MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 211         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

160. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 70 din 18 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si a dispozitiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000

 

Decizia nr. 71 din 18 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

285. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale “Euroconf” - S.A. prin divizarea partială a Regiei Autonome “Rami-Dacia”

 

295. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Centrului National de Pregătire în Statistică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

44. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 34/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului culturii si cultelor, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de viată, pentru întreaga carieră artistică pusă în slujba propăsirii artelor plastice din România, pentru realizarea unor importante monumente sculpturale si îndelungata carieră didactică,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler sculptorului Izsák Martin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 24 martie 2003.

Nr. 160.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 70

din 18 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si a dispozitiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si a dispozitiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000, exceptie ridicată de Constantin Filimon în Dosarul nr. 8.439/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei si reprezentantul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

În sustinerea criticii de neconstitutionalitate, autorul arată că, întrucât pensiile si asigurările sociale reprezintă forme de protectie socială, Legea nr. 19/2000 este, conform art. 72 alin. (3) lit. l) din Constitutie, o lege organică. Prin urmare, această lege nu poate fi modificată prin intermediul unei ordonante a Guvernului, întrucât autoritatea executivă nu este abilitată de a emite ordonante în domeniul legii organice. În ceea ce priveste prevederile art. 180 din Legea nr. 19/2000, autorul consideră că acestea contravin principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, deoarece persoanele care nu au beneficiat de pensie până la data de 1 aprilie 2001, dar care au o decizie de pensionare anterioară acestei date, au o pensie diferită de persoanele a căror decizie de pensionare a fost emisă după această dată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că nu sunt încălcate dispozitiile art. 16 din Constitutie referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, întrucât textul de lege criticat nu este de natură a crea vreo discriminare, ci numai aduce precizări cu privire la aplicarea în timp a legii. Privitor la critica ordonantei de urgentă, în ansamblul său, se arată că interdictia Guvernului de a reglementa în domeniul legii organice se referă numai la ordonantele simple, iar nu si la ordonantele de urgentă, potrivit art. 114  alin. (4) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 15 mai 2002, pronuntată în Dosarul  nr. 8.439/2001, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, precum si a dispozitiilor art. I pct. 74 din ordonantă, exceptie ridicată de Constantin Filimon.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 nu îndeplineste conditiile prevăzute de art. 114 alin. (4) din Constitutie privind cazul exceptional si urgenta măsurilor în domeniul reglementat si încalcă prevederea constitutională cuprinsă în art. 114 alin. (1) referitoare la imposibilitatea de a se reglementa prin ordonantă în domeniul legii organice. De asemenea, el apreciază că dispozitiile art. I pct. 74 din această ordonantă contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie privind egalitatea cetătenilor în fata legii, întrucât drepturile de pensie diferă după cum deciziile de

pensionare au fost emise înainte sau după data de 1 aprilie 2001. Or, o astfel de diferentiere nu este posibilă decât cu încălcarea principiului egalitătii în drepturi a tuturor asiguratilor.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă, exprimându-si punctul de vedere, consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul apreciază că interdictia reglementării de către Guvern în domeniul legii organice priveste numai ordonantele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de abilitare. În ceea ce priveste ordonantele de urgentă, acestea pot fi adoptate în cazuri exceptionale, ce impun luarea unor măsuri urgente pentru salvgardarea unui interes public, care ar putea reclama instituirea unei reglementări inclusiv în domeniul legii organice, si nu doar în acela al legii ordinare. De altfel, Guvernul consideră că prin adoptarea legii de aprobare a ordonantei motivul de neconstitutionalitate invocat de autorul exceptiei, chiar real fiind, a fost asanat.

În ceea ce priveste critica referitoare la dispozitiile art. I  pct. 74 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, Guvernul apreciază că acestea nu contravin principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, ci, dimpotrivă, nu fac decât să aducă precizări referitoare la aplicarea în timp a dispozitiilor Legii nr. 19/2000, în scopul asigurării egalitătii în drepturi a tuturor pensionarilor aflati în situatii identice.

Avocatul Poporului arată că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale nu contravin art. 114 din Constitutie, întrucât Legea nr. 19/2000 nu face parte din categoria legilor organice prevăzute de art. 72 alin. (3) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor  art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002, precum si dispozitiile art. 180 din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare. Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 180: “(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale stabilite potrivit legislatiei de pensii devin pensii în întelesul prezentei legi.

(2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării în vigoare a prezentei legi să determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilită în conditiile art. 80.

(3) Pensionarilor de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona în conditiile prezentei legi, pe lângă punctajul mediu anual determinat conform prevederilor alin. (2), li se atribuie si acest punctaj mediu estimat, care se are în vedere la operatiunile de indexare si recorelare.

(4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la alin. (3), se calculează de CNPAS.

(5) Punctajul mediu anual si punctajul mediu estimat se pot corecta corespunzător recorelării prevăzute la art. 168 alin. (3)-(5).

(6) Cuantumul pensiilor se stabileste în baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, stabilit conform alin. (2), (3) si (5).

(7) În situatia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit în baza legislatiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.”

Textele constitutionale pretins a fi încălcate sunt următoarele:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 72 alin. (3): “Prin lege organică se reglementează: [...] l) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele si protectia socială;”;

- Art. 114: “(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(4) În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.

(5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).”

I. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a ordonantei în ansamblu, prin raportare la dispozitiile art. 114 alin. (1) din Constitutie, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că interdictia reglementării de către Guvern în domeniul legii organice priveste numai ordonantele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de abilitare. O asemenea limitare nu este prevăzută însă de alin. (4) al art. 114 din Constitutie, referitor la ordonantele de urgentă, “deoarece cazul exceptional ce impune adoptarea unor măsuri urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea reclama instituirea unei reglementări de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care, dacă nu ar putea fi adoptată, interesul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce este contrar finalitătii constitutionale a institutiei” (Decizia Curtii Constitutionale nr. 34/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998). Ordonanta de urgentă nu este, asadar, o varietate a ordonantei emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, ci un act normativ cu o identitate si finalitate distincte, adoptat de Guvern în temeiul unei legitimări constitutionale proprii.

De altfel, fată de împrejurarea că ulterior sesizării Curtii ordonanta de urgentă a fost aprobată de Parlament prin lege, critica de neconstitutionalitate, sub acest aspect, nu mai are obiect, aprobarea de către organul legiuitor fiind de natură să acopere un asemenea viciu, chiar dacă acesta ar fi fost real.

II. Referitor la critica de neconstitutionalitate a art. 180 din Legea nr. 19/2000, nici aceasta nu este întemeiată.

În primul rând, nu se poate retine încălcarea principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, întrucât cele două categorii de pensionari, supuse unor regimuri juridice diferite, nu se alfă într-o situatie identică, de natură să justifice aplicarea unui tratament egal. Contrar celor sustinute de autorul exceptiei, data pensionării, anterioară sau ulterioară intrării în vigoare a noii reglementări în materie, generează situatii juridice diferite, care impun si justifică un tratament juridic diferentiat. Sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate, cu atât mai mult cu cât o eventuală extindere a incidentei actului normativ asupra unor situatii din trecut - pe care critica sa o presupune - ar avea efect retroactiv si ar contraveni dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie.

