MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 699         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

977. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor  si comunelor din judetul Timis

 

985. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu  Severin, judetul Mehedinti

 

999. - Hotărâre pentru modificarea pozitiei nr. 89 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

206/447/86. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasăre

 

4.548. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior – persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 si nr. 275/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor,

oraselor si comunelor din judetul Timis

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-83*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 977.

 


*) Anexele nr. 1-83 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, situat în localitatea Schela Cladovei, componentă a municipiului Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 985.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

 

Adresa imobilului care

se transmite

 

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

 

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

 

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

Nr. de identificare a

imobilului, atribuit

de Ministerul

Finantelor Publice,

conform Hotărârii

Guvernului

nr. 1.326/2001

Str. Timisoara nr. 1, localitatea Schela Cladovei, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

Statul Român - Ministerul de Interne

Municipiul Drobeta-Turnu Severin Consiliul Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin,

judetul Mehedinti

Suprafata construită = 393,63 m2 Suprafata desfăsurată = 511,10 m2 Suprafata terenului = 6.475,00 m2

Număr de constructii = 4

Nr. MFP 106.207

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pozitiei nr. 89 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea

de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitia nr. 89 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea statiunii sau a institutului de cercetare si productie

Suprafata totală a terenului

(ha)

Suprafata de teren strict necesară pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă

(ha)

Suprafata de teren destinată productiei

(ha)

“89.

Institutul de Biologie si Nutritie Animală Balotesti,

judetul Ilfov

260

147,57

112,43”

 

Art. II. - Terenurile în suprafată de 112,43 ha cu care se majorează suprafetele de teren din domeniul privat al statului, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se vor preda pe bază de protocol de predare-primire Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna Balotesti, judetul Ilfov, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 999.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Institutului de Biologie si Nutritie Animală Balotesti în domeniul privat al statului, la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna Balotesti, judetul Ilfov

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică din administrarea căreia se transmite terenul

Persoana juridică la dispozitia căreia se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Comuna Balotesti, judetul Ilfov

Institutul de Biologie si Nutritie Animală Balotesti

Comisia locală Balotesti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de pe lângă Primăria Comunei Balotesti

Tarlaua 125, parcela A 506/1 - S = 19,35 ha

Tarlaua 123, parcela A 502/1 - S = 15,18 ha

Tarlaua 124, parcela A 504/1 - S = 35,00 ha

Tarlaua 132, parcela A 548 - S = 42,90 ha

Suprafata totală = 112,43 ha

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 206 din 14 mai 2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 447 din 20 iunie 2002

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 86 din 30 august 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasăre

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul sănătătii si familiei si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 168.642 din 9 mai 2002, întocmit de Directia politici si strategii alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele cu privire la comercializarea cărnii de pasăre, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Sănătătii si Familiei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv prin directiile de sănătate publică

judetene si a municipiului Bucuresti si oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME

cu privire la comercializarea cărnii de pasăre

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme se referă la conditiile pe care trebuie să le îndeplinească carnea de pasăre provenită din productia internă sau din import, pentru a fi comercializată. Carnea poate proveni de la următoarele specii:

a) găini;

b) rate;

c) gâste;

d) curci;

e) bibilici.

Art. 2. - Agentii economici care comercializează carne de pasăre îsi desfăsoară activitatea numai cu respectarea reglementărilor în vigoare si a prevederilor prezentelor norme.

 

CAPITOLUL II

Definirea si descrierea produsului

 

Art. 3. - În sensul prezentelor norme, termenii folositi se definesc după cum urmează:

1. carnea de pasăre - carnea destinată consumului uman, provenită din sacrificarea speciilor de păsări domestice mentionate la art. 1, care nu a fost supusă nici unui tratament, exceptând tratamentul de răcire - refrigerare, congelare;

2. carcasa de pasăre - întregul corp al unei păsări din speciile mentionate la art. 1, după sângerare, deplumare si eviscerare; îndepărtarea inimii, ficatului, plămânilor, pipotei, rinichilor, picioarelor si a capului nu este obligatorie; îndepărtarea gusii este optională doar în cazul palmipedelor.

