MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 217         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 14 din 21 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si 2 (care introduc art. 691-694 în Legea nr. 92/1992) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea  judecătorească

 

Decizia nr. 60 din 11 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si celor ale art. 3 lit. d) teza a doua din Legea bancară nr. 58/1998, modificată

 

Decizia nr. 78 din 25 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

245. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore

 

246. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale

 

4.926/2002. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind Calendarul miscării personalului didactic în anul scolar 2003-2004

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 14

din 21 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si 2 (care introduc art. 691-694 în Legea nr. 92/1992) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si 2 (care introduc art. 691-694 în Legea nr. 92/1992) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, exceptie ridicată de Federatia Independentă a Sindicatelor M/C din Transporturile Feroviare în Dosarul nr. 880/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 880/2000, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si 2 (care introduc art. 691-694 în Legea nr. 92/1992) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. Exceptia a fost ridicată de Federatia Independentă a Sindicatelor M/C din Transporturile Feroviare, prin apărător, în cadrul unui litigiu de muncă.

Exceptia nu este motivată în scris. Apărătorul autorului exceptiei a sustinut oral, în fata instantei, că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1, art. 72 alin. (3) lit. h), art. 123, art. 124 alin. (2) si ale art. 125. În esentă, se consideră că magistratii consultanti nu pot intra în compunerea completelor de judecată pentru solutionarea litigiilor de muncă, deoarece au un statut neconcordant cu cel al corpului de magistrati.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia este întemeiată. Se arată că dispozitiile legale criticate, reglementând institutia magistratilor consultanti, precum si constituirea completului de judecată a cauzelor privind conflictele si litigiile de muncă, contravin prevederilor constitutionale ale art. 123-125.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată că, deoarece actul normativ criticat este ordonanta de urgentă, nu există, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, interdictia de a reglementa în domenii rezervate legilor organice. Guvernul consideră că a existat situatie exceptională si urgentă pentru că reglementările legale referitoare la solutionarea litigiilor de muncă au fost declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 322 din 20 noiembrie 2001. Acest fapt impunea înlocuirea neîntârziată a acestor reglementări, în sensul acestei decizii. De asemenea, se arată că magistratii consultanti nu sunt asimilati judecătorilor inamovibili si nu fac parte din completul de judecată, ci au un statut apropiat de cel al judecătorilor stagiari, fiind numiti de ministrul justitiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere privind exceptia ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. I pct. 1 si 2 (care introduc art. 691-694 în Legea nr. 92/1992) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002. Aceste texte de lege au următorul continut:

Art. I. - “Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele 11-13 ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

«Cauzele privind conflictele de muncă se judecă în primă instantă, cu celeritate, de către complete formate din doi judecători, asistati de doi magistrati-consultanti.

Magistratii consultanti participă la deliberări cu vot consultativ. Opiniile separate ale acestora sau, după caz, opinia separată se consemnează în hotărâre.

În cazul în care judecătorii, care intră în compunerea completului, nu ajung la un acord asupra hotărârii, procesul se rejudecă în complet de divergentă, prevederile alin. 5 fiind aplicabile.»

2. După sectiunea a II-a din capitolul II al titlului IV se introduce sectiunea a II1-a «Magistratii consultanti» cu următorul cuprins:

«SECTIUNEA a II1-a

Magistratii consultanti

Art. 691. - Magistratii consultanti sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare, o vechime în specialitate de cel putin 2 ani si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a)-e) si alin. 2. După numirea în functie de către ministrul justitiei, magistratii consultanti se bucură de stabilitate si se supun numai legii.

Magistratii consultanti depun jurământ în conditiile art. 48, care se aplică în mod corespunzător.

Numărul total al posturilor de magistrati consultanti, precum si repartizarea posturilor pe instante, corespunzător volumului de activitate, se stabilesc de ministrul justitiei prin ordin.

Conditiile, procedura de selectie si de propunere de către Consiliul Economic si Social al candidatilor, pentru a fi numiti ca magistrati consultanti de către ministrul justitiei, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Economic si Social si a Ministerului Justitiei.

Atributiile magistratilor consultanti sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a instantelor judecătoresti, aprobat prin ordinul ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 692. - Magistratii consultanti au drepturile si obligatiile prevăzute la art. 99, 101, 102 si la art. 110-118, care se aplică în mod corespunzător.

Tinuta vestimentară a magistratilor consultanti se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Perioada în care magistratii consultanti exercită această functie constituie vechime în muncă si vechime în magistratură. Constituie vechime în magistratură si perioada în care magistratii consultanti au functionat ca asistenti judiciari.

