MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 219         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 aprilie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

7. - Hotărâre pentru completarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

8. - Hotărâre pentru constituirea Comisiei comune speciale privind efectuarea unei analize asupra Proiectului de dezvoltare minieră Rosia Montană

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 49 din 4 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.158/2002. -39/2003. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor cu privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării si ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 4.969/2001-110.049/2002 privind parteneriatul în organizarea si desfăsurarea procesului de învătământ preuniversitar si a formării continue a adultilor în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă completarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 42 din 28 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 30 decembrie 2000.

Componenta nominală a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, completată, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

DELEGATIA

Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

Membri titulari

 

1. Ioan Timis, deputat, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

2. Lucia-Cornelia Lepădatu, deputat, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

3. Cristian-Sorin Dumitrescu, deputat, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

4. Alin Theodor Ciocârlie, senator, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

5. Nora Cecilia Rebreanu, senator, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

1. Constantin Găucan, senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

2. Nicolae Vasilescu, deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

1. Petre Roman, senator, Grupul parlamentar al P.D.

1. Napoleon Pop, deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

1. Karoly-Ferenc Szabo, senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R., seful delegatiei

Membri supleanti

 

1. Vasile Suciu, deputat, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

2. Ion Burnei, deputat, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

3. Vasile Bleotu, deputat, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

4. Emilian Prichici, senator, Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat  si umanist)

1. Ioan Aurel Rus, senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

2. Lia-Olguta Vasilescu, deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

1. Mihai Stănisoară, deputat, Grupul parlamentar al P.D.

1. Norica Nicolai, senator, Grupul parlamentar al P.N.L.

1. Iuliu Winkler, deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

1. Ana Florea, deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru constituirea Comisiei comune speciale privind efectuarea unei analize asupra Proiectului de dezvoltare minieră Rosia Montană

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (4) din Constitutia României si ale art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia comună specială privind efectuarea unei analize asupra Proiectului de dezvoltare minieră Rosia Montană, având ca obiectiv formularea unui punct de vedere unitar în ceea ce priveste aspectele economice, sociale, culturale si de mediu pe care acesta le implică.

Art. 2. - (1) Comisia comună specială prevăzută la art. 1 este constituită din 13 membri.

(2) Componenta nominală, stabilită potrivit configuratiei politice, si biroul comisiei sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - La lucrările comisiei comune speciale prevăzute la art. 1 vor fi invitati ministri, reprezentanti ai Academiei Române, ai serviciilor de informatii specializate, precum si alti specialisti.

Art. 4. - Parlamentul României cere tuturor organelor de stat, institutiilor si organizatiilor să pună la dispozitia comisiei comune speciale prevăzute la art. 1, în timp util, informatii care sunt de natură să servească activitătii comisiei.

Art. 5. - Raportul Comisiei comune speciale privind efectuarea unei analize asupra Proiectului de dezvoltare minieră Rosia Montană va fi prezentat Camerei Deputatilor si Senatului, în sedintă comună, până la data de 30 mai 2003.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE

SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei comune speciale privind efectuarea unei analize asupra Proiectului de dezvoltare minieră Rosia Montană

 

1. Cornel Filipescu, senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

2. Avram Crăciun, senator - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

3. Alexandru Sassu, deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

4. Constantin Selagea, deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

5. Ion Florescu, deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

6. Alexandru Tibulcă, deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

7. Constantin Bîciu, senator - Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Emil Crisan, deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Gheorghe Dinu, deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.

10. Radu Mircea Berceanu, deputat - Grupul parlamentar al P.D.

11. Gheorghe Flutur, senator - Grupul parlamentar al P.N.L.

12. Istv.n Antal, deputat - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

13. Petru Mirciov, deputat - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

 

BIROUL

Comisiei comune speciale privind efectuarea unei analize asupra Proiectului de dezvoltare minieră Rosia Montană

 

Presedinte: Alexandru Sassu, deputat - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

Vicepresedinte: Emil Crisan, deputat - Grupul parlamentar al P.R.M.

Secretar: Gheorghe Flutur, senator - Grupul parlamentar al P.N.L.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 49

