MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 700         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            931.- Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Toplita, în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov

 

            1.008. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivisticii între Arhivele Nationale din România si Arhivele Statului din Austria, semnat la Viena la 22 octombrie 2001 si la Bucuresti la 30 noiembrie 2001

 

            Protocol de colaborare în domeniul arhivisticii între Arhivele Nationale din România si Arhivele Statului din Austria

 

            1.014. - Hotărâre privind reorganizarea unor unităti sanitare

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE

A VALORILOR MOBILIARE

 

            92.- Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            17.- Normă privind raportarea statistică la Banca Natională a României a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

 

            37.- Circulară pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, si a Circularei Băncii Nationale a României nr. 22/1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Toplita, în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov, a imobilului compus din constructii si terenul aferent, cu destinatia initială de casă de cultură, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea nr. 45 din 25 iulie 2002 a Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar prevăzută în evidentele contabile.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 931.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Toplita, care se transmite în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la

care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului ce se transmite

Casa de cultură a municipiului Toplita, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, judetul Harghita

Consiliul local al Municipiului Toplita

Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” din Brasov

Constructie S+P+2E:

- suprafata desfăsurată = 4.476 m2

- suprafata construită = 1.900 m2

- suprafata terenului aferent = 2.576 m2

- număr de inventar = 9.061

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul arhivisticii între Arhivele Nationale

din România si Arhivele Statului din Austria, semnat la Viena la 22 octombrie 2001

si la Bucuresti la 30 noiembrie 2001

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Protocolul de colaborare în domeniul arhivisticii între Arhivele Nationale din România si Arhivele Statului din Austria, semnat la Viena la 22 octombrie 2001 si la Bucuresti la 30 noiembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.008.

 

PROTOCOL

de colaborare în domeniul arhivisticii între Arhivele Nationale din România si Arhivele Statului din Austria

 

            Arhivele Nationale din România si Arhivele Statului din Austria, denumite în continuare părti contractante, pornind de la dorinta reciprocă de a stabili si dezvolta cooperarea în domeniul arhivisticii,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Părtile contractante sunt de acord să efectueze schimburi de experientă în domeniul teoriei si practicii arhivistice în cadrul unor stagii de documentare realizate din 2 în 2 ani, pe o perioadă de maximum 20 de zile.

            În acest sens partea primitoare va asigura cheltuielile de cazare, iar partea trimitătoare, cheltuielile de transport si masă.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părtile contractante vor conveni asupra datei si tematicii de studiu urmărite în cadrul stagiului, cu cel putin două luni înainte, documentarea neimplicând nici un fel de taxă de cercetare. Copiile efectuate după documentatia folosită în cadrul stagiului vor fi calculate si plătite potrivit tarifelor practicate de cele două părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile contractante sunt de acord să faciliteze accesul specialistilor lor la documentele detinute de una dintre părtile contractante si care se referă la istoria celeilalte părti contractante sau la relatiile dintre statele lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în statele lor.

 

ARTICOLUL 4

 

            În vederea completării fondurilor lor de arhivă si pentru a răspunde mai bine necesitătilor cercetării stiintifice din fiecare stat, părtile contractante sunt de acord să realizeze un schimb gratuit de copii după documente de arhivă, pe bază de reciprocitate, în conditiile respectării legislatiei în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 5

 

            Părtile contractante sunt de acord să efectueze în mod gratuit schimburi de publicatii arhivistice ca inventare, ghiduri arhivistice, editii de documente, cataloage, precum si altă literatură de specialitate, în conditiile respectării legislatiei în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 6

 

            Părtile contractante sunt de acord să organizeze în comun expozitii documentare referitoare la teme convenite anterior.

