MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 698     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 24 septembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

744. - Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.005. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “CET Govora” - S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a judetului Vâlcea si în administrarea Consiliului Judetean Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

248. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind termenele si conditiile de scoatere din functiune a unor tipuri de echipamente terminale de comunicatii

 

363. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru autorizarea Organizatiei Interprofesionale Nationale “Zahărul” din România

 

420. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea modelelor de acte aditionale care trebuie încheiate la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în temeiul Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

238/2.983. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 3 si 6 si introducerea anexei nr. 13 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945”, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, modificată prin Legea nr. 352/2002,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea război mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945 unor veterani de război ai Ministerului Apărării Nationale, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 septembrie 2002.

Nr. 744.


*) Anexa se publică ulterior.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “ET Govora” - S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a judetului Vâlcea si în administrarea Consiliului Judetean Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “CET Govora” - S.A. Râmnicu Vâlcea, reprezentând un număr de 7.443.775 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Vâlcea si în administrarea Consiliului Judetean Vâlcea.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “CET Govora” - S.A. Râmnicu Vâlcea este detinut de judetul Vâlcea în calitate de actionar unic, care îsi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Consiliul Judetean Vâlcea.

Art. 3. - (1) Societatea Comercială “CET Govora” - S.A. Râmnicu Vâlcea este condusă de adunarea generală a actionarilor si este administrată de consiliul de administratie, în conditiile legii.

(2) Reprezentantii judetului Vâlcea în adunarea generală a actionarilor din Societatea Comercială “CET Govora” - S.A. Râmnicu Vâlcea sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului judetean, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

(3) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “CET Govora” - S.A. Râmnicu Vâlcea sunt stabilite de statutul prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 759/1997.

Art. 4. - Transferul pachetului integral de actiuni potrivit art. 1 se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale “CET Govora” - S.A. Râmnicu Vâlcea prin reorganizarea Filialei Electrocentrale Govora din cadrul Regiei Autonome de Electricitate “Renel”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 2 decembrie 1997, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.005.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind termenele si conditiile de scoatere din functiune a unor tipuri de echipamente terminale de comunicatii

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, ale Raportului ERC 111 al Comitetului European de Radiocomunicatii si ale deciziilor ECC/DEC/(01)01 si ECC/DEC/(01)02 ale Comitetului pentru Comunicatii Electronice, la care administratia română este parte,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin precizează termenele si conditiile de scoatere din functiune a următoarelor tipuri de echipamente terminale de telecomunicatii:

a) CT1, functionând în banda 914-915/959-960 MHz, conform Standardului European I-ETS 300 235;

b) CT1+, functionând în banda 885-887/930-932 MHz;

c) CT2, functionând în banda 864.1-868.1 MHz, conform Standardului European I-ETS 300 131.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nu va mai elibera autorizatii de tip pentru echipamentele prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Echipamentele prevăzute la art. 1 existente în stoc, pentru care există autorizatii de tip, vor putea fi comercializate până la expirarea acestor autorizatii, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2003.

Art. 4. - Echipamentele prevăzute la art. 1 în functiune vor putea fi utilizate până cel târziu la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 5. - Orice prevedere contrară se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi pus în aplicare de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 12 septembrie 2002.

Nr. 248.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru autorizarea Organizatiei Interprofesionale Nationale “Zahărul” din România

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 140.769 din 7 august 2002 al presedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se autorizează functionarea Organizatiei Interprofesionale Nationale .Zahărul” din România ca principal reprezentant al producătorilor, procesatorilor si comerciantilor de zahăr.

Art. 2. - Sediul Organizatiei Inteprofesionale Nationale “Zahărul” din România este în cadrul Institutului de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr si Substantelor Dulci, orasul Fundulea, Str. Muncii nr. 20, judetul Călărasi, România.

Art. 3. - Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România încheie conventii cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor de reglementare a pietei produselor agricole si alimentare, conform art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare din România.

Art. 4. - Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România este recunoscută prin certificatul de înscriere nr. 001 emis la data de 7 august 2002 de către Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2002.

