MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 691         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 septembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

107. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

Rectificări la:

- Norma de metrologie legală CEE “NML CEE-79/830 Contoare de apă caldă”;

- Legea nr. 383/2002;

- Deciziei Curtii Constitutionale nr. 169/2002;

- Ordinul nr. 1.187/2002

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Administratia Natională “Apele Române” prin reorganizarea Companiei Nationale “Apele Române” - S.A. si prin preluarea activitătii de hidrologie, hidrogeologie si de gospodărire a apelor de la Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., în scopul administrării, păstrării integritătii si al protectiei  patrimoniului public de interes national care constituie infrastructura Sistemului national de gospodărire a apelor si pentru gospodărirea durabilă a resurselor de apă, care reprezintă monopol natural de interes strategic.

(2) Administratia Natională “Apele Române”, cu statut de regie autonomă de interes public national, este persoană juridică română si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(3) Administratia Natională “Apele Române” îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Administratia Natională “Apele Române” are în structura sa directii de ape, organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, si în subordine unităti fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, care vor efectua operatiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, în conditiile legislatiei în vigoare.

(5) Sediul Administratiei Nationale “Apele Române” este în municipiul Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Companiei Nationale “Apele Române” - S.A. si patrimoniul public aferent activitătii de hidrologie, hidrogeologie si de gospodărire a apelor de la Compania Natională .Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. se preiau de Administratia Natională “Apele Române”.

(2) Administratia Natională “Apele Române” administrează bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Predarea-preluarea patrimoniului între Compania Natională “Apele Române” - S.A., Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. si Administratia Natională “Apele Române” se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pe baza evidentei contabile la 31 decembrie 2001.

(4) Bunurile din domeniul public local, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public national, digurile de apărare împotriva inundatiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările si apărările de maluri si lucrările de dirijare, trec prin hotărâre a Guvernului în administrarea beneficiarilor care sunt deserviti de acestea.

Art. 3. - (1) Administratia Natională “Apele Române” are ca principal obiect de activitate:

a) aplicarea strategiei si politicii nationale în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a resurselor de apă, precum si a programului national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă;

b) administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodărire a apelor;

c) gestionarea si valorificarea resurselor de apă de suprafată si subterane cu potentialele lor naturale si a fondului national de date din domeniu.

(2) Administratia Natională “Apele Române”, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, are următoarele atributii:

a) cunoasterea, conservarea, utilizarea, rationalizarea, restaurarea si valorificarea resurselor de apă de suprafată si subterane;

b) protectia si restaurarea resurselor de apă de suprafată si subterane si a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;

c) elaborarea schemelor-cadru de amenajare si de gospodărire integrată a apelor si a planurilor de gospodărire a apelor pe bazine sau grupuri de bazine hidrografice;

d) realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetări de hidrologie, hidrogeologie, gospodărire a apelor si mediu, de instructiuni si monografii, studii de impact, bilanturi de mediu;

e) exploatarea, întretinerea si dezvoltarea infrastructurii Sistemului national de gospodărire a apelor, aflat în administrarea sa;

f) monitorizarea hidrologică, hidrogeologică si de calitate a resurselor de apă, precum si elaborarea diagnozelor si prognozelor;

g) elaborarea studiilor de hidrologie, hidrogeologie si gospodărire a apelor;

h) constituirea si gestionarea Fondului national de date hidrologice, hidrogeologice si de gospodărire a apelor;

i) avertizarea si realizarea măsurilor de prevenire, combatere si înlăturare a efectelor inundatiilor prin lucrările proprii de gospodărire a apelor;

j) avertizarea si participarea la aplicarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea si înlăturarea efectelor inundatiilor si a poluărilor accidentale;

k) avizarea, autorizarea si controlul folosintelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, indiferent de detinător, în conditiile legii;

l) asigurarea implementării prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi resurselor de apă;

m) asigurarea aplicării prevederilor conventiilor si ale altor acorduri internationale din domeniul apelor;

n) urmărirea realizării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor, din surse bugetare, si realizarea de investitii din surse proprii si atrase;

o) asigurarea activitătii de inspectie si aplicarea de sanctiuni conform prevederilor legale în domeniu;

p) gestionarea Fondului apelor potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Administratia Natională “Apele Române” este operator unic pentru serviciile specifice în domeniul gospodăririi si valorificării resurselor de apă de suprafată si subterane cu potentialele lor naturale, în conditiile legii.

(4) Administratia Natională “Apele Române” propune ministerului de resort, în conditiile legii, reglementări specifice domeniului gospodăririi apelor.

Art. 4. - (1) Cheltuielile pentru functionarea Administratiei Nationale “Apele Române” se vor asigura din venituri proprii, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a apelor.

(2) Veniturile proprii se asigură din prestarea serviciilor de gospodărire a apelor prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Administratia Natională “Apele Române” aplică sistemul de plăti, bonificatii si penalităti specifice de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa nr. 5, pentru toate categoriile de folosinte consumatoare si neconsumatoare de apă, indiferent de detinătorii cu orice titlu ai amenajării.

(4) Structura tarifelor pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor, precum si nivelul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor si se ajustează periodic conform regimului instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată si modificată prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare.

(6) Penalitătile aplicate de Administratia Natională “Apele Române” potrivit art. 82 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 se fac venit la Fondul apelor.

(7) Penalitătile pentru abateri de la normele privind concentratiile maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(8) De la bugetul de stat, bugetele locale si din surse proprii ale persoanelor fizice si juridice se vor asigura cheltuielile pentru:

a) actiunile operative de interes public de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si cele pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de apărare;

b) întretinerea si repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor, refacerea si repunerea în functiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamităti naturale sau alte evenimente deosebite.

