MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 218         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 aprilie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            341. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            228. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului săditor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau  fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 9 ianuarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

            “c) să deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală. Plătile pentru activitatea curentă a anului 2003 se efectuează la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate. Plata obligatiilor restante către farmacii se va efectua până la sfârsitul lunii aprilie, în ordinea cronologică a facturilor depuse de farma-

cii la casele de asigurări de sănătate, pe baza actelor aditionale încheiate la contractul pe anul 2002, din sumele contractate în anul 2003.”

            2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

            “(3) În cadrul sumelor contractate pentru anul 2003 vor fi achitate obligatiile de plată restante către farmacii aferente anului 2002, prevăzute în actele aditionale la contractul pe anul 2002.”

            3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

            “Art. 7. - (1) Neplata din vina exclusivă a caselor de asigurări de sănătate, la termen de 90 de zile calendaristice de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate prevăzute în contracte atrage penalităti de întârziere, stabilite în contracte, care nu pot depăsi penalitătile de întârziere datorate pentru neachitarea la termenul stabilit a obligatiilor bugetare.”

            4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

            “Art. 11. - Contractele de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se încheie anual, în limita sumelor aprobate, iar decontarea prescriptiilor medicale aferente trimestrului IV 2003 se va face în trimestrul I 2004, la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, în limita consumului mediu lunar calculat pentru primele 9 luni ale anului 2003.”

            5. Articolul 12 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

            “(2) Pentru farmaciile care nu încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate în anul 2003, plata obligatiilor restante aferente anului 2002 se efectuează în baza actelor aditionale încheiate la contractul pe anul 2002.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 341.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului săditor

 

            În baza prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei

si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se stabilesc tarifele pentru efectuarea controlului în vederea certificării culturilor de sământă si material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, reprezentând contravaloarea prestatiilor efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, prevăzute în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Se stabilesc tarifele pentru testele de calitate si alte prestatii privind certificarea semintelor si materialului săditor, efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, prevăzute în anexa nr. 2.

            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 4. - Tarifele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 nu contin taxa pe valoarea adăugată.

            Art. 5. - Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor va difuza prezentul ordin celor interesati, iar inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor vor aplica prevederile prezentului ordin.

            Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 249/2002 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în vederea certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002.

            Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 228.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a