MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 701         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

974. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

78. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Autotransport” - S.A. Iasi

 

90. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti si a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti

 

1.019. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

33. - Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, a Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 15/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie si a Normelor tehnice ale Băncii Nationale a României nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-77*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2002.

Nr. 974.


*) Anexele nr. 1-77 se publică ulterior.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Autotransport” - S.A. Iasi

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Autotransport” - S.A. Iasi,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Autotransport” - S.A. Iasi, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Iasi, str. Ungheni nr. 2, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J22/355/1991, începând cu data de 29 august 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 78.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti si a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,

în temeiul dispozitiilor art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată si modificată prin Legea nr. 519/2002, ale art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 din Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 55/2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti si a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Se abrogă Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 344/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 12 noiembrie 2001.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directiile de specialitate din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, precum si Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap

Constantin Stoenescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2002.

Nr. 90.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti si a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale privind organizarea comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti

 

Art. 1. - În scopul expertizării si încadrării în grad de handicap a persoanelor adulte care prezintă un handicap, la nivelul judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti functionează comisii de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumite în continuare comisii.

Art. 2. - Comisiile judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti functionează în subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si sunt coordonate de Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti.

Art. 3. - Comisiile au următoarea componentă:

- un presedinte, de regulă medic specialist în expertiza capacitătii de muncă, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, la propunerea inspectora- tului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap;

- doi membri, medici de specialitate, în functie de afectiunea care produce handicapul, desemnati de conducerea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;

- un membru cu statut de observator, desemnat de organizatiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfăsoară activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap în judet sau în sectoarele municipiului Bucuresti;

- un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.

Art. 4. - Numirea presedintilor comisiilor se face prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru persoanele cu handicap, iar componenta nominală a comisiei este stabilită prin decizie a inspectorului-sef al inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Art. 5. - Pentru buna desfăsurare a activitătii comisiilor si în scopul expertizării persoanelor cu handicap inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap pot încheia conventii civile de prestări de servicii cu medici de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă, cu medici de diferite specialităti sau cu alti specialisti. Acestia sunt retribuiti din creditele bugetare alocate cu această destinatie.

Persoanele nominalizate la alin. 1 nu trebuie să se fi pronuntat anterior, în nici un fel, cu privire la diagnosticul persoanei expertizate.

Art. 6. - Presedintele si membrii comisiilor au dreptul la o indemnizatie de sedintă. Cuantumul lunar al indemnizatiilor de sedintă, totalizate pentru fiecare membru al comisiei, cu exceptia membrului cu statut de observator, nu poate depăsi cuantumul câstigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an.

Art. 7. - Comisiile au următoarele atributii:

a) examinează persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, analizează documentatia medicală si orice alte documente relevante prezentate de solicitant;

b) solicită persoanelor examinate să efectueze investigatii medicale care să conducă la stabilirea unui diagnostic concludent;

c) emit certificatul de încadrare a persoanei într-un grad de handicap sau de respingere a cererii persoanei, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Respingerea cererii se va face motivat;

d) întocmesc si urmăresc cu ocazia revizuirii realizarea programului individual de recuperare, readaptare si integrare socială a persoanei si sesizează autoritătilor locale competente cazurile în care asistentii personali nu duc la îndeplinire aceste programe;

e) asigură îndrumarea si consilierea în plan social, profesional si medical a persoanelor cu handicap;

f) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 8. - Certificatul de încadrare a unei persoane în grad de handicap atestă gradul de handicap, faptul că persoana necesită sau nu necesită protectie specială si că beneficiază sau nu beneficiază de drepturile conferite prin lege. Aceste drepturi vor fi înscrise nominal în certificatul de încadrare în grad de handicap.

Gradul de handicap ce se atestă prin certificat poate fi:

- usor (fără deficientă functională);

- mediu;

- accentuat;

- grav.

În situatia în care diagnosticul si evaluarea clinică nu sustin încadrarea persoanei în unul dintre gradele de handicap mediu, accentuat sau grav, se va motiva solutia de respingere a cererii.

Art. 9. - Pentru persoanele cu handicap grav se face mentiunea în certificatul de încadrare că pot beneficia de un asistent personal. În acest scop este obligatory efectuarea unei anchete sociale de către autoritatea tutelară competentă, din care să rezulte motivele care determină angajarea unui asistent personal.

Art. 10. - În vederea rezolvării contestatiilor la certificatele de încadrare în grad de handicap se înfiintează si functionează Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumită în continuare Comisia superioară.

Art. 11. - Comisia superioară functionează pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si are următoarea componentă:

- un presedinte, medic de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă, angajat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap prin concurs;

- un membru, medic specialist în functie de afectiunea care produce handicapul;

- un membru, medic din cadrul Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;

- un secretar, angajat prin concurs de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Comisia superioară se numeste prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 12. - Membrii cu caracter nepermanent, convocati în functie de nevoile comisiei superioare, sunt:

- un reprezentant al Ministerului Sănătătii si Familiei;

- un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

- un reprezentant al Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă;

- un reprezentant al Institutului National de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucuresti;

- un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 13. - Membrii Comisiei superioare nominalizati la art. 11 si 12 au dreptul la o indemnizatie de sedintă în conditiile art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată si modificată prin Legea nr. 519/2002.

Presedintele si secretarul Comisiei superioare lucrează permanent, cu program de lucru zilnic.

Art. 14. - Comisia superioară are următoarele atributii:

a) rezolvă contestatiile la certificatele de încadrare în grad de handicap;

b) coordonează si controlează activitatea comisiilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 15. - Contestatiile se vor rezolva prin decizii în care se precizează deficienta functională si încadrarea în gradul de handicap sau respingerea contestatiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

Decizia de încadrare în grad de handicap atestă gradul de handicap, faptul că persoana necesită protectie specială si că beneficiază de drepturile conferite prin lege. Aceste drepturi vor fi înscrise nominal în cuprinsul deciziei.

Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL II

Functionarea comisiilor

 

Art. 16. - Se pot prezenta la comisie si au dreptul să fie examinate în vederea încadrării în grad de handicap persoanele care prezintă deficiente fizice, senzoriale, psihice, mentale, ce le împiedică sau le limitează accesul cu sanse egale la viata socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitând măsuri de protectie specială în sprijinul integrării lor sociale si profesionale.

Art. 17. - Cererea de a fi examinat de comisie în vederea eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap va fi însotită de următoarele documente:

- actul de identitate;

- biletul de trimitere de la medicul de familie;

- referatul medicului specialist;

- alte acte medicale (bilet de iesire din spital, examene paraclinice etc.).

Documentatia medicală si examinările complementare vor fi efectuate în cadrul unitătilor sanitare din reteaua Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 18. - Documentele prevăzute la art. 17 vor fi prezentate secretarului comisiei, care are obligatia să primească dosarul si să sprijine persoana solicitantă pentru a produce acele acte care lipsesc si fără de care comisia nu poate realiza expertizarea.

Art. 19. - După primirea dosarului presedintele comisiei examinează clinic solicitantul si, în functie de afectiune si de documentatia medicală prezentată, poate solicita, prin adresă, unitătilor sanitare teritoriale ale Ministerului Sănătătii si Familiei sau Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă examinări clinice, de laborator sau spitalizare pentru stabilirea ori completarea diagnosticului clinic.

Cu acest prilej presedintele comisiei planifică solicitantul, pentru a fi examinat si a i se stabili gradul de handicap în care se încadrează, la una dintre subcomisiile de specialitate, în functie de deficienta preponderentă.

În cazul solicitării examinărilor medicale prevăzute la alin. 1 planificarea se va face în ziua prezentării documentelor medicale.

Art. 20. - Subcomisiile de specialitate, astfel cum au fost organizate de presedintele comisiei, au obligatia de a examina solicitantul si de a stabili:

a) diagnosticul clinic;

b) diagnosticul deficientei si gradul de handicap după cum urmează:

1. fără deficientă functională;

2. deficientă functională medie corespunzătoare unui “handicap mediu”;

3. deficientă functională accentuată corespunzătoare unui “handicap accentuat”;

4. deficientă functională gravă corespunzătoare unui “handicap grav”;

c) programul individual de recuperare, readaptare si integrare socială (conform modelului din anexa nr. 3).

Art. 21. - Informatiile prevăzute la art. 20 vor fi înaintate comisiei în termen de 24 de ore de la data examinării.

Art. 22. - După primirea informatiilor comisia va examina dosarul si va decide, cu votul majoritătii membrilor, gradul de handicap în care va fi încadrată persoana, eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap si, după caz, dacă poate beneficia de un asistent personal.

Rezultatul activitătii zilnice a comisiei va fi consemnat în Registrul unic de consultatii, în care vor semna la sfârsitul sedintei toti membrii comisiei.

Art. 23. - În baza hotărârii comisiei secretarul acesteia are obligatia întocmirii certificatului de încadrare în grad de handicap a persoanei, înscriind totodată drepturile corespunzătoare de care aceasta beneficiază.

Art. 24. - Programul individual de recuperare, readaptare si integrare socială este întocmit în scris de către subcomisia de specialitate si va fi înmânat persoanei cu handicap o dată cu certificatul.

La întocmirea programului individual de recuperare, readaptare si integrare socială subcomisia/comisia se va consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap sau, după caz, cu reprezentantii legali ai acesteia si/sau cu observatorul.

Programul individual de recuperare, readaptare si integrare socială cuprinde actiunile medicale, educative, profesionale si sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea si reintegrarea socială a persoanei cu handicap. Principalele elemente ale acestui plan sunt înscrise si în certificatul de încadrare în gradul de handicap.

Din analiza datelor cuprinse în dosarul medical se va decide asupra cazurilor care necesită internare pentru tratament medical, recuperare prin tratament balnear sau chirurgical.

Pentru fiecare actiune cuprinsă în programul individual de recuperare, readaptare si integrare socială vor fi nominalizate persoanele fizice sau institutiile implicate în realizare.

Sustinerea programului individual de recuperare, readaptare si integrare socială se face prin protocol încheiat prin grija inspectorului-sef din cadrul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap cu unitătiapartinând ministerelor de resort.

Art. 25. - În cazul persoanelor nedeplasabile expertizarea se va face fie la domiciliul acestora, fie în baza referatului întocmit de medicul de familie sau de medicul specialist la care sunt luate în evidentă si a unei anchete sociale întocmite de organele în drept, din care să rezulte că persoana este nedeplasabilă.

Art. 26. - Cu prilejul înmânării certificatului persoanei i se aduce la cunostintă gradul de handicap în care s-a făcut încadrarea. Dacă persoana formulează obiectii cu privire la acesta, i se vor face recomandări în scris cu privire la investigatiile si examinările necesare unui diagnostic concludent. Totodată persoana va fi îndrumată să revină la aceeasi comisie cu rezultatele  investigatiilor si examinărilor suplimentare în functie de care se poate face o nouă evaluare care să conducă la modificarea gradului de handicap.

Art. 27. - Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare.

Contestatia se va depune la comisia care a emis certificatul. Secretarul va înainta contestatia împreună cu dosarul persoanei în termen de 5 zile de la depunere Comisiei superioare, care are obligatia solutionării contestatiei.

