MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 226         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 aprilie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 42 din 4 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin  Legea nr. 241/2001

 

Decizia nr. 69 din 18 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare

 

365. - Hotărâre privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor si consiliilor locale în unele circumscriptii electorale

 

369. - Hotărâre pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 28 aprilie - 2 mai 2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 42

din 4 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Dumitru Sibian în Dosarul nr. 16.056/2001 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal sunt prezenti Maria Rădulescu, Ana Florina Rădulescu, Luminita Rădulescu si Bogdan Rădulescu, lipsind autorul exceptiei, precum si primarul general al municipiului Bucuresti, Societatea Comercială “Apolodor” - S.A. din Bucuresti si Ministerul Finantelor Publice, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 324C/2002, având în vedere că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate este identic cu cel al cauzei mentionate.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Părtile prezente nu se opun conexării.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 324C/2002 la Dosarul nr. 287C/2002, care este primul înregistrat.

Părtile prezente solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii textului legal criticat Curtea s-a pronuntat prin numeroase decizii, statuând că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 30 aprilie 2002 si din 20 iunie 2002, pronuntate în dosarele nr. 16.056/2001 si nr. 6.480/2002, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Dumitru Sibian si Sevastita Sulica.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 contravin prevederilor art. 24 si art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât “reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului de apărare pe cale comună”. Potrivit opiniei autorilor exceptiei, în acest fel “se acordă unei persoane posibilitatea de a formula cerere de evacuare pe cale de ordonantă presedintială”.

Instanta de judecată apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind nefondată. Astfel cum se precizează în Încheierea din 30 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 16.056/2001, “chiriasul nu poate avea, în acelasi timp, si calitatea de proprietar al imobilului, iar în spetă pârâtul - fost chirias - a avut această calitate, dar a pierdut-o, întrucât contractul său de vânzare-cumpărare încheiat cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 a fost desfiintat prin hotărâre judecătorească”. În opinia instantei, aceasta este explicatia criticii de neconstitutionalitate a textului în baza art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece autorul exceptiei pretinde ocrotirea dreptului său de proprietate asupra locuintei fără a tine seama de faptul că acest drept nu-i mai apartine, fiind pierdut în justitie.

Instanta consideră, tot astfel, că nici critica privind violarea dreptului la apărare nu este întemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că textul legal criticat nu contravine prevederilor constitutionale. Textul art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgentă nu numai că nu încalcă dreptul de proprietate, dar permite, în egală măsură, atât proprietarului să intervină în justitie pentru apărarea dreptului său, cât si locatarului să îsi facă apărările corespunzătoare fată de cererile proprietarului. Se arată că prin intermediul art. 11 alin. (2) este sanctionată atitudinea chiriasului sau a fostului chirias care, prin refuzul nejustificat de a încheia un nou contract de închiriere cu proprietarul căruia i s-a restituit imobilul, foloseste în mod abuziv locuinta.

De asemenea, Guvernul arată că nu poate fi sustinută nici opinia autorului exceptiei potrivit căreia folosirea procedurii ordonantei presedintiale ar încălca dreptul la apărare, deoarece, în realitate, aceasta face parte din ansamblul procedurii judiciare stabilite prin lege.

Avocatul Poporului arată că instituirea unei proceduri speciale, derogatorii de la dreptul comun, nu creează privilegii si discriminări între cetăteni, ci pur si simplu, contrar celor sustinute de autorul exceptiei, confirmă intentia legiuitorului de a întări dreptul de proprietate privată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, potrivit cărora: “Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptăteste pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonantei presedintiale.”

Criticile de neconstitutionalitate vizează încălcarea, prin textul de lege criticat, a prevederilor cuprinse în art. 24 si art. 41 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea

observă că textul legal criticat recunoaste proprietarului dreptul de a cere în justitie evacuarea neconditionată, pe calea ordonantei presedintiale, a locatarilor, cu plata de daune-interese, dacă acestia din urmă nu răspund sau refuză nejustificat solicitarea ce le este adresată de a încheia un nou contract de închiriere. Întrucât, prin ipoteză, este vorba despre exercitarea de către proprietar a dreptului său de proprietate asupra locuintei - drept atestat printr-o hotărâre judecătorească definitivă -, dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 reprezintă, neîndoielnic, o formă de protectie a proprietătii private, iar nu o violare a acestei proprietăti, astfel cum pretind autorii exceptiei.

De altfel, examinând dosarele cauzei, Curtea observă că problema dreptului de proprietate al pârâtului (în spetă, chirias) asupra locuintei a făcut obiectul unui proces anterior, pe care acesta l-a pierdut. Asa fiind, invocarea art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie ca temei al criticii având ca obiect art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu are nici o concludentă.

Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa, de exemplu în Decizia nr. 6 din 11 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993, si Decizia nr. 224 din 7 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 21 februarie 2000, că reglementarea contractului de închiriere nu priveste regimul proprietătii.

Pe de altă parte, nici o prevedere constitutională nu se împotriveste completării unor dispozitii de procedură civilă cuprinse în lege cu o nouă ipoteză, referitoare la ordonanta presedintială.

Fiind vorba despre o ordonantă de urgentă a Guvernului, chestiunea de a sti dacă normele de procedură civilă tin de domeniul legii organice nu are importantă. În acest sens Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, a statuat că interdictia reglementării prin ordonantă în domenii rezervate legii organice nu este aplicabilă ordonantei de urgentă a Guvernului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Dumitru Sibian în Dosarul nr. 16.056/2001 si de Sevastita Sulica în Dosarul nr. 6.480/2002 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 69

din 18 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv

în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. art. 46 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Maria Tomulescu si Ileana Jecu în Dosarul nr. 5.760/2001 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că nu sunt încălcate dispozitiile art. 41 din Constitutie referitoare la ocrotirea proprietătii private, întrucât textele de lege criticate consacră protectia dobânditorului de bună-credintă, justificată din ratiuni de echitate socială, care reprezintă o exceptie de la regula “resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis”.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 26 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.760/2001, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Maria Tomulescu si Ileana Jecu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 46 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001 contravine textelor constitutionale ale art. 41 alin. (1), (2) si (3), întrucât buna-credintă a dobânditorilor unui imobil preluat de stat fără titlu înlătură titlul de proprietate al adevăratului proprietar, ceea ce echivalează cu o preluare abuzivă.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, exprimându-si punctul de vedere, consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Se apreciază că “din redactarea textului criticat rezultă că, de regulă, actele de înstrăinare încheiate asupra imobilelor preluate fără titlu sunt lovite de nulitate absolută, cazul în care actul de înstrăinare a fost încheiat cu bună-credintă fiind o exceptie de la această regulă. Asadar, potrivit acestei interpretări, actele de înstrăinare asupra imobilelor preluate fără titlu încheiate de stat sunt lovite de nulitate absolută, întrucât statul, în urma deposedării ilegale a proprietarului, nu poate pretinde că a stăpânit cu bună-credintă imobilul astfel preluat si nici că a fost de bună-credintă la înstrăinarea acestuia. Este o solutie ce derogă partial de la principiile dreptului comun aplicabil vânzării lucrului altuia, în sensul că, în ipoteza în care înstrăinătorul este de rea-credintă, iar dobânditorul este de bună-credintă, contractul este lovit de nulitate absolută, iar nu de nulitate relativă”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că, în ceea ce priveste art. 46 alin. (1), acesta consacră principiul constitutional al neretroactivitătii, încheierea actelor juridice si regimul juridic al nulitătii acestora fiind reglementate de legea în vigoare la acel moment.

Astfel, regimul juridic al proprietătii - continutul juridic, limitele si mijloacele de apărare - este acelasi pentru toti proprietarii, acestia fiind egal ocrotiti de legea civilă în vigoare, la acel moment. Referitor la art. 46 alin. (2), se apreciază că protejarea dobânditorului de bună-credintă este justificată de consideratiuni de echitate si utilitate socială si constituie una dintre exceptiile de la principiul “resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis”. În concluzie, exceptia de neconstitutionalitate este considerată ca fiind neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 41, referitoare la protectia proprietătii private, întrucât nu instituie un tratament inegal în ocrotirea dreptului de proprietate, ci se reglementează conditiile de valabilitate a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate de stat cu titlu sau fără titlu. Se mai arată că există o motivare obiectivă si rezonabilă a instituirii exceptiei bunei-credinte si nu există o disproportie între scopul urmărit de lege - stabilirea unor măsuri reparatorii pentru fostii proprietari sau mostenitorii acestora - si mijloacele folosite. Pe de altă parte, art. 41 din Constitutie statuează că legea stabileste continutul si limitele dreptului de proprietate si, prin urmare, legiuitorul, determinând aceste limite, are în vedere ocrotirea unor valori politice, sociale sau juridice deosebite. Prin urmare, exceptia este considerată ca fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 46 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, text de lege care are următorul continut:

- Art. 46 alin. (1) si (2): “(1) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile dacă au fost încheiate cu respectarea legilor în vigoare la data înstrăinării.

(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.”