Persoanelor numite ca magistrati consultanti, pe perioada în care îsi desfăsoară activitatea în această calitate, li se suspendă contractele de muncă sau, după caz, raporturile de muncă, având posturile rezervate.

Art. 693. - Magistratii consultanti răspund disciplinar în conditiile art. 121-123, art. 124 alin. 2 si art. 125, care se aplică în mod corespunzător. Sanctiunile prevăzute la art. 123 alin. 1 lit. a) si b) se aplică de presedintele instantei la care functionează magistratii consultanti, iar sanctiunile prevăzute la art. 123 alin. 1 lit. c)-f) se aplică de ministrul justitiei.

Împotriva sanctiunilor aplicate potrivit alin. 1 se poate face contestatie, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, la sectia de contencios administrativ a curtii de apel în circumscriptia căreia functionează cel sanctionat. Hotărârea curtii de apel este definitivă.

Sanctiunile aplicate magistratilor consultanti vor fi comunicate Consiliului Economic si Social de către Ministerul Justitiei.

Art. 694. - Magistratii consultanti pot fi detasati o perioadă de maximum 6 luni pe an sau delegati maximum două luni pe an, beneficiind de drepturile prevăzute de lege pentru personalul din institutiile publice.»”

Se sustine că aceste dispozitii legale contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 1. - “(1) România este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

(3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- Art. 72 alin. (3) lit. h): “(3) Prin lege organică se reglementează: [...];

h) organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor judecătoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi;”

- Art. 123: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”

- Art. 124: “(1) Judecătorii numiti de Presedintele României sunt inamovibili, potrivit legii. Presedintele si ceilalti judecători ai Curtii Supreme de Justitie sunt numiti pe o perioadă de 6 ani. Ei pot fi reînvestiti în functie. Promovarea, transferarea si sanctionarea judecătorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în conditiile legii.

(2) Functia de judecător este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.”;

- Art. 125: “(1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare.

(3) Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate apartin unei ordonante de urgentă. Potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, Guvernul poate modifica, prin ordonantă de urgentă, o lege organică, dacă este îndeplinită conditia existentei unei situatii exceptionale sau unei stări de urgentă, cum este aceea a reglementării modului de constituire a completelor speciale pentru solutionarea conflictelor de muncă, în urma constatării neconstitutionalitătii alin. 11 al art. 17 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Astfel, prin Decizia nr. 322 din 20 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002, Curtea a retinut, printre altele, că

“asistentii judiciari nu pot îndeplini în activitatea lor la instantele de judecată, fără ca prin aceasta să se încalce prevederile Constitutiei, decât o activitate de asistentă la solutionarea de către judecător a cauzelor privind conflictele si litigiile de muncă, cu vot consultativ în luarea hotărârilor, iar nu o activitate de judecată, rezervată prin Legea fundamentală exclusiv judecătorului”.

Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002, dispozitiile Legii nr. 92/1992, referitoare la solutionarea cauzelor privind conflictele si litigiile de muncă, au fost modificate si completate în sensul celor statuate de Curtea Constitutională. În aceste conditii, dispozitiile legale criticate, referitoare la conditiile de numire si de revocare a magistratilor consultanti, la participarea si atributiile acestora în completele care judecă, în primă instantă, cauzele privind conflictele de muncă, la statutul lor juridic care este diferit de cel al judecătorilor inamovibili, nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si 2 (care introduc art. 691-694 în Legea nr. 92/1992) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, exceptie ridicată de Federatia Independentă a Sindicatelor M/C din Transporturile Feroviare în Dosarul nr. 880/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 60

din 11 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si celor ale art. 3 lit. d) teza a doua din Legea bancară nr. 58/1998, modificată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si celor ale art. 3 lit. d) teza a doua din Legea bancară nr. 58/1998, modificată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “S & P Otex” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 778/2001 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a comercială.

La apelul nominal răspund Otilia Alexandru, administratorul Societătii Comerciale “S & P Otex” - S.R.L. din Bucuresti, si avocatul Vlădescu Cristina, pentru Banca “Ion Tiriac” - S.A. - Sucursala Victoria.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

În acest sens, consideră că art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, permite încălcarea secretului bancar si anihilează ratiunea garantiilor. Referitor la dispozitiile art. 3 lit. d) teza a doua din Legea nr. 58/1998, solicită Curtii Constitutionale să pronunte “o solutie de principiu pe fond cu privire la teoria acordării capacitătii juridice prin mandat”. În fine, apreciază că acest text de lege “paralizează” efectul Decretului nr. 31/1954, prin aceea că permite participarea la viata juridică, în nume propriu, a unei sucursale.