Nr. 363.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor de acte aditionale care trebuie încheiate la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, în temeiul Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3), ale art. 15 alin. (5), ale art. 16 alin. (2) si (3) si ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în temeiul art. 5 lit. B.m) si al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 43/2001 pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare si ale Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 58/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea si utilizarea fondului de protectie a vânatului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) În scopul aplicării prevederilor legale în vigoare referitoare la gestionarea fondurilor de vânătoare se aprobă modelele de acte aditionale care trebuie încheiate la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare în vigoare, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte

integrantă din prezentul ordin.

(2) Actul aditional prevăzut în anexa nr. 1 se încheie la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare încheiate cu Regia Natională a Pădurilor si cu organizatiile vânătoresti.

(3) Actul aditional prevăzut în anexa nr. 2 se încheie la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare destinate instruirii viitorilor specialisti în domeniul cinegetic si a celor destinate dezvoltării cercetării stiintifice în domeniul cinegetic.

Art. 2. - Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, care se încheie, în conditiile legii, după data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor include si prevederile din modelele de acte aditionale, aprobate.

Art. 3. - Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si gestionarii fondurilor de vânătoare vor încheia actele aditionale la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, după modelele aprobate prin prezentul ordin, până la data de 25 septembrie 2002.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 septembrie 2002.

Nr. 420.

 

ANEXA Nr. 1

 

Act aditional nr. ......

la contractul de gestionare a fondului de vânătoare nr. .....,

denumit ...................., din judetul ..............., înregistrat sub nr. ..........

 

Părtile în contract:

1. Administratorul - reprezentat prin:

domnul (doamna) ......................................................., inspector-sef al Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic ........................., domnul (doamna) ..................................................., contabil-sef al Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic ..........................................., si

domnul (doamna) ............................., reprezentant al Oficiului cinegetic din cadrul Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic ..........................................., potrivit Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 43/2001 pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare, si

2. Gestionarul - reprezentat prin:

domnul (doamna) ............................, reprezentant al ............................, în baza împuternicirii ................................., si

domnul (doamna) ..........................................................., contabil-sef al .............................,

în temeiul prevederilor Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, încheie prezentul act aditional.

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 3 din contractul de gestionare a fondului de vânătoare se reformulează si are următorul cuprins:

‘‘(1) Administratorul atribuie, în conditiile stabilite prin prezentul contract, gestiunea fondului de vânătoare nr. ........, denumit ................................, situat în judetul .........................., în suprafată de .......... ha, având limitele marcate si descrise în schita fisei fondului de vânătoare anexată, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, gestionarului care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.”

Art. II. - Alineatul (2) al articolului 6 din contractul de gestionare a fondului de vânătoare se reformulează si are următorul cuprins:

*)”(2) Să asigure, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, în pădurile proprietate de stat, prin Regia Natională a Pădurilor - Directia silvică ..................................., cu titlu de folosintă gratuită pe durata derulării contractului, terenuri libere de vegetatie forestieră, în suprafată de ... ha, pentru a fi folosite la producerea si depozitarea hranei vânatului. În cazul în care directia silvică nu poate asigura, în fiecare an de derulare a prezentului contract, suprafata de teren mentionată, administratorul dispune reducerea tarifului ce trebuie plătit directiei silvice cu o sumă echivalentă, determinată procentual potrivit suprafetelor minime de teren destinate hranei vânatului, prevăzute de lege.”

Art. III. - Alineatul (1) al articolului 9 din contractul de gestionare a fondului de vânătoare are următorul cuprins:

**)”(1) Tariful anual care trebuie plătit de gestionar pentru folosirea acestui fond de vânătoare, stabilit în conformitate cu reglementările legale în vigoare, este în sumă de ............... lei si are următoarea componentă, determinată în functie de natura proprietătii terenurilor din cuprinsul fondului de vânătoare:

a) .................................. lei, corespunzător suprafetelor de pădure proprietate publică a statului;

b) ................................... lei, corespunzător celorlalte suprafete de teren pe care este arondat fondul de vânătoare, altele decât suprafetele de pădure proprietate publică a statului.”