De altfel, a considera întemeiată o atare critică ar însemna să negăm posibilitatea oricărei modificări a legislatiei în vigoare, întrucât, de fiecare dată, aceasta antrenează o modificare a regimului juridic si deci un tratament juridic diferit pentru persoane aflate, asa cum consideră autorul exceptiei, în situatii identice, ceea ce, desigur, este de neconceput.

În al doilea rând, critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000 nu poate fi retinută, întrucât este infirmată de chiar continutul textului, care reglementează o procedură tehnică prin a cărei aplicare, în timp, să fie înlăturate discrepantele inerente între cei pensionati sub imperiul legii anterioare si cei pensionati după intrarea în vigoare a noii reglementări.

Existenta unor asemenea discrepante nu îndreptăteste însă calificarea reglementării ca fiind discriminatorie si, prin aceasta, neconstitutională, esentială fiind vointa legiuitorului de a le elimina, chiar dacă un atare deziderat se realizează printr-un proces cu derulare în timp, si nu dintr-o dată, ceea ce, pentru ratiuni evidente, nu este practic posibil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, precum si a dispozitiilor art. 180 din Legea nr. 19/2000, exceptie ridicată de Constantin Filimon în Dosarul nr. 8.439/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 71

din 18 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Maria Vulcu în Dosarul nr. 1.551/2002, precum si de Georgeta Crăciuneanu în Dosarul nr. 1.550/2002, ambele dosare aflate pe rolul Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 381C/2002 la Dosarul nr. 380C/2002, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în cele două dosare este identic.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării. În consecintă, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă si al art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea dispune conexarea dosarelor anterior mentionate, pentru o mai bună administrare a justitiei.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că nu sunt încălcate dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul neretroactivitătii, întrucât textele de lege criticate consacră protectia dobânditorului de bună-credintă, justificată din ratiuni de echitate socială.

În ceea ce priveste prevederile art. 46 alin. (4), întrucât acestea nu au legătură cu cauza, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

 

C U R T E A,

 

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 12 septembrie 2002, pronuntate în dosarele nr. 1.551/2002 si nr. 1.550/2002, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Maria Vulcu si, respectiv, de Georgeta Crăciuneanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 46 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 10/2001 contravin principiului constitutional consacrat de art. 15 alin. (2), întrucât sanctionează cu nulitatea absolută actele juridice încheiate anterior intrării în vigoare a acestei legi.

Judecătoria Sibiu, exprimându-si punctul de vedere, consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată si apreciază că Legea nr. 10/2001 are un caracter reparator, nu dispune pentru trecut, ci asigură reinstaurarea legalitătii si normalitătii în spiritul principiilor constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile legale criticate, care prevăd conditiile în care actele de înstrăinare a imobilelor ce fac obiectul legii îsi mentin valabilitatea, nu contravin principiului constitutional al neretroactivitătii legii. Se invocă în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 191/2002.

Guvernul arată că art. 46 alin. (1) si (4) din Legea nr. 10/2001 consacră principiul constitutional al neretroactivitătii, încheierea actelor juridice si regimul juridic al nulitătii acestora fiind reglementate de legea în vigoare la acel moment. Astfel, regimul juridic al proprietătii - continutul juridic, limitele si mijloacele de apărare - este acelasi pentru toti proprietarii, acestia fiind egal ocrotiti de legea civilă în vigoare la acel moment.

Referitor la art. 46 alin. (2), se apreciază că protejarea dobândi- torului de bună-credintă este justificată de consideratiuni de echitate si utilitate socială si constituie una dintre exceptiile de la principiul “resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis”. Însă, în cazul în care dobânditorul este de rea-credintă, având cunostintă de faptul că vânzătorul nu este proprietarul bunului, contractul încheindu-se în frauda adevăratului proprietar cu complicitatea si pe riscul cumpărătorului, sanctiunea aplicabilă este aceea a nulitătii absolute, în virtutea principiului “fraus omnia corrumpit”. În concluzie, exceptia de neconstitutionalitate este considerată ca fiind neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2), exceptia fiind neîntemeiată, întrucât, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că nu intră în competenta sa controlul aplicării dispozitiilor unei legi sub raportul actiunii lor în timp.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 46 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, text de lege care are următorul continut:

- Art. 46 alin. (1), (2) si (4): “(1) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile dacă au fost încheiate cu respectarea legilor în vigoare la data înstrăinării.

(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă. [...]

(4) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele întocmite în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispozitiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.”

Autoarele exceptiei de neconstitutionalitate sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), conform cărora: “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”

I. Examinând continutul încheierilor Judecătoriei Sibiu si  sustinerile autoarelor exceptiei, cu raportare la dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea constată că nu poate proceda la examinarea pe fond a exceptiei privind dispozitiile art. 46 alin. (4), pentru că solutionarea cauzei, aflată pe rolul instantei de judecată, nu depinde de dispozitia legală criticată. Într-adevăr, textul legal mentionat sanctionează cu nulitatea absolută actele juridice de înstrăinare care au ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, iar litigiile în care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate au ca obiect constatarea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare a unui imobil preluat de stat fără titlu valabil. Prin urmare, critica de neconstitutionalitate referitoare la alin. (4) al art. 46 urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă, în temeiul art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

II. În ceea ce priveste alin. (1) al art. 46, Curtea apreciază că acesta nu face decât să recunoască validitatea actelor juridice de înstrăinare încheiate cu respectarea legilor în vigoare la acea dată, prin aplicarea principiului “tempus regit actum”, si deci nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), ci, dimpotrivă, dă expresie principiului neretroactivitătii legii.

Curtea constată că, în realitate, exceptia de neconstitutionalitate vizează în exclusivitate teza întâi a alin. (2) al art. 46, potrivit căreia “Actele juridice de înstrăinare, [...] având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută”; or, consideră autoarele exceptiei, o atare prevedere, prin care sunt invalidate post factum acte juridice încheiate anterior, în conditii de deplină validitate, are caracter retroactiv si, prin urmare, contravine art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit textului de lege criticat, sanctiunea nulitătii absolute loveste actele juridice de înstrăinare în cazul în care sunt îndeplinite două conditii: obiectul actului de înstrăinare îl constituie un imobil preluat de stat fără titlu valabil, respectiv actul de înstrăinare a fost încheiat cu rea-credintă.

Întrucât este de principiu că nimeni nu poate transmite altuia mai mult decât are el însusi, respectiv “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”, un act de înstrăinare consimtit de un neproprietar este esentialmente viciat, fiind lipsit de eficientă juridică, se poate sustine că prevederea in terminis a unei sanctiuni cu o asemenea finalitate nu are caracter retroactiv. Mai mult, examinând teza întâi a art. 46 alin. (2) prin raportare la teza a doua a aceluiasi text, Curtea constată că, fără a prevedea in terminis, aceasta are în vedere actele de înstrăinare încheiate cu rea-credintă, care erau sanctionate cu nulitatea absolută, în lumina principiilor dreptului civil, si anterior actualei reglementări, ceea ce impune concluzia că textul de lege criticat nu are caracter novator si, prin urmare, nu retroactivează.

