii) va permite reprezentantilor Băncii să examineze astfel de evidente; si

(iv) se va asigura ca aceste evidente si conturi să fie incluse în auditul anual la care se face referire în subparagraful b) de mai sus si ca raportul acestui audit să contină o opinie independentă a respectivilor auditori, dacă declaratiile de cheltuieli prezentate în timpul anului fiscal, împreună cu procedurile si controalele interne implicate în pregătirea lor, pot constitui o bază pentru a justifica tragerile respective.

6. Suspendare si anulare

6.1. Banca poate în orice moment, prin notificare către Beneficiar, să suspende dreptul Beneficiarului de a efectua trageri ulterioare din contul de grant, dacă unul dintre următoarele evenimente a avut loc si continuă si în prezent:

a) Beneficiarul nu si-a îndeplinit vreuna dintre obligatiile specificate prin prezenta anexă la scrisoare; sau b) va fi fost suspendat Beneficiarului sau oricărei entităti căreia Banca i-a acordat un împrumut cu garantia statului român dreptul de a face trageri în cadrul oricărui acord de împrumut cu Banca.

6.2. Banca poate, prin notificare scrisă către Beneficiar, să anuleze dreptul Beneficiarului de a efectua trageri ulterioare din contul de grant: a) în orice moment după ce dreptul Beneficiarului de a mai efectua trageri din contul de grant va fi fost suspendat în conformitate cu prevederile paragrafului 6.1; sau b) dacă Beneficiarul nu va fi întreprins actiuni satisfăcătoare pentru Bancă în vederea realizării activitătilor, în termen de 6 luni de la data intrării în efectivitate a grantului.

 

ANEXA Nr. I

la anexa

la scrisoarea de întelegere

 

ACHIZITIA

SECTIUNEA I

Servicii de consultantă

 

Partea A: Generalităti

Serviciile de consultantă vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile din introducere si sectiunea IV din Liniile directoare: Selectarea si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale”, publicate de Bancă în ianuarie 1997 si revizuite în septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghid pentru servicii de consultantă), si cu prevederile următoare ale prezentei sectiuni.

Partea B: Selectare pe bază de cost si calitate

1. Dacă nu se prevede altfel în partea C a acestei sectiuni, serviciile de consultantă vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile sectiunii II din Ghidul pentru servicii de consultantă, ale paragrafului 3 al anexei 1 la acesta, ale anexei 2 la acesta si ale prevederilor paragrafelor 3.13-3.18 ale acestuia, aplicabile selectării consultantilor pe bază de cost si calitate.

Partea C: Alte proceduri de selectare a consultantilor

1. Selectare pe baza calificării consultantilor Serviciile estimate să coste maximum 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe fiecare contract, până la o sumă totală care să nu depăsească 197.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.7 din Ghidul pentru servicii de consultantă.

2. Consultanti individuali

Serviciile necesare îndeplinirii cerintelor stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultantă vor fi achizitionate în cadrul unor contracte adjudecate unor consultanti individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul pentru servicii de consultantă.

Partea D: Analiza Băncii privind selectia consultantilor

1. Planificarea selectiei

Anterior transmiterii către consultanti a oricărei cereri de ofertă, planul propus pentru selectia consultantilor în cadrul activitătilor va fi furnizat Băncii pentru analiză si aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei 1 la Ghidul pentru servicii de consultantă. Selectia tuturor serviciilor de consultantă va fi efectuată în conformitate cu un astfel de plan de selectie, asa cum va fi fost aprobat de Bancă, si în conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat.

2. Analiza prealabilă

a) Pentru fiecare contract de angajare a unor firme de consultantă, estimat să coste echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât al treilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] si 5 ale anexei 1 la Ghidul pentru servicii de consultantă.

b) Pentru fiecare contract pentru angajarea de consultanti individuali, estimat să coste echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referintă si termenii de angajare a consultantilor vor fi furnizati Băncii pentru analiză prealabilă si aprobare.

Contractul va fi atribuit numai după ce aprobarea mentionată a fost dată.

3. Analiza ulterioară

Pentru fiecare contract care nu este guvernat de paragraful 2 al acestei părti se vor aplica procedurile prevăzute în paragraful 4 al anexei 1 la Ghidul pentru servicii de consultantă.

 

ANEXA Nr. II

la anexa

la scrisoarea de întelegere

 

CONTUL SPECIAL

 

1. Pentru scopurile prezentei anexe:

a) termenul articol eligibil înseamnă articolul prezentat în paragraful 4.2 din anexa la scrisoarea de întelegere;

b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile cu privire la costul rezonabil al serviciilor necesare activitătilor si care urmează a fi finantate din sumele grantului; si

c) termenul alocatie autorizată înseamnă suma echivalentă cu 150.000 dolari S.U.A. care urmează a fi trasă din contul de grant si depozitată în contul special, în conformitate cu paragraful 3 a) din prezenta anexă.