(9) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniul apelor, precum si implementarea prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene si a programelor de preaderare din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile si conventiile internationale, conform Hotărârii Guvernului nr. 455/2001 privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, se asigură din surse proprii, Fondul apelor si în completare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(10) Finantarea investitiilor privind lucrările, constructiile sau instalatiile de gospodărire a apelor, declarate de utilitate publică potrivit legii, se asigură de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.

(11) Administratia Natională “Apele Române” poate beneficia de credite cu dobândă preferentială si facilităti în domeniul impozitelor si taxelor, în conditiile legii.

(12) Administratia Natională “Apele Române” preia toate drepturile si este tinută de toate obligatiile Companiei Nationale “Apele Române” - S.A.

Art. 5. - (1) Conducerea Administratiei Nationale “Apele Române” este asigurată de un consiliu de administratie format din 7 membri si de un director general care este si presedintele consiliului de administratie, numiti prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

(2) Atributiile si competentele consiliului de administratie sunt cuprinse în regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 6. - Structura de organizare si functionare a Administratiei Nationale “Apele Române” se aprobă de consiliul de administratie.

Art. 7. - (1) Activitătile nespecifice gospodăririi apelor, enumerate în anexa nr. 2, vor fi externalizate în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Capacitătile de productie aferente activitătilor ce se vor externaliza potrivit alin. (1) se stabilesc de Consiliul de administratie al Administratiei Nationale “Apele Române” si se supun aprobării ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 8. - (1) Personalul Administratiei Nationale “Apele Române” se preia de la Compania Natională “Apele Române” - S.A. si personalul aferent activitătii de hidrologie, hidrogeologie si gospodărire a apelor, se preia de la Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., conform prevederilor legale în vigoare, pe posturile din noua structură aprobată, urmând a se încheia contracte individuale de muncă.

(2) Personalul preluat se consideră transferat în conditiile legii.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se va încheia un nou contract colectiv de muncă.

Art. 9. - (1) În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii specifici utilizati se definesc în anexa nr. 8.

(2) Metodologia cu privire la desfăsurarea activitătilor specifice de gospodărire a apelor va fi elaborată de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 10. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 11. - Litera B punctul 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind  organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Administratia Natională «Apele Române»”

Art. 12. - Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

‘‘(3) Administratia Natională «Apele Române» este operator unic pentru serviciile specifice în domeniul gospodăririi si valorificării resurselor de apă de suprafată si subterane cu potentialele lor naturale.”

2. Alineatul (3) al articolului 84 va avea următorul cuprins:

‘‘(3) Fondul apelor este gestionat de Administratia Natională «Apele Române» prin buget separat aprobat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului care stabileste si metodologia de întocmire a acestui buget, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.”

Art. 13. - Anexa la Ordonanta de urgentă aGuvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 205/2002, se modifică după cum urmează:

1. La prima coloană, liniuta a 8-a “Apă brută” va avea următorul cuprins:

“- Servicii specifice de gospodărire a apelor”

2. Liniuta a 14-a “Servicii specifice de gospodărire a nisipurilor si pietrisurilor” se elimină.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Hotărârea Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăti pentru produsele si serviciile de gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale “Apele Române” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul industriei si resurselor,

Romulus Moucha,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 107.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Administratiei Nationale “Apele Române”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Administratia Natională “Apele Române”, cu statut de regie autonomă de interes public national, are personalitate juridică, se află sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară si îsi desfăsoară activitatea pe baza reglementărilor în vigoare si a prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Sediul Administratiei Nationale “Apele Române” este în municipiul Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

(2) Administratia Natională “Apele Române” are în structura sa directii de ape, organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, Exploatarea Complexă Stânca-Costesti, precum si alte unităti din subordine prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL II

Scopul

 

Art. 3. - (1) Administratia Natională “Apele Române” aplică strategia si politica natională în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a resurselor de apă, scop în care actionează pentru cunoasterea resurselor de apă, conservarea, folosirea ratională si protectia resurselor de apă împotriva epuizării si degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstructia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea  supravegherii hidrologice si hidrogeologice, implementarea prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă si conservarea ecosistemelor acvatice si a zonelor umede.

(2) Pentru realizarea scopului Administratia Natională “Apele Române” coordonează si răspunde de modul de folosire a resurselor de apă de suprafată si subterane pe ansamblul teritoriului tării si de exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor si colaborează cu toti detinătorii altor lucrări construite pe ape sau în legătură cu apele.

 

CAPITOLUL III

Obiect de activitate si atributii

 

Art. 4. - Administratia Natională “Apele Române” administrează apele din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului national de gospodărire a apelor, formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apă si alte lucrări specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologică, hidrogeologică si de monitorizare a calitătii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoasterii si al gestionării unitare pe ansamblul tării a resurselor de apă de suprafată si subterane.