Art. IV. - Celelalte prevederi ale contractului de gestionare a fondului de vânătoare nr. ......., denumit ..................., din judetul ......................, inclusiv ale actelor aditionale încheiate la contractul de gestionare, rămân neschimbate.

Prezentul act aditional a fost încheiat în 3 exemplare, astăzi, ..... 09.2002.

 

Administrator, prin:

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic .....................................................................................

Gestionar: .....................................................................

Inspector-sef ........................................................

Conducătorul unitătii

...............................................................

Contabil-sef ..................................................................

Reprezentant Oficiu cinegetic .............................……………………….

Aviz juridic ...................................................................

Contabil-sef

................................................................

Aviz juridic

................................................................

 


*) Prevederea referitoare la reducerea tarifului de gestionare a fondului de vânătoare nu se aplică si în cazul Regiei Nationale a Pădurilor.

**) Se reactualizează în functie de noile suprafete, determinate pe detinători/proprietari ai terenurilor pe care este arondat fondul de vânătoare, proportional cu suprafetele înscrise în fisa fondului de vânătoare, în conformitate cu instructiunile emise de directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

ANEXA Nr. 2

 

Act aditional nr. ......

la contractul de gestionare a fondului de vânătoare nr. .....,

denumit ...................., din judetul ..............., înregistrat sub nr. ..........

 

Părtile în contract:

1. Administratorul - reprezentat prin:

domnul (doamna) ...................., inspector-sef al Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic ..................,

domnul (doamna) ........................., contabil-sef al Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic ......., si

domnul (doamna) ......., reprezentant al Oficiului cinegetic din cadrul Inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic ......, potrivit Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 43/2001 pentru împuternicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a încheia contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare, si

2. Gestionarul - reprezentat prin:

domnul (doamna) .................., reprezentant al .........................., în baza împuternicirii ....., si

domnul (doamna) ..............................................., contabil-sef al ..............................................,

în temeiul prevederilor Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, încheie prezentul act aditional.

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 3 din contractul de gestionare a fondului de vânătoare se reformulează si are următorul cuprins:

‘‘(1) Administratorul atribuie, în conditiile stabilite prin prezentul contract, gestiunea fondului de vânătoare nr. ..., denumit ......................., situat în judetul ......, în suprafată de ... ha, având limitele marcate si descrise în schita fisei fondului de vânătoare anexată, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, gestionarului, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.”

Art. II. - Alineatul (2) al articolului 6 din contractul de gestionare a fondului de vânătoare se reformulează si are următorul cuprins:

*) “(2) Să asigure, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, în pădurile proprietate de stat, prin Regia Natională a Pădurilor – Directia silvică ........, cu titlu de folosintă gratuită pe durata derulării contractului, terenuri libere de vegetatie forestieră, în suprafată de .... ha, pentru a fi folosite la producerea si depozitarea hranei vânatului. În cazul în care directia silvică nu poate asigura, în fiecare an de derulare a prezentului contract, suprafata de teren mentionată, administratorul dispune reducerea tarifului ce trebuie plătit directiei silvice cu o sumă echivalentă, determinată procentual potrivit suprafetelor minime de teren destinate hranei vânatului, prevăzute de lege.”

Art. III. - Articolul 9 din contractul de gestionare a fondului de vânătoare are următorul cuprins:

**) ‘‘Art. 9. - Gestionarul este scutit de plata sumelor din tariful de gestionare, destinate fondului de protectie a vânatului si Regiei Nationale a Pădurilor, iar suma de ..... lei, care revine, conform legii, detinătorilor sau proprietarilor terenurilor pe care este arondat fondul de vânătoare, altii decât Regia Natională a Pădurilor, în cazul suprafetelor mai mari de 100 ha, sau bugetelor locale, în cazul suprafetelor mai mici de 100 ha, se suportă de către administrator din fondul de protectie a vânatului.”

Art. IV. - Celelalte prevederi ale contractului de gestionare a fondului de vânătoare nr. ...., denumit ..........., din judetul ............., inclusiv ale actelor aditionale încheiate la contractul de gestionare, rămân neschimbate. Prezentul act aditional a fost încheiat în 3 exemplare, astăzi, ... 09.2002.

 

Administrator, prin:

Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic .....................................................................................

