MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 692         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

942. - Hotărâre privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză

 

971. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

159. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică

 

278/613. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 125/383/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolată destinate consumului uman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind punerea în circulatie a noilor tipuri de colante de viză

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Vizele acordate străinilor de către misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României vor avea forma, continutul si elementele de securizare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Forma, continutul si elementele de securizare ale vizelor se realizează în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Punerea în circulatie a noilor formate de viză se face de către autoritătile abilitate prin lege, după epuizarea stocului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Vizele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării lor.

Art. 3. - Vizele vor fi acordate solicitantilor cu achitarea costului acestora, a costurilor operatiunilor de emitere, precum si a taxelor consulare si a tarifelor stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 942.

 

ANEXĂ

 

VIZĂ

 

Forma si mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810-ID2 (Institutul Român de Standardizare)

Rubrici:

Titlul documentului: VIZĂ

Numărul documentului: cu elemente speciale de sigurantă si precedat de sigla ROU

De la ............................. până la ............................. Se va indica perioada de valabilitate a vizei.

Numărul de intrări: Se va indica numărul de intrări la care titularul are dreptul.

Durata sederii ......... zile. Se va indica numărul de zile de sedere la care titularul are dreptul.

Eliberată la: Se va indica locul eliberării vizei.

La: Se va indica data eliberării vizei.

Numărul pasaportului: Se va indica numărul documentului de călătorie pentru care viza este valabilă (în care este aplicată).

Tipul de viză: Se va înscrie simbolul tipului de viză acordat.

Observatii: Se vor înscrie alte mentiuni ale organului emitent.

Datele informatizate citibile optic.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să corespundă standardelor UE în materie de format uniform de viză, stabilite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.683/95 din 29 mai 1995, care stabileste un format uniform de viză, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L164 din 4 iulie 1995. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica standardelor interne si ale Uniunii Europene în domeniu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Botosani precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-73*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 971.


*) Anexele nr. 1-73 se publică ulterior.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare nr. 154.722 din 3 aprilie 2002,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 159.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară se va aplica fără a aduce atingere prevederilor Conventiei pentru comertul international cu specii în pericol din flora si fauna sălbatică.

(3) Prezenta normă sanitară veterinară nu va afecta regulile nationale aplicabile animalelor de companie, desi mentinerea lor nu poate pune în pericol abolirea controalelor veterinare la frontierele dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 2. - În scopurile acestei norme sanitare veterinare, se folosesc următoarele definitii:

a) comert - comertul între statele membre ale Uniunii Europene cu bunuri care sunt supuse inspectiei si controalelor veterinare mentionate în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând animale vii, produsele si subprodusele de origine animală si alte mărfuri supuse controlului veterinar la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 21 august 2001;

b) animal pentru tăiere - animal destinat a fi livrat către un abator sau un centru de colectare din care acesta poate fi transferat numai pentru tăiere;

c) animale pentru reproductie sau productie - animale, altele decât cele cuprinse la lit. b), incluzând acele animale destinate reproductiei, productiei de lapte sau carne ori pentru scopuri de muncă, expozitii sau târguri, cu exceptia animalelor care iau parte la evenimente culturale si sportive;

d) ecvidee - animale sălbatice sau domestice din specia ecvine, incluzând zebra si asinii, precum si produsii rezultati din împerecherea acestora;

e) ecvidee înregistrate - ecvideele care sunt introduse sau înregistrate si eligibile pentru a intra într-un registru genealogic, în concordantă cu regulile comunitare referitoare la acest aspect, si identificate printr-un mijloc de identificare tip document, la care fac referire regulile comunitare mentionate;

f) ecvidee pentru tăiere - ecvidee destinate a fi transportate fie direct, fie după un tranzit către un târg ori un centru de colectare autorizat pentru un abator sau pentru tăiere;

g) ecvidee pentru reproductie si productie - ecvidee, altele decât cele mentionate la lit. d), e) si f);

h) păsări - păsări de curte, curcani, bibilică, rate, gâste, pitpalac, porumbel, fazani, potârnichi si struti - ratite -, crescute si tinute în captivitate pentru reproductie, productie de carne sau ouă pentru consum ori ca sursă de înlocuire a stocului de vânat;

i) ouă de incubatie - ouăle pentru incubatie, asa cum sunt definite de legislatia sanitară veterinară în vigoare;

j) pui de o zi - păsările cu vârsta mai mică de 72 de ore, care nu au fost hrănite, cu exceptia ratelor din specia Cairina moschata si hibrizii acesteia ce pot fi hrăniti;

k) păsări de reproductie - păsările cu vârsta mai mare de 72 de ore, destinate productiei de ouă pentru reproductie;

l) păsări pentru productie - păsările cu vârsta mai mare de 72 de ore, destinate productiei de ouă pentru productia de carne sau ouă pentru consum ori ca sursă pentru înlocuirea păsărilor de vânat;

m) păsări pentru tăiere - păsările trimise direct către un abator pentru a fi tăiate cât mai repede posibil după sosire si în orice caz într-o perioadă de 72 de ore de la aceasta;

n) animale de acvacultură - pesti vii, crustacee si moluste ce provin dintr-o exploatatie, incluzând pe cei pescuiti cu scopul de a popula o exploatatie;

o) pesti, crustacee sau moluste - pestii, crustaceele sau molustele în orice stare de exploatatie;

p) ovine si caprine pentru reproductie, îngrăsare si tăiere - ovinele si caprinele ce urmează să fie transportate către locul de destinatie fie direct, fie printr-un târg sau centru de colectare autorizat;

r) moluste bivalve - molustele care se hrănesc printr-un filtru lamelo-branhial;

s) organism, institut sau centru autorizat - orice stabiliment permanent, limitat geografic, autorizat conform art. 13, în care una sau mai multe specii de animale este/sunt în mod obisnuit tinută/tinute sau crescută/crescute în scopuri comerciale ori pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi:

1. expunerea animalelor si educatia publicului;

2. conservarea speciilor;

3. cercetare stiintifică fundamentală sau aplicată ori reproducerea animalelor în scopurile unei asemenea cercetări;

s) boli declarabile - bolile mentionate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară;

t) exploatatie - orice loc în care sunt adăpostite, îngrijite, crescute, manipulate sau prezentate publicului animale la care se face referire în prezenta normă sanitară veterinară;

t) autoritate competentă - autoritatea veterinară centrală a României cu atributii privind verificarea respectării cerintelor prezentei norme sanitare veterinare sau orice altă autoritate căreia autoritatea veterinară centrală a României i-a delegat această competentă.

 

CAPITOLUL II

Prevederi aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene

 

Art. 3. - Autoritatea competentă se va asigura că nu este interzis sau restrâns comertul mentionat la art. 1 alin. (1) pentru motive de sănătate animală, altele decât cele ce rezultă din aplicarea prezentei norme sanitare veterinare si, în special, datorită măsurilor de protectie luate.

Art. 4. - Autoritatea competentă va lua măsurile necesare pentru a se asigura că prezenta normă sanitară veterinară va fi implementată în legislatia veterinară românească. Animalele la care se face referire în prezenta normă sanitară veterinară, pot, fără a aduce atingere unor prevederi specifice ale acesteia, să fie obiect al comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene doar dacă satisfac conditiile stabilite la art. 5-10 si dacă provin din exploatatii autorizate sanitar veterinar de către autoritatea competentă si care se angajează că:

a) detin animale examinate permanent, în conformitate cu legislatia sanitară veterinară în vigoare;

b) notifică autoritătii competente, cu exceptia izbucnirii focarelor de boli declarabile, orice focar din bolile mentionate în anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă sanitară veterinară pentru care statul membru al Uniunii Europene sau România a elaborat un program de control ori de supraveghere;

c) respectă măsurile specifice nationale de combatere a unei boli care este de importantă particulară pentru un stat membru al Uniunii Europene sau pentru România si este acoperită de un program elaborat în conformitate cu art. 14 sau de o decizie de aprobare în conditiile art. 15 alin. (2);

d) pune pe piată, în scopuri comerciale, doar animale care nu prezintă semne de boală si care provin din exploatatii ori zone nesupuse nici unei interdictii pe motive de sănătate animală, iar în ceea ce priveste animalele neînsotite de un certificat de sănătate sau de un document comercial prevăzut la art. 5-11, acestea trebuie să fie însotite de o certificare emisă de o persoană responsabilă,

declarând că animalele în cauză nu prezintă în momentul expedierii nici un semn evident de boală si că exploatatia acesteia nu este supusă nici unei restrictii de sănătate animală;

e) respectă cerintele care asigură starea de sănătate corespunzătoare a animalelor detinute.