Avocatul Băncii “Ion Tiriac” - S.A. - Sucursala Victoria solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că argumentele invocate în sustinerea exceptiei exced controlului de constitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată. De asemenea, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. d) teza a doua din Legea nr. 58/1998 este neîntemeiată, deoarece prevederile constitutionale invocate nu sunt relevante în cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 778/2001, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si celor ale art. 3 lit. d) teza a doua din Legea bancară nr. 58/1998, modificată. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “S & P Otex” - S.R.L. din Bucuresti în cadrul unui litigiu comercial.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, deoarece, în cadrul contestatiei la cererea de deschidere a procedurii de reorganizare si lichidare judiciare, nu există posibilitarea invocării unor apărări de fond împotriva titlului executor care este contractul de credit bancar. De asemenea, sustine că sunt înfrânte prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (2) care, în opinia autorului exceptiei, instituie “principiul autonomiei persoanelor juridice si egalitătii de tratament în fata legii”, ale art. 123 alin. (2) referitoare la “supunerea judecătorului numai fată de lege”, ale art. 125 alin. (3) privind competenta si procedura de judecată, precum si celor ale art. 134 alin. (2) lit. a). În fine, arată că este încălcat principiul separatiei puterilor, în sensul că “prin textul de lege criticat se admite imixtiunea puterii judecătoresti în sfera puterii legislative”.

În ceea ce priveste art. 3 lit. d) teza a doua din Legea nr. 58/1998, modificată, autorul exceptiei sustine că acesta încalcă “principiul universalitătii si cel al egalitătii în drepturi” consfintite în art. 15, respectiv art. 16 alin. (2) din Constitutie, deoarece “acordă dreptul sucursalei de a efectua în mod direct toate sau unele din activitătile băncii”. De asemenea, se arată că acest text de lege contravine art. 123 alin. (1) din Constitutie.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea  nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, nu este contrar prevederilor constitutionale invocate. De asemenea, apreciază că nici dispozitiile art. 3 lit. d) teza a doua din Legea nr. 58/1998 nu încalcă textele constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorulraportor, sustinerile autorului exceptiei si cele ale părtii, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, precum si dispozitiile art. 3 lit. d) teza a doua din Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998.

Aceste dispozitii legale au următorul cuprins:

- Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată: “Orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile:”; […]

- Art. 3 lit. d) din Legea nr. 58/1998: “În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: […]

d) sucursală - unitate operatională fără personalitate juridică a unei bănci si care efectuează în mod direct toate sau unele dintre activitătile băncii, în limita mandatului dat de aceasta;”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale contravin principiului separatiei puterilor si următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 15: “(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (2): “Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 41 alin. (2): “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”;

- Art. 123: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 125 alin. (3): “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.”;

- Art. 134 alin. (2) lit. a): “(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevede ca, în anumite conditii, orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă să poată introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile. Acest fapt nu împiedică, sub nici un aspect, accesul liber la justitie, atât creditorii, cât si debitorii având posibilitatea de a formula pretentii si apărări. De altfel, asa cum a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, liberul acces la justitie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale.

De asemenea, Curtea nu poate retine nici o incompatibilitate între textul de lege criticat si principiul separatiei puterilor sau între acesta si prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (2), referitoare la protectia egală a proprietătii private, ale art. 123 alin. (2), care consacră principiul independentei justitiei, si cele ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.

În legătură cu sustinerea că articolul de lege criticat ar fi încălcat prevederile constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a), Curtea constată că scopul legii este instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului aflat în insolventă, ceea ce corespunde pe deplin obligatiei statului de a asigura libertatea comertului si protectia concurentei loiale.

În fine, referitor la dispozitiile art. 3 lit. d) teza a doua din Legea nr. 58/1998, Curtea constată că nu se poate retine nici o legătură între acestea si prevederile constitutionale ale art. 15 si 16: dispozitiile legale criticate se aplică de la data intrării în vigoare a legii, iar sucursala unei bănci, fiind înfiintată potrivit Legii bancare nr. 58/1998, nu este mai presus de lege.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. d) teza a doua din Legea bancară nr. 58/1998, modificată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “S & P Otex” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 778/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 78

din 25 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Covin Tim” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 2.399/COM/S/2002 al Tribunalului Timis – Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 mai 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.399/COM/S/2002, Tribunalul Timis - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001. Exceptia a fost ridicată, într-o cauză comercială, de debitoarea Societatea Comercială “Covin Tim” - S.R.L. din Timisoara, prin lichidatorul său, Miriana Mircov.