din 4 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agroindustriala Prejmer” - S.A. în Dosarul nr. 745/R/C/2002 al Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei prin lichidator Ion Iordache, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând următoarele: asupra constitutionalitătii prevederilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 211 din 10 iulie 2002, însă în prezenta cauză se invocă încălcarea altor dispozitii din Constitutie, astfel încât apreciază că se impune reconsiderarea jurisprudentei anterioare. Autorul exceptiei sustine că textul de lege criticat creează privilegii si discriminări în ceea ce priveste ocrotirea în mod egal a proprietătii private, în sensul că societătile comerciale cu capital majoritar de stat au un anumit regim juridic în caz de faliment, iar societătile comerciale altele decât cele cu capital de stat nu sunt beneficiare ale acelui regim juridic. Consideră că în felul acesta se încalcă art. 41 alin. (1) si (2) si art. 11 din Constitutie, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Mai arată că prin dispozitiile art. III din ordonantă se interzice administratorilor societătii comerciale de a înstrăina actiunile acesteia fără acordul judecătorului-sindic, ceea ce este contrar principiului separatiei puterilor în stat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că nu sunt elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 745/R/C/2002, Curtea de Apel Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agroindustriala Prejmer” - S.A. într-un litigiu având ca obiect recursul Agentiei Domeniilor Statului împotriva încheierii pronuntate de judecătorul-sindic în Dosarul nr. 1.509/2001 al Tribunalului Brasov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 este contrar art. 41 alin. (1) si (2) si art. 49 din Constitutie.

Astfel, în ceea ce priveste încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) si (2), referitoare la ocrotirea în mod egal prin lege a proprietătii private indiferent de proprietar, se consideră că textul de lege criticat creează privilegii si discriminări, iar “discriminarea se produce prin acordarea de privilegii debitorilor - societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în comparatie cu ceilalti debitori supusi prevederilor Legii nr. 64/1995, astfel cum a fost modificată succesiv”. Se apreciază că încălcarea art. 49 din Constitutie, potrivit căruia exercitiul unor drepturi poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, constă în prevederea din textul criticat care dispune suspendarea cursului procedurii falimentului, prin oprirea actiunilor de lichidare a falitului pe o perioadă de un an, ceea ce “constituie o restrângere a exercitiului unor drepturi procedurale în favoarea debitorului în care capitalul majoritar apartine statului român si în favoarea creditorilor care sunt văzuti astfel în situatia de a amâna cu ani de zile executarea creantelor lor”.

Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 este constitutional si nu încalcă liberul acces la justitie consacrat de art. 21 din Constitutie, iar faptul că procedura de reorganizare judiciară si faliment este suspendată o perioadă nu presupune interzicerea solutionării cererii creditorului. Se consideră că nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 49 din Constitutie, întrucât creditorii vor putea să îsi realizeze creantele după expirarea suspendării.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În sensul acestui punct de vedere, se arată că textul de lege criticat nu face discriminare între titularii dreptului de proprietate în ceea ce priveste protectia juridică a acestui drept real, creditorii putându-se adresa instantei judecătoresti pentru realizarea creantelor lor, imediat ce suspendarea procedurii a încetat, astfel încât art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie nu este încălcat. Cu referire la sustinerea privind contrarietatea fată de prevederile constitutionale ale art. 49, se consideră că suspendarea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului în cazul unor societăti comerciale aflate în proces de privatizare, dispusă în temeiul art. III din ordonantă, este o măsură temporară, asa încât restrângerea exercitiului drepturilor creditorilor se face pentru o perioadă limitată si nu poate duce la stingerea dreptului însusi. Se mai arată că din analiza alin. (4) al art. III rezultă că judecătorul-sindic va pronunta închiderea procedurii falimentului, dar conditionat de prevederile contractului de privatizare, care cuprinde, de regulă, clauze cu privire la modul de satisfacere a creditorilor societătii comerciale privatizate, mai ales a creditorilor privati, deoarece societatea în cauză poate fi scutită de la plata obligatiilor bugetare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, potrivit cărora: “(1) Exercitiul actiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 se suspendă, la cererea institutiei publice implicate, fată de societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel putin 50% +1 din capitalul social, ce înregistrează obligatii bugetare de peste 50% din totalul datoriilor înscrise în evidenta contabilă, aflate în proces de privatizare, cuprinse în programe speciale care să conducă la cresterea atractivitătii acestora pentru privatizare ori pentru care s-au înregistrat scrisori de intentie pentru achizitionarea pachetului de actiuni.

(2) Suspendarea va fi pronuntată de instanta competentă pentru o perioadă de un an, care va putea fi prelungită, în cazuri temeinic justificate, cu maximum un an.

(3) În termen de 15 zile de la pronuntarea hotărârii de suspendare, administratorul sau, după caz, lichidatorul va fi obligat să prezinte institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor efectuate în cursul procedurii de lichidare judiciară.

