MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 225         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 76 din 20 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 115 din 18 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

318. - Hotărâre privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montană

 

322. - Hotărâre privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii” care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003 prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în cadrul  programelor regionale specifice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

389. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind înfiintarea comisiilor de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în porturile fluvio-maritime Galati si Tulcea

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 76

din 20 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia Natională a Societătilor de Valori Mobiliare în Dosarul nr. 1.137/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si ale art. 41 alin. (2), invocând în acest sens si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie (deciziile nr. 150/2002 si nr. 160/2002).

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 octombrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.137/2002, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a V-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia Natională a Societătilor de Valori Mobiliare într-o cauză având ca obiect suspendarea executării silite începute în baza unei sentinte civile pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul exceptiei sustine că i-au fost încălcate drepturile constitutionale “prin stabilirea de către instanta de judecată a două cautiuni pentru aceeasi cauză, una în vederea solutionării cererii de suspendare provizorie a executării silite si a doua cautiune pentru solutionarea cererii de suspendare pe fondul acesteia, formulată în temeiul art. 300 din Codul de procedură civilă”. De asemenea, apreciază că stabilirea, prin dispozitiile legale criticate, a două cautiuni încalcă si dreptul de proprietate garantat de art. 41 din Constitutie, “conducând la ideea dublei impuneri”, iar neprecizarea de către legiuitor a unei cautiuni fixe sau a unui procent aduce atingere principiului egalitătii cetătenilor în fata legii.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale si, ca atare, exceptia este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că sustinerile autorului referitoare la cuantumul cautiunii stabilite în spetă nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a textului legal criticat. Pe de altă parte, textele criticate trebuie analizate în contextul reglementării unitare continute de art. 403 din Codul de procedură civilă, reglementare concepută cu respectarea prevederilor constitutionale referitoare la realizarea drepturilor în justitie. Astfel, potrivit alin. 3 al art. 403 din Codul de procedură civilă, partea interesată are posibilitatea să atace încheierea dată asupra suspendării executării, realizându-se astfel un tratament juridic egal pentru cei interesati în exercitarea dreptului de a se adresa justitiei atât în ceea ce priveste încuviintarea suspendării executării silite, cât si pentru controlul judecătoresc al solutiei pronuntate. Cu privire la alin. 4 al art. 403 din Codul de procedură civilă, apreciază că acesta consacră o solutie firească, în concordantă cu necesitatea respectării drepturilor si obligatiilor procesuale ale părtilor, suspendarea executării pe calea ordonantei presedintiale având caracter provizoriu si putând fi luată numai în cazuri urgente de către presedintele instantei.

Pe de altă parte, Guvernul apreciază că stabilirea cautiunii reprezintă o garantie în favoarea creditorului, având si o functie de prevenire a exercitării abuzive a unor drepturi procesuale si a tergiversării executării unor obligatii stabilite prin titlu executoriu.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, pentru considerentele arătate în deciziile nr. 150/2002 si nr. 160/2002 ale Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 156 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, având următorul continut: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel. [...] În cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonantă presedintială, până la solutionarea de către instantă a cererii de suspendare prevăzute de prezentul articol.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 41 alin. (2): “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate prevăd obligativitatea depunerii unei cautiuni în cuantumul fixat de instantă, în cazul suspendării executării silite. Aceste prevederi trebuie apreciate în raport cu întregul sistem de garantii procedurale instituite de lege pentru asigurarea posibilitătii debitorului de a se apăra prin mijloace judiciare.

În acest sens, judecătorul nu are libertatea de a stabili cautiuni exorbitante, chiar dacă legea nu stabileste anumite limite, dat fiind că un eventual abuz în acest sens poate fi sanctionat prin exercitarea de către debitor a căilor de atac prevăzute de lege. Astfel, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, încheierea de solutionare a cererii de suspendare poate fi atacată cu recurs, debitorul beneficiind astfel de toate garantiile accesului liber la justitie.

Cu privire la dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că nici acestea nu contravin prevederilor constitutionale, deoarece măsura suspendării executării pe calea ordonantei presedintiale are caracter vremelnic si poate fi luată numai în cazuri urgente de către presedintele instantei.