Autorul exceptiei nu motivează exceptia de neconstitutionalitate.

Tribunalul Timis - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. Astfel, consideră că, prin raportare la prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 181 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 creează o situatie privilegiată creditoarei A.V.A.B Bucuresti, încălcându-se astfel prevederile art. 16 din Constitutie “privind egalitatea părtilor fără privilegii si discriminări în fata justitiei”. În acelasi sens, învederează că “datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală si în moneda natională”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate. Astfel, consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin art. 16 din Constitutie, întrucât “prin legi speciale se pot institui tratamente juridice diferite, justificate obiectiv si rational, pentru situatii diferite”, asa cum se impune în cauză datorită “naturii speciale a creantelor preluate la datoria publică internă”. În acest sens, face trimitere si la jurisprudenta Curtii Constitutionale consacrată în Decizia nr. 70/1993 si Decizia nr. 20/2000. De asemenea, arată că, în virtutea aceleiasi interpretări a art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, este posibilă reglementarea prin lege a unei proceduri speciale derogatorii de la dreptul comun, “atât în ce priveste modul de reflectare în contabilitate si conservare a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică”, cât si în ceea ce priveste procedura de recuperare a acestora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 181 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, schimbându-se numerotarea articolelor, astfel încât dispozitiile art. 181 alin. (2) au fost cuprinse în art. 21 alin. (2), cu următoarea redactare: “În vederea valorificării creantelor preluate de AVAB, la valori cât mai apropiate de valoarea nominală, actualizată la zi, debitele în lei si în alte valute decât USD, la data preluării, se consolidează în USD, în baza raportului leu/USD la acea dată”.

Desi autorul exceptiei nu motivează exceptia ridicată, instanta de judecată apreciază că sunt înfrânte prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că scopul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare, enuntat în art. 1, este acela de a stabili “cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este actionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul cresterii gradului de solvabilitate si a credibilitătii interne si externe sau reglementării problemelor de natură financiară ale acestora pentru mentinerea viabilitătii sistemului bancar, precum si pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creantelor cesionate”.

Pentru realizarea acestor obiective, prin capitolul II al ordonantei a fost creată Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, ca institutie de specialitate a  administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Atributiile principale ale acestei institutii includ, conform ordonantei, preluarea cu plată a activelor bancare si a creantelor comerciale, în scopul valorificării lor pe piată, initierea si finalizarea procedurilor de executare silită, vânzarea creantelor prin licitatii publice, negocierea creantelor si esalonarea scadentelor. Preluarea creantelor bancare neperformante se realizează prin  cesiune, iar efectul principal al acesteia este subrogarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în toate drepturile principale si accesorii ale creditorilor cedenti. În acest context al înfiintării unei autorităti speciale, însărcinată să valorifice în mod eficient unele active bancare, capitolul IV din ordonanta republicată, intitulat

“Evidente speciale, contabile, conturi bancare”, pune la dispozitia acestei autorităti mijloacele specifice necesare atingerii scopului său, enuntat în art. 1. Textul de lege criticat pentru neconstitutionalitate reglementează o procedură specială de reflectare în contabilitate a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică, de conservare si de recuperare a acestora.

În aceste conditii, sustinerea instantei de judecată, potrivit căreia ordonanta încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), nu este relevantă în cauză, întrucât prin lege pot fi instituite tratamente juridice diferite, justificate obiectiv si rational, pentru situatii diferite. În spetă, tratamentul juridic diferit se justifică prin natura specială a creantelor preluate la datoria publică internă.

Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra principiului egalitătii, statuând în mod constant că egalitatea nu este sinonimă cu uniformitatea, astfel că, dimpotrivă, pentru situatii diferite, justificate obiectiv si rational, trebuie să corespundă un tratament juridic diferit. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 70 din 15 decembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, si Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000. În acelasi sens este, de altfel, si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, hotărârile pronuntate în cazurile: “Marks împotriva Belgiei”, 1979, “Moustaquim împotriva Belgiei”, 1991, “Engel si altii împotriva Olandei”, 1976).

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Covin Tim” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 2.399/COM/S/2002 al Tribunalului Timis - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore

 

Având în vedere:

- art. 112 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;

- Referatul Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare nr. DB 2031/2003, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă categoriile de personal si locurile de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2003.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Adresa (telex) a Ministerului Sănătătii nr. 455/1992 privind nominalizarea categoriilor de personal si a locurilor de muncă pentru care durata timpului de muncă este sub 8 ore pe zi.