(4) În urma privatizării societătii prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni, judecătorul-sindic va pronunta, la cererea institutiei publice implicate, o încheiere prin care va dispune închiderea procedurii în temeiul prevederilor contractului de vânzare a actiunilor.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege sunt contrare art. 41 alin. (1) si (2) si art. 49 din Constitutie, care prevăd:

- Art. 41 alin. (1) si (2): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”

De asemenea, prin sustinerile orale din cadrul sedintei publice de dezbateri, precum si prin notele scrise depuse la dosar, se invocă si încălcarea art. 11 din Constitutie, referitoare la “Dreptul international si dreptul intern”, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind “Dreptul la un proces echitabil”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată următoarele:

Dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie invocate si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 273 din 22 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 10 decembrie 2002, respingând, cu majoritate de voturi, exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională a constatat că prevederile art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie nu sunt incidente în cauză, “dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 vizând exclusiv procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1995 în caz de insolventă a debitorilor comercianti aflati în incapacitate vădită de plată a datoriilor exigibile cu sume disponibile. În consecintă, suspendarea acestor proceduri nu aduce vreo atingere dreptului de proprietate al titularilor de creante. […] Cel mult se poate discuta despre o anumită întârziere a realizării drepturilor de creantă ale acestora”.

De asemenea, pentru aceleasi considerente, nu s-a retinut nici încălcarea principiului ocrotirii egale a proprietătii private, indiferent de titular. În legătură cu invocarea încălcării art. 49 din Constitutie, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 211 din 10 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002, s-a retinut că “textul de lege criticat este un text de procedură - deci fără efect cu privire la dreptul substantial al creditorilor - iar potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, reglementarea procedurilor judiciare este de competenta legiuitorului”.

Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 11 din Constitutie, referitoare la “Dreptul international si dreptul intern”, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind “Dreptul la un proces echitabil”, Curtea constată că autorul exceptiei nu arată în ce constă contrarietatea dintre textele de lege criticate si prevederile constitutionale si din conventie mentionate, astfel că această sustinere nu poate fi retinută.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA,

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agroindustriala Prejmer” - S.A. în Dosarul nr. 745/R/C/2002 al Curtii de Apel Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Alineatul 4 al articolului 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“(4) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agentia SAPARD se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.”

Art. II. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă personalul de specialitate al Agentiei SAPARD beneficiază de salarii de bază mai mari cu până la 50% fată de cele prevăzute de lege.

(2) Categoriile de personal si nivelul cotei de majorare a salariului de bază se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în functie de complexitatea muncii, stabilitatea în institutie si alte criterii specifice domeniului de activitate.

(3) Pentru anul 2003 influentele financiare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 13 martie 2003.

Nr. 14.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 5.158 din 13 decembrie 2002

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 39 din 22 ianuarie 2003

 

ORDIN

cu privire la aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării si ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul în organizarea si desfăsurarea procesului de învătământ preuniversitar si a formării continue a adultilor în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 din Ordinul ministrului educatiei si cercetării si ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul în organizarea si desfăsurarea procesului de învătământ preuniversitar si a formării continue a adultilor în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic si al Protocolului-anexă la acelasi ordin, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării si ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de aplicare a prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării si ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 4.969/2001-110.049/2002 privind parteneriatul în organizarea si desfăsurarea procesului de învătământ preuniversitar si a formării continue a adultilor în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic. Metodologia mentionată este inclusă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si Serviciul cercetare, învătământ si consultantă din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de aplicare a prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării si ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 4.969/2001 - 110.049/2002 privind parteneriatul în organizarea si desfăsurarea procesului de învătământ preuniversitar si a formării continue a adultilor în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic

 

CAPITOLUL I

Învătământ preuniversitar în domeniul agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic

 

Art. 1. - (1) Reteaua învătământului preuniversitar profesional si tehnic în domeniile agricultură, agromontan, de industrie alimentară si silvic, organizată în parteneriat, se actualizează cuprinzând acele unităti de învătământ preuniversitar care în ultimii patru ani si-au mentinut în oferta educatională peste 50% meserii si specializări din aceste domenii.

(2) În vederea actualizării retelei scolare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, denumite în continuare I.S.J., în colaborare cu directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare D.G.A.I.A., verifică îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) si transmit la Ministerul Educatiei si Cercetării lista unitătilor de învătământ preuniversitar din domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic până la data de 15 decembrie a fiecărui an scolar.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării stabileste, cu consultarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, după actualizarea datelor cu privire la locurile de muncă disponibile în domeniul agriculturii, puse la dispozitie de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Strategia dezvoltării agriculturii, industriei alimentare si silviculturii în România în perioada actuală si în perspectiva anului 2010, precum si planul de scolarizare pentru învătământul agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic.

(4) Termenul de realizare a activitătilor prevăzute la alin. (3) este 15 decembrie a fiecărui an scolar.

Art. 2. - La cele două ministere se constituie, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei metodologii, un grup de lucru interministerial, în componenta căruia sunt desemnati, prin ordin al ministrului, experti ai directiilor de profil, juristi si specialisti în domeniul integrării europene din cele două institutii, care elaborează actele normative specifice formării initiale si continue pentru calificările din învătământul agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic si compatibilizarea legislatiei învătământului de profil cu prevederile acquisului comunitar si cu acordurile si angajamentele internationale la care România este parte. Grupurile de lucru se actualizează ori de câte ori este nevoie.