Depăsirea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. 1 atrage decăderea din dreptul de a contesta certificatul.

 

CAPITOLUL III

Functionarea Comisiei superioare

 

Art. 28. - Comisia superioară solutionează contestatiile la certificatele de încadrare în grad de handicap în termen de 45 de zile lucrătoare de la înregistrare.

Presedintele Comisiei superioare primeste contestatia împreună cu dosarul persoanei si dispune înregistrarea acesteia, verificând totodată dacă a fost depusă în termenul legal de 30 de zile.

Contestatia depusă la alte organe de stat va fi considerată contestatie în termen si solutionată ca atare.

În situatia în care contestatia s-a depus în afara termenului, presedintele Comisiei superioare va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusă, comunicând în scris contestatorului măsura dispusă si motivarea acesteia.

În situatia în care contestatia a fost introdusă în termen, fixează data la care persoana va fi chemată în fata Comisiei superioare, dată care nu poate depăsi 45 de zile lucrătoare de la înregistrare. Termenul de rezolvare a contestatiei va fi comunicat contestatorului.

Art. 29. - La data fixată în conditiile art. 28 Comisia superioară va proceda la examinarea contestatorului, a dosarului acestuia, pronuntându-se totodată cu privire la contestatia formulată, sens în care va emite o decizie conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care va fi adoptată cu votul majoritătii membrilor comisiei. În cazul persoanei nedeplasabile comisia va proceda numai la examinarea documentelor din dosar.

Solutionând contestatia, Comisia superioară poate pronunta una dintre următoarele solutii:

- respingerea contestatiei si mentinerea gradului de handicap stabilit de comisie;

- admiterea contestatiei si încadrarea contestatorului într-un alt grad de handicap, astfel cum a fost solicitat în contestatie.

Respingerea contestatiei se va pronunta prin decizie si va fi motivată.

Art. 30. - Decizia Comisiei superioare atestă gradul de handicap, faptul că persoana beneficiază sau nu beneficiază, după caz, de protectie specială si că beneficiază sau nu beneficiază, după caz, de drepturi conferite de lege.

În situatia încadrării în grad de handicap drepturile de care beneficiază contestatorul vor fi înscrise nominal.

Art. 31. - Decizia Comisiei superioare se aplică de la data rezolvării contestatiei si are ca efect asigurarea drepturilor persoanei corespunzător gradului de handicap stabilit de Comisia superioară de la data formulării cererii, cu conditia încadrării în exercitiul bugetar anual.

Art. 32. - Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrative nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 33. - În exercitarea atributiilor de coordonare a comisiilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti Comisia superioară poate emite îndrumări cu caracter obligatoriu si metodologic.

Art. 34. - Comisia superioară are drept de control cu privire la activitatea comisiilor judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, urmărind:

- respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei persoane;

- respectarea normelor metodologice de lucru;

- corectitudinea stabilirii deficientei functionale si a încadrării în grad de handicap.

Comisia superioară se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea încadrării unei persoane în grad de handicap, situatie în care va emite o decizie în conditiile prezentului regulament.

În situatiile prevăzute la alin. 2 Comisia superioară va prezenta si concluzii referitoare la persoanele vinovate, precum si măsurile legale ce pot fi luate fată de acestea.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 35. - La încadrarea persoanelor în grad de handicap comisiile judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si Comisia superioară vor respecta întocmai criteriile medicale de expertiză stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 36. - În cazul eliberării de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială în raport cu gradul de handicap, fără respectarea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, membrii comisiilor prevăzute în prezentul regulament vor fi obligati, în conditiile legii, la:

- restituirea indemnizatiilor de sedintă încasate;

- excluderea definitivă din cadrul comisiilor;

- suportarea, în solidar, a sumelor reprezentând drepturile încasate necuvenit de către beneficiari ca urmare a încadrării acestora cu nerespectarea dispozitiilor legale.

Art. 37. - Lista cuprinzând afectiunile care creează handicap permanent si documentarul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

Nr. .... data .....

 

Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap al judetului ................/

sectorului........... al municipiului Bucuresti

COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

 

CERTIFICAT

de încadrare în grad de handicap

 

Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, constituită în temeiul Legii nr. 519/2002, examinând pe domnul/doamna ................, fiul/fiica lui ........... si al/a ................., CNP ..................................., născut(ă) la data de ......... în localitatea .........., domiciliat(ă) în ..........................., str. ........... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul ........, act de identitate .... seria .... nr. .........., statut social: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmas; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ................................,  stabileste următoarele:

A. Diagnostic clinic ............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Acuitate vizuală: OD ............... OS ................., câmp vizual: OD ................... OS ......................

B.*) Diagnosticul deficientei functionale:

B.*) 1. fără deficientă functională;

B.*) 2. deficientă functională medie;

B.*) 3. deficientă functională accentuată;

B.*) 4. deficientă functională gravă: - poate beneficia de asistent personal;

- fără asistent personal;

- cu indemnizatie de însotitor (Hotărârea Guvernului nr. 610/1990)

Cod handicap ......

C.**) Motivare .....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

D.***) Data ivirii handicapului ........................................... Documentul ..............................................

E. Prezentul certificat atestă că domnul/doamna ...........................................................................................................

are gradul de handicap .................................., necesită protectie specială si beneficiază de următoarele drepturi:

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

F. Programul individual de recuperare, readaptare si integrare socială însoteste prezentul certificat.

G.*) Valabilitate:

- 6 luni - 12 luni - permanent (conform anexei nr. 4 la regulament)

H. Termen de revizuire ......................................... Data ................ Documentatia cu care se va prezenta la revizuire .............................................................................................................................

Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti.

Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile si accesibilitătile prevăzute de lege corespunzător gradului de handicap stabilit. Certificatul obligă toate persoanele si autoritătile la respectarea lui în concordantă cu conventiile internationale si legislatia internă.

 

Presedinte,

.........................................

Secretar,

...... ...................................

Membri:

...................................

...................................

 


*) Se anulează ceea ce nu corespunde.

**) Se completează în cazul respingerii cererii.

***) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Cod handicap: 1. fizic (locomotor); 2. somatic; 3. auditiv; 4. vizual; 5. mental; 6. neuropsihic; 7. asociat;

8. HIV/SIDA; 9. boli rare; 10. altele.

NOTĂ:

Se va completa cu majuscule sau la masina de scris.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Nr. .... data .....

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

COMISIA SUPERIOARĂ DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

 

DECIZIE

de încadrare în grad de handicap

 

Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, constituită în temeiul Legii nr. 519/2002, solutionând contestatia formulată la certificatul nr. ....... din ......................................, emis de ..................................................................., examinând pe domnul/doamna ................, CNP ...................., domiciliat(ă) în .................................., statut social: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmas; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat;

6. altele ...................................................................................................................................................................., stabileste următoarele:

A. Diagnostic clinic ............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

B.*) Diagnosticul deficientei functionale:

B.*) 1. fără deficientă functională;

B.*) 2. deficientă functională medie;

B.*) 3. deficientă functională accentuată;

B.*) 4. deficientă functională gravă: - poate beneficia de asistent personal;

- fără asistent personal;

- cu indemnizatie de însotitor (Hotărârea Guvernului nr. 610/1990)

Cod handicap ......

C.**) Motivare .....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

D.***) Data ivirii handicapului .............................. Documentul .........................................................

E. Prezenta decizie atestă că domnul/doamna .............................................................................................................. are gradul de handicap .............................., necesită protectie specială si beneficiază de următoarele drepturi:

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

F. Programul individual de recuperare, readaptare si integrare socială însoteste prezenta decizie.

G.*) Valabilitate:

- 6 luni - 12 luni - permanent (conform anexei nr. 4 la regulament)

H. Termen de revizuire ............................... Data ........................... Documentatia cu care se va prezenta la revizuire .................................................................................................................................................................

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare.

Titularul prezentei decizii beneficiază de toate drepturile si accesibilitătile prevăzute de lege corespunzător gradului de handicap stabilit. Decizia obligă toate persoanele si autoritătile la respectarea ei în concordantă cu conventiile internationale si legislatia internă.

 

Presedinte,

......................…...........

Secretar,

....................................

Membri:

...............................…..

..............................…..

 


*) Se anulează ceea ce nu corespunde.

**) Se completează în cazul respingerii contestatiei si al mentinerii certificatului.

***) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Cod handicap: 1. fizic (locomotor); 2. somatic; 3. auditiv; 4. vizual; 5. mental; 6. neuropsihic; 7. asociat;

8. HIV/SIDA; 9. boli rare; 10. altele.

NOTĂ:

Se va completa cu majuscule sau la masina de scris.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap al judetului .................../

sectorului .......... al municipiului Bucuresti

 

COMISIA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

 

PROGRAM

individual de recuperare, readaptare si integrare socială

 

Actiuni medicale (dispensarizare cu tratament medical, chirurgical, ortopedic, în functie de afectiunea care a produs handicapul):

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Actiuni educative:

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Actiuni profesionale (unităti protejate/centre de integrare prin terapie ocupatională; încadrarea în unităti economice sau ateliere protejate conform restantului functional, scolarizarea în unităti specializate)

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Actiuni sociale (internări în centre de tratament si reabilitare; asistentă socială prin consiliile locale, organizatii neguvernamentale):

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... .

Prezentul program individual de recuperare, readaptare si integrare socială însoteste certificatul de încadrare în grad de handicap al persoanei ..............................................................

 

Data ...................

Presedinte,

.....................

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

COMISIA SUPERIOARĂ DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

 

LISTA

afectiunilor care creează handicap permanent

 

A. La prima examinare:

1. nevăzători cu handicap grav;

2. amputatii:

- membrul superior: antebrat, brat, bilateral;

- membrul inferior: gambă, coapsă si bilateral; bonturi neprotezabile;

3. lipsa membrului superior prin dezarticulatie scapulohumerală;

4. lipsa membrului inferior prin dezarticulatie coxo-femurală;

5. tumorile inoperabile cu metastaze;

6. cretinismul;

7. oligofrenia, forme cu imbecilitate sau idiotia: QI sub 33;

8. dementele arteriosclerotice în formele avansate;

9. boala Alzheimer, dementa senilă, formă avansată;

10. boala Parkinson, formă gravă.

B. La a doua examinare:

1. scleroză laterală amiotrofică, formă avansată cu tulburări functionale mari care nu pot fi influentate de tratament;

2. coree cronică;

3. amiotrofia degenerativă de tip Aran-Duchenne si Charcot-Marie, formă avansată;

4. paraplegia;

5. epilepsia cu crize frecvente, cu tulburări psihice interaccesuale;

6. distrofia musculară progresivă, formă avansată cu tulburări functionale mari care nu cedează la tratament si confirmată anatomopatologic;

7. schizofrenia, forma catatonică, forma hebefrenică;

8. afectiuni psihice care determină punerea sub interdictie.

 

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul art. 4 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, precum si ale art. 3 pct. 13 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării lui.

Art. 3. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2002.