 

ARTICOLUL 7

 

            Colaborarea dintre cele două părti contractante în cadrul prezentului protocol nu exclude alte forme de contacte profesionale care pot fi realizate de comun acord, în conditiile respectării legislatiei în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 8

 

            Orice modificare sau completare a prezentului protocol se va face în formă scrisă. După semnarea lor de ambele părti contractante acestea (modificări sau completări) devin parte integrantă a prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 9

 

            Dacă una dintre părtile contractante nu va putea da curs, temporar, din ratiuni bugetare, prevederilor art. 1, prezentul protocol nu îsi va pierde valabilitatea, cele două părti contractante străduindu-se să restabilească regularitatea schimbului prevăzut.

 

ARTICOLUL 10

 

            Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 5 ani si va fi prelungit în mod automat, dacă nici una dintre părtile contractante nu va comunica celeilalte, în scris, cu cel putin 6 luni înainte, rezilierea prezentului protocol.

            Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale prevăzute în legislatia fiecăreia dintre ele, necesare punerii în aplicare a prezentului protocol.

            Încheiat la Bucuresti la 30 noiembrie 2001, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si germană, ambele texte având aceeasi valabilitate.

 

Pentru Arhivele Nationale din România,

prof. dr. Costin Fenesan

Pentru Arhivele Statului din Austria,

prof. dr. Lorenz Mikoletzky

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea unor unităti sanitare

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează Spitalul Clinic Judetean Ilfov, unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Directiei de sănătate publică a judetului Ilfov, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 49-51, sectorul 2, prin reorganizarea Spitalului “Titan” Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 49-51, sectorul 2, si a Spitalului Clinic “Prof. Dr. Ovidiu Marina” Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Măndinesti nr. 2, sectorul 3, care se desfiintează.

            (2) Medicii preluati de Spitalul Clinic Judetean Ilfov de la Spitalul “Titan” Bucuresti si Spitalul Clinic “Prof. Dr. Ovidiu Marina” Bucuresti se consideră transferati si îsi mentin drepturile pe care le aveau la acel moment.

            Art. 2. - (1) Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti, unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, se reorganizează si va avea sediul în municipiul Bucuresti, str. Măndinesti nr. 2, sectorul 3.

            (2) Sectiile medicale din structura Institutului de Fiziologie Normală si Patologică “D. Danielopolu” Bucuresti se organizează ca sectii de recuperare si trec în structura Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti, păstrându-si sediul în municipiul Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 11A, sectorul 1.

            (3) Laboratoarele de cercetare din structura Institutului de Fiziologie Normală si Patologică “D. Danielopolu” Bucuresti se organizează si devin sectie exterioară în structura Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti, păstrându-si sediul în municipiul Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 11A, sectorul 1.

            (4) Institutul de Fiziologie Normală si Patologică “D. Danielopolu” Bucuresti, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 11A, sectorul 1, aflată în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, se desfiintează.

            Art. 3. - (1) Spitalul “Sf. Ciprian” Bucuresti, unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Directiei de sănătate publică a municipiului Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 27, sectorul 2, se desfiintează ca unitate spitalicească si se reorganizează ca sectie exterioară în structura Spitalului de Urgentă “Sf. Pantelimon” Bucuresti.

            (2) Sectia exterioară prevăzută la alin. (1) va avea acelasi profil si va asigura asistentă medicală pentru cazurile cronice si medico-sociale, cu preponderentă din municipiul Bucuresti.

            Art. 4. - Structurile organizatorice ale unitătilor sanitare înfiintate prin reorganizare se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

            Art. 5. - Patrimoniul unitătilor sanitare reorganizate, stabilit pe baza bilantului contabil, se preia, cu întreg activul si pasivul, pe bază de protocol de predare-preluare, de către unitătile nou-înfiintate de la unitătile reorganizate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 6. - (1) Personalul unitătilor sanitare reorganizate va fi preluat prin transfer de către unitătile nou-înfiintate sau, după caz, de unitătile care preiau structurile medicale.

            2) Personalul devenit excedentar prin aplicarea normativelor de personal aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei va fi redistribuit de Directia de sănătate publică a municipiului Bucuresti si de Directia de sănătate publică a judetului Ilfov, în functie de necesităti.

            Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 488/1990 privind înfiintarea Centrului de medicină socială “Christiana”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 9 mai 1990, Hotărârea Guvernului nr. 318/2002 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Spitalului “Titan” Bucuresti în administrarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2002, pct. 7 din cap. III lit. A din anexa nr. 2 – “Lista cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei” la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, pct. 7 cap. III din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 529/2002 privind finantarea unitătilor sanitare si a institutiilor din reteaua Ministerului Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.014.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002

 

            În conformitate cu prevederile art. 2 coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) si (3) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002,

            în temeiul hotărârilor Parlamentului nr. 19/2001 si nr. 17/2002,

 

            Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - La data prezentului ordin se aprobă Instructiunea nr. 1/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002.

            Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Directia emitenti si Secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

prof. univ. dr. Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 13 septembrie 2002.

Nr. 92.

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2002

privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002

 

            Art. 1. - (1) Determinarea pretului actiunilor în oferta publică obligatorie de preluare, derulată conform prevederilor art. 138 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, se va face de către evaluatori independenti, înscrisi în Registrul special al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

            (2) Pentru determinarea pretului actiunilor evaluatorii au obligatia să utilizeze standardele internationale de evaluare si să actioneze în mod impartial, obiectiv si echidistant fată de toate persoanele interesate în determinarea pretului actiunilor pentru oferta publică obligatorie de preluare.

            Art. 2. - Pretul la care se va face oferta publică obligatorie de preluare, stabilit de evaluatorul independent, va fi egal cu cea mai mare dintre următoarele valori:

a) pretul mediu ponderat, actualizat în raport cu inflatia, al actiunilor care au conferit pozitia majoritară, achizitionate de către actionarul majoritar sau de către grupul de persoane care actionează în mod concertat si detine mai mult de 90% din actiunile emitentului, dobândite de la stat printr-o institutie publică implicată în procesul de privatizare si/sau de pe piata de capital. La calculul pretului se va tine cont si de obligatiile investitionale prevăzute în contractul de privatizare;

b) pretul rezultat din calculul activului net contabil, determinat în conformitate cu standardele internationale de contabilitate IAS 16 si cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001, precum si a altor dispozitii legale incidente. 

Art. 3. - (1) În situatia în care se impune un al treilea evaluator, conform prevederilor art. 138 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, acesta va concilia concluziile primilor doi evaluatori. În acest scop cel de-al treilea evaluator va determina cauzele diferentelor si va solicita primilor doi evaluatori să argumenteze fundamentatdatele, informatiile si analizele care au stat la baza întocmirii rapoartelor de evaluare. Primii evaluatori vor elabora si vor transmite în scris, în maximum 5 zile lucrătoare, elementele solicitate si eventualele modificări ale concluziilor rapoartelor de evaluare.

(2) Societatea detinută public, obiect al ofertei publice obligatorii de preluare, precum si persoana ori grupul de persoane care actionează în mod concertat si detine mai mult de 90% din actiunile emitentului au obligatia ca, la solicitarea evaluatorilor, numiti conform prevederilor alin. (4) si (5) ale art. 138 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, să pună la dispozitia acestora orice documente, date sau informatii din care să rezulte pretul de achizitie al actiunilor sau care sunt necesare ori relevante pentru determinarea pretului.

(3) Evaluatorii vor avea la dispozitie minimum 10 zile lucrătoare în vederea finalizării raportului de evaluare.

Art. 4. - (1) Actiunile emise de societătile detinute public, obiect al unei oferte publice obligatorii de preluare, vor fi suspendate de la tranzactionare începând cu data publicării raportului curent prevăzut la art. 138 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, si până la data finalizării tuturor operatiunilor legate de derularea si închiderea ofertei publice.

(2) Data publicării raportului curent prevăzut la alin. (1) reprezintă momentul declansării operatiunilor implicate de derularea ofertei publice obligatorii de preluare, în vederea închiderii societătii.