Carcasele de pasăre provin de la păsări domestice:

a) pui de carne, broiler de curcă, rate tinere sau boboci, rate tinere lesesti, gâste tinere sau pui, bibilici tinere - păsări cu vârful sternului flexibil (nu este osificat);

b) cocosi, găini, păsări adulte: curcani adulti, rate adulte, rate lesesti, gâste adulte, bibilici adulte - păsări cu vârful sternului rigid (osificat);

c) claponi: masculi castrati chirurgical înainte de a atinge maturitatea sexuală;

d) păsări cu caracasa mai mică decât 750 g (fără organe, cap si picioare);

3. piese transate:

a) jumătăti: jumătătile de carcasă obtinute prin tăierea longitudinală în planul alăturat sternului si coloanei vertebrale;

b) sferturi: părtile obtinute prin sectionarea longitudinală si transversală a carcaselor, având ca rezultat sferturi anterioare si/sau posterioare (cu sau fără glanda uropigenă);

c) sferturi posterioare neseparate: ambele sferturi posterioare unite printr-o portiune a spatelui, cu sau fără târtită;

d) piept: sternul si coastele sau o parte a acestora, distribuite pe ambele părti, împreună cu musculatura în aderentă naturală. Pieptul poate fi întreg sau portionat în jumătăti;

e) pulpă: femurul, tibia si fibula cu musculatura în aderentă naturală. Cele două sectionări vor fi practicate la nivelul articulatiilor; se admite sectionarea mai jos de articulatia tibio-tarso-metatarsiană cu maximum 1 cm;

f) pulpă de pui cu o portiune din spate atasată: greutatea portiunii atasate, respectiv oasele sacrum, coxal cu musculatura aferentă nu trebuie să depăsească 25% din greutatea totală a piesei;

g) pulpa superioară: femurul împreună cu musculatura în aderentă naturală. Cele două sectionări vor fi practicate la nivelul articulatiilor;

h) pulpa inferioară: tibia si fibula cu musculatura în aderentă naturală. Cele două sectionări vor fi practicate la nivelul articulatiilor;

i) aripi: humerus, radius si ulna cu musculatura în aderentă naturală.

Vârful si oasele carpiene se pot îndepărta. Humerusul sau radiusul si ulna cu musculatura în aderentă naturală pot fi prezentate si separat. Cele două sectionări vor fi practicate la nivelul articulatiilor;

j) aripi neseparate: aripi în aderentă naturală cu o portiune toracică a cărei greutate nu trebuie să depăsească 45% din greutatea totală a piesei;

k) piept dezosat: piept întreg sau portionat în jumătăti, fără os, rezultat din îndepărtarea sternului, claviculei, coastelor si a părtii cartilaginoase a sternului;

l) piept dezosat cu osul iades: piept dezosat, fără piele, cu clavicula si partea cartilaginoasă a sternului; greutatea claviculei si a cartilajului nu trebuie să depăsească 3% din greutatea totală a piesei;

m) tacâm de pasăre: părtile anatomice rezultate după detasarea pulpei cu os si a pieptului cu os, formate din regiunea dorsolombosacrală, aripi, gât, regiunea costală rămasă de la detasarea pieptului;

n) spinări de pasăre: portiunea anatomică rezultată după detasarea jumătătilor posterioare, a aripilor si a pieptului.

Cuprinde gâtul, spatele până la regiunea lombară, coastele, stratul muscular, grăsimea si pielea în aderentă naturală;

4. organe de pasăre - inima (cu sau fără sacul pericardic), pipota (fără cuticulă si fără continut) si ficatul (fără vezica biliară).

Pipotele si inimile nu trebuie să prezinte grăsime aderentă.

Ficat gras (foie gras) - ficatul de gâscă sau de rată provenită din speciile Cairina moscata sau prin încrucisarea Cairina moscata cu Anas platyrhynchos. Ficatul gras provine de la păsări îngrăsate si abatorizate după o tehnologie specială. Ficatul trebuie să aibă o culoare uniformă si următoarea greutate:

a) ficatul de rată - minimum 250 g net;

b) ficatul de gâscă - minimum 400 g net;

5. alte părti comestibile:

a) creste si fudulii provenite de la păsările adulte;

b) grăsime de pasăre;

6. carne de pasăre separată mecanic - pastă cu granulatie fină obtinută prin separarea mecanică a cărnii de pe oasele carcasei de pasăre, exclusiv pielea gâtului, gheare, capete si organe.