Art. 5. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că este restrâns comertul cu maimute - simiene si prosimiene -, exclusiv la animalele expediate din si spre un organism, institut sau centru autorizat de autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene si României, în conformitate cu art. 13, si că asemenea animale sunt însotite de un certificat sanitar veterinar corespunzător modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, care cuprinde o declaratie ce trebuie să fie completată de un medic veterinar al organismului, institutului sau centrului de origine pentru a garanta sănătatea animalelor.

(2) Autoritatea competentă poate, prin derogare de la prevederile alin. (1), să autorizeze achizitionarea de maimute apartinând unei persoane fizice de către un organism, institut sau centru autorizat.

Art. 6. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 14 si 15 autoritatea competentă se va asigura că alte specii de ongulate decât cele mentionate în prezenta normă sanitară veterinară pot fi subiectul comertului doar dacă respectă următoarele cerinte:

(2) În general acestea trebuie:

a) să fie identificate în concordantă cu legislatia sanitară veterinară ce reglementează efectuarea controalelor veterinare în cadrul comertului intracomunitar cu animale vii;

b) să nu fie destinate pentru tăiere în conditiile unui program pentru eradicarea unei boli infectioase;

c) să nu fi fost vaccinate împotriva febrei aftoase si să satisfacă cerintele relevante ale legislatiei sanitare veterinare privind febra aftoasă si cele referitoare la conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine;

d) să provină dintr-o exploatatie la care se referă legislatia comunitară specifică privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine, care nu este subiectul unor măsuri restrictive privind sănătatea animalelor, în special al celor prevăzute de legislatia sanitară veterinară privind combaterea pestei porcine clasice, a febrei aftoase si a unor boli ale ovinelor si caprinelor care au fost tinute în exploatatia respectivă permanent de la nastere sau în ultimele 30 de zile înainte de expediere;

e) dacă sunt importate, trebuie:

(i) să provină dintr-o tară tertă inclusă într-o coloană intitulată “alte ongulate”, ce trebuie inserată în lista elaborată în concordantă cu prevederile legislatiei sanitare veterinare referitoare la importul din tări terte de bovine, porcine, ovine, caprine si ecvidee si carne proaspătă de la acestea;

(ii) să îndeplinească conditiile specifice de sănătate animală ce urmează să fie stabilite conform procedurii nationale, care sunt cel putin echivalente cerintelor acestui articol;

f) să fie însotite de un certificat sanitar veterinar corespunzător modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, continând următoarea declaratie: ­«Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că rumegătoarele/suinele: (i) apartin speciilor …»;

(ii) la momentul examinării nu prezintă nici un semn clinic al vreunei boli de care este susceptibil;

(iii) provin de la o turmă (lot) liberă oficial de tuberculoză/liberă oficial de bruceloză sau liberă de bruceloză, nesupusă restrictiilor de pestă porcină, ori dintr-o exploatatie care a fost supusă, cu rezultate negative, testelor stabilite de legislatia sanitară veterinară în vigoare;

(3) În cazul rumegătoarelor:

a) trebuie să provină dintr-o turmă liberă oficial de tuberculoză si liberă oficial de bruceloză, în conformitate cu legislatia sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine, si cu legislatia sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea sanitară veterinară privind comertul intracomunitar cu ovine si caprine, si satisfac, în ceea ce priveste regulile de sănătate a animalelor, cerintele relevante stabilite de legislatia sanitară veterinară în vigoare;

b) când nu provin dintr-un efectiv care satisface conditiile stabilite la lit. a), rumegătoarele trebuie să provină dintr-o exploatatie în care nu a fost înregistrat nici un caz de bruceloză sau de tuberculoză în cele 42 de zile care au precedat încărcarea lor si în care au fost supuse unor testări, într-o perioadă de 30 de zile anterioară expedierii lor, cu rezultate negative:

(i) printr-un test de reactie pentru tuberculoză; si (ii) printr-un test destinat să demonstreze absenta anticorpilor pentru bruceloză.

Cerintele cu privire la aceste teste si definirea statutului pentru tuberculoză si bruceloză al acestor exploatatii vor fi stabilite în concordantă cu procedura natională. În asteptarea deciziilor prevăzute anterior vor continua să se aplice regulile nationale, în special cele cu privire la tuberculoză;

c) în conformitate cu procedura natională pot fi adoptate prevederi cu privire la leucoză.

(4) În cazul suinelor:

a) nu trebuie să provină dintr-o zonă care face obiectul măsurilor de interdictie asociate cu prezenta pestei porcine africane, în conformitate cu legislatia sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine;

b) trebuie să provină dintr-o exploatatie care nu este supusă nici uneia dintre restrictiile stabilite în legislatia sanitară veterinară privind măsurile de combatere a pestei porcine clasice ca rezultat al acestei boli;

c) trebuie să provină dintr-o exploatatie liberă de bruceloză, în conformitate cu legislatia sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine, si să satisfacă cerintele relevante de sănătate animală stabilite de această legislatie pentru suine;

d) atunci când nu provin dintr-o turmă/lot care respectă conditiile stabilite la lit. c) ele trebuie, în cele 30 de zile anterioare expedierii lor, să fie supuse, cu rezultate negative, unui test de laborator care să demonstreze absenta anticorpilor pentru bruceloză;

e) cu privire la boala veziculoasă a porcului trebuie să fie efectuată o testare serologică, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, asa cum este definită de legislatia sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine, în care a apărut un focar de boală veziculoasă a porcului. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni de la aparitia ultimului focar în acea regiune;

f) cu privire la pesta porcină clasică trebuie să fie efectuată o testare serologică, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, asa cum este definită de legislatia sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine, în care a apărut un focar de pestă porcină clasică. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni după aparitia ultimului focar în acea regiune. Dacă este necesar pot fi adoptate reguli detaliate pentru aplicarea acestor măsuri în conformitate cu procedura natională;

g) cu privire la sindromul reproductiv si respirator porcin trebuie să fie efectuată o testare serologică, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, asa cum este definită de legislatia sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine în care a fost înregistrat oficial un focar de sindrom de reproductie si respirator.

Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni după aparitia ultimului focar în acea regiune. Dacă este necesar pot fi adoptate reguli detaliate pentru aplicarea prevederilorprezentei litere în concordantă cu procedura natională.

Art. 7. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că păsările, altele decât cele mentionate în Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea sanitară veterinară pentru schimbul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, pot constitui obiectul comertului doar dacă satisfac următoarele cerinte.

(2) În general ele trebuie:

a) să provină dintr-o exploatatie în care nu a fost diagnosticată influenta aviară în cele 30 de zile anterioare expedierii;

b) să provină dintr-o exploatatie sau dintr-o zonă nesupusă la restrictii în conditiile măsurilor ce urmează să fie aplicate pentru combaterea bolii de Newcastle;

c) să fi fost carantinate, în conformitate cu legislatia sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru importurile de animale provenite din tări terte, dacă au fost importate din aceste tări, într-o exploatatie în care au fost aduse după ce au intrat pe teritoriul României.

(3) Psitacidele trebuie:

a) să nu provină dintr-o exploatatie si nici să nu fi fost în contact cu păsări dintr-o exploatatie în care a fost diagnosticată psitacoza (Chlamydia psittaci). Perioada de interdictie de la ultimul caz înregistrat si perioada de tratament sub supraveghere veterinară, recunoscute în conditiile procedurii nationale, trebuie să fie de cel putin două luni;

b) să fie identificate în conformitate cu legislatia sanitară veterinară care reglementează controalele veterinare pentru comertul intracomunitar cu animale vii. Metodele pentru identificarea psitacidelor, si în special a psitacidelor bolnave, vor fi stabilite în conditiile procedurii nationale;

c) să fie însotite de un certificat sanitar veterinar semnat de medicul veterinar oficial.

Art. 8. - Autoritatea competentă se va asigura că albinele - Apis melifera pot face obiectul comertului doar dacă satisfac următoarele cerinte:

a) provin dintr-o zonă în care nu există interdictii în legătură cu aparitia si evolutia locii americane;

b) perioada interdictiei trebuie să fie de cel putin 30 de zile de la ultimul caz de boală înregistrat si data la care toti stupii situati pe o rază de 3 kilometri au fost controlati de autoritatea competentă, au fost arsi sau tratati toti stupii infectati si inspectati conform legislatiei sanitare veterinare în vigoare;

c) în conformitate cu procedura natională, cerintele aplicate albinelor - Apis melifera sau cerinte echivalente pot fi aplicate si bondarilor;

d) sunt însotite de un certificat sanitar veterinar, conform anexei nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, a cărui declaratie este completată de autoritatea competentă, pentru a certifica respectarea cerintelor stabilite la lit. a).