Art. 5. - Administratia Natională “Apele Române” are ca obiect de activitate si atributii următoarele:

5.1. gospodărirea unitară a resurselor de apă de suprafată si subterane si protectia acestora împotriva epuizării si degradării;

5.2. protectia si restaurarea resurselor de apă de suprafată si subterane si a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;

5.3. administrarea, exploatarea, întretinerea, repararea si modernizarea Sistemului national de gospodărire a apelor aflat în administrarea sa;

5.4. coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de detinătorul acestora; dispunerea, în perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum si în caz de introducere a restrictiilor în alimentarea cu apă, a măsurilor operative obligatorii în legătură cu exploatarea acestora;

5.5. elaborarea si urmărirea aplicării planurilor de folosire a apei în perioadele hidrologice normale si de evacuare a apelor uzate;

5.6. elaborarea balantei apei, pe bazine hidrografice si la nivelul tării, elaborarea si urmărirea aplicării planurilor de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare, pe bazine hidrografice, precum si coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a programelor de restrictii în alimentarea cu apă în caz de secetă;

5.7. organizarea si desfăsurarea activitătii de urmărire a comportării în timp a constructiilor hidrotehnice din administrare;

5.8. stabilirea programului de măsuri pentru fiecare unitate hidrografică în vederea atingerii unei stări bune a apelor;

5.9. realizarea registrului zonelor protejate în conformitate cu prevederile legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;

5.10. administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si băltilor în starea lor naturală sau amenajată, a falezei si plajei mării, a zonelor umede si a celor protejate aflate în patrimoniu;

5.11. administrarea, exploatarea si întretinerea infrastructurii Sistemului national de veghe hidrologică si hidrogeologică;

5.12. monitorizarea stării si evolutiei cantitative si calitative a apelor;

5.13. efectuarea de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice pentru apă, sedimente si biotă;

5.14. elaborarea diagnozelor si prognozelor hidrologice si avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea României la Organizatia Meteorologică Mondială, pe linie de hidrologie;

5.15. administrarea, exploatarea si întretinerea Sistemului national de monitorizare a calitătii resurselor de apă;

5.16. avizarea lucrărilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, eliberarea autorizatiilor de gospodărire a apelor;

5.17. controlul utilizatorilor de apă si al lucrărilor construite pe ape si în legătură cu apele, din punct de vedere al functionării si al încadrării în prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor;

5.18. apărarea împotriva inundatiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de apărare împotriva inundatiilor, aferente acestora;

5.19. asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundatiilor; participarea la coordonarea actiunilor de apărare împotriva inundatiilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice si la pregătirea populatiei pentru apărarea împotriva inundatiilor prin exercitii periodice de simulare;

5.20. avertizarea si interventia în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice din administrare;

5.21. elaborarea planurilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice, precum si acordarea asistentei tehnice la elaborarea de către utilizatorii de apă si comisiile locale a planurilor proprii de apărare;

5.22. participarea, în caz de producere a poluărilor accidentale, la activitătile operative de avertizare a utilizatorilor de apă si a autoritătilor administratiei publice din aval, de eliminare a cauzelor si de diminuare a efectelor si de monitorizare a propagării undei poluante;

5.23. colaborarea permanentă cu comisiile de dezastre, cu unitătile de ordine publică, cu autoritătile publice teritoriale, pentru sănătate si altele, pentru înlăturarea cauzelor si efectelor poluărilor accidentale;

5.24. elaborarea si urmărirea aplicării planurilor bazinale de prevenire si de înlăturare a efectelor poluărilor accidentale, coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a planurilor proprii de prevenire si de combatere a poluărilor accidentale, precum si asigurarea protectiei sporite si a îmbunătătirii mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a poluării;

5.25. interventia în scopul reducerii treptate a poluării apelor subterane si al prevenirii poluării ulterioare a acestora;

5.26. evaluarea daunelor produse si a valorii serviciilor executate de Administratia Natională “Apele Române” pentru monitorizarea si combaterea poluării accidentale si recuperarea acestora de la poluator;

5.27. participarea la conservarea, protejarea si restaurarea ecosistemelor acvatice si la protectia faunei si florei acvatice;

5.28. constituirea si tinerea la zi a Fondului national de date hidrologice, hidrogeologice si de gospodărire a apelor, prin validarea de fond si stocarea datelor si a informatiilor specifice colectate de unitătile proprii, de alte unităti specializate autorizate si de utilizatorii de apă;

5.29. realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetări de hidrologie, hidrogeologie, gospodărire a apelor si de mediu, de instructiuni si monografii, studii de impact, scheme-cadru de amenajare, bilanturi de mediu;

5.30. elaborarea si tinerea la zi a cadastrului apelor si a drepturilor de folosire a apelor;

5.31. inventarierea si tinerea la zi a patrimoniului de interes public si privat al statului, aflat în administrare;

5.32. elaborarea planurilor de gospodărire a resurselor de apă pe bazine hidrografice, în conformitate cu prevederile legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene îndomeniul apelor;

5.33. întocmirea, în mod corelat, pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, de propuneri de lucrări noi de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apă, protectiei calitătii apelor si restaurării cursurilor de apă, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;

5.34. urmărirea promovării si executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor din alocatii bugetare, în calitate de ordonator secundar al cheltuielilor de capital;

5.35. asigurarea proiectării lucrărilor de întretinere si reparatii ale lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare;

5.36. realizarea de lucrări de amenajare a cursurilor de apă si a altor lucrări de investitii, acordarea asistentei tehnice de specialitate;

5.37. analiza de impact a activitătii umane asupra situatiei apelor de suprafată si a apelor subterane;

5.38. constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în domeniul gospodăririi apelor;

5.39. instituirea regimului de supraveghere specială la folosinte, în conditiile legii, si urmărirea realizării acestuia;

5.40. efectuarea de audituri, inspectii, expertize, consultantă, a receptiei calitătii serviciilor si lucrărilor de constructii-montaj si a lucrărilor de punere în sigurantă a constructiilor hidrotehnice;

5.41. realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii în unitătile sistemului de gospodărire a apelor, elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

5.42. participarea la activitătile internationale de schimb de date si informatii, la reuniuni tehnico-stiintifice, studii si proiecte în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

5.43. asigurarea aplicării prevederilor conventiilor si ale altor acorduri internationale din domeniul apelor la care România este parte si a implementării prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi apelor;