2. Plătile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.

3. După ce Banca a primit dovezile satisfăcătoare privind deschiderea corespunzătoare a contului special, tragerile din alocatia autorizată si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează:

a) Beneficiarul va furniza Băncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau a  unor sume care în total nu depăsesc suma agregată a alocatiei autorizate. În baza fiecărei astfel de cereri Banca, în numele Beneficiarului, va trage din contul de grant si va depozita în contul special o astfel de sumă sau sume, după cum Beneficiarul va fi solicitat.

b) (i) Pentru realimentarea contului special Beneficiarul va transmite Băncii cereri de depozit în contul  special la astfel de intervale pe care Banca le va specifica.

(ii) Anterior sau la momentul fiecărei astfel de cereri, Beneficiarul va furniza Băncii documentele sau alte dovezi solicitate în conformitate cu paragraful 4 al prezentei anexe pentru plata sau plătile cu  privire la care este solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca, în numele Beneficiarului, va trage din contul de grant si va  depozita în contul special o astfel de sumă, după cum a solicitat Beneficiarul si după cum a fost dovedit prin documentele mentionate si prin alte dovezi că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de către Bancă din contul de grant în cadrul articolului (articolelor) eligibil si în sumele echivalente respective, după cum va fi fost justificat prin documentele mentionate si prin alte dovezi.

4. Pentru fiecare plată efectuată de Beneficiar din contul special Beneficiarul, în momentul în care Banca va solicita în mod rezonabil, va furniza Băncii acele documente si alte evidente care să arate că o astfel de plată a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 din prezenta anexă, Băncii nu i se va cere să efectueze în continuare depozite în contul special:

a) dacă Banca stabileste în orice moment că toate tragerile ulterioare ar trebui efectuate de Beneficiar direct din contul de grant;

b) dacă Beneficiarul nu va fi reusit să furnizeze Băncii, în perioada specificată la paragraful 5.1 b) (ii) din anexa la scrisoarea de întelegere, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi furnizate Băncii în conformitate cu paragraful mentionat, cu privire la auditul înregistrărilor si conturilor pentru contul special;

c) dacă Banca va fi notificat în orice moment Beneficiarului intentia de a suspenda în întregime sau în parte dreptul Beneficiarului de a efectua trageri din contul de grant în conformitate cu prevederile paragrafului 6.1 din anexa la scrisoarea de întelegere; sau

d) o dată ce suma totală netrasă din grant va fi egală cu echivalentul a de două ori suma alocatiei autorizate.

Ulterior tragerile din contul de grant ale sumei rămase netrase din grant vor urma acele proceduri pe care Banca le va notifica Beneficiarului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce si în măsura în care Banca va fi convinsă că toate astfel de sume rămase în contul special la data unei astfel de notificări vor fi utilizate pentru efectuarea plătilor pentru cheltuieli eligibile.

6. a) Dacă Banca decide în orice moment că orice plată din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă neeligibilă în conformitate cu paragraful 2 al prezentei anexe; sau (ii) nu a fost justificată de dovezile furnizate Băncii, Beneficiarul, imediat, pe baza notificării de la Bancă: (A) va furniza astfel de dovezi suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depozita în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egală cu suma unei astfel de plăti sau părti din aceasta care nu a fost eligibilă sau justificată. Dacă Banca nu va conveni altfel, nu va mai fi efectuat nici un fel de depozit de către Bancă în contul special până când Beneficiarul nu va furniza astfel de dovezi sau nu va efectua astfel de depozit sau de rambursare, după cum va fi cazul.

b) Dacă Banca decide în orice moment că orice sumă trasă si nerambursată în contul special nu va trebui să acopere plăti ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Beneficiarul, imediat, pe baza notificării din partea Băncii, va rambursa Băncii o astfel de sumă trasă si nerambursabilă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, al oraselor si comunelor din judetul Arad a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-76*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 976.

 

*) Anexele nr. 1-76 se publică ulterior.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii

din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) din Legea minelor nr. 61/1998 si Avizul Oficiului Concurentei nr. 3.238 din 15 august 2002, în temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele stabilite potrivit art. 1 se achită anticipat, pe baza încadrării, realizată de directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, a datelor si informatiilor solicitate în clasa si în categoria corespunzătoare.

Art. 3. - Solicitarea datelor si informatiilor se face printr-o scrisoare-comandă fermă.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 76/1998 privind aprobarea Procedurii de licitatie pentru participarea la concursul de ofertă publică, organizat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în vederea concesionării perimetrelor de exploatare ce intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 40/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 17 august 1998.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 august 2002.

Nr. 143.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând tarifele pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, altele decât petrolul

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. m), o) si p) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 28 ianuarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

‘‘(5) În cazul în care autorizarea cuprinde două sau mai multe activităti conexe, se eliberează o singură licentă de executie în care vor fi mentionate activitătile pentru care a fost eliberată. În contractele încheiate între beneficiarii de transport si societătile (casele) de expeditii pot fi prevăzute si alte servicii în legătură cu transportul, cum ar fi: depozitarea, manipularea mărfurilor, obligatii vamale, controlul mărfurilor etc., care nu sunt supuse licentierii.”