Art. 9. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că lagomorfele pot face obiectul comertului doar dacă satisfac următoarele cerinte:

a) trebuie să nu provină si să nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploatatie în care este prezentă turbarea sau este suspectată de a fi fost prezentă în ultima lună;

b) trebuie să provină dintr-o exploatatie în care nici un animal nu prezintă semne clinice de mixomatoză.

(2) Autoritatea competentă va solicita un certificat de sănătate pentru miscările lagomorfelor si va cere ca animalele trimise către România să fie însotite de un certificat sanitar veterinar prezentat în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, care cuprinde următoarea declaratie: “Eu, subsemnatul, ............................, certific că lotul de mai sus respectă cerintele Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 159/2002 si că animalele nu au prezentat nici un semn clinic de boală la examinare.” Acest certificat trebuie să fie emis de medicul veterinar oficial.

Dacă autoritatea competentă doreste să folosească această optiune, va informa Comisia Europeană care trebuie să asigure că a fost respectată cerinta stabilită la alin. (1).

(3) Republica Irlanda si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord solicită prezentarea unui certificat de sănătate care să garanteze că cerinta stabilită la alin. (1) lit. a) a fost respectată.

Art. 10. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că există o interdictie cu privire la comertul cu dihori domestici, nurci si vulpi, care provin din sau au fost în contact cu animale dintr-o exploatatie în care este prezentă turbarea sau este suspectată de a fi fost prezentă în ultimele 6 luni, în măsura în care nu este aplicat nici un program sistematic de vaccinare.

(2) Pentru a face obiectul comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene, cu exceptia comertului între statele membre ale Uniunii Europene mentionate la alin. (3), câinii si pisicile trebuie să respecte următoarele cerinte:

a) animalele mai mari de 3 luni trebuie:

1. să nu prezinte nici un semn de boală si în special de boli contagioase ale speciilor, în ziua în care sunt expediate de la exploatatie;

2. să fie tatuate sau să aibă implantat un sistem microcip de identificare, în concordantă cu regulile detaliate ce urmează să fie stabilite în conditiile procedurii nationale;

3. după vârsta de 3 luni, să fi fost vaccinate împotriva turbării, iar anual sau la intervale autorizate de autoritatea veterinară centrală a tării de expediere a vaccinului să fie supuse unei vaccinări de rapel; vaccinul utilizat să fie inactivat cu cel putin o unitate internatională antigenică - standard OMS -, măsurată în concordantă cu testul de activitate prin metoda descrisă de Farmacopeea Europeană si recunoscut în conditiile procedurii nationale;

4. vaccinarea trebuie să fie certificată de un medic veterinar oficial. Certificatul de vaccinare trebuie să poarte numele vaccinului, numărul seriei sale si, dacă este posibil, etichetă autoadezivă;

5. câinii trebuie să fi fost vaccinati împotriva bolii Carré;

6. să fie însotite de un pasaport individual care permite ca animalul să fie identificat clar si care arată datele vaccinării si/sau de un certificat sanitar veterinar conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară, completat de un medic veterinar oficial si suplimentat de următoarea declaratie: “Eu, subsemnatul, ......................., certific faptul că pisicile/câinii la care face referire acest certificat respectă cerintele Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 159/2002 si provin dintr-o exploatatie în care nu a fost înregistrat nici un caz de turbare în ultimele 6 luni.”;

b) animalele mai mici de 3 luni trebuie:

1. să satisfacă cerintele pct. 1 si 5 ale lit. a);

2. să nu provină dintr-o exploatatie care face obiectul restrictiilor miscării animalelor din motive de sănătate animală;

3. să fi fost născute în exploatatia de origine si să fi fost mentinute în captivitate de la nastere.

(3) De la data de 1 iulie 1994, prin derogare de la prevederile alin. (2), punerea pe piată în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si în Republica Irlanda a câinilor si pisicilor care nu sunt originari din aceste tări va fi supusă următoarelor conditii:

a) în general, câinii si pisicile trebuie:

1. să nu prezinte nici un semn de boală contagioasă în ziua când sunt expediati de la exploatatia în cauză;

2. să fi fost prevăzuti cu un sistem de identificare în concordantă cu regulile detaliate stabilite în conditiile procedurii nationale;

3. să fi fost născuti într-o exploatatie si să fi fost mentinuti în captivitate acolo de la nastere fără vreun contact cu animale sălbatice sensibile la turbare;

4. în cazul câinilor, să fi fost vaccinati împotriva bolii Carré;

5. să fie transportati într-un mijloc de transport recunoscut pentru aceste scopuri de autoritatea veterinară competentă a tării de expediere;

6. să fie însotiti de: o înregistrare individuală a vacinării, care permite identificarea clară a animalului si a originii sale si care arată datele vaccinării; un certificat sanitary veterinar redactat în conditiile procedurii nationale si completat de un medic veterinar oficial;

b) în plus, acestia trebuie:

1. fie să fi fost vaccinati împotriva turbării după vârsta de 3 luni si cel putin cu 6 luni înaintea expedierii, prin injectarea unui vaccin inactivat de cel putin o unitate antigenică internatională - standard OMS - măsurată în concordantă cu testul de activitate prin metoda descrisă de

Farmacopeea Europeană si recunoscut în conditiile procedurii nationale, cu vaccinare de rapel anuală sau la intervale stabilite de autoritatea veterinară centrală a statului de expediere pentru acest vaccin;

2. vaccinarea trebuie să fie certificată de un medic veterinar oficial. Certificatul de vaccinare trebuie să poarte numele vaccinului, numărul seriei sale si, dacă este posibil, etichetă autoadezivă;

3. au fost supusi în urma vaccinării unui test serologic care prezintă un titru al anticorpilor de protectie de cel putin 0,5 unităti internationale, test serologic care ar trebui să fie efectuat în concordantă cu specificatiile Organizatiei Mondiale a Sănătătii. Dacă testul este efectuat după prima vaccinare, el trebuie să fie efectuat între prima si a treia lună după vaccinare;

4. când conditiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) nu sunt întrunite, să fi fost trimisi sub supraveghere într-o statie de carantină autorizată de autoritatea veterinară centrală a tării de destinatie pentru a efectua o perioadă de 6 luni de carantină.

(4) Deoarece Republica Irlanda si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pot, fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) si (3), să mentină reglementările lor nationale cu privire la carantină pentru toate carnivorele, primatele, liliecii si alte animale susceptibile la turbare, cuprinse în prezenta normă sanitară veterinară, despre care nu se poate demonstra că s-au născut în exploatatia de origine si că au fost tinute în captivitate de la nastere, autoritatea competentă trebuie să tină seama de aceste prevederi atunci când expediază câini si pisici către Republica Irlanda si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

(5) Autoritatea competentă va desemna un institut specific care să stabilească criteriile necesare pentru standardizarea testelor serologice si va decide cu privire la responsabilitătile sale.

(6) Autoritatea competentă se va asigura că importatorii vor suporta costurile testelor serologice.

(7) În cadrul comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu procedura natională, prevederile art. 9 cu privire la turbare vor fi amendate pentru Republica Finlanda, Regatul Norvegiei si Regatul Suediei, ca urmare a situatiei epidemiologice indemne pentru această boală.

Art. 11. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că, fără a aduce atingere deciziilor ce trebuie luate pentru implementarea art. 21 si 23, doar materialul seminal, ovulele si embrionii care respectă conditiile stabilite la alin. (2), (3) si (4) fac obiectul comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Materialul seminal al speciilor ovine, caprine si ecvidee trebuie, fără a aduce atingere unor criterii ce urmează a fi respectate pentru intrarea ecvideelor în cărtile genealogice ale unor rase specifice:

a) să fi fost colectat si prelucrat în vederea însământării artificiale într-un centru autorizat din punct de vedere sanitar veterinar, în conformitate cu cap. I din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară, sau, în cazul ovinelor si caprinelor, prin derogare de la cele de mai sus, într-o exploatatie care respectă legislatia sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară privind comertul intracomunitar cu ovine si caprine;

b) să fi fost colectat de la animale care îndeplinesc conditiile stabilite la cap. II din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară;

c) să fi fost colectat, procesat si conservat în conformitate cu cap. III din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară;

d) să fi fost însotit în timpul transportului de un certificat sanitar veterinar care să respecte conditiile procedurii nationale.