Totodată, Curtea constată că s-a mai pronuntat cu privire la dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă prin Decizia nr. 150 din 9 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 15 iulie 2002, prin care a respins exceptia de neconstitutionalitate invocată. Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Asociatia Natională a Societătilor de Valori Mobiliare în Dosarul nr. 1.137/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 115

din 18 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Casa judeteană de pensii Bistrita-Năsăud în dosarele nr. 5/F/1999 si nr. 38/F/2000 ale Tribunalului Bistrita-Năsăud.

La apelul nominal lipsesc toate părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 285C/2002 si nr. 286C/2002 au un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 286C/2002 la Dosarul nr. 285C/2002, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 21 aprilie 2002, pronuntate în dosarele nr. 5/F/1999 si nr. 38/F/2000, Tribunalul Bistrita-Năsăud a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Casa judeteană de pensii Bistrita-Năsăud, creditoare în două cauze comerciale ce au ca obiect solutionarea cererilor de suspendare a procedurii falimentului fată de debitoarea Societatea Comercială “Agroindustrială” - S.A. Jelna.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 aduc atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1). Astfel, consideră că suspendarea procedurii falimentului la care s-a depus oferta de achizitionare a pachetului majoritar de actiuni creează o situatie privilegiată institutiilor publice implicate, în spetă Agentia Domeniilor Statului, în defavoarea celorlalte categorii de creditori, care nu au posibilitatea de a-si exprima acordul cu privire la privatizare si care nu si-ar mai putea îndestula creantele din banii rezultati în urma acestei proceduri.

Tribunalul Bistrita-Năsăud, însusindu-si motivarea autorilor exceptiei, consideră că art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 este neconstitutional. În acest sens, sustine că textul de lege criticat aduce atingere si art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece “nici Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 si nici legile specifice privind privatizarea societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului (cum sunt Legea nr. 268/2001 si Legea nr. 137/2002) nu contin dispozitii referitoare la recuperarea creantelor tuturor creditorilor, în afară de unele scutiri ori esalonări ale creantelor bugetare”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate. Astfel, arată că suspendarea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului, în cazurile prevăzute la art. III, este o măsură temporară, luată de judecătorulsindic “până la privatizarea societătii sau pentru o perioadă de cel mult un an, cu posibilitatea de a fi prelungită cu încă un an numai în cazuri temeinic justificate”, măsură ce se înscrie în limitele statuate în art. 49 din Constitutie cu privire la restrângerea unor drepturi sau libertăti fundamentale. De asemenea, consideră că, în cazul în care societatea comercială este privatizată prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni, închiderea procedurii poate fi dispusă de către judecătorul-sindic numai în conditiile prevăzute în contractul de privatizare, care trebuie să cuprindă clauze cu privire la modul de satisfacere a creditorilor societătii comerciale privatizate, mai ales a creditorilor privati, deoarece societatea în cauză poate fi scutită de la plata obligatiilor bugetare. Guvernul mai retine că nici critica de neconstitutionalitate a art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 în raport cu art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie nu este întemeiată, deoarece textul legal criticat nu aduce atingere dreptului de proprietate si nu creează o situatie discriminatorie între diferitii titulari ai acestui drept în ceea ce priveste protectia juridică a acestui drept real.

În acest sens se arată că creditorii se pot adresa instantelor judecătoresti pentru satisfacerea creantelor, imediat ce suspendarea procedurii a încetat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002.

Aceste dispozitii legale au următoarea redactare:

“(1) Exercitiul actiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 se suspendă, la cererea institutiei publice implicate, fată de societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel putin 50% + 1 din capitalul social, ce înregistrează obligatii bugetare de peste 50% din totalul datoriilor înscrise în evidenta contabilă, aflate în proces de privatizare, cuprinse în programe speciale care să conducă la cresterea atractivitătii acestora pentru privatizare ori pentru care s-au înregistrat scrisori de intentie pentru achizitionarea pachetului de actiuni.

(2) Suspendarea va fi pronuntată de instanta competentă pentru o perioadă de un an, care va putea fi prelungită, în cazuri temeinic justificate, cu maximum un an.

(3) În termen de 15 zile de la pronuntarea hotărârii de suspendare, administratorul sau, după caz, lichidatorul va fi obligat să prezinte institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor efectuate în cursul procedurii de lichidare judiciară.