Gestionar: .....................................................................

Inspector-sef ........................................................

Conducătorul unitătii

...............................................................

Contabil-sef ..................................................................

Reprezentant Oficiu cinegetic .............................……………………….

Aviz juridic ...................................................................

Contabil-sef

................................................................

Aviz juridic

................................................................


*) Prevederea referitoare la reducerea tarifului de gestionare a fondului de vânătoare nu se aplică si în cazul Regiei Nationale a Pădurilor.

**) Se reactualizează în functie de noile suprafete, determinate pe detinători/proprietari ai terenurilor pe care este arondat fondul de vânătoare, proportional cu suprafetele înscrise în fisa fondului de vânătoare, în conformitate cu instructiunile emise de directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 238 din 22 august 2002

COLEGIUL MEDICILOR

DIN ROMÂNIA

Nr. 2.983 din 28 august 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 3 si 6 si introducerea anexei nr. 13 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România,

în temeiul prevederilor:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1, 3 si 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 29 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 din anexa nr. 1 se introduce alineatul (4) care va avea următorul cuprins:

‘‘(4) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei, altele decât medici, să exercite profesii prevăzute în nomenclatorul de functii al Ministerului Sănătătii si Familiei, care prestează activităti conexe actului medical sau sunt în

relatie contractuală cu cabinetele de liberă practică pentru servicii conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat serviciile respective servicii efectuate de acestia si cuprinse în anexa nr. 3, dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice.”

2. Articolul 4 din anexa nr. 1 devine articolul 4 alineatul (1) si se modifică după cum urmează:

‘‘Art. 4. - (1) Numărul de puncte estimat pe lună pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate în specialitătile clinice nu poate depăsi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare că pentru o consultatie medicală este necesară o durată de 15 minute în medie si în cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda, pe lângă consultatii, si un anumit număr de servicii medicale si tratamente cuprinse în anexa nr. 3. Punctajul aferent acestor servicii medicale si tratamente nu poate depăsi 150 de puncte în medie pe zi, corespunzător unui program de 7 ore/zi. În situatia în care programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore/zi, punctajul aferent numărului de servicii medicale si tratamente scade sau creste corespunzător.”

3. La articolul 4 din anexa nr. 1 se introduce alineatul (2) care va avea următorul cuprins:

‘‘(2) Serviciile conexe actului medical, efectuate în paralel cu activitatea medicală, prestate de persoanele sau cabinetele de practică organizate conform legii, mentionate la art. 2 alin. (4), pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relatie contractuală, complementar cu activitatea corespunzătoare programului propriu de lucru. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical nu poate depăsi 200 de puncte în medie pe zi, aferente celui care le prestează, reprezentând consultatii si/sau servicii, după caz. La contractele furnizorilor de servicii medicale, încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se vor anexa: actele doveditoare privind relatia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale si furnizorul de servicii conexe actului medical, din care să reiasă calitatea de angajat sau de prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată si modificată prin Legea nr. 598/2001, acte aditionale care să contină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii publice conexe actului medical, dovada acreditării acestora, avizul de liberă practică, programul de activitate, tipul de servicii conform anexei nr. 3.”

4. Alineatul (1) al articolului 5 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 5. - (1) Pentru fiecare lună a fiecărui trimestru casele de asigurări de sănătate plătesc furnizorilor de servicii medicale ambulatorii clinice sume lunare în functie de valoarea estimată a punctului si de numărul de puncte efectiv realizat în luna respectivă, luându-se în considerare că pentru o consultatie medicală sunt necesare în medie 15 minute si în cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda, pe lângă consultatii, si un anumit număr de servicii medicale si tratamente cuprinse în anexa nr. 3. Punctajul aferent acestor servicii medicale si tratamente nu poate depăsi 150 de puncte în medie pe zi, corespunzător unui program de 7 ore/zi. În situatia în care programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore/zi, punctajul aferent numărului de servicii medicale si tratamente scade sau creste corespunzător. Furnizorii de servicii medicale ambulatorii clinice primesc si contravaloarea serviciilor conexe actului medical solicitate de acestia, în conditiile respectării art. 4 alin. (2).”