2. La articolul 7, liniuta a treia de la litera f) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“- recomandarea din partea unei organizatii profesionale, aflată în evidenta Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

3. La articolul 17, litera e) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“e) în cazul activitătii de intermediere în transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane, operatorul pentru activităti conexe transporturilor rutiere, în scopul evaluării situatiei financiare adecvate realizării activitătii/activitătilor respective, este obligat să prezinte o polită de asigurare pentru răspundere civilă pentru activităti conexe, în valoare de minimum 30.000 euro, în cazul efectuării transporturilor rutiere internationale, sau în valoare de 50 milioane lei, în cazul efectuării transporturilor rutiere nationale;”

4. Alineatul (1) al articolului 17 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

“f) recomandarea din partea unei organizatii profesionale, aflată în evidenta Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

5. Alineatul (1) al articolului 18 se completează cu  litera c) cu următorul cuprins:

“c) înregistrarea din partea beneficiarilor de transport sau a operatorilor de transport rutier a unor reclamatii privind săvârsirea unor abateri repetate de către operatorii pentru activităti conexe transportului rutier, în derularea obligatiilor ce le revin din activitătile pentru care au fost licentiati, între data autorizării si următoarea vizare anuală sau între două vizări anuale, constatate de organele de control ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., recunoscute de către parte sau stabilite de instantele judecătoresti printr-o hotărâre definitivă si irevocabilă, după caz. Suspendarea în acest caz se poate aplica pentru o perioadă de 1-3 luni.”

6. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

‘‘(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) licenta de executie pentru activităti conexe transportului rutier se reacordă după ce detinătorul acesteia face dovada că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea licentei, cu plata tarifelor aferente.”

7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 19. - (1) Anularea licentei de executie pentru activitătile conexe transportului rutier se aplică în următoarele cazuri:

a) după a doua suspendare a licentei de executie;

b) în cazul săvârsirii de către operatorul pentru activităti conexe transportului rutier a unor abateri grave si repetate de la prevederile caietului de sarcini specific, constatate de organele de control ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., recunoscute de către parte sau stabilite de instantele judecătoresti printr-o hotărâre definitivă si irevocabilă, după caz.

(2) Măsura suspendării sau anulării se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la propunerea agentiei teritoriale a acesteia care a emis licenta de executie pentru activităti conexe transportului rutier.

(3) În toate cazurile titularul licentei va fi ascultat cu privire la faptele ce i se impută, iar apărările sale vor fi analizate.”

8. Alineatul (2) al articolului 64 va avea următorul cuprins:

‘‘(2) În cazul în care măsura aplicată este reconfirmată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., persoana interesată se poate adresa cu plângere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.”

9. Anexa nr. 7 “Caiet de sarcini al licentei de executie pentru activitatea de colectare, expediere si distributie a mărfurilor” se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

10. Anexa nr. 9 “Caiet de sarcini al licentei de executie pentru activitatea de intermediere în transporturile rutiere de mărfuri si de persoane” se abrogă.

Art. II. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare după 60 de zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 1.187.

 

ANEXĂ

(ANEXA Nr. 7

la normele metodologice)

 

CAIET DE SARCINI

al licentei de executie pentru activităti de intermediere în transporturile rutiere de mărfuri si de persoane si pentru activitatea de colectare, expediere si distribuire a mărfurilor

 

1. Intermedierea în transporturile rutiere este operatiunea prin care un operator, din ordinul si pe seama unui comitent (client, beneficiar), face să se transporte, adică să se organizeze un transport de mărfuri sau de persoane, fără să fie el însusi transportatorul.

2. În executarea activitătii de intermediere operatorul poate să încheie contracte de transport în nume propriu sau în numele clientului, dar întotdeauna pe seama acestuia din urmă.

3. Transportul poate fi realizat prin unul sau mai multi operatori de transport rutier ori prin asociere cu alti intermediari sau operatori din alte moduri de transport.

4. Organizarea transportului sau a activitătilor de colectare, expediere si distributie se face pe baza si în conditiile contractului încheiat între client/beneficiar si intermediar, precum si ale celui încheiat între intermediar si transportator.

5. Se consideră drept contract încheiat si comanda acceptată. Comanda si acceptarea ei pot fi transmise prin postă, telex, fax sau pe cale electronică.

6. Comanda trebuie să contină elemente necesare care să permită organizarea si efectuarea transportului. Clientul este obligat să transmită prin comandă instructiuni precise, dacă solicită conditii speciale de depozitare, transport sau de livrare a mărfii.

7. Conditii pentru obtinerea licentei de executie pentru activitatea de intermediere/organizare a transporturilor:

a) existenta unui spatiu corespunzător pentru desfăsurarea activitătii;

b) posibilitatea de păstrare, în conditiile legii, a imprimatelor cu regim special.

8. Conditii specifice pentru activitatea de colectare, expediere si distributie a mărfurilor:

a) existenta depozitului/depozitelor pentru colectarea mărfii de minimum 100 m2;

b) existenta spatiilor pentru stationarea autovehiculelor în timpul operatiunilor de încărcare/descărcare a mărfurilor.