MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 702         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.018. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare

 

1.019. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătătii si Familiei din România si Ministerul Sănătătii Publice din Statul Qatar privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2002

 

Acord între Ministerul Sănătătii si Familiei din România si Ministerul Sănătătii Publice din Statul Qatar privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor Medicale

 

1.023. - Hotărâre pentru aprobarea Declaratiei privind politica sectorială rutieră

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

421. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică si uliu care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003

 

Rectificări la Legea nr. 36/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, având în vedere dispozitiile art. 26 alin. (1) si ale art. 31 alin. (3) din Constitutia României, ale art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 16 din Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, ale art. 12 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Regulamentul cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

Gabriela Coman,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.018.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare

 

Art. 1. - Serviciile publice specializate pentru protectia drepturilor copilului vor lua măsurile necesare referitoare la garantarea respectării dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare.

Art. 2. - În termen de 5 zile de la comunicare serviciile publice specializate pentru protectia drepturilor copilului vor înainta spre aprobare consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, măsurile propuse pentru garantarea respectării dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare.

Art. 3. - Măsurile propuse vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele dispozitii referitoare la obtinerea si difuzarea oricăror date sau informatii legate de copilul aflat în plasament sau încredintare, în formă audio, video, scrisă sau sub orice altă formă:

a) Datele ori informatiile de orice natură referitoare la copilul aflat în plasament sau încredintare nu vor fi furnizate nici unei persoane fizice sau juridice decât după obtinerea acordului prealabil scris al directorului serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului cu privire la obtinerea si diseminarea acestor date ori informatii.

b) Solicitantul este obligat să informeze în scris directorul serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului cu privire la scopul pentru care solicită datele ori informatiile, modalitătile de obtinere a acestora, precum si data si modalitatea mediatizării acestora.

c) Accesul solicitantului în incinta serviciului ce urmează a fi vizitat se realizează numai cu acordul expres al directorului serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului si însotit de reprezentantul desemnat al serviciului public specializat pentru protectia drepturilor copilului.

d) Solicitantul este obligat să declare pe propria răspundere că datele ori informatiile ce urmează a fi obtinute vor fi utilizate fără a aduce atingere imaginii si dreptului la intimitate al copilului aflat în plasament sau încredintare.

e) Luarea si prelucrarea de imagini de orice fel referitoare la copiii aflati în plasament sau încredintare se pot realiza numai cu acordul prealabil al reprezentantului legal al copilului.

Art. 4. - După aprobarea prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, a măsurilor propuse, serviciul public specializat pentru protectia drepturilor copilului le va aduce la cunostintă în termen de 3 zile tuturor serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului din subordine.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătătii si Familiei din România si Ministerul Sănătătii Publice din Statul Qatar privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Sănătătii si Familiei din România si Ministerul Sănătătii Publice din Statul Qatar privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.019.

 

ACORD

între Ministerul Sănătătii si Familiei din România si Ministerul Sănătătii Publice din Statul Qatar privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale

 

            Ministerul Sănătătii si Familiei din România si Ministerul Sănătătii Publice din Statul Qatar, denumite în continuare părti, dorind să promoveze relatii bilaterale de prietenie si fiind convinse că această cooperare va contribui la îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei lor, au convenit asupra următoarelor domenii si conditii de bază în cooperarea medicală:

 

ARTICOLUL 1

 

            Cele două părti vor face toate eforturile pentru dezvoltarea si promovarea cooperării dintre statele lor în domeniile sănătătii, medicinei, nursingului si stiintelor medicale si pentru încurajarea schimburilor de experientă în domenii considerate prioritare pentru ambele părti.

 

ARTICOLUL 2

 

            Cele două părti vor lua măsurile necesare pentru a coopera în domeniul sănătătii si al medicinei în scopul realizării următoarelor obiective:

            1. Ministerul Sănătătii si Familiei din România, în măsura competentei sale, va încuraja experti în medicină si servicii de sănătate pentru a împărtăsi cunostintele lor partenerilor din Statul Qatar, la cererea acestuia din urmă, pentru o perioadă determinată, iar Statul Qatar va acoperi toate cheltuielile lor pe durata sederii lor în acest stat, în conformitate cu sistemul său curent.

            2. Cele două părti vor examina posibilitatea de a trata în România acele cazuri care nu se pot trata în spitalele qatareze. Toate cheltuielile vor fi suportate de Statul Qatar.