Art. 4. - Directiile de specialitate din structura Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică, unitătile sanitare cu personalitate juridică din subordinea directiilor de sănătate publică, precum si unitătile sanitare cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 245.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Categoriile de personal, activitătile si locurile de muncă

Număr ore/zi

1.

Personalul care lucrează în prosecturi, săli de disectie, morgi si anatomie patologică

6 ore/zi

2.

Personalul care lucrează în activitătile: radiologie si roentgenterapie, medicină nucleară, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte, precum si personalul care asigură întretinerea si repararea aparaturii din aceste activităti

6 ore/zi

3.

Medicii din unitătile sanitare

7 ore/zi

4.

Personalul superior din unitătile si compartimentele de cercetare stiintifică medico-farmaceutică

7 ore/zi

5.

Personalul sanitar cu pregătire superioară din unitătile sanitare, precum si personalul sanitar mediu din laboratoare sau compartimente de analize medicale

7 ore/zi

6.

Personalul sanitar care lucrează în activitatea de hidroterapie

7 ore/zi

7.

Personalul sanitar care lucrează în statiile de sterilizare si în statiile de preparare a solutiilor sterile

7 ore/zi

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale

 

Având în vedere dispozitiile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 7 din anexa la aceeasi ordonantă, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul Directiei generale a bugetului nr. DB 2.660/2003,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile din Ministerul Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul National de Medicină Legală, institutele de medicină legală din Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova si Târgu Mures, precum si serviciile de medicină legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea prevederile Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului justitiei nr. 549/1.666/2000 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 21 august 2000.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 246.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor si a altor lucrări medico-legale

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tarif

- lei -

I.

(A) LABORATOR DE MEDICINĂ LEGALĂ CLINICĂ*)

 

1.

Examinarea persoanelor si constatarea leziunilor traumatice

284.000

2.

Examinarea persoanelor pentru constatarea virginitătii, deflorării, sarcinii, viduitatea sau avortul patologic

378.000

3.

Examinarea persoanelor pentru constatarea infirmitătii sau incapacitătii de muncă determinate de afectiuni patologice (A1/A2)

378.000

4.

Examinarea persoanelor pentru constatarea sexului, vârstei, conformatiei si dezvoltării psihosomatice; diverse alte constatări

284.000

5.

Examinarea medicală a persoanelor în vederea autorizării detinerii si purtării armelor si munitiilor

757.000

6.

Examinarea persoanelor pentru evaluarea capacitătii de conducere auto

473.000

7.

Examinarea persoanelor si recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie

189.000

8.

Expertiza capacitătii de coabitare (potenta)

378.000

9.

Expertiza cu privire la stabilirea datei de conceptie

473.000

10.

Noua expertiză privind stabilirea datei de conceptie

568.000

11.

Expertiza capacitătii de procreare (examinare clinică + 662.000+spermogramă)

946.000

 

Total =

1.608.000

12.

Prima expertiză medico- legală pe bază de acte

185.000

13.

Expertiza medico- legală cu examinarea persoanei interesate

473.000

14.

Noua expertiză medico- legală pe bază de acte

757.000

15.

Noua expertiză medico- legală cu examinarea persoanei

1.135.000

16.

Explorări functionale medico-legale: electroencefalograma EEG înregistrare

237.000

17.

Explorări functionale medico-legale: potential evocat auditiv

148.000

18.

Explorări functionale medico-legale: potential evocat visual

165.000

19.

Explorări functionale medico-legale: electrocardiogramă

55.000

20.

Interpretarea explorărilor functionale electrice

378.000

 


*) Tariful nu include investigatiile paraclinice necesare efectuării expertizelor.

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tarif

- lei -

I.

(B) IMAGISTICĂ MEDICO-LEGALĂ*)

 

 

RADIOLOGIE

 

21.

Radioscopie pulmonară

98.000

22.

Radioscopie gastroduodenală

185.000

23.

Irigoscopie

738.000

24.

Radiografie de laringe cu substantă de contrast

246.000

25.

Radiografie esofagiană

189.000

26.

Colangiocolecistografie I.V. (prima radiografie)

293.000

27.

Radiografie gastroduodenală (prima radiografie)

189.000

28.

Colecistografie orală (prima radiografie)

189.000

29.

Radiografie toracopulmonară

293.000

30.

Radiografie renală simplă

189.000

31.

Urografie I.V.

322.000

32.

Mamografie

367.000

33.