În considerarea acestor argumente, nu instituirea nulitătii absolute, ca sanctiune pentru actele de înstrăinare, este relevantă pentru determinarea retroactivitătii textului dedus controlului, ci, asa cum consideră autoarele exceptiei, doar o eventuală  modificare post factum a calificării obiectului lor, considerat ca fiind imobil preluat fără titlu valabil, în conditiile în care la data preluării un atare titlu existase.

Însă Curtea retine că art. 46 alin. (2) teza întâi nu operează nici o modificare sub acest aspect, calificarea imobilului fiind mentionată exclusiv ca o conditie a incidentei sanctiunii pe care o prevede. Obiectul actului de înstrăinare, imobil preluat cu titlu sau fără titlu valabil, constituie, din perspectiva textului dedus controlului, un “dat”, rezultat al aplicării altor prevederi legale, cu a căror neconstitutionalitate Curtea nu a fost însă sesizată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Maria Vulcu în Dosarul nr. 1.551/2002, precum si de Georgeta Crăciuneanu în Dosarul nr. 1.550/2002, ambele dosare aflate pe rolul Judecătoriei Sibiu.

II. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de aceleasi autoare în aceleasi dosare.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale “Euroconf”-S.A. prin divizarea partială a Regiei Autonome “Rami-Dacia”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 1 alin. (1) si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează, prin divizarea partială a Regiei Autonome “Rami-Dacia”, Societatea Comercială “Euroconf” - S.A., societate comercială pe actiuni, persoană juridică română, cu sediul în orasul Vânju Mare, Str. Republicii nr. 91, judetul Mehedinti.

(2) Societatea Comercială “Euroconf” - S.A. se organizează si functionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul propriu prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Obiectul principal de activitate al Societătii Comerciale “Euroconf” - S.A. îl constituie fabricarea si comercializarea confectiilor textile pe piata internă si externă.

Art. 3. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Euroconf” - S.A. este detinut în întregime de statul român, în calitate de actionar unic, iar Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului îsi asumă, în numele statului, drepturile si obligatiile rezultând din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Euroconf” - S.A.

Art. 4. - (1) Capitalul social initial, integral vărsat, al Societătii Comerciale “Euroconf” - S.A., la data înfiintării, este de 20.207.125.000 lei, divizat în 808.285 actiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 25.000 lei.

(2) Patrimoniul Societătii Comerciale “Euroconf” - S.A. se constituie prin preluarea unei părti din patrimoniul Regiei Autonome “Rami-Dacia”, conform balantei de verificare contabilă, întocmită la data de 31 decembrie 2002. Patrimoniul Regiei Autonome “Rami-Dacia” se diminuează în mod corespunzător.

Art. 5. - (1) Predarea-preluarea activului si pasivului între Regia Autonomă “Rami-Dacia” si Societatea Comercială “Euroconf” - S.A. se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Societatea Comercială “Euroconf” - S.A. preia drepturile si obligatiile patrimoniale aferente părtii care se desprinde prin divizare din Regia Autonomă “Rami-Dacia” si se substituie în litigiile în curs ale acesteia, în părtile care o privesc. Repartizarea acestora se face prin protocolul prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - Personalul Regiei Autonome “Rami-Dacia” încadrat la Fabrica de Confectii “Euroconf”, care îsi desfăsoară activitatea la sediul unitătii, va fi preluat de Societatea Comercială “Euroconf” - S.A. si va fi considerat transferat, păstrându-si drepturile salariale avute la data transferului, până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri actiunile Societătii Comerciale “Euroconf” - S.A. sunt detinute în totalitate de stat, care îsi exercită drepturile si îsi asumă obligatiile conferite de calitatea sa de actionar unic, prin Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, până la privatizarea lor, conform programului de privatizare.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 liniuta a sasea din Hotărârea Guvernului nr. 185/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome “Rami-Dacia”, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 345/1999 privind transmiterea unitătii de confectii “Euroconf” din patrimoniul Regiei Autonome “Rasirom” în patrimoniul Regiei Autonome “Rami-Dacia”, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Societătii Comerciale “Euroconf” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea si sediul

 

Art. 1. - Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială “Euroconf” - S.A., denumită în continuare societate comercială.

Art. 2. - În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, de sediul societătii comerciale, numărul de înmatriculare în registrul comertului si de codul unic de înregistrare la Oficiul registrului comertului.

Art. 3. - (1) Sediul societătii comerciale pe actiuni este în România, orasul Vânju Mare, Str. Republicii nr. 91, judetul Mehedinti.

(2) Societatea comercială poate să-si schimbe sediul pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu respectarea conditiilor de înscriere si publicitate cerute de lege.

(3) De asemenea, aceasta poate înfiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii, magazine, depozite si sedii secundare si în alte localităti din tară si din străinătate.

(4) Societatea comercială va fi societate deschisă.

 

CAPITOLUL II

Forma juridică

 

Art. 4. - (1) Societatea comercială este “societate pe actiuni”.

(2) Obligatiile sociale ale societătii comerciale sunt garantate cu patrimoniul său social.

Art. 5. - (1) Societatea comercială este persoană juridică română si functionează legal din ziua înmatriculării ei la registrul comertului.

(2) Societatea comercială are sigiliu si conturi bancare proprii si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile contractului de societate, statutului, Codului comercial, Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor reglementări legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Scopul si obiectul de activitate, durata de functionare

 

Art. 6. - Scopul societătii comerciale este producerea si comercializarea articolelor de îmbrăcăminte pe piata internă si externă, promovarea si punerea în aplicare a initiativelor de interes în domeniul fabricatiei de confectii din tesături, domenii conexe si realizarea de beneficii.

Art. 7. - (1) În vederea respectării contractelor încheiate pentru realizarea si mentinerea activitătii de bază, obiectul de activitate al societătii comerciale este cel prevăzut în prezentul statut.

(2) Obiectul principal de activitate al societătii comerciale îl constituie productia de confectii textile si comercializarea la import si la export a acestora.

Art. 8. - Durata societătii comerciale este nelimitată.

 

CAPITOLUL IV

Capitalul social si actiunile

 

Art. 9. - Capitalul social total subscris initial este de 20.207.125.000 lei, având următoarea structură:

 

Actionari

Nr. actiuni

% din total actiuni

Valoarea

(la 25.000 lei/ actiune)

Autoritatea

pentru

Privatizare

si

Administrarea

Participatiilor

Statului

808.285

100

20.207.125.000

 

Art. 10. - (1) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor de reducere a capitalului social a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărârea de reducere a capitalului social va trebui să respecte minimul de capital social fixat de lege, să arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

(2) Când societatea comercială a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute actionarilor din sumele rambursate în contul actiunilor decât în proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.

(3) Orice creditor al societătii comerciale, anterior publicării hotărârii prevăzute la alin. (1), poate face opozitie în termen de două luni de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conditiile prevăzute de lege.

(4) Opozitia suspendă executarea hotărârii fată de oponent până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.