Nr. 1.019.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ
privind alocarea sloturilor pe aeroporturile din România - RACR-ASAP

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Prezenta reglementare se aplică pentru alocarea sloturilor pe aeroporturile din România.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În acceptiunea prezentei reglementări:

a) slot înseamnă timpul programat pentru aterizare sau decolare, disponibil sau alocat miscării unei aeronave la o dată stabilită, pe un aeroport desemnat ca fiind coordonat în conformitate cu prevederile prezentei reglementări;

b) nou-admis înseamnă:

(i) un transportator aerian care solicită sloturi pe un aeroport în orice zi si care detine sau căruia i-au fost allocate mai putin de 4 sloturi pe aeroportul respectiv în acea zi; sau

(ii) un transportator aerian care solicită sloturi pentru un serviciu aerian fără escală între două aeroporturi din România, unde cel putin alti 2 transportatori aerieni operează un serviciu aerian direct între cele două aeroporturi în ziua respectivă si care detin sau cărora li s-au alocat mai putin de 4 sloturi pe acel aeroport în ziua respective pentru acel serviciu fără escală.

Un transportator aerian care detine mai mult de 3% din totalul sloturilor disponibile din ziua respectivă pe un anumit aeroport nu va fi considerat ca nou-admis pe acel aeroport;

c) serviciu aerian direct înseamnă un serviciu aerian între două aeroporturi, inclusiv escalele, cu aceeasi aeronavă si acelasi număr de zbor;

d) perioadă de programare înseamnă fie sezonul de vară, fie de iarnă, asa cum este el utilizat în programele de zbor ale transportatorilor aerieni;

e) transportator aerian român înseamnă un transportator aerian cu o licentă de transport aerian valabilă, eliberată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998 pentru aprobarea Reglementării privind acordarea licentei de transport aerian, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999, modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 813/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000;

f) aeroport coordonat înseamnă un aeroport unde a fost numit un coordonator pentru a facilita operatiunile transportatorilor aerieni care operează sau intentionează să opereze pe aeroportul respectiv;

g) aeroport complet coordonat înseamnă un aeroport coordonat unde, pentru a ateriza sau a decola în perioadele în care este complet coordonat, unui transportator aerian trebuie să i se aloce un slot de către un coordonator.

 

ARTICOLUL 3

Conditii pentru coordonarea aeroportului

 

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei nu va avea obligatia de a desemna un aeroport ca fiind coordonat, în alte conditii decât cele prevăzute în prezentul articol.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate totusi să desemneze orice aeroport ca fiind coordonat, cu conditia respectării principiilor de transparentă, neutralitate si nediscriminare.

(3) (i) Atunci când transportatorii aerieni care efectuează mai mult de jumătate din operatiunile de pe un aeroport si/sau când administratorul aeroportului consideră capacitatea aeroportului ca fiind insuficientă pentru operatiunile existente sau planificate pentru anumite perioade; sau

(ii) Atunci când nou-admisii întâmpină dificultăti majore în obtinerea de sloturi; sau

(iii) Atunci când Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei consideră acest lucru necesar, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va asigura efectuarea, în cel mai scurt timp, a unei analize temeinice a capacitătii aeroportului în cauză, apelând la metode general recunoscute, cu scopul de a determina posibilitătile de crestere, pe termen scurt, a capacitătii, prin modificări de infrastructură sau operationale, si de a determina timpul considerat necesar pentru rezolvarea problemelor. Analiza va fi actualizată periodic. Atât analiza, cât si metoda prin care aceasta a fost efectuată vor fi puse la dispozitie părtilor interesate.

(4) Dacă, după consultări cu transportatorii aerieni care utilizează în mod regulat aeroportul, cu organizatiile care îi reprezintă, cu administratorul aeroportului, cu furnizorii de servicii de trafic aerian si cu organizatiile care reprezintă pasagerii, acolo unde asemenea organizatii există, analiza nu indică posibilitatea rezolvării problemelor grave într-un timp scurt, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va desemna aeroportul ca fiind complet coordonat pentru perioadele în care apar problemele de capacitate insuficientă.

(5) Atunci când se ajunge la o capacitate suficientă pentru operatiunile existente sau planificate pe un aeroport complet coordonat, desemnarea acestuia ca aeroport complet coordonat va fi suspendată.

 

ARTICOLUL 4

Coordonatorul

 

(1) Pentru un aeroport desemnat ca fiind coordonat sau complet coordonat Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va asigura numirea unei persoane fizice sau juridice, având cunostinte detaliate în ceea ce priveste coordonarea programelor de operare a transportatorilor aerieni, în calitate de coordonator al aeroportului, după consultarea în prealabil a transportatorilor aerieni care utilizează aeroportul în mod regulat, a organizatiilor lor reprezentative si a administratorului aeroportului. Acelasi coordonator poate fi numit pentru mai multe aeroporturi.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va lua măsuri pentru ca respectivul coordonator să îsi îndeplinească sarcinile în conformitate cu prezenta reglementare si într-o manieră independentă.

(3) Coordonatorul va actiona în conformitate cu prezenta reglementare, în mod neutru, nediscriminatoriu si transparent.

(4) Coordonatorul va participa la toate conferintele internationale ale transportatorilor aerieni de coordonare a orarelor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) Coordonatorul va fi responsabil pentru alocarea sloturilor.

(6) Coordonatorul va monitoriza utilizarea sloturilor.

(7) În situatia în care sloturile sunt alocate coordonatorul, la cerere si într-un interval de timp rezonabil, va pune la dispozitie tuturor părtilor interesate următoarele informatii:

a) sloturile istorice pe linii aeriene, cronologic, pentru toti transportatorii aerieni de pe aeroport;

b) sloturile solicitate initial de fiecare transportator aerian, cronologic, pentru toti transportatorii aerieni;

c) toate sloturile alocate, precum si cererile existente de sloturi, listate individual pentru fiecare transportator aerian, în ordine cronologică, aferente tuturor transportatorilor aerieni;

d) sloturile rămase disponibile;

e) detalii complete despre criteriile utilizate la alocarea sloturilor.