Radiografie simplă a segmentelor/regiunilor osteoarticulare

148.000

34.

A doua si următoarele radiografii în cazul examinărilor cu substantă de contrast  fiecare radiografie

189.000

35.

Coronarografie post-mortem

189.000

36.

Radiografie segmente osoase la cadavru

189.000

37.

Radiografie craniană/sa turcească

378.000

I.

(C) LABORATOR DE PROSECTURĂ MEDICO-LEGALĂ

 

38.

Autopsia medico-legală

2.270.000

39.

Autopsia medico-legală a cadavrelor putrefiate/scheletizate

2.914.000

40.

Autopsia medico-legală a cadavrelor de fetusi/nou-născuti

2.914.000

41.

Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate (nu include cheltuielile de deplasare a comisiei, de transport, cazare, analize)

2.914.000

42.

Autopsia medico-legală a fragmentelor de cadavre

568.000

43.

Expertiza medico-legală a hainelor si corpurilor delicte

568.000

*) La tarifele pentru prestatiile radiologice se adaugă costul filmelor si al substantelor de contrast utilizate.

44.

Deplasarea la fata locului a echipei medico-legale si cercetarea si examinarea medico-legală a cadavrelor din teren

1.069.000

45.

Transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul faptei pentru autopsierea medico-legală

549.000

46.

Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică (tarif/24 de ore)

284.000

47.

Prelevarea tesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului (testarea contaminării microbiologice se achită separat)

1.892.000

48.

Examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscută si întocmirea dosarului de identificare (inclusiv foto)

2.270.000

49.

Pregătirea si prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice:

 

 

- schelet integral

15.136.000

 

- fragmente

5.676.000

50.

Întocmirea actelor medico-legale în vederea declarării decesului în fata institutiilor publice

189.000

51.

Întocmirea documentatiei medico-legale si deplasarea la institutiile publice în vederea declarării cadavrelor neidentificate sau fără apartinători, în vederea înhumării de către autoritatea teritorială

568.000

52.

Supliment de expertiză medico-legală pe material cadaveric

1.324.000

53.

Îmbălsămarea cadavrelor la sediul unitătilor medico-legale

568.000

54.

Îmbălsămarea cadavrelor de către personalul unitătilor medico-legale la domiciliu (fără transport autopsier)

1.608.000

55.

Conservarea si împachetarea cadavrelor putrefiate/boli transmisibile

2.365.000

56.

Cosmetizarea si igienizarea cadavrelor

331.000

I.

(D) LABORATOR DE GENETICĂ MEDICO-LEGALĂ

 

57.

Analiza pentru identificare de persoane având la bază cariotipul

984.000

58.

Analiza pentru stabilirea paternitătii pe baza testului ADN, tarif pentru 3 determinări

26.488.000

I.

(E) LABORATOR DE ANTROPOLOGIE, BIOCRIMINALISTICĂ SI SEROLOGIE MEDICO-LEGALĂ

 

59.

Prima expertiză de cercetare a filiatiei - mamă, copil si presupusul tată (serologică)

1.073.000

60.

Noua expertiză de cercetare a filiatiei - mamă, copil si presupusul tată (serologică)

6.244.000

61.

Expertiza filiatiei pe baza testului HLA (tarif/persoană investigată)

5.000.000

62.

Expertiza medico-legală privind cercetarea paternitătii, la cererea Comisiei superioare medico-legale

6.244.000

63.

Expertiza privind identificarea unei persoane

757.000

64.

Expertiza comparativă, antropologică în diagnosticul filiatiei pentru mamă, copii si bărbatul în cauză

757.000

65.

Identificarea pe material fotografic

1.230.000

66.

Expertiza antropologică pe material osos

1.703.000

67.

Expertiza traseologică privind identificarea urmelor cauzale si a urmelor rămase pe îmbrăcăminte si pe corpul cadavrelor

473.000

68.

Expertiza pentru identificarea urmelor lăsate de factorii secundari ai împuscării, pentru stabilirea distantei de la care s-a tras cu arma de foc

511.000

69.

Determinarea antigenelor de grup sangvin pe fragmente de tesuturi sau organe cadaverice

851.000

70.

Investigarea antigenelor de grup sangvin din salivă, din alte secretii si umori de pe corpurile delicte

946.000

71.

Examenul frotiului pentru decelarea spermei

501.000

72.

Examenul petelor de spermă

331.000

73.

Examenul descriptiv si comparativ al firelor de păr

369.000

74.

Expertiza grupei de sânge la persoanele vii si la cadavre

492.000

75.

Examenul petelor de sânge

492.000

76.

Investigarea altor pete biologice (salivă, fecale, urină, lichid amniotic)

246.000

I.

(F) LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICĂ MEDICO-LEGALĂ

 

77.

Prelucrarea în parafină si examinarea unor piese:

 

 

cu coloratie Hematoxilină-Eozină

946.000

 

+ coloratie Van Gieson

284.000

 

+ coloratii speciale - Lie, Perls etc.

378.000

78.

Prelucrarea si examinarea unei piese prin înghetare

284.000

79.

Efectuarea testelor biochimice si enzimatice

142.000

80.

Citirea culturilor de germeni si a probelor biochimice

114.000

81.

Realizarea si colorarea frotiurilor

114.000

82.

Citirea frotiurilor si stabilirea diagnosticului

189.000

83.

Pregătirea si turnarea mediilor de cultură

568.000

84.

Însământarea produselor patologice

473.000

85.

Determinări imunologice de tip ELISA

1.324.000

86.

Determinări cantitative ale imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM ale componentei C3 si ale proteinei C-reactive

568.000

87.

Determinarea planctonului

142.000

88.

Electroforeza

170.000

89.

Determinarea acidului uric

142.000

90.

Determinarea ureei

142.000

91.

Determinarea creatininei

114.000

92.

Determinarea colesterolului

142.000

93.

Determinarea lipidelor totale

208.000

94.

Determinarea corpilor cetonici

568.000

95.

Determinarea glicemiei

132.000

96.

Determinarea bilirubinei

142.000

97.

Determinarea proteinelor

189.000

I.

(G) LABORATOR DE TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ

 

98.

Determinarea concentratiei de alcool în sânge/urină

568.000

99.

Expertiza pentru recalcularea alcoolemiei

3.784.000

100.

Determinarea oxidului de carbon

189.000

101.

Determinarea methemoglobinei

134.000

102.

Determinarea barbituremiei

221.000

103.

Determinarea colinesterazei

134.000

104.

Extractia eterică

293.000

+105.

Determinarea continutului de clor, acizi, baze

76.000

106.

Examenul D.N.O.C.

98.000

107.

Determinare carbofuran

60.000

108.

Determinare formaldehidă

98.000

109.

Investigatii orientative (continut gastric, corpuri delicte)

246.000

110.

Cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric

757.000

111.

Determinarea continutului de fluorură

61.000

112.

Examenul de dozare a alcoolului metilic

98.000

113.

Determinarea arseniului (As)

197.000

114.

Determinarea mercurului (Hg)

85.000

115.

Determinarea prezentei nitritilor

76.000

116.

Determinarea prezentei nitratilor

76.000

117.

Determinarea prezentei parationului

148.000

118.

Determinarea prezentei carbetoxului

98.000

119.

Examenul cromatografic pe placă

246.000

120.

Dozare substante psihotrope cu caracter bazic si neutru

1.230.000

121.

Screening pentru prezenta de droguri (kit immunoassay)

1.892.000

122.

Determinări masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv de stupefiante

2.838.000

I.

(H) LABORATOR DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ PSIHIATRICĂ, DE ASISTENTĂ SOCIOPSIHOLOGICĂ SI CERCETAREA CRIMINOLOGIEI CLINICE*)

 

123.

Prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei

615.000

124.

Prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte

946.000

125.

Noua expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei 1.892.000

 

126.

Noua expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte 1.703.000

 

127.

Examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei 568.000

 

128.

Examen psihiatric în cadrul altor prestatii medico-legale 568.000

 

129.

Examen psihiatric privind capacitatea de exercitiu 984.000

 

130.

Examen psihologic 369.000

 

131.

Completări la prima expertiză 946.000

 

132.

Completări la noua expertiză 1.703.000

 

133.

Analize psihologice exhaustive la caz 5.676.000

 

134.

Analize psihologice ale cazurilor de suicid

9.460.000

 

+ prestatie psihoantropologică

4.730.000

II.

TARIFE ALE COMISIEI DE AVIZARE SI CONTROL

 

135.

Aviz al Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale

246.000

 

TARIFE ALE COMISIEI SUPERIOARE MEDICO-LEGALE

 

136.

Aviz al Comisiei superioare medico-legale

4.919.000

 


*) Expertizele medicale psihiatrice efectuate în mod obligatoriu în unitătile medicale de psihiatrie, pentru pacientii internati în baza art. 114 Cod penal, efectuate de comisiile medicale de expertiză din cadrul acestor unităti la interval de sase luni sau un an, sunt exceptate de la plată.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

ORDIN

privind Calendarul miscării personalului didactic în anul scolar 2003-2004

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Calendarul miscării personalului didactic în anul scolar 2003-2004, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din Ministerul Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2002.