Art. 11. - (1) Majorarea capitalului social se va putea face numai cu respectarea dispozitiilor prevăzute de lege pentru constituirea societătii comerciale.

(2) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se, pentru exercitarea dreptului de preferintă, un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(3) Dacă majorarea capitalului social se face prin subscriptie publică, prospectul de emisiune purtând semnăturile autentice a doi dintre administratori se va depune la registrul comertului pentru îndeplinirea formalitătilor prevăzute de lege.

(4) Administratorii sunt solidar răspunzători de exactitatea celor arătate în prospectul de emisiune, în publicatiile făcute de societatea comercială sau în cererile adresate Oficiului registrului comertului, în vederea majorării capitalului social.

(5) În cazul în care majorarea capitalului social se va face prin subscriptii în natură, adunarea generală extraordinară a actionarilor care a hotărât aceasta va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor subscriptii.

(6) Subscriptii în creante nu sunt admise.

(7) După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară a actionarilor se va convoca din nou si, în functie de concluziile expertilor, poate hotărî majorarea capitalului social.

(8) Hotărârea de majorare a capitalului social va cuprinde descrierea subscriptiei în natură, numele persoanelor care o efectuează si numărul actiunilor ce se vor emite în schimb.

(9) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalti actionari, proportional cu numărul actiunilor pe care le posedă si cu obligatia ca acestia să-si exercite dreptul de preferintă în termenul hotărât de adunarea generală a actionarilor. După expirarea acestui termen actiunile vor fi subscrise public.

Art. 12. - (1) Actiunile societătii comerciale pot fi nominative si la purtător.

(2) La constituirea societătii comerciale cu capital integral de stat capitalul social total subscris de 20.207.125.000 lei este împărtit în actiuni nominative, fiecare în valoare de 25.000 lei.

(3) Actiunile emise de societatea comercială sunt de o egală valoare, ele acordă posesorilor lor drepturi egale. Orice actiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor.

(4) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni până nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedentă.

Art. 13. - (1) Actiunile vor cuprinde:

a) denumirea si durata societătii comerciale;

b) data actului constitutiv, codul unic de înregistrare sub care este înmatriculată societatea comercială si numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;

c) capitalul social, numărul actiunilor si numărul de ordine, valoarea nominală a actiunilor si vărsămintele efectuate;

d) avantaje acordate fondatorilor.

(2) Pentru actiunile nominative se vor mai arăta numele, prenumele si domiciliul actionarului (pentru persoane fizice) sau denumirea, sediul si codul unic de înregistrare ale acestuia (persoană juridică).

Art. 14. - (1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia făcută în registrul de actiuni al societătii comerciale, subscrisă de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea făcută pe actiune.

(2) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata integrală a actiunilor timp de 3 ani, de la data la care s-a făcut mentiunea de transmitere în registrul actionarilor societătii comerciale.

(3) Actiunile nominative pot fi convertite în actiuni la purtător si invers, în conditiile legii.

(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtător se transferă prin simpla traditiune a acestora.

(5) Exercitiul dreptului la vot în adunările generale se suspendă pentru actionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadentă.

Art. 15. - (1) Când actionarii nu au efectuat plata vărsămintelor datorate la termenele prevăzute de lege vor fi invitati să-si îndeplinească această obligatie printr-o somatie colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largă răspândire. Dacă nici în urma acestei somatii actionarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmărirea actionarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative.

(2) Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al actiunilor anulate. În locul acestora vor fi emise noi actiuni purtând acelasi număr, care vor fi vândute.

(3) Sumele obtinute din vânzare vor fi întrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si vânzare, a dobânzilor de întârziere si a vărsămintelor neefectuate, restul fiind înapoiat actionarilor.

(4) Dacă pretul obtinut nu este îndestulător pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societătii comerciale sau dacă vânzarea nu are loc din lipsă de cumpărători, aceasta va putea să se îndrepte împotriva subscriitorilor si cesionarilor, conform legii.

(5) Dacă în urma îndeplinirii acestor formalităti nu s-au realizat sumele datorate societătii comerciale, se va proceda de îndată la reducerea capitalului social proportional cu diferenta dintre capitalul existent si capitalul social.

Art. 16. - Actionarii care oferă spre vânzare actiunile lor prin ofertă publică vor trebui să întocmească prospectul si să îndeplinească formalitătile cerute de lege.

Art. 17. - Situatia actiunilor trebuie să fie cuprinsă în anexa la situatia financiară anuală si în mod deosebit să arate dacă actiunile au fost integral achitate si, după caz, si numărul actiunilor pentru care s-a cerut fără rezultat efectuarea vărsămintelor.

Art. 18. - În cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul are obligatia să anunte consiliul de administratie al societătii comerciale si să facă publică pierderea în presă în termen de 24 de ore, într-un ziar de mare tiraj din localitatea în care se află sediul societătii comerciale. După 6 luni se va putea obtine un duplicat al actiunii pierdute.

 

CAPITOLUL V

Emiterea de obligatiuni

 

Art. 19. - (1) Societatea comercială poate emite obligatiuni la purtător sau nominative, pentru o sumă ce nu poate depăsi trei pătrimi din capitalul vărsat si existent, conform ultimei situatii financiare aprobate.

(2) Valoarea nominală a unei obligatiuni nu poate fi mai mică de 25.000 lei.

(3) Formalitătile ce trebuie îndeplinite pentru emiterea de obligatiuni sunt prevăzute de art. 162-171 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Adunarea generală a actionarilor

 

Art. 20. - (1) Organul de conducere al societătii comerciale este adunarea generală a actionarilor.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si se desfăsoară la sediul societătii comerciale sau în locul prevăzut în convocator.

Art. 21. - Adunarea generală ordinară a actionarilor se întruneste cel putin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Art. 22. - Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a societătii comerciale si numărul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

b) alege administratorii, membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, îi descarcă de activitate si îi revocă;

c) numeste directorul general al societătii comerciale care este si presedintele consiliului de administratie al acesteia;

d) fixează valoarea garantiei ce trebuie depusă de administratori si remuneratia cuvenită pentru exercitiul în curs cenzorilor si directorului general;

e) discută, aprobă sau modifică situatia financiară anuală, după ascultarea raportului consiliului de administratie si a raportului cenzorilor, si fixează dividendele;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

g) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

h) hotărăste cu privire la gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitătile societătii comerciale;

i) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a creditelor comerciale si aprobă orice fel de credit acordat de societatea comercială;

j) hotărăste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi, dacă acestea depăsesc 10% din capitalul social;

k) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a administratorilor, a directorului si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societătii comerciale;

l) hotărăste angajarea si concedierea membrilor consiliului de administratie;

m) hotărăste si asupra altor probleme date în competenta sa de lege si de prezentul statut.

Art. 23. - (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin 50% din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii care detin cel putin trei pătrimi din capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii acestor conditii, se va întruni la o a doua convocare si poate delibera asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritate de voturi.