Textul constitutional invocat de autoarele exceptiei ca fiind încălcat are următoarea redactare:

- Art. 41 alin. (1), (2) si (3): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin coroborare cu alin. (2) al art. 46 din Legea nr. 10/2001, primul alineat al acestui articol are în vedere actele juridice de înstrăinare a imobilelor preluate cu titlu valabil. Prin efectul acestei preluări, proprietarul initial al imobilului a pierdut titlul de proprietate în favoarea statului, care, în această calitate, este îndreptătit să exercite toate prerogativele dreptului său asupra bunului. Statul poate dispune de bunul său, înstrăinându-l în mod valabil, cu respectarea legilor în vigoare la data vânzării, fără să încalce dreptul proprietarului initial, care, în urma preluării, a încetat să mai existe. Altfel spus, titularul initial al dreptului de proprietate, nemaiavând calitatea de proprietar la data înstrăinării bunului de către cel care îl detine în proprietate, recte statul, nu are cum să invoce încălcarea - pe calea reglementării care recunoaste validitatea actului de înstrăinare - a unui drept pe care nu-l mai are. Nu există, asadar, nici o contradictie între reglementarea prevăzută de alin. (1) al art. 46 si principiul constitutional al garantării dreptului de proprietate consacrat de art. 41 din Legea fundamentală, motiv pentru care Curtea constată că, sub acest aspect, exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Cu privire la alin. (2) al art. 46 din Legea nr. 10/2001, Curtea retine că, potrivit celor ce rezultă din motivarea exceptiei, critica de neconstitutionalitate vizează teza a doua a alineatului, potrivit căreia - prin exceptie de la regula instituită prin teza întâi care sanctionează cu nulitatea absolută actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobilele preluate fără titlu valabil - asemenea acte sunt valabile dacă au fost încheiate cu bună-credintă.

Curtea consideră că, prin consacrarea bunei-credinte ca o cauză de asanare a nulitătii absolute a actelor de înstrăinare a imobilelor preluate fără titlu valabil, legiuitorul a înteles ca în conflictul de interese legitime dintre adevăratul proprietar si subdobânditorul de bună-credintă al bunului său imobil să fie preferat cel din urmă.

Recunoasterea prevalentei interesului subdobânditorului de bună-credintă a fost impusă de ratiuni care vizează asigurarea securitătii circuitului civil si stabilitatea raporturilor juridice. Din punct de vedere juridic solutia se fundamentează pe principiul validitătii aparentei în drept, a cărui esentă este exprimată prin adagiul “error communis facit jus”. Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra aplicabilitătii acestui principiu de drept în materia care face obiectul controlului de constitutionalitate (de exemplu, prin Decizia nr. 191/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002), retinând cu acel prilej că sincidenta principiului validitătii aparentei în drept este însă subsecventă întrunirii cumulative a două conditii privind eroarea cu privire la calitatea de proprietar a vânzătorului - eroare care trebuie să fie comună sau unanimă si, de asemenea, invincibilă - si a unei conditii privind buna-credintă a subdobânditorului, care trebuie să fie perfectă, adică lipsită de orice culpă sau chiar îndoială imputabilă acestuia”.

De altfel, optiunea legiuitorului de a-l prefera pe subdobânditorul de bună-credintă nu vine în contradictie cu spiritul Legii nr. 10/2001, si anume cu caracterul reparator consacrat de aceasta, întrucât în situatia în care restituirea în natură nu mai poate opera devin aplicabile dispozitiile art. 1 alin. (2) din legea mentionată, potrivit cărora: “(2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri ori servicii oferite în echivalent de detinător, cu acordul persoanei îndreptătite, în acordare de actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital, de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau de despăgubiri bănesti.”

În consecintă, Curtea constată că art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 nu contravine prevederilor constitutionale privind protectia proprietătii private, fiind în deplină concordantă cu art. 41 alin. (1) teza a doua, potrivit căreia continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

D E C I D E:

 

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001, exceptie ridicată de Maria Tomulescu si Ileana Jecu în Dosarul nr. 5.760/2001 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 februarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În cadrul Ministerului Integrării Europene se organizează Corpul consilierilor de integrare, în coordonarea directă a ministrului integrării europene, cu atributii în domeniul realizării programelor si reformelor necesare în procesul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Corpul consilierilor de integrare prevăzut la alin. (1) se organizează în limita unui număr total de 500 de posturi.

Art. 2. - (1) În Corpul consilierilor de integrare pot fi încadrati specialisti în afaceri europene care au absolvit universităti de prestigiu din tară si/sau din străinătate, cu experientă si specializări postuniversitare si/sau titlu stiintific de doctor, cu diplome echivalate în conditiile legii, în domeniile care fac obiectul procesului de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, specifice ministerului în care se organizează colectivul.