Art. 3. - (1) Pentru realizarea programelor de colaborare a unitătilor de învătământ preuniversitar de specialitate cu organisme locale, nationale si internationale, cele două ministere urmăresc crearea unor subcomisii pentru dezvoltarea parteneriatului la nivel local, care fac parte din Comitetul local pentru dezvoltarea parteneriatului social în formarea profesională, alcătuite din reprezentanti ai I.S.J., D.G.A.I.A., agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă, unitătilor scolare si autoritătilor locale.

(2) Grupul de lucru interministerial elaborează, până la începutul fiecărui an scolar, planul de actiune pentru colaborarea cu organismele locale, nationale si internationale, în scopul îmbunătătirii procesului instructiv-educativ din unitătile de învătământ si al asigurării bazei materiale a scolilor.

Art. 4. - Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor elaborează lista atributiilor ce le revin celor două ministere partenere pentru domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic, ca urmare a aplicării metodologiei de revizuire anuală a nomenclatorului ocupatiilor, meseriilor si specializărilor pentru domeniile precizate.

Art. 5. - Cele două ministere elaborează, până la data de 31 iulie 2003, un studiu privind modalitătile de modernizare a bazei materiale de instruire practică în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic, corespunzător nevoilor scolilor.

Art. 6. - Pentru realizarea perfectionării cadrelor didactice de specialitate, reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetării si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor elaborează, până la data de 31 august 2003, un studiu privind perfectionare si formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate care îsi desfăsoară activitatea în unitătile de învătământ preuniversitar de profil. Studiul si propunerile concrete de optimizare vor fi înaintate celor două ministere.

Art. 7. - (1) La unitătile de învătământ din domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic, directorul este, de regulă, cadru didactic a cărui specialitate coincide cu profilul scolii.

(2) La concursul pentru functia de director la unitătile de învătământ agricol, Ministerul Educatiei si Cercetării poate aproba participarea, în calitate de observator, a unui reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care să pună la dispozitia comisiei continutul interviului privind managementul fermei didactice si pregătirea în meserii specifice agriculturii.

Art. 8. - La începutul fiecărui an scolar reprezentantii grupului de lucru interministerial stabilesc calendarul manifestărilor stiintifice organizate în parteneriat.

Art. 9. - Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor elaborează, până la data de 31 iulie 2003, metodologia privind monitorizarea de către I.S.J. si D.G.A.I.A. a utilizării terenului agricol aflat în proprietatea sau folosinta unitătilor de învătământ preuniversitar de specialitate.

Art. 10. - (1) Până la data de 15 noiembrie a fiecărui an scolar, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate propune membri, profesori din învătământul preuniversitar, în cadrul comisiilor nationale pentru examenele de absolvire în învătământul profesional si postliceal din domeniul învătământului agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic. La nivel local, D.G.A.I.A. pot propune membri în cadrul comisiilor judetene până la aceeasi dată.

(2) Până la data de 15 februarie a fiecărui an scolar, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor propune experti în cadrul comisiilor nationale pentru olimpiadele la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” si pentru concursurile pe meserii, în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării solicită Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, până la 31 ianuarie a fiecărui an scolar, propuneri privind sprijinirea organizării si desfăsurării olimpiadelor interdisciplinare si a concursurilor pe meserii în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic.

Art. 11. - Specialisti din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în calitate de consultanti, participă alături de cadrele didactice de specialitate din învătământul preuniversitar de profil, în conformitate cu graficul stabilit de comun acord, la elaborarea si revizuirea planurilor de învătământ si a programelor scolare din cadrul ariei curriculare “Tehnologii” pentru învătământul agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic.

 

CAPITOLUL II

Formarea profesională continua

 

Art. 12. - Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor înaintează propuneri Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, în termen de 90 de zile de la adoptarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, referitoare la un regulament privind formarea profesională continuă în domeniul agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar.

Art. 13. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării propuneri privind criteriile si procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesională, în vederea autorizării sau retragerii autorizatiei, precum si propuneri privind metodologia certificării formării profesionale a adultilor în domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic.

Art. 14. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor propune experti sau colaboratori în comisiile judetene pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională, pentru expertizarea resurselor si avizarea tehnică în domeniile specifice ministerului.

Art. 15. - Ministerul Educatiei si Cercetării, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, propune Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor unitătile specializate pentru pregătirea si perfectionarea formatorilor din domeniile agricol, agromontan, de industrie alimentară si silvic (Centrul de Formare si Inovatie în Carpati, casele agronomului, institute si statiuni de cercetare agricolă etc.).

Art. 16. - Ministerul Educatiei si Cercetării colaborează cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si cu Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru identificarea nevoilor locale de formare profesională.