(3) Raportul curent va fi transmis la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de publicarea sa.

Art. 5. - (1) Actionarul majoritar sau grupul de persoane prevăzut la art. 138 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, care la data de 9 aprilie 2002 detinea pozitia majoritară absolută ce îi conferea mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului, are obligatia de a publica raportul curent prevăzut la art. 4 alin. (1) până la data de 9 octombrie 2002.

(2) În orice alte situatii raportul curent prevăzut la art. 4 alin. (1) trebuie să fie publicat în termen de 6 luni de la data dobândirii pozitiei care conferă mai mult de 90% din actiunile emitentului.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind raportarea statistică la Banca Natională a României a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

 

În baza dispozitiilor art. 12 si 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si a prevederilor art. 38 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

Art. 1. - În sensul prezentei norme, constituie operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, dacă nu sunt operatiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operatiuni:

- credite de comert international cu termen mai mare de un an potrivit art. 1 pct. 1.17.2.7 lit. a) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;

- credite si împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an (inclusiv leasing financiar) potrivit art. 1 pct. 1.17.2.8 lit. a) si pct. 1.17.2.14 lit. a) din Regulament, precum si cele asimilate investitiilor directe cuprinse la pct. 1.17.2.1 lit. a) din Regulament;

- operatiuni cu titluri de credite emise de rezidenti, cu scadentă mai mare de un an, cuprinse la art. 1 pct. 1.17.2.4 lit. a) din Regulament, precum si cele asimilate investitiilor directe cuprinse la pct. 1.17.2.1 lit. a) din Regulament.

Art. 2. - (1) Toate persoanele juridice si fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung au obligatia să notifice operatiunile respective prin transmiterea la Banca Natională a României - Directia statistică a Formularului F1 “Notificare la Banca Natională a României”, prezentat în anexa nr. 1, si a Formularului F2 “Scadentarul tragerilor, al rambursărilor de capital si al plătilor de dobândă si comisioane”, prezentat în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

(2) Persoanele juridice si fizice care, potrivit alin. (1), au notificat operatiuni valutare de capital au în continuare obligatia notificării la Banca Natională a României - Directia statistică a schimbării sediului social, rezilierii contractului si a modificării, fată de notificarea initială, a creditorului, a debitorului si a valorii creditului, pe toată durata derulării operatiunii notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui Formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifică de către debitorul cedent, noul debitor preluând în continuare obligatiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv.

(3) Pentru elaborarea de statistici privind datoria privată externă a României, institutiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor străine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligatia să transmită trimestrial la Banca Natională a României - Directia statistică, până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situatia debitorilor, persoane juridice si fizice rezidente, care derulează operatiuni de această natură fără a avea numărul de înregistrare din Registrul datoriei private externe (prezentată în anexa nr. 4, identificator atribuit de Banca Natională a României în baza notificării conform alin. (1). Anexa nr. 4 face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 3. - (1) Persoanele juridice si fizice selectionate de către Banca Natională a României, pe criterii de esantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrică a Băncii Nationale a României - Directia statistică, au obligatia să raporteze date privind derularea acestor operatiuni. Raportarea se va efectua potrivit Formularului F3 “Raportare statistică privind operatiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung”, prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta normă.

(2) Persoanele juridice si fizice mentionate la alin. (1) vor notifica la Banca Natională a României - Directia statistică, în termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificările survenite în .Scadentarul tragerilor, al rambursărilor de capital si al plătilor de dobândă si comisioane” fată de situatia notificată initial, prin transmiterea a câte unui nou Formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificări.

Art. 4. - Persoanele juridice si fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, se află în curs de raportare la Banca Natională a României a operatiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligatia continuării raportării statistice numai dacă sunt solicitate letric de către Banca Natională a României, conform art. 3, iar cele care nu sunt solicitate se vor conforma numai obligatiilor prevăzute la art. 2.