5.44. initierea de actiuni de cooperare tehnico-stiintifică în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei cu agenti economici si autorităti publice din tară si din străinătate;

5.45. aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi cantitative si calitative a apelor;

5.46. valorificarea complexă a apelor ca resursă economică, cu potentialele si uzufructul acestora, realizarea serviciilor specifice si comune de gospodărire a apelor si executarea acestora pe bază de contracte economice încheiate cu beneficiarii;

5.47. asigurarea functiilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodărire a apelor;

5.48. propunerea de tarife pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor si de actualizare a acestora conform legislatiei în vigoare;

5.49. efectuarea altor servicii comune de gospodărire a apelor, de hidrologie, hidrogeologie, analize de laborator, asistentă tehnică, reparatii la constructii hidrotehnice etc.;

5.50. valorificarea potentialului hidromecanic si hidroenergetic din administrarea proprie si a nămolului din lacurile naturale si asigurarea potentialului turistic si de agrement al Dunării, râurilor, lacurilor, al mării teritoriale, al plajelor apelor de suprafată si al plajei Mării Negre;

5.51. gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietătii intelectuale pentru care Administratia Natională “Apele Române” este titulară;

5.52. pregătirea si perfectionarea personalului prin diverse forme;

5.53. promovarea imaginii în context economic si social, activităti de informare directă si de sensibilizare a publicului si mass-media în problemele apei;

5.54. editarea, tipărirea si comercializarea de publicatii tehnice în domeniul apelor;

5.55. urmărirea corelării lucrărilor si activitătilor desfăsurate pe ape sau în legătură cu acestea cu prevederile schemelor-cadru de amenajare si gospodărire a bazinelor hidrografice;

5.56. asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin si a participării publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor si furnizarea de informatii corespunzătoare cu privire la măsurile planificate si prezentarea de rapoarte privind evolutia punerii în aplicare a acestora;

5.57. gestionarea Fondului apelor potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

5.58. orice alte activităti ori servicii necesare realizării obiectului principal de activitate.

 

CAPITOLUL IV

Patrimoniul

 

Art. 6. - Administratia Natională “Apele Române” are un patrimoniu compus din domeniul public al statului dat în administrare, prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, în valoare de 28.955 miliarde lei, si din patrimoniul propriu de 1.163 miliarde lei, constituit prin preluarea patrimoniului Companiei Nationale “Apele Române” - S.A. pe baza bilantului contabil întocmit la data de 31 decembrie 2001, si care va fi completat cu valoarea patrimoniului public afferent activitătilor de hidrologie, hidrogeologie si de gospodărire a apelor, preluat de la Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., prin protocol de predare-primire.

Art. 7. - Administratia Natională “Apele Române”, în exercitarea dreptului său de administrator, posedă, foloseste si dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu si de uzufructul acestora, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

 

CAPITOLUL V

Structura organizatorică si functională

 

Art. 8. - Administratia Natională “Apele Române” are în structura sa directii de ape, organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, Exploatarea Complexă Stânca-Costesti si alte unităti în subordine.

Art. 9. - Unitătile prevăzute la art. 8 au aceleasi competente economico-financiare ca si Administratia Natională “Apele Române”, efectuând operatiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, în conditiile legislatiei în vigoare, iar în ceea ce priveste competentele juridice, sunt împuternicite să încheie contracte si reprezintă Administratia Natională “Apele Române” în litigiile cu agenti economici sau cu persoane fizice.

Art. 10. - Structura organizatorică a Administratiei Nationale “Apele Române” se aprobă de consiliul de administratie.

Art. 11. - Atributiile, competentele si sarcinile unitătilor prevăzute la art. 8 se stabilesc de consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare a acestora, în conformitate cu cerintele legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi apelor.

 

CAPITOLUL VI

Organele de conducere

 

Art. 12. - (1) Conducerea Administratiei Nationale “Apele Române” se asigură prin:

- consiliul de administratie;

- directorul general;

- comitetul director.

(2) La Administratia Natională “Apele Române”, directiile de apă, Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor si Exploatarea Complexă Stânca-Costesti se pot înfiinta comitete de directie prin hotărâre a consiliului de administratie.

(3) Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului si este compus din 7 membri dintre care unul este directorul general care îndeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie. Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, precum si specialisti în domeniul de activitate al Administratiei Nationale “Apele Române”.

(4) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare si hotărăste în toate problemele privind activitatea Administratiei Nationale “Apele Române”, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

(5) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, material, civil si penal, după caz, pentru prejudiciile provocate Administratiei Nationale “Apele Române” ca urmare a încălcării prevederilor legale sau ca urmare a unei administrări necorespunzătoare a acesteia.

În astfel de situatii ei vor fi revocati de către ministrul apelor si protectiei mediului.

Art. 13. - (1) Membrii consiliului de administratie se numesc pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei pot fi înlocuiti la fiecare 2 ani.

(2) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, se numeste un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmând a functiona până la expirarea mandatului predecesorului său.

(3) Presedintele consiliului de administratie poate propune ministrului apelor si protectiei mediului revocarea si înlocuirea unui membru necorespunzător sau dacă acesta solicită înlocuirea din motive personale.

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 din numărul membrilor săi.

(2) Directorul general, în calitate de presedinte al consiliului de administratie, conduce lucrările sedintelor. În lipsa acestuia lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat cu atributii de reprezentare de către directorul general.

(3) Presedintele numeste un secretar din afara membrilor consiliului de administratie.

(4) Convocările pentru întrunirile consiliului de administratie se vor face cu cel putin 5 zile înainte de data tinerii sedintei si vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi.