(3) Ovulele si embrionii speciilor ovine/caprine, suine si ecvidee trebuie:

a) să fi fost prelevati de o echipă de colectare autorizată de autoritatea veterinară competentă a tării de origine si prelucrati într-un laborator adecvat, de la femele donatoare care îndeplinesc conditiile stabilite la cap. IV din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară;

b) să fi fost tratati si depozitati în conformitate cu cap. III din anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară;

c) să fie însotiti în timpul transportului spre tara de destinatie de un certificat de sănătate care corespunde specimenului ce urmează să fie definit în conditiile procedurii nationale.

(4) Materialul seminal folosit pentru însământarea femelelor donatoare trebuie să respecte prevederile alin. (2) în cazul oilor, caprelor si ecvideelor si ale Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de material seminal de porcine.

(5) Orice garantii suplimentare pot fi determinate în conditiile procedurii nationale.

Art. 12. - (1) Regulile cu privire la controalele stabilite de legislatia sanitară veterinară se vor aplica în special în ceea ce priveste organizarea si urmărirea controalelor ce urmează să fie efectuate asupra animalelor, materialului seminal, ovulelor si embrionilor cuprinsi în prezenta normă sanitară veterinară si care sunt însotiti de un certificat de sănătate. Alte animale trebuie să provină din ferme supuse prevederilor prezentei norme sanitare veterinare cu privire la controalele efectuate la locul de origine si de destinatie.

(2) Comunicarea locului de destinatie, asa cum este prevăzut în legislatia sanitară veterinară ce reglementează controalele veterinare privind comertul intracomunitar cu animale vii, cu privire la animale, material seminal, ovule sau embrioni însotiti de un certificat de sănătate în concordantă cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, va avea loc folosind sistemul Animo după implementarea acestuia pe teritoriul României.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor specifice ale prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă, atunci când se suspectează că prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu au fost respectate sau există dubii cu privire la sănătatea animalelor ori calitatea materialului seminal, ovulelor si embrionilor mentionati la art. 1, va efectua orice controale pe care le consideră adecvate.

(4) Autoritatea competentă va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice violare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, în special când se descoperă că certificatele sau documentele redactate nu corespund stării de sănătate reale a animalelor mentionate la ar. 1, că identificarea animalelor sau marcarea materialului seminal, ovulelor si embrionilor în cauză nu respectă prezenta normă sanitară veterinară sau că animalele ori produsele în cauză nu au fost supuse controalelor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 13. - (1) Comertul cu animale din specii susceptibile la bolile mentionate în anexa nr. 1 sau 2 la prezenta normă sanitară veterinară, când tara de destinatie aplică garantia prevăzută la art. 14 si 15, si comertul cu material seminal, ovule sau embrioni ai unor asemenea animale expediate la si de la organisme, institute ori centre autorizate în concordantă cu anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară vor fi supuse prezentării unui certificat sanitar veterinar care corespunde modelului din anexa nr. 6 la prezenta normă sanitară veterinară. Acest document, care trebuie să fie completat de medicul veterinar oficial, trebuie să specifice că animalele, materialul seminal, ovulele sau embrionii provin dintr-un organism, institut ori centru autorizat în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară si trebuie să le însotească în timpul transportului.

(2) Pentru a fi autorizate, organismele, institutele sau centrele vor prezenta autoritătii competente toate documentele relevante cu privire la bolile declarabile, pentru a putea fi respectate conditiile mentionate în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.

(3) După primirea dosarului cu privire la cererea pentru aprobare sau pentru reînnoirea aprobării, autoritatea competentă îl va examina pe baza datelor pe care le contine si, când este cazul, a rezultatelor testărilor efectuate pe teren.

(4) Autoritatea competentă va retrage aprobarea în conformitate cu pct. III din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.

(5) Autoritatea competentă va trimite Comisiei Europene o listă cuprinzând organismele, institutele si centrele autorizate, împreună cu orice modificări ale listei.

Art. 14. - (1) Când autoritatea competentă elaborează sau a elaborat fie direct, fie prin intermediul crescătorilor un program voluntar ori obligatoriu de control sau de supraveghere pentru una dintre bolile mentionate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, poate prezenta respectivul program Comisiei Europene, indicând în special:

a) distributia bolii în teritoriul său;

b) dacă boala este declarabilă;

c) motive pentru initierea programului, tinând seama de eficacitatea-costul său si de importanta bolii;

d) zona geografică în care programul urmează să fie aplicat;

e) categoriile de statut ce urmează să fie aplicate exploatatiilor, cerintele pentru fiecare specie de animale, când este introdusă într-o exploatatie si procedurile de testare ce urmează să fie folosite;

f) procedurile de supraveghere a programului, incluzând implicarea crescătorilor în aplicarea programului de control sau de supraveghere;

g) măsura ce urmează să fie luată dacă, din orice motiv, o exploatatie îsi pierde statutul său;

h) măsurile ce urmează să fie luate dacă rezultatele testărilor efectuate în conditiile programului sunt pozitive;

i) natura nediscriminatorie a comertului în teritoriul tării vizate cu privire la comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Comisia va examina programele prezentate de autoritatea competentă. Programele pot fi aprobate, în conditiile procedurii comunitare, conform criteriilor stabilite la alin. (1). În conditiile aceleiasi proceduri vor fi definite în acelasi timp sau cel mai târziu în termen de 3 luni după prezentarea programelor garantii suplimentar, generale sau limitate, care pot fi cerute în comert. Asemenea garantii nu trebuie să le depăsească pe cele pe care România le implementează la nivel national.

(3) Programele înaintate de autoritatea competentă pot fi amendate sau completate în conditiile procedurii comunitare. În conditiile aceleiasi proceduri pot fi făcute amendamente garantiilor mentionate la alin. (2).

Art. 15. - (1) Atunci când autoritatea competentă consideră că teritoriul său sau o parte a teritoriului său este liberă de una dintre bolile mentionate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, animalele sensibile la care se face referire în prezenta normă sanitară veterinară, va prezenta Comisiei Europene documentatia de sprijin adecvată, subliniind în special:

a) natura bolii si istoria aparitiei sale în teritoriul său:

b) rezultatele testării de supraveghere bazate pe investigatii serologice, microbiologice, patologice sau epidemiologice;

c) perioada în care această boală a fost declarabilă autoritătilor competente;

d) perioada în care a fost efectuată supravegherea;

e) când este cazul, perioada în care vaccinarea împotriva bolii a fost interzisă si zona geografică vizată de interdictie;

f) aranjamentele pentru verificarea absentei bolii.

(2) Comisia va examina documentatia prevăzută la alin. (1) si va transmite autoritătii competente decizia de aprobare sau de respingere a planului înaintat de aceasta.

Dacă planul este acceptat, garantii suplimentare, generale sau specifice, care pot fi cerute în cadrul comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi definite în conditiile procedurii nationale. Acestea nu trebuie să le depăsească pe cele pe care România le implementează la nivel national. În asteptarea unei decizii România poate mentine în tranzactiile sale comerciale cerintele esentiale necesare pentru a mentine statutul său.

(3) Autoritatea competentă va notifica Comisiei Europene orice schimbare în detaliile specificate la alin. (1). Garantiile definite conform alin. (2) pot, în baza unei asemenea notificări, să fie amendate sau retrase în conditiile procedurii nationale.

 

CAPITOLUL III

Prevederi aplicabile importurilor în România

 

Art. 16. - Conditiile aplicabile importurilor de animale, material seminal, ovule si embrioni, la care se referă prevederile prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să fie cel putin echivalente celor stabilite la cap. II.

Art. 17. - (1) În scopurile aplicării uniforme a art. 16 se vor aplica prevederile următoarelor alineate.

(2) Numai animalele, materialul seminal, ovulele si embrionii mentionate la art. 1, care satisfac următoarele cerinte, pot să fie importate în România:

a) trebuie să provină dintr-o tară tertă de pe o listă ce urmează să fie elaborată conform alin. (3) lit. a);

b) trebuie să fie însotite de un certificat de sănătate care corespunde modelului ce urmează să fie elaborat în conditiile procedurii nationale, semnat de autoritatea competentă a tării exportatoare, care certifică faptul că animalele, materialul seminal, ovulele si embrionii îndeplinesc conditiile aditionale sau oferă garantiile echivalente mentionate în alin. (4) si că provin din centre, organisme, institute sau centre de colectare autorizate, care oferă asemenea garantii.