Art. 5. - (1) Răspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operatiunea de natura datoriei private externe.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidenta art. 60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Prezenta normă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

CRISTIAN POPA

 

Bucuresti, 17 septembrie 2002.

Nr. 17.


1) Formularul F1 este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F1

 

Formularul F1 se completează de către toate persoanele juridice si fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, definite la art. 1 al prezentei norme, în vederea notificării acestora la Banca Natională a României - Directia statistică, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucuresti. 

Completarea si transmiterea letrică a Formularului F1 se vor efectua în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, precum si în termen de 15 zile de la data schimbării sediului social, a rezilierii contractului si a oricăror alte modificări fată de notificarea initială, privind creditorul, debitorul si alte date privind contractul extern.

Date de identificare a persoanei juridice sau fizice rezidente raportoare:

- se vor completa cu exactitate toate rubricile în conformitate cu datele din certificatul de înregistrare la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, respectiv din buletinul/cartea de identitate.

I. Obiectul notificării:

- se va selecta căsuta corespunzătoare situatiei;

- se vor urma indicatiile de completare din dreapta căsutei marcate.

II. Date privind părtile contractante:

- se vor selecta căsutele corespunzătoare;

- “alt agent economic”/”alt creditor” - dacă se marchează căsutele respective, se va preciza care sunt acestia;

- “Denumirea creditorului/împrumutătorului nerezident” - în situatia în care este un grup de institutii de credit, se vor indica acest fapt, precum si denumirea institutiei conducătoare principale; în cazul emiterii de obligatiuni se va mentiona denumirea institutiei financiare nerezidente coordonatoare/promotoare a emisiunii; în cazul emiterii de bilete la ordin sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societătii finantatoare sau care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piata externă;

- “Tara” - se va preciza tara de resedintă a institutiei de credit nerezidente principale.

III. Date privind contractul extern:

- se completează toate rubricile;

- “Valoarea angajamentului” - se completează suma efectiv împrumutată, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze);

- “Obiectul contractului” - se va preciza scopul în care a fost contractat angajamentul extern: investitii în natură (constructii capitale, retehnologizări, modernizări), mijloace circulante, asistentă tehnică, pregătirea personalului, reparatii, credite de trezorerie, credite de refinantare, achizitionare de valori mobiliare etc.;

- “Tipul angajamentului extern” - în cazul liniilor de finantare raportarea se face de către institutiile de credit prin care se derulează;

- “Sectorul economic de destinatie” - se vor preciza codul si denumirea clasei de activitate CAEN a activitătii în care va fi utilizată cu precădere finantarea rezultată din angajamentul extern; dacă nu se face o alocare distinctă, se va preciza clasa de activitate a persoanei juridice conform certificatului de înregistrare la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

IV. Date de identificare ale noului debitor:

Se vor completa de către debitorul cedent, în situatia schimbării debitorului.

..........................................................................................................................................................

-         “Persoana autorizată” - persoana împuternicită să reprezinte societatea în relatiile cu tertii.

 

ANEXA Nr. 2

 


1) Formularul F2 este reprodus în facsimil.


INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F2

 

Formularul F2 se va completa, ca si Formularul F1, de către toate persoanele juridice si fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung, definite la art. 1 al prezentei norme, în vederea notificării acestora la Banca Natională a României - Directia statistică, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, Bucuresti. Transmiterea se va face în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului extern, împreună cu Formularul F1.

De asemenea, persoanele juridice si fizice selectionate de către Banca Natională a României, pe criterii de esantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, solicitate letric de Banca Natională a României - Directia statistică, vor mai completa Formularul F2 ori de câte ori survin modificări ale scadentarului fată de situatia transmisă initial. În acest caz Formularul F2 se va transmite la Banca Natională a României - Directia statistică în cel mult 15 zile de la producerea modificării respective de scadentar.