 

CAPITOLUL III

Clasificarea cărnii de pasăre

 

Art. 4. - (1) Carnea de pasăre, asa cum este definită la art. 3 pct. 2 si 3, se clasifică în functie de conformatie si de aspectul carcaselor sau al părtilor de carcasă în:

a) clasa A;

b) clasa B.

(2) Clasificarea se realizează în functie de aspectul cărnii, prezenta grăsimii si gradul distrugerilor sau al contuziilor.

(3) Carcasele de pasăre si părtile transate din carnea de pasăre definite în prezenta normă trebuie să îndeplinească următoarele conditii minime pentru a fi încadrate în clasele A si B:

a) să fie intacte din punct de vedere al prezentării;

b) să fie curate, fără nici un fel de corpuri străine vizibile, mizerie sau sânge;

c) să nu aibă mirosuri străine;

d) să nu prezinte pete vizibile de sânge, cu exceptia celor mici si sterse;

e) să nu aibă oase rupte proeminente (fracturi deschise);

f) să nu prezinte contuzii severe.

În cazul cărnii de pasăre proaspete nu trebuie să existe urme de congelare anterioară.

(4) Pentru a fi incluse în clasa A carcasele si părtile transate din carne de pasăre trebuie să îndeplinească în plus următoarele criterii:

a) să aibă o conformatie bună si să fie consistente, pieptul să fie bine dezvoltat, lat, lung si cărnos; picioarele să fie, de asemenea, cărnoase; la pui, rate tinere sau pui de rată si curcani trebuie ca pieptul, spatele si pulpele să aibă un strat subtire si uniform de grăsime; la găini, cocosi, rate si gâste tinere se permite existenta unui strat de grăsime mai gros; la gâste carcasa trebuie să prezinte un strat de grăsime de la moderat la gros;

b) pe piept, picioare, târtită, încheieturile picioarelor si vârfurile aripilor pot fi prezente câteva pene mici, tuleie (capete ale penelor) si puf; în cazul păsărilor, ratelor, curcanilor si gâstelor pentru fiert pot fi prezente câteva pene si în alte părti ale carcasei;

c) se permite existenta unor leziuni, contuzii si decolorări, cu conditia ca acestea să fie mici si nesemnificative si să nu fie prezente pe piept sau picioare; vârful aripii poate să lipsească; la vârfurile aripilor se permite o usoară colorare în rosu;

d) în cazul păsărilor congelate nu trebuie să existe urme de arsuri de la congelare, cu exceptia celor care sunt accidentale, mici si nesemnificative si nu sunt prezente pe piept sau picioare; arsura de la congelare, în sensul reducerii calitătii, este uscarea ireversibilă la nivel local sau zonal a pielii si/sau a cărnii care poate să indice următoarele schimbări:

- în culoarea originală - în cele mai multe cazuri culoarea devine pală; si/sau

- în aromă si miros - lipsă de aromă sau miros de rânced; si/sau

- în consistentă - uscată, spongioasă.

 

CAPITOLUL IV

Carnea de pasăre separată mecanic

 

Art. 5. - (1) Materia primă utilizată la obtinerea cărnii de pasăre separate mecanic trebuie să fie obtinută si să corespundă cerintelor prevederilor legale în vigoare.

(2) Este interzisă utilizarea drept materie primă, la obtinerea cărnii de pasăre separate mecanic, a pielii gâtului, a ghearelor, capului si organelor de pasăre rezultate din abatorizare.

(3) Carnea de pasăre separată mecanic se obtine si se utilizează în unităti autorizate sanitar veterinar, cu respectarea normelor sanitare si sanitare veterinare în vigoare.

Art. 6. - (1) Carnea de pasăre separată mecanic se utilizează numai în fabricatia produselor din carne supuse obligatoriu unui tratament termic de minimum + 72şC si unui timp de mentinere de 20 minute în centrul geometric al produsului sau altei combinatii timp/temperatură care să asigure aceeasi securitate a produsului.

(2) În cazul în care carnea separată mecanic se obtine în unităti de abatorizare a păsărilor, timpul maxim dintre obtinerea carcaselor si utilizarea lor la producerea cărnii separate mecanic trebuie să fie de maximum 48 de ore.

(3) În cazul în care carnea de pasăre separată mecanic este produsă si folosită în aceeasi unitate, ea se depozitează în spatiu frigorific la -12şC, cu mentionarea datei abatorizării si a datei dezosării.