(3) Următoarele prevederi vor fi stabilite în conditiile procedurii nationale:

a) fără a aduce atingere listei prevăzute în art. 6 alin. (1) lit. e), o listă provizorie cuprinzând tările terte sau părti din tările terte, capabile să furnizeze autoritătii competente garantii echivalente celor prevăzute la cap. II, si o listă cuprinzând centrele de colectare care sunt capabile să dea aceste garantii. Această listă provizorie va fi extrasă din listele cuprinzând exploatatiile autorizate si inspectate de autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau de către Comisia Europeană ori de către autoritatea competentă care a controlat aceste exploatatii, în care se respectă principiile si regulile generale stabiliteîn prezenta normă sanitară veterinară;

b) actualizări ale acestei liste în baza inspectiilor prevăzute la alin. (5);

c) cerintele specifice de sănătate animală, în special pentru protectia teritoriului României de anumite boli exotice, sau garantii echivalente celor prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară. Cerintele specifice si garantiile echivalente stabilite pentru tările terte nu pot fi mai favorabile decât cele prevăzute la cap. II.

(4) Lista prevăzută la alin. (3) poate include doar tările terte sau părti din acestea:

a) din care importurile nu sunt interzise:

(i) ca rezultat al existentei uneia dintre bolile mentionate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară sau al oricărei alte boli exotice;

(ii) cu exceptia importului de bovine, porcine, ovine, caprine si ecvidee, în cazul altor animale la care se referă prezenta normă sanitară veterinară, în conditiile unei decizii luate în conformitate cu procedura natională se va tine seama de starea lor de sănătate;

b) care, potrivit legislatiei lor si organizării serviciilor lor veterinare si a serviciilor de inspectii, puterilor unor asemenea servicii si supravegherii la care sunt supuse, au fost recunoscute ca fiind capabile de garantarea aplicării legislatiei lor în vigoare;

c) ale căror servicii veterinare sunt capabile să garanteze că sunt respectate cerintele de sănătate cel putin echivalente celor stabilite la cap. II.

(5) Inspectiile sanitare veterinare sunt efectuate astfel:

a) expertii Comisiei Europene si ai statelor membre ale Uniunii Europene pot efectua inspectii ad-hoc în România pentru a verifica dacă garantiile date de autoritatea competentă cu privire la conditiile de productie si comercializare pot fi considerate echivalente celor aplicate în Comunitatea Europeană;

b) expertii autoritătii competente pot efectua inspectii ad-hoc în tările terte pentru a verifica dacă garantiile date de autoritatea competentă a tării terte în cauză, cu privire la conditiile de productie si comercializare, pot fi considerate echivalente celor aplicate în România.

(6) Până la organizarea inspectiilor mentionate la alin. (5) vor continua să se aplice reguli nationale aplicabile inspectiei în tări terte, cu conditia notificării către autoritatea competentă a oricărui caz de nerespectare a garantiilor oferite în conformitate cu alin. (3), descoperit în timpul acestor inspectii.

Art. 18. - (1) Autoritatea competentă se va asigura că animalele, materialul seminal, ovulele si embrionii la care face referire prezenta normă sanitară veterinară sunt importate în România numai dacă:

a) sunt însotite de un certificat ce trebuie emis de medicul veterinar oficial; tipul de certificat va fi redactat în functie de specie, în conditiile procedurii nationale;

b) au îndeplinit conditiile impuse de legislatia sanitară veterinară în vigoare, cu referire la controalele efectuate la frontieră pentru importul din tări terte de animale vii;

c) înaintea încărcării spre teritoriul României au fost supuse unui control de către medicul veterinar oficial pentru a asigura că au fost respectate conditiile de transport specificate în Norma sanitară veterinară privind protectia animalelor în timpul transportului, în special cu privire la adăpare si furajare;

d) animalele mentionate la art. 5-10 au fost tinute în carantină înainte de a fi comercializate, conform legislatiei sanitare veterinare în vigoare.

(2) Până la stabilirea conditiilor specifice pentru acest articol regulile nationale aplicabile importurilor din tări terte, pentru care nu au fost adoptate asemenea cerinte, vor continua să se aplice cu conditia ca ele să nu fie mai favorabile decât cele stabilite la cap. II.

Art. 19. - În conditiile procedurii nationale vor fi stabilite următoarele măsuri:

a) cerinte specifice de sănătate a animalelor pentru importuri în România si natura si continutul documentelor de însotire pentru animale destinate grădinilor zoologice, circurilor, parcurilor de distractii sau laboratoarelor experimentale;

b) garantii aditionale celor prevăzute cu privire la diferitele specii de animale la care face referire prezenta normă sanitară veterinară, pentru a proteja pe teritoriul României speciile vizate.

Art. 20. - Principiile si regulile stabilite în legislatia comunitară referitoare la controalele veterinare de frontieră ce se efectuează pentru animalele importate în România si urmărirea inspectiilor ce urmează să fie efectuate de autoritatea competentă, precum si măsurile de protectie ce urmează să fie aplicate vor fi stabilite în conformitate cu procedurile nationale. Până la aplicarea deciziilor prevăzute de legislatia mentionată anterior regulile nationale relevante pentru aplicarea art. 8 vor continua să se aplice fără a se aduce atingere principiilor si regulilor mentionate mai sus.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Orice modele de certificate aplicabile comertului si conditiilor de sănătate animală ce urmează să fie respectate pentru a face posibilă comercializarea de animale, material seminal, ovule si embrioni, altele decât cele la care se face referire în art. 5-11, atunci când este necesar acest lucru, vor fi hotărâte în conditiile procedurii nationale.

Art. 22. - Anexele prezentei norme sanitare veterinare vor fi amendate în conditiile procedurii nationale, atunci când este necesar acest lucru. Anexa nr. 2 va fi revizuită înainte de data aderării României la Uniunea Europeană, în special pentru a amenda lista bolilor, pentru a le include pe cele la care sunt susceptibile rumegătoarele si suinele si pe cele care sunt transmise prin material seminal, ovule sau embrioni de la ovine.

Art. 23. - În conditiile procedurii nationale, cerinte speciale pot fi stabilite, dacă este cazul, prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. e) si ale cap. II, pentru miscarea animalelor de circ si de parcuri de distractii si pentru comertul cu animale, material seminal, ovule si embrioni pentru grădini zoologice.

Art. 24. - Autoritatea competentă este autorizată să admită intrarea pe teritoriul României a animalelor, inclusiv păsări de colivie, a materialului seminal, a ovulelor si a embrionilor la care se referă prezenta normă sanitară veterinară, care au trecut prin teritoriul unei tări terte, însotite de un certificat de sănătate care respectă cerintele acestei norme sanitare veterinare.

Art. 25. - Dacă autoritatea competentă implementează un sistem alternativ de control care furnizează garantii echivalente celor stabilite în prezenta normă sanitară veterinară cu privire la miscările în cadrul teritoriului său ale animalelor, materialului seminal, ovulelor si embrionilor la care se referă prezenta normă sanitară veterinară, poate acorda derogări de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. f), ale art. 8 lit. b) si ale art. 11 alin. (2) lit. d).

Art. 26. - În baza procedurii nationale pot fi adoptate măsuri de tranzitie pentru o perioadă de 3 ani în scopul facilitării tranzitiei la noile conditii stabilite de prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

BOLI

declarabile în contextul prevederilor prezentei norme sanitare veterinare

 

Bolile

Speciile vizate

Boala de Newcastle, influenta aviară

Păsări

Psitacoză

Psitacide

Loca americană

Albine

Febra aftoasă

Rumegătoare

Bruceloză (Brucella ssp.)

Suine

Tuberculoză

 

Pesta porcină clasică

 

Pesta porcină africană

 

Febra aftoasă

 

Turbare

Toate speciile susceptibile

 

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

LISTA

cuprinzând bolile pentru care pot fi recunoscute programe nationale în conditiile

prezentei norme sanitare veterinare

 

Nurcă

Enterită virală

 

Boala aleutină

Albine

Loca europeană

 

Varooza si acarioza

Maimute si felide

Tuberculoză

Rumegătoare

Tuberculoză

Lagomorfe

Mixomatoză virală

 

Boala hemoragică

 

Tularemie

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CONDITII

care reglementează aprobarea organismelor, institutelor si centrelor

 

I. Pentru a i se acorda aprobare oficială în conditiile art. 13 alin. (2) din norma sanitară veterinară, un organism, institut sau centru, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. s), trebuie:

a) să fie clar demarcat si separat de împrejurimile sale;

b) să fie situat la o distantă rezonabilă de exploatatiile agricole al căror statut sanitar ar putea fi pus în pericol de prezenta unui organism, institut sau centru autorizat;

c) să se afle sub controlul unui medic veterinar1) care supraveghează animalele, care trebuie să poată fi prinse si închise în orice moment;

d) să aibă amenajări adecvate de carantină;

e) să aibă localuri adecvate pentru efectuarea examinării post-mortem;

f) să fie liber de bolile mentionate în anexele nr. 1 si 2, precum si de bolile existente în tara în care s-a elaborat un program conform art. 14 din norma sanitară veterinară;

g) să tină la zi înregistrările care indică:

1. numărul animalelor fiecărei specii prezente în exploatatie, cu informatii privind vârstele lor;

2. numărul animalelor care sosesc în exploatatie sau care o părăsesc, împreună cu informatii privind transportul si sănătatea acestora;

3. observatii făcute în timpul perioadei de carantină;

4. rezultatele examinărilor regulate ale excretiilor;

5. rezultatele testărilor sanguine sau ale oricăror alte proceduri de diagnostic;

6. cazuri de boală si, când este cazul, tratamentul administrat;

7. rezultatele necropsiei animalelor care mor în exploatatie, incluzând avortonii;

h) să dispună de amenajări pentru distrugerea adecvată a cadavrelor animalelor care mor de o boală;

i) să fie supravegheat de un medic veterinar oficial care trebuie să efectueze cel putin două controale sanitare pe an.