            3. Cele două părti vor face schimb la cerere de cercetători, experti si personal specializat în formare post-universitară, pe lângă schimburile de informatii, materiale de cercetare stiintifică si filme în domeniile medicinei si sănătătii publice si orice alte mijloace care să stimuleze atentia acordată sănătătii pentru:

            - a pune bazele cooperării si a beneficia de serviciile dezvoltate în ambele state;

            - a oferi ocazia medicilor din fiecare stat să cunoască dezvoltarea serviciilor de sănătate din celălalt stat prin promovarea vizitelor periodice în conformitate cu planuri convenite de comun acord;

            - coordonarea si cooperarea dintre cele două state în domeniile pregătirii personalului, combaterii bolilor transmisibile si endemice si stabilirea mijloacelor care să faciliteze procedura de aplicare.

Ministerul Sănătătii si Familiei din România va încuraja societătile stiintifice românesti din domeniul sănătătii si medicinei să participe la toate proiectele si activitătile întreprinse de societăti similare din Statul Qatar si să le asigure asistentă si sprijin.

 

ARTICOLUL 3

 

            Cele două părti vor încuraja cooperarea directă dintre spitale, scoli de nursing si alte institutii de sănătate.

 

ARTICOLUL 4

 

            Cele două părti vor face schimb de informatii privind legislatia sanitară.

 

ARTICOLUL 5

 

            Pentru a asigura îndeplinirea prevederilor prezentului acord si a documentelor de întelegere bilaterală si pentru a dezvolta cooperarea dintre cele două state, cele două părti au convenit să formeze un comitet mixt ai cărui membri să fie numiti de cele două ministere pe principii de egalitate si de paritate pentru a coopera în domeniul sănătătii si pentru a discuta toate problemele legate de prezentul acord în următoarele domenii:

            - urmărirea îndeplinirii prevederilor prezentului acord si stabilirea recomandărilor necesare pentru a le prezenta autoritătilor interesate din cele două state;

            - prezentarea sugestiilor adecvate în domeniile acoperite de prezentul acord;

            - studierea oricărei neîntelegeri care ar putea apărea cu privire la implementarea prezentului acord si propunerea solutiilor adecvate pentru rezolvarea ei. Recomandările sunt valabile numai cu acordul autoritătilor interesate din ambele state.

            Comitetul sus-mentionat se va întâlni alternativ la Bucuresti sau la Doha. Întâlnirile vor fi conduse de un functionar român sau qatarez, în functie de tara în care are loc întâlnirea.

 

ARTICOLUL 6

 

            Orice altă întelegere sau acord anterior privind cooperarea dintre cele două părti îsi pierde valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 7

 

            Prezentul acord poate fi amendat în scris cu consimtământul ambelor părti. Amendamentele vor intra în vigoare conform aceleiasi proceduri descrise la art. 9.

 

ARTICOLUL 8

 

            Orice neîntelegere apărută în timpul implementării prezentului acord va fi solutionată pe cale amiabilă prin consultări între cele două părti.

 

ARTICOLUL 9

 

            Părtile îsi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitătilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Data ultimei notificări va fi considerată data intrării în vigoare a prezentului acord.

            Prezentul acord va avea o valabilitate de un an si poate fi reînnoit automat pentru perioade suplimentare de câte un an cu conditia ca nici una dintre părti să nu notifice celeilalte denuntarea acestuia. O astfel de notificare va fi trimisă cu cel putin 6 luni înaintea expirării perioadei de valabilitate a prezentului acord.

            Denuntarea prezentului acord nu va afecta drepturile si obligatiile care rezultă din proiectele care au fost încheiate în timpul perioadei sale de valabilitate decât cu acordul scris al ambelor părti.

 

ARTICOLUL 10

 

            Încheiat la Bucuresti la 13 iunie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

            În caz de diferente de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Ministrul sănătătii si familiei din România,

dr. Daniela Bartos

Ministrul sănătătii publice din Statul Qatar,

dr. Hajar Bin Ahmad Hajar

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Declaratiei privind politica sectorială rutieră

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. II sectiunea 2.03 “Alte obligatii” lit. l) din Acordul de garantie (Proiectul privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a municipiului Pitesti) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Declaratia privind politica sectorială rutieră, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.023.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind politica sectorială rutieră

 

Art. 1. - (1) Declaratia privind politica sectorială rutieră are la bază un ansamblu de principii aplicabile tuturor categoriilor de drumuri publice.