(5) Pentru validarea deciziilor este necesară prezenta majoritătii simple a numărului membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti, prin vot deschis.

(6) Dezbaterile consiliului de administratie se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(7) Procesul-verbal va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate si va trebui semnat de toti membrii consiliului de administratie participanti la sedintă si de secretar.

(8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către presedinte.

Art. 15. - (1) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare propriu, o parte din atributiile sale directorului general al Administratiei Nationale “Apele Române”.

(2) La întrunirile consiliului de administratie la care sunt convocati, împuternicitii directorului general vor prezentarapoarte scrise despre operatiile pe care le-au executat.

(3) Consiliul de administratie poate apela pentru consultantă la experti pentru studierea si solutionarea anumitor probleme si poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialisti din diferite sectoare, activitatea acestora urmând a fi plătită conform prevederilor legale.

Art. 16. - Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a Administratiei Nationale “Apele Române”;

b) aprobă delegarea de competente comitetului director, în vederea executării atributiilor încredintate;

c) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere;

d) supune anual Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în termen de 60 de zile de la data încheierii exercitiului financiar, raportul consiliului de administratie cu privire la activitatea Administratiei Nationale “Apele Române”, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs;

e) analizează activitatea economică a directiilor de ape si a celorlalte subunităti si încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si stabileste măsurile corespunzătoare;

f) hotărăste, în conditiile legii, asocierea cu regii autonome si societăti comerciale pentru realizarea de activităti de interes comun;

g) aprobă solicitări de credite pentru desfăsurarea activitătii;

h) aprobă orice alte măsuri pentru activitatea Administratiei Nationale “Apele Române”, cu exceptia celor date potrivit legii în competenta altor organe.

Art. 17. - Comitetul director al Administratiei Nationale “Apele Române”, format din directorii executivi si directorii unitătilor prevăzute la art. 8, functionează în baza unui regulament aprobat de consiliul de administratie si se întruneste la convocarea directorului general.

Art. 18. - Directorul general reprezintă Administratia Natională “Apele Române” în raporturile cu tertii, pentru aceasta fiind învestit de consiliul de administratie cu puteri decizionale.

 

CAPITOLUL VII

Finantarea activitătii proprii. Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 19. - Cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Nationale “Apele Române” se vor asigura din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a apelor, conform legislatiei.

Art. 20. - (1) De la bugetul de stat, bugetele locale si din surse proprii ale persoanelor fizice si juridice se vor asigura cheltuielile pentru:

- actiunile operative de interes public de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si cele pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de apărare;

- întretinerea si repararea lucrărilor cu rol de apărareîmpotriva inundatiilor, refacerea si repunerea în functiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamităti naturale sau alte evenimente deosebite.

(2) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniul apelor, precum si pentru implementarea directivelor Uniunii Europene si a programelor de preaderare din domeniul gospodăririi apelor se asigură din surse proprii, Fondul apelor si în completare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu această destinatie în bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(3) Finantarea investitiilor privind lucrările, constructiile sau instalatiile de gospodărire a apelor, declarate de utilitate publică potrivit legii, se asigură de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.

Art. 21. - (1) Administratia Natională “Apele Române” întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere.

(2) Administratia Natională “Apele Române” va conduce evidenta contabilă pe unitătile din subordine si va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru aceste activităti, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere se aprobă potrivit legii.

Art. 22. - (1) Administratia Natională “Apele Române” poate asigura sumele necesare satisfacerii unor necesităti sociale, culturale, sportive, de perfectionare-recalificare ale personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premieri a acestuia.

(2) Administratia Natională “Apele Române” poate sponsoriza activităti si actiuni, potrivit legii, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii. În aceleasi conditii se poate efec- tua actul de mecenat.

Art. 23. - Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercitiu financiar începe la data constituirii Administratiei Nationale “Apele Române”.

Art. 24. - Controlul intern al activitătii economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale Administratiei Nationale “Apele Române”.

 

CAPITOLUL VIII

Personalul

 

Art. 25. - (1) Personalul de conducere al Administratiei Nationale “Apele Române” si al unitătilor subordonate este numit, suspendat sau demis de către directorul general al acesteia, conform prevederilor legale.

(2) Personalul de executie al Administratiei Nationale “Apele Române” si al unitătilor subordonate este angajat sau concediat potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă.

(3) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale si ale contractului colectiv de muncă.

(4) Drepturile si obligatiile personalului Administratiei Nationale “Apele Române” sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de muncă si prin contractele individuale de muncă.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Relatiile cu regiile autonome, cu societăti comerciale din tară si din străinătate, cu persoane fizice, precum si cu statul se desfăsoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare si pe bază contractuală, în conditiile legii.

Art. 27. - Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

DENUMIREA SI SEDIILE

directiilor de ape, organizate pe bazine si grupuri de bazine hidrografice, ale subunitătilor acestora si ale celorlalte unităti din subordinea Administratiei Nationale “Apele Române”

 

A. Directiile de ape si subunitătile acestora:

1. Directia Apelor Somes-Tisa, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Somes-Tisa, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, judetul Cluj, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Maramures, cu sediul în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2;

- Sistemul de gospodărire a apelor Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A;

- Sistemul de gospodărire a apelor Bistrita-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrita, str. Avram Iancu nr. 9;

- Sistemul de gospodărire a apelor Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 91;

- Sistemul de gospodărire a apelor Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 157/a.

2. Directia Apelor Crisuri, organizată la nivelul bazinului hidrografic Crisuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 25, judetul Bihor, cu următoarea subunitate:

- Sistemul de gospodărire a apelor Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 6.