(4) Carnea de pasăre separată mecanic care provine din alte unităti decât din cea în care se foloseste ca materie primă trebuie să fie ambalată, etichetată si să fie însotită de documente conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Forme de comercializare a cărnii de pasăre

 

Art. 7. - (1) Carcasele de pasăre se comercializează astfel:

a) carcasele eviscerate partial: carcasele de la care nu s-au îndepărtat inima, ficatul, plămânii, pipota, capul sau picioarele. În cazul palmipedelor nu este obligatorie îndepărtarea gusii;

b) carcasele eviscerate, cu sau fără organe: carcasele care se prezintă cu sau fără organe. Prezenta organelor se va mentiona pe etichetă în denumirea sub care este vândut produsul.

(2) Produsele enumerate la art. 3 pct. 3 lit. a)-k) pot fi comercializate cu sau fără piele, fiind obligatory mentionarea pe etichetă în denumirea sub care este vândut produsul. Tacâmul de pasăre se poate comercializa cu sau fără aripi, cap, gât si picioare, fiind obligatory mentionarea pe etichetă în denumirea sub care este vândut produsul.

(3) În functie de starea termică, carnea de pasăre se poate comercializa în una dintre următoarele stări:

a) refrigerată la maximum + 4şC, temperatură determinată în profunzime;

b) congelată la minimum -12şC, temperatură determinată în profunzime; sau

c) congelată rapid la minimum -18şC, temperatură determinată în profunzime.

(4) Forma sub care se comercializează carnea de pasăre mentionată la alin. (1), (2) si (3) se înscrie pe etichetă în denumirea sub care se vinde produsul, pentru informarea corectă si completă a consumatorului.

(5) După starea termică, carnea de pasăre separată mecanic se prezintă:

a) refrigerată la maximum + 4şC, temperatură determinată în profunzime;

b) congelată la minimum -12şC, temperatură determinată în profunzime.

Carnea de pasăre separată mecanic se comercializează numai pentru utilizarea în fabricarea produselor din carne tratate termic, fiind interzisă comercializarea ca atare sau în amestec cu alte ingrediente în unitătile de desfacere angro si cu amănuntul. Acelasi regim se aplică si în cazul oferirii cu titlu gratuit a acestor produse de către agentii economici, asociatii sau fundatii.

(6) Carcasele de pasăre se comercializează numai preambalate individual. Pentru actiunile de vânzări promotionale se acceptă si alte forme de ambalare, în conformitate cu actiunea de promotie comercială.

(7) Piesele transate si alte produse comestibile definite la art. 3 pct. 3, 4 si 5, rezultate din sacrificarea păsărilor, se comercializează în unităti de desfacere angro si cu amănuntul numai sub formă preambalată, direct din ambalajul colectiv de desfacere.

 

CAPITOLUL VI

Conditii tehnice de calitate

 

Art. 8. - 1. Proprietăti organoleptice:

a) Carnea de pasăre

Nr. crt.

Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Metode de analiză

Carne refrigerată

 

 

 

1. Aspect

Carcase sau organe curate, fără resturi de continut intestinal sau impurităti mecanice; suprafată netedă, nelipicioasă

 

STAS 7031-83 A1:1997 pct. 4

2.

Culoare

Caracteristică speciei

 

3.

Consistenta musculaturii

Fermă si elastică

 

4.

Miros

Caracteristic, fără miros străin

 

5.

Bulionul, după fierbere si sedimentare

Curat, transparent, cu nuantă opalescentă, fără flocoane sau sediment, cu grăsime topită la suprafată sub formă de pelicule sau insule, în functie de starea de îngrăsare, cu gust si miros plăcut, caracteristic cărnii proaspete de pasăre

 

Carne congelată

 

 

 

1.

Aspect si culoare

La suprafată, culoare cu o nuantă mai închisă, consistentă tare, tendoane de culoare albă cu reflexe sidefii, grăsimea de culoare specifică, glazură de gheată curată, transparentă. După decongelare lentă la maximum + 5şC caracteristicile organoleptice sunt asemănătoare cărnii refrigerate; culoarea lichidului rezultat(după decongelare) alb-gălbuie; se admite o nuantă roz-rosiatică a tesutului conjunctiv lax. SE INTERZICE RECONGELAREA CĂRNII DECONGELATE!

STAS 7031-83

A1:1997 pct. 4

b) Carnea de pasăre separată mecanic

 

Refrigerată

Congelată

 

1.