(2) Politica sectorială rutieră se aplică cu prioritate drumurilor nationale aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

Art. 2. - Principiile politicii sectoriale rutiere au în vedere următoarele:

a) rolul sectorului rutier în cadrul dezvoltării socioeconomice a României;

b) modul de finantare a acestui sector;

c) prioritătile de finantare urmărite în acest sector;

d) planificările proiectelor de exploatare, întretinere, modernizare si dezvoltare a drumurilor publice, concretizate în elaborarea unui plan national;

e) managementul drumurilor publice;

f) executarea lucrărilor în sectorul rutier;

g) protejarea mediului înconjurător.

Art. 3. - (1) Scopul politicii sectoriale rutiere este de a dezvolta retele adecvate de drumuri pentru a sprijini obiectivele socioeconomice prin exploatarea, întretinerea, modernizarea, dezvoltarea si administrarea drumurilor publice.

(2) Scopul politicii sectoriale rutiere se concretizează în:

a) asigurarea accesului la centre de importantă economică si socială;

b) asigurarea unui nivel corespunzător de servicii si minimalizarea costurilor totale de transport;

c) mentinerea în functiune a activelor din infrastructura rutieră;

d) asigurarea unui nivel adecvat de sigurantă a circulatiei rutiere;

e) minimalizarea efectelor negative asupra mediului înconjurător.

Art. 4. - (1) Finantarea proiectelor privind exploatarea, întretinerea, modernizarea si dezvoltarea sectorului de drumuri se va realiza din următoarele surse:

a) sume provenind din încasarea tarifelor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din

România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002;

b) sume provenind din venituri cu destinatie specială pentru drumurile publice, constituite în baza Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) surse de finantare private constituite în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 470/2002;

d) sume reprezentând contributii de la bugetul de stat, aprobate prin legi bugetare anuale;

e) sume reprezentând împrumuturi externe contractate de la institutii financiare internationale, aprobate conform prevederilor legale;

f) sume reprezentând împrumuturi contractate de la bănci comerciale române si/sau străine, aprobate conform prevederilor legale;

g) sume reprezentând fonduri nerambursabile acordate de diverse guverne/agentii/bănci/companii;

h) sume reprezentând fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană.

(2) Alocarea fondurilor pentru retelele de drumuri se va realiza în functie de prevederile Planului national pentru sectorul rutier.

Art. 5. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” seobligă să respecte prevederile sectiunii 2.03 “Alte obligatii” din Acordul de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri si constructia variantei de ocolire a municipiului Pitesti, semnat la Bucuresti la 31 decembrie 2001 si ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2002, respectiv:

a) externalizarea unitătilor, organizatiilor si a participatiilor sale conform sectiunilor 3.01 (f), (g) si (h) ale acordului de împrumut;

b) investitiile cu o valoare mai mare decât echivalentul în lei a 5 milioane euro ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, indiferent de sursa de finantare, să aibă o rată internă de rentabilitate (EIRR) de cel putin 15%;

c) privatizarea societătilor de întretinere a drumurilor;

d) asigurarea fondurilor necesare Programului de investitii în sectorul de drumuri;

e) asigurarea unui nivel rezonabil de întretinere a drumurilor nationale;

f) analizarea măsurilor legislative în vederea îmbunătătirii cadrului legislativ în sectorul de drumuri.

Art. 6. - (1) Se înfiintează Consiliul Drumurilor, organism cu rol consultativ, în a cărui componentă intră:

a) reprezentanti ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, desemnati prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei;

b) persoane desemnate de administratorii de drumuri publice;

c) persoane desemnate de utilizatorii drumurilor apartinând sectoarelor public si privat.

(2) Consiliul Drumurilor furnizează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei informatiile necesare cu privire la exploatarea retelei drumurilor publice, precum si cele referitoare la utilizarea si gestionarea veniturilor cu destinatie specială pentru drumurile publice.

Art. 7. - (1) Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, pe baza angajamentelor asumate de România prin documentele de pozitie, cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora un plan national pentru sectorul rutier, mentinut si actualizat la intervale regulate de timp. Acest plan va stabili proiectele de exploatare, întretinere, modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri, care vor fi elaborate în timp util, reflectând prioritătile de finantare.