Controalele sanitare veterinare trebuie să includă cel putin:

1. o inspectie a tuturor animalelor din exploatatie;

2. probe reprezentative luate de la toate speciile susceptibile la bolile mentionate în anexele nr. 1 si 22) la norma sanitară veterinară sau depistarea acestor boli prin alte metode. Aceste probe trebuie să fie analizate de un

1) Responsabil cu verificarea zilnică a sănătătii animalelor, conform cerintelor normei sanitare veterinare.

2) În măsura în care una dintre aceste boli este declarabilă.

laborator autorizat să controleze dacă ele contin agenti ai bolilor pentru fiecare dintre speciile mentionate în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară. Probele trebuie prelevate tot timpul anului. Rezultatele testelor de laborator ale probelor luate în timpul controalelor sanitare nu trebuie să confirme prezenta agentilor patogeni în cauză;

3. examinarea registrelor care trebuie să fie păstrate;

j) dacă detine animale destinate laboratoarelor experimentale, trebuie să se conformeze prevederilor Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de experientă si a celor utilizate în alte scopuri stiintifice.

II. Aprobarea va fi mentinută când sunt satisfăcute următoarele cerinte:

a) animalele introduse într-o exploatatie trebuie să provină dintr-un alt centru, institut sau organism autorizat;

b) dacă animalele la care se referă legislatia comunitară specifică privind conditiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul intracomunitar cu bovine si porcine, sunt tinute într-un centru, institut ori organism autorizat, ele pot părăsi exploatatia doar sub control oficial;

c) controalele de sănătate din centrul, institutul sau organismul autorizat trebuie să fie efectuate de două ori pe an, în concordantă cu prevederile pct. I lit. i);

d) rezultatele testelor de laborator ale probelor trebuie să fie negative pentru agentii bolilor mentionate în anexele nr. 1 si 21) la norma sanitară veterinară;

e) orice caz de moarte suspectă sau prezenta oricărui alt simptom care sugerează că animalele au contractat una sau mai multe dintre bolile mentionate în anexele nr. 1 si 21) la norma sanitară veterinară trebuie să fie notificată fără întârziere autoritătii competente.

III. Aprobarea poate fi suspendată, reacordată sau retrasă în următoarele circumstante:

a) când notificarea unor boli este făcută în sensul pct. II lit. d), autoritatea competentă va suspenda temporar aprobarea centrului, organismului sau institutului autorizat;

b) când o probă luată de la un animal suspect este trimisă laboratorului autorizat pentru a o testa pentru prezenta agentilor patogeni în cauză. Rezultatele testelor vor fi imediat trimise autoritătii competente;

c) când autoritatea competentă este informată de suspiciunile cu privire la prezenta uneia dintre bolile mentionate în anexele nr. 1 si 21), aceasta va adopta măsuri cu pri- vire la ancheta epidemiologică si la testele de laborator, dispunând totodată măsuri de combatere a bolii si de retragere a autorizatiei sanitare veterinare de functionare a exploatatiei, dacă boala a fost notificată în conformitate cu prevederile legale;

d) când rezultatele testului sunt negative pentru agentii patogeni vizati, departamentul oficial va reacorda aprobarea;

e) organismul, institutul sau centrul va fi autorizat din nou doar când, după eradicarea surselor de infectie, conditiile stabilite la pct. I, cu exceptia lit. f), sunt din nou îndeplinite;

f) autoritatea competentă va informa Comisia Europeană despre suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobării.


1) În măsura în care una dintre aceste boli este declarabilă.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

 

A. Conditii ce reglementează aprobarea centrelor de colectare a materialului seminal

Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:

1. să fie plasate sub supravegherea unui medic veterinar al centrului;

2. să aibă cel putin:

a) spatiu pentru cazarea animalelor, cu posibilitatea de a fi încuiat si, dacă se cere pentru ecvidee, o zonă de antrenament care să fie separată fizic de amenajările centrului, camere de prelucrare si depozitare;

b) amenajări pentru izolare care nu au comunicare directă cu spatiul de cazare normal al animalelor;

c) amenajări pentru colectarea materialului seminal, incluzând o cameră separată pentru curătarea si dezinfectarea sau sterilizarea echipamentului;

d) o cameră de prelucrare a materialului seminal, separată de amenajările de colectare, care nu trebuie în mod necesar să fie în acelasi loc;

e) o cameră de depozitare a materialului seminal, care nu trebuie în mod necesar să fie în acelasi loc;

3. să fie astfel construite sau izolate încât să se prevină contactul cu efectivul din exterior;

4. să fie astfel construite încât întregul centru, cu exceptia camerelor oficiale si, în cazul ecvideelor, a zonei de antrenament, să poată fi usor curătat si dezinfectat.

B. Conditii pentru supravegherea centrelor de colectare a materialului seminal

Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:

1. să fie supravegheate pentru a avea doar animale din speciile al căror material seminal urmează să fie colectat.

Totusi alte animale domestice pot fi admise cu conditia să nu prezinte nici un risc de infectare a speciilor al căror material seminal urmează să fie colectat si acestea să îndeplinească conditiile stabilite de medicul veterinar al centrului.

Dacă în cazul ecvideelor centrul de colectare împarte un loc cu un centru de însământare artificială sau de montă, atunci iepele, armăsarii încercători si armăsarii pentru montă naturală sunt admisi cu conditia să satisfacă cerintele cap. II lit. A pct. 1-4;

2. să fie supravegheate pentru a se asigura că sunt tinute registre care cuprind:

a) speciile, rasa, data nasterii si identificarea fiecărui animal prezent în centru;

b) orice miscare a animalelor care intră sau care părăsesc centrul;

c) istoria sănătătii, toate testele de diagnostic si rezultatele acestora; tratamentele si vaccinările efectuate asupra animalelor detinute;

d) data colectării si prelucrării materialului seminal;

e) destinatia materialului seminal;

f) depozitarea materialului seminal;

3. să fie inspectate de un medic veterinar oficial în timpul sezonului de reproductie, cel putin o dată pe an în cazul animalelor cu reproducere sezonieră si de două ori pe an în cazul reproducerii extrasezoniere, pentru a avea în vedere si a verifica toate problemele în legătură cu conditiile de autorizare si supraveghere;

4. să fie astfel supravegheate încât să prevină intrarea persoanelor neautorizate. În plus, vizitatorilor autorizati trebuie să li se ceară să respecte conditiile stabilite de medicul veterinar al centrului;

5. să angajeze personal competent care a primit instruire adecvată cu privire la dezinfectie si tehnici adecvate pentru prevenirea răspândirii bolii;

6. să fie supravegheate pentru a se asigura că:

a) nici unul dintre animalele detinute în centru nu este folosit pentru reproducerea naturală cu cel putin 30 de zile înainte de prima colectare a materialului seminal si în timpul perioadei de colectare;

b) colectarea, prelucrarea si depozitarea materialului seminal sunt efectuate doar în spatii rezervate pentru aceste scopuri;

c) toate ustensilele care vin în contact cu materialul seminal sau cu animalul donator în timpul colectării ori prelucrării sunt fie dezinfectate corespunzător, fie sterilizate înainte de a le folosi, fie distruse si îndepărtate după utilizare;

d) dacă, în cazul ecvideelor, centrul de colectare împarte un loc cu un centru de însământare artificială sau cu un centru de montă, trebuie să se facă o separare strictă între instrumentele si echipamentul pentru însământare artificială sau montă naturală si instrumentele si echipamentul care vin în contact cu animalele donatoare sau cu alte animale tinute în centrul de colectare si cu materialul seminal;

e) produsele de origine animală, precum diluanti, aditivi sau conservanti, utilizati în prelucrarea materialului seminal, nu prezintă nici un risc pentru sănătatea animalelor sau au fost supuse anterior unui tratament care să excludă un asemenea risc;

f) în cazul materialului seminal congelat sau refrigerat sunt utilizati agenti criogeni care nu au fost folositi anterior pentru alte produse de origine animală;

g) orice recipient pentru depozitarea sau transportul materialului seminal este fie dezinfectat sau sterilizat, când este cazul, înainte de folosire, fie este nou, distrus si îndepărtat după utilizare;

7. fiecare doză individuală de material seminal este identificată permanent într-un asemenea mod încât să poată fi stabilite tara de origine, data colectării, speciile, rasa, identitatea animalului donator si numele si/sau numărul centrului autorizat care a colectat materialul seminal.