5. Litera b) a alineatului (2) al articolului 5 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:

“b) în raport cu gradul profesional: valoarea de referintă a prestatiei medicale este cea a medicului specialist.

Pentru prestatia medicului primar numărul total de puncte se majorează cu 20%; valoarea de referintă a prestatiei medicilor cu competentă în acupunctură, fitoterapie, homeopatie si planificare familială, care lucrează exclusiv în aceste activităti, este cea a medicului specialist.”

6. Fraza a 3-a “Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenta medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de la lit. a) si procentul de majorare se stabilesc anual de directiile de sănătate publică si se avizează de casele de asigurări de sănătate” din cuprinsul literei b) a alineatului (2) al articolului 5 din anexa nr. 1 devine litera c) a alineatului (2) al articolului 5 si va avea acelasi cuprins.

7. Articolul 6 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 6. - La finele fiecărui trimestru Casa Natională de Asigurări de Sănătate calculează valoarea definitivă a unui punct în functie de fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate în specialitătile clinice, din care s-a dedus suma aferentă serviciilor de terapie fizicală acordate în bazele de tratament, si de punctele aferente serviciilor medicale efectiv realizate de către furnizorii de servicii medicale clinice în trimestrul respectiv, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1). Casele de asigurări de sănătate, pe baza valorii definitive a punctului din trimestrul respectiv, recalculează sumele cuvenite furnizorilor de servicii medicale clinice.”

8. Alineatul (2) al articolului 8 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

‘‘(2) Numărul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existând obligatia încadrării în valoarea totală a contractului, defalcată pe trimestre. În cazul în care cererea de investigatii paraclinice conduce la depăsirea valorii aferente unei luni din valoarea totală a contractului, se vor întocmi liste de asteptare ale asiguratilor, care vor fi verificate lunar de casele de asigurări de sănătate. Fac exceptie cazurile de urgentă stabilite de medicul care a făcut trimiterea.

Casele de asigurări de sănătate analizează aceste situatii si pot încheia cu furnizorii de servicii medicale paraclinice un act aditional de suplimentare a valorii contractate, utilizând sumele neconsumate de către alti furnizori de servicii paraclinice, cu încadrarea în limita fondului aprobat cu această destinatie.”

9. Alineatul (2) al articolului 17 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

‘‘(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru vor fi corectate până la sfârsitul anului. Pentru specialitătile clinice acestea se corectează astfel: numărul de puncte plătit eronat în plus sau în minus într-un trimestru anterior, fată de cel realizat, se recalculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând valoarea definitivă a punctului în trimestrul în care s-a constatat eroarea.

Suma aferentă terapiei fizicale pentru un trimestru se majorează sau se diminuează cu sumele aferente erorilor constatate în trimestrele anterioare.

În situatia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii.”

10. În anexa nr. 1 se introduce articolul 25 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 25. - Medicii de specialitate care au contract de muncă sau integrare clinică în sectiile de spital pot să acorde servicii medicale în ambulatoriul de specialitate al spitalului, în afara programului de lucru pe sectie, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, aferente asistentei medicale ambulatorii de specialitate.”

11. Anexa nr. 3 se modifică după cum urmează:

a) La capitolul II “Servicii medicale si tratamente”, pozitia nr. 274 “Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)” va avea următorul cuprins:

“274. Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) (numai la recomandarea medicului endocrinolog) 20”

b) La capitolul II “Servicii medicale si tratamente” se elimină următoarele pozitii:

“59. Tumorilor fetei, simple, însotite de plastie 20

60. Microstomiei 30

62. Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare 30

64. Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale a comisurii gurii, transplant de piele 30