Nr. 4.926.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

miscării personalului didactic în anul scolar 2003-2004

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor scolare coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizia inspectorului scolar general, până la data de 24 ianuarie 2003, formată din:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct;

b) vicepresedinte - inspector cu selectia, evidenta si promovarea personalului didactic sau director al unui liceu;

c) secretar - inspector cu atributii referitoare la evidenta si miscarea personalului didactic/inspector scolar de specialitate;

d) membri - inspectori scolari de specialitate, profesori consacrati pentru rezultate profesionale, câte unul pentru fiecare specialitate;

e) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării - cu statut de observator.

Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, semnatare ale Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură în învătământ, participă ca observatori la lucrările comisiei.  În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei de mobilitate a personalului didactic eventualele nerespectări ale prevederilor legale si semnează alături de membrii comisiei documentele finale.

1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2003:

- pentru limita de vârstă standard;

- la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997

Perioada: 1-14 februarie 2003

a) Cadrele didactice care doresc să-si continue activitatea didactică în anul scolar 2003-2004, în conditiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, vor depune cereri la inspectoratele scolare.

Perioada: 17-25 februarie 2003

b) Discutarea si solutionarea cererilor de mentinere în activitate, pentru anul scolar 2003-2004, în sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar

Perioada: 26-28 februarie 2003

2. Constituirea catedrelor si încadrarea personalului didactic titular în învătământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2003-2004:

- la nivelul unitătilor de învătământ;

- la nivelul inspectoratului scolar.

Perioada 3-15 martie 2003

3. Solutionarea situatiilor cadrelor didactice titulare care vor avea restrângere partială de activitate în anul scolar 2003-2004 (completarea normei didactice pe an scolar)

Solutionarea cererilor de întregire a normei prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unităti de învătământ, într-o singură unitate de învătământ.

Perioada: 1-20 martie 2003

4. Pretransferarea personalului didactic, la cerere, astfel:

- pentru stabilirea în localitatea de domiciliu;

- pentru apropierea de domiciliu;

- pentru schimb de posturi prin consimtământul ambelor părti.

Transferul personalului didactic titular disponibilizat ca urmare a restrângerii activitătii sau ca efect al restructurării retelei scolare:

a) afisarea la inspectoratele scolare a posturilor/catedrelor si a cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2003;

Termen: 5 aprilie 2003

b) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cuprinzând posturile/catedrele didactice pentru solutionarea pretransferărilor si transferărilor prin restrângere de activitate;

Termen: 25 aprilie 2003

c) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare si transferare prin restrângere de activitate se face la comisia de mobilitate a personalului didactic de la inspectoratele scolare;

Perioada: 5-20 mai 2003

d) efectuarea pretransferărilor si transferărilor prin restrângere de activitate se face în sedintă publică.

Perioada: 28-30 mai 2003

5. Ocuparea prin concurs a posturilor declarate vacante/rezervate la data de 1 iunie pentru anul scolar 2003-2004, după atribuirea orelor în cumul si plată cu ora pentru titulari:

a) afisarea listelor cu posturile vacante la inspectoratul scolar:

- lista posturilor vacante, la data de 1 iunie 2003, în ordinea descrescătoare a viabilitătii;

- lista posturilor rezervate

Termen: 15 iunie 2003

b) înregistrarea cererilor candidatilor la secretariatul comisiei de mobilitate a personalului didactic de la inspectoratul scolar

Perioada: 19 iunie-3 iulie 2003

c) transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetării a situatiei preliminare cu numărul total de posturi vacante pe specialităti si numărul total al candidatilor înscrisi

Termen: 10 iulie 2003

d) desfăsurarea concursului (locul va fi anuntat public cu 30 de zile înainte)

Termen: 16-17 iulie 2003

e) transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetării a situatiei statistice privind derularea concursului (numărul candidatilor prezenti si numărul candidatilor absenti)

Termen: 16-17 iulie 2003, ora 16,00

6. Înregistrarea si solutionarea cererilor de concediu fără plată

Termen: 30 august 2003

7. Actualizarea listelor cu posturile/catedrele vacante/rezervate

Termen: 3 septembrie 2003

8. Repartizarea computerizată pe posturile/catedrele vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concursul unic national care au obtinut minimum media 5.

Termen: 3-10 septembrie 2003