Aspect

Pastă cu granulatie fină, fără corpuri străine

Bloc compact acoperit cu cristale fine de gheată; în sectiune aceleasi caracteristici ca cea refrigerată

STAS 7031-83

A1:1997 pct. 4

2.

Culoare

De la roz la roz-gălbui

 

3.

Consistentă

Moale-păstoasă

Tare

 

4.

Miros si gust

Caracteristic, fără gust sau miros străin

Caracteristic, fără gust sau miros străin, după decongelare

 

 

 

 

 

 

2.

Proprietăti fizico-chimice:

 

 

 

a) Carnea de pasăre

 

 

 

 

1

Reactia pentru hidrogen sulfurat

Negativă

Negativă

STAS 9065/11-75

2.

Reactia Kreis STAS 9065/8-74

Negativă

Negativă

STAS 9065/10-75

3.

pH

5,8-6

 

4.

Azot usor hidrolizabil, NH3/100 g, maxim

25

35

STAS 9065/7-74

b) Carnea de pasăre separată mecanic

 

 

 

 

1.

Proteină, minim, %

13,6

 

STAS 9065/4-81

2.

Substante grase, maxim, %

20

 

STAS 9065/2-73

3.

Umiditate, maxim, %

70

 

STAS 9065/3-73

4.

Colagen, raportat la proteina totală, maxim, %

20

 

STAS 9065/13-81

 

3. Proprietăti microbiologice si toxicologice:

Carnea de pasăre, inclusiv carnea de pasăre separată mecanic, trebuie să se încadreze în parametrii microbiologici si toxicologici (metale grele, reziduuri chimice), în limitele maxime admise stabilite prin legislatia sanitară si sanitară veterinară în vigoare.

Art. 9. - (1) Verificarea calitătii cărnii se face prin verificarea loturilor de produs. Lotul va fi format din cantitatea de carne de pasăre provenită de la acelasi furnizor în aceeasi zi de fabricatie, din acelasi sortiment, din aceeasi specie, tip de prelucrare, clasă de calitate, stare termică si care provine de la acelasi producător.

(2) Esantionul format din produse individuale definite la art. 3 se prelevează, prin sondaj, din fiecare lot ce va fi inspectat în abatoare, ateliere de transare si depozite angro si en détail sau, în cazul importului, în momentul efectuării formalitătilor vamale, astfel:

 

Nr. crt.

Dimensiunea lotului

Dimensiunea probei

Numărul tolerabil de bucăti

necorespunzătoare

1.

100-500

30

5

2.

501-3.200

50

7

3.

>3.200

80

10

 

(3) La verificarea unui lot de carne de pasăre din clasa A se admite un număr de bucăti necorespunzătoare, conform alin. (2), astfel:

a) prezintă tăieturi neefectuate la îmbinare, pentru pulpe, pulpe superioare, pulpe inferioare sau aripi;

b) prezintă maximum 2% cartilaje (extremitatea flexibilă a sternului), în cazul pieptului dezosat;

c) prezintă deteriorări, contuzii, decolorări usoare, putin vizibile sau urme ale arsurilor de la congelare, în cazul pieptului si pulpelor.

(4) La verificarea unui lot de carne de pasăre din clasa B, numărul de bucăti necorespunzătoare admise, conform alin. (2), cu privire la abaterile mentionate la alin. (3) lit. a) si b) se dublează.

(5) În cazul în care lotul controlat nu este conform, autoritătile competente pentru executarea controlului official al alimentelor interzic comercializarea sau importul până la intrarea în legalitate, conform prevederilor prezentelor norme.

 

CAPITOLUL VII

Ambalare, marcare, etichetare, depozitare, transport si documente

 

Art. 10. - (1) Ambalarea, marcarea si etichetarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Pe etichetă se va mentiona o singură stare termică a cărnii. În cazul comercializării organelor de pasăre, pe etichetă se va mentiona felul acestora în denumirea sub care se vinde produsul. Data durabilitătii minimale pentru produsele congelate si data limită de consum pentru produsele refrigerate se stabilesc de către producător si se înscriu conform normelor în vigoare privind etichetarea alimentelor.

(3) În unitătile de productie, în functie de starea termică, carnea de pasăre se depozitează la temperatura de maximum +4şC în profunzime pentru carnea de pasăre refrigerată si la temperatura de minimum -12şC în profunzime pentru carnea de pasăre congelată.