(2) Planul va cuprinde în mod obligatoriu investitiile care urmează a fi realizate în sectorul rutier, prioritătile de finantare, sursa de finantare si modul în care respectiva investitie contribuie la dezvoltarea obiectivelor în domeniul transporturilor si la nivel socioeconomic.

(3) În ceea ce priveste drumurile nationale Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, va asigura planificarea, programarea, proiectarea surselor financiare, precum si a contractelor privind exploatarea, întretinerea, modernizarea si dezvoltarea drumurilor nationale.

Art. 8. - Reteaua de drumuri publice va oferi utilizatorilor drumurilor publice un nivel adecvat de sigurantă a circulatiei.

Art. 9. - Lucrările la reteaua de drumuri publice se vor realiza astfel încât să afecteze cât mai putin mediul înconjurător si în conformitate cu strategiile ministerului de resort.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică si uliu

care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) si ale anexei nr. 2 la Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, si ale art. 9 pct. 1 din Conventia privind conservarea vietii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993,

în temeiul prevederilor art. 5 lit. B.m) si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

în baza scrisorii Ministerului Apelor si Protectiei Mediului nr. 1.505/PL din 13 septembrie 2002 si a avizului Academiei Române - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii nr. Cj 237/2002, emis în temeiul art. 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă numărul de exemplare din speciile urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus) si pisică sălbatică (Felis silvestris) care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003, prevăzute în anexa întocmită pe judete, gestionari si fonduri de vânătoare, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă recoltarea a câte un exemplar din specia uliu porumbar (Accipiter gentilis) în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003, pe fiecare fond de vânătoare pentru

care, prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 207/2002 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2002 - 14 mai 2003, precum si a conditiilor de realizare a cotelor aprobate, au fost aprobate cote de recoltă pentru speciile iepure si fazan sau pentru iepure, fazan si/sau potârniche.

Art. 2. - (1) Eliberarea autorizatiilor de vânătoare pentru speciile urs, lup si pisică sălbatică vânătorilor români si străini, precum si personalului tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în următoarele conditii:

a) pentru speciile urs si pisică sălbatică, cu încadrarea în numărul de exemplare aprobat pe fiecare fond de vânătoare;

b) pentru specia lup, pe fondurile de vânătoare unde se constată concentrări temporare de efective, cu încadrarea în numărul total de exemplare aprobat pe gestionar.

(2) Recoltarea prin împuscare a exemplarelor din specia uliu porumbar, aprobate prin prezentul ordin, se face exclusiv de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, pe bază de autorizatie de vânătoare individuală.

Art. 3. - (1) Recoltarea exemplarelor din speciile urs, lup si pisică sălbatică, aprobate, se poate face în cadrul următoarelor perioade si, respectiv, prin folosirea următoarelor metode de vânare:

- pentru lup si pisică sălbatică: în perioada 18 septembrie 2002 - 31 martie 2003;

- pentru urs: prin medotele “la goană”, “la pândă” si “la nadă”, în cadrul perioadei 18 septembrie 2002 - 31 decembrie 2002, si prin metoda “la nadă”, în cadrul perioadei 15 martie 2003 - 14 mai 2003;

- pentru uliu porumbar: în perioada 18 septembrie 2002 - 31 ianuarie 2003.

(2) Recoltarea exemplarelor de urs în cadrul perioadelor prevăzute la alin. (1), prin metoda “la nadă”, se face numai după obtinerea aprobării prevăzute de lege, din partea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru fiecare exemplar, cu specificarea fondului de vânătoare.

Art. 4. - (1) Eliberarea de către unitătile teritoriale ale Regiei Nationale a Pădurilor a autorizatiilor de vânătoare pentru specia urs vânătorilor români se face pentru oricare fond de vânătoare gestionat de aceasta, exceptând situatiile prevăzute la art. 3 alin. (2).

(2) Autorizatiile de vânătoare se eliberează în conditiile alin. (1) numai după obtinerea aprobării nominale din partea ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 5. - Gestionarii fondurilor de vânătoare pentru care s-a aprobat recoltarea unor exemplare din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 aplică prevederile prezentului ordin, iar directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, pentru organizatiile vânătoresti afiliate, verifică modul aplicării si respectării acestuia.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexa se va comunica celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 septembrie 2002.

Nr. 421.

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 36/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale si al zonei contigue ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2002, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 20, la art. 331 alin. 1 pct. 2 lit. b), în loc de “lucruri” se va citi “lucrări”.