(4) În urma privatizării societătii prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni, judecătorul-sindic va pronunta, la cererea institutiei publice implicate, o încheiere prin care va dispune închiderea procedurii în temeiul prevederilor contractului de vânzare a actiunilor.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, se invocă încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

- Art. 41 alin. (1) si (2): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”

Examinând exceptia, Curtea retine că autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate creează un regim discriminatoriu între diferitele categorii de creditori ai societătilor agricole aflate în procedura falimentului, prin avantajarea Agentiei Domeniilor Statului, care preia sumele de bani rezultate în urma procedurii privatizării, procedură asupra căreia ceilalti creditori nu au posibilitatea să îsi exprime acordul. Curtea observă, de asemenea, că Tribunalul Bistrita-Năsăud extinde critica de neconstitutionalitate. Astfel, consideră că, în contextul lipsei unor prevederi legale care să reglementeze modul de recuperare a creantelor de către toti creditorii, textul de lege criticat contravine art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie. Aceste argumente nu pot fi primite. Din analiza textului de lege supus controlului, Curtea retine că acesta este un text de procedură, deci fără efect cu privire la dreptul substantial al creditorilor.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002. Astfel, prin Decizia nr. 211 din 10 iulie 2002, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a constatat că “Suspendarea exercitării actiunilor sau, după caz, a procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 nu încalcă principiul liberului acces la justitie, dat fiind că, prin însăsi natura ei, această măsură constituie un act judiciar de decizie, adoptat de instanta competentă, pe o perioadă limitată, potrivit art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 după constatarea de către judecător a îndeplinirii conditiilor prevăzute în alin. (1) al aceluiasi articol [...]”. Totodată, s-a arătat că “procedura suspendată pe cale judiciară urmează a se închide tot pe cale judiciară fie în conditiile prevăzute de art. 117 si următoarele din Legea nr. 64/1995 - dacă nu s-a realizat privatizarea -, fie în conditiile prevăzute de art. III alin. (4) din ordonanta criticată, în urma privatizării prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni”. De asemenea, Curtea a retinut în decizia sa că “titularii drepturilor de creantă care au solicitat deschiderea procedurii fată de societatea comercială ajunsă în stare de incapacitate de plată au posibilitatea ca, la închiderea procedurii speciale prevăzute de art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, să-si recupereze creantele pe baza prevederilor contractului de privatizare sau, în conditiile dreptului comun, de la succesorii societătii privatizate”.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate a art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 în raport cu art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, se constată că, prin Decizia nr. 273 din 22 octombrie 2002, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra acestui aspect, arătând că aceste dispozitii constitutionale nu au incidentă, textul de lege criticat vizând exclusiv procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1995 în caz de insolventă a debitorilor comercianti aflati în incapacitate vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele disponibile. Asa fiind, suspendarea acestor proceduri nu aduce atingere dreptului de proprietate al titularilor creantelor, putând doar să determine întârzierea realizării acestor drepturi. Pentru aceleasi considerente s-a arătat că nu poate fi retinută nici încălcarea principiului ocrotirii egale a proprietătii private, indiferent de titular. În sfârsit, Curtea observă că în spetă nu este vorba de o problemă de constitutionalitate, ci de una de interpretare si aplicare a legii, care însă intră în competenta instantei de judecată, judecătorul-sindic putând pronunta închiderea procedurii în conditiile dispozitiilor Legii nr. 64/1995.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,  

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Casa judeteană de pensii Bistrita-Năsăud în dosarele nr. 5/F/1999 si nr. 38/F/2000 al Tribunalului Bistrita-Năsăud.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montană

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În vederea coordonării unor actiuni unitare în domeniul dezvoltării si protectiei zonelor montane din România se constituie Comitetul interministerial pentru zona montană, denumit în continuare Comitet interministerial, organism fără personalitate juridică, ce functionează pe lângă Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 2. - (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentantii următoarelor ministere:

a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

b) Ministerul Administratiei Publice;

c) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;

d) Ministerul Culturii si Cultelor;

e) Ministerul Educatiei si Cercetării;

f) Ministerul Turismului;

g) Ministerul Finantelor Publice;

h) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

i) Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;

j) Ministerul Dezvoltării si Prognozei;

k) Ministerul Sănătătii si Familiei;

l) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) Componenta nominală a Comitetului interministerial se aprobă de presedintele acestuia, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor prevăzute la alin. (1).

(3) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentati la nivel de secretar de stat. În situatiile în care acestia sunt în imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de director general sau director, după caz, împuternicit de ministru sau de secretarul de stat.

(4) În functie de ordinea de zi a reuniunii, Comitetul interministerial poate invita pentru participare, cu rol consultativ, specialisti din cadrul ministerelor sau ai unor organizatii guvernamentale si neguvernamentale cu activităti în zona montană.