(8) Informatiile mentionate la alin. (7) vor fi puse la dispozitie cel mai târziu la deschiderea conferintelor relevante de coordonare a orarelor, iar atunci când este necesar, în timpul sau după aceste conferinte.

 

ARTICOLUL 5

Comitetul de coordonare

 

(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va asigura înfiintarea în cadrul unui aeroport desemnat ca fiind complet coordonat a unui comitet de coordonare care să asiste, cu rol consultativ, coordonatorul la care se face referire la art. 4. Participarea în acest comitet va fi deschisă cel putin transportatorilor aerieni si/sau organizatiilor lor reprezentative, care utilizează aeroportul în mod regulat, administratorului aeroportului implicat si reprezentantilor furnizorului de servicii de trafic aerian. Acelasi comitet coordonator poate fi desemnat pentru mai multe aeroporturi.

(2) Comitetul de coordonare, printre altele, va face recomandări privind:

- posibilitătile de crestere a capacitătii determinate conform art. 6;

- îmbunătătirea conditiilor de trafic pe aeroportul în cauză;

- solutionarea reclamatiilor cu privire la alocarea sloturilor conform art. 8 alin. (7);

- metodele de monitorizare a modului de utilizare a sloturilor alocate;

- îndrumări pentru alocarea sloturilor, în functie de conditiile locale;

- solutionarea problemelor grave pentru nou-admisi conform art. 10.

(3) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate si aeroporturilor desemnate ca fiind coordonate, conform art. 3.

 

ARTICOLUL 6

Capacitatea aeroportului

 

(1) Pe un aeroport unde are loc alocarea de sloturi autoritătile competente vor determina capacitatea disponibilă pentru alocarea de sloturi de două ori pe an, în cooperare cu reprezentantii furnizorului de servicii de trafic aerian, cu autoritătile vamale si de frontieră si cu transportatorii aerieni care utilizează aeroportul si/sau cu organizatiile lor reprezentative, precum si cu coordonatorul aeroportului, conform metodelor general recunoscute. Acolo unde autoritatea competentă este alta decât administratorul aeroportului, acesta va fi, de asemenea, consultat. Această determinare trebuie să se bazeze pe o analiză obiectivă a posibilitătilor de asigurare a derulării traficului aerian, luându-se în calcul diferitele tipuri de trafic de pe aeroport.

Rezultatele acestei determinări vor fi puse la dispozitie coordonatorului aeroportului cu suficient timp înainte să aibă loc alocarea initială a sloturilor, în scopul prezentării lor la conferintele de coordonare a orarelor.

(2) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate si aeroporturilor desemnate ca fiind coordonate conform art. 3.

 

ARTICOLUL 7

Informarea coordonatorului

 

Transportatorii aerieni care operează sau intentionează să opereze pe un aeroport coordonat ori complet coordonat trebuie să prezinte coordonatorului informatiile relevante solicitate de acesta.

 

ARTICOLUL 8

Procesul de alocare a sloturilor

 

(1) a) Cu respectarea prevederilor art. 10, un slot care a fost utilizat de un transportator aerian cu aprobarea coordonatorului îi dă dreptul acelui transportator aerian să solicite acelasi slot în următoarea perioadă de programare echivalentă.

b) În situatia în care nu pot fi satisfăcute toate cererile de sloturi conform solicitărilor transportatorilor aerieni în cauză, vor beneficia de regim preferential serviciile aeriene comerciale si, în particular, cele regulate si cele neregulate, după un program prestabilit.

c) Coordonatorul va lua, de asemenea, în considerare reguli suplimentare de acordare de priorităti, stabilite de industria transportatorilor aerieni, iar dacă este posibil, îndrumări suplimentare recomandate de comitetul de coordonare, cu conditia ca acestea să fie conforme cu legislatia în vigoare.

(2) Dacă un slot solicitat nu poate fi acordat, coordonatorul va informa transportatorul aerian solicitant despre motivele neacordării slotului si îi va indica slotul alternativ cel mai apropiat de solicitarea initială.

(3) Întotdeauna coordonatorul trebuie să încerce să satisfacă solicitările ad-hoc de alocare de sloturi pentru orice tip de zboruri, inclusiv zboruri de aviatie generală. În acest scop se pot utiliza sloturile existente în rezerva de sloturi la care se face referire la art. 10 si care nu au fost încă alocate, precum si cele care au fost eliberate cu avizare pe termen scurt.

(4) Sloturile pot fi schimbate liber între transportatorii aerieni sau pot fi transferate de către un transportator aerian de pe o rută ori un tip de serviciu aerian pe altul, prin întelegere mutuală sau ca rezultat al unei preluări  totale ori partiale sau unilateral. Orice asemenea schimbări sau transferuri vor fi transparente si supuse confirmării coordonatorului pentru ca:

a) să nu fie prejudiciate operatiunile aeroportuare;

b) să fie respectate limitările impuse de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei conform art. 9;

c) schimbarea utilizării să nu cadă sub incidenta art. 11.

(5) Sloturile alocate nou-admisilor care operează un serviciu aerian între două aeroporturi din România nu pot fi schimbate sau transferate între transportatorii aerieni ori de către un transportator aerian de la o rută la alta, asa cum este prevăzut la alin. (4), pentru o perioadă de două sezoane.

(6) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate stabili, după consultări cu transportatorii aerieni, cu coordonatorii si cu administratorii aeroporturilor, standarde recomandate pentru sistemele automate care sunt utilizate de coordonatori, pentru a asigura implementarea corectă a prevederilor art. 4 si 7.