(2) Încadrarea specialistilor se realizează pe bază de concurs sau examen, în conditiile legii, de către Ministerul Integrării Europene, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului si cu participarea ministerului interesat.

(3) Repartizarea numărului de consilieri de integrare pe ministere se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Integrării Europene.

(4) Consilierii de integrare îsi desfăsoară efectiv activitatea în cadrul unor colective organizate pe lângă ministri.

Atributiile consilierilor de integrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului integrării europene si ministrului pe lângă care sunt repartizati.

Art. 3. - (1) Consilierii de integrare sunt salariati cu contract individual de muncă. Salariile de bază si celelalte drepturi salariale sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru functia de consilier diplomatic. Salariile de bază pot fi majorate cu până la 50% pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Cuantumul drepturilor salariale ale persoanelor încadrate în Corpul consilierilor de integrare prevăzut la art. 1 se stabileste prin ordin al ministrului integrării europene, fără a depăsi nivelul salariului de bază prevăzut de lege pentru secretarul general din minister.

(3) Drepturile de delegare în tară si în străinătate, stabilite în conditiile legii, pentru consilierii de integrare se suportă din bugetele institutiilor publice în cadrul cărora acestia îsi desfăsoară efectiv activitatea.

Art. 4. - (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se suplimentează cu 500 numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Integrării Europene.

(2) În anul 2003 cheltuielile de personal aprobate Ministerului Integrării Europene se completează cu sume alocate cu această destinatie din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, potrivit legii.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Integrării Europene să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe alineate, aprobate pentru anul 2003, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 19.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor si consiliilor locale în unele circumscriptii electorale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 7 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se stabileste data de 11 mai 2003 pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru primari si consilii locale în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Scrutinul pentru alegerile locale partiale pentru primari si consilii locale din data de 11 mai 2003 are numărul de ordine 9 în cartea de alegător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 365.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari si consilii locale

 

I. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari si consilii locale

1. Comuna Paleu, judetul Bihor

2. Comuna Tămăseu, judetul Bihor

3. Comuna Dumitrita, judetul Bistrita-Năsăud

4. Comuna Negrilesti, judetul Bistrita-Năsăud

5. Comuna Crizbav, judetul Brasov

6. Comuna Bărăganu, judetul Constanta

7. Comuna Cămin, judetul Satu Mare

8. Comuna Simisna, judetul Sălaj

9. Comuna Titesti, judetul Vâlcea

II. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru consilii locale

1. Comuna Ilieni, judetul Covasna

2. Comuna Piscolt, judetul Satu Mare

III. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari

1. Comuna Bârsănesti, judetul Bacău

2. Comuna Lungasu de Jos, judetul Bihor

3. Comuna Rebra, judetul Bistrita-Năsăud

4. Comuna Stăuceni, judetul Botosani

5. Comuna Năeni, judetul Buzău

6. Comuna Naidăs, judetul Caras-Severin

7. Comuna Pietrosita, judetul Dâmbovita

8. Comuna Aninoasa, judetul Gorj

9. Comuna Scoarta, judetul Gorj

10. Comuna Avrămesti, judetul Harghita

11. Comuna Dridu, judetul Ialomita

12. Comuna Denta, judetul Timis

13. Comuna Izvoarele, judetul Tulcea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor stabilite ca zile libere din perioada 28 aprilie-2 mai 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se stabilesc ca zile libere zilele de 29, 30 aprilie si, respectiv, 2 mai 2003.

(2) Timpul de muncă neefectuat în zilele stabilite ca zile libere prevăzute la alin. (1) se compensează în zilele de 5, 12 si 19 aprilie 2003.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) pot fi aplicate si sectorului privat în măsura în care partenerii sociali nu stabilesc altfel.

(4) Prestarea muncii în zilele de sâmbătă, potrivit alin. (2), nu conferă dreptul la salarizare suplimentară sau la acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. - Salariatii din unitătile cu foc continuu, precum si alte unităti a căror activitate nu poate fi întreruptă vor beneficia de zile libere potrivit art. 1, cu conditia de a asigura continuitatea functionării acestor unităti.

Art. 3. - Autoritătile administratiei publice locale vor lua măsuri pentru ca agentii economici cu profil de alimentatie publică sau de desfacere a carburantilor să asigure aprovizionarea populatiei, iar unitătile sanitare să asigure asistenta medicală.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 2 aprilie 2003.

Nr. 369.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna aprilie 2003

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna aprilie 2003 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 17,4% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2003.

Nr. 10.