 

CAPITOLUL II

 

A. Armăsari

Poate fi folosit pentru colectarea materialului seminal numai un armăsar care îndeplineste următoarele cerinte:

1. nu trebuie să prezinte vreun semn al unei boli infectioase sau contagioase în momentul admiterii si în ziua colectării materialului seminal;

2. trebuie să provină din teritoriul sau, în cazul regionalizării, dintr-o parte a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene sau al unei tări terte si dintr-o exploatatie sub supraveghere veterinară, care satisface cerintele legislatiei comunitare specifice privind miscarea si importul de ecvidee din tările terte;

3. trebuie să fi fost tinut 30 de zile, înaintea colectării materialului seminal, în exploatatii în care nici un animal nu a prezentat vreun semn clinic de arterită virală ecvină în timpul acestei perioade; 

4. trebuie să fi fost tinut 60 de zile, înaintea colectării materialului seminal, în exploatatii în care nici un ecvideu nu a prezentat vreun semn clinic de metrită contagioasă ecvină în timpul acestei perioade;

5. nu trebuie să fie folosit pentru împerechere naturală în timpul celor 30 de zile anterioare primei colectări a materialului seminal si în timpul perioadei de colectare;

6. trebuie să fie supus următoarelor teste, efectuate si certificate într-un laborator recunoscut de autoritatea competentă, în concordantă cu programul stabilit la pct. 7:

a) test de imunodifuzie în gel de agar (test Coggins) pentru anemia infectioasă ecvină cu rezultat negativ;

b) test de seroneutralizare pentru arterita virală ecvină.

Doar dacă este realizat un rezultat negativ la o dilutie a serului de 1 la 4, va fi efectuat un test de izolare a virusului pentru arterita virală ecvină, cu rezultat negativ, pentru o microfiolă din întregul material seminal al armăsarului donator;

c) test pentru metrita contagioasă ecvină, efectuat de două ori la un interval de 7 zile, pentru depistarea agentului etiologic Taylorella equigenitalis din fluidul preejaculator sau o probă de material seminal ori din tampoanele genitale prelevate din preput, uretră si fosa uretrală, cu rezultat negativ în fiecare caz;

7. trebuie să fi fost supus unuia dintre următoarele programe de testare:

a) când materialul seminal este colectat pentru comertul cu material seminal proaspăt sau refrigerat:

(i) dacă armăsarul donator este rezident continuu la centrul de colectare pentru cel putin 30 de zile înaintea primei colectări a materialului seminal si în timpul perioadei de colectare si nici un ecvideu în centrul de colectare nu vine în contact direct cu ecvidee cu o stare de sănătate inferioară fată de cea a armăsarului donator, testele prevăzute la pct. 6 lit. a)-c) vor fi efectuate cel putin 14 zile după începerea perioadei de domiciliere mentionate si cel putin o dată pe an, la începerea sezonului de reproducere;

(ii) dacă armăsarul donator nu este rezident continuu la centrul de colectare si/sau alte ecvidee la centrul de colectare vin în contact direct cu ecvidee cu o stare de sănătate inferioară, testele prevăzute la pct. 6 lit. a)-c) vor fi efectuate în cadrul perioadei de 14 zile înainte de prima colectare a materialului seminal si cel putin o dată pe an la începutul sezonului de reproducere. În plus, testul prevăzut la pct. 6 lit. a) va fi repetat cel putin în fiecare zi din cele 120 de zile, în timpul perioadei de colectare a materialului seminal. Testul prevăzut la pct. 6 lit. b) nu va fi efectuat cu mai mult de 30 de zile înaintea fiecărei colectări a materialului seminal, în afară de cazul în care statutul de necontaminant al unui armăsar donator pentru arterita virală ecvină este confirmat de testul de izolare a virusului, care trebuie să fie efectuat anual;

b) când materialul seminal este colectat pentru comertul cu material seminal congelat, se vor aplica programele de testare, asa cum sunt descrise la pct. 7 lit. a), sau, alternativ, testele prevăzute la pct. 6 lit. a)-c) vor fi effectuate în timpul celor 30 de zile ale perioadei de depozitare obligatorii a materialului seminal si nu mai putin de 14 zile după colectarea materialului seminal, independent de starea de domiciliere a armăsarului.

B. Ovine si caprine

1. Pot fi folositi pentru colectarea materialului seminal doar berbeci si tapi din centre sau ferme, care îndeplinesc următoarele cerinte:

a) sunt sănătosi în ziua când este colectat materialul seminal;

b) respectă cerintele stabilite în Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificare veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovine si caprine.

În plus, animalele donatoare trebuie supuse, în timpul celor 30 de zile dinaintea colectării, cu rezultate negative:

- unui test pentru depistarea brucelozei (B. melitensis), în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificare veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovine si caprine;

- unui test pentru epididimita contagioasă (B. ovis), în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificare veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovine si caprine;

- au fost supuse testelor relevante sau controalelor destinate să garanteze respectarea cerintelor lit. a) si b) de mai sus.

2. Testele mentionate la pct. 1 trebuie să fie efectuate de un laborator autorizat.

3. Dacă oricare dintre testele mentionate la subcapitolul A sau B este pozitiv, acel animal trebuie să fie izolat si materialul seminal colectat de la acesta la ultimul test negativ nu va fi comercializat. Acelasi lucru se aplică materialului seminal colectat de la alte animale susceptibile la boala vizată în exploatatie sau în centrul de colectare de la data la care rezultatele unui test au fost pozitive.

Comertul nu va reîncepe până când starea de sănătate a centrului nu va fi restabilită.

 

CAPITOLUL III

Cerinte aplicabile materialului seminal, ovulelor si embrionilor

 

Materialul seminal, ovulele si embrionii trebuie să fi fost colectati, prelucrati si conservati în conformitate cu principiile următoare:

1. Spălarea ovulelor si embrionilor chiar si în cazul ecvideelor trebuie să fie efectuată în conformitate cu procedura stabilită la art. 26 din norma sanitară veterinară.

Până la adoptarea conditiilor prevăzute la art. 26 din norma sanitară veterinară sunt aplicabile standardele internationale.

Zona pelucidă a ovulului si embrionii trebuie să rămână intacti înainte si după spălare.

Doar ovulele si embrionii de la acelasi donator pot fi spălati în acelasi timp. După spălare zona pelucidă a fiecărui ovul sau embrion trebuie să fie examinată pe întreaga sa suprafată sub un grosisment de cel putin 50 x si să fie certificată ca fiind intactă si liberă de orice material aderent.

2. Mediul si solutiile utilizate pentru colectarea, prelucrarea (examinare, spălare si tratare), conservarea sau congelarea ovulelor si embrionilor trebuie să fie sterilizate în concordantă cu metode autorizate si manipulate într-un asemenea mod încât să rămână sterile.

Trebuie adăugate antibiotice la colectarea, spălarea si conservarea mediilor pentru ovule si embrioni si diluanti pentru materialul seminal. Dacă este necesar vor fi stabilite reguli detaliate în conditiile procedurii prevăzute la art. 26 din norma sanitară veterinară.

3. Toate materialele folosite pentru colectarea, prelucrarea, conservarea sau congelarea materialului seminal, ovulelor si embrionilor trebuie să fie dezinfectate sau sterilizate, când este cazul, înainte de utilizare sau să fie noi, distruse si îndepărtate după folosire.

4. Pot să fie stabilite teste suplimentare în conditiile procedurii prevăzute la art. 26 din norma sanitară veterinară, în special cu privire la colectarea lichidelor de spălare, astfel încât să se demonstreze că nu sunt prezenti agenti patogeni.

5. Ovulele si embrionii, care au trecut cu succes examinarea prevăzută la pct. 1, precum si materialul seminal vor fi pusi în containere sterile, identificate corespunzător, continând doar produse de la un mascul sau o femelă donatoare si sigilate imediat.