(5) În cadrul ministerelor reprezentate în Comitetul interministerial, prin grija conducerii acestora, se va constitui câte un grup de lucru pentru zona montană.

Art. 3. - Presedintele onorific al Comitetului interministerial este primul-ministru, iar presedintele executiv este ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, care poate delega, ca reprezentant al ministrului, pe unul dintre secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru desfăsurarea activitătilor curente ale Comitetului interministerial.

Art. 4. - (1) Comitetul interministerial avizează si coordonează proiectele de actiuni, politici si strategii sectoriale pentru protectia si dezvoltarea durabilă a zonei montane la nivel national.

(2) Comitetul interministerial exercită următoarele atributii:

a) adoptă decizii, cu caracter de recomandare, în vederea asigurării coerentei în procesul de elaborare si de promovare a actelor normative care vizează dezvoltarea si protectia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale si umane din zona montană;

b) îndrumă si participă la aplicarea strategiilor si politicilor nationale si sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administratiei publice centrale si, la nivel local, prin comitetele judetene pentru zona montană;

c) colaborează cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu institutiile de învătământ superior, cu autoritătile administratiei publice locale, cu comitetele judetene pentru zona montană, precum si cu organizatii neguvernamentale si agenti economici, cu alte persoane de drept public si privat din România si din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane;

d) efectuează analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montană, în baza datelor primite din partea comitetelor judetene pentru zona montană, stabileste prioritătile si prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evolutia actiunilor ce se întreprind si face propuneri privind prevenirea oricăror actiuni defavorabile zonei montane;

e) colaborează la organizarea manifestărilor stiintifice si culturale, a târgurilor si expozitiilor, precum si a altor activităti cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane, pe plan intern, si participă la astfel de actiuni pe plan international;

f) promovează prin mass-media programe educative privitoare la zona montană, contribuind la formarea unei culturi montane în România;

g) practică schimbul de informatii în domeniul activitătii proprii si foloseste experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor si studiilor de specialitate;

h) editează materiale informativ-educative si promotionale, independent sau în colaborare cu institutii din tară si din străinătate;

i) organizează activitatea de instruire, pentru specificul dezvoltării durabile a mediului montan, a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montană din cadrul ministerelor reprezentate în Comitetul interministerial.

Art. 5. - Regulamentul propriu de organizare si functionare se elaborează si se adoptă la prima reuniune a Comitetului interministerial, care va avea loc în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Agentia Natională a Zonei Montane, asigură secretariatul Comitetului interministerial.

(2) Secretarul general al Comitetului interministerial este directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care asigură coordonarea activitătii secretariatului acestuia.

(3) Atributiile si responsabilitătile secretariatului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial.

Art. 7. - Deciziile adoptate de Comitetul interministerial potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) se comunică Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în termen de 10 zile de la adoptare, în vederea stabilirii măsurilor si demersurilor necesare.

Art. 8. - (1) Pentru buna functionare a secretariatului Comitetului interministerial, la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor se constituie colectivul de lucru pentru zona montană, aflat în coordonarea Agentiei Nationale a Zonei Montane.

(2) Colectivul de lucru pentru zona montană este condus de directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane si are în componentă specialisti desemnati prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, care, pe lângă atributiile specifice posturilor ocupate, vor participa si la lucrările secretariatului Comitetului interministerial.

Art. 9. - (1) În judetele cu zonă montană se constituie, prin ordin al prefectului, comitetul judetean pentru zona montană, organism fără personalitate juridică, în scopul coordonării unor actiuni unitare în domeniul dezvoltării si protectiei zonei montane la nivel judetean.

(2) Comitetul judetean pentru zona montană se compune din prefect, presedintele consiliului judetean, precum si din conducătorii următoarelor institutii publice:

a) directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană;

b) inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic;

c) directia silvică;

d) inspectoratul judetean de protectie a mediului;

e) directia apelor;

f) directia pentru cultură, culte si patrimoniu cultural national judeteană;

g) inspectoratul scolar judetean;

h) directia generală a finantelor publice judeteană;

i) directia de sănătate publică judeteană;

j) directia de muncă si solidaritate socială judeteană.

(3) Membrii comitetului judetean pentru zona montană sunt reprezentati la nivel de director general, inspector scolar general, inspector-sef sau director.