Art. 24. - Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste ori de câte ori este nevoie să se ia o hotărâre pentru:

a) majorarea capitalului social;

b) schimbarea obiectului de activitate;

c) schimbarea formei juridice a societătii comerciale;

d) mutarea sediului;

e) fuziunea cu alte societăti comerciale;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi actiuni;

g) dizolvarea anticipată a societătii comerciale;

h) emisiune de obligatiuni;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

j) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

k) orice altă modificare a contractului de societate ori a statutului sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

Art. 25. - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor, la prima convocare este necesară prezenta actionarilor reprezentând cel putin trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile se vor lua cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin 50% din capitalul social.

Art. 26. - (1) Convocarea adunării generale extraordinare a actionarilor se face de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.

(2) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în ziarul cel mai răspândit din localitatea de resedintă a societătii comerciale.

(3) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul ordinii de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor.

(4) Dacă pe ordinea de zi figurează si propuneri pentru modificarea statutului si contractului de societate, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) În înstiintarea pentru prima adunare generală extraordinară a actionarilor se vor fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, dacă cea dintâi nu s-ar putea tine. Dacă această mentiune se va emite, cea de-a doua adunare va avea loc în a opta zi de la prima.

Art. 27. - (1) Actionarii îsi exercită dreptul de vot în adunarea generală extraordinară a actionarilor, proportional cu numărul actiunilor pe care le posedă.

(2) Exercitarea dreptului la vot se suspendă pentru actionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadentă.

Art. 28. - (1) Actionarii care posedă actiuni la purtător au drept de vot numai dacă le-au depus la casieria societătii comerciale cu cel putin 5 zile înainte de adunare.

(2) Constatarea depunerii în termen a actiunilor la purtător se va face de către cenzori, printr-un proces-verbal. Actiunile vor rămâne depuse la casierie până după adunarea generală a actionarilor, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 10 zile de la data acesteia.

Art. 29. - (1) Actionarii vor putea fi reprezentati în adunările generale ale actionarilor prin alti actionari, numai pe baza unei procuri speciale. Procurile vor fi depuse în original cu cel putin o zi înainte de adunarea generală. Ele vor fi retinute de societatea comercială, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării.

(2) Administratorii si salariatii societătii comerciale care sunt actionari pot reprezenta în adunarea generală a actionarilor si pot vota pe bază de procură pentru alti actionari ai societătii comerciale, dar nu îi pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitătii hotărârii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

Art. 30. - (1) Administratorii societătii comerciale nu pot vota pe baza actiunilor pe care le posedă, nici personal si nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana ori administratia lor ar fi în discutie. Ei pot vota însă situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere dacă, fiind posesorii a cel putin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

(2) Actionarul care, într-o anumită operatiune are, fie personal, fie ca mandatar al altei persoane, un interes contrar aceluia al societătii comerciale, va trebui să se abtină de la deliberările privind acea operatiune, în caz contrar fiind răspunzător de daunele produse societătii comerciale dacă fără votul său nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

Art. 31. - (1) Sedinta adunării generale a actionarilor este deschisă si este prezidată de presedintele consiliului de  administratie sau de acela care îi tine locul.

(2) Adunarea generală a actionarilor va desemna dintre actionarii prezenti 2 sau mai multi secretari care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal al cenzorilor pentru constatarea numărului actiunilor depuse si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea adunării, după care se va trece la ordinea de zi.

Art. 32. - (1) Dezbaterile din sedinta adunării generale a actionarilor vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi semnat de presedinte si de secretar.

(2) În procesul-verbal se vor arăta modul în care au fost îndeplinite formalitătile de convocare, data si locul adunării, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor - declaratiile făcute de ei în sedintă.

(3) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, materialele prezentate, precum si listele de prezentă a actionarilor.

(4) Procesul-verbal si listele de prezentă vor fi trecute în registrul adunărilor generale ale actionarilor.

Art. 33. - Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 34. - (1) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Ele nu vor putea fi executate înainte de îndeplinirea acestor formalităti.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a actionarilor în limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

Art. 35. - (1) Actionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă si au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei pot ataca în justitie hotărârile adunării generale a actionarilor, conform legii.

(2) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală, privitoare la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societătii comerciale, au dreptul de a se retrage din aceasta si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le posedă, la alegerea lor, fie proportional cu activul social net ce ar rezulta după ultima situatie financiară anuală aprobată, fie la valoarea medie de pe piată a actiunilor din ultimul trimestru înscris în cota bursei sediului social ori, în lipsă, a bursei locului celui mai apropiat sau, după caz, de pe piata organizată extrabursieră.

(3) O dată cu declaratia de retragere ei vor depune si actiunile pe care le posedă.

Art. 36. - La lucrările adunărilor generale ale actionarilor pot fi invitati reprezentanti ai sindicatului, ai salariatilor si ai presei.

 

CAPITOLUL VII

Administrarea si reprezentarea societătii comerciale, consiliul de administratie

 

Art. 37. - (1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administratie alcătuit din 3 administratori revocabili, reeligibili, alesi pentru un mandat de 4 ani de către adunarea generală a actionarilor, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.

(2) Alegerea administratorilor se face din rândul actionarilor.

(3) Numirea si înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală a actionarilor prin vot secret.

(4) Numărul de administratori se stabileste de către adunarea generală a actionarilor.

(5) La prima sedintă consiliul de administratie alege dintre membrii săi un presedinte si un vicepresedinte.

(6) În situatia în care presedintele lipseste din societate atributiile acestuia revin vicepresedintelui.

(7) Când rămâne un singur administrator si acesta vrea să se retragă, trebuie convocată de urgentă adunarea generală a actionarilor.

Art. 38. - (1) Fiecare administrator trebuie să depună o garantie pentru administratia sa, egală cu valoarea nominală a cel putin 10 actiuni si care va fi stabilită de adunarea generală a actionarilor.

(2) Dacă administratorul este actionar, garantia se constituie la cererea acestuia, prin depunerea a 10 actiuni, care pe perioada mandatului sunt inalienabile si se păstrează la casieria societătii comerciale.

(3) Garantia se depune înainte de preluarea functiei de către administrator, în caz contrar el fiind considerat demisionat.

(4) Garantia rămâne în casieria societătii comerciale si nu va putea fi restituită administratorului decât după ce adunarea generală a actionarilor a aprobat situatia financiară a ultimului exercitiu financiar în care administratorul a îndeplinit această functie si i-a dat descărcarea.

Art. 39. - Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul administratorilor, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

Art. 40. - (1) Consiliul de administratie se întruneste cel putin o dată pe lună si ori de câte ori este necesar, la sediul societătii comerciale.

(2) Convocarea se face de presedintele consiliului de administratie.

(3) Convocările vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgentă si cu conditia ratificării acestor decizii în sedinta următoare de către membrii absenti la sedinta anterioară.

(4) În sedintele consiliului de administratie directorul general si directorii adjuncti vor prezenta rapoarte si informări scrise în legătură cu activitatea desfăsurată.

(5) La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.

(6) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal care va cuprinde ordinea dezbaterilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate.

(7) Procesul-verbal se înscrie în registrul sedintelor si deliberărilor consiliului de administratie si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Art. 41. - Presedintele consiliului de administratie al societătii comerciale îndeplineste si functia de director general, asigurând conducerea curentă a acesteia, ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale societătii comerciale.

Art. 42. - (1) În relatiile cu tertii societatea comercială este reprezentată de presedintele consiliului de administratie, pe baza si în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a actionarilor sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre administratorii desemnati de consiliul de administratie, care reprezintă societatea comercială si semnează actele care o angajează fată de terti.

(2) Dreptul de reprezentare nu poate fi transmis.

(3) Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societătii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă si cu respectarea prevederilor legale.

(4) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor si cenzorilor documentele societătii comerciale, la cererea acestora.

Art. 43. - Membrii consiliului de administratie, directorul general si directorii adjuncti ai societătii comerciale nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administratie, administratori, membri în comitetul de directie, cenzori sau asociati cu răspundere nelimitată în alte societăti concurente sau având acelasi obiect, nici nu vor putea exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării si răspunderii pentru daune.

Art. 44. - (1) Obligatiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevăzute în contract, în prezentul statut si în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Administratorii sunt solidar răspunzători fată de societatea comercială pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociati;

b) existenta reală a dividendelor plătite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ale actionarilor;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, contractul de societate si prezentul statut le impun.

(3) Consiliul de administratie are obligatia de a se preocupa pentru încheierea de contracte comerciale cu furnizorii si beneficiarii la nivelul capacitătii societătii comerciale, contractele încheiate având o rentabilitate care să asigure acoperirea cheltuielilor si obtinerea de profit.

(4) Consiliul de administratie va urmări încadrarea în preturile negociate cu clientii, iar în situatia depăsirii pretului negociat membrii consiliului de administratie vor hotărî în legătură cu executarea respectivului contract.

Art. 45. - (1) Actiunea în răspundere contra administratorilor, cenzorilor si directorilor apartine adunării generale a actionarilor, care va decide cu votul actionarilor care detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunarea generală, conform prevederilor art. 24. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii nu figurează pe ordinea de zi.

Adunarea generală a actionarilor desemnează cu aceeasi majoritate si persoana însărcinată să exercite actiunea în justitie.

(2) Când adunarea generală a actionarilor decide pornirea actiunii în răspundere contra administratorilor, mandatul celor în cauză încetează de drept si adunarea va proceda la înlocuirea lor.

(3) Dacă actiunea se porneste împotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie, până la rămânerea definitivă a sentintei.

Art. 46. - Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) angajează si concediază personalul din cadrul societătii comerciale;

b) întocmeste proiectul regulamentului de ordine interioară pe care îl supune spre aprobare adunării generale a actionarilor;

c) stabileste îndatoririle si împuternicirile personalului societătii comerciale, pe compartimente si colective de proiectare;

d) negociază cu sindicatul si reprezentantii salariatilor contractul colectiv de muncă;

e) încheie cu aprobarea adunării generale a actionarilor contracte de închiriere, vânzare-cumpărare, pentru dobândirea de imobile si alte bunuri destinate realizării obiectului de activitate al societătii comerciale, cu valoare ce nu depăseste în total sau în parte o zecime din capitalul social;

f) stabileste strategia si tactica de management, marketing, cercetare si dezvoltare, asigurarea calitătii si de protectie a  mediului;

g) supune anual aprobării adunării generale a actionarilor, în 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii comerciale, situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere pe anul precedent, proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societătii comerciale pe anul următor;

h) pune la dispozitie comisiei de cenzori, cu o lună înainte de ziua stabilită pentru sedinta adunării generale a actionarilor, situatia financiară anuală precedentă cu contul de profit si pierdere, însotit de raportul consiliului de administratie, precum si documentele justificative;

i) rezolvă orice alte probleme hotărâte de adunarea generală a actionarilor sau prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Gestiunea

 

Art. 47. - (1) Gestiunea societătii comerciale este controlată de 3 cenzori si de 3 cenzori supleanti.

(2) Cenzorii se aleg de la început de adunarea generală a actionarilor prin contractul de societate. Revocarea lor se face de adunarea generală a actionarilor cu votul cerut la adunările generale extraordinare.

(3) Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani, acestia putând fi realesi.

(4) Cenzorii trebuie să-si exercite personal mandatul, iar cel putin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil.

(5) Cenzorii sunt remunerati cu indemnizatie fixă stabilită de adunarea generală a actionarilor. Cenzorii au obligatia de a depune o garantie egală cu a treia parte din garantia stabilită pentru administratori conform prevederilor art. 38 alin. (1), dar nu mai putin de 4 actiuni, în aceleasi conditii prevăzute de lege pentru administratori.

Art. 48. - (1) Cenzorii au următoarele atributii:

a) să supravegheze gestiunea societătii comerciale, să verifice situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere (să fie legal întocmite si în concordantă cu registrele, dacă acestea sunt regulat tinute si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situatiei financiare anuale);

b) să facă în fiecare lună si inopinat inspectii casei si să verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societătii comerciale sau care au fost primite în gaj, cautiune ori depozit;

c) să informeze consiliul de administratie asupra neregulilor constatate în administratie si asupra încălcării dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului statut, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostintă adunării generale a actionarilor;

d) să controleze, la încheierea exercitiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societătii comerciale, a situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

e) să controleze operatiunile de lichidare a societătii comerciale;

f) să prezinte adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social;

g) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a actionarilor când n-a fost convocată de consiliul de administratie;

h) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, putând face să se înscrie în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

i) să constate permanent depunerea garantiei din partea administratorilor;

j) să vegheze ca dispozitiile legii, contractului de societate si/sau ale prezentului statut să fie îndeplinite de consiliul de administratie.

(2) Atributiile si modul de organizare si functionare a activitătii cenzorilor se completează cu celelalte dispozitii legale în vigoare în acest domeniu.

 

CAPITOLUL IX

Activitatea

 

Art. 49. - Exercitiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

Primul exercitiu bugetar începe la data constituirii societătii comerciale.

Art. 50. - Societatea comercială va tine evidenta contabilă în lei si va întocmi situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere în conditiile prevăzute de lege.

Art. 51. - (1) În afară de evidentele prevăzute de lege, societatea comercială trebuie să tină:

a) un registru al actionarilor, în care se vor arăta, după caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si vărsămintele făcute în contul actiunilor;

b) un registru al sedintelor si deliberărilor adunărilor generale ale actionarilor;

c) un registru al sedintelor si deliberărilor consiliului de administratie;

d) un registru al sedintelor si deliberărilor comitetului de directie;

e) un registru al deliberărilor si constatărilor făcute de comisia de cenzori în exercitarea mandatului lor;

f) un registru al obligatiunilor, în care se vor arăta totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele, prenumele, denumirea si domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, cel prevăzut la lit. d), prin grija comitetului de directie, iar cel prevăzut la lit. e), prin grija cenzorilor.

Art. 52. - (1) Profitul societătii comerciale se stabileste prin situatia financiară anuală aprobată de adunarea generală a actionarilor.

(2) Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii. Din profitul societătii comerciale se va prelua în fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum o cincime din capitalul social. Adunarea generală a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie, poate aproba constituirea si a altor fonduri de consum sau necesare dezvoltării interne a societătii comerciale.

(3) Din profitul prevăzut în situatia financiară anuală se scad impozitele si alte cheltuieli legale, rezultând profitul net cuvenit actionarilor, care se repartizează proportional cu subscriptia de capital.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, părtile se obligă să analizeze cauzele si să ia măsuri de recuperare.

(5) Plata dividendelor se face anual, în functie de rezultatele obtinute.

Art. 53. - (1) Perioada si normele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc avându-se în vedere valoarea de achizitie si cheltuielile necesare punerii lor în functiune, cu respectarea normelor legale privind amortizarea imobilizărilor.

(2) Amortizarea mijloacelor fixe, ce se include în costul de productie, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulatie, se calculează de la data punerii lor în functiune si se utilizează pentru înlocuirea acestora sau pentru alte nevoi.

Art. 54. - Încadrarea salariatilor societătii comerciale se face pe baza contractului individual de muncă. Salarizarea se stabileste de către părti, prin negociere, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL X

Modificarea, dizolvarea si lichidarea societătii comerciale

 

Art. 55. - (1) Schimbarea formei juridice a societătii comerciale va fi hotărâtă de adunarea generală extraordinară a actionarilor.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile de înregistrare si publicitate prevăzute de lege la înfiintarea societătilor comerciale.

Art. 56. - Următoarele situatii duc la dizolvarea societătii comerciale:

a) imposibilitatea realizării obiectului social sau realizarea acestuia;

b) pierderea a cel putin jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide completarea acestuia sau reducerea lui la suma rămasă;

c) în orice alte situatii prevăzute de lege sau de prezentul statut, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

Art. 57. - (1) Lichidarea se va face de unul sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generală a actionarilor dintre actionari sau alte persoane fizice ori juridice.

(2) Din momentul intrării în functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor si directorilor încetează, acestia nemaiputând întreprinde noi operatiuni în numele societătii comerciale.

(3) Lichidatorii au aceeasi răspundere ca si administratorii.

(4) Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

(5) Lichidatorii pot apărea în fata instantelor judecătoresti si pot încheia tranzactii cu creditorii societătii comerciale.

(6) Lichidatorii vor înstiinta creditorii printr-un anunt public, cerându-le să-si prezinte pretentiile într-o anumită perioadă fixată.

(7) Creditorilor cunoscuti societătii comerciale li se va trimite un anunt separat, cerându-li-se să-si prezinte pretentiile.

(8) Lichidatorii care efectuează noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal si solidar de executarea acestora.

(9) Din sumele rezultate din lichidare vor fi satisfăcuti mai întâi creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori.

(10) După aceea lichidatorii vor întocmi situatia financiară de lichidare si vor face propuneri de repartizare între actionari a rezultatelor financiare ale lichidării, proportional cu cotele de participare la capitalul social.

(11) Situatia financiară de lichidare, precum si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor. După aprobarea acestei situatii financiare se consideră că societatea comercială i-a descărcat pe lichidatori de activitatea lor.

(12) Pe baza situatiei financiare de lichidare lichidatorii vor întocmi, în formă autentică, un înscris constatator care va fi înregistrat la registrul comertului.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

Art. 58. - Solutionarea litigiilor dintre societatea comercială si persoanele juridice si fizice, precum si a celor dintre aceasta si salariati se face potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 59. - Încălcarea dispozitiilor din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, atrage sanctionarea contraventională si penală a administratorilor sau actionarilor vinovati, potrivit legii.

Art. 60. - (1) Evidenta actionarilor societătii comerciale va fi tinută de Registrul Român al Actionarilor Bucuresti, iar actiunile vor fi tranzactionate pe piata RASDAQ.

(2) Societatea comercială, cu aprobarea adunării generale a actionarilor, poate schimba optiunea initială privind alegerea pietei organizate si a registrului independent privat autorizat.

Art. 61. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial si ale altor acte normative în vigoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Centrului National de Pregătire în Statistică

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Centrul National de Pregătire în Statistică, denumit în continuare centru, este institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, aflat în subordinea Institutului National de Statistică.

(2) Sediul Centrului National de Pregătire în Statistică este în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 16, sectorul 5, în spatiul în suprafată de 236 m2 din imobilul proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Suprafata de 236 m2 prevăzută la alin. (2) se transmite din administrarea Institutului National de Statistică în administrarea Centrului National de Pregătire în Statistică. Predarea-preluarea acestui spatiu se face pe bază de protocol încheiat între institutiile interesate.

Art. 2. - Obiectul de activitate al centrului îl constituie:

a) formarea profesională continuă prin sistemul educational a personalului din serviciile de statistică oficială în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative si tehnologiei informatiei;

b) promovarea culturii statistice în sistemul administratiei publice centrale si locale, în companii si societăti nationale, regii autonome, societăti comerciale, persoane juridice de drept public sau privat;

c) formarea profesională continuă a functionarilor publici debutanti din serviciile de statistică oficială;

d) efectuarea contra plată, pe bază de contract, de activităti de documentare, cercetare, instruire, asistentă tehnică sau consultantă pe obiectivul specific de activităti, la cererea institutiilor sau persoanelor fizice interesate.

Art. 3. - La elaborarea si realizarea programelor de pregătire si perfectionare profesională, precum si la stabilirea categoriilor de personal care participă la aceste programe centrul colaborează cu unitătile de profil din ministere si institutii publice sau private interesate.

Art. 4. - Eliberarea diplomelor educationale si a certificatelor de absolvire se face în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 5. - (1) Centrul este condus de un director, asistat de un director adjunct, numiti prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică, în conditiile legii.

(2) Directorul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) aprobă programul, tematica si structura obligatorie a cursurilor de formare ale centrului;

b) asigură conducerea curentă a activitătii centrului;

c) răspunde de disciplina generală si de punerea în practică a orientărilor Institutului National de Statistică în domeniul formării profesionale continue;

d) organizează aducerea la îndeplinire a prevederilor, ordinelor si instructiunilor care privesc activitatea centrului, emise de presedintele Institutului National de Statistică;

e) coordonează activitatea de recrutare si angajare a personalului centrului, potrivit dispozitiilor legale, de regulă dintre specialistii în domeniile prevăzute la art. 2;

f) întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, care se supune spre aprobare presedintelui Institutului National de Statistică;

g) reprezintă centrul în raport cu Institutul National de Statistică, cu ministerele si cu celelalte organe ale administratiei publice;

h) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al centrului;

i) participă la sedintele Colegiului Institutului National de Statistică atunci când se discută probleme ce au legătură cu activitatea centrului.

(3) Directorul adjunct asigură punerea în practică a programelor de pregătire si aplicarea tuturor reglementărilor referitoare la formarea profesională continuă. Directorul adjunct îndeplineste si alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al centrului.

Art. 6. - (1) Coordonarea activitătii didactice si metodologice a centrului este asigurată de consiliul de coordonare format din 5 membri, după cum urmează:

a) secretarul general al Institutului National de Statistică;

b) directorul general al Directiei generale politici resurse umane si formare profesională din cadrul Institutului National de Statistică;

c) un cadru universitar din domenii de specialitate, desemnat de ministrul educatiei si cercetării;

d) un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, desemnat de ministrul muncii si solidaritătii sociale;

e) directorul centrului.

(2) Membrii consiliului de coordonare sunt numiti prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică. Mandatul acestora este de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru o perioadă de încă 3 ani.

(3) Consiliul de coordonare se întruneste trimestrial în sedinte ordinare si, ori de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare.

Sedintele sunt prezidate de secretarul general al Institutului National de Statistică.

(4) Consiliul de coordonare are următoarele atributii principale:

a) analizează si propune Colegiului Institutului National de Statistică spre avizare tematica si structura obligatorie ale programelor de formare ale centrului;

b) analizează si propune spre avizare Colegiului Institutului National de Statistică tematica anuală de pregătire;

c) evaluează anual, din punct de vedere stiintific si metodologic, activitatea centrului si analizează propunerile de dezvoltare în perspectivă;

d) stabileste conditiile de evaluare specifice domeniului său de activitate si colaborează cu institutiile abilitate prin lege, în vederea certificării formării profesionale;

e) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al centrului.

(5) Mandatele membrilor consiliului de coordonare încetează înainte de termen în următoarele situatii:

a) demisie;

b) deces;

c) în cazul încetării sau suspendării calitătilor în virtutea cărora au devenit membri ai consiliului de coordonare.

(6) În cazul în care intervine una dintre situatiile prevăzute la alin. (5), presedintele Institutului National de Statistică numeste un nou membru, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

Art. 7. - (1) Membrii consiliului de coordonare prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. c) si d) au dreptul, pentru participarea la sedinte ordinare, în cazul în care acestea au loc în afara orelor de program, la o indemnizatie de sedintă în cuantum de maximum 20% din salariul brut al directorului centrului.

(2) Fondurile necesare pentru acoperirea indemnizatiilor prevăzute la alin. (1) se prevăd în bugetele proprii anuale ale centrului.

Art. 8. - (1) Numărul de posturi necesar, structura organizatorică si statul de functii ale centrului se aprobă prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(2) Atributiile si sarcinile centrului se stabilesc prin regulament propriu de organizare si functionare si se aprobă prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistică.

(3) Personalul centrului este angajat prin concurs, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4) Salarizarea personalului centrului se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Art. 9. - (1) Centrul organizează programe de formare profesională continuă cu o durată cuprinsă între 3 si 120 de zile.

(2) Programele de formare profesională continuă se organizează la sediul centrului sau la sediile directiilor teritoriale de statistică.

(3) Personalul care participă la programele de formare profesională continuă se consideră delegat în interesul serviciului, beneficiind de drepturile prevăzute de lege în acest sens.

(4) Personalul Institutului National de Statistică participă annual la programele specifice de pregătire profesională, în baza unui contract încheiat cu centrul, finantarea făcându-se din bugetul propriu destinat pregătirii profesionale.

Art. 10. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale centrului se asigură integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale centrului provin din: executarea unor contracte de instruire, cercetare, asistentă sau consultantă de specialitate, venituri obtinute prin sponsorizări, donatii, asistentă financiar-tehnică a unor organisme europene ori internationale, precum si din alte surse stabilite în conditiile legii.

(3) Disponibilitătile rămase neutilizate la sfârsitul anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 11. - (1) Pe durata functionării centrului acesta va beneficia de posesia si folosinta spatiului în care îsi desfăsoară activitatea, urmând să suporte, în functie de suprafata detinută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întretinere, reparare, consolidare a acestuia, pe bază de protocol încheiat între Institutul National de Statistică si centru.

(2) Protocolul prevăzut la alin. (1) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza situatiei contabile existente la data de 31 martie 2003.

Art. 12. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Presedintele Institutului National de Statistică,

Daniela Elena Stefănescu

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 295.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Centrului National de Pregătire în Statistică

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Modul de preluare a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 16, sectorul 5

Administrare

Suprafata = 236 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 34/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

Având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 9 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon: +(40) 21-313 22 04, +(40)21-212 54 45-49, fax: +(40)21-210 74 40, oferă în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998, Hotărârii Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998 si ale Hotărârii Guvernului nr. 14/1999 privind aprobarea, la cererea asociatiilor salariatilor disponibilizati, a continuării activitătii la unele mine trecute în conservare, perimetrele de explorare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului, si drept de preemtiune la obtinerea licentei de exploatare.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectare a ofertelor privind concursul public nr. 34/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare pentru ape subterane si solide, care se oferă gratuit, la cerere, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor. Nerespectarea continutului plicurilor, stabilit prin Procedura de selectare a ofertelor privind concursul public nr. 34/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare pentru ape subterane si solide, sau a coordonatelor perimetrului oferit determină descalificarea ofertantului.

Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.

Art. 9. - (1) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea, în scris, a ofertantilor respinsi, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor, ofertantii pot depune la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale contestatii cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile legale care reglementează concesionarea prin concurs de oferte publice.

(3) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei, Agentia Natională pentru Resurse Minerale este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său contestatarului.

Art. 10. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor si durează 30 de zile.

Art. 11. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 44.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor miniere de explorare R 34/2003

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului

(judetul)

Suprafata (km2)

Coordonate Stereo’70

 

Resurse minerale

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1.

Vedere-Cetătuia

Harghita

10,001

528.056

528.165

525.644

525.543

566.271

570.218

570.275

566.278

apă minerală

2.

Dealul Cetătii

Harghita

10,083

540.250

540.250

538.715

537.368

537.323

556.800

559.389

561.196

559.330

556.800

apă minerală

3.

Pischia

Timis

10,004

500.354

500.204

499.205

499.255

498.256

498.206

497.207

497.157

496.158

496.258

498.356

214.954

217.951

217.900

216.900

216.850

217.850

217.800

218.800

218.749

216.751

214.853

apă minerală

4.

Buda

Bacău

10,000

577.000

577.000

576.000

576.000

574.000

574.000

629.000

631.000

631.000

633.000

633.000

629.000

tuf

5.

Carasova Vest

Caras-Severin

11,775

415.300

415.280

418.200

418.340

250.300

254.150

254.300

250.250

calcar

 

 

6.

Ciocmani

Sălaj

10,000

645.000

645.000

641.000

641.000

371.700

374.200

374.200

371.700

gips, alabastru

7.

Dumbrava-Macău

Cluj

19,623

592.650

592.650

595.250

595.250

594.880

594.880

363.000

370.770

370.770

363.740

363.340

363.340

gips

8.

Valea Mare- Budureasa

Bihor

10,00

579.000

579.000

577.000

577.000

311.000

316.000

316.000

311.000

calcar cu brucit

9.

Traian

Tulcea

10,001

403.185

403.185

398.409

398.409

753.748

755.842

755.842

753.748

calcare, conglomerate, granite

10.

Mâsca

Bihor

10,00

616.370

616.370

613.550

613.550

315.500

319.046

319.046

315.500

calcar, nisipuri, argile

11.

Găvanele

Buzău

10,500

437.250

437.250

434.250

434.250

612.000

615.500

615.500

612.000

ape minerale