3. Directia Apelor Mures, organizată la nivelul bazinului hidrografic Mures, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Koteles Samuel nr. 33, judetul Mures, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Dragalina nr. 16;

- Sistemul de gospodărire a apelor Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. C.A. Rosetti nr. 9;

- Sistemul de gospodărire a apelor Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7;

- Sistemul de gospodărire a apelor Mures, cu sediul în municipiul Târgu Mures, aleea Carpati nr. 61.

4. Directia Apelor Banat, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Bega, Timis, Caras si Cerna, cu sediul în municipiul Timisoara, bd. Mihai Viteazul nr. 32, judetul Timis, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Caras-Severin, cu sediul în municipiul Resita, Str. Căminelor nr. 9;

- Sistemul de gospodărire a apelor Timis, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 35.

5. Directia Apelor Jiu, organizată la nivelul bazinului hidrografic Jiu, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Dunării nr. 48, judetul Dolj, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, Prelungirea Severinului nr. 169A;

- Sistemul de gospodărire a apelor Gorj, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 76;

- Sistemul de gospodărire a apelor Mehedinti, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Republicii nr. 1.

6. Directia Apelor Olt, organizată la nivelul bazinului hidrografic Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, judetul Vâlcea, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7;

- Sistemul de gospodărire a apelor Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16;

- Sistemul de gospodărire a apelor Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, str. Maior Cranta nr. 32;

- Sistemul de gospodărire a apelor Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Somesului nr. 49;

- Sistemul de gospodărire a apelor Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6;

- Sistemul de gospodărire a apelor Olt, cu sediul în municipiul Slatina, str. Strehăret nr. 156.

7. Directia Apelor Arges-Vedea, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Arges-Vedea, cu sediul în municipiul Pitesti, str. Câmpulung nr. 6-8, judetul Arges, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Arges, cu sediul în satul Valea Mare, comuna Stefănesti;

- Sistemul de gospodărire a apelor Ilfov - Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6;

- Sistemul de gospodărire a apelor Giurgiu, cu sediul în comuna Grădinari;

- Sistemul de gospodărire a apelor Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, str. 1 Mai nr. 124.

8. Directia Apelor Buzău-Ialomita, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Ialomita, Buzău si Mostistea, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, judetul Buzău, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, str. Mărăsesti nr. 39;

- Sistemul de gospodărire a apelor Călărasi, cu sediul în municipiul Călărasi, str. Chiciu nr. 2;

- Sistemul de gospodărire a apelor Ialomita, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul nr. 1;

- Sistemul de gospodărire a apelor Dâmbovita, cu sediul în municipiul Târgoviste, Str. Canalului nr. 1;

- Sistemul de gospodărire a apelor Prahova, cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304;

- Sistemul de gospodărire a apelor Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis.

9. Directia Apelor Siret, organizată la nivelul bazinului hidrografic Siret, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, judetul Bacău, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universitătii nr. 48;

- Sistemul de gospodărire a apelor Neamt, cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, str. Mihail Sadoveanu nr. 21;

- Sistemul de gospodărire a apelor Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1;

- Sistemul de gospodărire a apelor Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, Piata Victoriei nr. 5.

10. Directia Apelor Prut, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut si Bârlad, cu sediul în municipiul Iasi, str. Theodor Văscăuteanu nr. 10, judetul Iasi, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Botosani, cu sediul în municipiul Botosani, str. Nicolae Iorga nr. 5 bis;

- Sistemul de gospodărire a apelor Iasi, cu sediul în municipiul Iasi, str. Theodor Văscăuteanu nr. 10;

- Sistemul de gospodărire a apelor Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Alexandru Vlahută nr. 5;

- Sistemul de gospodărire a apelor Galati, cu sediul în municipiul Galati, str. Traian nr. 431.

11. Directia Apelor Dobrogea-Litoral, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Dobrogea si Litoral, cu sediul în municipiul Constanta, bd. Mircea cel Bătrân nr. 122, judetul Constanta, cu următoarele subunităti:

- Sistemul de gospodărire a apelor Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3;

- Sistemul de gospodărire a apelor Constanta, cu sediul în municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 127.

B. Alte unităti din subordine:

1. Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97;

2. Exploatarea Complexă Stânca-Costesti, organizată la nivelul acumulării Stânca-Costesti, cu sediul în municipiul Iasi, str. Toma Cosma nr. 13, judetul Iasi;

3. Centrul de Perfectionare si Documentare în Gospodărirea Apelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6;

4. Revista Hidrotehnica, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

C. Activităti din subordinea Administratiei Nationale “Apele Române”, care sunt nespecifice activitătii de gospodărire a apelor si care vor fi externalizate:

1. tratarea si distributia apei potabile;

2. productia de energie electrică în microhidrocentrale independente;

3. proiectare si lucrări geologice;

4. extractia de balast din balastiere proprii, organizate;

5. statii radar si statii meteorologice;

6. baze de mecanizare pentru întretinerea si repararea utilajelor;

7. exploatarea si întretinerea plajelor;

8. alte activităti care vor fi stabilite de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si în Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrare

 

1. Apele cu potential energetic valorificabil si cele ce pot fi folosite în interes public, cu albiile lor minore, malurile si cuvetele lacurilor, cu bogătiile lor naturale, apele subterane, plajele si marea teritorială.

Bunurile apartinând patrimoniului public de interes national sunt nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001, anexa nr. 5, de la pag. 153 la pag. 358 si cele de la pag. 74 la pag. 153, care se referă la bunurile aferente activitătii de hidrologie, hidrogeologie si gospodărire a apelor.