Scadentarul tragerilor, al rambursărilor de capital si al plătilor de dobândă si comisioane:

- se vor completa toate rubricile;

- “Valoarea angajamentului” - se completează suma efectiv împrumutată, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze);

- “Valoare avans” - se completează numai în cazul existentei unor plăti în avans în cadrul contractului respectiv (situatie întâlnită la credite comerciale si la leasing financiar);

- “Valoare reziduală” - se completează numai în cazul contractelor de leasing financiar;

- prin tragere se întelege operatiunea de transfer, de la creditorul nerezident la beneficiarul rezident, al sumei prevăzute în contractul extern, în totalitate sau partial, sub formă bănească în cazul creditului financiar sau în natură (produse, servicii) în cazul creditului comercial si al leasingului financiar;

- prin rambursare de capital se întelege rambursarea angajamentului extern propriu-zis, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze);

- “Plăti de dobândă” - se completează valoarea dobânzii aferente contractului;

- “Plăti de comisioane” - se completează valoarea comisioanelor aferente contractului, plătite la extern (nu se include valoarea primelor de asigurare si a redeventelor);

- se va respecta egalitatea:

a) în cazul contractelor de leasing financiar: Total trageri (col. 2) = Total rambursări de capital (col. 4) + valoare avans + valoarea reziduală;

b) în cazul contractelor de credit comercial: Total trageri (col. 2) = Total rambursări de capital (col. 4) + valoare avans;

c) în cazul celorlalte tipuri de credite: Total trageri (col. 2) = Total rambursări de capital (col. 4).

 

ANEXA Nr. 3


*) Formularul F3 este reprodus în facsimil.

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F3

 

Formularele F3 se vor completa si se vor transmite de către persoanele juridice si fizice care, după ce au notificat o operatiune valutară de capital de natura datoriei private externe prin completarea formularelor F1 si F2, au primit solicitarea letrică a Băncii Nationale a României de a raporta date si informatii privind operatiunea respectivă, pe toată durata derulării acesteia. Această solicitare este adresată letric de Banca Natională a României tuturor persoanelor juridice si fizice al căror angajament extern este reprezentativ statistic pentru cuantificarea datoriei private externe a tării.

Numărul din Registrul datoriei private externe se completează de către persoana juridică/fizică raportoare.

Prin Formularul F3 se raportează:

a) trageri/utilizări ale angajamentului extern;

b) plăti privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, efectuate la scadentă;

c) plăti privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, aflate la scadentă si neefectuate;

d) plăti privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, efectuate cu întârziere (plăti de arierate).

Raportarea statistică este obligatorie în baza art. 50 si 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României. Formularele F3 vor fi completate si transmise lunar, până cel târziu în data de 15 a lunii următoare lunii de raportare, la Banca Natională a României-Directia statistică.

Pentru lunile în care nu survine nici una dintre operatiunile mentionate la lit. a)-d) de mai sus nu este necesară transmiterea Formularului F3.*)

 

ANEXA Nr. 4*)


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, si a Circularei Băncii Nationale a României nr. 22/1999

 

Având în vedere prevederile art. 11 si 12 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si angajamentele asumate prin Documentul de pozitie al României pentru Capitolul 4 - Libera circulatie a capitalurilor, deschis în cadrul negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera a) a punctului 1.17.1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediată, inclusiv operatiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor de pret valutar etc. rezultate din tranzactiile de comert international;”

2. Literele e), f) si g) ale alineatului 2 al articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“e) credite si împrumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. a), mai putin operatiunile de leasing financiar pe termen scurt;

f) garantii acordate de rezidenti nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), în cazul în care operatiunea de bază aferentă garantiei are loc între doi nerezidenti;

g) operatiuni în conturi curente si de depozit deschise de rezidenti în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b)2 si la pct. 1.17.2.11 lit. b)2;”

3. Litera d) a articolului 51 va avea următorul cuprins:

“d) credite si împrumuturi financiare pe termen scurt, prevăzute la pct. 1.17.2.8.”