Identificarea ce urmează să fie stabilită în conditiile procedurii prevăzute la art. 26 din norma sanitară veterinară va asigura că pot fi stabilite cel putin tara de origine, data colectării, speciile, rasa, identitatea animalului donator si numele si/sau numărul centrului/echipei de colectare.

6. Materialul seminal congelat, ovulele si embrionii trebuie să fie pusi în containere sterile cu azot lichid care nu prezintă nici un risc de contaminare a produsului.

7. Materialul seminal congelat, ovulele si embrionii trebuie să fie depozitati în conditii autorizate pentru o perioadă minimă de 30 de zile înainte de expediere.

8. Materialul seminal, ovulele si embrionii trebuie să fie transportati în containere care au fost fie curătate, dezinfectate sau sterilizate, când este cazul, înainte de utilizare, fie au fost noi, distruse si înlăturate după folosire.

 

CAPITOLUL IV

Femele donatoare

 

1. Femelele pot fi folosite pentru colectarea embrionilor sau ovulelor doar dacă ele si efectivele din care provin respectă, prin atestarea de către medicul veterinar oficial, cerintele sanitare veterinare cu privire la comertul intracomunitar cu animale vii pentru reproducere si productie pentru speciile vizate.

2. Prevederile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine se aplică pentru suine, iar prevederile Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate si certificare veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu ovine si caprine se aplică pentru ovine si caprine.

3. În plus, fată de cerintele stabilite de legislatia sanitară veterinară în vigoare, ecvideele trebuie să fi fost tinute, înainte de colectarea ovulelor sau embrionilor, în ferme libere de semnele clinice ale metritei contagioase ecvine, pentru 60 de zile. Nu trebuie să fie folosite pentru reproducere naturală în timpul perioadei de 30 de zile înaintea colectării ovulelor sau embrionilor.

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICAT SANITAR VETERINAR

- MODEL -

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE Nr.

Original1)

 

1. Expeditorul (numele si adresa complete)

2. Statul de origine

3. Destinatarul (numele si adresa complete)

4. AUTORITATEA COMPETENTĂ

5. Adresa:

a) fermei de origine sau a organismului, institutului ori centrului de origine autorizat oficial2);

b) fermei sau comerciantului de destinatie ori organismului sau institutului ori centrului de

destinatie autorizat oficial2)

6. Locul încărcării

7. Mijloacele de transport

8. Speciile

9. Numărul de animale/stupi/mătci (cu însotitori)2)

10. Identificarea lotului

11. ATESTARE3)

Întocmit la ....................................................................., în ...................................

Semnătura:

................................................................................................................................

Numele cu majuscule:

.................................................................................................................................

Titlul si functia:

..................................................................................................................................

 


1) Un certificat separat urmează să fie prevăzut pentru fiecare transport si originalul trebuie să însotească transportul la destinatia originală; perioada lui de valabilitate este de 10 zile.

2) Se anulează când este cazul.

3) Se completează în concordantă cu art. 5-11 din Directiva 92/65/CEE în cele 24 de ore înainte ca animalele să fie încărcate.

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICAT SANITAR VETERINAR

- MODEL -

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE Nr.

Original1)

 

1. Expeditorul (numele si adresa complete)

2. Statul de origine

3. Destinatarul (numele si adresa complete)

4. AUTORITATEA COMPETENTĂ

5. Adresa:

a) fermei de origine sau a organismului, institutului ori a centrului de origine autorizat oficial;

b) fermei sau comerciantului de destinatie ori organismului sau institutului ori centrului de destinatie autorizat oficial.

6. Locul încărcării

7. Mijloacele de transport

8. Speciile

9. Numărul de animale/stupi/mătci (cu însotitori)2)

10. Identificarea lotului

11. ATESTARE3)

Subsemnatul certific că în momentul inspectării animalele descrise mai sus sunt apte pentru a fi transportate în călătoria intentionată, în concordantă cu prevederile Directivei 91/628/CEE4),5)

Întocmit la ..........................................................................., în ........................................

Semnătura:

Numele cu majuscule:

............................................................................................................................................

.........................................................................

Titlul si functia:

.............................................................................................................................................

......................................................................


1) Un certificat separat urmează să fie prevăzut pentru fiecare transport si originalul trebuie să însotească transportul la destinatia originală; perioada lui de valabilitate este de 10 zile.

2) Se anulează când este cazul.

3) Se completează în concordantă cu art. 5-11 din Directiva 92/65/CEE în cele 24 de ore înainte ca animalele să fie încărcate.

4) Această declaratie se va aplica pentru următoarele specii: maimute (simiene si prosimiene), ungulate din alte specii decât cele mentionate în directivele 64/432/CEE, 90/426/CEE si 91/68/CEE, lagomorfe, câini si pisici.

5) Această declaratie nu va scuti transportatorii de obligatiile lor în concordantă cu prevederile Comunitătii Europene în vigoare, în special cu privire la capacitatea animalelor de a fi transportate.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 278 din 4 iulie 2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 613 din 13 august 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor

si al ministrului sănătătii si familiei nr. 125/383/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolată destinate consumului uman

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul sănătătii si familiei,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 140.471 din 4 iulie 2002 si al Directiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei nr. DB 9.476 din 13 august 2002,

având în vedere prevederile art. 34 alin. 1 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 125/383/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolată destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 din capitolul III din norme se completează cu literele g) si h) cu următorul cuprins:

“g) pentru produsele din ciocolată, specificate în anexa nr. 1 la prezentele norme, care contin grăsimi vegetale definite în anexa nr. 3 la prezentele norme, altele decât untul de cacao, pe etichetă se mentionează utilizarea acestor grăsimi, prin declaratia «contin grăsimi vegetale în amestec cu untul de cacao». Această declaratie trebuie să fie în acelasi câmp vizual cu lista de ingrediente, separată de această listă, scrisă cu litere de aceeasi mărime.

Procentul adăugat de grăsimi vegetale este de maximum 5% din produsul finit, după deducerea cantitătii totale a celorlalte ingrediente si fără a reduce continutul minim de unt de cacao si continutul total de substantă uscată de cacao;

h) pentru produsele specificate la pct. A lit. i) din anexa nr. 1 la prezentele norme se indică continutul de unt de cacao.”

2. Litera b) a articolului 6 din capitolul III din norme va avea următorul cuprins:

“b) ciocolata cu lapte contine minimum 30% substantă uscată de cacao si minimum 18% substantă uscată din lapte partial sau total deshidratat, lapte total sau partial degresat, smântână sau din smântână partial sau total deshidratată, unt sau grăsime din lapte, inclusiv minimum 4,5% grăsime din lapte;”

3. Articolul 6 din capitolul III din norme se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

“c) cuvertura de ciocolată contine minimum 16% substantă uscată de cacao fără grăsime.”

4. Litera a) a alineatului (2) al articolului 7 din capitolul III din norme se abrogă.

5. Articolul 9 din capitolul IV din norme va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.”

Art. II. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice si prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si  Ministerul Sănătătii si Familiei, prin Directia generală de sănătate publică si directiile de sănătate publică judetene, respective a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 5 noiembrie 2002.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

GRĂSIMI VEGETALE

 

A. Grăsimile vegetale mentionate la lit. g) de la alin. (1) al art. 5 din cap. III din Normele cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea unor produse din cacao si ciocolată destinate consumului uman sunt individuale sau în amestec, echivalente si vor respecta următoarele criterii:

a) sunt grăsimi non-laurice, bogate în trigliceride de tipul: palmitic-oleic-palmitic, palmitic-oleic-stearic, stearicoleic-stearic;

b) sunt miscibile în orice proportie cu untul de cacao si sunt compatibile cu proprietătile fizice ale acestuia (punctual de topire si temperatura de cristalizare);

c) sunt obtinute numai prin procesare/rafinare sau fractionare, care exclud modificările enzimatice ale structurii trigliceridelor.

B. În conformitate cu criteriile de mai sus, următoarele grăsimi vegetale, obtinute din plantele enumerate mai jos, se pot folosi:

- illipe, grăsime Borneo sau Tengkawang, obtinută din Shorea spp.

- ulei de palmier obtinut din Elaeis giuneensis; Elaeis olifera;

- sal obtinută din Shorea robusta;

- shea obtinută din Butyrospermum parkii;

- kokum gurgi obtinută din Garcinia indica;

- sâmburi de Manga obtinuti din Mangifera indica.

Se poate folosi si uleiul de cocos pentru producerea ciocolatei utilizate la fabricarea înghetatei si a altor produse similare.