(4) Functia de presedinte al comitetului judetean pentru zona montană este îndeplinită de prefectul judetului, care îl poate delega ca reprezentant pe subprefect pentru desfăsurarea activitătilor curente ale comitetului judetean pentru zona montană.

(5) Functia de prim-vicepresedinte al comitetului judetean pentru zona montană este îndeplinită de presedintele consiliului judetean, iar functia de vicepresedinte este îndeplinită de directorul general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene.

(6) Secretariatul comitetului judetean pentru zona montană se asigură prin structura specializată pentru zona montană din cadrul directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene.

Art. 10. - (1) Comitetul judetean pentru zona montană coordonează si avizează proiectele locale privind actiunile pentru protectia si dezvoltarea durabilă a zonei montane la nivel local si asigură implementarea deciziilor Comitetului interministerial.

(2) Comitetul judetean pentru zona montană exercită următoarele atributii:

a) îndrumă si coordonează organele de specialitate ale administratiei publice la nivel local pentru punerea în aplicare a deciziilor Comitetului interministerial privind politicile nationale si sectoriale pentru zona montană

b) colaborează cu organismele neguvernamentale si agentii economici din zona montană, cu universităti, cu alte persoane de drept public si privat, în scopul dezvoltării durabile a zonei montane;

c) efectuează analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montană, la nivel de judet, si prezintă periodic informări Comitetului interministerial;

d) initiază si organizează la nivel local manifestări stiintifice, culturale, târguri si expozitii, alte activităti cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane;

e) pune în aplicare programele cultural-educative si difuzează materiale promotionale privitoare la dezvoltarea durabilă a zonei rural montane;

f) realizează schimbul de informatii cu alte comitete judetene pentru zona montană si creează parteneriate cu experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea de proiecte specifice, studii de fezabilitate, memorii de necesitate sau fundamentări pentru dezvoltarea durabilă montană la nivel local;

g) atrage fonduri din surse interne si externe si le utilizează pentru punerea în aplicare a programelor de dezvoltare durabilă montană la nivel local;

h) sprijină persoanele fizice si juridice pentru înfiintarea de exploatatii agricole montane, constructii agroturistice, grajduri, anexe gospodăresti moderne si pentru formarea profesională a celor interesati;

i) stabileste reprezentantul comitetului judetean pentru zona montană în vederea participării la sedinte comune cu Comitetul interministerial.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 318.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii” care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2003 prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei în cadrul programelor regionale specifice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă structura, indicatorii si fondurile aferente subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii” care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003 în cadrul programelor regionale specifice, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Indicatorii aferenti subprogramului prevăzut la alin. (1) sunt stabiliti în conditiile care au stat la baza elaborării bugetului de stat.

Art. 2. - Finantarea subprogramului prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul pe anul 2003 al Ministerului Dezvoltării si Prognozei, capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”.

Art. 3. - Subprogramul “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii” urmăreste sustinerea financiară a investitiilor întreprinderilor mici si mijlocii care îsi desfăsoară activitatea în localitătile urbane prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Procedura de implementare a subprogramului prevăzut la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 322.

 

ANEXA Nr. 1

 

Ordonator principal de credite:

Ministerul Dezvoltării si Prognozei

 

STRUCTURA, INDICATORII SI FONDURILE AFERENTE

subprogramului “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”

 

1. Scop: dezvoltarea economică urbană prin cresterea activitătilor economice desfăsurate de întreprinderile mici si mijlocii

2. Obiective:

- crearea conditiilor pentru ca unele orase mici si mijlocii să devină poli industriali care să atragă populatia din mediul rural în activităti industriale;

- accelerarea dezvoltării economice a oraselor prin mărirea fluxului de capital investitional;

- cresterea contributiei întreprinderilor mici si mijlocii la crearea de noi locuri de muncă;

- cresterea investitiilor în sectorul privat;

- înfiintarea ori dezvoltarea firmelor capabile să desfăsoare activităti productive sau de servicii generatoare de produse cu valoare adăugată mare;

- diversificarea si îmbunătătirea produselor si serviciilor;

- sporirea competitivitătii produselor autohtone.