 

ANEXA Nr. 4*), ANEXA Nr. 61)  -  TARIFELE pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor, ANEXA Nr. 71)  - PENALITĂTI pentru abateri de la normele privind concentratiile maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

ANEXA Nr. 5

 

MECANISMUL ECONOMIC SPECIFIC

în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a apelor

 

Art. 1. - (1) Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a apelor include sistemul de plăti, bonificatii si penalităti, ca parte a modului de finantare pe principii economice a Administratiei Nationale “Apele Române”, în scopul functionării în sigurantă a Sistemului national de gospodărire a apelor.

(2) Apa brută constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de folosire de către utilizatori, care plătesc contravaloarea serviciilor prestate de Administratia Natională “Apele Române”.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) utilizatorii care folosesc apa brută în conditiile prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996.

Art. 2. - (1) Administratia Natională “Apele Române” aplică sistemul de plăti, bonificatii si penalităti pentru serviciile specifice si comune de gospodărire a apelor.

(2) Sistemul de plăti, conform reglementărilor legale în vigoare, se bazează pe regula “beneficiarul plăteste”, în functie de serviciile de gospodărire a apelor prestate de Administratia Natională “Apele Române”.

(3) Administratia Natională “Apele Române” este singura în drept să aplice sistemul de plăti pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor tuturor utilizatorilor, indiferent de detinătorul cu orice titlu al amenajării, precum si din sursele subterane, cu exceptia apelor geotermale.

(4) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta ordonantă de urgentă, sunt diferentiate pe categorii de surse, ca urmare a conditiilor diferite de asigurare a apei, si pe utilizatori, pentru stimularea economică a utilizării durabile a apelor.

(5) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor pentru ameliorarea si monitorizarea cantitativă si calitativă a poluantilor din apele uzate evacuate si de protectie a calitătii resurselor de apă sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protectie a calitătii resurselor de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000.

(6) Tarifele prevăzute la alin. (4) si (5) se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor specifice de gospodărire a apelor si se ajustează periodic conform legislatiei în vigoare, cu avizul Oficiului Concurentei.

Art. 3. - (1) Prestarea de către Administratia Natională “Apele Române” a serviciilor de asigurare a apei brute în sursă si a celorlalte servicii specifice si comune de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonantă de urgentă, se face pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii.

(2) Administratia Natională “Apele Române” contractează serviciile specifice de gospodărire a apelor în limitele prevederilor din actul de autorizare a folosintei din punct de vedere al gospodăririi apelor.

(3) Autorizatia de gospodărire a apelor atestă că agentul economic are capacitatea să efectueze activităti de productie, servicii care nu periclitează calitatea apelor în sursă, dar nu dă dreptul de folosire a serviciilor de gospodărire prestate de Administratia Natională “Apele Române”, fără contract economic încheiat cu aceasta.

(4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este cea existentă la momentul preluării de către utilizator.

(5) Divergentele apărute la încheierea contractelor între directiile bazinale si unitătile subordonate Administratiei Nationale “Apele Române” si agentii economici, în calitate de beneficiar, vor fi negociate ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administratiei Nationale “Apele Române”.

Art. 4. - Pentru serviciile comune de gospodărire a apelor prezentate în anexa nr. 4 lit. B la prezenta ordonantă de urgentă, tarifele se stabilesc de directiile bazinale ale Administratiei Nationale “Apele Române”, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Administratia Natională “Apele Române”, în relatiile cu utilizatorii serviciilor de gospodărire a apelor, poate aplica acestora bonificatii si penalităti, după caz.

(2) Utilizatorilor de apă care demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosirea ratională si protectia calitătii apelor, evacuând o dată cu apele uzate epurate substante impurificatoare în concentratii mai mici decât cele înscrise în autorizatia de gospodărire a apelor, li se acordă, potrivit legii, bonificatii. Bonificatiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a serviciilor specifice de gospodărire a apelor decontate, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

(3) Administratia Natională “Apele Române” este singura în drept să constate cazurile în care se acordă bonificatii sau să aplice penalităti.

(4) Pentru depăsirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, înscrise în contractile de furnizare a serviciilor specifice, utilizatorii sunt penalizati în cuantumul prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta ordonantă de urgentă. Penalitătile se pot actualiza prin hotărâre a Guvernului.

(5) Constatarea abaterilor prevăzute la alin. (4) se face prin proces-verbal încheiat de personalul directiilor bazinale ale Administratiei Nationale “Apele Române”, împuternicit în acest scop.

(6) Decizia si procesul-verbal de constatare se comunică unitătii penalizate, prin postă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Împotriva procesului-verbal de constatare si de stabilire a penalitătilor unitatea în cauză poate face plângere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită abaterea. Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă. Procesul-verbal de stabilire a penalitătilor, neatacat în justitie în termenul stabilit, constituie titlu executoriu în întelesul art. 372 lit. b) din Codul de procedură civilă.

(7) Penalitătile aplicate pentru abaterile prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta ordonantă de urgentă se fac venit la Fondul apelor.

Art. 6. - (1) Unitătile de gospodărie comunală care au în administrare retelele de alimentare cu apă a populatiei si de canalizare a localitătilor pot aplica penalitătile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protectie a calitătii resurselor de apă, cu ajustările ulterioare, prin personalul împuternicit în acest scop.

(2) Penalitătile încasate de unitătile de gospodărie comunală se fac venit al acestora si se folosesc pentru modernizarea instalatiilor si retehnologizarea statiilor de epurare a apelor uzate, conform legislatiei în vigoare.

 

ANEXA Nr. 8

 

DEFINITII

 

1. Gospodărirea apelor - activitătile care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice si măsuri legislative, economice si administrative, conduc la cunoasterea, utilizarea, valorificarea ratională, mentinerea sau îmbunătătirea calitătii resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor sociale si economice, la protectia împotriva epuizării si poluării acestor resurse, precum si la prevenirea si combaterea actiunilor distructive ale apelor.