4. La articolul 9 alineatul 2 - Conturi tip A, la litera b) de la rubrica “încasări din” si la litera a) de la rubrica “plăti pentru” se va utiliza următoarea formulare: “operatiuni valutare curente cu rezidenti”.

5. Articolul 10 se abrogă.

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 11. - Sumele în lei detinute de nerezidenti în conturile tip A si B pot fi convertite în valută prin intermediul pietei valutare.”

7. După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 251. - Toate prevederile referitoare la bănci se aplică în mod corespunzător caselor centrale ale cooperativelor de credit, în limita obiectului de activitate autorizat.”

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operatiuni de capital:

- Credite si împrumuturi financiare pe termen mediu si lung acordate de rezidenti nerezidentilor - pct. 1.17.2.8 lit. b) din regulament.

Art. III. - În textul întregului Regulament al Băncii Nationale a României nr. 3/1997 si în cadrul normelor date în aplicarea acestuia, titlul “Norme privind sumele în numerar în valută si în moneda natională (leu) care pot fi introduse si scoase în/din România - N.R.V.7” se va înlocui cu titlul “Norme privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar - N.R.V.7”, iar denumirile “Banca Natională a României - Directia generală politici monetare, valutare si de credit”, “Directia generală politici monetare, valutare si de credit” si “Directia politici financiar bancare” se vor înlocui cu denumirea “Banca Natională a României”.

Art. IV. - Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În textul normei, cu exceptia ultimelor două alineate ale punctului 30, denumirea “buletin de schimb valutar” se va înlocui cu formularea “bon fiscal de schimb valutar sau buletin de schimb valutar”.

2. Punctul 30 va avea următorul cuprins:

“30. Pentru fiecare tranzactie se vor întocmi bonuri fiscale de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, care trebuie să contină următoarele elemente:

a) denumirea emitentului;

b) adresa emitentului;

c) codul statistic al punctului de schimb valutar;

d) data emiterii;

e) seria si numărul buletinului/bonului fiscal de schimb valutar;

f) numele si prenumele clientului;

g) tara clientului;

h) actul de identitate al clientului: tip, serie, număr;

i) rezident/nerezident;

j) suma încasată de la client (valută/lei);

k) cursul de schimb;

l) comisionul;

m) suma plătită clientului (valută/lei);

n) semnătura casierului;

o) stampila punctului de schimb valutar.

Casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, sunt obligate să elibereze clientilor bon fiscal emis cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată si modificată prin Legea nr. 64/2002, republicată. Pe perioada în care aparatele de marcat electronice fiscale nu functionează, casele de schimb valutar vor emite buletine de schimb valutar, în conditiile prevăzute de prezentul regulament si de dispozitiile legale în materie. Aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate ulterior în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare pe buletinele de schimb valutar respective.”

3. Punctul 45 va avea următorul cuprins:

“45. Toate prevederile din prezenta normă, referitoare la bănci, se vor aplica în mod corespunzător caselor centrale si cooperativelor de credit afiliate acestora, în limita obiectului de activitate autorizat.”

4. Anexa nr. 1 “Model de buletin de schimb valutar” se abrogă.

Art. V. - Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- litera a) a punctului 9 se abrogă.

Art. VI. - Circulara Băncii Nationale a României nr. 22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Nationale a României nr. 7/1998 si nr. 25/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3 va avea următorul cuprins:

.3. În scopuri statistice si de informare, persoanele juridice si fizice rezidente care încheie contracte cu nerezidenti pentru operatiuni de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung au obligatia să notifice operatiunea respectivă la Banca Natională a României - Directia statistică, în conformitate cu normele emise în acest sens de Banca Natională a României.”

2. Punctul 4 se abrogă.

Art. VII. - Prezenta circulară intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

CRISTIAN POPA

 

Bucuresti, 17 septembrie 2002.

Nr. 37.