3. Program: programe regionale specifice

Subprogram: “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”

4. Indicatori:

 

Indicatori

Valori estimate

- Indicatori de rezultate:

 

Investitii directe în întreprinderi mici si mijlocii

817 miliarde lei

(50% fonduri de la bugetul de stat)

- Indicatori fizici: Întreprinderi nou-înfiintate

45

Întreprinderi dezvoltate

150

- Indicatori de eficientă: Număr de locuri de muncă create în mod direct

2.500

 

5. Finantarea subprogramului

- mii lei -

 

2003 subprogram

2004 estimat

Buget total

Finantarea subprogramului - Total, din care pe surse de finantare

198.000.000

627.608.000

825.608.000

- bugetul de stat:

100.000.000

316.804.000

416.804.000

- alte surse:

98.000.000

310.804.000

408.804.000

- surse proprii ale solicitantilor

98.000.000

310.804.000

408.804.000

 

6. Sursa de finantare:

Cod 01

Denumire: Bugetul de stat

- mii lei -

Denumire linii bugetare

Codul bugetar

2003

subprogram

2004

estimat

Buget total

Capitol

Subcapitol

Titlu

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

69.01

 

 

100.000.000

316.804.000

416.804.000

Cheltuieli curente

 

 

01

100.000.000

316.804.000

416.804.000

Transferuri

 

 

38

100.000.000

316.804.000

416.804.000

Administratie centrală

 

01

 

100.000.000

316.804.000

416.804.000

 

Cod 31

7. Denumire: Alte surse

 

- mii lei -

 

2003

subprogram

2004

estimat

Buget total

Surse proprii ale solicitantilor

98.000.000

310.804.000

408.804.000

 

8. Alte informatii:

- Subprogramul este implementat de Ministerul Dezvoltării si Prognozei împreună cu agentiile pentru dezvoltare regională, constituite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările ulterioare. Relatia dintre cele două institutii, pentru realizarea prezentului subprogram, se asigură prin contract de prestări de servicii.

- Subprogramul se încheie la 31 decembrie 2004.

- Subprogramul se adresează societătilor comerciale, persoane juridice române, cu capital integral privat, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici si mijlocii definite conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, constituite înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

- Suma minimă a finantării nerambursabile a unui proiect este de 350 milioane lei si cea maximă de 3,5 miliarde lei.

- Procentul maxim de cofinantare asigurat de la bugetul de stat solicitantilor, prin acest subprogram, este de 50% din costurile totale eligibile ale proiectului.

- Durata de implementare a unui proiect este de 18 luni.

- În Procedura de implementare a subprogramului vor fi detaliate criteriile de evaluare, acordându-se un punctaj mai mare proiectelor care prevăd realizarea de investitii în localitătile urbane în care rata somajului raportată la populatia în vârstă de 18-62 de ani a fost în ultimele 3 luni superioară ratei somajului pe tară pentru populatia în vârstă de 18-62 ani.

- Subprogramul finantează:

- investitiile întreprinderilor mici si mijlocii în achizitionarea de utilaje, instalatii, echipamente, cu exceptia autovehiculelor, precum si în reabilitarea clădirilor necesare dezvoltării productiei si/sau serviciilor;

- asistenta tehnică pentru implementarea subprogramului (cheltuieli de personal, materiale si servicii) destinată agentiilor pentru dezvoltare regională.

- Suma totală destinată pentru activitătile de asistentă tehnică efectuate de agentiile pentru dezvoltare regională este de 8 miliarde lei.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

LOCALITĂTI URBANE

în care se implementează subprogramul “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitătilor întreprinderilor mici si mijlocii”

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind înfiintarea comisiilor de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în porturile fluvio-maritime Galati si Tulcea

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, si ale art. 25 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, republicată,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite prezentul ordin.

Art. 1. - În vederea coordonării traficului de nave maritime si fluviale, a stabilirii ordinii de intrare/iesire si a tranzitului navelor maritime si fluviale în porturile Galati si Tulcea, precum si a alocării danelor se înfiintează comisiile de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în porturile fluvio-maritime Galati si Tulcea, denumite în continuare comisii, care îsi vor desfăsura activitatea în porturile Galati si Tulcea.

Art. 2. - (1) Presedintii comisiilor sunt directorul general al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, pentru portul Galati, si directorul Sucursalei Tulcea a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, pentru portul Tulcea.

(2) Componenta comisiilor este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Secretariatul comisiilor este asigurat de Serviciul coordonare activitate portuară si servicii publice din cadrul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, pentru portul Galati, si de

Compartimentul servicii portuare si urmărire activitate portuară din cadrul Sucursalei Tulcea a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime”, pentru portul Tulcea.