2. Resurse de apă - apele de suprafată alcătuite din cursurile de apă cu deltele lor, lacuri, bălti, apele maritime interioare si marea teritorială, precum si apele subterane, în totalitatea lor.

3. Ape de suprafată - ape interioare si, respectiv, marine, stătătoare si curgătoare, ale căror suprafete sunt în contact direct cu atmosfera.

4. Ape subterane - apele aflate sub suprafata terenului în zona de saturatie si în contact direct cu solul sau cu subsolul.

5. Ape interioare - toate apele aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară extinderea apelor teritoriale.

6. Râu - masa de apă care curge în cea mai mare parte la suprafată în lungul unei albii.

7. Lac - masă de apă stătătoare care ocupă o concavitate a scoartei pământului.

8. Bazin hidrografic - unitate fizico-geografică ce înglobează reteaua hidrografică până la cumpăna apelor.

9. Starea bună a apelor - acea stare pe care o ating corpurile de apă de suprafată atunci când parametrii ecologici si chimici ai apei au valori corespunzătoare regimului natural de scurgere, cu impact antropic nesemnificativ.

10. Apa brută - apă captată din surse de suprafată sau subterane, care are calitatea sursei în momentul prelevării si care necesită un proces de tratare conform cerintelor calitative ale folosintei.

11. Serviciul de asigurare a apei brute în sursă - totalitatea activitătilor de gospodărire a apelor desfăsurate pentru crearea de noi surse de apă si de regularizare a debitelor de apă ale surselor existente, în vederea satisfacerii cerintelor folosintelor, corelat cu prevederile actelor de reglementare emise pentru folosirea resurselor de apă.

12. Serviciul specific de gospodărire a apelor pentru ameliorarea si monitorizarea cantitativă si calitativă a poluantilor din apele uzate evacuate si de protectie a calitătii acestora - totalitatea activitătilor desfăsurate pentru cunoasterea stării si evolutiei cantitative si calitative a apelor.

13. Serviciul de cădere medie asigurat prin baraje - totalitatea activitătilor de gospodărire a apelor desfăsurate pentru regularizarea debitelor cursului de apă într-o anumită sectiune în vederea asigurării folosintei energetice.

14. Serviciul de asigurare a nisipurilor si pietrisurilor - totalitatea activitătilor de gospodărire a apelor desfăsurate pentru asigurarea unei scurgeri normale a apelor de suprafată, pentru regularizarea debitelor solide si crearea de depozite de nisipuri si pietrisuri în conditiile  mentinerii stabilitătii albiilor si malurilor cursurilor de apă.

15. Plan de gospodărire a apelor pe bazin hidrografic - instrument de planificare si aplicare a măsurilor de asigurare a protectiei si utilizării durabile a apei în cadrul unui bazin hidrografic.

16. Schema-cadru de amenajare si gospodărire a apelor - documentatie de gospodărire a apelor care prezintă modelul sistemului de gospodărire a apelor, cuprinzând reteaua hidrografică, lucrările de gospodărire a apelor si prelevările-evacuările aferente folosintelor, analizate în diferite scenarii si etape de dezvoltare economico-socială a spatiului hidrografic respectiv, precum si modul de protectie, de mentinere sau de îmbunătătire a calitătii apelor.

17. Fondul national de date de gospodărire a apelor - totalitatea bazelor de date meteorologice, hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire cantitativă si calitativă a apelor.

18. Sistem national de gospodărire a apelor – ansamblul activitătilor si lucrărilor care asigură administrarea domeniului public de interes national al apelor si gestiunea durabilă, cantitativă si calitativă a resurselor de apă.

19. Balanta apei - alocarea resurselor de apă pentru satisfacerea cerintelor folosintelor de apă în situatii hidrologice normale.

20. Folosinte de apă - orice formă de activitate sau unitate cu caracter social ori economic, care utilizează apa dintr-o sursă de apă.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Norma de metrologie legală CEE “NML CEE-79/830 Contoare de apă caldă”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 166/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 16 august 2002, se face următoarea rectificare:

- la pct. 2.1 “Erorile tolerate”, în loc de: “Eroarea tolerată în zona superioară este ± 2%.” se va citi: “Eroarea tolerată în zona superioară este ± 3%.”.

 

În Legea nr. 383/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002, se fac următoarele rectificări:

- la articolul unic pct. 2, la art. 2 lit. b), în loc de: “... mai mic de patru ori decât câstigul mediu brut.” se va citi: “... mai mic decât de patru ori câstigul mediu brut.”;

- la articolul unic pct. 2, la art. 2 lit. c), în loc de: “... mai mic de trei ori decât câstigul mediu brut.” se va citi: ..mai mic decât de trei ori câstigul mediu brut.”;

- la articolul unic pct. 2, la art. 2 lit. d), în loc de: “... mai mic de două ori decât câstigul mediu brut.” se va citi: “... mai mic decât de două ori câstigul mediu brut.”;

- la articolul unic pct. 4, la art. 4 alin. 2 se elimină cuvintele “sau de scutiri”;

- în anexa nr. 3, la nr. crt. 1 lit. a) se elimină cuvântul “calculat “, iar la nr. crt. 6 lit. c), în loc de: “5-100” se va citi: “51-100”.

 

Data Deciziei Curtii Constitutionale nr. 169/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 30 iulie 2002, se rectifică după cum urmează:

- în loc de: “11 mai 2002” se va citi: “11 iunie 2002”.

 

La Ordinul nr. 1.187/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002, se face următoarea rectificare:

- în loc de: “Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor” se va citi: “Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei”.