65. Rezectie modelantă pentru microdactilie 20

66. Plastie cu lambou triunghiular în sechele cicatriceale fată palmară degete, un deget 30

67. Tenorafie tendoane, flexoare degete, mână sau antebrat, fiecare tendon 20

68. Amputatie traumatică cu lipsă de părti moi la nivelul unui deget, plastie Grossfinger timp I + II 50

70. Reconstructie de pavilion cu lambou Filatov 30

71. Ablatia limitată a unor tumori benigne ale mamelei 30

72. Malformatie congenitală a pavilionului urechii, simplă 30

76. Acoperirea defectelor primare 20

152. Determinarea acuitătii vizuale (biomicroscopia polului anterior, ex. FO, tonometria) 10

213. Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului 10

313. Examen laringe după anestezie de contact si ancoraj de epiglotă 10

338. Gustometrie 20

339. Olfactometrie 20”

c) La capitolul II “Servicii medicale si tratamente” se introduce pozitia nr. 366 cu următorul cuprins:

“366. Biometrie 15”

d) La capitolul II “Servicii medicale si tratamente”, subcapitolul “Consultatia oftalmologică include si explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul ambliopiei” va avea următorul cuprins:

“Consultatia oftalmologică include si explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul ambliopiei, determinarea acuitătii vizuale (biomicroscopia polului anterior, ex. FO, tonometria)”

e) La capitolul II “Servicii medicale si tratamente”, subcapitolul “Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen bucofaringoscopic, rinoscopie posterioară, examenul laringoscopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni” va avea următorul cuprins:

“Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen bucofaringoscopic, rinoscopie posterioară, examenul laringoscopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni, gustometrie, olfactometrie”

f) La sfârsitul capitolului II “Servicii medicale si tratamente” se introduce următorul text:

“Pentru planificare familială consultatia se punctează similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie initială, respectiv consultatie de control).”

12. Nota 4 din subsolul anexei nr. 6 va avea următorul cuprins:

“NOTA 4: Persoanele nominalizate la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, aprobată si modificată prin Legea nr. 783/2001, ale căror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale, beneficiază de serviciile stomatologice prevăzute în prezenta anexă fără plata contravalorii acestor servicii. Casele de asigurări de sănătate decontează integral contravaloarea serviciilor stomatologice acordate acestor categorii de persoane furnizorilor de servicii stomatologice cu care se află în relatii contractuale, la tarifele din anexă.”

Art. II. - Se introduce anexa nr. 13 cu următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 13

 

LISTA

serviciilor medicale de înaltă performantă acordate în centrele de referintă si conditiile în care se acordă suma globală fixă negociată

 

a) Lista serviciilor medicale de înaltă performantă:

- RMN

- CT (computer tomograf)

- Ecografie generală si cardiacă

- Mamografie

- Osteodensitometrie - DEXA

- Ergometrie

- Scintigrafie

- Holter (EKG)

- Radioscopie

- Radiografie

- Urografie

- Cistografie

- Angiografie

b) Conditiile în care se acordă suma globală fixă negociată:

1. Centrele de referintă încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială în care acestea îsi au sediul, oferind servicii medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate a acestora.

Casele de asigurări de sănătate care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale cu centrele de referintă vor negocia o sumă globală fixă în functie de numărul de servicii medicale necesare persoanelor asigurate, stability în functie de cererea înregistrată în anul anterior în zona deservită de centrul de referintă si de capacitatea tehnică pentru aparatura din dotare.

Suma globală fixă negociată si trecută în contract se defalchează pe trimestre si luni si se suportă din fondul aprobat asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitătile paraclinice.

2. Serviciile medicale de înaltă performantă efectuate în centrele de referintă se decontează de casele de asigurări de sănătate cu care acestea au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale, dacă aceste servicii au fost efectuate în baza recomandării medicale atât pentru pacienti internati în unităti sanitare cu paturi, cât si pentru cei în regim ambulatoriu.

Serviciile medicale de înaltă performantă: RMN, CT, scintigrafia si angiografia se efectuează în conditiile prevăzute la art. 10 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001.

3. Serviciile medicale de înaltă performantă prevăzute la lit. a), efectuate în centrele de referintă pentru asiguratii internati în unităti sanitare cu paturi, se decontează direct de către casele de asigurări de sănătate, în baza contractelor încheiate cu acestea.”

Art. III. - Prevederile prezentului ordin sunt valabile începând cu luna septembrie 2002.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea Cinteză

Avizat

Ministerul Sănătătii si Familiei p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat