MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 212         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 aprilie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

118. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 15 alin. (4) si ale art. 16 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie reglementează procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale prin acordarea dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală sau a licentei individuale, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, denumită în continuare Ordonanta privind serviciile postale.

Art. 2. - Pot fi autorizati pentru furnizarea serviciilor postale numai comerciantii persoane juridice care au inclusă în obiectul de activitate prestarea unor asemenea servicii.

Art. 3. - (1) Regimul de autorizare generală este regimul juridic care permite furnizarea de servicii postale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal fără obtinerea unei decizii explicite din partea Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC.

(2) Drepturile si obligatiile persoanelor care furnizează servicii postale pe baza regimului de autorizare generală sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Orice comerciant persoană juridică ce intentionează să furnizeze servicii postale pe baza regimului de autorizare generală este obligat să transmită ANRC, la sediul central sau la oficiul teritorial în a cărui rază îsi are sediul, o notificare cu privire la această intentie.

(2) Notificarea se realizează în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Formularul-tip al notificării se poate obtine de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.

(4) Notificarea se depune împreună cu celelalte documente necesare, personal de către reprezentantul solicitantului, sub luare de semnătură, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(5) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală se naste la data înregistrării solicitantului în Registrul public al furnizorilor de servicii postale, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data primirii notificării de către ANRC.

(6) În termenul prevăzut la alin. (5) ANRC va înregistra solicitantul în Registrul public al furnizorilor de servicii postale sau va emite o decizie de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală.

(7) În cazul în care solicitantului îi sunt cerute de către ANRC documente, informatii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă până la primirea acestora.

(8) În cazul în care solicitantul nu a depus documentele, informatiile suplimentare sau clarificările în termenul indicat, ANRC va emite o decizie de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale în baza regimului de autorizare generală.

(9) Dreptul de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală se constată printr-un certificat-tip emis de ANRC la cererea solicitantului.

(10) Certificatul-tip este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) Licenta individuală se acordă de către ANRC pe o perioadă de 10 ani comerciantilor persoane juridice care intentionează să furnizeze servicii postale incluse în sfera serviciului universal, conferind acestora drepturi si obligatii specifice, suplimentare fată de cele conferite prin regimul de autorizare generală.

(2) În vederea obtinerii licentei individuale, orice comerciant persoană juridică ce intentionează să furnizeze servicii postale din sfera serviciului universal va transmite ANRC, la sediul central sau la oficiul teritorial în a cărui rază îsi are sediul, o cerere de acordare a licentei individuale, conform formatului-tip prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Cererea de acordare a licentei individuale se poate obtine de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.

(4) Cererea de acordare a licentei individuale se depune împreună cu celelalte documente necesare, personal de către reprezentantul solicitantului, sub luare de semnătură, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(5) În licenta individuală sunt incluse obligatii specifice, care pot privi:

a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;

b) calitatea, disponibilitatea si modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licentei;

c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV din Ordonanta privind serviciile postale;

d) eventualele contributii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.

(6) Termenul de acordare a licentei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a acesteia este de 90 de zile de la data înregistrării cererii.

(7) În cazul în care solicitantului îi sunt cerute de către ANRC documente, informatii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (6) se suspendă până la primirea acestora.

(8) În cazul în care solicitantul nu a depus documentele, informatiile suplimentare sau clarificările în termenul indicat, ANRC va emite o decizie de neacordare a licentei individuale.

(9) Licenta individuală are efect constitutiv; dreptul de a furniza serviciile postale prevăzute în cuprinsul licentei individuale se naste la data emiterii acesteia de către ANRC.

Art. 6. - În vederea autorizării, pe baza regimului de autorizare generală sau a licentei individuale, persoanele juridice solicitante vor prezenta următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare în registrul comertului si certificatul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, însotite de certificate de înscriere de mentiuni, în copie;

c) mecanismul de solutionare a reclamatiilor venite din partea utilizatorilor;

d) angajamentul de a respecta cerintele esentiale definite în Ordonanta privind serviciile postale, precum si prevederile legale care reglementează aceste cerinte esentiale;

e) lista cu toate punctele de acces în reteaua postală;

f) lista cu toate judetele pe aria cărora intentionează să furnizeze serviciile postale pentru care solicită autorizarea.

Art. 7. - (1) În vederea furnizării serviciilor postale în conditii care să asigure satisfacerea necesitătilor utilizatorilor, furnizorii sunt obligati să respecte cerintele esentiale prevăzute la art. 2 lit. v) din Ordonanta privind serviciile postale, precum si prevederile legale care reglementează aceste cerinte.

(2) Furnizorii de servicii postale sunt obligati în special:

a) să asigure secretul trimiterilor postale în conditiile legii;

b) să asigure securitatea retelei postale în ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, prin respectarea dispozitiilor privind transportul acestor bunuri, cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, în Ordonanta Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, în Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, în Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările si completările ulterioare, în Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 122/2002, si în Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 788/2001;

c) să respecte dispozitiile privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private, cuprinse în Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în legislatia secundară emisă pe baza acesteia, precum si în celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la protectia datelor cu caracter personal si a vietii private;

d) să respecte dispozitiile privind protectia mediului, cuprinse în Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în legislatia secundară emisă pe baza acesteia, precum si în celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la protectia mediului;

e) să respecte dispozitiile privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în legislatia secundară emisă pe baza acesteia, precum si în celelalte acte normative care contin prevederi referitoare la amenajarea teritoriului si la urbanism.

Art. 8. - Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 7 poate fi sanctionată de ANRC, în functie de gravitatea acesteia, cu retragerea dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală sau a licentei individuale.

Art. 9. - (1) În afara obligatiilor prevăzute la art. 7, furnizorii de servicii postale incluse în sfera serviciului universal au si anumite obligatii specifice prevăzute în licentă.

(2) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (1) poate fi sanctionată de ANRC, în functie de gravitatea acesteia, cu retragerea dreptului de a furniza servicii postale pe baza licentei individuale.

Art. 10. - Furnizorii de servicii postale sunt obligati să afiseze la sediul acestora si la fiecare punct de lucru mecanismul de solutionare a reclamatiilor.

Art. 11. - (1) ANRC întocmeste si actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii postale.

(2) În Registrul public al furnizorilor de servicii postale sunt înscrise următoarele informatii:

a) tipul de autorizare;

b) numărul de ordine atribuit furnizorului autorizat;

c) datele de identificare a furnizorului;

d) numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal sau codul unic de înregistrare;

e) zona geografică pentru care este valabilă autorizarea (judet/judete);

f) serviciul/serviciile postal/postale pentru care furnizorul a fost autorizat;

g) data nasterii dreptului de a furniza serviciul/serviciile postal/postale pentru care furnizorul a fost autorizat;

h) mentiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza servicii postale, precum si motivul acestora.

(3) Registrul public al furnizorilor de servicii postale este disponibil pe pagina de Internet a ANRC.

Art. 12. - (1) Furnizorii de servicii postale au obligatia de a comunica ANRC orice modificări ale datelor înscrise în Registrul public al furnizorilor de servicii postale, în termen de 30 de zile de la data aparitiei acestora, în vederea actualizării înscrierii lor în registru.

(2) Cererea de înscriere a modificărilor prevăzute la alin. (1) are forma si continutul prevăzute în anexa nr. 5 si va fi însotită de documentele care atestă modificările.

(3) În cazul în care cererea de înscriere a modificărilor este incompletă ori se consideră că acest lucru este necesar în raport cu obiectul cererii sau cu datele si informatiile prezentate de solicitant, ANRC poate cere solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificări, acordându-i acestuia un termen de cel putin 15 zile pentru depunerea actelor, informatiilor sau clarificărilor cerute. În acest caz termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă până la primirea acestora.

(4) Cererea de înscriere a modificărilor în Registrul public al furnizorilor de servicii postale se poate obtine de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC si se depune împreună cu celelalte documente necesare la sediul central sau la oficiul teritorial al ANRC în a cărui rază îsi are sediul furnizorul, personal de către reprezentantul solicitantului, sub luare de semnătură, sau prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(5) Actualizarea înregistrărilor în Registrul public al furnizorilor de servicii postale se realizează în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de înscriere a modificărilor.

(6) La cererea furnizorului, ANRC va emite în termenul mentionat la alin. (5) un nou certificat-tip sau o nouă licentă individuală, după caz, care constată sau conferă dreptul de a furniza servicii postale în noile conditii si revocă înscrisul corespunzător emis anterior. Data prevăzută în licenta individuală anterioară se mentine.

(7) Procedura prevăzută de prezentul articol nu se aplică în cazul în care furnizorul de servicii postale pe baza regimului de autorizare generală intentionează să furnizeze servicii incluse în sfera serviciului universal, precum si în cazul în care titularul licentei individuale doreste să furnizeze servicii postale pe baza regimului de autorizare generală. În aceste cazuri este necesară depunerea unei notificări sau a unei cereri de acordare a licentei individuale, după caz.

Art. 13. - Furnizorii de servicii postale sunt obligati să comunice ANRC modificările intervenite în ceea ce priveste mecanismul de solutionare a reclamatiilor, în termen de 30 de zile de la aparitia acestora.

Art. 14. - (1) În cazul nerespectării prevederilor art. 12 si 13 de către furnizorul de servicii postale, precum si în cazul încălcării altor reglementări legale în vigoare sau a obligatiilor asumate de către acesta, ANRC poate emite o decizie de suspendare, pe o perioadă determinată, a dreptului de a furniza servicii postale.

(2) Suspendarea se înscrie de către ANRC în Registrul public al furnizorilor de servicii postale în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei.

Art. 15. - (1) Dreptul de a furniza servicii postale încetează în următoarele cazuri:

a) dizolvarea titularului;

b) emiterea de către ANRC a unei decizii de retragere a acestui drept;

c) renuntarea din partea titularului;

d) expirarea termenului, în cazul licentei individuale.

(2) ANRC poate emite o decizie de retragere a dreptului de a furniza servicii postale în cazul unor încălcări grave si repetate de către furnizorul de servicii postale ale reglementărilor legale în vigoare sau ale obligatiilor asumate.

(3) Renuntarea la dreptul de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală sau a licentei individuale produce efecte de la data comunicării acestui fapt către ANRC.

(4) Încetarea dreptului de a furniza servicii postale se înscrie de către ANRC în Registrul public al furnizorilor de servicii postale în termen de 30 de zile de la intervenirea acestui eveniment.

Art. 16. - (1) Decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generală sau a licentei individuale trebuie motivată si se comunică solicitantului în termen de 45 de zile, respectiv 90 de zile, putând fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

(2) Decizia de suspendare sau de retragere a dreptului de a furniza servicii postale trebuie motivată si se comunică furnizorului de servicii postale în termen de 30 de zile, putând fi contestată în conformitate cu Legea nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, furnizorii de servicii postale autorizati înaintea acestei date sunt obligati să transmită ANRC notificarea sau cererea de acordare a licentei individuale, în functie de serviciile postale pe care intentionează să le furnizeze în continuare, în vederea uniformizării Registrului public al furnizorilor de servicii postale.

Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 19. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 19 martie 2003.

Nr. 118.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGIMUL

de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale

 

1. Dispozitii generale

1.1. Regimul de autorizare generală stabileste conditiile în care comerciantii persoane juridice îsi pot exercita dreptul de a furniza servicii postale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal, pentru o perioadă nedeterminată.

1.2. - 1.2.1. Interpretarea termenilor utilizati în prezenta anexă se va realiza în concordantă cu definitiile prevăzute în Ordonanta privind serviciile postale.

1.2.2. În întelesul prezentei anexe, următorii termeni se definesc astfel:

a) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor postale si se încheie cu predarea/depunerea acestora la destinatar. Predarea/depunerea trimiterii postale se efectuează la: sediul/locuinta persoanei căreia îi este adresată, aflat/aflată în interiorul vetrei localitătii; la orice cutie sau recipient în care ocupantul locuintei/sediului a fost de acord să îi fie distribuite trimiterile postale care îi sunt adresate; sau către persoana autorizată să primească trimiterea postală;

b) furnizor de servicii postale - persoana juridică autorizată care prestează servicii postale;

c) furnizor de servicii postale incluse în sfera serviciului universal - persoana juridică autorizată pe bază de licentă individuală să presteze servicii postale din sfera serviciului universal; d) furnizor de serviciu universal - furnizor de servicii postale desemnat în acest sens prin decizie a presedintelui ANRC;

e) prezentarea trimiterii postale - operatiunea de introducere în reteaua postală a unei trimiteri postale, prin prezentarea acesteia de către expeditor la un punct de acces al retelei în cauză;

f) serviciul postal prioritar - serviciul postal cel mai rapid prevăzut în oferta de prestatii a furnizorului de serviciu universal, al cărui tarif este considerat baza de referintă pentru serviciile sale rezervate;

g) serviciul postal standard - serviciul postal prevăzut în oferta de prestatii a furnizorului de servicii postale, în conditiile în care expeditorul unei trimiteri postale nu solicită nici un tratament special pentru aceasta, cum ar fi: înregistrarea ca recomandată, asigurarea valorii sau alte valori adăugate;

h) trimitere de corespondentă standard - trimitere postală sub formă de:

plicuri dreptunghiulare sau cărti postale/cartoane adresate, dreptunghiulare, dintr-o singură bucată, având următoarele limite de dimensiuni si greutate: dimensiuni minime 90 x 140 mm, cu o tolerantă de 2 mm; dimensiuni maxime 120 x 235 mm, cu o tolerantă de 2 mm; greutate maximă 20 g; grosime maximă 5 mm; categoria “corespondentă standard” este categoria postală de referintă pentru stabilirea drepturilor rezervate ale furnizorului de serviciu universal desemnat;

i) tarif de referintă - tariful corespunzător serviciului postal prioritar privind trimiterile de corespondentă cu limita maximă de greutate 350 g din sfera serviciului rezervat;

j) serviciul de curierat - activitate care constă în colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondentă, a imprimatelor (cărti, cataloage, ziare, periodice etc.) si a coletelor postale continând bunuri cu sau fără valoare comercială;

k) servicii postale Express - servicii postale care includ cel putin următoarele trei valori adăugate: colectarea trimiterilor postale de la o adresă desemnată de către expeditor, garantarea timpului de distribuire si monitorizarea electronică a trimiterilor pe parcursul transportului către destinatar;

l) servicii cu valoare adăugată - servicii postale ale căror caracteristici răspund unor cerinte speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: colectarea trimiterilor de la o adresă desemnată de către expeditor, livrarea trimiterii postale, pe bază de semnătură, personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată si o oră anume stabilite, garantarea livrării la o dată si o oră anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit prioritătii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinatiei sau a destinatarului în timpul transportului sau, dacă livrarea la destinatia initială nu este posibilă, monitorizarea electronică a traseului trimiterii postale pe toată durata transportului si altele asemenea. În sensul prezentei definitii, nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerată (prioritate în prelucrare si transport) a trimiterii postale ori transmiterea sau primirea continutului unei trimiteri postale prin mijloace electronice către/de către un furnizor de servicii postale în vederea sortării, tipăririi sau pregătirii trimiterii postale;

m) drepturi rezervate - drepturi rezervate prin lege unui furnizor de serviciu universal;

n) publicitate prin postă - trimiteri postale depuse în număr minim de 1.000 de bucăti în acelasi punct de acces, de către acelasi expeditor, prin aceeasi expeditie, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care contin mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si a numărului de identificare ale destinatarului, precum si a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Pe fata trimiterii postale care contine publicitate prin postă trebuie să fie inscriptionată mentiunea “Publicitate”. Nu constituie publicitate prin postă chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje având un continut diferit, precum si trimiterile care contin, în afară de publicitate prin postă, si alte bunuri în acelasi ambalaj. Trimiterile postale având mentiunea “Publicitate” nu sunt considerate trimiteri de corespondentă si nu pot face obiectul dreptului rezervat unui furnizor de serviciu universal desemnat de ANRC în acest sens;

o) servicii financiar-postale - ansamblul de servicii de încasări, de plăti si transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii postale prin intermediul retelei postale publice, asa cum sunt reglementate prin actele Uniunii Postale Universale.

1.3. Serviciile postale ce intră sub incidenta regimului de autorizare generală sunt:

1.3.1. Servicii postale fără valoare adăugată:

a) servicii de postă natională (cod CAEN: 6411) - cu limite de greutate a trimiterilor postale interne si internationale de 10-50 kg;

b) servicii de curierat (cod CAEN: 6412) - cu limite de greutate a trimiterilor postale interne si internationale de 10-50 kg;

c) servicii financiar-postale (cod CAEN: 6512);

d) servicii de publicitate prin postă.

1.3.2. Servicii postale cu valoare adăugată:

a) servicii de postă natională (cod CAEN: 6411):

- a1) cu limită maximă de greutate a trimiterilor postale de 50 kg;

- a2) servicii Express;

b) servicii de curierat (cod CAEN: 6412):

- b1) cu limită maximă de greutate a trimiterilor postale de 50 kg;

- b2) servicii Express;

c) servicii financiar-postale (cod CAEN: 6512);

d) servicii de publicitate prin postă.

2. Drepturile furnizorului de servicii postale

2.1. Furnizorul de servicii postale are dreptul să-si pună reteaua postală la dispozitie, pe bază contractuală, numai unui tert autorizat de ANRC să furnizeze servicii postale.

2.2. Furnizorul de servicii postale are dreptul să-si utilizeze reteaua pentru a presta si alte servicii care nu intră sub incidenta regimului de autorizare generală, sub rezerva autorizatiilor sau aprobărilor necesare.

2.3. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate motivat destinatarilor si nici returnate expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale după expirarea termenului legal de păstrare, de 18 luni, calculat de la data depunerii trimiterii postale în reteaua postală a acestuia.

3. Obligatiile furnizorului de servicii postale

3.1. Furnizorul de servicii postale are obligatia să marcheze cu denumirea sau marca comercială proprie toate trimiterile postale pe care le distribuie, precum si toate instalatiile fizice care fac parte din reteaua postală publică pe care o operează.

3.2. În toate documentele furnizorului de servicii postale în care se va face referire la serviciile Express se va folosi denumirea “serviciul Express”, la care se va adăuga denumirea comercială a serviciului în cauză.

3.3. - 3.3.1. Furnizorul de servicii postale are obligatia să stabilească un mecanism simplu, transparent si accesibil de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveste pierderea, distrugerea partială ori totală sau deteriorarea trimiterilor postale.

3.3.2. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori va fi supus spre aprobare ANRC o dată cu notificarea privind intentia de a furniza servicii postale.

3.3.3. Mecanismul de solutionare trebuie să prevadă procedura pentru determinarea furnizorului de servicii postale căruia îi revine răspunderea în cazul în care sunt implicati doi sau mai multi asemenea furnizori, procedura pentru rezolvarea echitabilă si promptă a reclamatiilor si un sistem de rambursare sau compensare.

3.4. Furnizorul de servicii postale este răspunzător fată de utilizatori pentru furnizarea serviciilor pentru care este autorizat si are obligatia de a acorda despăgubiri conform contractului încheiat cu expeditorul, dar nu mai mici decât cele prevăzute în Ordonanta privind serviciile postale.

3.5. - 3.5.1. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a respecta drepturile rezervate furnizorului de serviciu universal, prevăzute la art. 12 din Ordonanta privind serviciile postale.

3.5.2. În vederea respectării drepturilor rezervate, furnizorul de servicii postale are obligatia ca, în cazul în care furnizează servicii postale având ca obiect trimiteri de corespondentă cu limită maximă de greutate de 350 g, interne sau internationale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, să stabilească tariful corespunzător acestor servicii la o valoare mai mare decât de cinci ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de greutate a serviciului postal standard, prioritar, prevăzut în oferta de servicii a furnizorului de serviciu universal.

3.6. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a respecta prevederile legale în vigoare referitoare la obiectele interzise a fi transportate prin reteaua postală.

3.7. - 3.7.1. În afara dispozitiilor din reglementări speciale si din Ordonanta privind serviciile postale, este interzisă introducerea în orice categorie de trimiteri postale a:

a) stupefiantelor si substantelor psihotrope;

b) substantelor explozive, inflamabile sau a substantelor periculoase, precum si a substantelor radioactive;

c) obiectelor obscene sau imorale;

d) animalelor vii (cu exceptia cazului în care titularul a făcut publică o listă cu obiecte admise pe riscul expeditorului, iar animalul respectiv se află pe aceasta);

e) armelor, munitiilor, părtilor si accesoriilor acestora;

f) trimiterilor postale pentru diversi destinatari.

3.7.2. Nu sunt admise la prezentare în reteaua postală publică trimiterile care nu îndeplinesc conditiile cerute de legislatia specială în domeniul serviciilor postale.

3.7.3. În cazul în care sunt admise în mod eronat la prezentare trimiteri care nu îndeplinesc conditiile de adresare sau ambalare, transportul acestora se efectuează pe riscul expeditorului.

3.7.4. În cazul în care sunt admise în mod eronat la prezentare trimiteri care contin obiecte interzise, cu exceptia animalelor vii, trimiterile nu sunt îndrumate la destinatie, nici distribuite destinatarilor si nici returnate expeditorului. În acest caz furnizorul de servicii postale este obligat să informeze expeditorul trimiterii postale despre tratamentul aplicat acelei trimiteri, precizând interdictia sub incidenta căreia intră aceasta.

3.8. În cazul în care furnizorul de servicii postale intentionează să folosească reteaua postală publică a unui alt furnizor, are obligatia de a încheia un contract cu acesta.

3.9. Furnizorul de servicii postale care furnizează servicii postale internationale poate face acest lucru numai în baza unui contract încheiat cu un furnizor de servicii postale autorizat în tara respectivă.

3.10. Furnizorul de servicii postale are obligatia să asigure continuitatea furnizării serviciilor postale pentru care a fost autorizat, prin furnizarea acestora în următoarele conditii minime:

a) să detină punct/puncte de acces sedentar/sedentare sau mobil/mobile,

propriu/proprii si/sau al/ale unui/unor tert/terti în judetul/judetele în care furnizează servicii postale;

b) să afiseze oferta de servicii postale si tarifele corespunzătoare în fiecare punct de acces al retelei sale postale publice;

c) programul cu publicul să fie de minimum o zi lucrătoare pe săptămână si să fie afisat în toate punctele de acces la reteaua postală publică;

d) să detină o retea permanentă de transport, proprie sau contractată.

3.11. Furnizorul de servicii postale are obligatia de a transmite ANRC un exemplar al situatiilor financiare anuale, o dată cu depunerea acestora la directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în termenul prevăzut de lege, în vederea determinării cifrei sale de afaceri.

3.12. Furnizorul de servicii postale are obligatia să achite anual către ANRC tariful de monitorizare, în cuantum de 0,1% din cifra sa de afaceri pe anul anterior.

3.13. În cazul încetării activitătii, furnizorul de servicii postale are obligatia, indiferent de forma acestei încetări, de a achita ANRC, în momentul determinării în conditiile legii a cifrei sale de afaceri, tariful de monitorizare prevăzut în Ordonanta privind serviciile postale.

 

ANEXE

 

Pagina  1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a