(7) În situatia în care există reclamatii cu privire la alocarea de sloturi, comitetul de coordonare analizează problemele si poate face propuneri coordonatorului în încercarea de a le rezolva.

(8) Dacă problemele nu pot fi rezolvate după analizarea lor de către comitetul de coordonare, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate asigura medierea prin intermediul unei organizatii reprezentative a transportatorilor aerieni sau prin intermediul unei terte părti.

 

ARTICOLUL 9

Servicii regionale

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate dispune rezervarea anumitor sloturi pe un aeroport complet coordonat pentru servicii de transport aerian intern regulat pe o rută către un aeroport care deserveste o regiune periferică sau în dezvoltare, în conditiile în care o asemenea rută este considerată vitală pentru dezvoltarea economică a regiunii în care este amplasat aeroportul, cu conditia ca:

(i) sloturile în cauză să fie utilizate pentru această rută în momentul intrării în vigoare a prezentei reglementări;

(ii) un singur transportator aerian să opereze pe această rută;

(iii) nici un alt mod de transport să nu poată asigura un serviciu corespunzător;

(iv) rezervarea sloturilor să se încheie în momentul în care un al doilea transportator aerian deschide un serviciu aerian intern regulat pe ruta respectivă, cu aceeasi frecventă de zboruri ca si a primului transportator aerian, si care va fi operat cel putin un sezon.

 

ARTICOLUL 10

Rezerva de sloturi

 

(1) Pe un aeroport unde au loc alocări de sloturi se va crea o rezervă de sloturi pentru fiecare perioadă coordonată, care va contine sloturile nou-create, sloturile neutilizate si sloturile la care un transportator aerian a renuntat în timpul sau la sfârsitul sezonului, precum si cele care au devenit disponibile în alt mod.

(2) Orice slot neutilizat va fi retras si introdus în rezerva de sloturi adecvată, cu exceptia cazurilor în care neutilizarea poate fi justificată din motive de oprire de la zbor a unui anumit tip de aeronavă sau de închidere a unui aeroport ori spatiu aerian sau alte cazuri exceptionale similare.

(3) Sloturile care sunt alocate unui transportator aerian pentru operarea unui serviciu regulat sau a unui serviciu neregulat după un program prestabilit, într-un anumit moment al zilei si în aceeasi zi a săptămânii, pentru o durată recunoscută de până la o perioadă de programare, nu îi conferă acelui transportator aerian dreptul la aceeasi serie de sloturi pentru perioada de programare următoare echivalentă, decât dacă transportatorul aerian poate demonstra în mod satisfăcător pentru coordonator că a operat, conform aprobării coordonatorului, cel putin 80% din timp în perioada în care i-au fost alocate sloturile.

(4) Sloturile alocate unui transportator aerian înainte de data de 31 ianuarie pentru sezonul de vară următor sau înainte de data de 31 august pentru sezonul de iarnă următor, dar care au fost returnate coordonatorului pentru realocare, înainte de aceste date, nu vor fi luate în considerare la calcularea duratei de utilizare.

(5) Dacă procentul de utilizare de 80% a unei serii de sloturi nu poate fi demonstrat, toate sloturile din seria respectivă vor fi introduse în rezerva de sloturi, dacă neutilizarea lor nu este justificată pe baza unuia dintre motivele următoare:

a) cazuri neprevăzute si de neînlăturat, aflate în afara controlului transportatorului aerian, care pot duce, de exemplu, la:

- oprirea de la zbor a tipului de aeronavă utilizată în general pentru serviciul în cauză; sau

- închiderea unui aeroport sau a unui spatiu aerian;

b) probleme legate de începerea unui nou serviciu regulat de transport de pasageri, cu aeronave cu maximum 80 de locuri, pe o rută între un aeroport regional si eroportul coordonat, unde capacitatea nu depăseste 30.000 de locuri pe an; sau

c) suspendarea temporară a licentei de transport aerian de către autoritatea competentă până la reorganizarea financiară a transportatorului aerian, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 578/1998, modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 13/2000;

d) o întrerupere a unei serii de servicii neregulate, datorată anulării acestora de agentiile de turism touroperatoare [definite conform art. 3 lit. b1) din Hotărârea Guvernului nr. 513/1998], mai ales în afara perioadei de vârf uzuale, cu conditia ca utilizarea totală a sloturilor să nu fie sub 70%;

e) o întrerupere a unei serii de servicii, datorată unor actiuni ce au ca scop afectarea acestor servicii, care face practic si/sau tehnic imposibilă continuarea operatiunilor conform planificării, de către transportatorul aerian.

(6) În situatia în care continuă să existe probleme serioase pentru nou-admisi, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va dispune convocarea adunării comitetului coordonator al respectivului aeroport. Scopul convocării va fi examinarea posibilitătilor de remediere a situatiei. La respectiva sedintă vor participa si reprezentanti ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(7) Sloturile din rezervă vor fi distribuite transportatorilor care le solicită. 50% din aceste sloturi vor fi alocate nou-dmisilor, cu exceptia cazului în care solicitările din partea nou-admisilor sunt sub 50%.

(8) Un nou-admis căruia i s-au oferit sloturi la două ore diferentă înainte sau după ora solicitată si care nu a acceptat această ofertă nu se va mai bucura de statutul de nou-admis.