Art. 3. - Comisiile se întrunesc zilnic si stabilesc, pentru următoarele 24 de ore:

a) programul de intrare/plecare în/din porturi, de tranzitare, fără oprire, a navelor si de manevrare de la o dană la alta a navelor maritime si fluviale, în functie de disponibilitatea danelor, de asigurarea conditiilor de sigurantă a navigatiei si a serviciilor de sigurantă, precum pilotajul, remorcajul de manevră si legarea/dezlegarea navelor;

b) alocarea danelor în functie de solicitările agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturile fluvio-maritime Galati si Tulcea.

Art. 4. - Măsurile stabilite de comisii sunt obligatorii pentru toti agentii economici din porturile fluvio-maritime Galati si Tulcea.

Art. 5. - Operatorii portuari, societăti comerciale care asigură încărcarea, descărcarea sau transbordarea mărfurilor în porturi, vor stabili zilnic, împreună cu reprezentantii Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. din zonă, programul de încărcare si descărcare a vagoanelor. Programul stabilit va fi prezentat în cadrul sedintelor zilnice ale comisiilor.

Art. 6. - (1) Agentii navelor maritime si fluviale vor înainta Serviciului coordonare activitate portuară si servicii publice din cadrul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati si Compartimentului servicii portuare si urmărire activitate portuară din cadrul Sucursalei Tulcea a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, cu cel putin 24 de ore înainte de sosirea navelor maritime si fluviale în porturile fluvio-maritime Galati si Tulcea, documentele de avizare de sosire a navei, întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Operatorii portuari vor comunica zilnic Serviciului coordonare activitate portuară si servicii publice - Dispecerat din cadrul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati si Compartimentului servicii portuare si urmărire activitate portuară din cadrul Sucursalei Tulcea a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati datele operative privind operarea navelor maritime si fluviale.

(3) Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati va edita zilnic, pe suport hârtie si în formă electronică, în cadrul portalului porturilor fluviomaritime românesti, Buletinul informativ al navelor maritime si fluviale, care va cuprinde în principal:

a) date de identificare a navelor maritime si fluviale, precum: denumirea, pavilionul, lungimea, pescajul, portul de plecare, portul de destinatie;

b) date referitoare la desfăsurarea operatiunilor portuare, precum: data sosirii, data intrării la operare, data estimată a terminării operatiunii, pozitia în port, operatorul portuar, agentul navei;

c) date de identificare a mărfurilor, precum: felul mărfii, cantitatea totală de marfă, tara de provenientă, tara de destinatie, tipul operatiunii, cantitatea operată în ultimele 24 de ore, restul de marfă rămas de încărcat/descărcat.

Art. 7. - (1) Pentru efectuarea manevrelor de intrare/iesire în/din port, de tranzitare fără oprire sau de schimbare a danei, agentii navelor maritime si fluviale vor întocmi în mod obligatoriu Buletinul de pilotaj, în trei exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) În cadrul sedintelor comisiilor, buletinele de pilotaj vor fi avizate de reprezentantul Căpităniei Zonale Galati, respectiv de reprezentantul Căpităniei Zonale Tulcea, si vor fi aprobate de reprezentantul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, respectiv de reprezentantul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati - Sucursala Tulcea.

(3) Nerespectarea acestui mod de lucru conduce la neprogramarea manevrelor solicitate.

Art. 8. - (1) La acostarea navelor în danele porturilor fluvio-maritime Galati si Tulcea reprezentantii autorizati ai Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati vor elibera Permisul de acostare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Eliberarea Permisului de acostare este conditionată de obtinerea de către navă sau agentul acesteia a acceptului de intrare a navei în port, dat de căpitănia zonală a portului respectiv, pe baza permisului de liberă practică, transmis de Directia de Sănătate Publică a Judetului Galati, respectiv Tulcea, Serviciul Sanitar de Frontieră Port Galati, respectiv Tulcea, si a constatării că nava îndeplineste conditiile minime de navigatie în sigurantă în zona portuară, respectiv în port.

Art. 9. - (1) În cazul în care este necesar, se poate modifica sau completa programul de miscare a navelor, modificare ce va fi făcută de presedintii comisiilor după o consultare prealabilă a căpitanului-sef de port al Căpităniei Zonale Galati, respectiv al Căpităniei Zonale Tulcea.

(2) În cazul în care, în timpul derulării programului stabilit, se constată că sunt puse în pericol ordinea, disciplina si siguranta navigatiei, căpitănia zonală a portului respectiv poate lua orice măsură care să conducă la prevenirea evenimentelor de navigatie sau a altor situatii deosebite, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 10. - Trimestrial presedintii comisiilor vor întocmi si vor înainta Directiei generale a transporturilor maritime, pe Dunăre si căi navigabile din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei un aport asupra activitătii comisiilor si propuneri de îmbunătătire a activitătii acestora.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/1995 privind înfiintarea comisiilor de coordonare a miscării navelor în porturile Tulcea, Galati si Brăila, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 14 august 1995.

Art. 12. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 martie 2003.

Nr. 389.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în portul fluvio-maritim Galati

 

1. Directorul general al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati sau reprezentantul acestuia, în calitate de presedinte;

2. Căpitanul-sef al Căpităniei Zonale Galati sau reprezentantul acestuia;

3. Reprezentantul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. pentru Galati sau reprezentantul acestuia;

4. Reprezentantul Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” - Galati;

5. Reprezentantul Santierului Naval “Damen” Galati;

6. Reprezentantii agentilor maritimi de nave;

7. Reprezentantii societătilor de transport fluvial;

8. Reprezentantii societătilor de exploatare portuară si expeditii de mărfuri;

9. Reprezentantii societătilor de pilotaj, remorcaj de manevră si de legare/dezlegare a navelor;

10. Reprezentantii organelor vamale din portul fluviomaritim Galati;

11. Reprezentantii politiei de control al traficului de frontieră din portul fluvio-maritim Galati;

12. Reprezentantii altor agenti economici interesati care îsi desfăsoară activitatea în portul fluvio-maritim Galati.

Societătile comerciale sau persoanele juridice au obligatia de a comunica în scris secretariatului comisiei, sub semnătură autorizată, numele si functia persoanelor titulare sau ale înlocuitorilor acestora, care le reprezintă si pot dispune măsuri în numele acestora.

 

COMPONENTA

Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în portul fluvio-maritim Tulcea

 

1. Directorul general al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati - Sucursala Tulcea sau reprezentantul acestuia, în calitate de presedinte;

2. Căpitanul-sef al Căpităniei Zonale Tulcea sau reprezentantul acestuia;

3. Reprezentantul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. pentru Tulcea sau reprezentantul acestuia;

4. Reprezentantul Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” - pentru portul Tulcea;

5. Reprezentantul Santierului Naval “Aker” Tulcea;

6. Reprezentantii agentilor maritimi de nave;

7. Reprezentantii societătilor de transport fluvial;

8. Reprezentantii societătilor de exploatare portuară si expeditii de mărfuri;

9. Reprezentantii societătilor de pilotaj, remorcaj de manevră si de legare/dezlegare a navelor;

10. Reprezentantii organelor vamale din portul fluviomaritim Tulcea;

11. Reprezentantii politiei de control al traficului de frontieră din portul fluvio-maritim Tulcea;

12. Reprezentantii altor agenti economici interesati care îsi desfăsoară activitatea în portul fluvio-maritim Tulcea.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

AVIZ DE SOSIRE

 

ANEXA Nr. 3

 

Aprobat,

Compania Natională “Administratia Porturilor

Dunării Maritime” - S.A. Galati (Compania

Natională “Administratia Porturilor Dunării

Maritime” - S.A. Galati - Sucursala Tulcea)

Agentul navei

Operatorul portuar

Santierul naval (dacă operatiunea portuară se execută în incinta acestuia)

Avizat,

Căpitănia Zonală Galati

(Căpitănia Zonală Tulcea)

 

BULETIN DE PILOTAJ

 

Prin prezentul solicităm Companiei de pilotaj să efectueze manevra navei ..., de la la ..., în portul , în baza hotărârii Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în portul Galati (Tulcea), îndata de .., ora  .

Datele caracteristice ale navei sunt:

1. Pavilion

2. Tipul

3. Lungimea totală

4. Lătimea

5. Pescajul maxim

6. Pescajul maxim la manevră

7. Tonajul brut/tonajul net

8. Deadweight

Plata prestatiilor efectuate se va face de către ……….din contul…………., deschis la …….

Depus.

 

Data …………..

Ora .……………….

 

Semnătura persoanei care comandă prestarea operatiunii de pilotaj

…………………….

 

ANEXA Nr. 4*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a