(4) Mijloacele pentru transportul cărnii de pasăre trebuie să îndeplinească cerintele legislatiei în vigoare si să fie autorizate din punct de vedere sanitar veterinar.

(5) Fiecare transport va fi însotit de certificatul de sănătate publică veterinară eliberat de medicul veterinar oficial care asigură supravegherea unitătii si de declaratia de conformitate eliberată de producător pe propria răspundere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior - persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002,  nr. 274/2002 si nr. 275/2002

 

Ministrul educatiei si cercetării,

în temeiul prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată,

în temeiul art. 8 din legile nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002 si nr. 480-486/2002,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior - persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 si nr. 275/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 27 iunie 2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior - persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 si nr. 275/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 27 iunie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

“ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior - persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002, nr. 275/2002, nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002 si nr. 480-486/2002”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior - persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237- 242/2002, nr. 274/2002, nr. 275/2002, nr. 408/2002, nr. 409/2002, nr. 443/2002 si nr. 480-486/2002, denumită în continuare Metodologie, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia se aplică la Universitatea “George Bacovia” din Bacău - înfiintată prin Legea nr. 237/2002, Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 238/2002, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 239/2002, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad - înfiintată prin Legea nr. 240/2002, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 241/2002, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti - înfiintată prin Legea nr. 242/2002, Universitatea Româno-Americană din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 274/2002, Universitatea “Hyperion” din Bucuresti – înfiintată prin Legea nr. 275/2002, Universitatea “Petre Andrei” din Iasi - înfiintată prin Legea nr. 408/2002, Universitatea “Danubius” din Galati - înfiintată prin Legea nr. 409/2002, Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 443/2002, Universitatea “Bioterra” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 480/2002, Universitatea “Apollonia” din Iasi - înfiintată prin Legea nr. 481/2002, Universitatea Română de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 482/2002, Universitatea “George Baritiu” din Brasov - înfiintată prin Legea nr. 483/2002, Universitatea ‘Tibiscus” din Timisoara - înfiintată prin Legea nr. 484/2002, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti - înfiintat prin Legea nr. 485/2002 si Universitatea “Emanuel” din Oradea - înfiintată prin Legea nr. 486/2002, care fac parte din sistemul national de învătământ.”

3. Anexa se completează după cum urmează:

a) articolul 1 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 1. - Universitatea “George Bacovia” din Bacău - înfiintată prin Legea nr. 237/2002, Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 238/2002, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 239/2002, Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad - înfiintată prin Legea nr. 240/2002, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 241/2002, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti - înfiintată prin Legea nr. 242/2002, Universitatea Româno-Americană din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 274/2002, Universitatea “Hyperion” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 275/2002, Universitatea “Petre Andrei” din Iasi - înfiintată prin Legea nr. 408/2002, Universitatea “Danubius” din Galati - înfiintată prin Legea nr. 409/2002, Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 443/2002, Universitatea “Bioterra” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 480/2002, Universitatea “Apollonia” din Iasi - înfiintată prin Legea nr. 481/2002, Universitatea Română de Stiinte si Arte ‘Gheorghe Cristea” din Bucuresti - înfiintată prin Legea nr. 482/2002, Universitatea “George Baritiu” din Brasov - înfiintată prin Legea nr. 483/2002, Universitatea “Tibiscus” din Timisoara - înfiintată prin Legea nr. 484/2002, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti - înfiintat prin Legea nr. 485/2002 si Universitatea “Emanuel” din Oradea - înfiintată prin Legea nr. 486/2002, care fac parte din sistemul national de învătământ, sunt monitorizate special pe o perioadă de 3 ani.”;

b) la articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

‘‘(3) Institutiile de învătământ superior de stat care pot fi solicitate să nominalizeze profesori universitari si conferentiari universitari sunt următoarele: Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti, Universitatea Natională de Arte din Bucuresti, Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din Bucuresti, Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti, Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti, Universitatea “Transilvania” din Brasov, Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea “Ovidius” din Constanta, Universitatea din Craiova, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi, Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Timisoara, Universitatea de Vest din Timisoara si Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara.

Art. II. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.997/2002 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a institutiilor de învătământ superior - persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, înfiintate prin legile nr. 237-242/2002, nr. 274/2002 si nr. 275/2002, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 3 septembrie 2002.

Nr. 4.548.