 

ARTICOLUL 11

Mecanismul de sigurantă

 

(1) În situatia în care nu pot fi găsite solutii în conformitate cu prevederile alin. (2), în scopul nedistorsionării concurentei dintre transportatorii aerieni în cauză, nu se va permite unui transportator aerian să se prevaleze de flexibilitatea conferită prin prevederile art. 8 alin. (4) pentru introducerea uneia sau mai multor frecvente pe o rută între un aeroport complet coordonat din România si un aeroport dintr-un alt stat, dacă un alt transportator aerian român, licentiat în România, nu a putut, în ciuda eforturilor sale sustinute, să obtină sloturi pentru aterizare si decolare, care să poată fi utilizate în mod rezonabil, pentru a furniza una sau mai multe frecvente suplimentare pe ruta respectivă, la diferentă de două ore înainte sau după ora solicitată coordonatorului. Această prevedere nu se aplică în cazul în care transportatorul aerian care se prevalează de flexibilitatea în sensul art. 8 alin. (4) nu depăseste frecventele celuilalt transportator aerian.

(2) În scopul nedistorsionării concurentei dintre transportatorii aerieni, în cazul aeroportului complet coordonat mentionat la alin. (1), Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se va strădui să faciliteze un acord între transportatorii aerieni în cauză. Se va căuta o solutie alternativă, cum ar fi:

- satisfacerea solicitării de sloturi pentru transportatorul aerian;

- utilizarea rezonabilă de către transportatorul aerian a flexibilitătii în sensul prevederilor art. 8 alin. (4).

 

ARTICOLUL 12

Dispozitii generale

 

În situatia în care, în ceea ce priveste alocarea sloturilor pe aeroporturi, un alt stat:

a) nu garantează transportatorilor aerieni români un tratament comparabil celui garantat de România transportatorilor aerieni din tara respectivă; sau

b) nu garantează transportatorilor aerieni români, de facto, tratament national; sau

c) garantează transportatorilor aerieni din terte tări un tratament preferential fată de cel acordat transportatorilor aerieni români, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va lua măsuri în vederea remedierii situatiei cu privire la aeroportul sau aeroporturile în cauză, inclusiv de suspendare totală sau partială a obligatiilor ce decurg din prezenta reglementare în ceea ce priveste transportatorul aerian din acel stat, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

ARTICOLUL 13

Intrarea în vigoare

 

Prezenta reglementare intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, a Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 15/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie si a Normelor tehnice ale Băncii Nationale a României nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie, cu modificările ulterioare

 

În scopul asigurării cadrului de reglementare necesar desfăsurării de către organizatiile cooperatiste de credit a activitătilor de emitere si gestiune a instrumentelor de plată si de credit permise acestora de prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) si ale art. 104 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 161 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

în temeiul prevederilor art. 23 si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 14 iunie 1995, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul regulamentului expresia “societate bancară” se va înlocui cu expresia “institutie de credit”.

2. Articolul 16 va avea următorul titlu si cuprins:

 

“ARTICOLUL 16

Institutia de credit

 

În scopurile prezentului regulament o institutie de credit poate fi:

a) o bancă persoană juridică română, precum si o sucursală din România a unei bănci persoane juridice străine autorizate de Banca Natională a României; sau

b) o cooperativă de credit autorizată de Banca Natională a României; sau

c) o casă centrală a cooperativelor de credit autorizată de Banca Natională a României.”

Art. II. - Normele-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 15/1994 privind ordinul de plată pe support hârtie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 14 iunie 1995, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul normelor expresia “societate bancară” se va înlocui cu expresia “institutie de credit”, iar expresia “unitate bancară”, cu expresia “unitate a institutiei de credit”.

2. Ultimul alineat al articolului 3 se abrogă.

3. La articolul 16 titlul si alineatul 1 vor avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 16

Institutia de credit

În scopurile prezentelor norme-cadru o institutie de credit poate fi:

a) o bancă persoană juridică română, precum si o sucursală din România a unei bănci persoane juridice străine autorizate de Banca Natională a României; sau

b) o cooperativă de credit autorizată de Banca Natională a României; sau

c) o casă centrală a cooperativelor de credit autorizată de Banca Natională a României.”

4. Articolul 19 se modifică după cum urmează:

4.1. Titlul articolului va fi “Număr minim de exemplare”.

4.2. Alineatul 1 se abrogă.

5. Anexele se abrogă.

Art. III. - Normele tehnice ale Băncii Nationale a României nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe support hârtie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 14 iunie 1995, modificate prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 33/1995 referitoare la modificarea unor reglementări privind ordinul de plată si cecul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 24 octombrie 1995, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul normelor tehnice, cu modificările ulterioare, expresiile “societate bancară” si “bancă” vor fi înlocuite cu expresia “institutie de credit”, iar expresiile “unitatea societătii bancare” si “unitatea bancară” se vor înlocui cu expresia “unitatea institutiei de credit”.

2. În cazul ordinelor de plată puse în circulatie de organizatiile cooperatiste de credit autorizate de Banca Natională a României să functioneze în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, la redactarea OPH se vor avea în vedere următoarele:

- pe fata OPH:

a) după înscrisul “DE LA BANCA” se va completa denumirea unitătii casei centrale a cooperativelor de credit sau, după caz, denumirea unitătii cooperativei de credit initiatoare;

b) după înscrisul “LA ADRESA/BANCA” se va completa denumirea unitătii casei centrale a cooperativelor de credit sau, după caz, denumirea unitătii cooperativei de credit a beneficiarului;

- pe versoul OPH:

a) după înscrisul “Banca” se va completa denumirea casei centrale a cooperativelor de credit sau, după caz, denumirea cooperativei de credit intermediare;

b) după înscrisul “Unitatea” se va completa denumirea unitătii casei centrale a cooperativelor de credit sau, după caz, denumirea unitătii cooperativei de credit intermediare.

Art. IV. - Prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/1994, ale Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 15/1994 si cele ale Normelor tehnice ale Băncii Nationale a României nr. 16/1994, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător organizatiilor cooperatiste de credit.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 august 2002.

Nr. 33.